Dan is de sport toch veel eerlijker '■de Spits S o»f 'n bank NIEUW LESINSTITUUTVOOR PROGRAMMEURS morgen 12 mei 11 uur opent haar 2e schoenenzaak Nieuw instituut 1 Motorraces in Rockanje Schmitt won wisselbeker 'Galand' zal organisatie verzorgen ROTTERDAM RIJNMOND Chaos Augiasstal Kromgelegen door Hans Baaij Vitaal Elektronisch Nwe. Binnenweg 153 Nwe, Binnenweg 153 Zwartjanstraat 26 opleiding Sterk veld renners komt aan de start voor Naïef Oud-Feij 2no orders tcj»i:ii combine tic uit Sddoh-of-k programmeurs zal plaats van CPC innemen Rotterdam met Rndi Lubbers tegen Parijs Toernooi bij Tediro BRIEF OP BOCHTIG MAAR VEILIG CIRCUIT Driebandemvedstrrijd pag. 4 - woensdag 11 mei 1960 Van Mil en het vitale belang Ï7£/V gedachte die opkomt als men de recente ontwikke lingen in het, Rotterdamse land der programmeurs overziet de honing is doodleve de ho ning. De nieuwe koning heet A. van Mil. Hij is direr tuur van het Instituut voor Electronische Administratie, Niet alleen heeft hij de beschikking over een cen trum met vier computershij kan ook bogen op zakelijk in zicht en een fijne neus. Nu H. H. Bors geesteskind, het Computer Programming Col lege, de geest heeft gegeven, staat Van Mil klaar om samen met PBNA en het Studiecen trum voor administratieve auto matisering zijn plaats in te nemen, In de, solide welvaart suggereren- de, directiekamer aan de Glasha ven vertelt Van Mil hoe hU CPC-dl- reoteur J. Plevier zaterdag 30 april liet weten dat hU ,4n de markt was" voor dit opleidingsinstituut. Op deze mededeling van Van Mil volgde vier dagen van intensief be sprekingen voeren. „Ik heb in die tijd geprobeerd om zoveel mogelijk over de toestand van CPC aan de weet te komen zodat lk een beslis sing kon nemen. Als was komen vast te staan dat er, zoal* sommi gen zelden, een schuld bestond van r 1 miljoen, zou ik er zijn inge stapt, Fiscnal da dat toch maar een half miljoen". \MN Mil stapte er niet in. De vol» slagen chaotische CPC-finan- cién bleken niet te ordenen. Even scheen er eon lichtpuntje te zijn toen hij hoorde dat alle aandelen bü Vlaer en Kol in Utrecht waren, een 1 bank die voor f500.000 in het CPC- schip zit. Maar de bank kon geen zekerheid geven dat dit alle aandeen waren en Van Mil was huiverig voor de mo gelijkheid dat, wanneer hij eenmaal de zaak had gesaneerd, Bor ten to nele zou verschijnen mot aanspra ken HU was bovendien argwanend ge worden door directeur Pleviers ma nter van handelen. Zo beschuldigde deze man Vlaer en Kol ervan de voornaamste schuldige te zijn aan CPC's ondergang, „Plevier zei: de bank heeft er met op toegezien dat de lening van 500.000 gulden door CPC juist werd besteed. Maar hU was toch zeker directeur' i" sportieve" opmerking, was voor Van Mil Plevier* onvermogen (of onwil) om ook maar Iets concreets over deze „Augiasstal" ter tafel te brengen. Donderdag 5 mei zette Van Mil ei daarom definitief een streep ondei. Met voor zichzelf het idee dat men een spelletje met hem had willen spelen. „Ze wilden me erin laten stappen en daarna zou lk wel mer ken wat voor schulden er waren". In de tijd dat hij „in de markt" was, rnericte Van Mil zelf al in welk wespennest hij zich dreigde te ste ken. „Ik werd bijvoorbeeld opgebeld door een autoverhuurbedrijf in waal wijk dat 25.000 gulden tegoed had van CPC. In