ROTTÈ'feÖXMS DAGB. van de provo's Pech voor Gerrie Het weerwoord Voetgangers EX-SHELL-COMPUTERDESKUNDIGE BRUSSAART: 'ER IS GROOT GEBREK AAN GESCHOOLDEN' Hans Baaij R.O.K. goed op dreef in Nabucco Holland Sport op Houtrust Scholen worden opgeheven zijn verkeer Geluidsbanden voor zieken Sport op radio ee televisie ROTTERDAM RIJNMOND AUTOMATISEREN ADMINISTRATIE LANGE ADEM door GRENS BOTTLE-NECK WEERSTANDEN ROTTERDAMMERS GAVEN POLEN GOED PARTIJ Bij RET iwee dagen zondagsdienst MOEILIJK DERDE GENERATIE ïSLÏÏÏfSi i1 v.iw "erk- w« Medewerkers gevraagd Stad in computer JJjET begin is er. Sinds 1 januari 1966 werkt directeur drs. B. K. Brussaart (35) van het Gemeentelijk rekencentrum aan de automatisering van de Rotterdamse administratie. Voorlopig nog op kleine schaal met conventionele machines, maar da bedoeling is om te komen tot een „edit rekencentrum waarin alle technischead mi' nistralicve en bestuurlijke problemen die geheel of gedeeltelijk met de computer te behandelen zijnverwerkt worden." Zover is het echter nog lang niet, Drs Brussaart bereidt nu voor. Dat houdt in' proberen een overzicht te krijgen var. wat zich in de gemeentelijke administratie leent voor automatisering. Het lijkt geen groot pro bleem voor deze ex-Sheil-computerdeskun- dige. Wel een groot probleem Jfen dat geldt voor iedereen" is de bemanning van het centrum. „Er bestaat een groot gebrek aan deskundigen, WU Jrullen die menaen zelf moeten gaan selecteren en op leiden," In september begint voor vijftien man een stoomcursus, Deie mensen moeten rich aanmelden na voorlicbtingsmlddagen en -avonden die binnenkort voor geraeenteperso- ntel worden gegeven, "VV/ANNEER alles naar wens gaat kan drs. Brussaart met deze men sen („de ontwerpgroep") op 1 ja nuari 1907 starten, „Daar ben Ik dan niet ontevreden over. Automatise ring is iets van eet» heel lange adem. DRS. B, K. BRUSSAART:. veel irrationele weerstanden (foto. Robert Lantos) matig, intuïtief benaderd én beslist worden." Wat uw mening over da gren zen vim, wat er in cijfert te vangen is? „Er zijn belangrijke beperkingen. Een van de belangrijkste is dat som mige cijfers niet nauwkeurig kunnen worden opgegeven en verder heb Je vaak te maken met allerlei psycho- Dra Brussaart heett In een rapport logisch* factoren dia het onwcnselUk al enkele projecten aangegeven die het rekencentrum zou kunnen uit voeren: o a. één salaris- en perso- neelsysteem, één materlaaladmlni- stratle en één debiteurenadministra tie. „Het doel is om het werk zo «nol en efficiënt mogelijk te doen Maar nog belangrijker vindt dts. Bruesaarl dat de stand van zaken Op leder *- bekeken kan worden. „Er rTET ,s toch wel zo dat de gi maken om een overigen» goede bere kening toe te passen. Daarom ligt de verantwoordelijkheid ook niet bij het centrum Wij moeten alleen de cij fers die wij krijgen goed verwelken. Dat is onze taak ogenblik kunnen dan betere prognoses worden gedaan over toekomstige omtwikke- ens van wat in cijfeis te vangen valt, steeds verder opschuift Teirelnen llneen. J* krijgt «*n betere greep op garven men vroeger dacht dat zij j- rtlPt vrtxtrt „rtrv,rtlIg.fVroil/or-Gjrr t» in d a n de toekomst Als olies naar wens gaat, watmeer zal u hier dan de eerale hebben? Drs Brussaart: „Ik verwacht in, 1070. Maar voor die tijd functioneert het centrum al mat behulp van. ge huurde computertijd elders en na tuurlijk, zoals nu al, met conventio nele machines. niet voor eomputerbewerking In aan- merking kwamen, blijken er zich