'Plan Schouwburgplein' i Ik mag Peiger wel Man gedood bij botsing Officier eist 2V2 jaar tegen autodief Nieuwe gala- uniformeru Politie harmonie - ROTTERDAM RIJNMOND WETHOUDER MR. H. BAVINCK'BURGERIJ MOET HET PLEIN IN BEZIT NEMEN' OVERTIJDSTIP VOLTOOIING NOG WEINIG TE ZEGGEN Bijzonderheden Water N.R.T. besluit seizoen met eenakters van Dijk NOG ALTIJD VERZET TEGEN „EEN DERDE REGELING" Lions-Club houdt conventie in De Doelen Twee R.E.T.-ers met pensioen Dronken man smijt kinderwagen door caféruit j. Baks veertig jaaT bij 'Coöp. Vooruitgang' TIJDELIJKE TYPISTE? STENOTYP! Om. RSB-titel Alle kampioene» eindelijk bekend ZO VLOGEN DE DUIVEN 'F reedom'-type vervangt de Liberty's Raadslid stelt vragen over beton fabriek Russische order voor Verolme Geslaagd en pag. 4 - woensdag 1 juni 1 (Van ccn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Hot 'Plan Schouwburgplein' ziet er in zijn nieuwste vorm als volgt uit: een groot voetgangersdomein tussen Do Doelen, Karei Door- manstraat, Schouwburg en Rijn- hotel. Aan de rand bomen en tal van attracties, in het midden een grote open ruimte (80 by 45 me ter), waar alle mogelyke activi teiten ontwikkeld kunnen wor den (gymnastiekdemnastratie* enz.). Gisteren zijn in het «t-adhuis de bij zonderheden van hot project bekend gemaakt. Het plan moet worden gezien «Is een uitgangspunt. Het Schouw burgplein moet n trefpunt van gezel ligheid en ontspanning worden. De burgerij moet, zoals wethouder Ba- vtock opmerkte, het plein in bezit gaan oemon. Het is denkbaar dat op den dutix bepaalde behoeften aan de dag treden. Behoeften waarin het plan niet voorziet. Als dat zo is, zal het plan op «11e mogelijke manieren aangepast kunnen worden. Over hot tijdstip waarop de plannen {koeten ongeveer 2,5 miljoen.) vol tooid kunnen zijn-, valt nog weinig te zoggen. Na de vakantie komt hot plan, dat nog alle fiatten, moet hebbon, In. de {nieuwe) gemeenteraad. Io het aller- gunstigste geval kan dan tegen het ein de van dit Jaar met de uitvoering worden' begonnen. In de loop van het volgende jaar kan het pLedn voor het grootste deel klaar zijn. In leder gerval is het zo. dat het project wat betreft urgentie bovenaan de lijst etaat Wet houder Bevtnek meent dat het Schouwburgplein een natuurlijke voorrang heeft boven andere projec ten. Dan nu meer bijzonderheden: Bij het kruispunt "Waatkrutskade- Lljnbaan komt voor de vele overste kend* voetganger» een soort „»teun- purot" in de vorm van een koffiebar. De Karei Docrmanstraat zal voor het verkeer worden afgesloten (al* de raad er tenminste mee akkoord gaat). Er komen hier bomen en vLtrtoes en banken. Bomen komen er ook aan de kant vaa de Sohouwburg buiten de parkeergarage. (Op het dak van de parkeergarage kunnen natuurlijk gee® bametn groeien). Verder oen lange rU boekenstalle tjes en een paar kiosken. Aangrenzend hieraan, mear mar het plein toe een firasgazcm met heesterperken &o volop zitgelegenheid. In de zuidoost hoek van het plek) Is eea overkapping zonder wanden ge dacht Deze, overkapping zal ter vrije beschikking van de burgerij worden gesteld. Men zal ar om maar let» te noemen postzegels kuraien verhan delen, tekenlagen kunnen maken en verkopen enz. Lags de zuldwand komt een soort doolhof van lage ge schoren hogen met een vrije ruimt» voor een, plastiek. In bet zuidwestelijke deel. dat is bij de afrit van de parkeergarage, komt eon snackbar, die over de afrit heen wordt gebouwd. He>t plein zal een bij zonder accent krijgen door een grot» vüver (30 tot 35 cm diep) met la het midden een eilandje, gescandeerd door drie overdekte zitgelegenheden. Tus sen de vijver