ieuwe onderwijsvorm emmrnm runolt lager dan halve prijs ROTTERDAMS DAGB WILT U ALLES? Foto's maken met dezelfde film bij daglicht, bij Opleiding kaderfuncties bedrijfsleven Terug tot de oorsprong en opnieuw beginnen Kurt Linden opvolger van Bob Janse Vannacht naar 't Venster Vermist. Chefarine „4' ROTTERDAM RIJNMOND MIDDENWEG MIDDELBARE EN ACADEMISCHE STUDIE RUIME ZEGE VAN SVH IN SEPTEMBER START DE VOOR LEERLINGEN DURE SCHOOL Driedelig fongenscostuum Sparta ontmoet} HCK tweemaaL l'WMWMIiEMl PROMOTIEDUEL 't huis met de zolder in capelle moet ook u nezien h^hhon l'/l.\ SCHUTTERS TEGEN EMM BOB JANSE NAM AFSCHEID Leerplan slechts één dag Myminhbr.x Bsem AGFACOLOR UNIVERSAL School ",»"ld Voetbaltoernooi voor Italianen Geen krant ontvangen? 4 middelen doen wonde ren bij pijn of griep! Feijenoord vrijwel niet geivijzigd GUUS HAAK MIDDENVOOR TEGEN EINTRACHT peg. 4 wfldaf 3 jtnrf 1SW (Van onze waterpolmnedewerkcr) WATERPOLO ROTTERDAM. 1 vrljda*. SVH I bleef op het goede pad door het Zaan- se Neptanus met niet minder dan 7 6 te kloppen. Vooral llan* Haten had een groot aandeel In dew overwinning, want htf scoorde vnier maal. De overi ge doelpunten kwamen op naam v»a Dick van Brtunmelen (2) en Mans Sanders. SZC had tegen Rotterdam met t tl la te brengen De Rottendammen boonden zich op het getuid van tech niek, snelheid en afwerking veruit tl# meerdere en door doelpunten van Diek van K ra Rn gen. Rob Schouten, John en Hans van Veen behaalden zu een 1>- 1 overwinning ODZ, dat verleden Jaar degradeerde j uit de hoofdklasse, w met twee wt'.! winningen van start gegaan De Rot-'' terdammers namen tegen DVZ een 3- 0 voorsprong door Marfha Wagenaor en Henhie de Wil. Kort voor het cln-i de zagen de Hagenaars kans de eer t« redden, nadat ze eerder een air afwerp gem lat hadden 1—3) Inde wedstrijd ODZ—PSV gaven de dames eikaar niets toe. Mar Una Wage naar en Corrie Bras gaven ODZ een 20 voorsprong. Nadat Corrie Ver hoeven en Tolie Heukols de stand in evenwicht hadden gebracht, greep ODZ door een fout van de PSV-docl- vrouw tooh nog de zege (3—2) i ROTTERDAM, vrijdag. Met ingang van september a.a. wordt de MaaB^tad, naar alle waarschijnlijkheid, een nieuwe onderwijn- vorm rijker, Als middenweg tutten de middelbare school en de academische studie aan de Nederlandse Economische Hogeschool zal dan de „School voor Iloger Economisch en Administratief On derwijs" van start gaan. Reeds lang werd er in het be drijfsleven behoefte gevoeld aan een op de praktijk gerichte stu- dievorm voor jongelui, die na het middelbare onderwijs niet meer willen gaan studeren, maar be hoefte hebben aan een verdere vorming en opleiding, die hen meer geschikt maakt voor het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven Een dergelijke op leidingsvorm bestond er tot nu toe niet. (Advertentie LM m«t gevoerd» jgnge en korte broek -v- - ürH In Rotterdam nam men naar aan leiding hiervan ongeveer een Jaar ge- - leden het Initiatief tot de oprichting van genoemde school (afgekort: H.E.A.O.), Dat de Initiatiefnemer» niet nlt de directe onderwljak ringen afkomstig sUn, achUnt ln dit geval geen pant van discussie te vormen. Men heeft zich de navolgende uil- i cmvgspiantcn gesteld het onderwijl dat jwm de door de stichting op te richten school tal worden gegeven, zaJ er vooral op gericht zijn