nu cnmmrtpr wel voor te lenen Op het bestuurllj- mp^ ke vlak lijkt me daardoor de speel ruimte voor wat ik zou willen noe men ..politieke hartstochten" steeds kleiner worden Drs Brussaoit' „Inderdaad, het wordt steeds moeilijker om ongegion- de meningen en opinies te laten mee spelen. Of om het positiever te zeg gen: men kan zich beter gaan con centreren op die a&peoten die nog niet In cijfer» om t« zetten zijn. Dat ont last de leiding van zaken die nu nog intuïtief gebeuren, daar hoeft men „De Bottle-neck ln de ontwikke- zich geen zorgen meer over te maken," TÏOEVEEL mensen zullen hier dan A-1 werken? linr ls de „ontwerprroep". Gaat dat goed, don aal er snel meer personeel b(J moeten komen, Ik schat over een laar of drie een 50 man." Hoeveel mensen maakt het reken centrum met deze vijftig man in an dere gemeentediensten overbodiig? „U moet wel goed begrijpen dat de bedoeling van automatisering niet in de eerste plaats is het overbodig maken van mensen. We hebben af delingen met een acuut en groot te kort aan personeel Dat zullen wij gaan opvangen In de -tweede plaats nemen de ge meentelijke taken steeds meer toe Ook die groei zullen wij opvangen En verder ts er een vrij groot na tuurlijk verloop. Wanneer w(j een maal goed werken, zal er minder nieuw personeel worden aangetrok- Bij u, evenals bij andere mensen die zich met computers bezighouden, merk Ik vaak een zekere terughou dendheid op wanneer het gesprek gaat over de mogelijkheden in de toekomst. |"\AT U ook zo. We hebben nu al •***aoveel te maken met Irrationele weerstanden ten aanzien van dingen die zonder meer uitvoerbaar «ijn, dat wc huiverig zijn om ons uit te laten over zaken die In de toekomst mis schien mogelijk worden omdat de mensen dam nog meer kopschuw worden." Die kopschuwheld heeft die te ma ken met de angst voor wcrkeloos- Advertentie 1 M l VOÜEYBAL in de flat aan de vijver, Akeleietraat, Spijkenisse, (waar nu ook de toewijzing van dozolfda flat in Vlaardingen is be gonnen) ia Pinkstermaandag geo pend van 10 30 -17 00 uur Verdere Informatie wordt i gaarne verstrekt door de Rotterdamse vestiging v»n het Bouwfonds Noderland Gemeenten, Westblaak 22 (naast Cinerama), Telefoon 120931 - 120369. ROTTERDAM, zaterdag. Een met international Jacques de Vink versterkt Rotterdams vol leybalteam heeft gisteravond in het AMVJ-gebouw na fel verzet met 31 voor de Poolse kam-| pioen AZS uit Warschau het i hoofd moeten buigen. Het leek aan vankelijk gemakkelijk te gaan, maar bij de stand O4 kwamen de Maaa- stedellngcn terug. V a Bcn 88 kwam de 3 and op 1311 in het voordeel van AZS, maar enkele listige servccrbailen van Mos tent brachten de balans m evenw.cht: 1313 Met 1513 w.sten de Polen tenslotte tc winnen In de tweede set leek Rottendam ou der de voet te worden gelopen (l8)., De Vink v d S'nep en ook Van Sa- j vooyen Aspireerden het team echter j tot giootse daden en na veel spann'ng werd de tweede sol met 1014 door Rot te-lam geworpen O k n de derde' set b'eef ne' spannend en pas by 15—13 vel de be losing u he voor deel van de ga alt n In de vier-a set zake hel verweer van Ro-lerdam 'neen Zonder al te veel moeite 1 epen de Polen naar 715, who*mee ae t id was bas st I -i De dames van het Deventerse kweekschool waren niet opgewassen tegen de gave techniek van de Poolse dairies. Vla 15—5; 1510 en 157 werd het 3O voor de gasten. TN bet verleden heeft het door Piet 1 Struyk gelelde Rotterdams Opera, Koor altijd twee avonden achtereen nodig gehad om zijn publiek