Lucht iets minder vuil ROTTERDAMS DAGBOEK I m mm Ti Eind goedal goed. "i COMMISSIE BODEM, WATER EX LUCHT BRENGT RAPPORT VIT Tsjechische en j Poolse teams in Rotterdam Popeyus werd kampioen Onrecht gedaan aan onkerkelijke bejaarden De onderwijzer wilde nu eens iets heel anders ROTTERDAM 1 RIJNMOND BORAX XVSTOF VERSPREIDT ZICH BIJ HET OVERSLAAN GEKRO: IN '65 NAM AANTAL KLACHTKN OVER STANK AF Carbon-NederlandDriebanden toernooi stank wegnemen met aardgas Voetbaltoernooi voor zeevarenden i klankbronnen Loting Europa Cup op 10 juli l it>ui' <*n R\ I*. Geen krant ontvangen? Hillegersberg '32 houdt pinksterloemooi Spartaan '20 krijgt Duitse gasten niet koken binnen drie monden een kop heerlijke (OOP (een eetlepel Quick-Soep in een kop en al roerend kokendheet water toevoegen) jag. 4 - donderdag 26 mei 1966 Advertentie LM.) (Van ccn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Met de luchtverontreiniging in Kol- terdam en omgeving was het in 1965 iets minder slecht gesteld dan daarvoor. Dit staat in het verslag van de Commissie Bodem. Water en Lucht over het jaar 1965. (Dit is het tweede rapport van de Com mi x- het eerste verslag verscheen een jaar geleden en ging over de periode jul! 1963--januari 1965). vOI l EYBAL BOTTERDAM, don-; öerdag. - De Rotter- j volley baiiicf hebben kunnen; vrijdag «n ultrdu de kampioen*- team* van Polen en T*Jecho-81owakUef aan het werk aten- j Vrijdagavond spelen de dames van Kweekten ooi ln hot AMVJ-gebouw 1 tegen AZS—AWF Warszawa, Aanvang halt acht. Om negen uur «peelt een i versterkt Rotterdam* herenteen* togen de Fooi:-.* k*mploen*ploeg. Zaterdagmiddag zijn de Tsjechische katmpioenüearns van Slavla Univerii- t* uit Bmrtblava in het AMVJ-gebouw Ut gaat. De dames spelen om -twee uur togen Celebes, de heren om halt vier tegen het Rotterdam!» team In de slotbeschouwing van het rap- poft over 1963 wordt aangeraden geen concluair aan het resultaat te verbfn- den. „Aangenomen mag worden, dat de meterlologlaehe onulandlgheden bet reaullaat In gunstige aUi hebben betnvlned". Voort*,J>aartegenover kan wor den grateld. dal de verdere InduslrU- llaatie In het Nieuwe Waterwegge- bied, alsmede de produktleat(Jfing bij de reeda gevratlgde bedrijven, lot ho gere concentraties londtn hebben geleld, wanneer hlet stringente maat regelen zouden «Un getroffen fspa- llrrlng redactie HRP). Toch wanneer; men het een en ander overweegt.' i mag de huidige situatie hoopgevend worden genoemd, omdat de tendens naar verdergaande verbetering waar neembaar U", Ton aanzien van de ge meen te lijk o lied rijven wor d t herin- i nord san hot voontecl. dat hot «token op aardgas oplevert. Wat betreft het C#EB wordt gezegd: „Ter beperking' i ven de luchtverontreiniging worden. de rookgassen van de met poederkool j goat/nk:t'ï 1 nota Untie* gereinigd met j behulp van natte vangers, Voorts neoini hot gebruik van zware olie «Is. brandstof tn plaat» van steenkool ver- der toe. If ft brandetofverbruik van; oP-ktriaohc cenl-ralos Is groot en de situering bij d« wo-in gebieden van dien aard, dut ondank» <tc bovenge- noemde maatregelen van luchtver-, i nntreinigende stoffen ontoelaatbaar rrtool worden geacht". J Wat betreft de ROTED wordt In hot rapport gesteld, dat er In het Bot- lok gebied een afvalverwerkLngiln-, richting ral worden gebouwd. „De bij de verbranding onUfant rookgassen 1 kunnen, naar de huidige «tand van: de techniek, praktisch stof- en roet- i vrU gemankt worden. Door toepa»-; ling van een tchoorsteen, die zeker niet lager Is dan honderd meter. wordt de overlaat voor de omgeving; zoveel mogelijk beperkt". i Wmt atjn de stank bronnen? 