de leerlin gen dto kermde en vorming bij te bren- gen, benodigd om de tamelijk Lngewik- j kelde apdnachte*» die het vervullen i van kaderfumcUee ln handel, verkeer industrie, bank- «n verzekeringswezen I I mrebrmitt, zelfstandig te kunnen uit» voeren. Toegelaten worden degenen j die ln het bezlit zijn van hot diplom» HBS. of gymnasium Daarnaast /ai het bestuur mot Iedere kandidaat, al* vorens hem tot de school toe tn laten een onderhoud hebben om na te gaan of hl) voor de school „geschikt" is De opleiding ral twee jaar gaan du ren, met dam-op volgend c«en vet plu h- i te doge van zes maanden Men hoopt 1 dat hot Ri|k deze nieuwe onderwipt- vorm spoedig zal erkennen, daar an- den de militaire dienstplicht root in I het eten zou kimmen gaan gooien mei 1 bet rekking tot lu-t al dan met uitstel verkenen vix*r deze stud lx Bij de sa menstelling van hot leerplan Is men J er vanuit gegaan „door minder vak* k«i te onderwijlen dloper te kunnen graven Mr A C van Epenhuvsea voorzitter van tie stichting, val het sa- j men lm ite uitspraak Ze moeten I leren praten en weten waarover zr pralen. jchool gaat voeren Het valt de Btich- Üng moeilijk een geru ut meerde onder wijskracht Ntrvoot te inden De ge dachten gaan momenteel uit naar een van de naaste medewerkers van de stichting de heer J G de Btutn, die weliswaar met op het gebied van het onderwijs, maar als marire-offieier zijn sporen, heeft verdiend ten aanzien van de opleiding van. leerlingen voor diverge taken De school /al (vfx>rlopig) gevestigd v/orden in het gebouw „de Brandans" in Sch leb roek Inlichtingen en aan melding bij de secretaris van de stich ting, de heer L de Waal, Prinses Julianalaan 31 te Rotterdam, telefoon J33698 (Advertenties l M iK/nesa&f 't M1RCCDKS ANKBR J J 75 waterdicht schokvrij v a. 'Mfr, en npdcr* bercwmrf# merken PRISMA - UNIVERSAL - CERTINA ET ERNA - ZENITH - MtOO »nx. VI. 47.50 - 1500- SAi e mei ecnrtftniijk» garantie 2 jaar .«uekard (Van onze honkbalmedewerker) IHBBISESB ROTTERDAM, vrij- dag Sparta, dat In I de hoofdklasse door het niet spelen van Haarlem Nlcola de ranglijst alleen1 aanvoert, ontmoet het komende week eind het Haarlemse HCK ln een, „doable header." I Zaterdag ontvangen de Rotterdam mers HCK op Nieuw Vreelust de Kin- heuners die getramd worden door Arte van Dnei Krol, vormen een jeugdig toam, dat vrijwel geheel uit eigen kweek is opgebouwd. De slagpresta-i ti.es zijn vrij redelijk en de defensie ïsj bij de gebroeders Paalman in goede hamdeii. Vooral Bert Paalman, die een ïn-ematnonale ervaring achter de rugi heef., kan het de RaUesrdammers moei- ïijk maken Naptimus ie in de derde klasse nogt steeds ongeslagen, hoewel coach Cees de Bruin z«eh voor grote moeilijkheden geplaatst ziet Zijn werpers Hans Bouwtm en Harry Beunik zijn nog al tijd met beschikbaar en da-arrdoor zijn de Ntptumanen op Andre Lenderink on John van de Heuvel aangewezen. De Ro'tardammers cmitmosten zater- da-g op de Abraham van StoEkweg SRA en hrt is de vraag op de ploeg van Gera»"d Keuzenkamp het Neptunes !a<ig kan maken RFC e»n Feijencxxrd spelen tn de tweede klasse een toonaangevende rol, waarbij RFC tot op heden toe de bes te 1 -vlr'AV. m.iakt De jeugdige ploeg van coach Jan van der Tol speet verrassend en effectief «j- "rfrj-nmi 'Aan zondag het gepromo- .'i'tn\sl" ,V(a«an»Bir op de