te ont-| vangen m de Rïvlerahal, d e meestal vol of bijna volstroomde. Begrijpelij- kerwyze kon het koor dan ook rekenen op een uitverkochte Grote Doelenzaal1 bij zijn gisteren gegeven coneertuit- voering van Ve-di's Nabucco Heti moet voor het koor een grote voldoe ning geweest zijn zoveel publiek bij-, een te zien en het scheen dat deze eer ste uitvoering in de nieuwe zaal tot. grondige atudie en extra aandacht voor' de toon vorming had gestimuleerd Er waren echter meer factoren die de avond tot een succes maakten: het begeleidende orkest bestond uit be kwame beroepsmusici, die hun taken allerminst als een „schnabbel" op blaken te vatten; zij speelden met het muzkanfrske vuui waar Verd 's par- ti'uur trouwens om vraagt. Dat dei blazers (evenals de slagwerkers leden i van de Mannierskapel) meestentijds domineerden boven de strijkers leden Rcdidentie-O-kest) was met te ver-, wonderen, want de strijkersbezetting was verhoudingsgewijs te klein, maar het bezwaar was mot van storende aartl. 1 Zoals gezegd verdient hét zangen van j het koor een compliment: er waren voortdurend trefzekerheid en diiide-1 lijke art'culatle in het z'ngen, en dei ■'otalc koorklank 'n forte passages kon, op veel sonortïe t bogen. De op veel, pr «en cngcmz-n fra? c a'oe*"ek' van de zaal inspireerde kenn-Gijk ook! de sol s'en tot kianksehonccn nterpre- latief gave prestal'es. De dramatisch i zwaie party van Abigaille werd uit nemend door Antoinette Tiemessen vervolkt; Albert van Haasteren, ban ton, en Pieter van den Berg, bas (reep als Nabucco en Zaccarta) imponeerden niet minder door hun fraaie stemmen en geloofwaardige voordracht. De mezzosopraan Mimi Aarden leek ons qua stenfltype minder gesch.kt voor Fen-ena. Ock de \ertolke-s der kiene cf se- cunda re partijen (Germame S ordiau, Peter Mel's, Gert Lengeler en Karei MacLean) weerden zich goed, maar de be.de la3tsten konden mat hun kleme ra tem volume soms moeilijk wedijve ren met de tutti-klanken van hei orkest. S NIEBOER (Vsn onze sportredactie) DEN HAAG, zaterdag. Het Hout- ruatterrein in Den Haag zal in de toe- komst worden bespeeld door Holland Sport, dat gisteren toestemming kreeg' orn er met drie elftallen te spelen en te trainen De amateurvereniging HBS krijgt van het Haagse gemeentebestuur een nieuwe accommodatie die over twee jaai get eed zal zijn Tct zolang blijven de amateurs ook op Houtrust. Holland Sport gaat in de komende week besprekingen voeren met de beert Zwolsman over mogelijke verbouwm-l gen op Houtrust. 1 ROTTERDAM, zaterdag. De RET zal op be de pinksterdagen een nor male zondagsdienst u 'tvoeren Dvt houdt i'a, dat op inJurtrielijn 5] (Spaanse Polder) op be de dagen geen dienst zal worden gedaan. Op tweede p nksterdag zullen de kris kras- en Europoortrl' ten worden u t '\L.id j»s cp s nriag D betekent I dat de kris kras-bussen cm 14 30 en 17 uur van het Kruisplein vertrekken, de Eiropoortbusien om 14 uur. Gerrie lagendijk van CW behoort -met Eddy Treytel van Xerxes tot de ongeluksvogels ,van het afge lopen voetbalseizoen. «Zoals men zich - zal herinneren moest de CW'er in zijn eer ste de beste interlandwed strijd tegen Oostenrijk op 23 april in Schijndel reeds na zeven minuten van het veld worden gedragen. Eerste diagnose: iware bloed- uitstorting. Gerrie hield een ttJd- je rust en begon toen strompelend aan ttjn come-back te werken. Het ring hem niet best af. H(J bleef pijn honden en toen men hem vorige week In het zieken huis nog eens ging onderzoeken, bleek