WaalwUkl" PERSONEELSLEDEN van CPC vroegen hem om een betrekking. Met de opmerking- „We weten, dat CPC geen aanbeveling is." Cursisten belden hem in verwarring op Hii werd zelfs benaderd door twee maat schappelijk werksters, die informeer den namens ouders „die hadden kromgelegen om hun zoon een oplei ding van 1000 gulden te geven". Van Mill is zijn verbazing inmid dels te boven. Maar een ding alt hem duidelijk hoog. „Wat mU bijzonder frappeert is, dat de overheid kenne- wel of er een «oort klasse-bels rtlng- innlng bestaat. BIJ de bona-fldc be drijven zitten ze er boven op. maar dit soort vago zaken blijft bulten schot Wie weet, als de overheid eer der had ingegrepen, wai dit debacle nooit gebeurd (Advertentie LM.) aeia w ouvm. duidelijk hooi. „Wat mij btteonder frappeert is, dat de overheid kenne lijk zo lauw tegenover dit alles staat, dat dit kon gebeuren. Er schijnt oen belastingschuld te zijn van 160.000 gulden. Er is toch een economische en fiscale recherche? Het lijkt soma T\IT I* ntot Van Mills enige verwijt aan de overheid Hij gelooft dat programmeurscursusscn ln een eco nomische behoefte voorzien „Zeker als Je ziet wat een grote ontwikkelin gen cr op het terrein van computers cn automatisering te verwachten zijn Daar zou de overheid iets aan moeten doen. Er zou domweg een ministerie voor automatisering en in tegratie moeten komen Er zouden staatsexamens moeten zijn Het van vitaal belang. Wat Van MU persoonlijk betreft, kan men haast niet vroeg genoeg met computers beginnen. „Kinde ren op lagere en middelbare scholen moeten er al vertrouwd mee worden gemaakt," Van Mil (40 )zèlf gaat overigens pas zes Jaar met computers om, Voor die tijd werkte hij als loonad- mluistrateur in het stukadoorsbe- drijf van zijn vader. HU herinnert het zich als een soms saaie en vaak onoverzichtelijke bann Twee aspec ten die hij door aanschaf van kan- toormachlnea tiachtte uit te bannen "O ET idee voor een instituut voor J--*- elektronische administratie kreeg hij na het lezen van een ktantebe- richt „ln 1950 las lk dat men vars de departementen cn de gemeenten naar Parijs gmg om daar een ach- isa INTER SCUQLtiBtf ASSOCIATIE voor k/xt mode-schoenen Naast Chin, Ind. Rest, Asia Hoek Burg.Roosslretat eig.Jac,J.rmWmse! A van Mi! „Een klasse-belastingmn- ng" terstan I van maan lm in rit In na i- minislratic bij een riekt: msih in stituut in 10 dag»n weg te werken Die achterstand had men toen door al dtc lomrondes" Van Mil dacht „Dat is iets urn /elf rnte te beginnen Daar rnoet toch icki be tlijf mee ?ijen Ilij begon - met eigen ka pitna F n I 1959 bestride hij zpri ecistp irudi - nes en op 2 maai t I960 kon hu aan de bUg IK was toen nog /eet naïef lk dacht dal doe ik wel effe Maar- dat pakte toch wel anders uit Die corste Jaron heb ik hier dag en nacht geslapen lk zuu hot niet meer over willen doen Dat hoeft ook niet Zijn bedrijf ls aan machines nu ƒ8 miljoen waaid Het administreert onder (veel) meer 110.000 lonen en 35 000 salaris sen Binnenkomt komt daai de prak tische opleiding van piogiutnineun. bij En het lijkt waarschijnlijk dat hiermee Van Mils plannen nog lang niet zijn uitgeput. (Van onze spnrtrrdarl e) ROTTFRDAM, woensdag In hrt kader van de viering van hrt 10-iarig: bestaan van de Schiebroekse gemeen schap wordt morgenavond op hel Schlcbrork-tcrrem