en de bebouwing va® het Hijnhotel komt een groot terras. Een maquêtte van heit Schouwburgplein -«-T Writ garag» RfjnhoM Men zal dus aan het water kunne® zitten en kijken naar spelevarende e® pootje-badende kinderen. De noordoostelijke toegang tot de garage aan de zuidzijde van de Doelen aal in' de toekomst worden afge schermd door een deooratief bewerkte plastische wand met grillige structu ren en openingen. Hierdoor aal bet venster van de Pauluskerk aan het oog worden onttrokken. De kop vho de afrit wordt bebouwd met enkele kloskon. Op het grote mid denveld aan de noordkant komen vijf grote bloemperken eaj aan de zuidkant twee stukjes speciale verharding waarop bijvoorbeeld jeu' de boules kan worden gespeeld. Band de terrasjes en d« zitgelegen heden komen glazen windschermen. Over de ultblaastorens van dc par keergarage is het laatste tooord nop niet gesproken. Wel staat vast, dat er -met deze ureemde dingen nog wat ge daan wordt. Ze zullen een ander aan zien krijgen. Voor de boekenstalletjes la voldoen de belangstelling van de zijde des boekhandels. Het geheel zal worden aangekleed, met enkele beelden, bloembakken en vele, vele banken. Er wordt zelfs aan gedacht losse stoelen ■te gaan verhuren. Nogmaals: hot plan Is nog maar een plan. Er kan nog van alles in ver anderd worden, al naar gelang de be- boetten van hot publiek. .(Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag Nieuw Rotterdams Toneel geeft morgen avond zijn laatste voorstelling van dit aelzoen In het Piccolo&heater. Her haald worden de twee eenakters van Otto Dijk: De Photograaf en De Ac teurs, geregisseerd door Bas -ttti Ba tenburg en Piet van der Meuten. Mee- iwerken verder: Gerard Hartkamp Thora Verheulen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dc Fe deratie van Rotterdamse Woning bouwcorporaties blijft zich verzetten tegen dc zo geheten „Een derde rege ling", waarbij van elk drie vrijkomen de woningen er een ter beschikking van de dienst van volkshuisvesting wordt gesteld. Ook in hot orgelopen jaar is weer duidelijk gebleken, zo schrijft de fede ratie in het zo juist verschenen jaar verslag, dat vele woningen wekenlang leeg Staan en dat de rechtvaardige wo- nlngverdeling In gevaar komt. De kan- 1. Snackbar 2. Koffie-bar 3. Overkapping 4. Kiosken 5. Boekenstalletjes 6. Doolhof 7. Gazons 8. Bloemperken 9. Vijver 10. Terrassen U. Eilandje 12. Vitrines 13. Jeu de boules 14. Middenveld SCHIEDAM, woensdag, t— BI) een aanrijding met een personenauto is op de kruising van de St. Lldulnastraat en de Warande de 21-Jarige bromfietser L. Sanitr» uit Schiedam gisteren zwaar gewond. De man overleed later op de dag in het gemeenteziekenhuis. De bromfietser reed over De "Wa rande en remde voor het kruLspunt, hij slipte en gleed door. Hierbij kwam hij ln botsing met 'n over de St. Lid ui na- straat rijdende auto, bestuurd door de 24-jarige Rotterdammer C. D. De man werd van de brommer geslingerd en kwam terecht op het wegdek. In zorg wekkende toestand werd bij naar het G.Z. gebracht waar hij later overleed. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De Nederlandse afdeling van de „Llons- Club" zal op zaterdag 4 juni zijn jaar lijkse conventie houden ln „De Doe len". De twee distrieten van de Llons- club (IlQa en 110b) zullen 'smorgens ln aparte vergaderingen voor het club- Jftar 1968/87 nieuwe gouverneur» kie zen. Daarnaast zullen zij zich beraden over hun service-activiteiten voor het komende ja-ar en een aanital huishou delijke zaken behandelen. Een geza menlijke bijeenkomst in de middag (te 14.00 uur) zal, na een welkomst woord vam de president