Johan Brautigamhuis SPARTA HOOPT OP BOSVELD EN MADSEN WILT U ALLES? Foto's tflaken met dezelfde film bij daglicht, bij ROTTERDAMS DAGBOEK Wat zal er later met de provo's gebeuren? Niets! Rotterdam kwam goed voor de dag Staatssecretaris C. Egas opent bejaardentehuis fö Overweel had tegenslag bso» ROTTERDAM RIJNMOND HUM ANITAS MOEST KIEZEN UIT ">000 BEJAARDEN DIE ZICH HADDEN OPGEGEVEN Massatoernooi van Het Wesieti V UITSLAGEN STIBEKAVO C. EGAS: „25 JAAR GELEDEN NOG EEN DROOMBEELD iV.kJS.sk' ^^4ts»,tVT*ASh(,>-g: *kr7. Oud-internationals spelen op 3 juni op HOV-terrein Roilc Kruin in poort van Europa j Charlois II zeker van promotie BEKERFINALE TEGEN ADO AZPC te sterk voor RZC: 8-3 FEUENOORD 8 JUNI NAAR LANEROSSI Rekening SVH tweemaal tot halve winst jug. 4 woensdag 25 mei 1066 <Vm een oneer vemlMgevet*) RILJARTE ROTTERDAM, dins dag, Ecth n* 17162 wurlo 11I9S eararebol«« (wooord, waren de geweste lijk» kampioenen, die pp 15 es M Juni Mogen deelnemen aan de national* landdag, die Ia Haarlem aai plaat" vladen, bekend. Van da iet team*, die In da eindstrijd mojen «Rh «men. wa ren er twee alt Rotterdam. BU de hrieboadert wee bet Onder vrienden, dat iteJi Is da finale warble an de sloeg van De Maaeetad, dia In da Ubr«- kUsse (3.15 tot tl gemiddelde), <te al» gewestelijk kampioen eindigde. In totaal beeft dit maeaatoernooi bijna 14 9«r In bee la* genomen, terwijl er op atohta/ala rWi i au tian kleine biljart* 1 gesnaaid. Da orcantaatle wm pri ma, want bot uitgebreid# programma, dat Md partijen vermeldde, kon biin* aan nntr bteasa da va»tg**i#ld* »ofc*- maV worden afgewerkt. De blïjartcompetJUt, lsdartljd door da Kon. Nod. Biljartbond ioge*t«ld voor de Wrtaart «palen, begint nu hel finda te naderen. In da divaroe g«- weceo zijn inmfcktel* vrl« duizenden partijao gaapaaW. Voor hat gewekt Het Wasten moaat vorige week «tar- d*g an In dit weekend word an uitge maakt welke ploegen in de zes klas» «en oen poging mogen wagon hot na- tioneda kampioenschap te vtrovoren- In Rotterdam waren da balde tater- dagen beatemd voor d* voorwedstrU- den, terwijl sondsg ali finaüriandag pebrudot ward. Het le ondoenlijk om de geleverde preotatlaa aan aan nadar» beschouwing t» onderwerpen. Varrawlngan waren er, lelie duels werden er geleverd en meermalen ontbrak het niet een da nodige «pawdog. Aan runt in da grote WUartufcl van Engel*, mankeerde het hoe wol «ens, doch daaraan kon de wacUtriJdaakUog nlat vpoi doen. Bil jartara, arbiter*, eohrijveri en de no dige eupportere vuMen da grot# ml In d« afdeding, waarin De Maaeetad winnaar ward, noteerden we enkele ontmoetingen, dia opvltlen, Zo maak te J. Zwmik uft DeMt lijn partij van 280 caramboles uit in zaven beurten en maakte daarin «en aar la van 151. JD# Rotterdammer J, Kodde wiet met goede «erlea (o.t. 30, 44 en 81) rijn to taal van 170 car in xeven beurten vol te maken, doch de Perth, die hli daar na apetlde, ging Irv 81 beurten verlo ren. Da utafegcni t Maawtad, JUrttonSun Ortofaantteni t Onder Vrienden, Hotter- dam 19 a I OMrtti SftttoUin. ictvMtn li p. iaite praocnl). 5. (nttt Now. Den p. (M,5# pro« 4, Welceleatn I*0? T* QtfUd» H p 1. S. C, O«40, Txöft 13 p., S Tha Comer, ENbj Haag p.. Hit *--* P. Ubre Klem JTi tot 11. 