dat rijn kuitbeen was ge broken- Men kat» zich afvragen hoe het cnogelyk rs dat deze breuk niet GERRIE LAGENDIJK kuitbeen gebroken.., (Van een onzer verslaggevers I ROTTERDAM, zaterdag, Twee lagere scholen, beide gevestigd aan de Noorderhavenkade, sullen iriet ingang van 1 augustus wérden gecombineerd. Het «Un de Helen Parkhurstschool en de Daitonschool Prof. R. Casimlr. De nieuwe school wordt gevestigd in het gebouw van de laatste aan de Noorosrhavenkade 104. Hot aantal k'assen van de Helen Parkhurstschool was te'uggelopen tot drie, met in to taal slechts 71 leerlingen. Elders ln Rotterdam zullen nog en kele openbare scholen worden opgehe ven Het zijn e Roerdompsphool aan de Roerd mplaan en de J, A. Bij loo sen ol 3an de Beukendaal. Tenslotte verdwijnt ook de Hermes- school (Ulo a) aan het Bospolderplein, waarvan de laatste leerlingen aan het eind van dit schooljaar vertrekken. ken. „Bij de oudere geneiatie die de crisis heeft meegemaakt waarschijn lijk wol Maar b(J anderen speelt dat niet zo'n grote rol. Zij zijn vaak zo LTET zijn factoien die het moeilijk gebonden aan hun werk dat ze er niet 1 maken een schatting te doen. Dat aan willen dat op die plaats in de toe- ligt natuurlijk anders bij verzeke- komst waarschijnlijk voor hen geen rirvgsmaafsehappijen, banken, de giro werk meer is. Het ls niet zozeer een en dc belastingdienst. Daar zitten kwestie van werkeloosheid eiswel van tientallen mensen met praktisch hot- ander werk. zelfde werk In het gevat van het rekencentrum zou Je dat pas over een jaar of vijf kunnen schatten. Je zou moeten zeggen: hoeveel man heb ik nu en hoe-veel man zou Ik nodig gehad heb ben om hetzelfde werk te doen zon der computer moeten maken dat we ln de loop van onze carrière enkele malen onze methoden en wie weet onze werk kring zullen moeten veranderen Dat ji.„, jKling sunen uiucicii vcibhucicu trav niet kunnen Informatie verstrekken die de mogelijkheden voor efficient bestuur vergroten, echte beleids informatie, Dat betekent da>'. het be stuur een solidere basis krijgt en beter in staat zal zijn om dc conse quenties van z(jn daden te overzien en zonodig bU te sturen Het is duldcIUk. Drs. Brussaart uil liever niet te veel zegecu over de in vloed van de computer op dc per- soncclaterkte. Een ding staat vast: er zullen geen ontslagen vallen. Maar óök: de toekomstige behoefte aan aan de derde generatie computers bezig. Er zijn andere constructies gekomen, nieuwe mogelijkheden Wat wij vroeger als vuistregels aanhiel den, kunnen we nu vergeten. En dat is ln een tlld van tten Jaar de derde maal. Ik geloof dat je het heel grof zo kunt stellen, wanneer in de toekomst Iets vijf Jaar op dezelfde manier ge- beutt dan kan het niet goed zUn Deze ontwikkeling vereist een poraoncel „I v.ll Snira Aoo. *«*ere gemelijke lenigheid en dun thans. een aanpassingsvermogen aat TVffAPMA TTT? °P ^et ogenblik slechts weinigen lINr UIvMAIIHj hebben> Drs. Brussaart vindt \Y/"AT het rekencentrum ook zal dat de schoolopleiding daar doen: „We maken zelf géén be- meer op gericht moet worden, leid. We zijn een service-Instituut Het onderwijs dient geconcen- voor do gemeente. We moeten alleen inaar zovooi mogelijk snelle informs- treerd te worden op algemene tic geven. En er blijven een aantal denkmethoden, niet meer uit- aspecten van problemen over die niet s|Ujtend om de uitvoeringsme- ln cijfers te vangen zijn. Bijvoor- u„ beeld sociale en politieke aspecten, thoden voor een bepaald be- Die liggen op het terrein