Abraham vain SvJkweg het vierdc slachtoffer in succ-frsLe wordon Feijemo rd daaienfegeci krijgt hot za terdag m Den Haag moeilijk tegen ADO hoewel de Rotterdammers toch de be3te kansen hebben ADO blijft dut seizoen enigszins be neden de v« rwaciit 'ngan Werper Salem ruk sukkelt m»t een arm blessure en Van Marcc bleek te gen RFC als plaatsvervanger een vol doende i (Van onze handbalmedewerker) ROTTERDAM, vrU- dag De Schutters- heren, die dit seizoen vr|j gemakkelijk! kampioen van de distr, eerste klasee werden, zullen met de kampioenen van i de districten zuid a (EMM) en zuid b (Posterholt) strijden om een plaats in de overgangsklasse. Zondag spelen de zwart-groenen hun eerste wedstrijd tegen EMM in Vlis-( siigrn. Het zal de Read ijkers met mee-1 val lm om tot een goed resultaat te ko- m.n De Vliss'ngesrs spekn bijzonder1 fel en laten zich daarbij met altijd va<n hun sportiefste zyde zien. De heren van Meeuwen, kampioen van de distr tweede klasse a. spelen twse wedstniden teg«n de kampioen vai de tweede klasse b, Operaie 3. om een plaa's an de eerste klasse De eerste ontmoeting eindigde in een zege voor Meeuwen on daardoor 15 een 1 gelijkspel in de komende thuiswedstrijd I vol-loonde voor de promotie i Veto speelt in de afd eerste klasse) de laaLite wedstrijd tegen Vires 2. In— i dien Veto wint zal een beslissingswed- s1rtjd tegen Atomium moeten beslis-) sen wie naar de distr. tweede klasse zal overgaan ROTTERDAM, vr^ag. Gister avond heeft trainer Bob Janse af- Bcheid genomen van Xerxes, Het be stuur van de Rotterdamse ere-divlsie- 1 vereniging bood de scheidende oefen- meeater ln het Holbeinbuis op het Stadhuisplein in aanwezigheid van een aantal genodigden een diner aan. Daarbij U duidelijk tot uiting geko men, wat Bob Janse ln de afgelopen drie jaar voor Xerxes heeft betekend. De diverse sprekers, onder wie voorzitter Harry Keeven, bestuurs-1 lid Kees v d Peppel, verzor- ger Ted Troosd en assistent-oefen-1 meester Kïaas Terluin staken hun 1 mening niet onder stoelen of banken Bob Janse werd met alleen ge roemd om zijn grote capaciteit als trainer, waardoor Xerxes «1 drie jaar tijd van de tweede divisie ln de ere divisie kwam, maar ook om de wai- me, menselijke wijze, waannee hij zijn „jongens" tegemoet trad De heer Janse, die het kamende seizoen het Bredase NAC onder zyn hoede krijgt, had bijna een. uur nodig j om de aanwezigen voor de hem be- wezen hulde te bedanken XERXES' OEFENMEÊSTER Bob Janse temidden van spelers en bestuursleden van de Rotterdnm- se ere-divisieveremgmg tijdens het samenzijn tn het Holbem- huis. Nu dezecoituurrr» mei twee broeken von-éWO alle maten 29?5 9 Morfltnocbtend 9 uur begint de ver koop. GAin t»leFonlich* of tchriftelijk* orden. «KOhlIOAM HOOOVUIT SCHKOAM m VLAAZOINOIN UlMN VIST AKNHCM Weil'Krulling* 1 Kor* Hoogitroi» 1 MeeM 1 Kalenrfr. logidlit 1 Wlnkelieri'ui* i Hoogitroo» 1 Win lui c entrain LlomM 1 Kosrlemmef ttreat 1 SIleen 1 Wlgkokontrw» freillKaof Hut vo/rlopige It*"! plan is geba- nx'r^i ov> (U vuLgtwic tiegimaclm l Beheersing en kon nu vin de «iructuur vam dc Nedei lojvrisc taal Ln ad zi>n fa- ct'Wön 2 KoofiLa van» de motk-rw vreemde balen, met ais hoofdtaal het Kn.gr La on eon keuzetrvogelilkhcul tus. 1 •en Fratna en Duits 3 Theoretisch praktisch onrtorwljs Ln zowel d« alge mene economie de bedrljfsecrww- mio Ook aan dp economische geschie- den Is en aardrijkskunde zgl aandacht won hm fwi'r-orj Wat betreft (ie ftruincien verkeert men n>g m een enig-izims onzekete po. I <itie Voor de start heeft men de be- •chtkking nvvt «.