Weer zege voor Lubbers! j°n|Xaï ügfeiöl^ten MS DAGBOEK llJIlHSIHI De aardige jongens van 'Sanctus Laurentius' BOKSONTMOETING ROTTERDAM PARIJS EINDIGDE ONBESLIST Honderden ROTTERDAM RIJNMOND j Jeugduitvoering van Kralingen' Sleepboot 'Rode Zee' nu 'Neptunia' mmmmÈËÈmÈSMÊËSÊMÈMÊSM nu... beduidend goedkoper Driebandentoemooi Yan Aart won van Teegelaar i Bok bleef j ongeslagen Karatecentrum RBC kon beker Rotterdam niet grijpen Verlies voor Victoria Toeg/H'berg Jeugdwieler- zesdaagse van start Gouden *peld voor p van Klaveren Bep JACHT POINCIANA SNELSTE BIJ HOEK VAN HOLLAND Aad Jansen bokst in Den Haag HST - Beatgroepenhier uw kans! Kantonrechter is niet te benijden Zeeliedenstakin o ook in de US? jug. 4 - dinsdag 24 md 1968 ix' 3 Mduerfenlto LAf.J Met zo'n flatteus voorjunhoed- op, Is Uw nieuws rrunte! of pakje beslfit twee maal ro veel waard... want «en hoed geeft allure en ttm 10 gekleed. Morgen verkopen wij een bij zondere collectie modieuze voorjaarshoeden, originele engelse bandwerkhoeden van een kwaliteit, die normaal niet onder de twintig gulden ver kocht wordt. Flatteuze voorjaarshoeden, van organza, tul Ie en andere luchtige voor|aantoffen, In vele kleuren en modellen, morgen voor nog fttn tientje. Morgen begint de verkoop van due charmante engelse hand- werkhoedju, elegant en chique, hoedjes In vele kleuren, voor Um «W. mf Hkrrn, ML (Van een oneer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag De jéttg- dlge Van Aart, die sioh ei eerder In de wedstrijd om hei dlatrkta-kara- pioenacbap driebandon al» een gedaohi •oaonrreni deed kennen, slaagde er maandagavond tn om Teegelaar eon nederlaag te beaorton, ondank» dien» hraohUg varwoer. Later seg «vierde hl ook over Tounslar. HU heeft du aeht nu lokpunten en noemt do tweede jlMMW ROTTERDAM, I'3 dinsdag, De Amsterdammer Rudie Lubber», de Utrechter Joop Verbon en de Rotterdammer Bram Kloppert hebben gisteravond in de Rivtèra- hal tijdens de wedstrijden tussen 1 een versterkte ploeg van de ver eniging Hulzenaar en een Parijs team voor de Nederlandse *tic* censen gezorgd. Allo drie wonnen op punten. Tegenover óeae overwinningen «Umdrn nederlagen van Lo Kool mee*, Wout Klopper! «n Freek Ban- del. Uoordmt Gerard Bok en de i Fransman Bahrl In d« laatste parit) aan elkaar gewaagd blaken, eindigde de ontmoeting on b®#) lat: IVe—J'/j, HutUti Lubbers, de Nederlandue k/trnfiUH'n In het halftwaargemicht, bokste zt)n eerme wedatrijd ln hef twanrgewicht. De I'ariftt fcaroptoe* Pierre fiauQant maakt* het hem niet al fe moelUjk. De Amsterdammer bouwde in d« eertttwt* ronden met zijn auperleura techniek ren duidelij ke puntenvoortprong op. deed het in de alotronde aanvankelijk kalm aan, maar bet loot de partij met «en in drukwekkend* serie, waarvuor het publiek veel waardering had. Joop Verbon ondermijnd* het vrr- zet van Brunett met hoeken op het i lichaam. De Fransman kw«m vooral I In de derde ronde In «matige moei- lljkheden, maar In acht tellen mal kun hl) voldoende krachten verzame len om het einde te halen. De lichtgewicht Bram Kloppvrt had hrt eerste punt voor Rotterdam ge scoord door Ab BenvahJa op punten te verslaan. Zijn broer Wout KJoppert kon hel tegen de kleurling Bouroukounda niet! redden. In de derde ronde kwam scheidsrechter Knol