aan dc Havclaar- weg 'aanvang 7 uur) een vortbal- wedstrljd gespeeld tussen een Schip- broek-Unicum-comb. natie en een elf tal, gevormd door oud-Fe ijen oord spe lers. Hot elftal van de Ou J-Fenenoor- dcis zici ei a's vo'gt uit d«"l Henk Bij', achlei Jan Schuier, Hans vel Hoik en Jan Bol, midden Piel Ste nboigen on Gcrai d van de Koi- put; soci Daan den Bleyker, Henk Schouten Coi v d Gijp Tmu.s Bosse- lBar cn l een van Jer Velde De balen van deze wedstnl 1 /ijn beakima voor de Schiebtoekso ge meenschap (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De ruimte op de markt voor program meurs cursussen, ontstaan door de on dergang van Computer Programming) College, zal worden Ingenomen door een nieuw instituut Het wordt op initiatief van directeur A. van MU van het Instituut voor Elektronische Administratie (die tot voor kort overwoog CPC over te nemen), opgericht door de IEA ln Rotterdam, het Kon. technicum PBNA In Arnhem en de Stlch-1 ting studiecentrum voor admfaf-' sdratleve automatisering m Amster dam. Hoewel -de rechtsvo-m van deze sa ri mylcng noi met vai.s^aat, var-1 wac/ cn de deelnemers in september- oc o 2r v<m M 'aa^ *n t i cjr-Uosen ?an ts van„- t Z j va-wa vh„cn a. hun i ai ef e ns cm rung za' hebben van 'ie :n Ne br and merer? n Je com- pu.erfabr'karnen Bij de Inspectie voor -x .nit/ri jk ,i - v s ra! crlccnn ng wc I,aai-aal V at e a' v— geus aan deze' o .ig k 1 i n d irn.n Men1 -a i e i i n w~ pen aan e i p.? ,t s.in'cua test om te ztetij of uL via" w r1 s mat deze studie tc na_n. Hrt nieuwe instituut Is van plan om oud-cursisten van CPC reductie te verlenen op de studiekosten. Deze kos-1 ten staan nog niet vast. ITWIJWHJI ROTTERDAM, wcensdag mamman (ANP) Rudie Lubber.1, de d"ievouJ!ge Nederlandse kam-, p oen At nel halfzwaa-gew cht en i wnnac- van hs in erna. cnale ju» b.ieumtoen ooi van de Nederlandse busbond zal met Joop Verbon, de Nederlandse kamp oen n het zwaar-1 weltergew cht, de voornaamst ver-1 sterking zijn in het RoVeidamse bok-sleam dat maandag 23 mei in Rotterdam tegen een parijse selectie, uitkom Voor Ro.ter dam bok»en verder Lo- d! Kcolmees (write-) Berti Nikkel en Kuype- (halfzwaar) en de nog or.- geslagen llchigawlcn Gerard Bok, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Het zesde bHjarttoernooi om de Rivella- beker ls door Jaap Schmitt gewonnen en hij komt dus voor een jaar in het bezit van de wisselprya. Hij had geen moeite om zijn naaste concurrent, Frans R k de baas te blijven. De span ning, die men in de beslassingspartij verwacht had, bleef achterwege, want! van de aanvang af kreeg Schmitt de leldmg en behield die tot het einde. Even leek het of Bik erin zou slagen zijn tegenstander te bedreigen. Hij kwam in dc buurt van Schmitt, doch' toen deze in twee achtereenvolgende beurten senes van 109 en 111 scoor de waardoor hij ruim tweehonderd, caramboles voor stond, was het pleit i beslecht. Kansen kreeg Bik nog ge noeg, want voor de nog ontbrekende 30 caramboles had Schmitt nog acht beurten nodig, doch Bik maakte daar geen gebm k van. Hu emdigde nu met eenzelfde aan tal matchpunten als Jac Barzilay, die J een veel beter algemeen gemiddelde had en daarom tweede werd Zodat; Bik, die de avond begon als kansheb-i ber voor de zege, zich moest verge- noegen met een derde plaats. Dei