1, De M Ma sted, Roiierdwn p, I De Tovearoe. Bogawareafc 14 p.. I. koaktarendeveea. Veen» en Könêtreek ut p, 4. 0®O. Delft 10 p, I VHC K->».uetfwsrweerd «pl ECBV. Den Haag 1 p, 1. Uarkuirtit. Gov- da p. Hmu 5,. tot J*» gam, L LJBC. Krtmpe. rt*r*»»r4 lt p, 1 DXC, ♦ofiiedem 14 p, a Tedtro. ftottentem 19 p., 4 Öe Water toren, Oowto 19 p., I. 9 C. Delft, Dellt Dl p, Plet O». BodenMree* p7 ZukUrfcwarUir, Den Haag p Khuee 150 tot I H gem- 1. KOA. Bol- MMmk >S p. I, De Sport. Qouda *1 P, 5 De Poedel. ÖeM i* t^uïcrKrtltii)*' oerwaanl 14 p., 8. Dtfc, Mkedarn II p., t. RtMoM, Rotterdam w p, T. De Km. Veen. aa K&wtoeefe 4 pI Lock Out. Dm Haag* p. Awanoo. aoDnatiii ra Pt* t, nar* vu jnp» penerwwHd 14 p^t. Cwböe Vrienden, Oou- d» 14 I. ïto To^öenwt, DeM 11 p., 7. De Kroon, Veen- en RdnMrêut I V red Moord. Hotaerdem p. (Vin een oraer veralsggever*) ROTTERDAM, woenadag. A»n de Berber Uw eg in het noor delijke puntje van SchJebroek beeft de etaatMecretirie vin cultuur recreatie en maaUchappeliJk werk, de heer C. Egi» vanmorgen het Johan Brautigamhuis Ivoor bejaarden) van Humanita» officieel ge opend. Dit voortreffelijke, bijzonder riant gelegen tehuis werd vorige maand in gebruik genomen. (Vqn een onzer veralaggevera) i ROTTERDAM, woensdag. Aan de BerWrUweg in het noor delijk© puntje van Schiebroek heeft de •taataeecretarb van cul-; luur recreatie en maatschappelijk werk, de heer C. Egas vanmorgen hot Johan Brauljgamhula (voor bejaarden) van Ifumanitae offi cieel geopend. Dit voortreffel(Jke,l by-zonder riant gelegen tehuis) werd vorige moaad In gebruik) genomen. Ba aZSMÏi^ F^Bar,;^! 0I i II RUut Aftf. A. AM—RV» 4—I, RAG—Jticlam» 1, Burfarwn—Birniom |p 1—3. NTI—M0U«reo f-i, Muh-Hniau Stuw, J-3. 3i KImn AM. B. KVN-Hanno S-sTport R'dam-ODÏT I-.. «dam I—I, Blok bind—rhrifto 1^4. RU««a AM. BiUnburt—vafwlnkil I—I. - _alvrtpu» O«0*-DftB 3—o. 1YBHIW amlt 1—1, Roti ulf 9-8; U KM* VDa—Vonuden ■wart l „Brul- i Juni Op 12 april trokkan de ear*t« bawo- 1 ner» cfin. Het 1* op enkele kamen naj thans geheel bewoond. Daartoe moest het be «tuur van de Stichting tot Huia- vtiting en Verxorgiag van Bajaardan HumanUaa Mn kauxe maken uit 5.600f beiaarden dl© zich hadden opgegeven, Drl» honderd li©jaar den, zowel echt paren als alleen*taanden wardan op grond vin ondvraoekingen door ma»t- *cha ppalijk warkatar* aangewetin alp dt mensen die hot meeat voor dit te- hui» m aanmerking kwamen. Volgen* da etatuUm van genoemde •tinhttng kr/men in het bljaonder In aanmerking bejaarden dia geen be hoefte govoalan aan opneming in te huizen, waarin leefregels gelden die een corvfeeaionee] karakter dragen. Voor buitenkerkelijken rio». Nu l» hat opvallend, dat meer dan d© huift van da bewoner# van het BrauUgamhuU wó] kerkelijk 1*. Ver band hiermee houdt het feit, dat in «en aanUt crmfeniojveW bejaardente huizen een leeftijdsgrens (naar boven!) 