-n kapLtnaL, blH*mge- hracht d(v>r hot bodt ijfsleven Maar tia Ivot eerste jaar r.m Hukwubsidte zeer welkom zijn. daar er ander» dl- Vl.rse chai ita'U'Ve fcruisen aangespro ken Tm ut en nu* ten woi ctwi De eerste jarrn ziet men ileh dan ook genoodzaakt, met ong op het bo venstaande. hei schoolgeld vrtl hoog te moeten «tellen, namel(|k 1000,— per cursusjaar. Namen van toekom- »tlge leraren wilde men, daar er nog enkele vacature» bestaan, n og niet vrUgeven. We! werd de venekering gegeven, dat de aan te trekken leer krachten van het allerhoogste plan ■uilen i|jn. Een vergelijking met een andete on derwijsvorm is een moeilijke zaak „We hebben mbschlen wel leb» weg \un Nijemodc. maar dan in een /eei zeet nuchtere vorin", aldus mr van Epeuhuyscn Ook kon men nog met zeggen wie in de toekomst de dim tie over de (Van ome iportredactie) ROrrERDAM, vrijdag Bob Jan- te beeft persoonlijk »Un opvolger bU Xerxe» aangekondigd. TUdens een af scheidsdiner bevestigde een telefonl- iche mededeling de komat van de 33- Jarlge Duitser Kurt Linden, die voor heen alt trainer werkte onder Karl Kappan bU Lausanne Sport, Afgelopen dinsdag is Kunt Linden ln Rotterdam geweest Tijdens een onderhoud met het be- ttuur van Xerxes kwamen beide par tijen reeds tot volledige overeen komst Gisteravond werd de Lndienettre- dln-g van de nieuwe oefenmeetter, die een contract van twee jaar heeft ge- tektnd, officieel bevestigd, M Als» P.v.d.A.'er begin ik al WÊf aardig te wennen aan de politieke dreunen die onze groepering krijgt te incaa&eren. Nog zo'n verkiezing en we zijn een knus splintert* lub je gewor den Ik zul dun tenminste het ge- tot*! hebben tot een select groep je te behoren, P.v.d.A. gaat dan ook betekenen Party van de Andersdenkenden, een soort V.P.R.O. in de Nederlandse poli tiek. Hi 1 /dl vuor sommigen wat moeilijk h* u>'eien zu» vooiai oor degenen die de lijd van Troelstra hebben mee gemaakt, maar dear is nu eenmaal niets meer aan te doen We zullen er diwrlwcn moeten, terugkerec tot de oerspiung en vervolgen» opnieuw be- gunnen De tragiek van een grote politieke partij (en dat waren we toch) 1# dat hij mot tot ai Lengte van dagen bluft groeien Dat is o»ik helemaal niet zo gek In zon paitU komen na verloop va*i tijd te veel menden die van te veel dingen alles hegriluen Dat i'ckt je op den duur Kin kot k heeft dat bemop u Het is w.iii sLhijnhtk ook het enige dat hl) goed begrijpt, maar iit-t >s voldoend om in de politiek als «*n komeet om hoog te sthleton Zodia je je namelijk gaat verdiepen m srtK*iaul-«wn«misohe raugstukken kom je tot de om*dekking dat het al lemaal niet zo eenvoudig ILgt en dat betekent het be-gn van het erade. Op ct n gegeven m< ment kom je dan zovei dat Je \ia de puhliciteiNm dde- I len gadit vtrklatxn dat regeien zo m jeiUjk Is en dal Je het niet iedereen naar de z'n kan maken Dat inoe-t Je natouriyk nooit doen Wie dat toch doel. dooi namelïik een beroep op hot vi>-» stelling*.vermogen van hot volk en cla.vr moet je heel xuoi/ithüg mi1» /ijn Koekoek heeft dat doen en luk aardige Is. dot hll dat vain ons lioeft afgekekui. Was