Gemoederen wat gesust is ROTTERDAM d elta 1 Misverstanden rond Hanneke J. te R. Meer kansen voor raad G. Z. de Vos licht rapport 'bodem, water en lucht9 toe UPPISH ROTTERDAM RIJNMOND DR. L. BUREMA.INTERESSE VOOR LUCHTVERVUILING LIJKT MINDER TE WORDEN'i Jaarvergadering Stad Rotterdam PUBLIEKE OPINIE NIET MEER PANIEKERIG Negatieve kant Gegrinnik B. en w. openen voor raadsleden mogelijkheid tot houden van 'vragenuurtje' to°°' lnylon| pieren - ankletsl Engelse en Amerikaanse marineschepen in Rotterdam op bezoek Groter aanbod lading door staking Mannenkoor in uitverkochte zaal Drie oefenduels voor Feijenoord AUTOMOBIEL- WAARDERING PIETERSEN j Radio- en tv-sterren 1 naar De Doelen op 2e Pinksterdag naar de werken haringvliet dagelijks vanuit HELLEVOETSLUIS Tafeltje dek je Brandweer demonstreert Filmgekken 's nachts naar Het Venster WIELRENNEN OP VARKENOORD Huizenveiling de Doelen psg. 4 - vrijdag 27 mei 1965 ALS de raid akkoord gaat móteen desbetreffend voorstel van bV en w. zal er een nieuw reglement van or de voor de vergaderingen van <ie raad komen. In dat reglement wordt de mo- geHjkhaid geopend, van een vragen uurtje, zij bet den dat dat uurtje be perkt zal worden tot een dertigtal mi nuten. Zoals bet tot nu loc ging, vei liepen de raadsvergaderingen doorgaat» on der het strikte regime van een mum - vaste agenda. Thazu Ls er, hoewel met enige beperking, de mogelijkheid om j óók spontane vragen bijvoorbeeld naar aanleiding van actuele ontwikke-1 lingen of gebeurtenissen onmiddel lijk in de eerstvolgende raadsvergade ring aan de orde te stellen, zonder te vervaJlen in de doorgaans ietwat saaie procedure ven ■ohrlflelijkc vragen en beantwoording daarvan. Het vooratol van b. en w. is met anders dan toe te Juichen, want daar door wordt de mogelijkheid geschapen de vergaderingen een »tuk te verleven digen vergaderingen, die nu, zo lijkt het, wil eens bulten de werkelijkheid staan. Daarbij moet uiteraard voorop worden gestald, dat de raadileden een gepast «n efficient gebruik van dit, hun toegemeten, redht zuilen moeten maken, en niet, zoals helaas al te vaak gebeurt, vervallen tot futiliteiten en gezeur. ROTTERDAM. vrUda* (ANP). De levenzversekerfnrcscctor van het usurantleconcern Stad Rotterdam an no 1720 N.V. bereikte tot dusverre In 1988 ongeveer dezelfde resultaten als in het voorafgaande Jaar, ook de pro- d uk tie bewoog sich op ongeveer het zelfde peil als In 196S. De WaerdJe be reikte «en lager resultaat, maar de prod uk tie wu hoger dan In 1965. Deze uitkomsten zijn bekendgemaakt tijdens de aandeelhoudersvergadering van het assurantleconcera, die in Rot terdam werd gehouden. In de schadeaector treedt nog steeds een groei op, de resultaten waren niet onbevredigend. Tot dusver is de N.V. voor grote catastrofes in de brand- sector gespaard gebleven. Over de gan g van zaken bij de variaverzekering valt, aldus de directie, nog niet veel te zeggen. De transportverzekering geeft nog steeds aanleiding tot zorg, maar de directie probeert het risico te bepehken. Zo ia de N.V. van plan drie agenturen in de Rotterdamse mark opdracht te geven om geen contracten meer voor rekening van het concern af te sluiten. De vergadering stelde het dividend vaat op 16 procent (v.J, 14 procent), waarvan wederom tien procent in aan delen in de agio-reserve. nu... beduidend goedkoper Onze klunen wettn uit onder vinding dst het drijen vin een flanellen pyjama In elf maanden van het [aar een genot ls... En daarom moet U nu zo'n