2e kit. Stnatseacretarhi Kgaa markt# op. dal door gebrek aan goede woonruim te vele bejaarde rnenaen nog veel leed wordt gedean, Geen der bejaarde be woner* heeft in haar of zijn jeugd dru- ven dromen, dat tij c» hoge leeftijd In zulk een pa iels xoudan mogan wo nen, Een tehuis als het Johsn Brau- tigumhuis was vrKir gewone bejaarde mensen vljUtlg Jaar geladen nog een sprookje. Zelfs 25 Jaar geleden was het onbezorgd wonen in zulk aan pafiohlig huis met zulk een vtrzorging nog een drooti»be<ild, dat niet waar non zijn. Er is een kwart eeuw ongehoord veel veranderd. Uit een hel van onzeker heid zijn da beiaarden gekomen in een welhaast paradlJsaHJka aituallt, waar in zij weliswaar geen wtalds kannen. m«ar waarbij zoal# hier, geborgen heid goede voeding, verzorging en ontspanning gegarandeerd ztyn. Tw»a J»«r galodan ward d« aerste naai voor ht*t Drautlgamhuls «slagen. Hat U hot twaade tohuis van Humani ta», Het Jan Meertenshud» in Lomhar- dljta ts hst a*rsta. Iin4 vorig Jaar werd aan do Jaionweg In UQ-Morgan da oenta paal gehald voor hal Garrti Bpronkerahuti. Hlar komt een vtttot' gingahulp. Vardsr xUn «r pJannan voor da bouw van ran bcjaardtnoord ln Ommoord, Verwacht wordt dat het gemeen tab* «tuur daaraan zal meewer ken, Tenslotte «Un er besprekingen gaande met twee woningbouwcorpo ratie# om nog twaa tehuizen te bouwen. Het Johan Brautlgamhui» beafi ruim fl'/i miljoen gulden aan bouw- en Inrichting gekost. Het gebouw bevat 86 veu-zorgtngskamers voor één per soon, personen ROTTERDAM, woensdag Re Kees" brengt «p vrüdag voor de sevenUende keer de Rotter dsmse oud-internationals ln het veld. Ditmaal spelen ilJ op hetUOV-terrelo tegen da oude gloria van Rentes. De opbrengst van d« wedstrijd is ht— stomd voor de speeltuinvereniging Crooewijk, die rilt jaar niet de bouw. van een clubgebouw wil beginnen. Do opatelling van de oud-in tarn a tlo-1 nala U; Kouwen fSVV); V. d. Korput (Eeijcnoord) V«n de Hoek (Eeijcn- oord). Steenbergen (FsiJsnoordJUak (Koijerioord) en Van Bullcnen (licr- mci DVS>: Van Ede (Hcrmw DVS),; J. v. d. Gijp (Emma), C. v. d. Gijp: (Blauw Wit). C. v„ d. Tuin (Htrmes; DVS) en SchouUm (Excelsior). Rcser-I vos zijn Jan Llnssen, Frans 3teonber-j gen en Peet Geel. BIJ Xerx«» «pelon o.a. mes de «ebr. Rijohouwer. Joop Beun, Jan Middel dorp, Harman Koers on misschien Eaas Wilkes. Op I juni spelen de oud-intarnallo- naLs bil The rtiniug Hope ter gelegen heid vin hot vijftigjarig bestaan van deze vereniging. HOEK VAN HOI,LAND, tlln«dae - j Op zaterdag 28 mei organiseert de kampoerdersverenlglng „De Poort van Europa" een speciale Rode Kruisdag! op de kampeerterreinen, De bedf»elirig' vzn deze dag I» om do zwaar lichama- UJk Kchandlcapton in Ho«k van Hol land een vakantie ln bezorgen ln #«n der Rode Kruiscanrtra. I>a voetbalver eniging Hoekse Boys heeft reeds mo de werking toegezegd, cvenal# de drum band Ruim Baan uit Rotterdam. Tien tallen fraaie prljzsn zullen ln de tom- IxjIb worden verloot. I t Van een onxer verslag!evers) ROTTERDAM, woensdag Al moet ef nog één avond gespeeld worden ln de wedstrijd om het districtskampioen- j schap driebanden, toch staat al vaat; dat Popeyu# de winnaar zal aUn, HU; moet nog één partU »P*l«n, aatnelijk 1 tegen Toegelaar, doch al «cu hU dlei verliezen, dan kan toch niemand hem; de titel ontnemen, omdat geen van de andere deelnemer* aan