van de Rot terdamse club de hoer J. B. van Ke$- selen, worden geopend door burge meester W. Thomassen. Diens voor ganger, mr, G, E. van Walsum. zal daarna een causerie houden met als onderwerp „Europoort e® Rijnmond". Als sluitstuk vam de conventie slaat een lezing, te houden door dr, Richard Kinney, de doot-blinde directeur van de „Hadley School for the Blind" ge vestigde Winnetka, Verenigde Sta ten, welk instituut door middel van Braille-cursussan en geluidsbanden lesson geeft nam duizenden blinde stu denten over de gehele wereld, od he1* programma.. Voor de dames van de convent ie- gangers wordt er een *sigh.t-seeing door Rotterdam georganiseerd. Direct na afloop van de conventie ln de Doelen begeeft men zich naar café restaurant „Lommerrijk" waar aan de leden mot hun dames een diner en e.?n feestavond worden aangeboden. (Van een onxer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. De 26- jarige kantoorbediende Wilftled W. uit Wolfsburg (Duitsland) speciali seerde zich vorig jaar in het stelen van auto's ln Nederland. HU nam twee Triumph's en een Jaguar mee naar Duitsland. De officier van justitie, mr. R. A. Schimmel, eiste gisteren een ge vangenisstraf van twee jaar en zes maanden tegen hem. In de nacht vam 22 op 23 november van hot vorig jaar betrapte de politie Wilfrfed, toen hij samen met de 32-ja rige Italiaanse In "Wolfsburg warrende garagehouder, Leonardo B.. in Rotter dam bezig was een Triumph te starten- Tegen deze laatste eiste de officier een jaar en vier maanden met aftrek. Leonardo echter ontkende ten stel ligste. dat hij had mee geholpen de auto te stelen. Er zou een man met een baard zijn. geweest, van wie hij de auto hftd gekocht Maar de president van de rechtbank, mr. R, J. Brunner, geloof de niet in het verhaaltje van de baard. Te meer niet, daar Wtlfried onder ede getuigde, dat Leonardo van het stelen afwist. Zij waren belden naar Neder land gekomen met de bedoeling de auto te stelen. De beide raadslieden van verdach ten pleitten voor een kortere straf. Uitspraak dinsdag 14 jucti. ROTTERDAM, woensdag De he ren A. Sonne (gemeente-ambtenaar, afdeling airiomaterieel, 37 dienstja ren) en A. Goeman {chef-vakman btf de afdeling elektrisch materieel, 36 dienstjaren), verlieten vandaag beide de R.ÉiT. wegens het bereikeh van de ipensloan'gerechhlg'de leeftijd, Ui't handen van -de chef afdeling al gemene zaken ontvingen de jubilaris sen de zilveren penning mei het daar aan verben den getuigschrift, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, - Onder hevig verzet en bloedend uit een aan tal snij wonden is maandag de 34- ja rige J. G. S. zonder beroep door dc politie meegenomen, naar het bu reau. Even daarvoor had hij in een dron- ken bui een kinderwagen door een ruit van een café aan de CrooswyJcseweg geslingerd; S. tolotn door het gat weer naar binnen en griste daar een drie jarig kind van de moeder weg. Hij liep met het meisje naar de caféra men, kennelijk met de bedoeling nog enige ruiten stuik te staan. Cafébezoe kers weerhielden hem hiervan en hiel den hem vast, totdat de politie kwam. Bij zijn arrestatie stribbelde hü heftig tegen. In het DljfczLgteiékeivhuis zUn naderhand eerst zUn wonden behan deld. De man was boos geworden, omdat de zeventigjarige kastelein X. Numeyer hem verzocht hot café Van der Loo te verlaten, nadat S. enige glazen bier had gedronken. Bui'ten vond bij voor het caféraam de kinder wagen. (Van een onzer verslagg-wers) ROTTERDAM, woensdag. De heer J. Baks herdacht zaterdag j.l. het feit dat hij veertig jaar geleden bij de „Co-op Vooruitgang" in dienst trad. De jubilaris