heerlijk,warme, keperflanellen dames-pyjama komen uitzoeken, geen luxe, maar een noodzaak... om beter en prettiger te slipen. KeperfUn ellen dam eipy ja ma's, het jasje In veelkleurige bloemdeulns, de pantalons In bijpassende kleur, voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze mooie, keperflanellen damespyjima'i, In de maten 40 t/m 4$ O Mn («f, ichrfft. btit (door Han van der Meijde) QP een persconferentie in het gebouw van de keuringsdienst van Waren aan de Baan heeft wethouder (van volksgezondheid o a.) G. Z. de Vos gisteren het jaarverslag over 1965 van de Commissie Bodem, Water en Lucht toegelicht. Hij werd geas- "uleerd door 13 andere leden van de Commissie, waarvan hij In middels voorzitter Is geworden (vier leden waren nog absent!). De heer Dc Vos verklaarde, dat de kwestie van de luchtverontrei niging klaarblijkelijk niet meer zo actueel us als vroeger. „Vroeger", zei hij, „kon ik mat niemand pra ten ,of binnen drie minuten was het gesprek op dit onderwerp ge komen, En nu? Pas geleden heb ik, in verband met de verklezinge een aantal journalisten bij me gehad on allen hebben niet of nauwelijks gesproken over lucht vervuiling". TTJR. L. Burcma (voorheen voor zitter van de Commissie Bo dem, Water en Lucht en nu „ge woon lid"): „Ik vind, dat er een negatieve kaant aan, deze zaak zit. Het lijkt wei of men er zich niet meer zo voor interesseert". Dat laatste zou ik niet zo wil len zien. Het is verheugend, dat de publieke opinie niet meer pa niekerig door Rotterdam en de omstreken waart, (Al ia het naar de mening van wethouder De Vos, terecht, zo, dat Juist die pandek- stemming er toe heeft bijgedra gen, dat de ,stinkbedrij ven" be tere geuren zijn gaan verspreiden. Althanswat meer aan de bestrij ding van de stank zijn gaan doen Om op de woorden van dr, Bu- rema terug te komen: dat de ge moederen wat gesust zijn kan ver schillende oorzaken hebben. Ten eerste, zoals in het jaarverslag staat, was 1965 wat het weer aan gaat, een gunstig Jaar en ten tweede zijn er (meer) maatrege len genomen tegen de luchtver- pestendo bedrijven. Het laatste ls maar betrekkelijk wanneer men even wil bedenken hoe „de sfeer" geweest zou zijn, wanneer 1065 klimatologisch, slechter geweest zou zijn dan 1QG4 of 1963. Echter: niet kniezen, want wot- Jouder De Vos heeft gezegd, dat „de paniek" ergens goed voor is geweest. Onlangs zei hij me ook nog, dat hij twee, drie jaar gele den nog een zwaar hoofd had in het succes van de strijd tegen de vuile lucht. Nu echter kijkt hij weer veel zonniger tegen al dit soort zaken aan. Dat hij zich niet laat (mis)leiden door zonnige da gen van 1965a ¥~\E persconferentie aan de Baan Slechts eenmaal viel de Com missie. althans een lid er van, uit haar rol. Dat was toen er een vraag werd gesteld over de si tuatie bij de Gulf, de raffinaderij die zo stonk, dat de directie tot tijdelijke sluiting besloot, Een verslaggever vroeg: „Is de zin Als resultaat van dit onderzoek, dat nog steeds wordt voortgezet, kan zonder voorbehoud worden gesteld, dat het aantal dagen waar op stankverspreiding in de be woonde omgeving werd geconsta teerd, zeer veel lager ligt dan de tijden zonder merkbare hinder, mei wat al te positief gesteld? Zo van: per ja au1 verliezen we 2000 mensen door verkeersongelukken, maar er blijven er gelukkig veel méér In leven M Gegrinnik, Voordat de heer De Vos d« kans kreeg te veklaren wat er loos was, flapte het lid van de Commissie, de heer K. Biersteker er uit, dat „ene zin eerst nog uit