dit toernooi bet aantal malchpunlcn kan bereiken, dat Popeyu» nu al heeft. Aangezien Teegelaar dinsdagavond tweemaal won, kan hij nog op de tweede plasta belanden. Dan moej hl) de kopman de baas blijven en Van Aart moet van! De Jong verlteaen. ln d* achterhoede; kan no* wel wat verandering komen, doch van Invloed op de gsng van taken U dat niet. Overweel, d:e nog mwr één keer had gewonnen, kreeg din*fl«g«vonti: een mooi» ksna om tegen Teegslsar remiitr le maken. Heel Tang had deze' het moaUyk en na 75 beurten wgs cie( stsnd 42 legen 40 en dat waar Teegc-i Uar ti«n caramhole# meer moest ma- ken. Toch slaagde deze erin om de; pgrty hst osrst uit t« msken. Over-; weel stond toen op 46. In de nsstoot' scoorde hij drio carambole*, doordal i hij de lsstote Dat betekende' verlies en voor zUn tegenstander eeni wearricvolle punt meer. Een knap taaltje van zijn kunnen leverde De; Jong ln zijn ontmoeting legen Tour-! nier. ln ze» beurten had hij 14 caram- l boles, hetgeen e«n moyenne betekende i dat xeif» een erekiisser maar zeiden: bereikt. Hij bleef daarna sterk spelen, j want na dertig beurten had h(j 28 ca-! ramboten verzameld. De Jong zakte! toen w»l terug, doch voltooide de par- j tij mei «en gemiddelde van 0,755. Terudotic was Teegelaar ln liJn twee- dt pirtil. nu tag er Tournier, beter opj dreef dan ln de vooravond en won on- bedreigd.' (Van one aobaakntodrwerker) HUIIIP1J4I ROTTERDAM, dins- 6332213 dag. Charlois II. de kampioen van de Rott«d»ii»e .Schaakbond, beeft voor het de s© fel begeerde KN-SB-corapellUe bereikte, een lanre lijdensweg moeten afleg gen. Werd het RSB~kampir>en#cfcap; slechta op (bord)-punteo behaald (de laa;*te wedstrijd, sfgebroktn bij <k; «land 4Mr~4H. I# doöf d« Pion-Rot-: tcrdarn-Zuid gewonnen), zaterdag za- i gen de Charloisers zich weer ge- r plaatst tegenover een team dat zich rij et zo maar naar de slachtberJc wil de laten voeren, t.w. het Bredase Max Euwe. Charlois II won de eerst* wedstrijd i in de promotie-competitie van de i Hasg'w kampioen Westerkwartier g—4maar aangezien dit team met dezelfde cijfer# de Noor dbra bantoe kamp toen „Max Euwe" versloeg. mocV. ook nog „Max Euwe"Cha-r- lois 11 gespeeid worden. Van de drie teams promoveren er namelijk twee naar de KNSP, De Rotterdammers hadden echter het voordeel dat zij bij een 4!6—51/*» nodorlaag gepromoveerd waren. BU een 4—6 nederlaag zouden de drie ploegen zowel in maten- als ln bnrdpunten gelijk aeèiiuligd eh had de gehete competitie opnieuw ge speeld moeten worden. Dus speelde Charlois II op 4 u2 bord- imnt. Er werd aan Rotterdamse zijde weinig of ritels ondtrnomen <ifl Pe tros jar«-stijlalk-en Ploeger en J. Vis ser waagden iel* enwonnen! Ir. Van Der Graaf, Of ferms n. Bakker en Vijgeboom speelden remise. Verol- me, Rijk3c- en «czemer (als invaller vrjor Van der Schee) verloren echter, zodat aüea afhing van de partij van eer3teborsdp«lef Roos. Deze werd n* de 50-ste zet van zwart (Roos) In de volgende stelling, die voor 100 pet re- rnue is (wit aan zet), afgebroken. Wit; Kg2. I>«3, Dd5, pionnen e4. f2 cn gü. Zwart: Kh7, Df4. Dh5, pionnen d». «5 en f7. Chat lol# II gaat dus inderdaad