werd thuis door de directie, staf en collega's gehuldigd. Naast de gebruikelijke enveloppe met inhoud, ontving de heer Baks ui; han den van de heer F. L. J. Bakkers," directeur van de Co-op, de zilveren eremedaille verbonden aan de or dp van Oranje-Nassau. (Advertentie IM.) (Van onze sehw edewerker) ranrnxi Rotterdam, woens- rnirainiki dar- De kampioe nen ln de diverse klasse» van de per soonlijke kampioenschappen van de R9B x#n eindelek alle békend. TtJdens de Pri)«uitreikin* in geb. „Atrium", die gepaard ging met de traditionele gongschaakwedstrtiden, ontvingen de winnaars uH banden van de beer j. G. Hoevenagel, voorzitter van de RSB. een bescheiden financiële ver goeding voor maandenlang bard zwoegen. De eindstand in de hoofdklasse ver meldden wij enkele weken geleden reeds. In de promotieklasse A werd Landsbergen kampioen met 7 uit en promoveert naar de hoofdklasse. Ir. v. d. Graaf en B. Riksen deelden de tweede en derde plaats met 5Vs pat. De 4e t/m 7e plaats werden bezet door Korpel, mevr. Roodzant-Gtim- merveen, Vijgeboom en Hammer (4tfc) Mr. Kijlstra (4), Kouwenhoven (3%) en v. cL Linden (1%) degrade ren. In de promotieklasse B zegevierden Van der Schee (0Me pnt.) volgens het Sonnenbom-Berger systeem en pro moveert eveneens. Tweede werd Lee mans met een gelijk aantal punten. De Jong bereikte de derde plaats (5en Onder de Linden de vierde (5). De vijfde, zesde en zevende wer. den gedeeld door Reltsma, Sponselee en J7 W. Bakker (4(4). j. de Graaf (3), Oord (2te)) en D. Verschoor (2te) degraderen naar de eerste klas- De kampioenen jn de overige afde lingen waren IA*. Stam; IB: v. d. Kieti; IC: W. J. Vos (gelijk met J. Visser); I1A: Van Baren; IIB: De Roos; IIC Vevmijn; UIA: mej. A. L. v, d. Giessea (gelijk met Van Wageningen en Zant- man}; I1JB: J. L. de Jong; IVA: Leeuwangh (gelijk met Schoenma kers); IVB: J. P. Pnstma. damje Bond loste de (Fr,), 334 kilometer om 9 uur mat kalme noordoosten vrind. De duivan kwamen evefa over 14.00 uur Hoven de »tad en Eet concours duurde 35 minuten. Db N.AJB.vJ*. loste zaterdag te Corkrll, 400 kilometer om 0.1O uur en de duiven kwamen om 13.00 uur boven de stad. Hier duurde het concours 40 minuten ROTTERDAM, dinsdag De Rot terdamso Politie-Harmonie zal op het concert van 11 juni in. De Doelen voor het eerst geklèad zijn in een gala-uniform. Hier toont een Haagse politieman dit uniform, dat i'n den lande door de politie-harmonieën bij bijzon dere gelegenheden gedragen wordt ROTTERDAM, woensdag, De op de tweede pinksterdag gehouden in ternationale voetbalcompetitie voor zeevarenden heeft een overwinidug opgeleverd voor de „Nigeria". Ate tweede eindigde de „Leipzig" en als derde he „Frosté'. Aan het toernooi namen achttien elftallen uit acht lan den deel. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, woensdag, Een groep van Griekse reders heeft bU de Japanse werf Ishikawajima Harima Industries 13 schepen van hel z.g. „Freedom"-type besteld. Een Freedom-schip is bedoeld als 'Vervaïigei' van de in de tweede wereldoorlog gebouwde Liberty-scbe- •pen. Het contract voor de bouw werd fn Londen getekend en heeft een .waarde van ruim 120 miljoen gulden. De I.H.I. heeft naar aanleiding van deze opdracht medegedeeld, dat zy in dc laatste tijd van meer dan 100 bui tenlandse reders verzoeken om inlich tingen over het ongeveer 13.600 ton d.w. metende Freedom-schip heeft, ontvangen. De werf ia in etaat per jaar 50 van dit soort schepen te bouwen. dlduten, die worden voorgedragen, blij-; ken dikwijls eerst sedert zeer kort een huunnndvllging, al dan wiet met ur-: gentdeverkiaring, te bezitten, terwijl