het verslag wr gehaald (sle) en er later weer .r ezet Uit het wazige antwoord van de wethouder kon gelsülleerd worden, dat hij deie zin liever niet In het rapport had gehad. Al gaf hij dat waarom zou hu ook niet toe, Tenslotte: wethouder De Vos voorspelde, ondanks het feit, dat „de wind nu wat ia gaan liggen," dat door bijv. het gemeenteraads lid Heiltje de Vo« („mét Krul") ais zc althans voor de CPN wordt gekozen de hek lueht- vervuUingazaak opnkuw opgera keld zou kunnen worden. Als de andere raadsleden dan zwijgen, zal de heer De Vos (zón der Krul) haar de mond zeker anoeran .Op aUercharmantate ma nier uiteraard. (Advertentie l.M.) nu... beduidend goedkoper Noj nooit werden er zoveel paraplij les verkocht als nu en of het nu meer of minder regent dan vroeger.,, het heeft er toch heus geen invloed op. Neen, een paraplule is een mode artikel geworden waar niemand meer bulten kan, ook U niet. Morgen koopt U niet zo maar een paraplule, neer», morgen koopt U Uw Nylon Pencil paraplule, uit de luxe serie, die u nergens onder de vijftien gulden krijgt. Een prachtige parapluie, met blank stalen binnenwerk, één brok soliditeit, gepaard aan elegante Nylon overtrek, een klasse parapiuie morgen voor nog géén acht gulden. (Van een onzer verslaggever*) ROTTERDAM, vrijdag. Het col lege van b, en w. heeft de gemeente raad een ontwerp van een nieuw re glement van orde voor de raadsver gaderingen voorgelegd. In dit nieuwe reglement, waarover vooroverleg te gepleegd met de voorzitters van de fracties, wordt de mogelijkheid ge opend van het houden van wat In de wandeling een vragenuurtje heet, maar In de pr&ktflk zal neerkomen op een half uur. Myion Dit houden van een vragenuurtje ai er g a geldt. Het komt erop neer dat zonder «luk aan bij de regeling die voor vergaderingen van de Tweede Kamer (Advertentie JJtf.) nu... beduidend goedkoper Morgen begint er een spediaie verkoop van Nylon ankiets, IJzersterke anklets, getchikt voor Iedere maat, hiel en teen nog eens extra versterkt.., uit de serie van 1.95 Geen stopwerk meer voor Moe der... geen gestopte ankiets dragen voor Vader... neen. nu Nylon ankiets kopen, per paar voor nog géén gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de vsrkoop van deze Nyfon parapluies met dubbele paragon baleinen, in de kleuren zwart, d, groen, grijs, marine en beige Herenparaplules 9.90 ROTTERDAM, vrijdag De com missie vakantiebesteding 1BÜ6 in Per- nis beefl voor de periode van 18 juli ■tot en met 12 augustus a.i. een ge varieerd programma in voorbereiding. Tekenen, schilderen, bloemschikken en I handenarbeid zullen o.a. deel uit ma- kan van de te organiseren activiteiten. toestemming van de vergadering die wèl bij het houden van een interpella tie vereist is, door de raadsleden vra gen aan burgemeester en wethouders kunnen worden gesteld, Deze vragen moeten worden ingediend vóór 12 uur var de tweede dag vóór die der ver gadering; zij dienen kort en bondig geformuleerd te zijn. Indien mogelijk woi-den zc nog in dezelfde vergadering beantwoord. Volgens het reglement kan de vra gensteller over hetzelfde onderwerp nadere inlichtingen vragen na de be antwoording door b. en w. Hij kan daartoe met langer dan twee minuten het woord voeren, Ook andere leden kunnen, na de eerste beantwoording door b. en w., ieder één vraag over hot betrokken onderwerp stellen. De hele procedure mag, naar de bepalin gen van het oivrwerp-reglement, niet', Iflnger dan een half uur duren. B. en w. hebben de suggestie, de mogelijkheid te openen ambtenaren in de raad te laten spreken, niet in het ontwerp opgenomen, evenmin als het door sprekers vertonen van dia's, kaar ten en films. B. en w. achten het beter wanneer hierover incidenteel door de raad wordt beslist. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Een En- gel« en een Amerikaans mardne-schip brengen volgende week een routine- bezoek aan Rotterdam. Het zijn de be voorradingsschepen USS Arcturus en Herns Cape Scott. De Aroturus kiest van 31 mei tot 3 Juni ligplaats aan de Parkkade, de Cape Scott van 2 juni tot 8 Juni, even eens Parkkade. Morgenvroeg om 9 uur begint da verkoop van deze Nylon herenanklet*, In dlvene moder ne kleuren, goed voor alle maten, per paar voor G44n tal. of «thrift. o«»t (Van ome scheepvaartredactie) ROTTERDAM, vrijdag De nu al twaalf dagen durende staking van de Britse zeelieden begint haar invloed uit te oefenen op het goederenver keer in de Rotterdamse haven. De Engelse lijndiensten via Rotter dam, kunnen nog wel goederen afleve ren. Maar aangezien de bemanningen i na aankomst in een Engelse haven de schepen veria-ten, kunnen de betrokken schepen niet meer op de uitreis gaan, Dit is ook de oorzaak, dat de Ver- eereigde Nederlaradsohe Scheepvaart Maatschappij in haar dienst op Aus tralië een ander schip zal inleggen.1 Voor de afvaart van 9 juni a.s. zou het motorvrachtschip „Grootekerk" laden, doch wegens het onverwacht sterk gestegen ladingaanbod zal het grotere stoomschip „Rempang" worden inge legd. De „Grootekerk"'zal nu op 14 juni a.s. een reis naar de Perzische Golf maken. i TTET Schiedam* Chr. Mannenkoor mocht zich gisteravond verheugen in een uitverkochte zaal bij zijn voor jaarsconcert in Arcade. Het was trou wens niet de eerste keer dat dit koor zoveel publieke belangstelling kreeg. Mannenkoorzang blijkt dus voor velen haar attractie nog niet verloren te hebben, mits echter deze ensemble kunst ook afgewisseld wordt door mu zikale intermezzi van andere aard, want enige monotonie is aan de .man- nenzang op den duur nu eenmaal met vreemd. De consciëntieuze bege leidster aan de vleugel mevrouw J. Lartgejan-Leenburg, zorgde op deze avond bv. voor zo'n niet onwelkome onderbreking toen zij Chopins Valse briljante ten gehore bracht. Ook de vo cale soh schonken voldoening. De te nor Chris Seheffer beschikt over een weliswaar wat week klinkende stem (die in het mezza-voce nog het meest kernachtig aandoet) maar interpreta tief bleek hij zijn taken zeer goed aan te kunnen. Het operetbegenre lijkt hem de beste kansen om zich muzikaal uit te leven te bieden. Zijn aandeel in o.a. Zeilers duet „Schenkt man sich Ro sen" en zijn vertolking van een aria uit Martha van Flotow toonden dat duidelijk. Behalve ui opera- en ope rette! ra gm enten liet de sopraan Auk- je Karsemeijer wier warme, volu mineuze stem in deze muziek goedl voldoet zich horen in een Fantasie voor sopraan en koor van haar echt-, genoot, een specimen van de wat uit de tijd geraakte „Liedertafelstijl" dat echter in dit milieu zo'n enthousiaste ontvangst kreeg dat er een deel van( gebisseerd kon worden. Het koor heeft i onder zijn dirigent Jan van der Ree; beschaafd en goed gearticuleerd ge zongen, over het algemeen ook zuiver van intonatie. Men zou de koorklank j echter nog wat meer resonans en ho-1 mogeniteit toewensen (soms trad een I kelig geluid by de tenoren op). Be halve opera- en operettestukken hadj het koor een (meerstemmig) duet van Pureeli verheugende keuze! en Mozarts