Plannen voor aanleg haven W ROITERDAMS DAGBOEK Een leven in dienst van de mondharmonika Racketeers en j Toeg/Hsberg I beide wonnen Ujk van Urker visser gevonden ft*"*"*-" - Tussen Hoek van Holland en Maassluis ROTTERDAM RIJNMOND SPECIAAL VOOR CONTAINERSCHEPEN EN VEERBOTEN OPPERVLAKTE ZAL 600 HA BEDRAGEN Spoorlijn verleggen I V a if - "n Nieuwe w/rreRwas r-.lj.i.JnJ,, I Jf RSB-TITEL VOOR JOHN VAN BAARLE Verzilting Contact Jubileum school voor werkende jongens ZO VLOGEN DE DUIVEN UITSLAGEN VAN WIELERCLUBS UITSLAGEN ZRO- COMPETITIE Damtoernooi van De Kroonschnf Volop spanning in titelstrijd Echluur- ö9 jaar g: S'iilt'T rouwt! De Doelen Salonboot voor de Rijn Waterleiding Den Hoek lek WALA ZcFUU? pag. 4 - dinsdag 10 mei Ï966 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Tussen Hoek van Holland en Maassluis zal een nieuwe ha ven komen, indien tenminste de planen, die thans door de gemeente Rotterdam worden ontwikkeld, doorgang zullen vinden. De nieuwe haven, die een opper vlakte zal hebben van 600 ha, tval een enorme zwaaikom met een doorsnee van 500 meter krijgen, waaraan als de vingers van een hand vijf msteekhavens zullen komen. Voor tachtig pro cent zal de haven op Rotterdams grondgebied komen te liggen, Een gedeelte komt op territoir van Naaldwijk. De haven zal worden gebruikt voor containerschepen en veerboten en zal dienen te vervanging van die van Hoek van Holland, waardoor het scheoh- vaartverkeer in de mond van de Wa tenver, minder hinder zal ondervin den. De plannen om ten noorden van de Noorderpier in lïoek van Holland een nieuwe haven aan te lerren z^jn hiermede van de baan. Aan de haven, die met bestemd zal zijn voor binnenscheepvaart, zal geen industrie komen. De plannen houden In dat de zee wering naar hot noorden, zal moeten worden verlegd, evenals de spoorlijn,' die nu vlak langs de Waterweg naai - Hoek van Holland loopt. Een goede wpporwegverbinding van de haven mot het achterland is noodzakelijk. Onder handelingen met de NS, die zcih nog hoofdzakelijk op technisch niveau af spelen, zijn gaande. De NS hebben zich Inmiddels positief tegenover de plan nen opgesteld; zij zien in een eo ander grote mogelijkheden. Een andere partij In dit nieuwe ha venproject, de gemeente Naaldwijk, wacht nog op de officiële brief van de gemeente Rotterdam waarin de plan nen zullen worden aangekondigd Die zal dan in de raad woiden besproken Uiteraard was de gemeente Naald wijk reeds officieus op dc hoogte en het valt te verwachten dat vanuit Naaldwijk enig verzot zal komen, want een deel van do grond, nu be stemd voor tuinderijen In Maasdijk, zou bij doorgang van de plannen (o.a. door de verlegging van de spoorlijn) voor het project noodzakelijk zijn. NIEUWE HAVEN EH5- Mflvew -7- 14f r.iMr.r. A f hoeKv. hollawd.' a* "I KMSIHIU ROTTERDAM, zondag. llaklklfcl Er was dit weekeinde heel 1 wat bedrijvigheid la de lenntscompe- tllle. Zondag werd een normaal pro gramma afgewerkt en zaterdag werden verscheidene wedstrijden gespeeld die op de eerste zondag waren verregend. In de eerste klas wonnen Toeg-lliUe- gersberg en Racketeers beide. Toez/HtBogetsberg 1—He: Spiegliet 1 8—3. De gadetaSQeerOe uitslagen zyi Hertn-enkeüpeL La»ffnJaai^B-anUen- burg ft—7 63 8—0. XoéterüeF J Vis S—4 28 9—3, 't Bart—Leistlk.