De Doelen ro open Visioen nam reeële gestalte aan •3.ï «c°oeA ROTTERDAMS DAGBOEK Een instorting nabij na een dagje techniek M FEEST VERLIEP GOED ONDANKS ENKELE 'REGIEFO UTJES u Vrijgezellen moeten niet boe roepen nJ& ROTTERDAM RIJNMOND VOOR IEDERE GENODIGDE HALVE FLES CHAMPAGNE Bedrogen 'Beste Nancy SolxTI klt'itif |»lrrhli»hei(l Doclenzaul1 Koffie Celstraffen voor 3 Rotterdammers Muziekkorps Leger des Ileiis geeft uitvoering nubeduidend goedkoper Arena Centraal Cineac - Beurs Cinerama Colosseum Corso Grand Mathenesser HBS voerde actie voor Mytylschool Het Vlot viert vierde lustrum Harmonie Krïterion Lumière Luxor Metro Prinses Rex Studio 62 Thalin 't Venster Victoria Cao buschauffeurs stuit op bezwaren p*g. 4 -vrijdag 20 mei 1968 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het was woensdagavond een feeste lijke aangelegenheid, het in ge bruik nemen van De Doc^n Zelden zal In de afgelopen jaren in Rotterdam een zo groot aantal, met talloze onderscheidingen ge sierde. hoogwaardigheidsbekle ders het belöng van een gebeur tenis onderstreept hebben Id de eerste pL*»U wm dsur konin gin JtUUru», mur verder konden de gelukkigen die een plaat* hadden ge. kregen ministers, ambassadeur*. bur gemeesters en wat *J »i«t, ontdekken fat de «teil* rek lede menigte. Buiten bet gebouw probeerden vanaf seven uur tot Mn uur nachts vele gewo ne mensen een glimp op te vangen van wat «leb binnen afspeelde. Lang voor het begin van hei cmrerl officieel ach* uur) was het uitbundig met bknvnat ukken bezotte gebouw si gevuld mot wandelende en kijkende genodigden van wie velen hun auto in de dure, deze avond nog kosteloze, parkeergarage hadden ondergebracht. In veitoend mot de kornet van de- Ko ningin moest men deze rondgang om streek! tien voor acht onderbreken en zich naar zijn plaats begeven Tot tover bi eek de regie van deze avond voortreffelijk. Om acht uur was de Mil gevuld. Maar Wie verwacht «vond voortreffelijk. Om acht uur was de zaai gevuld. Mi mocht hebben dat nu kom no elkaar Rotterdams Phi Ihamvon lach Orkest, dirigent Eduard Flip» en de Koningin «ouden binnenkomen, kwam bedrogen utL Eerst verscheen een stram bewegen de figuur die de sas) streng opdroeg Jj WMven zitten In de pause „tot Hare Majesteit sich naar de feestxaal heeft begeven." Wie van plan wa« sich daar niet aan te houden, kreeg te horen; #,Tot dat tijdstip blijven de deuren dicht." Na binnenkomst van het Rotterdam* Phtlharmonisch Orka* volgde een wal ongemakkelijke stilte, omstreek* kwart over acht opgelucht verbroken bij de haast triomfantelijks entree van Eduard FUpae die nandenschuddeude gebaren maakte tegen de zaai Tien minuten later verscheen eindelijk de Koningin en kon het Wilhelmus wor den gespeeld. Ia zijn welkomstwoord coqat»t«rd* burgemeester Thocnaaaen dat dit eon gnrte dag was voor Rotterdam Hij noemde speciaal de namen van Eduard Flip», de architecten Krsayvnnger en Flodderus en wethouder van kunstza ken mr. J. Zeeienbsrg („Beate Nancy, bet U een grote dag voor Jou".) De burgemeester had ook een nieuwtje. In het collage van b. en w. sal dete week een eerste begin worden gemaakt met de voor bereid huren om Ie kernen tot een nieuwe behuistng vpor de toneelspelers. De taak om De Deelan te openen droeg hij over eau Eduard Flips* met het orkest Het zal de Rotterdamse concertbe zoeker* die woensdagavond het voor- Advertentie SM.) 