daarbij t.a.v. deze mensen ln vele ge-! vallen niet gesproken kan worden van woon-omstandlgheden. die door de re geling veroorzaakt, bijzondere bevoor rechting rechtvaardigen, Hierdoor ont staat naar hot inzicht van de federatie een ach ter.stelling van woningzoeken den die in het beril zijn van een huur* machtiging en urgentieverklaring, maar die niet bel geluk hebben de aan- J dacht van de 1/3 regeling te krijgen, j Nogmaals wijst de federatie er op, dat door de 1/3 regeling geen woning; meer ter beschikking komt. De rege-l llng wijzigt slechts de volgorde van af- j doening der woning-aanvragen zoda-1 ntg, dat vele laatsten de eersten zijn. De Federatie van Rotterdamse Wo- ningbouwcorporatres dringt aan op op heffing van do 1/3 regeling. I .(Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het gemeenteraadslid, de heer S. Groe nendijk (opn) heeft het college van b. en w. schriftelijk vragen gesteld over de lydeiykheiw va» de vestiging van de betonfabriek aan de ZuMer- (parfcweg. V Vandaag heeft Rotterdam er een nieuw heremnode- magnzijn bij: Peiger op de Coolsingel een mooie zaak. Ik schrijf dit met enige schroom, omdat het onderwerp eeu beetjo „com mercieel getint" kan HJken. Daar moet je als kranteman alt(jd voorzichtig mee riju. Ik verzeker u echter, dut Lk dit stukje alleen pleeg, omdat ik Pei ger voor zo ver lk het thans kan be oordelen een sympathieke zaak vind. Ik krijg er geen das voor of go- lets. Of we nu behoefte hadden aan nog een exclusieve herenmodezaak in Rot terdam kan ik niet beoordelen; of ik er zelf ooI»t iets zal kopen evenmin, maar welaan,, Peiger staat er en Peiger Is in het nieuws. En er gaan daar, zo heb ik gehoord en gelezen, leuke dingen gebeuren. Dat is nlot zo verwonderlijk, want de heer E. H. G. Pelgw Is verschrikkelijk en thousiast. Hij wil dat zei hij ten minste een goede Rotterdammer worden. Hij vtndt ook dit ln tegen stelling tot een recente tv-film over Rotterdam dat Rotterdam wel de gelijk een hart heeft: leefbaar en vol leve®. En nu die leuke dingen: Peiger gaat zijn bestellingen uitvoeren me* een old-timer, een zeer oude in geel en zwarte kleuren geverfde T-Ford. Dit voertuig zal een vertrouwd beeld wor den in Rotterdam, Vele jaren heeft de- zo on vermoeibare werker in de Peiger garage gestaan, maar ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan werd hij van stal gehaald, opgepoetst en'nieuw leven in geblazen. In Dot Haag en Scheven togen is deze uit 1920 stam mende auto een bezienswaardigheid geworden. Nu koint hIJ Ln Rotterdam dienst doen. Als attractie zal Peiger zijn T-Ford buiten de rij-uren ten toon stelle® in de glazen nood-behuizing op het vroe gere terras van Atlanta naast de Ci- noac. Ik weet niet of dit iets nieuws is. maar bijzonder aardig is het we!. Het zou me niet verbazen als dit initiatief wordt nagevolgd. Peiger is een vindingrijk ma®* Zo Is cv parkeerruimte gereserveerd bjj de Ta ver o Beursgarage aan het Rodezand en by de Schouwburggaraige. Daar kunnen de klanten terecht. By het ver iaion van de zaak kan me® aan de ka*- sa een parkeerbewijs vragen. Nu is het mogelijk, dat de collega's va® Peiger dit eon vorm vin oneerlij ke concurrentie vinden. Dat zullen we t.z.L nog wel horen. Ik vind het heel listig en handig bedacht. Blauwe Dotter: 1 2 en 3 Laarant; Cen trum; 1. K Doormalen sr„ 2 en 3 D. Ttei; DCV: l Buurman, 2 F. v, d. linden. 3 W. Knljfi WMhemmdna: iw-2 j. Piooy. 3. Geto. Flooy; Maas: 1. E. D, Kleingeld, 2. Gene»» en Co.. 3 A. KMng'ïM; FeyenooKI: I. v d. Veöde-Veroime. 2—3 A. de Wad; Luchtrsi. ztgers: l. T. v. d. Dussen, 2 mew. v. Ge- mert en Co.. 3. E. van Ötxrt; Vale Dotter; 1 Gebr. Weftenvoorda. 