=w 0—0 J6 g7, Koenen—R D Vis 52 3—6 3—8 Damen-enkelipel; mej Blom—mej We s* feftt 5—2 4—8 6—4. mej Enitiagö—mej 4—8 7—3 9—L U eren-dub bel spel Kos®ena?/Ivag«rdaaJ-- Biaindenburr/Lrlstficayw ft—2 8—0, Koenen t Hart—V J en R D. Vte 0—2 Z—2 Gemengd-dubbelspel: nwj Etitimf.i/La- -•-•"/BreKuJarvbura 36 Boe/ (Advertentie IM.) nu... beduidend goedkoper Ook. als 't regent wil iedere moeder haar dochter keurig mee uitnemen... zoals 't hoort, met een leuk, modern regen jasje,... dat is toch haar trots! Wij kochten voor die kleine Ijdeltuitjes een grote partij parmantige poplin regen jassen, fn leuke frisse kleuren. Regenjasjes van waterafstotend poplin, met afknoopbare capu chon, met ceintuur en opge stikte zakjes, uit de normale prljsserles van 16 tot 20 gulden- morgen voor minder dan de halve prijs. (Van onze schaakmedewerker) SCHAKEN Dóór komt de nieuwe haven, aan de noordkant van de Waterweg, tussen Hoek van Holland en Poortershaven. Men vreest, zo deelde burgemees ter D. van Heyet desgevraagd mede een verzilting van de bodem, indien daartegen niet een aantal technische voorzieningen zullen worden getrof fen. „De aanlog van de spoorweg zal zeker ten koste gaan van agrarische grond: men Is hier in Naaldwijk stel lig niet helemaal gelukkig met de plannon. Het zal een afwegen van be langen worden, en het zou onjuist zlln indien ik ervan zou uitgaan dat de ge meente Naaldwijk de verliezende par tij zal zijn". De burgemeester zei ver wonderd te zijn, dat rijkswaterstaat nu overstag is gegaan en medewer king zal verlenen aan de aanleg van een nieuwe ha ven gelegen aan de noordelijke oever van de Waterweg,! immers men heeft deze altijd gezien als een snelle verkeersweg. „We zijn eigenlijk een beetje door deze plannen ovei Vallen", aldus do heer Van Heyat. Ook het hoogheemraadschap Delf land is door deze zaak verrast. On langs heeft hot een brief van de ge meente Rotterdam ontvangen, waar in mededeling wordt gedaan van dei plannen. Hel bestuur moot de brief, nog bespreken Een onderzoek door; de technische dienst van het hoog heemraadschap heeft nog niet plaats gevonden. Men voorziet wel een toe neming van de zoute kwel m het nieu we havengebied, wanneer de waterke ring naar hat noorden zou worden ver legd.. En voor de tuinbouw zou dat zeer nadelige gevolgen kunnen heb ben. Naar een woordvoerder van het hoogheemraadschap meende zal evenwel Rotterdam niet ovei een nacht ys gaan Men vei wacht dat Rotterdam contact zal opnemen met instanties die tn deze problematiek tot oordelen bevoegd zyn, zoals hert rijks- Instituut voor drinkwatervoorziening. De grond waterbeweging zal in ieder geval ten zeerate moeten worden be studeerd. Mogelijk zal het hoogheemraadschap eisen of wensen kenbaar maken, alvo rens zich akkoord te verklaren met de Rotterdamse plannen. (Van onze correspondent) DEN HELDER, dinsdag. Üe Te xelse motorkotter Tx 33, de Jan Maar ten, heeft maandagmiddag ter hoogte van Egmond het stoffelijk overschot van de 52-Jarige Urker visser Jacob Post uit zee