't huis met de zolder in capelie moet ook i'i aezien hebben recht hadden, aanwezig te mogen zijn bij de feestelijke opening van de Do len, ongetwijfeld nog wat vreemd Overzichj vao de fersteJijk verlichte .Doelen" (i/dens het vuurwerk op oet beh<>uv/bur^pifein in het n kjwê hart van Pot? er dam In de paure van het feestconcert door het Rotterdams Philharmo msch Orkest werd aan H.M. in de feestzaal op de eerste ver dieping van „de Doelen" door burgemeester Thomassen (rechts) een grammofoonplaat van de eerste opname in de grote con certzaal aangeboden. De uit voering van de derde symfonie van Van Beethoven stond onder leiding van de vaste dirigent van het R.PhO., Franz-Paul Docker (links). ill In de pauze bleek het goed loeven in de foyer waar binnen tien minuten alle «nodigden ruk.» tweeduizend) i hun kopje koffie dronken. In de Feest zaal overhandigde Intussen burgemees ter Thomassen (te grammofoonplaat, van hot R Ph. O, („Eruicn" van Boet-1 hoven) plus een gedenkpenning (..Vt- vs ia Muslca") aan de Koningin Het tweede deel van het gelaeon- j cert olv. Frsm-Paul Decker word, vooraf gegaan door een tv, code wacht j periode i Dex* kwam Indirect op rekening van d« NTS die met zijn zes enorme sdhljmverpots had gezorgd voor ten overbelasting wn het llehlnet. Hin duor vielen op oen bepaald ogenblik de schijnwerper» boven het orkwt tüt en duurde hot even voordat uit het1 magazijn eon nieuwe zekering wa* gehaald De NTS zorgde bcfhalv e voor oug\ vi blindende schy ruwer pers cn een oiwie- wlMe pauze ook voor iota extra's tij dens Ravels „Dapbnis en Cloc". Ken camera begon toen namelijk véa een niet uitgeschakeld luidsprekertje cru' onderdrukte, maar duidelijk hoorbait atroom geluid te produceren. Een aohoonhetdrfoutje dat door de akoes tiek leer velen opvisl én hinderde Het slot van dit om h®H et,n door hoornblazers met het Wil helmus uitgeblazen festijn be stond uit een ontvangst door het gemeentebestuur waarbij niet op een fles champagne werd geke ken. Er was met 10ÜO flessen gete kend op een halve fles per geno digde. feen gaaf slot van wat toch Wel een mooi feest was (Van eon onzor verslaggever*) AMSTERDAM, vrijdag De Am sterdams* rechtbank hoeft de schip- pers Derk S. (38) «n Cor van R. (37) tok negen maanden gevaogenlaatraf waarvan twee maanden voorwaarde UJk veroordeeld. Kun collega H V (35) kreeg drie maanden. De drié Rotterdammers tonden voor omvangrijks diefstallen uit loodsen i van PafchuUmeeetereav Blatuwhoeden- veem eo Van Ommeren In Amsterdam tereöht. ROTTERDAM, „ijilaa Het Bot-] terdams Congreszaal Muziekkorps van het Leger de* Hells geeft rondagtnlcl- dag in (ie i jngrrs/nul nart de William j Ronthlna t een uUvoot Uig nu lei leiding i van knpelmiwtei Joltnn Viwin en ruet medewerking van hel miutjcskooi Uitgevoerd worden outlet meer negro spirituals en ai ran geinen len van wer ken van Rt&hrm en Gounod KOTTFRI) 'VM. vrijdag. Tijdens een zrrr subere pi rch tig held in de kleine Dut Icnznal uocnsdaKmidduK (Opbouwdag), gebeurden twee be langrijke dingen: liet e»ru<it- en i ngri bouw lie Dm lm u ,11 (K ine- H M Kruuyv.mger, va dn imrzltUtr van de biHLwt uiuriit ,de mij :m J Zee- tinberg, aan de gemeente Ra'terdam. vertegenwoordigd «r burgernec-,ter \V Tnomassen, ov ïgvdiagen b Mr di j I \an de; Ma tuk-Ie overhandigd ede wefhtmln van finan cien. mej J Zeelenbetg een cheque groot flfl 000 gulden t van gelden uil de burgen)) vuuiuaa een aantal kroon luchters U gefin.unui.i Voorzitter van hond: (Van een onzer verslaggevers) HOTTERDAM, vrijdag. Tijdens