Kleyn had xn zijn laatste ontmoeting i tegen Biemans geen moeite. Deze wedstrijd, die de biljartverem- g;ng Tediro organiseerde miste dit maal de spanning en de glans van het i vorige toernooi De moyennes lagen over het geheel lager dan verleden: jaar, toen Barzilay de RivellabekerI won met een algemeen gemiddelde, dat boven 30 uitkwam, Schmitt kwam I nu tot 25.46. In het geheel werden er door de deelnemers vijftien series van. dne cyfers genoteoid. Biemans die op de zesde plaats belandde, maakte met 156 de hoogste serie en slaagde er ook in om de kortste partij op zijn naam te brengen, toen hu in negen beurten Horsten versloeg. De laatste partijen Voor de st'aaivoeebalcompetttie Zuidwijk zijn de volgende wedstrijden gespeeld Oidegaarde-Schuddebeurs- straat 1-1, Iersekestraa't 2-Walcherse-1 siraa 21 R ngelenburg 2-Maldetoburg 2 12, Rmgslemburg-BIoemhof 110, Tholenstiaat-Texelsestraat 30, Lan-1 genhorst-Oldegaarde 1—0, Kronenburg -Diepenhorst 2—0. De eindstand 1 Schmitt 12 2800 2597 102 146 25 48 3 Barzilay 11 2450 2312 101 137 23 IS 2 Bik 11 2450 3300 132 126 17 4 2 4 De Kleyn Q 2800 2338 138 122 16 04 5 Horsten 4 2450 2153 101 124 2131 6 Biemans 4 2450 1612 103 156 17 50 7. Burger 4 2450 1804 144 73 13 0* 8 Van Clli 2 2450 1740 127 119 13 70 VNu in deze tijd van volle maas eu vrüo tyd dc vorm der dingen belangrijker ij» geworden dan de inhoud is het een kond kunstje geworden in het nieuwi» te komen. Het gaat er niet meer zo zeer om wat wij doen maar vooral hoe \vy iets doen. Pientere jongens hebben dit enkele jaren geleden al gez en Ze ontdekten, dat mensen en dingen een „image" hebben, ongeveer de belangrijkste ont dekking na the van Amemka (Colum bus) en het onderbewustzijn (Freud) De tmage-bmlduig heeft ook in Ne derland snel school gemaakt, zowel voor groepen als voor individuen Geen organisatie, club, vereniging, politieke partij of belangengroep of er wordt „ergens" wel iet*, aan de opbouw van het unage gedaan Zo heeft de Avro een tijd geleden ontdekt, dat zij haar unage moest vet- anderen Dat ls inmiddels gebeurd Nu had lk altijd gedacht, dat de Avro zolf moest veranderen, maar dit bleek een misverstand. Het ging om „het beeld" van deze omroepvereniging De rest was in orde, werd mij verzekerd Na de laatste verkiezingen hebben ongeveer alle politieke partijen ont dekt, dat er iets dan hun unage hapert en sommige zyn intruddelk bezig daai- m verandering te brengen Dezelfde doelstellingen worden nu modern en aantrekkelijk vei pakt, want het gaat ten slotte niet om de inhoud, maai om de vorm Ik doe nog maai een greep uit de image-bouwnijverheid' de advocaten, zo lees ik, moeten eveneens Iets aan hun Image doen Met de advocaten zelf is alles in orde natuurlijk, maar het beeld dat het publiek van „het gehuurde geweten" heeft blijkt het niet ln orae te zijn. Fr beslaat, zo zogt de Nederlandse Orue van Advo caten, veel wanbegrip tei aanzien van dc advocaten. Zij hebben niet altijd een even goede naam Daar wordt dan uan toegevoegd dat de advocaten daaraan zelf wel eens schuld hebben, maat dit blykt minder belangrijk, Niet de advocaten moeten veranderen, maar het beeld dat de buitenwereld van hen heeft De politie moet ook aan dc image- bomvnJJvenheid gaan doen, U kent nu het recept zo langzamerhand Wat de politie doet is goed, maar