3. P V- Dongen. J B. Kokx; Noorderjxwt: t, J. Derttenmeyer. 3 A. Tabbemee, 3 H. Pijpers; «CC: 1 C. Lieshout. 2 W. Klik. 3. J. de Graaf: OCC: I —2—3 Leo BuiDerihAib; Maasstad: l- A... v.d, Boogaard, 2 A GuMfc. 3 J. G. v. d. Spek: HRlegondia-- 1 J. Rustwat, 2 P. Hartman, 3 C. Rees. Ooievaar; 1 Bonkers, 2. v. Donêe- ren. 3. Zundorf; Wedefriens: t N. v. Wijn gaarden, 2 A. v Oort, '3. P. J. de Jon*; Reisduif LMO: 1—2 J. van Eek, 2, Gebr, dé Kruik en Zn,; Sportlef; l2>3 P. Ooster boa: 't Westen: 1 N. Diessen, 2 J. Geeve, 3 P J, MbL'eïis; Rode Doffer: 1—3 de Ja*er. 1 dé Patri Jr.: Spangenbode: t K. Bekude, 2 S. Romein, 3. w. v. d- WOd; Recfct v. AI: ien: l13 Hltio, 2 Setoru IJssolmonde: 1 K. v. d. Hengel, 2. U. v. d. Poel. 3 W. Prins; Snelvliegers: 1—2 Willem fflynooi, 3. G. Lubking; *t Zuiden: l. K. C. Somers, 2. W. v. Gelder. 3 A. Verbeek. N.A.B.v.P.: Willemavrienden: 1, Zwank- hulzen. 2 H G, Versnel. 3 Hoek v Bavel; Columba: I J. M. Kouwen, 2 J. Visser, 3 I. Straling; De Prins; 1 mevr, Van Dijk, 23 A v. Helden: Luchtsport; 12 C. Hamstra, 3. A. VreugdonSifl; Vrijheid Schiedam: J A Dutmel en 2 P- Vertin de. 3 W. Winters (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De heer Patolytsjev, de Russische minister voor de buitenlandse handel, heeft de ontvangst van de grote Nederlandse handelsmissie to Moskou, gezegd, dat de werf Verolme in Nederland to op dracht va® de Russische regering een dertig mUjoetn gulden kostend -plat form voor diepzeeonderzoek zal bou wen. Naar wij van het Verolme-con- cern vernemen, zijn onder handelin gen voor de bouw van zo'n platform aan de gang, maar op dit moment te nog geen definitief bouwcontract af gesloten, Dit zou over enkele dagen kunne® gebeuren. ROTTBRDiAX woerwJag. Ajin de Wü- Zwyg&r HBS ztfn resteagd voor het eiride^&men iuM«£4ng B; .WaBtton Hentiï Mrid RJetveïd, B«i» Baksteen. Wm Broekman. Jao Noordermeer, Fran* Hutoerhu van der SteM, John Ver- ffNH, Vtabach, Ben Weoteman. Rob Prlt5 6*°* Arte van Jacques Laurens. Wlm Slmcn Ouwerkerk, Theo Schotten. Wkn Soeterg, Jaap Sprornk, Jan Steen, Rob leeuw. Ton Wachter, Alex Wtesseivha-an en Niek Wlitvmens. Yjan. J?01. Charkrtse Lyceum zfln geslaagd Kyrnnaahun-alpt»: Pe- TJltake Schuddebeura Gtrrfe d» Waal Malefüt, Rcfc Petreaeu; gymnastom- AU Robber» en Koon Mastik Wlteenacihool zijn gytolk- Ie©rHr>ffen af- Ten slotte een zinnetje uit de offi ciële Peiger-documentatie, dat velen v«n ons deugd *»1 doen. Dit „Peiger Introduceert ln Rotterdam een -voor haar genre «aak nieuw systeem: elke kimt kan rieh volkomen vrtf voelen. De verkopen «preken de bezoekers pas aan sis dese er om vragen. Men kan l ,L. wii»en»onio jjchrlftop uttgBrcllct aan nc*«n teernoaen- af- deUn^en laswen (be*feK»r»i, «a teerttagea a£- lassen (gevorcterdeo), negen teerWttgea «Kheepjöwchlete. zeven leertte<ên ge- ^^.^eftKhryvre,r- twe« teerttosfeo adapi' ra^-etektromohteur, vijf |werlin*en A-to^o- timmeren, twaalf leerlingen tfleeetmonta- (beginne:6) en elf teerlingen dleaelmoota» (gwonderden). ROTTERDAM, voor het eind- "o het Rotterdam»*® ook rustig: de zaak binnen wandelen en !^c^UÏTLlün J- e. Beremer. A. Bro er weer uit lopen, zonder ieta te ko- pen". Ik vreet niet of dit een nieuw sy steem is. Maar wei een heerlijk sy steem en lk ga beslist een keer de proef op de som nemen- G, Q van Dé?, P. 'J. Derejani M. a. Fiantge j. H. Frartken, P. A. vaa Geweren. vaa der HetWea. g. J. de jonge, R, E, de «I* P" Ei Lammene. H. E. van der FB- A- Pi**». A. J. A. B* VM1 Frooüen. M«L C. E.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1