rfe vrlJaezellenlanddag in de Doelen te> KoUcrdum heeft de voorzitter van de Nederlandse Vrljgezellenbond. de heer J. Key, gewaanchuwd voor een pfo-j vo-menUUtelt van vrijgezellen. HIJ *el| dut vrijgezellen hun wensen met dui delijke argumenten kenbaar moeten maken en dat xe niet moeten verval len In boe-geroep. Alleen dan kan er Iets worden bereikt. De heer Key zei voorn het verder ft lijk te vinden als vrijgezellen een eigen pollt.eke partij oprichten. „Je kunt onmogelijk een vrijgezellen-! standpunt over de kwestie Vietnam h< bhen", zo zei hij. De heer Key weeai erop dat de meeste politieke partijen! op de bres staan voor de vrijgezellen hun wensen mot duidelijke argumen ten kenbaar moeten maken en dat ze niet moeten vei vallen is boe-geroep Alleen dan kan er iets wSrdon b*reikt.| De heer Key zei voorts het verder-1 te lijk te vindcrt ala vrijgezellen een oigen politieke partij oprichten. „Je kunt onmogelijk een vrijgezellen standpunt over de kwestie Vietnam hebben", zo zei hij Do heer Key wees erop dat de meeste politieke partijen op de bies slaan voor de vrijgezellen, hij tdadric de vrijgt/ellcn daarom aan de vergaderingen van de politieke1 partijen te bezoeken en zich daar uit te spreken. De heer Key zei verder dat de over- i held meer begrip krijgt voor wenacn, van de vrijgezellen. Bij de burgers, ontbreekt dat begrip nog te vaak, „In hun ogen zijn we vaak lolbroeken", zo zei hil vallen, de utopische toestand, waarin het concertleven van de Maasstad van de ene op de andere dag Is geraakt, te beschouwen als een pemanen te j ideale iltuatie en niet als een droom, een schoon visioen dat voor enkele- uren een reéle gestalte had aangeno-1 men. Rotterdam heeft naar dit momenft toegeleefd. Velen kenden reeds het majestueuze gebouw, hetzij als rudi ment, hetzij in vrijwel voltooide staat ïl beide Niettemin brachten het fraaie galaconcert en de daarop volgende groots ontvangst door het gemeente bestuur de aanwezigen onder wie een eerste plaats innamen, H.M de Koningin en vele ambassadeurs, mi nister* en burgemeesters uit het bui tenland In een roes, die <Ht gelegen- ook muzikaal-esthetisch bezien, gran dioos evenement. Nadat het Wilhelmus had geklon ken en door burgemeester Thomassen met een vlotte toespraak de feitelijke opening was verricht, begon het mu ziekprogramma onder lefcilng van Eduard Flips met Beethoven» ouver ture Ueonore III, toetasteen al direct voor de akoestiek van de Grote Zaal, die, zoals men weet, tijdens diverse proef concerten al uitstekend was be vonden, maar zich thans uiteraard nog weer andera zou voordoen. Zij was, naar men mocht hopen em verwachten, verbeterd, Inzonderheid wat betreft hel doorkomen van de strijkersklank. De verdere aankleding van de zaai heeft klaarblijkelijk de nagalmtljd lets be- kort, hetgeen de profilering van hel klankbeeld aanzienlijk ten goede U ge komen. Men kon dat vooral ook ge waar worden m een compact geschre-1 ven compositie als Diepenbrocks Te Deum, waarin, zich bij bet R Fh O 1 het Groot Omroepkoor van de N.RU voegde Deze zangers hebben zeer ge ïmponeerd, hoewel het R Ph. O. een te goed eigen koor bezit dan dat hun aanwezigheid bij deze typische Rot terdamse aangelegenheid kon worden gerechtvaardigd Aönnette de la Bij«, Aafje Heynls, Naan Pold en Peter v.d. Bilt vormden het voortreffelijke solis ten teem Aan Franz-Paul Decker was na de pauze de zware taak toebedeeld, de première 1e leiden van Kees van Baa- rens