tussen beide j Freek Bandcl verloor vnn Vlletla «n| Lo Koolmee» moest n* dapper var-1 weer zijn meerder* erkennen In d«t Franse weltergewlchtkampfoen Jean Pierre Schmttt Koolmees had tn de derde ronde «en duidelijke puntonach terstand, toen belde bokser» door ten kopatoot een hoofdwond opliepen. SkhmJtt kon volgens de rlngarta dom-boksen, Kont- mee* niet en daarom werd de Frans man tot winnaar uitgeroepen. De zevend* partij tua»«n Bok en Bahrl werd een strijd van buigen of barsten. De Nederland»# kampioen tn 'het lichtgewicht, dl# In zijn negentien tot nu toe geleverde gevechten acht tien overwinningen en een onbeslist had bereikt, leek In de eerste ronde op zijn eerste nederlaag af te gaan. Bok moest veel incasseren, maar met een bewonderenswaardige wIJs- krncht herstelde hU zich. D# tweed# ronde was duidelijk voor hem *n fn de laatste kon hij het bereikte even wicht handhaven. In de bijpartijen won de Hagenaar Bor door ko. In de derde ronde v»n de Rotterdammer Zeelenberg, ver sloeg Frans v, d. Heerik (R'clam) de Hagenaar Van Geest o^ punten en kade (Den ¥taag). pluk tn op da ranglijst achter Her« ■un Fopeyua. Deae speelt ta dit toer Rudi Lubbers (links) in rijn gevecht met de Parijse zwaar gewicht Pierre Gaugarrt. even««n» no punten sterker yper dan 1 noot iter «on*fau»t, wïut tonder dat h|ji ffrCCÜ tltd la een van aUn soa ontmoetingen boven j 1 0.S87. Voor de tweede keer In dit toer- i,P.e L <V*n ome hoek eymede werker) j Fa'd JL'J ROTTERDAM, condac- irnilBI EMHC heeft er geen! twilfel aan laten bestaan welke ver-] enlaing de sterkste damesplorg heeft.' De Eindhoven»» formatie, ille rnke- le „oude" crack» al* hechte baat» berd, stond bU de ru*t al met 2—0 voor op Voorduan. |tet werd 3—1 voor, mevrouw GrimbergenNUIesen en! haar team. Uruon ver/.fkerdc z ch van d? dorde i plaat* dfrtir in Groningen het tocht wol tele urate I ton dt- 11 MC met 2t te: verstaan. Het Rotterdamse RBC heeft 2lchi tegen Nijmegen de beker laten onl- glippen. Tweemaal kwam RBC voor.j maar fortuinlijk mankte Nijmegen: ook tweemaal gelijk. Zelfs in de ver lenging viel geen beslissing, zodati etrafballen ten slotte het middel wrr-! dm ohi rie bekerwinnaar aan te w|J- zcn. Nijmegen nam <K- straf ba Urn beter j dan do Rotterdamse heren het de-1 den, Voor het eerst ging de beker naar h»t oosten. i (Van een onzer vendamvers) i ROTTKKDAM, dlmda, Wel waj er vier Jaar de karate*port beoefend in! een der lokalen van het AMVJ-Com-j ple* en was er gezocht naar een eigen! school, doch eerst kort geleden wa* de leider van de sportschool, de heer II. Seriese, self derde dan karate erin ge slaagd een geschikte lokaliteit te vin den In pand 19 aan de Si Agatha- straal. D-nr veat.'gde h(J het Karale- rentrum Rotterdam, de eerste school van die aard tn de Maasstad. Maan dagavond werd de Inrichting officieel In gebruik genomen. Dat deze Japanse lak van sport ook In Nederland In-! Eang heeft gevonden, kan men optna-l en uit het feit, dat er ln ons land all 2100 beoefenaren van hrt karate tljnl en acht bevoegde Instructeurs, Dej nieuwe sportschool kan in Rotterdam op 80 teerlingen bogen. De school res sorteert onder de Nederlandse Karate Associatie. Met een zeer uitvoerig# demonstra-1 tie. d!e oen berd gaf van h«t karaic; werd de school geopend. De Japanse, kampioen Akira fCurusakl, die een-Jaar: in Nederland verblijft leidde de oper.