met 4Vx— 5*4 verUexvn (wint Roos nog, hetgeen bijna onmogelijk is. dan wordt het 5—5). (Van onze sportredactie) hangt van Sparta ai of Rotterdam in het volgende seizoen toch nog Europee» Cupvoetbal te zien zal krijgen, De Kasteelclub komt van avond in het Stadion Fegenoord in de finale van de Nederlandse bekercompetitie uit tegen ADO en zoals bekend mag dé winnaar Nederland vertegen woordigen in de Europese com petitie voor bekerwinnaars, waar voor zich inmiddels ploegen als Everton, Glasgow Rangers en Straatsburg hebben geplaatst. S porta start vanavond seker nta* favoriet- ADO heeft in de competitie aanzienlijk beter voetbal rrapeeld en de Rotter dommer» op eigen veld met de veekeurende cijfers 4—0 geklopt. WATERPOLO De to ao M S 0 734 TGurnlor to 33 68 3 V »H TcegciiwiJ' an BO 80 6 0 07» i Overwért w 09 9 os»; Te*««te*r #0 BO 79 O 0 730 IVwnter 50 30 70 3 0.379 ROTTERDAM. dinsdag, Na da 81 nederlaag teren De Robben ver loor hot In de hoofdklasse debuteren de RZC ditmaal met 83 van lands kampioen AZPC. In d* beginfase bood RZC felle te genstand en alleen Hans Muiter scoor de tegen. In de tweede periode hiel pen Fred van Dorp (2x) en Hans Waas lirafworp) de Amersfoorters aan een mime 6—4 voorsprong. Ser- vaas Kamerling en Hans Muller scoor den in d* dorde periode voor beide ploegen eenmaal. In de laatste periode was RZC aanvankelijk wat sterker, maar de aanvaller» hadden het geluk niet aan hun züde. Wim Mosterd (2x> en Fred van Dorp brachten de stand op 1—8. waarna Gerard van de Kolk nog tweemaal kans zag voor RZC te scoren (3—8). DZV won mot ft—1 van HZPC, LEO HORN ..afscheid nadert... ROTTERDAM, woensdag De in- tertotoweclsrljd Lanerossi—Feijen- oord, /lie aanvankelijk voor zaterdag 29 mei was vastgesteld, is verschoven naar woensdagavond 8 juni, Het uit stel was noo i2akelijk omdat de Italia nen op het ogenblik een trip maken dcor Rusland. FeUenoord koppeld de trip naar Vi- cenza vast aan de reis naar Ga Chaux de Fonds waar op zaterdag II juni wordt gespeeld, Dit wil niet zeggen dat Sparta bij voorbaat kansloos is. De Spartanen hebben in de halve finale teeen PSy bewezen dat zij nog altijd echte „cup- fighters" zijn. Sinds de invoering van het betoAide voatbaj hebben de Spangenaren twee- keer de finale van de beker competitie bereikt en gewonnen. Tn 1858 w«rd Volendam in het Olympfsch Stadion met 4—3 verslagen en in 1962 kreeg DHC op het Kasteel met 1—0 klop. ADO kwam drie keer in de finale, maar faalde daarin steeds. Zal het de, Hagenaars iie vierde keer wel geluk ken? Het feit dat zij zich drie dagen- in het sportcentrum van de KNVB hebben teruggetrokken, wijst ar op dat ADO ar bijzonder op gebrand is de beker te winnen. De Hagenaars kunnen op de steun rekenen va» een grote supporters- Schare. Volgens Sparta-bestuurders waren er gisteren reed* 13.000 kaartan in Den Haag verkocht en bij gunstig weer verwacht men vanavond 40.000 toeschouwers in de kuip. 8porta heeft de dag vandaag door gebracht op een rustig plekje in Bra bant. De Rotterdammers vonden het een tikkeltje overdreven om de spe lers drie dagen bij elkaar te brengen,. Gewaagd T]E opeteuinr van Sparta