cantate Dir Seele des Weltalls op zijn programma. S, NIEBOER. ROTTERDAM, vrijdag Feijen oord speelt ter voorbereiding op de nieuwe competitie drie oefenwedstrij den: op 30 juni in Doetlnchem tegen De Graafschap, op 3 augustus in Rot terdam tegen Austria Wien en waar schijnlijk op 9 augustus, eveneens in eigen stadion, tegen de Engelse tweede ddvisieolub Crystal Palace. (Advertentie IM.) leder voorjaar opnieuw Is 't om te schrikken als U de prijzen ziet van de nieuwe badcostuums en wordt de aanschaf... te recht, nog wel eens uitgesteld. Maar dit Jaar kunt U zich de luxe *n het plezier van een paar nieuwe pakken permlteren... want morgen hebben wij een éénmalige verkoop Helanca Dam» badcostuums voor nog géén veertien gulden. Modieuze badcostuums In prach tige kwaliteiten, in nieuwe des sins van dit seizoen, - zeer goed passende modellen, allen met voorgevormde cups, morgen voor bijna de helft van de prijs. (Advertenties LM.) vindt U in alle opzichten bij VAUXHAIL (4 en 6 cilinder) VIVA vanaf 5.995,— (een G.M, produkt) Nieuwe Binnenweg 7177 Rotterdam tel. 235290 Morgenvroeg begint de verkoop van deze elegante en modieuze dames badcostuums, in de maten 38 t/m 4ó, en In vele dessins en kleuren, slechts één dag Ciin UI. of schrift- wit. (Advertentie 1M.) Enkele dagen geledon het ik u m deze kolommen kennis maken met Hanneke J. te R D.it had tk nooit moeten doen, want iedereen in mijn omgeving wil weten wie Hanneke J. te R. Is en wat er precies tussen ons is voorgevallen. Welnu, niets Jammer hev Met mijn stukje over Hanneke J .te R. heb ik bereikt, dat „de zaak" tussen ons nu definitief geregeld is. Maar de nasleep die ik er aan overhoud Ik wou dat ik er nooit aan begonnen was Wat moet ik bijvoorbeeld met bot schrijven van de heer TV. de K te R die mij bericht: „Gezien het fett dat u m uui rubriek Rotterdams Dapboefc afgerekend hebt met Himuefce J .te R zult tt er icel peen bezieaar tegen hebben haar aan mij oucr te doen. Misschien fcau ik na u ook ran haar „heerlijkheden" genie ten. Graag haar adres." Ik begrijp het verlangen van de heer V. de K. te ft., maar ik kan onmoge lijk aan zijn verzoek voldoen De mis verstanden zouden nog groter worden. En er zijn toch til zoveel misver standen. Moet u even de volgende brief Ie/en: ffc ben een zeer trouwe lezer ran uu> rubriek en u heeft mij nop steeds ge boeid (Dank u) ik ben rerloo/d en nu uil het toeval dut myn verloofde ook Hanneke J. heef en te Rf otterdam). Mun verloofde is ook een zeer char mante rrouie. Daar uu' beichnjuinp ♦tan Hanneke J. precies past op tnijrt •'cdoofde en zij zelf niet wil zeggen of zii u kent of niet, wilde ik u dringend uerzoeken imj de naam uan u»o Han neke J. te verstrekken. Sinds uio ver haal m dat dagboek hangen er alleen maar nn soera tanden tussen ons, Mij» verloofde betueert u niet te kennen, maar ik geloof daar mets ran. Wan neer je een beetje een rent bent, dan maak je je naam bekend zodat ik op passende unjze met u en uu> geschrijf af kan rekenen. Hoogachtend (naam en adres bij mij bekend) Dat klinkt niet erg vriendelijk. Ik kim deze briefschrijver echter gerust stollen. Uw verloofde Hanneke J. is niet de Hanneke «Iwaarmee ik u ken nis liet maken in mijn dagboek. Laatstgenoemde Hanneke J. is een in pile eer en deugd getrouwde vrouw, die niet eens In Rotterdam woont. Er zijn namelijk een heleboel plaatsen rond Rotterdam die ook met een R. be ginnen Ook kan ik alle verloofden van Hanneke J.'s in Rhoon, Rijsoord,! Ridderkerk enz. gerust