Felle brand in spitsuur ROTTERDAMS DAGBOEK Tv-film over Rotterdam: het was weer mis elta w:Um BRANDWEER BAANDE ZICH DOOR DRUKKE VERKEER WEG Wt- 7<£i#o ROTTERDAM RIJNMOND Moderne élégance Gaat Pareira bij 'Maasstad' spelen? Alle partijen beneden peil Fotowedstrijd ZOLDERETAGE UITGEBRAND RZC verloor van Robben TOERNOOI MET 240 PARTIJEN Biljartkampioen uit Portugal Racketeers met klein verschil verslagen: 5-6 Driebandentoemooi EENDRACHT 3 PROMOVEERT sD?m.ifÖpV: Wethouder Langeraki LITSLAGE.N VAN WIELERCLUBS T'lc.-scman opent centrum voor zelfbediening Truck richtte zware schade aan o[>ent <-xpositie 'Van kinder pakhuis naar modelschool' ZO VLOGEN DE DUIVEN Resultaten van seriewedstrijden NOG MEER STANDEN EPOS MISVATTING 15 iS KTvB dnaar de werken haringvliet dagelijks vanuit HELLEVOETSLUIS HAVEKDiENST 'SPIOO" Het was goed Dag rechercheur fï %'foïl g pag. 4 - dinsdag 1? mei J 966 (Advertentie I.M.) Voorgevormde b#hi mei nylonkinien cup», doneracht gevoerd, voor di»p« décol iat4'a.Elaatlach« rugpanden, A en B cups 19.76. Soepele gaine ven Lycra •Ireuhkent <n fraai bloem- detain JMU73. Ook in zwart, I Foundation* in alle filialen van (Van <<:rx onzer vcmlaggeveri) ROTTERDAM, dinsdag Met moei te hebt»'-n brandwcrwagcmi zich gi*- L-rmidrJag Ct-n weg kunnen benen door het drukke «pltsuurverkeer om snel <le Sohiedamseweg te bereiken. Toen zij rLfkar arriveerden kolk Urn er reed* dikke rookwolken uit een zoldcretage op 110a, die spoedig daarna geheel in vlammen opging. Staande In de dak goot hebben brandweerlieden kunnen hitmen, maar toen wn de kap v*n hel hun reels geheel verdwenen. Oorzaak van deze felle ultflaande brand »s voorlopig nog onbekend. De z'.iflrri'tage. die toebehoorde aan de fft- mtiie A. M. Ooeteanan. was niet be woond. I>«- vlammen tastten niet alleen bet dak aan. maar ook de vloer van de zolder. Von de opgeslagen meubelen bleef weinig over. Men schat 'Ie totale vhade op dertigduizend gulden. Tij' lefn hrt blussingw/erk v/errt de brandwacht aerate klas H, A. Abrain- H*n Jicht geworvl. Toen hij zich voor- werbuktc netto kien zich vonken tussen zijn kleding. Met brandwonden aan oren. hal* en nefvud er bladen i« hij naar het Dljkzlgtztokenhut* gebro'-ht. Na behandeling kon hij nair hult terug keren. fje publieke belangstelling voor het ma v..a if optreden van de brandweer er waren onder meer *en ladderwagen en <-' JJ gereedschap.» wagen aanwezig was groot. Uitgezonderd de lichte verwonding»n j van de brandweerman, rieden zich geen persoonlijke ongevallen voor. WATERPOLO (Van mb onser verslaggever») BIL*J'ARTEN ROTTERDAM, dins dag. Na de wed- ilrljta R de acht dlatrkten In het gewent Het Westen va de Kou. Ned. Biljartbond fa men aondag begonnen met mr ma» siertoer noot, waarin 12 ploegen van drie of vier ipelen moe ten niUmUen wie de winnaart rallen x|Ja ia d« M klassen. die dan later mogen deelnemen aan de nationale landdag, waarvoor de plaate nog niet b vastgesteld en de datum nog onbe kend fa. Ook de komende saterdag en londsg «allen nodig ign om de bUa» tweehonderd deelnemer* ia de gelr- g«nh«dd te stollen bun kansen te ver- I dedigen. Voor de afwerking van hetj enorm» programma, dat Mt partyen vermeld Is, ab alles vlot verloopt ruim twintig uur nodig. Voor