gevist. Schipper C. Dry ver van de Tx 33 bracht het lyk naar Den Helder, waar het 's avonds door vier broers van de overiedena is geïdentificeerd. Jacob Post werd vorige week woens dagnacht tijdens e™.w»dvla,alJ^r het net van zijn schip ra zee getrokken. (Van «en onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag. „De al gemene vorming de de werkende jongens op deze school krijgen, naakt hun leven mmiakenbaar ru iter en zinvoller". Eit zegt weihouder i R. Langerak (onderwijs en volksont- wikkeling) over de gemeentelijke school voor werkende Jongens die tien Jaar beetaat. Het jubileum wordt op bescheiden wijze gevierd Beltings lel lenden bedrijven, overheid, andere belang hebbenden worden m het schoolge bouw aan de Bruynstraat rondgeleid; voorts is er een kleine tentoonstelling ingericht De school ts devtijds opgericht om /werkende Jon gent de kans le geven om nog een aa'ntal jaren de wereld te verkennen, hun meningen en ervarin gen le verdiepen en de In hun per soon aanwezige mogelijkheden vet der te ontplooien. Dit gobeurt door mid del vah discussies over mens en .maatschappij, express leweik en aport en spel Sinds vorig jaar is dit vormingswerk verplicht voor werken de veertlcnjarigen, Twee jaar lang volgen zij de cursus een keer per week De school telt de laatste jaren ge middeld o'n 450 leerlingen (Advertentie LM.) nu... beduidend goedkoper Gaai U er maar op uit en zoek waar U wilt zulke leuke Rouleaudrukstoffen vindt U nergens onder de twee gulden. Morgen verkopen wij slechts één dag deze gezellige overgor- dljnstof, voor huiskamer, slaap- en logeerkamer, In fleurige bloemdesslns, 120 cm breed, per meter voor nog géén twee gulden. roulMu-druk overgordijn - Morgen begint de verkoop van deze leuke Rouleaudruk over- gordljnstof, een eenmalige ver koop, voor een bijzondere prijs, 120 cm breed, per meter jlechts Géén t«F. of «thrift, but. (Van een medewerker) nOTTF.ICOAM, dinetlae. De RPB hUld een roncour» vanoit Vilvoorde over 110 ki lometer. De duiven werden d*»r om 8 00 fBjoit met ïiiid-Tuld-w«itcnwlnd. De wr ite hadden een unellield van «neoveer J0Q kilometer i»rr uur Dc duiten kwamen om 9 OS uur boven de stad liet contour* stond «ven minuien open De NABv P loste te M f.hhinln ifornu om 7 40 U mu dezelf de wind. Ook hier vlogen dc duiven met een snelheid van 100 kilometer per tttir. De eerite van dit umcours kwamen om onge veer 9 20 uur hoven de atad en hit con cours »t»nd tien minuten open Rotte: d<i met he Pand De eerste prijswin naars van de dut se afdeinzen w„:en MAAS 1 J Beun. n 2 Gene te Co 3 P Mul u Ce um i F D tns-'* j J z- J D Tiet FeUenooKl, ll A de W-s al 3 Gebr v Perl Lucht re Izlgeis I P Bruiii, en Co, 2 VerzIJtlen 3 de Jager Vale Doffer: 1 A Unlerhorst 2 A B USwO 3 Cl) Tim merman1» Maas&tad l Mevr de Lange 2- 3 Gebr Macphall NCC 1 H Devens—Lo me, 2 Ulmemdorp, 3 C Llcshou-t OCC 1- 2 u Slcdelxmwer 3 C Hulsman Vite'ie 1—3 J Wmenoee. 2 H Hoogerbrugge HÜ- legonda B v Cenderen, 2 L de Visser. 