1. Borax NV: „Bij het overslaan, van bor*x kan xtofverapretding op treden. In de naaste omgeving van dit bedrijf wordt hiervan, vooral bij horde wind, wel een* hinder onder vonden. De oorzaak ia gelegen In het huwen van binnenschepen, mei be hulp van een grljperLnatallatl* m het vullrn van «poor wagons met los pro- ctukt. Than* I* door het bedrijf een mechanisch nan be brengen afalult- atuk voor de open wagon* ontwik keld". 2. ChemUche Industrie Rijnmond NV: „Bij de fabrlkage van feno! Wordt een residu gevormd, dat als afvalprodukt In vloeibare vorm uit de Installatie wordt afgetapt Tijden* het uitatromen en atollen hiervan treedt piankvenapreldlng op, fn de loop van 1 öfiö wordt oen nieuwe oven geplaatst, die. een betere verwerking garandeert". 3. Continental Columbian Carbon- Nederland NVi ,.V»n dit bedrijf, dat divermj aoorten csrbon-black fabrl-; «eert, wordt regelmatig hinder van' stank ondervonden. De attnkversprel-! iltng houdt verband mei de aard van do restgassen. die o.a. «tinkende zwa- ve herin n dingen bevatten. Met behulp van aardgas zal de stank In de naaste toekomst geëlimineerd worden". Met de gemeente Rotterdam li afgespro ken, dat elektriciteit wordt afgele verd. ROTTERDAM, donderdag. Op Tweede Pinksterdag wordt mid dag» door de stichting Zwmaaswelva- r*n Rijnmond het Jaariykws interna tionale voetbaltoernooi gehouden op het sportcentrum voor zeevarenden aan de Schulpweg. Opvarenden van alle afschepen, ongeacht nationaliteit, kunnen hier-j aan deelnemen. Voor de winnende elftallen rijn er behalve de wisselbaker van de ge meente Rotterdam nog diverse fraaie i bekers. Inlichtingen geefi l»t gemeen te Uk bureau Sociale Zorg voor Zee-, Rijn- cn Binnenvaart, Schicdamse- vest 44e, Rotterdamtelefoon 010 133990. 8. Pakbui*mce*terrn NV: „Rij hot vullen van tankri m*t bepaalde chemische ns>f ontwijken uit He vi-n- tl 1*1 kleidingen van die tanks dam- pen. (li* lot m de v-rrr omtrek hin derlijk waarneem haar z'l'i- Maatre gelen zijn beraamd om dr versprei ding van d"/e 1 n-n;wn t" v orko- rnen". 9. Hhell Raffinaderij NV D:: She" hew ank- de mate van luchtverontrei niging fnd h'd eigen cni|i!f* d een systeem va n continu werkorjdr aut/enallv-be SO 2-rneVv», waarvan de reauliaP-r. '.p een <*ntr*al punt worden g"j-egK.rwird. Voorla is h'd bedrijf begonnen met «*n onderzoek inzake de rook ver -prei ding uit de ach'X/rsie.nen". 10. Titaandlnxrdr NV: D' or storin gen in do filt*'apparatuur i.s het meeriuaUn v>irgekomen, dm ri•,>■•- reinigde gassen, die een dikke necr- Hiannde pin lm v nnvn, k n ici vrij komen. F.r zijn mant:egden in uit zicht gestel 1 "!>i ecu #>n ander te Viorisotrien". „Met betrekking tol bovengenoem de bedrijven wordt opgemerkt, dat Bleed* Af. bereidheid aanwrzig 1* om In gezamenlijk overleg tot verbete ring Van gexignaleerde overlast te komen. Ken algemeen bezwaar I*. dal de uitvoering van noodzakelijk geachte voorzieningen vaak ren kwcnlic van lange duur i». Hiervoor kunnen vele oorzaken worden aange wezen, zoal* gebrek aan ervaring, omdat hei probleem volkomen nieuw I». de omvang van dr projecten en voorla de huidige lange levertijden van materiaal en het ie kort aan ar beidskrachten". (Van «»n onxar venUggavera) Op 10 Juli aal Bparta Wetan wel ka teganatander het In da eerste ronde van het Eurcpea» toernooi voor bekerwinnaar» ont moet. In Londen wordt dan voor belde Europese bekertoernooien de loting verricht. Voor het toernooi van beker- winnaare hebben xlch reeda vijf tien