een toernooi van d«c omvang moet de wedstrijdleiding niet alleen over een grote biljarUaa] beschikken.1 thasr ook over wn vulikieml aantal i biljarts. Het gewest kreog de biljart zaal in het Orootharvdelagebouw en kon de atrijd op tien tafels beginnen Hoeveel werk er vooraf door de wed- strljdlcideia Piet van Ewijk en zijn medewerker» verricht moet worden, kan men ileh voorstellen. En dat er j d* nodige zorg wza bcjtecd aan dei voorbereiding uleek uit het feit, dat men op de eerste wedstrijddag precies op lijd klair wai en de uitslagen van zestig partijen bekend waren De administratis was in goede han-1 den v»n de heren A. Slotboom en H van EiUdcn. Slecht» party moe»! ultgerteW worden mwlai een deetne-i mer verhinderd was. Daarom kon ook de definitieve ulUlag In de kader klasse nog niet worden vastgesteld. ZoaU bekend wordt de competitie in i de diverse districten gehouden ia ciej kUeee driebanden, In die voor kader: S0-2 en In vtar kla«cn Itbre. resp- voor apelers van 3 75 tot 11, van, 2 tot 2 75,; voor 1,60 tot 2.7J en van e»n half tot 2 moyenne. Dat er niet alleen tegen concurren ten wordt gestreden, maar ook tegen de Zeeuwen, l'gl voor de hand IM w.nnen van een party levert twee metchpuiilen op en de bedoeling U om aoveel mogelijk punten te behalen De winnende team* zullen op de landdag, tegen de witmaan van da andere ge- weeten vin de BUJirttwnd uitkomen om naar hit ltndakamoloerahap te; dingen. Aangezien bat de kleine biljarters lijn, die aan de voorafgegane competi tie deelnamen, konden geen grote din gen verwacht worden. Toch wan ci volop spanning. In de kUooe Cl (grenzen) 2 tot 3 73) wa» de uitslag van groep A: 1 l.ltC, Krimpenerwaurd lfl p, 2 DKL'. 23 km 40 i Moert A-k! <18 I t ia i 1 J He» Lu»* H 'ftnjn »t< 3 v d lk>r*4 8 Zknam«wrt*r iF'; v O jtwn trT ».wtmsvr >ra v rt W*kk# iF> H-kl 54 kei J ZO uur I fOwcrtzlJ »Fi. 3 D# Brabsr ifv 3 VsNpeek lAV 4 Smit* r5 Bokhoven tr»; I Baln«o*r (F): 7 H»n,Jrik» IA»; Ite Rklder <A» Jun W km J« *3 irtVi 1 Teiostn «El; J v a H»k r A3 Jansen >gi 4 v d Stwr» IK». 5 lOtiatn» 'Au Venajeek iA* Veie riiive «O km lit t 04 uur1 1 Htyndar» K. 3 i'iA' 5 Du»i(Mirt iA (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dsaedag. De Por-i tugeea Cardosso Pareir*, die hetj kampioenschap lib re groot biljart op i zijn naam heeft «taan, weritt eedertj I korte tijd in Rotterdam: HU zocht ik»! biljortliethebber weidra «en speelge- 1 legenheid op en kwam bij van de Pol 1 terecht. Daar h de biljartvereniging 1 De Maasstad gevestigd. Vermoedelijk zal de Portugees zich daarbij oonoiui-' ten en dus voor deze vereniging uüt- I komen- ijjinrrj Rotterdam, dinsdag UiukiB fn dr eerste klasse heeft Racketeer* »yn meerdere In TU- burg moeien erkennen (5-6), De be- ren van Tilburg legden de basis voor de zege. hoe wel De Kort en Kernels pas na drie »eU lot winst kwamen. De dames van de Rotterdamse t ploeg deden het beter en brachten i twee partijen op hun naam. Na de i enkelspelers was de stond 4—2 in het! voordeel van Tilburg, In de dubbel- spelen kon Racketeers de achterstand met verder dan tot 65 terugbren- O* ge.-teta;ol«rcU ula4»»»n w*.