la gelijk aan die van afgelopen «ondag. Dat wil dus wegen dat de vleugelplaatsen zullen worden Ingenomen door Tinna Bosselaar ©n Co Onsman. Een gewaagde keuze van Sparta's technische commissie, omdat de rechts trappende Ommen nooit een goede linksbuiten kan zijn en da traag ge worden Hosselaar waarschijnlijk al of niet in opdracht in teruggetrokken po sitie gaat spelen- En wat wil man te-, gen da moderne verdedigingssyste men bereiken met aanvelslinles zon- f Ad ven .tie i.M.) 8 vtraorgingeksmars voor twee >nen en 188 woon flat*. Da venor- glngikamerf voor één perioon hebben •en oppervlakte van 3 x 3.70 mater; de twaeparsoonsksmers meten 6.10 x 3.70 m«L-r. Elke verzorglngsktmsr hooft een eigen tollet, wasgelegenheid m«t worm- en koud strooiend water, aanrechtje »n wn balkon. Alle kamer# tUn voorsian vsn een uitgebreide nood- mm, „«a,, agfacolor universal GtVAEfjy.sQfA Signalering. De woonf (©offerd voor twe drie vtifpertootu- t soefie aiaapkamere, woonflaU bosteen elk uti aan woonkamer van 3.40 x 3.70 m., een ilaspkamer groot 2.70 x 3.70 m, een keukentje mat koeftait en kookplaat. een tollet- doucheruimte en een berg» rutmtt. Een ziekenafdeling op de derde eta ge bovot twac ziekenkamer» met elk vUf b«Men, twee lwloerkam«rs, aen artsenkamer, keuken cn bedeel. Neg lijden* 61» bouw is op 6* begane grond een afdaling voor meer venor- glngabehoevsnden gevormd, waarbij «en aantal veriorgingskawer» Is op- [©offsrd voor twte alt-eetkamer*, twee aenper- I- en douche ruimten cn een reacttverlngsrulmto, Deec afdaling biedt een onderko men man II onderen die min dar-va lid* lijn an daarom mear aandacht behoeven dan ln da vanorgtngaafde» tinten geboden kan worden. Voort» haett het gebouw de beno digde paraoneetekamer», logeark»- mer» a dm in latrat!» ruimten, bastuur*- en directiekamers, een mortuarium mot ontvungrulmtc, ren berging voor) de bewoner# van de v© rzurging.sk a - men en de sg. BB-ruimte in hat on- j derhuls van do lange vleugel. Nuf moeten worden genoemd de! biljartkamer, tevens blbUotheekruim- te achter de recreatiezaal welke uil* xlrt over de tuin tn da grootkeuken- LnaUlUUe welke naait de bereiding van de maaltijden voor de verzorgden j ook ti berekend op incidentele ver» etpekklna aan bewoner» van de flats en aan d< in de omgeving «alfitandlg1 wonende bejaarden, Indien dit bin- j nen het raam van de dienstverlening un bejaarden wenutiljk zou tUn. Hoofdaannemer van het bouwwerk; was de A.C.B, te Rotterdam. Het ge-, heal Is ontworpen door het Arohltec-' tenbureau W, Swami* h b.o. an J. H- Kranendonk h.b.o., arohltecten BNA. I VEeii hele t()d geleden klaagde Ik in de*e rubriek ni(ju nood, dat het grote nieuws zich in Amsterdam af speelt: rookbommen, provorelleu en „onnodig hard" optreden van da politie. Rotterdam kwam in het hoofdstuk „straatnieuws" niet voor. Maar de tijden zgn ver anderd en het studieobject „het Rotterdamse provodom in het. jaar 19Ü6" ligt gaaf en nog bijna onaangeroerd op de snijtafel. Laten wij gezamenlijk trachten het gavaj te ontladen, En dat mo«t «nel gebeuren, want het provoisme in Rot terdam zal even snel verdwijnen als het is gekomen. Rotterdam