stellen: uw] Hanneke was het niet. Ik hoop dat hiermede alle misver- standen rond Hanneke J. te R. uit de' weg zijn geruimd en ik wacht nogl slechts op genoemde verloofde die met! mij en mijn geschrijf wil afrekenen.j U bent welkom en neem gerust uw' verloofde mee J Uw Dagboekschrijver Walter de Vos. Bekende radio- en televisieSter- ren zullen op Uveede pinksterdag in De Doelen optreden. Het Ne derland Theaterbureau presen teert dan een omvangrijk music- hall programma, Onder meer treden op: Willy en Wil- leke Albert!, die zo juist weer enkele nieuwe liedjes op hun repertoire heb ben genomen, maar natuurlijk op verzoek ook nog hun meest gevraag de nummers zullen zingen. Verder The Mo unties met hun Beat- le-parodie, Rita Corita, D« Wama's, Shirley, MlUy Scott, André van Duyn, F ra u-s Vrolijk en Boudewijn de Groot, die vooral bU de Jeugd zo populair Ia geworden mot zijn protest-songs. HAVENDIENST "SPIDO" „Raad en Daad", het maandblad van de Unie voor Vrouwelijke Vrijwilligers doet een greep uit gebeurtenissen waar de UVV «o nu en dan mee te maken heeft Onder meer deze: Een rijdster tian „tafeitje-dek-je" brengt al geruime tijd een ttiarme maaltijd aai» een alleemuonende heer. Op een goede dag vraagt hij haar ten huwelijk. Het antwoord van de UVV- ster: Het spijt me meneer, maar dat is niet in de prijs inbegrepen". Een oude dame zit te wachten met haar schaaltje op tafeltje-dek-}e. Als de UVV-ster het eten opschept, ziet ze tot haar verbazing een pebit naast het hord liggen. „Jamei", zegt metiroiito, „dat gebruik ik altijd aü messenlefl- ger." Op zaterdagmiddag, li juni, zal de brandweer een demonstratie geven op een terrein aan de Valkenlersweg. Aan vang: 15.00 uur, einde: plm. 18.30 uur. Het programma omvat o.#.: blus sing van oliebranden, blussing van een autobrand, oefeningen met de mecha nische ladder en afspringen (plm. 35 m) met Davfdsapparaat en tot «lot de blussing van een brand In een houten bouwkeet. Voor amateur fotografen en filmera zijn hier leuke opnamen te maken. Tijdens de demonstratie zal via een geluidsinstallatie tekst en uitleg wor den gegeven. Zij, die als vrijwilliger, berocpBbrandweerman ol Jeugdbrand weer!] d tot het korps willen toetreden, kunnen op het terrein alle Informaties verkrijgen. Na afloop zijn de voertuigen te be zichtigen, waarbij door korpëleden toe lichting zal worden gegeven. Ongeveer teielfder tUd dat tossen de Amsterdamse Filmliga en Studio K een nieuwe vorm van samenwerking I» ontstaan, is er ook hier la Rotter dam Iets gaan veranderen. Totdusver taf de Rotterdamse Film liga gewoonlijk twee keer per maand een nachtvoor stelling in het filmtheater 't Venster; voortaan la het het filmtheater 't Venster dat weke lijks, op vrijdag en zaterdag, aanver wante nachtvoor stellingen geeft, waar bij ook leden van de Filmliga graag gezien itillen worden. De voorstellingen van de filmliga's zijn besloten voorstellingen, met een beperkte mogelijkheid van Introduc tie. In deze besloten voorstellingen kwamen echter allengs meer films tot vertoning die hoewel toegelaten voor vertoning In het openbaar om allerlei redenen plaatselijk niet op het normale bioscoopprogramsna waren, maar op het punt stonden uit de rou latie te worden genomen, werden in liga-voorstellingen nog wel in her innering gebracht, bijv, indien zij bij eerste vertoning niet de hun toekomen de belangstelling gevonden hadden. Nog slechts voor een beperkt aan tal liga-voorstellingen was het beslo ten karakter daarvan ook