«n; (Van een anier verslaggever») j ROTTERDAM, dinodog. Boej slecht werd er maaadag»ve»d ge speeld in de drleboodamédstoVd, die ba de bUJartoaal Wet vos de Fat wordt gekoaden om bet dtatrtetskamploeM- tohap van Rotterdam, *-»» dej vier part ij er die var an dagavond aan de beurt w*i *n Uep aet aantal tot bo-1 ven de bondi^d, ti-wfll de twee an dere onUnoetiu^ „u er dicht by kwa men. Van goede moyenne» en flinke series wae geen «praJce. Ondank* het lage fpelpell, waa er toch wel herfanal- delfjk de nodige spanning en waren er werrms» n»en. V»*n Aart, een Jeugdige drlebaader versloeg eerst ZJeabcnt en daarna van Amen. Dot by op de eer ste wedatrydavond van Herman To- peyai vrrloor, lsg vo^r de band,; maar dat van Aart, de belde ervaren drfebandapelera in bet zand zoo laten byten, bad niemand vermoed. Tournier bewees, dort hij stood* een geducht concurrent blijft. Hy vedhti tot aan de laatste carambole. Nadat de! stand 41 tegen 41 was geworden, Uep: de driebanden ^kampioen in de hoofd-; klasse iels uit. Met inspanning van; alle krachten verweerde van Amen zich. Het hielp niets, want Tournier! maakte een eind aan de strijd. Ook van Aart en Lieshout voerden een! spannend gevecht. Daar wijzen de stand 36 tegen 33 en later 44 tegen 44 wel op Het was hier de vraag wie van de twee de beste eindspurt zou: hebben. En dat was van Aart. Daar-| na ging ook van Amen tegen hem opj de knieën. Aanstaande woensdag wordt de tirUd voortgezet. (Vos onze tafeltenxüomedewerfcer) TAFELTENNIS De uitslafen: SO 45 103 tjr-rtn-rnk*lip«l: Ad*r»De Koit 6—1 3—9 3 B.I—Vekfcni»fM 3—4 3—6: V» -J-l-»aci 3-3 6—3. m«- u a-M i»a «I Want—m«J- P«4Élk*«ri 6—3 6—3 iuw Vk«»*i"crv*J Horit«n 37 91 6—" (Van onse sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. RZC. dat in de hoofdklasse gestort w«» met twee overwinningen, heeft gis teravond fUn eerste nederlaag te in casseren gekregen. Ia bet Zwarte Plasje In HiUegenberg vertoren de Rotterdammers met 31 van de Robben, dat intelligenter speelde en goed gebruik maakte van da zwak ke punten in de RZC-ploeg. RZC begon zeer zwak, waardoor <le Robben «nel een 2—0 voorsprong konden nemen. Eerst «coorde Wim, Hcrinse uit een straf worp »n even later moest RZC-doe lm an Jack van Zuijlen een omhaal van Rob; Hecmakcrk laten passeren. Ook toen hel een man meer In het wa- i ter had bleef RZC slordig en kramp achtig spelen. Het duurde tot vor in i de derde speelperiode voordat Ser-I vaes Kamerling een tegenpunt kon scorend—2). In de laatste periode Is RZC verschal-1 drne keten dicht bij de gelijkmakeri geweest. Gerard v, d. Kolk vuurde; hard tegen de binnenkant van de paal en Iman Smaling mocht een Ktrafworp nemen, maar zijn schot werd dtmr de Hilversum Se doelman gekeerd. Harry Lamme profiteerde vim de verslagenheid in de RZC-' ploeg om de stand op 13 t» bren- j gen ROTTERDAM, dinsdag De door! «H» wielerclubs gehouden trainingsrlt- ten hadden de volgende resultaten: D* Toureu»^ -P«i*»tr» id«r» A-kl 5<i km ui l 10 uur- I Stjthoff (Pi. 2 Hu»* tP». 3 fiwluit lC»; 4 KouUn«n i S 9 Van H*V»*nrn "Si. 4 v il W«J tP>, 1 Van (>*est iS'. 