elube geplaatst: Sparta, AIKU Turku (Fintand), Glen- taron Belfast (Noord-Ierland), 8ki Oho (Noorwegen), Glasgow Ranger» (Schotland), Servetta Genève (Zwitserland), Spert* k Mo»kou (Rutland), Vasa» Gyoer (Mot.garija). Swansea Town (Walaa), Chemie Leipzig (Ooat- Duitiland), Evertor» (Engeland), Sport. Braga (Portugal), Straat»- burg (Frankrijk), Spora Luxem burg en AAB Aalborg (Dene- marken). Voor de Duftaa bekerfinale hebben zich geplaatst Bayern Mbnehen «n Melderlcher SV, In België zijn Anderleoht, Stan daard Luik, Racing White en Tilleur tot de halve finale» door gedrongen ItitTTRRf/AM, flonderdaf. In de rr- tervr kl***en van dr RVft *(jn *l*terrn d» volfendr wedstrijden Zetperld: Hparta 5 -Neptunus .1 3—1; Neptune» tu rnt/. 3 3 Sn,v tJW.T k'aijer» -jul H 3-1 Exoelalor 7 SVV O—lIIOV ft--Overmaa» s Spartaan 8— ProereiNi 2 2—2; RFC 7—SFC 3 - - 2OOK 2—SHZ 5 0-1: Tran»- valla 4—HDM 3 1—2: UMO 3—Rising Hop# 4 4-!; Zw. Wit 3Eureka 3 1 -3: t/SC 3- SMV 3 V -2 CVV Ba«z.-;r*twa - 2 4-1: Saturmi» 3—SVT>PW fl .V~Kille ,i i N AftD 4 I»—:: Vj... w<-jri, Nourrl er KW 3 »-3: VVOH 2-HOV s IÏOV n.o. MiM.-trn 8Coa 1 7 -2; Spartaan 12— IX'L i 2-2; .SVV 11V()C 10 VCjf n.o: NRC t «rrimnal 5 3—0. SCR 8I)ESV 5 0 -2. V'wrwa.irt* 7—Mans 3 2 -1; Sw.ft Ï5 3 -Sffïl') 4 2 - Germinal 7-St t.odrw 4 1 Vletnrla 2 -Gr.' Witten 7 1-0: Real Paitx» 2 -f'anüer b2 7- 3. VND I—Pech- vogel» i 0~? SVO 3—SMV SMV n.o. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Ont slagen b Herman Popeyna alt de strijd rekomen, nadat h|J tn rfjn slotpartfl ook Teeg Haar de baas wu gebleven. HJJ etedlgde dit drie ban den toernooi, waarin bet on bet dlstrfctek am pioen- tehap driebanden gtng, mei het goede gemiddelde van 0.667 en bleef daar mee ver voor op de tweede erektaaser Teegetaar, die In deze wedstrijd alt- kwam en als tweede eindigde met een moyenne van 0.695. Met één carambole verschil verloor Van A:rt het duel te?en De Jong en <fat kostte hem de tweede plaait. Hü Meef nu op atSit matchpunten «taan. terwijl -deze jeugdige driebander, die een uitbrekende todrük heeft ochderge- laten, met tiet» punten vóór Tcogelaar geédoMeerd zou zijn. Doordat De Jong won en een beter algemeen gemiddel de h*d, verhui"«de Van Aart ze-lis naar d» vierde plaa'.s. Van de vier partijen, die woensdag avond werden gespeeld, wu die tus- len De Jong en Van Aart het «pan- ner»d»t Vsn Aart startte bes: en speel de rre een moycr.r.p var. bijna één. In '.waa'f beunen had hij s! tien cgram- bv:- D« J'.r>g wjrlcte zfjo achterst:nd Wi-;, 4-fi-S f'pnir-uw ontsnapte Van Aa- T n \ee.: een .m'.akirvü kre en n tw r»tlg beurten 8 ca-sni-; b'.lts r,'r... rya-m De zijn kans waa- Hrt werd :en slotte 48 tegen 49 voor EV' Var, Aart mijtte de laat ste ca'smbole cn i»en wrs het voor De Jung het rnrment om de overwin- rjift"* velg te stellen. Popeyus bleef in he: b:-?:n'achter bij zijn teigenetander. Hxrh t jen hfj met series van 6, 5 cn 4 voor den dag kwam, stelde hij Teege-; '2a r v:.or een voldongen feit. Van Amen en !,!c-hou: hebben In deic k .rp n-w.'.'i-'irfid lelsurgeste'd De uiialagen* M 30 83 4 0*08 Srt M 03 4 owe Do eindstand: 1 Pnpeyu» 2 Teagelour 3. De Jong 1. Vun Aart 3. LJe*haut S. Overwesl 7. V»n Amen 8. Touriüer 420 4 W 484 420 407 5f« .130 320 *07 330 300 391 330 297 338 350 318 «30 330 313 «28 330 277 573 0.867 oew 0JO4 0422 0.552 0.304 0401 048» OLE MADSEN .matchwirmer. 4. O c k r o „Hel aantal klachten over ttankhlnder nam in 1365 duide lijk af. Dat werd hoofdzakelijk be reikt, doordat geen vis wetd v?r- wffkl, Er wordt onderhandeld over totale verplaatsing van het bedrUf naar de Botlek". 