het beetd dat het publiek van de pok tie heeft deugt niet Dat domme publiek ook Het publiek begrijpt ook nooit wat Ondanks het „gezonde denken" van het Nede landse vo'k, waarin \vn al ijd zoveel ventrouwen hebben Image-building zonder publiciteit heeft geen z n Daarom u> de ontóek- k.ng van het image gevolgd door e»-kele uitvindingen, die nodig bleken om het „beeld" van man, viouw of c'ub aan de publiciteitsmedia te ver kopen Van deze uitvmdmgen noem ik ut het provodom, de happening, de pro testmars, de protestsong, de open brief en het uittreden. Dit zijn zo ongeveer do belangrijkste instrumenten waaruit men kan k'ezen om een goede kans te maken op een plaatsje in de krant of op de beeldbuis Vroeger wa» dat anders Vroeger moest men stunten Men moest van de Maasbrug afspringen om de Jour- naUtioke aandacht op zich te vesti gen Dat zou anno 1968 ook nog wel lukken, raaar de vraag ts of het wal good zou doen aan de unage, Je laadt zo gauw de verdenkifl.g op je, dat je het alleen msar doet om de aandacht op je le vestigen en dat moet vootal woiden vermeden. Betei is het daarom een opsn brief te schrijven of gewoon eon brief, maar dan natuurlijk wel zorgen dat d# pers een exemplaar ln handen krijgt. Die brief gaat u met een aantal geest verwanten aanbieden aan de burge meester van uw woonplaats. Het geeft niet waartegen u protes teert He; parkeerprobleem bijvoor beeld U moet er natuurlijk wel voor zorgdiagen, dat de openbare orde u oi dl vcistoord Dat is niet zo moei lijk, U 'aat bijvooibeeld iemand kren ten uitdelen Vervolgens belandt u in het politie bureau. waar u acht uur wordt va*t- gehouden Daarna dient u een klach* in tegen de politie De oei* heeft nunlddell uw brief gepubliceerd met een verslag over de ordeverstoring En nu galt het pa* goed beginnen Er komt een journalist naar u toe, die in de veronderstelling verkeert, dat het parkeerprobleem u werkelijk ter har'e gaat Hy gaat u intcviewen en hu zal trachten de diepere, iderie aehteigronden van uwi act e bloot te leggen Als hot interview met foto in de krant heett gestaan, doet u een week mets. Vervolgens belt u Willem Duys op, als Duys u nog met heeft gebeld. In het Vuist- Programma babbelt u wat voor de vunst weg. Hot geeft niet dat u geen drie behoorlijke zinnen achter elkaar kunt zegigen L ever met zelfs. Spreekt u gerust de taal van het volk (zie Koekoek) Het optreden in dat Vuist- programma levert weer een artikeltje op, hetgeen de bedoeling is. Nu gaat het erom in het nieuws te blijven. Dat kan U treki uw klacht tegen de politie ln bijvoorbeeld. Dat U een bericht van twintig regels, Maar goed, twintig regels zyn twintig regels. Inmiddels heeft u gemerkt, dat het maatschappelijke euvel waartegen u protesteert nog steeds bestaat. U had trouwens niets anders verwacht. U doet weer een week mets. Dan zegt u uw' lidmaatschap van de ANWB op. Vervolgens belt u de journalist op. die u heeft geïnterviewd. U vertelt hem, dat u na rijp beraad en diep gaand gewetensonderzoek heeft hp~ sloten uit de ANWB te treden. Die journalist maakt daer een bericht van met fotootje en commentaar van de di"ecteur van de ANWR Een journalist van een andere krant leeflt dat en wordt onrustig. Die man gaat denken, dat u werkelijk -diepere bedoelingen heelt. Daar moet hli meer van weten. Hij vraagt u om