9 Drn tlraber "P«: Vji*tatraj#r tt'j. 141. V. il Gmc 'fi H.ki 37 km io J 03 «ur. l Hs.vsUr lOi; i Captem .t't; 3 SHOt ipi. 4 Heiman tPi. 9 UtJk«l»K>m iP>: 8 UtrSta»,» (Pk Ott#n (Sk 8 PerfW* «P»; 0 V»rn»*ul»n «Pl. 1« VvJ<4l)k i P1 STAANDE In de rJjkgcot blussen de bra ndwe er heden de uitslaan de brand niet dr»ö stralen hoge druk. (Van ern onirr versloggfffstor») ROrrtRDAM. dlnsdsa. Ilfra Fleoseman N.V., groothandel in textiel, herft In hri GroothandrUgrbouw ern «flfbcdlcninascrntruni voor de detail handel aecfeéerd, dat een unicum Is voor Nederland. De NV. die volgend Jaar haar 100- Jsrig bei taan viert, was vcx>r de oorlog gev«:igl ean de Bo'.emloot. In 1D52 kwam zit tn net Groothandehgebouw. waar echter alleen een showrotxn en een kle;n magaziin waren. Nu kan de winkelier dorjr het nieu we sya'com op z»Jn gemak met een wa gentje lang* de vakken Jopen en uit zoeken wat hu wil. Hel grote vv»«»rdeel is, dat de Winkelier in kwestie meteen de goederen kan meenemen. De laatste jaren :s Flenseman zich in het bijzonder guan specialiseren in t»s- by- en kleuierkledirui RIDDERKERK, dinsdag. Nadat j een /.'er zware vrachtwagen gister-1 a vond ongeveer 75 meter vangrail ver nield had kwam de wagen tnt stilstand int'l evn geheel ontzet nndL'rs'ï''. Enige zwaiv buizen en steun balk i n waren dusdanig verwrongen dat de wielen van de truck scheef onder n- cabine /.alini Dt* truck, eigend :ni van de t r- -Tm D.kkcr ts Papendrecht was n»K li? 'i w.'rk -d en n#.J n:g een v'rl. - I)/ vangra»! werd over de jruh af stand met de gronrl gelijk gemaakt Hot ongeval gebeurde bij een invocg- str'H.k van de rijksweg 1(1 (Rotterdam- Dci'iibij Ridderkerk. De 24-jarige chauffeur L. v.d. O. verklaarde dat hij bij het invoegen geschrokken was van het verkeer op de rijksweg. LajendtJIi—T-rtJffien tr» KeutCt 7—6 T—3: nem*n*d-iiQbb«lip«i: M*vr W»nt ra Bol— m-i if '.sjen «n Dt Kort 6—4 9—4; msw- n - *n Luh nrm&n—mej PettUoson en Vekernans t-6. 4—6- DsraM-dub6et*p«l: mevr Went en rnevr VEmer—mej. PelH- kea.A gn mej Ho.tten 90 6—3. Dt u.ut«aen viw de overtoe in Rotter- dam geepseide wedstrijden 4k>: Overisnctktae** Ai T»eg/H'b«i* 3—pDV 3 4_S. victorie 2—BTCI I 5—4 Ton/ H b«:g 3DOS 1 7—3 OverfjuiftkliiM BICC 3—Ds*h 3 6—3) (ICC 2 loanwioen» te k!ai*e, W*st: Pwrk Hontni«n L-Keepj S»n»ttr»g i 0—i, Toea/Wbsra 6—D» LeWe*. K-.ut 3 44. 3* gist*#. Weel: ICC 5D>r«3recb< 1 1— aaVsaktr. TMg/'Ht»*rt 0—Krimpen t 3—3; i Ae^ui/oirdo i>DDH 1 4—4; Victoria 5—; I.eeuvceivberèh 2 3—5: Toet/H'btrg 7— M-Mi/Vteardfareb 3 5-3: Victoria 4-Uie- kv 9tro4oe 5 3—3. HOEK VAN HOLLAND, dinadag- - In de week van 23 lot en met 28 mei: wurdt de Jaarlijkse collecte gehouden voor het Ne-derlandseh? Roode Krul». Een tied van de optwengat is be stemd voor de financiering van de jaarlijkse reis met dc „Henry Dunant" waaraan ook verschillende Hookse in-: validen deelnemen. Hoain«*n Park HJ7ntn«en 3-D* Batavieren 3 X —6; Racketeer* 4—ROVS 3 4—4, RotA*- dwn-12 XA<XiWCtrdo 3 0—6: ICC 6— Rartcteteer* 3 44 5* We*t A<*oh»«/OtoA> 11—Lom mer rtjk 2 0—0; Leootda* 3—A»ok*/Ol*<kj S 1-7. AbcXo*/0>Jo 7 - De Beontoreken 3 3—3: Park K.wungen 5—Tewlpftk 2 ICC Ti Ths.i.iua 1 71Leonkla* 4-NMC 8 4—4: j Pia.owllek 2-Ae~l«*/08esio 8 5—3, Lom-, mer.-ltk 1 A»Jbua/OtoA» UI I: t>e Pin-. ruLnj 2-Le.dl.iaa 3 7—1: Aeohtt/CHidu fl— Wk'jJd/ruenw.d t S- 0: Victoria 8—Top- ■pin 3 t«—1; Dw» 2 —Krimpen 3 00. tUc- katee;, 6—Dtah '33 8 7—1; Ljrwnerrijk 1— Vlfto.