3 A Versmei Noorderpost 3 Laurens en de Vehl 2 A Vermnat 3 H Pyp«r» Reis- dutf LMO 1—3 J v&a Eek, t 3 P Auw- broek Sportlef 2 F Vet vn Co 3 C A Slecnbrugge DCV 1 P Kegel 2 Herwe nen J 9 de Leeuw Ocievaft 1 BART v <1 Hur»l 2 Barjyhotrt 3 J Zundorf Weder- slcn» I Gebr v Banie 2 óebr Ku\sel« 3 W KatwUk notie Doffer 1 J K do Gioot 23 Gebr Geutjes Spangenbixie I C P van Rooy 2 W va! Wild, 3 J V Haa- ren t Zuiden I J v Ommeren, 2 W v GeSder 3 J Zoe-ter» 't Westen 1 Kam oen —v Bliten. 2 N Dieeten 3 J v Brmrkeïen I Recht v Alien: I KXelnamtó 2 vd Wielen I 3 B Ceeve Uwelmande 1 W Huizer 2 Peterse, 3 A Oui.ma SneMlegtïr*: 1 W Hcy 2 P Rieameyer, 1 W Slrttter Wllhei- mlda 1 J Plooy, 2 Hor mans 3 A Fe ru: i Blauwe Doffer l J Voets 2 A de Vcirt 3 wuiwe-Alders NAB v P wedviucht St GTj! 4 iln II rnu 172 km De Prina i M van Leeuwen 2 A van Heken 3 L de Wsul Luchtepoit 1 B van Gent 2 G De.&Jant J J J v d VRver De Vrijheid Schiedam l D Bnkker 2 de Potter 3 J DoeJnarden WlUcmsvrien- den l J Viergever. 2 Zwanktvutzen 3 T Oeevc Columbia 1 C Groter, 2 I Sto- ttng 3 J Viseer ROTTERDAM, londag Uitslagen van floor de wielerclubs gehouden trainings- r j Urn Dc Rottcida'n&e Leeuw (tijdrit) A - en R -kl ló krn I Verwe> 5018 2 Mnret 52 07 j Storre 52 28 4 Baazen 52 35 5 Van Ti'burg 52 45 fl Van Dalsen cn Jo- rltsma heiden 53 15 7 Ralymaker, 8 Lak- wijk u Van Dam, 10 Halter ia A-Jun 25 km 1 Verwey 35J0, 2 Ult- beyerse 37 47, 3 Van Kerk 38 30, 4 Volle- breeht, 5 v d Meer: fl H LIndauer, 7 P Llndauer 8—1 6—8. mej F J V5» 4—6 ft—0 70 Dames-dubbelspel: mej Enllcigh/mej BL/m-fmej WoksfettAnel Bai 8-«I 6—3 Racketeers 1—DDV 2 8—ft. Da gsdetafZeetde uitslagen z(jn Heren-enkelspel- Atfadv t HJof 3—6 fl—3—fl, Bj)-Cc«173 ^-2 7—5 v d p »-Lbssawer 9—1 16 2—6 LuS-man— Dames-enkelspel rravr tVsSn*—rnej Wm t^f ft—'2 ft—0 mev Vt^ei—mej Ya cX: d 6— ft—8 Heren-duhbelspel B 1/Ad n-v n t Hof) /Ltsiaubr 5-7 7—5 6—4 La'<Hil-/LirhJ- man—CcëïJhts/DnTjacr 4—8 Genu n4d-dubbc|spel ttisv Vre!>t/Bol— nei W «s-hsf/van Kif Oi» 5—7 mevr Vivi-wAc*-'» -nej ti apaa t—D-tfger 1—6 2- 8 Dan» D.er-angsld? ic B T - Ut L: r 4—Jty 2 2 Pt 2e klasse West T"•"•g/H te-z 5TSF l fsJtaakl Pa K ffanlugan Pa'k 3 0—8 PjjiswUck L«hnoniai, 5 Pedasiridders-Spartaan-De Coureur A-kl 50 kin 1 13 22 1 V d Filer 2 Den Brober. 3 Schoute; 4 Vaandrager, 5 De Wit lallen P) o Van Leeuwen (3>; 7 V d Bos (S) B-kl 10 km in 1 04 28 1 Heysler iC). 2 Berm on (Pi 3 Otte IS). 4 Perfors (P>. 3 Looyscheldci (Pi Vermaat (P) 7 Boel houwer |S), 8 Vrolijk (P). 9 Berkhout (P), 10 Gaas (Si A-jun 22 km in 3912 1 Brinkman (P), I 2 Hanson (Cl, 3 V d Lelst (Pi. 4 Persle (C| 5 Botst (Cl 6 Köhne iPi 7 DsG-aaf (Pi S OOinen (C). 9 Pauptlt (S). 10 Bek-1 hoven (Cl B-Jun 11 km. 204® 1 Den Brabftr fp) 2 Bolm ''uar iC) 3 Keizer <P) 4 Meel- dl|k (Cl 5 Knlkmnn (SI, 6 Theiin.la«en (3), 7 Vos (P), 8 Noltem (S). S Blom (Pc 10 v d Ven (SI Sportlef A-kl 76 km In j H - atm B-kl 1 Hamraan, 2 Breed veld, 3 Hetdon, 4, Tlmmers, 5 Tönder Apollo-Excclslor A-kl 46 km In 1 IT 1 Hofman (E). 2 v d Hurat iE); 3 Meyer (A); 4 Opljnen I A) B-kl 40 km I 08 1 Vei speek (A). 2 Tok £Ej, 3 Jansen (Ej -4 Hendrik» (Ai, 5. De Ridder (Ai Potuil (El (E), 5 Vlek (A) \i» 3e klasse West Toov/H'berz 10ICC* 4 1—3 T e?