5. Gulfi „Bij noordoostelijks wind richting vertoonde de verontreiniging in Ocwtvoorne «en merkbare verho ging. De gestekte normen zijn echter niet overtreden. Het aantal dagen waarop stank verspreid log werd ge constateerd tn de bewoonde omge ving ligt zeer veel lager dun d« HJ~ den zunde» merkbar* hinder. Onte- WueggelIJk zU'« *r momenten ge weest van ernstige hinder on deze la ten veel indruk achter". 6. Herbiciden NV: „Dit bedrijf i» gestart met de produkti* \*an on« KruidbostrUdingsmlddclen. Al» nc- venprodukt ontstaat een gechloreer de ki«)lwatervtofverbinding, die zeer stankinlenslef Ij. Er zijn maatrege len in voorborelding ter vernietiging van de ontwijkende damp". 7. Hunter Douglas NV: „Er lt he illoten tot reiniging van d* gassen over te gaan met behulp van een spe ciaal uitgevoerd* natt» elektrostati sche ftlterlnataUaÜe", -4 1 'U^skW Hat» „KOM", dacht de Rotterdamse onderwijzer J. M. Kegel, laten we het traditionele schoolreisje eens op een heel andere manier aanpakken. Hij zocht het dicht bij huis. Met rijn vijfde klas van de Jans Prinsschool aan de Grote Markt 4 te Rotterdam toog hij op een heel bijzondere manier naar Barendrecht, Twee rijtuigen, elk getrokken door een span paarden, vervoerden de uiteraard uitgelaten 32 leerlingen uit de klas van Hak'j Rijschool in Barendrecht. Daar beloefden de kinderen de sensatie van hun leven. Zij mochttn voor het eerst heef voorzichtig paard- of liever nog ponyrijderi. Om beurten konden acht teerlingen op de paardenruggen zich ruiter wanen. Terwijl de andere tekeningen van de gebeurtenis maakten. Het bezoek aan de rijschool vond in de ochtend plaats, 's Middags kon de Rotterdamse klas „sporten" in het Barendrechtse sportcomplex Ziedewij. De heer Kegel kwam op de gedachte om het schoolreisje zo te orga. niseren omdat de kinderen anders urenlang in de bus moeten zitten, onnodig te zeggen dat hij zeil een paardenliefhebber is en ook paard rijdt. yAan de Berberis weg in Schlebroek is u heeft dat in de krant van giste ren kunnen lezen een prachtig beiaarden tehuis verrezen: het Johan Brautigamhuis, waarin ruim 300 bejaarden, zowel echt paren ais alleenstaanden, een onderdak hebben gevonden. Het BrautififOTahuia ee« van de tehuizen voor bejaarden die worden geëxploiteerd door de «lichting tot rtuiJtiestinp en oerzorping van be- bejaarden „Wnmanifas" ie Rotter dam, een «tichtiup die Is voortgeko men uit een Initiatie/ van de a/deling Rotterdam van de Nederlandse Ver eniging roor Maatschappelijk Werk „Hu mimi tas". Hu maalt as is ern bui tenkerkelijke organisatie. In de sta tuten van de stichtingsakte van ge noemde stichting staat het doel als voUit omschreven: „Zonder oogmerk van winst het verlenen van huisvestiTig aan en het verzorgen van bejaarden In het alge meen en in hel bijzonder van bejaar den, die geen behoe/te gevoelen aan opneming in tehuizen en woningen, waarin leefregels gelden, ivelke een confessioneel karakter dragen". Dit is klare taal. Er staat, dat het Johan Brautigamhuis in het bijzonder bestemd is voor de bejaarden die hun oude dag willen slijten in tehuizen, waar de kerk geen invloed heeft. Nu zou men verwachten, dat het Br^uti- §amhuls In hoofdzaak bewoond wordt oor buitenkerkelijke bejaarden. Het tegendeel Is waar, merkwaardig ge- Htt Rotterd«m»eh F*rool-abonn«* Kunnen on* dli telefonisch melden van maandag t.m. «aterda* van 4 SO—20.00 uur Telefoon 131430 Abonnee* buiten R'dam-Schledam kunnen zich wanden lot oiua plaat- aalljkt aienten. noeg. Minder dan