van het be- roep. ur Aar J1L*~' •""1 stuur Aan de andere kant is het wel Poniilnir cezecrd* meer ,ll dat er vele aspecten In rtltcrs te vangen zijn die nog steeds gevoels- waarom, minder het hoe. het DIT is een renksie op het artikel 'Wat zal er later met dc pro vo's gebeuren? Niets!1 (Rotter dams Dagboek van 23 mei j.l.) Ik kon het met de scht ijver eens zijn tot „Bovendien de Rottcidamse politie houdt niet van ptov»\ de justi tie evenmin cn het publiek ook niet". Welnu de phe-tsie weet niet wat pro- voos zijn (dat bleek temnins'e toen we na het eerste optreden voor het buro enige gesprekken met on de wacht staande agenten voerden), de Justiet- sle is er vieseülk bang vooj cn strooit kwistig met straffen riie varieren van 9 dogen (de le maal) tot lfi dagen eenzame opsluiting (de 2de maal) Dit laatste is natuurlijk nauwelijks de moeite waard om het in de krant ta sinjaleren; uiteindelijk zijn jongens die al voor de tweede keer een happening trachten te houden veel gevaarlijker dan dronken automobilisten (deze kujgen meestal H dagen) !k betwijfel of u het waai kunt maken dat „het publ'ek" er tegen is, dat zouden stati stieken eerst moeten uitwijzen Voorts vraag Ik me af of „onsterfe lijk vervelende mensen" niet een wat te subjektief begrip is om als karak tertrek van een groep aan te merken, We zouden kunnen stellen dat „verve lend zijn" voortvloeit uit zich verve len", geen Juiste vrije tijdsbesteding kunnen vinden dus Het opmerkelijke en ook het nieuwe' dat de provoos wel degelijk brengen, is dat zij juist uitgaan van die vrije lijd, dit met het oog op het aanbreken van het kibernettes tijdperk, waarin mensen arbeid (met een bepaald doel, een nut) slechts een klein gedeelte van de tijd ln beslag neemt Provo ziet ln dat dc hele dag teevee kijken op den duur toch ook gaat ver velen, zelfs voor het klootjesvolk. Daarom wil provo leven primair zien 1 p v, werken Piovo zoekt verwoed nuai jui 'e kt eat vlultsdadcn n e' c- der in zijn e gen kle nc ivokje maar m een gioot soc'aai verband, de stiaal u> de aangewezen plaats. De toestand waarin werken inder daad vooi een restgroep overbluft te nog lang mot beielkt en daarom streeft prwo naar een snelle vooruitgang in che richdng Daarom zijn zs regen luchtverontreiniging, de auto-auprc- maatele, de woningnood, enz. Het aar dige is echter dat zU niet alleen maar „vaag aanduidt ertegen te ztln, maar bov.nchen met een aantal zeer teele en nieuwe (ja, nieuwe) oplossingen komt, Nogmaals ik kan me voorstellen dat Iemand provo vervelend vindt, niet dat hU in de krant schrijft dat provo vervelend is, to meer daar niemand kan ontkennen dat de Image van provo (-Amsterdam) volstrekt uniek Ls. Zie bijv. de stijl waarin het witte-huizen- plan-pamflet is gesteld („Uw huls te uw genoltempel Ik vraag me af of u wei eens een happening van dichtbij hebt meege maakt of wel eena met (echte provoos heeft gediskusiieerd. Het is natuurlijk wel noodzakelijk het kaf (nozems, pu bers, meelopers) van het provokoren te schelden Dat de revuluutslonatre Jeugd, later Seen jeugd meer is en dat het grootste eel zal trouwen en verburgerlijken ls geen argument: dat provoos rich later op de Telegraaf zullen abonneren is een wel zeer grove beschuldiging. Pro vo ls geneigd simpatie te hebben voor de NRC, (vanwege zijn objektivUett) en voor Hat Parool (voor zijn linkse gerichtheid) maar soms beginnen we toch ook op dit punt te twijfelen. (IA zal mij beheersen en mii ont houden van een repliek) slechts