een inter view. U denkt „ha", maar dat zegt u natuurlijk niet. U zegt vermoeid: ,,Ik begin do pers een beetje vervelend te vinden Ik heb geen tijd man. ik moet werken Ik ben aan een boek bezig Na lang soebatten weet u een uurtje voor dc journalist vrij te maken, Nou. en zo blijft u aan de ganc. Nu kan het n ifcuurlljk zijn, dat er een periode van windstilte in do pubhclteit optreedt. In dat geval kunt u altijd nog van de Maasbruggen springen Die sprong heeft Immers een ideèle achtergrond. U springt niet aoma&r. Welnee, het Ir een protest- sprong. Ik zei u in het begin alt het ia een koud kunstje om ui het nieuws t« ko men en te blijven. Mensen die hoege naamd helemaal niets te zeggen en niets te presteren hebben rijn beroemd- Niet vanwege hun merltee, mfcar om de Advertentie of uw gehele interieur,.. Bij dc Spits kunt u terecht. Bij de Spits om vangt u adviezen, die afgestemd zijn op uw stijlgevoel en budget. Samen met u ontwerpt de Spits uw intcneurplan, voor een zce'r persoonlijk interieur,,. Hoogstraat 99 Tel 010-122198 doodeenvoudige reden dat Iedereen ze kent Daarom en nu kom ik eindelijk bij de titel van mijn verhaal krijg ik steeds meer waardering voor de sport en de sportjournalistiek. In de sport ls het heel simpelweg zo, dat er wat gepresteerd moet worden wil er pub 11- oiteit op volgen. Een slechte voetballer kan de gekste dingen bedenken om aan z'n Image te buuden, htl kan open uittreden zO veel hij wil, hij gal doel punten moeten maken om de belang stelling van publiek en pers te trek ken. De aport l« ia ddt opzicht vol strekt eerlijk. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, In de motorsportwereld heeft de badplaats Rockanje zich ln de loop van de Ja ren bekendheid verworven, vooral door de motorraces, die op een boch tig, doch toch zeer veilig circuit wor den gehouden. Aanstaande zaterdag zullen deze snelheidswedstrijden voor de achtste keer plaats vinden. Die zullen vermoedclUk nog aantrekkelij ker zijn dan de voorafgaande reeds waren, omdat een sterk veld renners, zowel ln de 50 cc klasse als in die voor de 125 cc'er» aan de start zal komen. Dan zullen de snelsten nit die twee klassen hun krachten meten, want de sportconunissle van de Kon. Ned. Motorrijdersveren iging (K.N. M.V.) paste vooraf een selectie toe aan de hand van de resultaten, die verkregen werden in een drietal trai- ningswedstrUden te Zandvoort. De motorsport kan bogen op een snelle groei, vooral wat betreft de wegrensport. Dit kan duidelijk blijken uri het feit, dat zich dit jaar een kleine driehonderd deelnemers meld den voor de training. Weersomstan digheden waren oorzaak, dat er op de eerste twee oefendagen geen snelle tijden gemaakt konden worden, doch jongstleden zaterdag kwamen tal van snelle rijders naar voren. Zeer op vallend was daar, dat er in de lilli- puttarklasse snelheden van gemid deld 117 kilometer gemaakt werden die maar heel weimg bleven beneden die in de 125 cc klasse, waar de snel ste ronde werd gereden met een gemiddelde van 120 km. Het parkoers heeft in verband met de groei van Rockanje, enkele wijzi gingen ondergaan. Zo werd hier en daar het wegdek verbreed en konden bochten verbeterd worden. Maar er kwamen ook meer hchtpa- len en trottoirbanden bij. Dat maak te het nodig, wilde men de veiligheid niet schaden, dat