/ll )2 -g 9—toe 5 6—2 Aeolus/ O "".It -Wa I nxveen 62 DIO l 2 X 53 Racketeers 3De MetAola»-» 6 4—1 ((reateakti, Victoria 4— Keea SmOtrrig J 5—3 klasic West Toott/H berg UI'Oud Wo^ien-sar 6 ft—O Aeolas—Oledo 5—Ace 2 2—5 Pak H nin^sn 2—Darh 35 4 0—8 p i a ft r. 2 1 N®vs- Out 3 2—6 Aeoluo (O ■•''i 3—H" ur ui' 5 8 Q R-. 'e dam-12 2 -C' We ve 4 0—3 Racketeers p: n' -» - re»*taakfl »Cr fi— t-t -3 'f 3—T fte» V' - i L»unH,i> ili 6 4-3 •>p klis e We'l L -im* f|k Delft-.e R!uJ 2—6 Ae ji-./0-do 6 -Acc 3 i— 3 Aeous/T»fi n P int 4-3 \e-»Iu»/ OPed) 7—Pa-k Hcnln-gen 5 3—5 ICC 7- Lps Bljfntes 2 83 Lecrsidas 4—Antilopen 3 4—4 De P)ni?uir» Z—Never Out 4 53, Toog/H'berg 13—Maaemirnater I 26 Vic-| Corl» 7—Be Quick (Ml 2 2—6 Lommerrijk) (-TW ft 3—5 Demce Again Ir—"Ridder-1 ke'k 17-5 I ULtiJazen vam wedsttijden die op de[ «e-sle compe'itlsi-tdaï wegen a regen we-iec v^irii»akt en nu op zaïterdag zUn ^f"'ip£cti nvrrean-nktas-!» D -T?-ph=.rs' i Horgen begint de verkoop van deze poplln meisjes regenjassen, In de kleuren rood, aqua, beige en marine, voor prijzen die on gekend zijn. Géén tcf. of ichrlft. bnt. klas 1 u W r»St j^wPMMEN T n' I be t 5—CC if kUite Vteft TCC 4—Dan 33 Ratte'etfri i -ROVS 1 2-8 T:ok 8—Je Ae-jnaiten 2 I—I 4s Mas so West* Tocg/Hber* 11 (Van een onznr v*i**Ia<gevcrs) BLFSK^NSOR \AK dlnsdajr. De damvereniging „De Kroonvchljf" orga- nfgeerAe ralr^dng een eendaags toer nooi, dat heel slerk bezet was, voorel In de hnofdklassegroepen, Gt oeps winnaars werden* A Koppe laar, Brandwijk; J. H de Kluyvcr i Viaard ngen. (na herkamp met C, v. d Ven Dordrecht); D. v Nu^leren, Zwjndrech, S Boer, Alblasserdam; A. Boon Alblasserdam, B v Dam j Lexmcnd, E N Eversen G(H*eum; L 1 den Ha "tog, D>rd*echt T-» te esr^'e Va«e' T Stam S! f- A v d B «en R" e v p?' D 'b^'teTi J Bu**"f a3ff H' - °r. Bo» c"p Twe?-»a klas»? A 1 Oud"** Gouds; A Kjo evaar Su-lw-jk, T V'ot Stol- w ik G Slob, Ble«k:f^i,:'g,*8Pf; T de MJt S olw'jk ROTTERDAM, zon dag. Op de derde a-voml vtn de ZRO-competitie bleek d.it het dameszwemmen in de zwem- krrag Rotterdam en omstreken op een hoger peil staat dan het herenrwem- men. Op drie van de vijf nummers waren de dames sneller dan de heren. De uitsla/gen, waren: 50 m vrye slag meisjes 10tl jaar t A de Licht 3.5 8 2 F Buys 34 5. 3 T de Radusr, 35 (allen VZC) Idem jongens 1 W v Essel (RZPC) 38 ft 2 D Fiers (WIK 38 6, 3 P v Ravens VZC 39 4 x 50 m wisselslag pers dames 16 jaar en ouder t C Muloer (Merw2 44 9, 2 C Sehotte (RDZ) 2 49 8 3 3 Kattestaart (VZC) 2 87 5 Tdem heren i G v Opstal (VZC) 2 28 8, 2 E Drentfc iMerw) 2-29 8 3 H Dienth (Merw 2 38 6 100 m vlinderslag meisjes 15—15 jaar: 1 M V Hemert 1 15 9, C v d Veer 119 2, 3 C Buys 1' 10-9 (allen VZC), n H v Gei le.en (VZC) LH9 2 4 x Zo m vrijt sftag est meisjes IC—11 aar 1 RDZ 1 12— 2, SZC 1 19 2, 3 IVIK 126 6 4 x 109 in wlasesla? est dames 16 jr en on ie: 1 VZC 3 29 8 2 RDZ 3 39 4, 3 Merwede 5 53 idem heren l RZC I 4 49 9, 2 Merwede RZC II a .20 1 ROTTERDAM, zon. dag. Het kam pioenschap van de Rotterdamse Schaakbond is op waar!Uk grlorieuie wijze behaald door de 21-Jarige John van Baarle, een speler van het kam- pioensteam Rotterdam. De eindsprint van de Schiedammer dwong een ieder de grootste bewon dering