Mustca per Orchestra een Werk,; dat lm opdracht van de R K.S speciaal) voor de opening van de Doelen werd- geschreven Men kon van deze com-i ponist, wiens onwankelbare geloof Ui, de levensvatbaarheid van volgens se- nele principes geformeerde klank- struct ui en hem tot idool en promotor von de avant-garde heeft gemaakt,, nauwelijki een andersoortig sttdt ver wachten dan het onderhavige Hij ont-1 hield zich van extremismen als alea- torlek of het denatureren der instru menten, maar de doorwrochtheid van1 de partituur noch hetgeen zij te zeggen heeft vermocht zich desondanks aan de luisteraar mee te delen. De ver spreide flarden tonen, vrij mild In sa menklank, doch gebundeld in de ge compliceerdst denkbare metra, be haalden niet meer dan een succes d'estime. Voor het publiek betekende Ravels tweede suite uit DaphnU en Chloè, met ware bezetenheid vertolkt onder Deck era vehemeote leiding, en verademing en een apotheose ELLY SALOMé (Advertentie LM.) Ook onder 't werk wilt U er toch gezellig «n charmant uit zien de tijd van de itemmige boezelaar Ij gelukkig voorbij... en deze Tricot Nylon en No Iron Poplin houtecoati zijn niet alleen flatteus, maar ook zo practfsdt. Housecoats met flinke zakken, contrasterend afgespeld, vlot ceintuurtje, vlug gewusen en niet strijken. Gisteren kocht U ze nog voor 6.98 morgen zoekt U ze uit, In heldare, leuke kleuren voor rog géén vier gulden. Tricot NyiOB Iron Poplin Gladiatoren In de aanval Italiaanse spektak eltoes tan den. Eddle staat zijn mannetje Constant Ine op pad. Reprise. Nick Carter komt terug Ccm- stantine coufcra dieven van atoom geheimen Nieuw, Battle of the Bulre Tankslag tijdens Ardennenoffensief. Pro longatie- Patrouille 13 onder spervuur Oorlogsfilm. Reprise, The sound of music Met Os cars beladen verfilming van mu sical, Prolongatie Morgen begint de var koop van deze practliche en moderne housecoats, In de maten 38 c/m. 43 In diverse leuke kleuren. G«n nf ichrl/t. b«*t. MrfrerTeride f Af J Echt uilgaan bcgmt en/ofein* digi hu t ngcU 1 Hi All R DIM RS van 6 U»i 8 uur THl ATLR SOUPERS vun 11 lot 1 uur. Pui/cn van I 7.Hl tot f 12,Uï. iVk m ons Hongaarse en V) ccnsc RcstmiMiU met hun HX'uale Heer. I Ntït t S SI A1 lO'SSI'LHN 45 1 \l ILKI M K\1 KINGI N ILL M'HJO Ik kan een hele nacht door* mMÊ feesten („doorzakken", heet dal tegenwoordig) zonder moe te worden. Ik kan 24 uur in touw zijn voor dit beminde dag blad, zonder echt moe te wor den, Eigenlijk ben ik zelden moe. Ik behoor Goddank niet tot de categorie mensen: „Ik ben zo moe.TVflt een voorrecht. Maat cr zijn een paar d ivgen, dit' slopend zijn musea-bezoeken en be zichtigingen vwi labi leken De laat ste zijn de ergate De uitvinder van het bedrijfsbezoek" kan onmogelijk een mensenvriend zijn Een bedrijfs bezoek h zo uitputtend, dm ik het mfjn ergste vijand zou willen aan- cWo Enkele dagen geleden moest Ik ambtshalve (zoals Ik bijna sHei imbtsimhe d<»e) aanwezig zijn In de ua«n*!nnuï gi*ote fabnek vnn Werk- spitir to Ut-echt Alleen de naam ai van (Kt bed'bf Iwef: ie's afschr kwek kend* Welnu, gewerkt wordt hier inder daad Rotterdam kan rustig siapen, de m ei wen du* in d t Uireehup be- drljl /uh umteimen \>\ei demetmtre ncn die ovei een pnur jan; oiuUi dc Mafil door zulten lijden wet on wat ze i oen Ik heb het hele produktlep.ooei vin begin tot eind gezien Het D indruk- wekkend hoor, dut wol Maar it*.n ,k na een uur etndelnk was aamtcl.tnd op de plaats w«oi lo «viste