werkelijk een vereiste. De Rotterdamse Filmliga juicht het toe dat de direktie van het 't Venster besloten heeft voortaan (men lette op d« aankondigingen, die 's woensdags in de kranten verschijnen) in nacht- voor steil togen op vrijdag- en zater dagavond films te gaan vertonen, waarvan de vertoning of hervertoning naar de geijkte uitdrukking „in een behoefte voorziet", een behoefte die eventueel ook bij de Rotterdamse fUmltefhebbers en filmgekken" leeft. Deze voorstellingen zijn dan voort aan algemeen toegankelijk: zij blij ven niet langer tot de leden van de Rotterdamse Filmliga beperkt. Aan de andere kant ls de directie van het filmtheater bereid aan de leden van de Rotterdamse Filmliga (en dus ook aan die leden van het Kunstcentrum 't Venster die tevens lid van de Rot terdamse Filmliga zijn) een zekere re- d uk tie op de toegangsprijs toe te staan. Zij betalen ƒ2 in plaats van ƒ2,50. ROTTERDAM, vrijdag. Zondag, eerste pinksterdag, wordt op het cir cuit van Varkenoord door de renners club FeUcnoord het officieuze wegr- kamploenschap van Rotterdam verre den. Gezien het fett, dat door onenigheid in de Rotterdamse wielergemeenschap (waardoor een belangrijke vereniging afzijdig bleef), door KNWU voor deze wedstrijden geen vergunning was ver leend, had voor het eerst sinds jaren van de traditie deze wedstrijden op Varkenoord te houden, afgeweken moeten worden. Gelukkig bleek na overleg in Den Haag de KNWIT alsnog bereid te zijn de gewenste toestem ming te verlenen. Op voorwaarde dat aan alle renners uit de Rotterdamse conglomeratie startgelegenheid moest worden verleend. Dat was aidoor reeds de bedoeling geweest, zodat althans dit probleem geruisloos tot een oplos sing kwam. Het programma voor zondag luidt; B-aspiranten over 11 km of 10 ronden, start 9 uur. A-asp. 33 km start 9.45 uur veteranen 44 km start Jl uur, dames, 17 km start 12.15 uur, B-kl. 50 km start 2 uur en tot slot de A-kl. 77 kra start 3,30 uur. Openbare verkoping van onroerende goe- d#.-en, door de N.V. Notarishui» op 25 .«el 1®00. m de Blauwe Zaal vtm de Koopman» beurs te Rotterdam. Definitieve ais Ja»; Not J. W. A DONKER; i Pand en «rf KraHngfe Kerkhaan inzet &2-30Ü, afsla* S7 SOO Not. J H BISINK en Dr» H JANSENi 2 Pand en erf Beu Reisweg sa a-b In zei 35 003. 3, Be uk els weg W *-b inzet 3-6.000. 19 a-b inzet 10 300. afifiag f 10 700 8. la-m- bertusstraait 66 »-b mzwt 16.000, afslag 17 000; 7 Crooswljkaeetroat 56 Inzet 9 400. 8 CrooswiJksasti«ait 62. inzet t 8.000, afsüa* f 20 500; 9 Aimondestaaat 51 s-b-c inzat 16 O00 attfsg I 16 000: 10 Burg Rooastraal 10 a-b inzet 5,000; Ut. Burg Roasstraat li a-b 3.2-00 12 Burg. Rooaatraart 9 a-b f 4 BOO. Riïderlaan 81 en 83 a-b 30X)00, afslag t 33 ooo. niet gezund: 16 Groenstraat 38 en 41 hoek Geervlietstraat +2 Inzet ƒ33 500, afslag 38 000, niet gegund: H7. Lom boks tr IS. inzet 9 000. afslag ƒ14 OC0, niet gegund Voorlopige afslag; Not. P. C KOOYMAN en J. C. XN 'T HOUT: 16 Pand en erf Van LennepstraAt 16 hoek BUderdt) kat raat 58. Inzet 2» 809, (Advertentie l.M.) Coolslngei Dankers brengt "de klankH van dc Doelen b\j u thuis. Eerste plaatopname in de grote concertzaal. EROICA 3e lymf. van L. van Beet hoven, magistraal uitge voerd door Rotterdamse!» Philharmoniach Orkest o.l.v. Franz Paul Decker. In feestelijk album mot 8 pag. foto's cn tekst over do Dpelen, het werk, or kest en dirigenten, Uitslui tend b(j Dankers verkrijg baar. Mono 12.50 Stereo 13.50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1