-U 7 7—1. Rseleirdem-21 4—De Pin-! gutn* 0—8; Doeh i Pmjeiwtrecni t 39; D«uc« Azatn I—U>m*t>*rrt)k 1 71 (Van een onzer vertUggeveri} ROTTERDAM, dinadof. De beer R. Langarok wethoader van onderwijl en Tolkaantwlkkelliif, opende gieter- avond in de Van Bloanmeeteynaebool aan de Qukitrut 77 de tantoonctct- llng «Van kinderpakhale naar model- iehool.M De expositie, georganlaeerd in a#- menweri-ing met de wijkraad voor Charloi», geeft door middel van foto's en maquettes een beold van de oatwdk- kettng in de ocholeobouw. De heer Langerak zag hierin een j «ankiding om ln zUn openiogztoe- aprank het «en en andar uiteen, te zet ten over o.a. de ayateembouw. ,J)e krappe arbeidsmarkt in de bouwnij verheid aan het eind v»n de vijftiger jaren had tot gevolg dat Rotterdam, praktisch gesproken, geen rükagoed- keuring voor bouw van scholen meer mocht verwachten. Er waa maar een i uitweg: systeembouw. In vijf jaar Kon de bouw van vijf se- ries, tn totaal 103 gebouwen, worden j verwtxenüjkt. Om verstarring ta voor komen wordt er ln 19(58 en 1967 een nieuw ontwerp, de z,g. blok school uit gevoerd". aldus de heer Langerak. I ROTTERDAM ra*, dig. Twee ecla tante overwinningen hebben Een- dracht I ln de reoerve hoofdklaoae ge bracht. Daar Bendracht 3 in de pro motie- competitie met een gelijk aantal pun- len was geëindigd als Irene 2 tn Maasbree 2, was er hog een halve competitie nodig om het sterkste team aan te wijzen. Eendracht 3 heeft sdch in dit verlengatukje onbetwist de sterk ste getoond. Irene 2 werd met 61 verstegen en Maasbree werd met een 62 nederlaag aan de kant ge zet 21 Up is na de 71 nederlaag tegen St Hoger/T.S B, vrijwel uitgeschakeld voor promotie naar de hoofdklasse. ROTTERDAM, rfbxöag D« RtrtterdiUTi- t:: Bead loot* t* St. Qu*ntto «n 7.10 uur nvet kalme ooordervwlix!. De duiven mees- ten err, afstand van 545 kilotr»et*r afleggen en bereikten een anelbeSd van 90 kttotn- t*r per uur- De eervte dutveo iwimen oen 11.10 uur boven otad en het ooocoun stond ten ha» uur open. Dt NABvP lofte te Tergntor om 6.30 uur. «ven*en« met kahne noord-weatenwtnd. De MMt* Outven kwam an na e*n tocht van M6 kHornet» r om 10 46 uur boven d« »tad en het eoncour» rtond ongeveer 35 mtmateo open. De eerste prijswinnaar* van de ótverw afdehogen ven RoCteróamae Bond ware»; Blauwe Dotter; 1, J Voet. J. P. Marei. 3. C. de Boer en Zn.; Ma»»: l.B. d* tong. 2- A. J late. 3 C. v»o Brugge: Centrum: I. A. Tak en Co. 2- F. Doormater» ir3. D. nel; Fey«noord: 1. Oebr. van Pek. 3. J. Zaal, 3 A. de Waai; LAKShtrelrigert: 1. V. d. Buaoche. 2. J. Pronk, 3 W. d« Klerk; Vale Doffer: I. gebr. Wftkewoordc 2. P van Dor*en. 3. Cfcr. Timmermans; Maawtad: 1. Ctbr. MacptvaU en Co., 2. Mevr, de Lange. 3. A. v. d. Boogaard; Noorderpoet- 1. Ooetertiout en Kramer, 2. H. van Wijngaarden 3, J, Detöngmeyer: NCC: 1. Koning-van 't Hart 2, Bik. 3 v. d. Vegt; OCC: 1 Leo Buitenhui». 3-3 D. Ste denhouder: Ooievaar: 1, R- Bongere en Zn, i Van Dong eren, 3. Leenheer en Co: Vi« teaee: 1-3 D. Ooykaaa, 3. Oebr. Camp- hout: RetoduK: LMO: l-C A. van ty*ten en Zn.. 3. Cebr. de Kruik: Bode Dott»r: j. P. Posthoorn, 2. L. de Boer, 3. Kievit en Co. Recta voor Aften: 1. Beton, 2, HU- loo, 3 Joram; 't Weeten: 1. A. C. d« Hol lander en Co 2- B. J. Mor»W«, 3. Kamoen -van BBzen; Weder»!»»: 1. 