comple te niet'otrein *:ond. wa* tk do toijle uitpuiling nabij lk bs*n op de tin 1 \nn een of ander fabtleksobstltkel paan zl'ien om bij te komen Ik hud nog irleclus «en wens een grote pili en na»1* bed. De gednehte «an de lunge terugreis naar Ho"ei- dam, het werk op de rv tact ie maak te mU moedeloos Jk had hei weer eens afgelegd tegen de teohxuek Het merkwaardige is, dat ik iede- i e keer weer v i»l op' nusme en moed aan zo'n bed' ijtstbe/oek begin Ik mag graag tngwikkelde apparaten in werking zien, armdikke boren die door dikke staalpluten prikken, op spattende meta e Ik rullen, pneuma tische hamera Het boeiendste van al les is do oni ersti*>rbaarheld van de nun achter de machine, die gewel dige krachten m de hand heeft, maar dut waarschijnlijk met meer beseft Mtjn optimisme duurt meestal een half uur Dan komt het Dan komt het lome gevoel in de benen, de kriebel onder de voetzolen en lichte pijnen in de rug Wat kan het leven dan onge rieflijk zijn Het vervelende van bedrijfsbezoeken ,s Jat de organisatie bUna altijd vel led ii.: de hand loopt. Je raakt je rotviicUV- kwijt of je feorot in e<n an dere groep terech*, die ai drie pruiuk- tlefasen veMer te Omdcc Ik eens gebiologeerd en te la vg naar een of andere helse machi ne rtond te kyken, bvn ik een keer he le, iiau) van de kudde afgeciwaaJd Xk kwam m een fabrtcksgedeeite terecht waar ik helemaal rr.e: zijn moett Er kwam man naar me toe in een groene stofjas, d c op barse toon vroe* wa". .k Kwam d k-ii Hi.; iu deze bedrljtesplon wel een# on erts Meren. TtH-en de ber lekende leek en de roadie.a on de devkund ge lift meets al een geweld.ge kloof lk moet dat iede re ket*r weer aan den HJvt ondervin den Experts kunnen namelljit niet ba- komen u t hun ieohnjscho jargon. Ze laten namen rollen die mU hoege naamd nigj xcfgvD beUngnt*lUng te tonen wil lk dan wvt ceits een vrMf stellen. Wat be doelt u met reflexwcei stand of zoiets. D.ve dat nooit hoor. want uw rowilet- der slaat dan helemaal op hol en hij laat U niet meer los Maak wk nood een ter zake kundige opmerking. Dan komen de diocusoies en de man van de fabriek weet er be slat altijd meor van Wat die metrotreinen betreft kwam Jk bepaald wel onder de indruk vah wat er allemaal voor komt kijken. Ik kan alleen niet zoveel elan voor de techniek opbrengen als mijn gidsen. Ze willen me aUes Va:en nen. tedere bout en iedere moer. En dat is nu juist het gene waar ik zo moe van word. Als het lijden voorbij is wachten mij andere verschrikkingen' de zeer uit voerig- rechniache documentatie, die h get.hreven door mensen met een scherp ontwikkeld gevoel van detail*. Er wordt werkelijk mets vergeten. Sommige technische beschrijvingen zijn zo volslagen ondoorgrondelijk, dat ee doen dennen aan kryptogrammen. Wat vindt u bijvoorbeeld hiervan „Als de omzetter niet in bedrijf is, wordt de atuuratroom uit de batterij betrokken" Zoiets kan mij aan het denkon zet ten Waarom zou de omzetter niet in bedrijf zijn" DU is ook een hele mooie: ,,De ver snelling en de gekozen vertraging van de trein worden automatisch gehand haafd door middel van een schakel- wals met 36 schakelstanden. Deze wordt door een omkeerbare elektro- pneumatlache «tappenmotor aange dreven". Dat was een di lagje techniek bij Werkspoor. Ik kan niet zeggen, dat tk er lets van mes naar huls genomen heb, maar het U een geruste tellen de gedachte, dal er mensen zijn voor wie de omkeertiare elektra-pneuma tische stappenmotor helm