af: 3 uit 3 ra één week. Na dat bij eerst ex-kampioen. Staal van diens (-toen nog aanwezige) illusie had beroofd, won hu vervolgens zijn afge broken partij tegen Sammehus. De nieuwe kampioen boekte tenslotte za terdagmiddag ook nog een zege op een m gewonnen posfltae blunderende Maüangkay. Hoogendoom had weinig moeite met Staal. De ex-snelscbaakkampioen van Nederland won opvallend vlot. Hij veroverde daarmede de tweede plaats De derde en de vierde plaats werden gedeeld door Den Ouden en Van Donk, Welke laatste het tegen de voormali ge Gharloia-kamploen niet kon bol werken. Koevermans werd in de laatste ron de duidelijk geklopt door mevrouw Vreeken, waardoor de degradatie voor de oud-9nelschaakkamptoen van Rotterdam een feit werd Vreeken gumde Sio het reddende halve punt. De gedegradeerde Van den Bergh liet Van Ommen voor mets uit Delft ko- 1 men. Dekker—Sammeüus werd reeds in een prol stadium remise gegeven. Bei den behaalden de vereiste 4,5 punrt Op dat totaal kwam ook Dries, die van geluk mocht spreken dat Maaken- schijn wegens vakantie de afgebroken, partij niet meer kon uitspelen, In promotieklasse afd. A. werd Van der Schee volgens het Somnenbom Berger-systeem kampioen en promo- moveert naar de hoofdklasse. Lee mans behaalde evenals de kam pioen 6,5 uit 9. De wedstrijdleiding zal ernstig overwegen hem het vol gend jaar ook in de hoofdklasse te plaatsen. In promotieklasse, afd B zat de winnaar van de partij Lan<Wberg«n.—Van der Graaf met 7 uit 9 de kampioen worden De eindstand van de Hoofdklasse 1 Van Baarle 8 pnt 2 Hoogendoorn 6'2 pnt 3-4. Den Ouden/v Donk 9h pnt 5 Van Ommen 5 pnt 6,-iI Dekker, Dries, Maüangkay, Sammeltus, Slo en staal 41,i pnt 12-13 Koe vermans en Maakenschijn 3V« pnt (degr), 14-15 Echtpaar Vreeken 3 pnt (degr.), 18. Van den Bergh Wa pnt. (degr (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dins- dag. In de finale van de hoofdklasse damkampioen schap van Rotterdam heeft de Vlaar- dinger D. v. d. Kerkhoff nog steeds de leiding. Zijn positie is echter niet zo onaantastbaar meer, want Fokke de Jong won zijn afegbroken part(j tegen J, J. de Vries en P. H. Idzerda meld- do zich ook ais kanshebber via een snelle overwinning op M. II. Soetens. Uitslagen vierde ïonde: SoetensId- zedra 0—2, v. d. KerkhoffDe Vries 11, De Jong—.v d. Veer 11, Bou- semaVermijs 11. Afgebroken par tij: De VriesDe Jong 02. Stand aan de kop: 1. v.d. Kerkhoff 6 pnt. uit 4 part.; 2, Idzerda 5, 3. De Jong 4 (uit 3). In de eerste klasse voert G. N. Sta- neke de ranglijst aan met één punt voorsprong op S. de Jong an C. Zaa- nen. Uitklagen derde ronde; Hannik— Staneke 11, De JongBoogaard 2-0, Van WaasZaanen 0—2 Uitgestelde fartij- Staneke-Van Waas 20. tand; 1 Staneke 5 punten; 2/3. De Jong an Zaanen 4. Derde ronde finale tweede klasse: SlumpDoornbos 1I, Ruys—De Jong 20, Poot—Huet 02. A. Huet leidt met 6 punten gevolg daar H, Ruys met 5. DAMMEN (Advertentie LM.) gOMMJGE mensen stellen hun leven in dienst vnn iets. Dat Iels kun van alles zijn. zelfs een mondorgel of de mondharmonika of (om nog meer status aan het Instrument le geven) het mond- accordeon. Een man die zijn leven in