or vroeger heel vroeger ioinamd in de S D A P. (hij ruste in vivik?). die eraan twijfelde, dat het volk ntet zou begrijpen wat de par'ij wilde' Welnee men sprak sunpeletaai Daarom terug tot de oorspteng en opnieuw beginnen We kunnen het o n> gezellig krijgen, samen Het consulaat-generaal van Italië in Rjtte-dam organ^eert ter gelegenheid van de Festa Delia Republics (feest van de republiek nationale feestdag rn l'a'le) m nauwe jamenwerking met Cuaatt en de Ga- baidina ln Rotterdam het volgende prog-amma 00 zondag 5 Ju nu On 12 uur beg nt het voetbaltoer nooi, dat wordt gehouden op de aport-i velden aan de Abriham van Stolkweg Er zullen aan deelnemen elftallen uit i Den Hang U-recht, IJmuiden en Rol-i teidam (G«- bald na) De beker is ter 1 btMchLkk'ng ges'e'd door de eonsul-ge- nciaal Van 17 tot tU uu- ls er een ontvanest ir iet g bniw Een 1-achtsweg 24 De *h ng H Pp aan Buitenlands* We km men vrrz »ekt on* de Itahsansr vc'a'ing van dit bclchl te pub) ce-en. hu k m' hc C'ari amict, il conto la te generale d'Italia In Roitrrdam ln ttretta colla- borulone col Com It e U Garlbaldlns in occaatone della FmU delta Repub- blka. Dometiloa 3 ilumo: Alle ere 12 toi- ■la un torEco dl calclo che ave» luego nel campl tporlivi Abraham van Stolk- weg (capollnea del tram no. 1). Parte?iperanne te «quidre di Den Haac. t'trrchl. IJnmlden e Rotterdam (Garjbaidlna). La co pp» e atata aueg» □ata dal algnor Console Generale. Dalle ere 17 atle ore 18 ei »«ré U0 riervbnente ne)U polonlaa Een- drachteweg <4, dove vol tutti iaf«l« Ij benvenuttl. 1 Vanaf vandaar sollen loala gemeld op vrjjdag- en zaterdagnachten, nacht- voorstellingen gegeven worden tn filmtheater 't Venster. Het ligt m de bedoelimg om fi!m> te vertonen, dte belangwekkend zijn en waarven n.et aangenomen kan wor den, dat zij in de normale programma lle een week vertoond zullen worden Het zuilen tn hoofdzaak reprises be treffen zo zal vandaag en morgen ge- •tart worden met -Vie Privée", tea-wU] volgende week „Jules en Jim" ver toond zal worden. Door deze programmalle hoopt men zoals in de Krtterlon theaters te Amsterdam en Den Haag geschiedt ook op het punt van de goede film een nieuw element ln de filmp-ogramma- tia van Rotterdam te voegen De entree-prijs voor alle rangen be draagt 2,30. waarbij reduet'e ver leend wordt aan leden van de film liga en ingeschreven studenten op ver toon vtn collegekaart. GEVAERX-AGFA H«t Bot te rd «mach Perool-abonnete kunnen on» dit telefonisch melden vin mainrfag tra zaterdag 17.30—20 00 uur Telefoon US41Q Abonnee» buiten Raam-Schiedam kunnen zich wenden tot onze pJaat- MUJke agenten. (Advertentie LM.) Vier middelen in Wn tabiet heipen elkaar endoen wonderen/ De vier middelen, verenigd In ftn tablet Chefarine „4"» zijn tik afzon derlijk In de halewróld beroemd en hebben miljoenen menton baat ge* bricht Tezamen werken zij nóg beter en doen werkelijk wonderen. Eén der bestanddelen Is het betrouw* bare maagmiddel Chefarox, dat een teveel aan maagzuur neutraliseert De combinatie is Ideaal om pijn of griep doeltreffend te bestrijden. In Ouweharvde Dierehpank hangen de papegaaien nog altijd op beugel* langs de hoofdingang. Dit is 'n ouderwets sys teem. dat bij dc directie maar al te goed bekend is Men wil deze vogels liever' 'geheel m de vrije natuur plaatsen, En- jkele weken