er ook meer stro baten gebruikt moesten worden .Ex tra uitgaven dus, die men er in Rockanje graag voor over had. Aangezien de KN.M.V. in het begin van dit jaar de jumor- en de semoi- klasse afschafte en de renners alleen indeeiit in een nationale- en inter nationale klasse, moest een selectie worden toegepast. Vooral in de 50 cc klasse, die zich snel uitbreidt. Ruim zestig deelnemers zullen bij de lilli putters starten, terwijl voor de 125 cc klasse bijna twintig renners zijn toe gelaten „In de laatste categorie wor den dne series geredea, terwijl uit elke serie de zeven snelsten een fina le rijden. Hat is de bedoeling, dat de 125 ec'era ook twee series en een fi nale rijden. Mochten er echter wegblijvers zyn of uitvallers wegens opgelopen defect in de training, dan bestaat de kans, dat in deze klasse drie manches met puntentelling worden verreden. Een verbetering, die de races aantrekke lijker zullen, maken, as, dat de wed strijden ruet zes of acht ronden zullen krijgen, maar alle tot tien ronden worden verlengd. Om voorspellingen te doen over de te verwachten resultaten is bij zo'n groot aantal uitermate moeriyk. Jan Huberts werd door een valpartij zo gekwetst, dat hij in Rockanje verstek moet laten gaan. Ook Cees van Don gen mankeert omdat hij m een bui tenlandse wedstrijd uitkomt. Maar rijders als MSjwaart uit Ne- derhorst den Berg, die op een zelf ge bouwde machine zal starten en zyn plaatsgenoot P. Lodewijks zijn pre sent. Zy rijden op een Jamathi, een merk dart met bestaat. Verder is er dan Toersen uit Staphorst, die over een fahrieksmachlne van Kreidler be schikt en die snelle tijden in Zand voort maakte. Verder Kemperman, Vlscaal en de Vries, die mee een rol kunnen spelen. In de 125 cc klasse kunnen de Amsterdammer Alkema, de Hagenaar Kotte, Van de Burg uit Leidschendam en F. Kuilenburg uit Utrecht in de voorste gelederen wor den gevonden. De motorraces in Rockanje zijn de eerste, die gelden voor het lands kampioenschap. Daarna volgen nog die in Tubbergen, in Stten en twee maal op het Zandvoortse Circuit Ter opluistering zal de Veteraan Motorenclub (V.W.C.) met een groo' aantal motoren van voor 1930 demon streren (Van een onier verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De biljartvereniging Caland, die tal van jaren niet meer deelnam aan wedstrij den of deze organiseerde, xal voor het district Rotterdam van de Kon, Bil jartbond, nu toch weer een toernooi gaan verzorgen. Een wedstrijd, waar aan uitsluitend driebandspelers zullen deelnamen. Spelers van verschillende sterkte omdat net niet mogelijk was. een veld van acht man te vormen van deselfde kimme. Twee ereklas*ers, na melijk Bert Teegela&r en Herman Po- peyus, zullen in de biljartzaal Plet van de Pot de strijd aanbinden met de hoofdklassers J. Lieshout en B. van Amen, beiden van De Maasstad, J, van de Euhout van Caland, P, van Aart Van Jonker Frans, P. de Jong van On der Vrienden en D. Overweel, evenals Pope yus van Rotterdam-Zuid. De twee ereklaaaers moeten partijen van 60 caramboles maken, terwijl de zes an der on partijen van 80 carambo les spelen, Zaterdagavond om zeven uur zal met dit dnebandentoernooi worden begonnen, terwijl de volgende ipeekiftta op 18, 10, 23 en 20 m« rijn vhstgéftteld. X 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1