meer heeft. geen enkel ge- Wat ia het heerlijk, dat de «en piano's stemt en de ander leeuwen temt. Ze zullen elkaar nooit Maar daar zijn nu juist zoeken voor 'ijfBbe- „Waarcro moet er altijd zo veel worden gedaan voor mensen die ver van ons zijn, terwijl er zo heel dicht bij zoveel hulp nodig is". Dit zei Her man Zonllgt (21), leerling van de Ma thenesser HBS en voorzitter van het actie-comftè „Schoheren voor Scholie ren". Mo: dc hulp van alle leerlingen van de HBS kon hij zyn idee ten uitvoer brengen iets te doen voor de kinderen van de Mytylschool aan de Gordei- weg Een fahcy-falr en een Ameri kaan» verkoop (mogelijk gemaakt door de steun van circa 70 Rotter damse bedrijven, die belangeloos hun artikelen beschikbaar slelden), werd aen bedrag van ƒ800 bij elkaar ge- brach' Hiervoor kocht men twee driewielers, een kinderfietsje, een portable-schrijfmachine en een aabtal schnf en en baM-points aan. In opgewekte temming is de Rot terdamse Maatschappij voor Jonge ren Het Vlot gisteravond haar vierde lustrum Ingegaan. Aan het werk van dit Jongerencen trum (sociaal-cultureel werk, open tafel en kamerverhuur) schonk oud-1 voorzitter Oh. E. vtn Blommenrtein aandacht Ujdona een lustrum rede in het gebouw aan de Heemraadsningel Vaste activiteiten van Het Vlot zftn: bridgen, experimenteel toneel, volley bal, ballet, Judo, handenarbeid, Spaanse én Italiaanse les, Gespreks groepen, volksdansen en sooawerk. Zo'n honderd tachtig Jonge kamer bewoners per dag gebruiken in Het Vlot een warme maaltijd. Het verhu ren van kamera k in de afgelopen Ja ren verminderd. Er zijn een stuk of tien kamers voor meLsjes baar. Thunderball James Bonds vierde. Prolongatie. Zorro de gemaskerde wreker Frank Latimore doet recht. Re prise t.m zondag, Strippoker Serm- realistisch drama over zich vervelende men sen. Reprise, van maandag t.m. woensdag De tijgerkat Burt Lancaster in SicÜaans famllie-epoe. Prolon gatie. De lokvolgela Dean Martin ala geheim agent met Bond-trek jes Prolongatie. De weg naar Versailles An- gélique en de romantiek Prolon gatie. FX-18 op spionnen)acht Al weer een geheim agent dde be* al weer klaart. Repmse. Jacht op de vijand avontu- renwerk, Reprise. De gevreesde halve sabel Een gedegradeerd kapitein vecht zich terug naar aanzien. Nieuw. De man die verdwenen moest Spectaculaire thriller van Hitchcock. Reprise. De Jacht op het boterbriefje Frans comedie met pikante trek jes. Nieuw. La peau douce Bekrooade film van Truffant. Nieuw. Nog wat nieuws, pussycat? Satirische klucht over sex en psychiaters. Reprise. (Van ome sociaal-aoonomlteh* redactie) DEN HAAG, vrijdag. Het col lege van rUkibemlddelaars heeft be- ■waren legen >1* ojuo. autobiudiena- ten. omdat de loonkostenstijging daar in boven de seven procent uitgaat en daarmee ln de gevarenzone la geko- Het betreft hier een C3.0. veor 11.408 werknemers. De bQ de oju>,~ betrokkenen moeten nu overleg plegen met de Stichting van de Arbeid ever het wel of niet aan panen van de cao. De Kon. Nederlandse Vereniging van Tranapertverenlgingen hoeft bestoten de leden te adviseren bot bestaande voorschot per 1 mei te verhogen tot 25 per maand voor volwassenen en voor Jengdigsn tot 18. Mr. J. L, F. van Moorsel ta op rijn venoek met ingang van 1 juB ng. eervol ontslag verleend uit rijn be trekking van gerecht—taoterls eer-t ate klavte in vaste dienat bij de arroc-, i-i ir disoementarochtbank te Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1