-' bare les. Vooraf werd aan. Ingo Freier mt Borlijn, die ai enkele jaren achter-! een in ons land hot karate beoefende. I door het departement van Onderwijs1 in Japan het leraarsdiploma ultge-l reikt, terwijl ook de sergeant van del mariniers, de heer R. Paeteray, alhier: eenzelfde digd. certificaat werd overhan-j Llrxtcmzn. H. P«t»ri en p Vonntsr. Alle avor.den. behalve op woensdag rn zondag wordt er 's avonds van 7, tot 30 uur instructie gegeven. (Vso een onser verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Dat de! Gymnastiekvereniging Kralingen In d« j toekomst over voldoende materiaal sail beschikken, wanneer de meisjes eni Jongen* de teefttyd hebben bereikt om turn- en keurturnaf del huren te ver-j sterken, kon saterdag blijken. Toen er tn de Energie-bal een JeugduU- voering werd gegeven, waaraan ruim 7M kinderen, variërend van vijf tot; 15 jaar, deelnamen. Van groot tot! klein kwamen se man de bcort om de; «eer vete ouders te tonen, boe hun; papillen met succes de lessen gevolgd; hadden. De leidsters en leiders van de, verschillende afdelingen hadden volop werk om de levenslustige massa kin deren in toom t« houden, doch se slaagden daarin volkomen. Een xeer aardig en aantrekkelijk programma' kou vlot afgewerkt worden, waarmee! „Kril-ngen" op een geslaagde J«ögd- uitvoering kan bogen. Met de serie vrije oefening van de oudsten werd de middag begonnen en dat nummer bewees, dat er kranig was getraind. Bijzonder aardig v/a», hetgeen de honderd kleuters met grote vrijmoedigheid op de enorme werk vloer lieten zien en kennelijk genoten d* helfln"«'-Ucnden van di: v/erk Brug ongelijk en paardsprir.gen voor metrics jongens alsmede orfrnlntfen met stokje* door de meisjes, vroegen de aandacht doordat de jeugdige deel- j nemers met animo hun oefeningen uit voerden al speelden de zenuwen zo nu, en dan de jongeren parten. Een spe cialist van Krallngcn -n al jaren het lange matsprlngen. Dus ock op deze; m'dda* mocht de lange mat met ont-J trrken. Er waren ook bij de jcu-jd al u '"-.ende springers. Het sluitstuk van deze geslaagde middag was een openbare les, waarin. ersch Urn'!* ond:rd:!m no", eens ex-, tra naar varen werden gebracht cn een beeld gaven van het Strevtr. van,; ,Krallngen", Helt kleine wielerenthouslasten - van- of zeven jaar mochten ze meedoen - en al flink uit de kluiten gewassen kna pen de leeftIJdagrens wa* tot zeven tien jaar kwamen gisteravond op hel FarmenVerpleln aan de start voor rie Jeugdzesciaagse, die voor de twee de keer door de S.A.V. „Pendrecht" was georganiseerd. Voor hel ecrat wa ren de ploegen geadopteerd door ver schillende firma's. Bijna veertig Jon gens, verdeeld over ploegen die recla me mBakten voor o.«. kauwgom, ben- t. ne. accu's en bier (I) kwamen aan de start. Al* speciale attractie had men Eef Dolman de tweevoudige wegkam- ploen van de amateurs, verzocht het startschot te lossen. Daar er geen pistool was, behielp Eef zich maar met een scheids rech ters fluit, en omdat er door de verschil lend? categorieën apart werd gereden werd het geven van startseinen een vrij drukke bezigheid voor Eef Dol man. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Tijdens de boJcawcdstrijrden ift de rövièrahal heeft de vlce-voorzltter van het dlSirict Zuid-Holland van de NBB, de heer J. VilleriuJ, gisteravond de gouden speld uitgereikt aan de oud-Olympi sche en ex-Europees kampioen Bep van Klaveren. De Ralterdammer kreeg i d? onderscheiding vanwege zijn ver-: diensten voor de bokmporl en omdat hij veertig jaar lid is van d# baksbond. !n da haven van Maassluis beeft; men de sleapooöt „Rode Zee" van L.! Smit en Co. van een nieuwe naamj voorzien. Met lettefs van staal is de- nieuwe naam „Nepturia" op de boeg) gelast. Dat is gebeurd, omdat de „Ro de Zee" zal gaan varen voor de Over.; seas Towage and Salvage Company! Ltd, Een Londense sleepbcotrederij waarmee L, Smit en Co nauw samen-; werkt. De „Rode Zee" werd m 1949, door J. en K. Smit te Kinderdijk ge bouwd en heeft een macbinevermo-; gen V3n 2000 a.p.k. De „Neptuoia"! zal aan het eind vzn deze maand of Inj het begin V3n juni met een Engelse; bemanning van Maassluis naar de! Perzische Golf vertrekken. HOEK VAN HOLLAND. ióimUk (ANP). Het nieuwe Jacht Polnclana van Tb. E. Vlnke heeft de atrUd om de Yeoman-challenge trophee (vier kerte racea voor Hoek van Holland) gewon nen. Het jacht werd eerste ln klasse <lrt* en totaalwinnaar. Deze wedstrijden, die de opening vormen van het Nederlandse zeilsel- zocn, worden beschouwd als oefenwed strijden vóór d# North Seaxaee. Er was windkracht 4 tot 3. De uitslagen zUn; KJasae 1 en 2; 1. Picrre-tte 3 (Pier rot), 1, Tonnerre de Breaker» (P. W Vroon), 3, Merlijn (P. H. Kaars Sljp«- i'.ein). Klaaae 3:1 Po!nciana (Th, E. Vinke). 2. Aladdin (E. G, van der Stadt), 3.. Fatrwliid (J. SohasUer), 4. Goodwón (W. Drayer), 5. Bltnkent (Syndicaat Triaa). (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Als Suit- fit uk van he»i bedesseizoen organiseert Theo Huizenaar op maandag 13 juni wedstrijden voor profes skinals in de Haagse Dierentuin. In de hoofdpartij bokst Aad Jansen tegen een buitenlander. Ook Gerard Berkhout en Harko Kokmeljer komen tn d* ring. ia ooi moeet De Jong een waardevol punt mUaan, want nadat tn bet begin van de strijd Teegelaar remise maakte. was het maandagavond Popera», die hem de volte winst ontnam. Van de ze* partijen, dl* maandag up; hot programma atooden, wo het duel; tuuen Teegelaar en Van Aart een van do belangwekkendste, Teegelaar, da*, tien carambole» moer moest mukeu, had wel steeds dc leiding, «toch Van Aart tal hem voortdurend ojp d* ht*-j l#n. Geen ogenblik slaagde Teegelaar erin om rijn handicap weg to werken.; Zelfs wö» de stand na 70 beurten 46-45 ln 't voordeel v*n Teegelaar. 't Ging er benauwd ulUlea voor hom.i Mol Inipamrln* van *11* krachten; kwam hit tot 03 caramboles en toen I aloeg Van Aart toe. Een beste partij i vu die tussen d* Jong en Fupeyus.j Belden speelden voortdurend met een hoog gemiddelde- De Jong kwam tot 46 en Popeyus tot 39, en. «ent toen i deze in de nasioot de laatst# carambole acctorde kon hij tot remlso komen. Lieshout, die verleden week zo sterk voor de dag kwam. had op deze avond: weinig ln te brengen tegen de kopman van hel veld. Spanning was or in het gevocht, dat De Jong en Overweel le verden en dat met «?en geringe voor- •prong door eerstgenoemde werd ge-i wonnen. d» uit**ni Pep»r LiWiVÜ 8# *0 00 03 #2 