Is namelijk een *lad waar it ras treilen niet gedijen. In de eerste plaats leent de itad er zich niet toe, lk bedoel; als Je roept, dat pre sident Johnson een moordenaar is gaat het affect goeddeels verloren als Ia dat doet ln de omgeving van de Wes tersin gel. Zo'n kreet moet schui len lang» de gevels van oude grach tenhuizen. In Amsterdam dus. Bovendien: do Rotterdamse politie houdt niet van provo's, de justitie ook niet en hot publiek evenmin, Er zul len rond Fikkl» waarschijnlijk nog wel een paar happenings worden ge houden, maar daarna zul het afgelo pen zijn. En daarover zal men zich ook nh t moetan verwonderen. Provo's zijn namelijk om met de schrijver Wil lem Brakman te aprthen „onster felijk vervelende m&nsen". Hat zijn bovendien menzi die ln het geheel niets nieuws tf bieden hebben, al vin den ze zelf van wel. Hun optreden getuigt Iedere keer weer van een ontstellend gebrek aan originaliteit en daarom zijn ca so onaterfalUk vervelend. Het samenko men rond een of ander monument om uiting te geven aan anti-gevoelen» 1* Het verwijderen van de door provo's op het beeldje Fikkie aangebrachte plastic verf door een Rotterdams schoonmaakbedrijf heeft f 60,— gekost. De rekening |s gepresenteerd aan de Goudie onderwijzerszoon, provo en kalker Thom Jaspers, ...het gaat allemaal over zo oud al» da mensheid. Het wltkal» door moet gaan) heeft. Die Ideologie ken van beelden en beeldje# is #v«n- min nieuw. Er zijn altijd kalker* ge» Nu b*n Ik in her sipetneen inel uoor- ander ran protesteren op d« openba re toep, protestmarsen, spandoeken m desnoods happenings, net js ook niet zo verschrikkelijk als dt openbare or de wordt verstoord. Wat heft elpen- lijk openbare orde? Als ar lel# ue* beurt dot de politie niet verwacht, rept rij al dat <tp openbare orde toorrtt verstoord. Alnar hel wordt u)«t Irri tant als dit zopmaomd* ord*v*rëtQ- rtnflen veroorzaakt worden door man- sen die niet* te leppen hebben. Er cljn waarachtig nog mansan dia menen dat da orovo'e dat aJ thans het dankende deel der provo'* «en eigen Ideologie (of Iets wat daarvoor komt er dar» #p neer dat ze tégen „de huidige ma«j«chBppeUjke ordening" zijn. En het is; deze vage aanduiding, waaruit de jprovo's vooralsnog hun grote Vracht» putten. Want hoe vager men Is hoe meer mensen de gelegen heid krijgen let« ln te brengen ln het provodom. ^1# men maar tegen ls, >ék mensen die «sniga «ym- ijde provo's koesteren, om- te weer stellen tegen de verontreiniging van ds ét dichtgroeien der grota j auto's. Werkelijk geheet iichUpunten. Daar i« nog hd op gekomen. Maar ht der* ah Ji wordt natuurlijk heal an- aan je verontrusting uiting gaat geven door een beeldje wit te verven. Wat my aangaat zijn de provo's en hun aanhang er nog nimmer ln ge slaagd mij werkelijk te schokken met betrekking tot een of ander manke ment ln de maatschappelijke struc tuur. Waarde provo'#, dat u la*tig bent vind lk niet erg, dat u soms het vsf- kear 1* war «tuurt Is ook niet zo heel verschrikkelijk, dat u de politie en justitie overuren bezorgt och, dat uw haren lang zijn, ook best. Maar doe in godsnaam niet zo verve lend. Bedenk een# tets