een opmerking moet mij van het hart, na melijk dat ik het lichtelijk irriterend wind, dat prouo's een uoorechot nemen op de vrije tijd die anderen voor hen moeten uerdienen. Dagboekschrijver) De voptfpnarz* en dat rijn «c tooh »t]«msml -*p t'n Uld mogrn n 't k'a-yn t«v-r h*) n wr "f 'r-jjte- >trni dat r ghin nt v«?rkrmreg-1s en verkeersteken8 heet en ^at cp 1 Ja nuari van kracht wordt. In dit nieuwe reglement genieten dc voetgangers meer bescherming. In de eerste plaats is de voetganger uu echt „verkeer" ge worden en dat heeft belangrijke con- sequenties. In aruks' 46 staat: beshiurdsrs die links of reents af aan m'gen het vei- k?er dat hen op dezslfie weg t«3emoet komt, of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of reen is tucht achter hen bevindt niét hin1e~en. Dat be tekent dat ook overstekende voetgan gers niet gehindexd mogen worden. Het geldt alleen mot voor trams. Belangrijk ls ook art. 15 sub 1: be stuurders betrachten de naar omstan digheden geboden voorzichtigheid ten aanzien van zich op de weg bevinden de voetgangers. De toetichting op art. 15 is lezens waard. De eerste zin luidt* De VQetganger ls de meest kwets bare partij ln het verkeer Kleine kin deren- en vele bejaarden bezitten niet de geestelijke of fysieke eigenschappen die in het verkeer van tegenwoordig nodig zijn. Art. 15 sub 1 betekent o,a. dat be- stum ders met meer rakelings langt be jaarden en kinderen mogen rijden maar hun vaart zuilen moeten matigen ln hun nabijheid, „Zich op de weg be vindende" betekent ook: op het trot toir, voetpad, berm (art. 0) dit beduidt dat men wel degelijk het gedrag van voetgangers op het voetpad moet mee incalculeren bij het overzien (voor zien) van de situatie. Art. 15 sub 2: zü verlenen blinden, vooralen van een blindenstok, en ove rigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen ongehinderde doorgang. Verschillende artikelen zijn kern achtig gssteld. B.v. art, 37 sub 3: links en rechts inhalen ls verbcden wanneer het in te halen voertuig stilstaat voor een voetganger6oversteekp1aats of deze langzaam nadert. Sedert juni 1965 ls dh verheden. Dit inhalen voor de zebra heeft tal loze mensen levens gekost. Er rijn nog steeds bestuurders die menen dat „zij beter dan anderen rijden en best zelf kunnen zien of er voetganger» op de zebra voor een wachtende auto lopen" DU artikel dient streng gehandhaafd, evenals alle andere bepalingen waar bij de veiligheid nauw is betrokken, oa. de artikelen 99 (voorzichtig over steken van voetgangers: waar een VOP 's over de VOP) en 100 (voor zichtig naderen van VOP's en voetgan ger daarop voorrang verlenen). Dat „vorzichtig oversteken" betekent „Stoeprand (of bermrand) stop, kijk eerst links, rechts en weer llnka en blijf bij het overateken uitkeken". Dit vermeldenswaard. eerder ls geconstateerd. Gerrie Lagendijk zegt er dit ven; „Direct na het omgeval rijn er röntgenfo to's gemaakt va» het been, één vlak onder het kmiegewricht, één v4ak boven de enkel. De breuk zat in het midden van het kuitbeen en is beide keren buiten de foto gebleven". Het been ztit mi in een lyower- band en de CWer hoeft voorlo pig niet aan voetbaBen te den ken. Op 9 juai moet hij terug naar het ziekenhuis voor controle. Het ongeval is voor Gerrte La gendijk wel op een bijzonder on- gehdokiig moment gekomen. Hij mist met alleen enkele interland wedstrijden, waarvan hij zich zo veel bad voorgesteld, maar bo vendien loopt hij de kans een aan trekkelijk contract van een of an dere