AI 3 4 M> 00 M 00 4) 07 0 6 0 74»i O 0U3 nu HA fc) 33 i t 6 O B8D O 040 #0 •n 00 01 Dl 3 3 0 84» O 04» SO 00 33 7* 74 •4 3 0073! O MS *0 *0 »0 DO 4 0.816 1 0 0M 1 ROTTERDAM, ntaandag. He! bejaardenkoor van de onderafdeling v«n de Rotterdam*# UW heeft dit weekeinde tljdena een concour», doorj de AVRO en d* Kon, Rond van örato- ritimverenlglngen te Hilversum ge-. organlacenh «en eerste prUi behaald Het koer atond onder leiding van dc; 72-jarige mevrouw C. C. Kocx-WiUu». rla en Daah uit Amaterdam ln de| boofdkluie B ta door da regtn b(j een 73 achterstand van de Bolter- i dammer» gestaakt. Het verschil la echter niet nveer te overbruggen, *o- dat Victoria van Joy sal moeten win nen om bet gevaar v»o degradatie wedstrijden te ontlopen. De eerste klasser To*g/Hine«eri- berg hreft het k»tnpio«n»ehap be- ha*ld door een 7—4 overwinning op DEM uit HeverwOk Vlrt.>rl* 1"—D«*h t; 3-T I«feta*»O l># uiüowi vwen: Msren«eit1i«itpel. B v Sloowi --1U» rl»>« T-O 6HenA -KlwClHu 3-O S--7 A v SI-toten— trf»n*riorr S-4 RstJieJ— Dog. g*r 1 6 a-10 D-itiiM-rnkf-npAl. MS). Sn- L>m# 1-,1—4, m«J. vw» M*Uai—«i»j y.Mn l> '*-4. ltfrrn.du»h«ta)Mi. IUnk«l «O B. v Woo- r*>!\ iiAit.v en Owaicht o i—a a-s., tlei ,'k en A v. LenaAorp IX tn t a a a-a <i*m«DCd-a»SS«Uf«l. mevr. Wnkni rn IS v SBooWn—Jiwj Zwioi «n Hartig ,1 fl 3 Amlwt aemenurd-ihitobri wrt *r- lg«erM l)*tn<i-aubbelipel. mevr. Rink at en tn»j v H*U*,'^neJ SsSwié »n m»J. Zw«an I fl 5 T T. i r* 111 Cwror4i«rf T4 Ue utCA^waan wwn1 Hrrsn-rnkelipsl. LeWnkMt JV.—J. Ter-? v.*»!S -7 t—s KVwcsiW A T«r- vuoii #-l a-j. 1 it»ta~T TarvwA s e 7—e, Koarwo—I.. T*rvwr| 4-4 *—3 pAtn»i-«nh*)ipri. Usj Bkwr»rnrvr 1 Dujtt I-I 0—1 irtej ïnUnatl- mej 8*n«eM 1 g—3.' Heren-gnSbeUprl, Um*i*1as4 «n Koeten- w A en A T»'vw>m 3-a -3 C 1 t llrl en JCoerven- T Tor\*oi>i« en Dujn «-3 S-J iiemened-duSSeHpel. Mr) Fnttngh en 1 a**i»vt*ar—m«) Rcn«rr» et\ J TVrvwi e-3 »-7. mrl Iünh »I) KnWM-onvr Du ju «n A T»rvo«xt »-8 S—I PftRi«(.aabS«l*pe). iTiaj Bfc»m an mrj me^T Duyn «n mei Sanaer» s—l 4—» J—A i Da ulMacwi tlatn grepeeOli ov«r»an|>ku*i* A: ICC Haariom 1 8—3 «fcc kampèaent 1 OvtraugsfclaiM H: Toef/ITberf 4— i TTkit RW s Ir-e ig»«Uag«L Victoria g— ZeSKlvwirt J 3 >t hlMM Weit: Tor*'liter:* 4-3>e#ftu l TB l l-O («MUalilt; Fltwfak 1—De A*ron*u<»n t 4 J RecKlteera Ml te Wen-a I 5-0 tr*Mia«Sct) Sa kiatu W»»t! tCC IfteuRnrta 1 MA; j ToaaM-berg tO~-Oem Ift 1 1—4 AtUui/^ Oflauo Orenja TC 5 I i AaokWOIeOo kampioen); RoftonUwn-ll 1 I—>1: Dto 1*—Laewenhetgh 5—1 (ge staakt): IOC 5-OuJ WOMttHr I S-O; Heog» sa 3 5-3;^Keg/H7wr* 9—Thoe. RW M. Een gezelschap waarin ik mty altUd slecht up ntUu gemuk voel is dat van studenten. Ik bedoel maar het georganiseerde studen ten leven bbn wiens bijeenkom sten ik af en toe ambtshalve moet aanzitten. Dut zjjn goen „klusjes" waarvoor ik injj als vrijwilliger meld. In weerwil van de verklaring op de uitnodiging, dat onze aan wezigheid ten zeerste op prU» wordt gesteld. D»: op prijs steil en rs namelijk nogal betrekkelijk, zuals ik vorig* week aan d«n lijve heb ondervonden toen het bes,uur der katholieke studenten ver eniging Sanctus l.aurctUius d« eer h«d dit dagblad uR te nodigen tot het bij wonen van de buk ongewone leden vergadering tergelegenheid van de 31e dlw nauiis. Bij de