3. Btevenbwg, 3-3 Leen v»n 't Hooft en Zo.; Hfltofonda: I. Koote-v. d. Werf, 2-3 P. Hartman: Sportief: 1-2 Ooeterboa, 3. C. A. Steen- brugge; Snehdlegera; 1. W. Strfiter, 2. W. Kleynoot en Co., 3. P Ble«neyrr: DVC: 1-2 Palll, 3. J. H-uizer: Spangenbod#: W. v. d WIM. 2. S. Romein. 3. C, P. van ftooy; "t Zuiden: 1-2 A. ^»arreboom. 3. J Hooftman; Uaeeknonde: 1. W. Prins, 3. L Lubach, 3, B. v. d. Poet, NAE4VP Tergnier: Oolumtola: 1. J. Via- *er, 2 M. van Leeuwen, 3. I. Straling; De Prins; 1. C. v. d. Wielen, 2. mevr. van Dijk, 3. P. C. Bevaert; Luchtsport: 1. A Winter* 2. 3 Voe. 3, mevr. Lende- meer; WUtemevrienden: 1-3 Hoek-v*n Ba- vet, 2. Boeeje»; Vrijheid ScftxMam: 1, Jac. Doejaardoa. 2. Jan Doe jaarden, 3. A. v.d. Berg. de deel van de Rotterdams strijden lebouden. De voornaamste rc*ul- ^VM^SriSeee; 1. Veldhuizen 2. T. van l Wartïtw; 2 me). A. v. d. HV^ürienktawe: 1. Ponnevte: 2. In 't Veld, 16 m2-klawe: Ba«üay; 2. n« FlnrgoltenWaoe: 1 Breur; 2, De Boer. Plying Dutehmanklaaw1. Aler». 2- ^Vnjhektskiawe1. Staa; 2. Kriesch. A fd. Rotterdam 1 Ai Holland laan europoort TRH CLZ VOB Dlndua WRW Uuda/V Dlrkaland Bioembof DRL Bolnes DBGC het thema voor een foto- Wltttn l8 n viemoidm 14 r amateur*. Iedereen kan schi*d*m 17 17 st £od»wflk li Demo# use Boctemkw. A-iun «,'j. 2 v d Le»« iP', 3 Henern <"i. Bnnkinan »P». S De Pagtor iCi; li V, 7 Ctornrd: 8 Van B*kbo\-*n, D» V'ri** l *41*11 C't; 10. v tl liman »B» il-jun 12 tun in 20 ml*» 1 D*p Braberl (Pi, j KiP>; 3. BudanbAhmer »C»; 4 Me*Miik rC>: 8 V\* (Pi. Kalkman (S>. j 1 N-.ftrn 8 II.ir*rnan iP». T3*»uni*-! sen (5>, 10 V d Smai» Ratten hu nertw Schie- A-kl 48 kin in 1.20 uur: I v <1 End*! »t<- 3 K»m*l»«r (Si; 3 'te Raai' rS'; 4 Ut if ma iRI.» it-k'. 34 tem li» M niii» l Vei-way RL J IXm 1813 Teeuw tlt>. 4 Ho*k iRi- 5 Vl***r iS'. 8 M«ve* iRLi: 7 Itorkutie lit». S van Tkllrtitg 0 Straratmau fR> jO Ju.-lMma IHI,1 A-tun 34 km m 93 min: I Verwey (RL' 1 I Rirtkerkerv »S». 3 Laftgkfvd# iRLl: Vim H»ik Hl,>. 5 V» i Ri8 nH*k*« 1*1 7 1*4» 8 n* Jagei <lt». 9 Br*ux »S» V.rttet»;eOvt X\.\ H-jun 19 km tn I« mtn 1 Ven Heik i (UL>: 2 Ri«iV»rk*n iBi. 3 Oog)*n* d": 4 i t>* jHk 'Ri. Av*j»t»eg: W»«talng;i 7 Si«b«/f*r, B Vein Helden talten Ri i Ar»«r11 *4 rtubk «mpken>4up' A-k! >8 km in I ij uur 1 Bitter. 3 R^ril». 3 If>rdl1k 4 llultingn 5 D«la It.kr 8« tem tn i 48 uur 1 Breed veld ili rl-wii :t Tlmni*:-. 4 S<-b*Ppk*tU. 5 lt-».)rn rt Tikni*: 7 v .1 Ber» SchtocUun 14 p. 3 13 p. 4. Pitt OIK d« p. O roep B l. DgWzta flora n, Gouda Tedlro, Ruttcrdam Ballen alreek n. 3." B.C. Daift te DeVt 10.p,, 3.} derfcwgrUar, Den Hat4i. 4 pun ton. ROTTERDAM, dlnadag. Aan d«! «lichting küntach hoa«r ondetwU*' i»Iaagtl«ii voor het artsexamen de h»- ren: J P J Tran»»*». T. Th, P. vaii der Laar an C. O. Haarewyn. Voor het tgnU-artMxamen ataagde mevrouw Lu6Ur van Leauwes uit Maa«dula. yZatprdagavond heb ik xit ten grommen van ergenis by de beeldbuis. Er werd een Olm over Rotterdam ver toond. Ik meen dat het de NCRV waa. Ik heb zelden een valsere Olmreportage over de Maasstad gezien. Eigenlek zag Ik het ver- keerd, want de ftlm op zich was niet vals, maur het commentaar er by was van een onstellende oneeriykhcid en onwetendheid. We kregen eerst het klassieke begin: schepen en kranen, kranen en schepen met aeCrnutionwrd cummenlaar, U kent (Tm wel: „Durf, energie, doorzet- tiagsvermogen, dynamiek, visie" en noem «1 die brallende gemeenplaatsen tniar op AU Rotterdammer word ik daar altijd weer lichtelijk onpasselijk van. Ik zal er nooit aan wennen. Hoe zou hot toch komen, dat er al tijd in «uikc hi'l'Lhafiigp woorden over de wederopbouw en dr haven van Rot terdam goproken moet worden? Zou dat niot anders kunnen* Het is lichte lijk vermoeiend, dat anderen steeds weer op Rotterdamse borsten kamen staan. Het belangrijkst» deel van de film was gewijd aan de leefbaarheid van Rotterdam, een onderwerp dat wel haan e»n „evergreen" la geworden. En wit daarover werd gezegd was wel vin zo'n onbeschrijfelijk* onbenullig heid en valsheid, dat ik me er nu nog - ilr.e dagen later mer kan op- wmdeu. Het centrum van Rotterdam wordt afgeschilderd gXi oen grot» trooatetoze staeowo*itijn. wiar helemaal niets te do«a U De wedrropbuuw wordt ln (til opzlctlrt voorgesteld oU #«n grote mis lukking. En dan komen ar natuurlijk beelden van het „Rotterdam van to«n" met de gezelligheid, met de pantoffel parade, met de sleperskarren. Waarom moet het moderne Rotter dam eeuwig en altijd worden gezien legen de achtergrond van de vooroor logse stzd. Het :a iedere keer weer de rleuwe city die de schuld krijgt van het ontbreken van gezelligheid en amusement. Maar vroeger. Amid vroeger. Ik citeer nu *n stukje fllmeommentaar uit het hoofd: „Er moeten snackbars komen, waar Je zo maar binnen stapt, wi*tu' je jezelf kan zijn." (Het spreekt vanzelf, dat zo'n zinnetje met holle, desolate stem wordt uitgesproken). Als ik zoiets hoor, zit ik ln een mich- teloie woede bij de beeldbuis. Zijn er dan mensen, die zich niet op bun ge mak voelen als ze bij pakweg De Turk b .nnenstappen? Nog eentje; ..De bouw van de metro en het voortdurende afsluiten van «traien heeft de Rotterdammers tot wanhoop gebracht". Mooi zinnetje, niet waar, Mllr wel ke wanhoop uiteindelijk. ZUn er dat Rotterdammer* in opperste vertwyfe- t ng in de bouwputten gesprongen. Ik bedoel: knaagt het aan uw levensgeluk om .lat he. Hofplein open ligt? Ik begrijp dit soori filmmakers ah* Wanneer wordt er nu eens eindelijk afgerekend mat dt gruwelijke misvat" Ung, dat Rotterdam geen voortbewo gen tot gaaalllgheid en varttor zou he!>bcn. De Rotterdammerook waar tn deze film klaagt over de lage straten ln het centrum gedurende dt avonduren. Alsof do straten op zich schuld hebben. Do zaak is bHl eenvou-; dig zo dat de ichuldigen thuis sRfen ln de rotsvaste OVorUiigtng dzt er In de siad ntels te doen ts. Allicnt t»W. ws tl die hooderdduizenden Rpttardommert hier maar ln bJUven gaJoveA **1 het centrum nooit tol leven komen. Hei niet-leefbaar sUn van Botterdam (wat dat d»n ook m*r wazen) la aUani geen kwestie meer van onvoldoende cafe's, bioscopen, terrassen enz. Het Is ook niet so, «Ut „de Rotterdammer" het t« druk heeft met »Un beroepsleven en avonds geen energie heeft om de stad ln te gaan. De kwestie Is, dat we ln een afschu welijke vicieuze cirkel zijn beland. De Rotterdammer gaat niet naar het cen trum omdat de straten daar leeg Zijn en de straten zijn leeg omdat er leen mensen lopen. Dacht u dat Amsterdam (dat