aardlgz. Overigens, uw „beweging'' la niet blijvend: u wordt ouder u gaat trouwen u gaat uw bijdrage laveren aan de overbevolking u zal voor het gezJn de kost moe ten verdienen u zal het goed krijgen -utilwn auto kopen u zal met die auto een bijdrage leveren aan de luchtverontreiniging en bet parkeerprobleem u zal merken dat het heerlijk i* In vrijheid te mogen consumeren u zal de steun van het gezag in roepen als de provocerende generatie van «traks het u lastig maakt u zal miuchlen een btatje recal citrant blijven, omdat het in uw aard ligt - u zal een van de naamlozen zijn ln het legar der rtneuneuzen u zal aan abonnement op da Tele graaf naman Verder zal cr mat u niet* gebeuren, omdat u bahoort tot de categorie „on sterfelijk vervelende Nodarlandarr'. der echte, snelle vltugeUpelers? Alle hoop van Sparta lijkt gevaatlgd op Bosveld en Madien, maar zonder goede steun zullen zij het tegen Vlle- rfus en Mansfeld ook niet kunnen red den. De wedstrijd wordt geleid door Leo Hom die een kleine huldiging zal on dergaan wegens zijn naderende af scheid. Een definitief afscheid van Hom wordt het nog niet. Soarta heeft de Bentvel ten a ar uitgenodigd begin juli de wedstrijd tegen het nationale elftal van Hongarije te leiden, De beker zal vanavond worden uit gereikt door Toon Schröder, de voor zitter van de KNVB. Mr, Vrolijk, de mlnliter voor «port, cultuur en recrea tie la verhinderd om da wedstrijd bij to wonen. Mocht de wedatrijd ook na ver lenging In een gelijkspel eindigen, dan zal deze volgende week woensdag in het Stadion Fijenoord worden over gespeeld. De opstellingen zijn;. SPARTA; Doesburg,; Buitendijk, Eijkenbroek, Laserom*, Bentzon; Bou- man on Kemper; Bosselaar, Madien, Bosvtld, Ozuman. ADO; Th ie; v. d, Burch, Vlütrius, Mansfeld, Vo«; Jochems en De Zoet*! Heijnen, Van M»ert(?), Maasspn en Aart*. (Van onze waterpoiomedewerker) WAIFRPOIO ROTTERDAM. woensdag. aVH. dat de omercompetitie la f«*tart een 3—0 overwinning op Sleutelstad, heeft ln de wedstrijden tegen PoU» Bears en Het Goot twee kostbare 900' ten behaald <2—2 en 4—4). Tegen Poter Bears keek SVH na twaa perioden nog tegen een 2—0 ach terstand aan. maar In da derdt periode namen de Rotterdammer# het Initia tief over en Robert Vlaaar verkleinde de «chterotand. Ook ln de laatste re- rtode wa* BVH da batera ploeg *a Joop Hooft hield mat een machtigt, dmhael de halve winst ln Hillegen- berg (3—3). De strijd tussen SVH eD Het Gooi gaf geen mooi, maar wel aponnend waterpolo te zien. De Bu**ummeri na men door Brem Kamphuls een 1—0 voorsprong, maar Robert Visser bracht de partijen met een dropshot waar op gelijke hoogt*. SVH Qtm nUl de lei ding, toen Aad Bijl een strafworp in schoot. maar Jan Bultman en Brand- lift lieten doelman Aad Lodders ver volgen# tweemaal kansloos (2—3). In da laatste periode nam Hat Gooi ni da gelijkmaker van Hini Hagen door Bultman opniauw da leiding, maar kort voor tijd btiorgde dateu- da Hagen «Un ploeg toch nog oen ver- diind gelUkspal; 4-4. —Sleutelstad 6—1, GZCNepti Za. 63. De stand aan kwi 1. Hat Gooi 3- 3. Polar Beurs M. 3. BVH 3-4.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1