deur vu) het, socl^tertsgt- bmiw aan de Walenburgenveg ataa'. een «antal in stemmig lang zwart ge- hu We studenten. ZU blokkeren tte in gang en mompelen onvriendelijke din gen sis Ik mij met behulp van emfe pardon» door hun gezelschap wring en een kale trap beklim Bovrtt betreed ik een overtuigend uitgewoond vertrek, waar een kudde blinde paarden geen enkele acharie k»n aanrichten. Ach, hm zijn wel aardige Jongens, d*z* keurig gekapte van rechte achei- ukings gestoken jongelieden, Zij zün c gen lijk erg vriendelijk en behulp zaam. En ook nic: dat moeilijke, als Ik cc» hunner vraag waar ik de preasea kan vinden teneinde mij voor te stellen antwoordt hij huiselijk: „Ergens bene den". Ais ik „ergens beneden" vraag wie de praeses is antwoord men mij me: armzwaai naar het trapgat „er gens boven". Tenslotte stel ik mij voor aan een jemgeman met een lint om de hals. Later zal blijken, dat hij niet de hoog ste gezagdrager is. Maar ik heb aan mijn verplichtingen voldaan en neem plaats naast ern olicga van een con currerend blad. Dc burgerkleding die wtl dragen schijnt provocerend *c wericen. Er komt een m kennelvke staat van be langrijkheid verkerend persoon op on« af, Llij vraag,; op politie-toon: „Heren, wie bent u en waar komt u van". Zijn optreden laa; gven ruimt* voor discus sie. Ik be4j zo vtij op te merken, dat bij dat aan he; bestuur kan vragen. Dan wordt hU iets menselijker, wij noemen onze namen en onze kranten. WIJ blij ven zitten en geven hem geeb hand. Wat Is het toch jammer, dat lonxnl- kc van onze t^kumstige leiders zo'n slechte opvoeding hebben gehad. Mis schien zie ik de zaak ook wel helemaal verkeerd en ia deze wljte van optre den onderdeel van het curieus e atu- d en ten-ritueel, dat ik altUd gèboetd volg. Nu waa het niet zo dat deze büetti- komri geheri tahoudslooe waa. Zeker niet. He: bektuur was op het voortref felijke Wee gekomen NVSH-voorzitacr mevrouw dr. M. ieidenrust-Noordtnus een «preekbeurt te laten vervullen. Maar bet la we) teleurstellend ala deae spreekbeurt van beatuumUd* wordt aangekondigd ala „een experi ment". Dan ta men tn de katholieke studentenwereld keuneljjk Bog niet erg ver. En dan ts bet ook Inderdaad bard nodig, dat er een* een spreekster als mevrouw Zeldenruat komt om te trachten daarin verandering te bren gen. Zangers, ungsreoaen, b*atgro*pan en andere tiener maalkanten dl» ont dekt witten worden, hier la uw kans. Op ti Juni houdt do afdritag Rotter dam van de Stichting J*ng Nederland een grote auditie-avond ts gebouw t Boaje aan de NoordalngsL Knaembleo die Milten deelnemen moeten ateb tij dig opgeven, en wet voor 7 Jmat bü Studio AA aan do Adrlo MOdsrstraat M o. Men kan dit ook tekfenleeb deen avond* na 1I.M uur. tel- S57544 Rotterdam heeft een stlchtlag en gezirssvooriichLing. Die stichting wil de vrouw en moeder huishoudelijke be kwaamheid en Inzicht bijbrengen. Dat door een zuinig beheer en spanning tussen lonen en prijzen kan worden veranderd, enz. Die «ttohting beeft een voorzitter. D.u voorzitter heet mr. J. H. H. van de Brug. Mr. Van der Brug is kantonrechter. Die kantonrechter veroordeelt iede re zondag provo's tot niet geringe vrij heidstraffen. Mr. Van der Brug heeft hel niet ge makkelijk. Aan de ene kant moet bij de vrouw en moeder bekwaamheid