dienst stelde van dit mondiustrument is de lieer W. Geurtz. Op 22 mei jubileert hij. Het is dan precies 55 jaar dat hij als amateur het mondharmonika- spel beoefent. Tevens is h(j 45 Jaar actief als dirigent, Dit Is zijn verhaal; op 22 mei 1911 kreeg ik op mnn Vrijgezellen naar verjaardag een monciharmonika. Nog hui7.?n De Arend en D' Zeemeeuw Charlois Volkshuis, Speeltuinvereni ging Charlois en HÜlesluis en na dp oorlog bij dlveise andere organisat s Zelf richtte ik ae vereniging Modu latie op Ik ben met deze vereniging meer dan 250 keer opgetreden vooral voor bejaarden en gehandicapten Al leen voilg jaar al gaven we 36 concer ten, waarvan 18 in rusthuizen enz. Ik heb ook een boek geschreven: Van schooljongen tol wereldkampioen Het is helaas nog niet uitgegeven. Op 21 met geeft Modulatie een feest avond in gebouw Parament, waarop dc heer Geurtz. die aan de Leeuwen- stelnstraat woont, zal worden gehul digd. dezelfde dag kon ik er een liedje op spelen. Toen Ik vijftien jaar was werd ik lid van de eerste mondharmonlka- verenlglng. Apollo heette die Enkele maanden later werd tk dirigent Door zelfstudie wist ik mij de rau- ztektheone eigen te maken. Ik ont- wicr p een on der wijs-methode Op een voudige wuze kon ik mijn lectUngen opleiden tot vaardige speleis Duizen den mensen hebben van nip les gehad. Vooral bu de jeugd had ik veel succes. Als solist nam ik deel aan concour sen voor het wereldkampioenschap. In de categorie diatonisch behaalde ik vier keer de wereldtitel in 1953 in Duisbuig, in 1956 m Rotteidam. lil 1957 in Luxemburg en in 1958 in Pallanza. In de finale van de Oprechte Ama teur behaalde ik in 1959 de eerste prijs. In tegenstelling tot mijn rivalen ben ik amateur gebleven. Dit bi acht echter wel moeilijkheden met zich mee. Als havenarbeider en later als betonwer ker moest ik hard wei ken 's Avonds en 's nachts hield ik mij met de muziek bezig, met het geven van lessen en met schrijven. Ik heb in vele jeugdorganisaties les gegeven. Voor de oorlog in de club- De jaarlijkse irlj-gezeHenianddag van de Nederlandse Vrijgezellenbona vindt ditmaal plaats in oe dan juist geopende Doelen op Hemelvaartsdag 19 mei a s De middagbijeenkomst in ce k ene zaal begin, om 13 uur Me- jutf' um nu J Zeelenberg, wpthoii* t 'i v ooi de kunstzaken der gemeente J.mterdam zal een begroetingswoord spreken, waarna het Tweedekamerlid mejuffrouw inr J. j. Th. ten Bcoecke Hoekstra .Ongehuwdenperikelen' zal behandelen. De heer J, Key, bonds voorzitter, zal het woord voeren over het onderwerp .Wert politiek, geen par tij!' Na de pauze optreden van Frans van Dusschoten, Henk Bouman, Les Deus Manelli'ft, De Wieo's» Gin a Mane-Ui, D ck Rijnoo.v on Martin Rijken. Na een gezamenlijk diner in het Rijnhotcl wordt de dag besloten met een bal m de feestzaal van De Doelen, muziek \an The Rhythm Aces oJLv, Jo* Tepel. Kaarten *4jn van 12 uur af verkrijgbaa: aan de ingang Kruisplein van De Doelen Maandag 16 mei za] bet echtpaar L. Spitter (81) en A. M. van Beukelen (82), Van Noortwfjckstraat 287 a in Overschie zestig Jaar gehuwd zijn. Op die dag zal het echtpaar, dat nog een, betrekkelijk goede gezondheid