profclub aan zijn neus te zien voorbijgaan. Voor de CWer, die oorspron kelijk van COAL komt, maar ook een aantal jaren mat wisselend succes in het tweede en derde elf tal van Feljeooord speelde, be stond zowel in- binnen- als bui tenland belanjgsteüiing. Een eredivisieclub, waarvan Gerrie de naam wiet wil noemen, zou bereid zijn hem een contract aan te bieden en enkete weken ge leden zijn ook bestuursleden van La Gantolse uit Gent bi) hem op bezoek geweest. Door een Neder landse tipgever waren zij op La- gendijiks kwaliteiten opmerkzaam gemaakt Hoewel de Belgen de eisen van de OW'er te hoog vonden, rijn de onderhandelingen nog met alge- De 'Odio-contactdienst', reeds werk zaam in Hilversum en Amsterdam, gaat haar terrein nu ook tot Rotter- ta otelden. i Doelstelling van deze contactdienst is: het laten circuleren van bandopnamen (met gesproken woord en muziek) onder langdurige en vooral eenzame x eken Jten eersie vereiste hiervoor is e n aantal medewerken dat rich voor dit werk wü Inzetten. Bent u geluidstechnicus, bandrecor- derberitter, of geïnteresseerd in dit soort werk en heeft u nog wat vrije tijd over? De heer C, van den Broek, Crooswijksekade 5a zal u gaarne over het een en ander Informeren. Had Lagendijk zijn kuitbeen niet gebroken, dsn zou hij volgen de week met La Gantoise op loer- nee rijn gegaan door Frankrijk. De Belgen hadden hem willen testen in wedstrijden tegen Lyon en Nïce De bestuursleden van de Gentse olub komen nog een keer terug bij Lagendijk, maar of ze hem nu zullen contracteren is de vraag. Gerrie Lagendijk geeft overi gens de voorkeur aan een Neder landse club, Zelf zou hij wel graag voor het naar de eerste divisie gepromoveerde DFC willen gaan spelen. HU kan dan met zijn vrouw en dochtertje in Slikker veer blijven wonen en hoeft zijn beroep graancontroleur) niet op te geven. ALVORENS met vakantie te igaan, wil ik uw aandacht nog vragen voor de belangrijke wed strijd die Neptunus maandagmid dag aan de Abraham van Stolk- weg tegen CW speelt. De club van Ton van Heusden kan döor een overwinning UVS van de kop verdringen en heeft dan met nog twee wedstrijden voor de boeg waaronder de uitwed strijd tegen UVS goede kansen op het kampioenschap. KRISKRASSER RADIO EN TELEVISIE be steden vaindaag en maan dag aandacht aan de vol gende sportevenementen: RADIO ZATERDAG HILVERSUM II: 17.15 uur; Marathon met nabeschou wingen van het nationale hockeykampioenschap he. ren in Apeldoorn, atletiek- kamploenschappen in Am sterdam, da Ronde van Drente, de Goudse zeil- week, uitslagen en over zichten. MAANDAG HILVERSUM I: 16.30 uur: Avro's Sportrevue met na beschouwingen van Mid delburg—De Valk, het in ternationale jeugd toernooi van Blauw Wit, motorraces te Zandvoort en Zalibom- mel, paardenkoersen te Alkmaar, uitslagen en over zichten, TELEVISIE MAANDAG NEDERLAND li 14.30 er) 16.00 uur: Rechtstreekse reportage van het Europa Cup-duel tussen de honk balkampioenen van Neder land en België, Haarlem Nicols en Luchtbel, In Haarlem. NEDERLAND I: 19.35 uur: Sport in beeld met flitsen van het nationale hockey kampioenschap heren te Apeldoorn, de Open Am sterdamse atletiëkkam- pioemchappen, de Goudse zeihveek, draverijen op Duindigt om de Grote Pink. sterprijs en de Mijl van Duindigt. NEDERLAND II: 22.10 uur; Sport In beeld met flitsen van de nationale sportwa genraces te Zandvoort, de internationale motorraces te Tubbergen en het bui tenlandse weekoverzicht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1