de helft van het aantal bewoners is buitenkerkelijk.: Meer dan de helft is dus wel van een1 bepaalde geloofsrichting. Er zijn welgeteld 1J4 buitenkerke- j lijken. Daar tegenover staan honderd hervormden, 34 katholieken en ruim dertig aanhangers van andere geloofs richtingen. Hoe komt het nu, dat in een „neu traal" bejaardentehuis de buitenker kelijken in de minderheid zijn? Er zijn een aantal oorzaken. Zo zijn er aan kerkgenootschappen gelieerde be- jaai'dentebuizen die een leeftijdsgrens (naar boven) stellen. Mensen boven, een bepaalde leeftijd komen er niet in. j Deze mensen hebben aangeklopt bij Humanitas en niet zonder succes. Dan zijn er bejaarden die om andere rede-1 ■ncn niet in eigen kring terecht konden een eert beroep op Humanitas deden. Ten slotte is het zo, dat er gelovige bejaarden zijn (o.a. enkele gerefor meerden) die toch de voorkeur geven aan een neutraal tehuis. Tegen deze mensen zegt Humanitas geen „neen". Allicht niet, Dan zou men (zie boven) in strijd met de eigen statuten hande len, Dit alles duidt op een verheugen de ruimheid van denken bij Humani tas. Bij de selectie op grond van ur gentie heeft men niet in de eerste plaats naar de kerkelijke gezindheid gekeken. To^h mag hier de vraag worden ge steld of de buitenkerkelijke bejaarden geen onrecht wordt aangedaan. Voor de buitenkerkelijke bejaarden wordt op het gebied van huisvesting In te- huixen het mlnst« gedaan. Voor de gelooftgcbonden ouden van dagen wordt veel gedaan. Thans staat in. SchJebroek oen tehuis voor mensen die confessionele leefre gels niet op prijs stellen. Dit zijn in hoofdzaak mogen we aannemen buitenkerkelijken. Nu gtbeurt het,: dat in eigen kring geweïgerda gelov:- I gen hier onderdak krijgen. j Met enige overdrijving zou men' kunnen zeggen, dat Humanitaa op draait voar de gevolgen van de leef tijdsgrens diie in confessionele bejaar dentehuizen wordt gesteld. Dit gaat ten koste van de buitenkerkelijke be jaarden. Er is een enigszins scheve verhouding ontstaan (2ie de cijfers). Dit is betreurenswaardig, temeer omdat de onkerkelijke bejaarden al leen bij hoge uitzondering In confes sionele bejaardentehuizen worden op genomen. VOOR de Spartanen is het gisteravond „eind goed al goed" geworden. Tegen de verwachting in wonnen ze de KNVB-beker en dat doet de teleurstellingen van de com petitie vergeten. Iedereen was na afloop natuurlijk dolgeluk kig en iedereen mocht even de beker In zijn handen dra gen: aanvoerder Hans Eijken- broek, matchwinner Ole Madsen, Pim Doesburg, die ditmaal vlekkeloos zijn doel had verdedigd, waarnemend coach Daaf Westhoven, ja zelfs José Maria Vidal, de Spanjaard, van wie Sparta nog altijd hoge verwachtin gen heeft voor het nieuwe seizoen. In de kleedkamer werd ch*m- PKfle cmc honk en en bet fa wel even grappig te vermelden dat de flensen werden ontkurkt door Toon de Jager, een fervent FeUenoord- supporter, eigenaar van het res taurant ,,'t Jager&hub" in Hoek van Holland, waar de Spartanen zich altijd voorbereiden op de wedstrijden. Wiel Coerver, de nieuwe trai ner van Sparta, was er ook. Hij feliciteerde Daaf Westhoven, maar deze reageerde nauwelijks. Diens gedachten waren nog vol ledig bij de wedstrijd. „We heb ben in de eerste helft niet met op zet verdedigend gespeeld", vertel de hij. „We werden er door ADO toe gedwongen. Enkele spelers hebben toen de fout gemaakt om te veel m de defensie te blijven. Ik heb ben daar in de rust op ge wezen en iedereen heeft kunnen zien, dat het in de twe de helft een stuk beter ging". Pim Doesburg kwam er eerlijk voor