geniet thuis recipiëren van half drie tot v(|f uur. Ongetwijfeld zal vooral oud Over schie zich opmaken om dit heugelijk gebeuren mee te maken, want „Lou Spitter", geboren en getogen Over-' schieënaar (zoon van de dorpsomroe-j per Francois Spitter'), is in oud Over-; schie een zeer populaire figuur ge-j weest en eigenlijk nog wel een beetje, hoewei hij zich nog maar weinig in het openbare leven beweegt. De heer Spitter begon als twaalf jarige jongeman een zeer gevarieerd bestaan, waarin hij verscheidene be roepen heeft uitgeoefend Hij waa o.m, timmerman, „visboer" en horlogema ker. Maar verreweg het langst van zijn leven is hij brievenbesteller geweest: als zodanig is hij ook gepensioneerd. In het openbare leven heeft Spitter tal van functies vervuld, waarbij zijn hart vooral uitging naar „de muziek", Tal van jaren was hij voorzitter van de arbeidersharmonie „Heureka", te voren van „Kunstliefde" en later van „de Volharding", verenigingen die alle ter ziele zijn Het grootste deel van zijn leven heeft de heer Spitter in de omtrek van ele Delftshuvens-ekade en de Delftweg tewoond. Een blauwe maandag woon- e hij in Rotterdam, maar hij kon daar niet wennen. Het echtpaar Spitter heeft 11 kinde ren, 31 kleinkinderen en 26 achter kleinkinderen. (Van onze scheepvaartredaotie) ROTTERDAM, dinsdag Me vrouw Seydoux de Clausonne, echtge note van de Franse ambassadeur In Bonn. zal donderdag a.s. te Bonn een nagenoeg voltooid Rijnpleziervaarluig de naam „France" geven. Het meer dan acht miljoen gulden kostende cruiseschip, dat eigendom is van de „Koln-Dusseldorfer", wordt voortbewogen door vier 425 a p.k. DeutzdLeselmotoren gekoppeld aan twee Voi bh-Schneider propellers. Het eenklassige schip beschikt over 104 tweepersoonshutten, restaurant, grill, leeskamer, bar, lounge, en een vesti bule. Te zamen met zijn zusterschepen „Europa", Helvetia" en „Nederland" zal de „France" een tweedaagse dienst gaan onderhouden op het traject Rot terdam-Bazel. De „France" zal zijn eerste reis op 20 mei a.s. in Bazel be ginnen en op 24 mei voor de eerste maal ui Rotterdam aankomen. HOEK VAN HOLLAND, dinsdag. Op de hosk van de Sehelpweg en het Grootzand in Hoek van Holland ont stond dtnsdag een lek in de waterlei ding, waardoor veel water verloren ging. De gemeentelijke drinkwater leiding heeft het lek gerepareerd. wumjih I NTERNATIONAL Typische T riumph-élégance: Jolly Scotch TRl-set Foundations en Rn gene In één snit, met één en hetzelfde dessin. Perfekt over elkaar heen passend Elk deel uit de TRl-set is ook los verkrijgbaar. Heden 10 mei arriveren een tweetal buitenlandse oorlogsschepen In de Rotterdamse haven die aan de Park kade een ligplaats zullen hebben vin den. Te 13.00 u. meerde het Brutse lan dingsschip Tanks RCTV Audemeyer (LCT 4061) af en om 19.00 uur meert het Belgische troepentransportschip Kamma af. Met een bemanning van 14 officieren en 150 manschappen Beha Onderjurk Jupon Slipje Gordqitje 11.90 15.90 10.50 5.90 5.95 SiiïLii Lm#n „an \2A- Qchl.dwn: Oranjartraat t7. VUardlna«n: Vaarplein J hoek Kort* Hoofl*tf»»t. EN IN ALLE FILIALEN VAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1