en inzicht bijbrengen ter bevordering van oen goede vervulling van haar taak in huishouding en gezin (wan-, zo staat het er officieel). Aan de andere kant word. hij geconfronteerd met de niet bereikte resuftaten vah deze activitei ten, want zegt hU reiet zelf dat 1» we ren de ouder» eohuWig zijn aan de or deverstoringen die hun kinderen ver oorzaken. Ik benijd mr. Van der Brug niet Aan de efce kant heeft bij zich tot taak gesteld: „Hoe vertel ik het de ouders." Ba ets de ouders dan niet goed geluis terd hebben cn bun kinderen aan volksoplopen deelnemen moet hij straffen. En dan rljat vror mr. V» der Brug weer de vraeg hoe hU dat dene ouders moet duidelijk maken. Wat hü met de «ne hand geeft moet hU met «ie andere weer terugnamea Op aoodag nog walt O (Van ome scheepvaartredactie) BOTTERDAM, dinsdag. Zes gro te Amerikaanse rederijen zijn ln con flict gekomen met d« grote Ameri kaanse aeeUedenbond. Het menings verschil 1* ontstaan oVer de sterkte van de bemanning van geautomatiseerde schepen. Joseph Curran, voorzitter van de zeeliedenorganisatie verklaarde, dat tengevolge van het afbreken van het overleg, de zeelleden vandaag hun schepen zouden verlaten Indien geen overeenstemming zou worden bereikt. Het is duidelijk, aldus vakbondsleider Curran, dat de reders verwachten, dat de zeelieden de prijs van het automa tiseren van schepen betalen. De geau tomatiseerde schepen hebben gemid deld 10 man minder aan boord van de normale vrachtschepen. De hij het conflict betrokken rede rijen zijn de United States Line, de Like Brothers Steamship Co, de Moore MeCormaok Lines, de FerreJl Lines, de Grace Line en de Prudential Lines. Deze rederijen hebben grote moderne vrachtschepen in de vaart, die een he- manning hebben van 23 24 koppen. In Engeland duurt de algemene zeeliederLs-taking nu al meer dan een week onverminderd voort. Steeds meer schepen, hopen zich in de ha vens op, zodat, ala bijv. in Londen, al enige vertraging kan ontstaan voor buitealandoe schepen. Het werkloos in de haven van Southampton liggende passagiersschip „Queen Elizabeth" U naar een droog dok verhaald voor het herstel van een gescheurde stabillsatievin. Het andere grote passagiersschip van de Cunard Line, de „Queen Mary" is begin deze week hi Southampton aangekomen. En de 900 koppen tellende bemanning is ln staking gegaan. Een woordvoerder van de Cunard- directie heeft verklaard, dat als de zeeliedenstaking een maand aanhoudt, de „Queen Mary" vermoedelijk atet meer ln de vaart zal worden gebracht. De exploitatie van grote passagiers schepen, aldus verklaarde hij „is zo kostbaar, dat bet onmogelijk zou zijn de Gueen Mary" ln de vaart te hand haven, als de staking de financiële moeilijkheden nog aanzienlijk zou vergroten. (Advertentie I.M.) nubeduidend goedkoper Morgen begint de speciale verkoop van afgepaste over gordijnen.,. uit de normale le- rlej van 9.50,.dia wij bij hon derden verkochten. Afgepaste fordljnan; com pleet met plootband,... gor dijnen dl» U zó op kunt hangen, morgen voor de helft van de prijs. Morgenvroeg om 9 uur btflnt de varkoop van deze ov«rgor- dijnsn, kant en klur met band voor d* haken, 120 cm breed en 224 cm tang, In damut. per gordijn «oh tn 2S0 cm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1