ons al tijd ten voorbeeld wordt gesteld) zo gezellig zou zijn als er geen mensen liepen, Moet u eens opletten hoe ge zellig het op de Cooülngel kan x(jn sb we er met zijn allen naar toe gaan. Maar dan moet u wel het uit-knopje van de tv weten be vinden. En dab z*l nog wel even duren. Te meer, daar er weer een film op Is ver toond, waarin niets Is nagelaten om ons Rotterdam togen te maken. Rotterdams nieuwe hart bU avond. Dat la het «heros voor een foto wedstrijd voor amateurs. Iedereen kan j schi*<f*m meedoen maar om de aroateurfoto- j 8VDP l« i« gr af en goed de kans te geven mooie foto's te maken Is het nodig dat eige naars van kantoren en winkels ln het hort van de stad meehelpen en op 18 mei de tiahteo ontsteken Dan wordt bet echt feestelilk voor Iedereen. Amateur-fotografen kunnen foto's inzender, in twee kiaaaen ,ievorder den en beginners. Eisen wat betreft formaat zifn er ni*t. Totok dienen te warden gezonden DBZ 14 Z1 UWD 14 16 zwart Wit 18 18 H<«evliet 18 18 VND 15 16 Noorderkw. ja 18 TOGZ 15 12 2 C; 10 10 SCR 18 2 Neatoro BI 11 dorp AVS 18 28 VVOH i« ze wr 13 Hurricane# Batumua NHC rsv Pret. Puttewhoete Kellevoetai. aan bureau Voorlichting en "Publici-rJÏÏJwuk. telt. Stadhuis, kamer 231 Rotterdam.! Ak Jury-leden treden op de heren A. i 2 A; Algra, oud-voorzïtter aeaateur-foto- j grafenchgb J)e Maasstad", Cis van Oi j en C. Molkenboer. In beide klassen zijn er twee prlfzen. een eerate van 100 en een tweede van i /W. i« 13 2 t® IJ Abb«nbrO»X ij 7 SmacUiand l« 4 dDC SOAC 1 C: Radio 8L VotkaidaR 14 2S 6at«U*t 17 21 M««uw»rp{. 16 IS Tskaro 16 li Victoria 15 23 13 12 14 19 16 14 3 B: panusr B. Pechvozet* f Ad per fen tie I.M.J Giatoren httft u in dit bind pelezm OPtr de provo-happening bij Flkkte. Na aifej ical er over geschreven U, U er eipaniyk peen enkele radon hterop nog eens terug t* komen. Ik heb echter ln deze rubriek meer dere malen kritiek geuit op bepwide onderdelen van het poliUe-belarid ln Rotterdam. Het optreden van de Rot terdamse politie tijdens de happening geeft mij nu alle reden om staand te applaudisseren en bet zou wal erg kin derachtig zijn alt ik nu mijn mond zou houden. Daarom hulda voor dit vak kundige. beheerste en efficiënte op treden. Ka een van de latkrdMU* knrnton las Ik onlang* vorkootUo mt g« KottaHiinae poUtie-r»«har«hav Klootwijk, dia ten anJrersoia flawm- ape aar heeft attgevenden. Kr stond peen foto b4J van dé haar Klootwijk. Jtan ladharcoeur kan toeh niet op de roto", zet hij. Ea tarda*wood vortebeon rtwher- cbour KJootwUk in voUa gknto op de beeldbui* in bat programma Mlaa an- Tja. DOK Kuraka Metra Maas Schted. B HWB DOZ Activttto Animo 8ogu B. 13 recnvu OHW 15 10 RZT AVO/ZVC GariMldlna BSAVR 3 C; 13 17 18 17 18 li st Hoo««r II u R*al Parbo ]S S ROOA 1| 4 W7CO Varkenoord SCO 14 20 15 20 12 14 Dttettant IVO SlOD 14 17 Alblr»o Zaterdagcompetitie S Ai Dun© LjMlm.vof. 17 M VOW HocrtWtJk I» •-Gravsna SV >1 26 ZB. sas tl as HBsa EXrtte. M. 90 3» H«ri»n»dam D» Gaiuen 20 31 NSVy Swaluwwn 90 20 ExosUior P. oogvliet 18 IS Gr. Undt zcw? io 18 BazandrwM CSC A 90 17 Amakls Ter LHdt 1» 10 .Nw. UkksrL pellluan 21 7 AS WH Z B: SHO "ïuidvoyla »j S «I 23 |Q >1 it 21 10 li It 17 20 IS i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1