uit, dat hij niet op een over winning had durven rekenen. De herinnering aan de 4G neder laag op het Kasteel was nog te vers. Theo Laserans jubelde het uit, dat Sparta door een grotere inzet had gewonnen. ,,ADO was voor de rust wel sterker, maar de Hagenaars speelden toch eigenlijk maar eenzijdig er» primitief voet bal met de steeds terugkerende cross-pass van de rechtshalf naar de linkervleugel". Hans EUfcenbroek dacht reed* aan het Europa Cup-toernooi. „Wat mij betreft spelen we tn de eerste ronde maar meteen tegen de Russen. Dan zien we Moskou ook nog eens". Ole Madsen bad hoofdpijn en voelde zich misselijk. „Ik ben een paar minuten buiten bewustzijn geweest", vertelde hij me voordat hU op zoek ging naar een telefoon om het verhaal van „zijn wed strijd" aan een Deense krant te gaan doorbellen. Hans Sonrnveld, Hd van Sparta's technische commissie, fluisterde me nog in het oor, dat de reeds naar Engeland teruggekeerde coach. Bill Thompson, voor de wedstrijd een telegram had ge stuurd met de beste wensen. KNVB ^voorzitter hield voordat hij de herinnerinigsmedailles aan de Sparta-spelers uitreikte een korte toespraak. „Het was een fantastisch doelpunt" zei hij „en hoop dat jultlie Nederland op waardige wijze zullen vertegen woordigen in het Europees toer nooi voor bekerwinnaars", Woor den waarbij ik me graag aansluit. KRIS KRASSER ROTTERDAM, donderdag. -- Sportclub Hillegersberg '32 organi seert op beide pinksterdagen een In ternationaal voetbaltoernooi voor spelers van zeventien t.m. twintig jaar. Het buitenland is op dit evenement vertegenwoordigd door Bedfordshire (Engeland), F. C. Standaard en Roy al Wavre Sports (België) en Weimar '06 (Duitsland). Uit eigen land nemen deel FeUenoord, Neptunus, Aiblasser- dam. EDS, VDL en het Organiserende Hillegersberg '32. Het toernooi, dat in twee poules af gewerkt zal wofden. Begint op eerste pinksterdag om 10.00 uur aan de Van BallegooysingelMolenlaan te Hille gersberg. ROTTERDAM, donderdag. Tij den» de pinksterdagen tal de voetbal vereniging Ebt tracht nit Bielefeld een tegenbezoek brengen aan Spartaan '20. Zaterdagmiddag staan er wed strijden op het programma tonen de eerste en tweede elftallen en de vete ranen van belde verenigingen. 's Avond» vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats in hel Verzamel gebouw „Zuid" aan de Strevelsweg, w dar voor alle leden en Aonateunj gra tis toegang hebben. AHuertentte I.M.I ROTTERDAM, donderdag. Ih de itraatvoeibnlcompetitie Zuldwljk zijn de volgende wedstrijden geapeeld: bangenhorst—Maldenburg 2 3—0; Ha- vikhonrt—Dlepenhorat 2—0; Draken- burg—Katmeet el n 60; Gilden burg— MaxtmlUaanriraa) 2—10; Doelen- burg—Lelleiwtelfl 0—4; Kronenburg— WaIoher»e»tr»at S1; Ruigenboek— Cktere settra at 0l; Konneeteln OftMbookatriat 0—18; Oudenburg— Bod oio 2—1, TOMAT Voorlopig alleen in Anutcnlain, RotterdamDen 1 laag, Utrecht en dc rand gemeen tav van doe tteden. Op alk gawanai moment aan kop hearttjka, gebonden tomatensoep. Binnen 3 eecondenl Niet koken. Geen vuile pennen. Wèl de emaak van volle, ton- gerijpte tomaten, het aroma van de fijnste krulden. Verrukkelljkl Bij de boterham óf voor onverwachte visite óf bij 'n avondje TV*klJken. Met déze Cre traktatie hebt u altijd succesl «n keur zelf. Maak kennis met Koopmant kostelijke Quick-Soep en profiteer van de coupon voor 23 cent korting bij' aankoop ven een grote but Quick-Soep. voldoende voor 12 snapkoppen of 25 gewone koppen. 2,70, Een produkt ven Koopman» Fabrieken N.V. Leeuwerden W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1