geleden is men daarmee be-1 Ïormen B(j wijze van proef werden en- ;ele groene amazonepapegaaien in de lommerrijke bosschage* gepiaats Ze werden dagelijks voorzien van voedsel en kregen voor de nacht en voor slecht weer een ln de bomen ingebouwd on derkomen Het g.hg allemaal heel goed. De vogels hadden er zelf veel plezier ,n en fenolen nu een onbeperkte vrijheid. Het publiek, dat kennelijk ruet gewend ls «an een loslopend of loevliegend dier ln eeh dierenpark, vond het aanvankelijk maar een vreemde sftuatie. Talrijke ma- I len kwam er iemand met een papegaai} op de hand bij de controle met oe méde- deling: „Ut heb een vluchteling". Het te-1 gen deel was waar an toen men de men sen uitlegde wat er aan d« hand was/ namen ze vaak zelf de vogel weer mee om hem op de plaats waar hij was ge vonden terug te zetten. Helaas is er echter iemand geweest, die de verlei dln niet heeft kunnen weerstaan om 'n van de kleurrijke en praatzieke vogels, mee naar huis te nemen, want sinds enkele dogen staat er een ln vrijheid 1 levende pipegaai op de HJ»t van ver misten. Geen plan dus om door BRJ-j dorp te worden nagevolgd- (Van oöze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Feü- enoord gaat zaterdagavond in de In- ter totocompetitle van start tegen de club van onze vroegere bondscoach, EIek Schwartz, Eintracbt Frankfurt. De stadion bewoners zonden deze Europese reeks van wedstrijden oor spronkelijk openen op 28 mei tegen Lanerossl, maar doordat de Italianen op dat moment in Rusland verbleven, ls dit treffen uitgesteld tot 8 juni. In het team van Feijenoord zijn de verwachte veranderingen uitgebleven. De algemene opinie was, dat de jeugd een nieuwe kans zou krijgen, maar Feyenoord's keuze-heren waren min of meer gedwongen hiervan af te zien. De belangrijkste kandidaten HansVen- neker en Kick van der Vall maken namelijk op het ogenblik met Jong Oranje een trip door Oost-Europa. Alleen de opstelling van Guus Haak als middenvoor z?.l bij velen enige ver bazing wekken. Van een experiment is echter nauwelijks sprake, want de ex- in ter nationaal heeft al eerder m de Rotterdamse voorhoede geopereerd. Hij heeft toendertijd zeker met te leurgesteld en men ls bij Feijenoord van mening dat Haak tussen Krulver en Bild een nieuwe kans beslist ver dient In de achterhoede viert Piet Ro me un opnieuw rentree Het zal voor Romeljn met gemakkelijk zijn om zijn vaste plaats m het eerste van Feijen oord te heroveren, want hij staat op gesteld op de voor hem vreemde UnksachterpUats, Cor Veldhoen mag namelijk zijn kunnen op rechts tonen. Feijenoord zal beslist een ander Eln- tracht tegenover zich vinden, dan het team dat drie maanden geleden met 4—1 van het voorlopig Nederland3 elf tal verloor. De Duitsers speelden toen zonder enige inspiratie en het oefen duel had weinig betekenis Nu ls de situatie anders. Elek Schwartz verklaarde dat zijn ploeg z ch terdege op de intertotocompetltie heeft voorbereid en dat Eintracbt daarin een goed figuur wil slaan. Feijenoord ls zich er van bewust dat de Frankfurters niet te onderschatten tegenstanders zijn. De ploeg werd weliswaar slechts eenmaal kampioen van de Bundeeliga, maar het behaalde daarnaast tegen ge renommeerde Europese topclubs vaak goede resultaten. In 1960 eindigde Ein tracbt Frankfurt zelfs ln de finale van de Europa Cup voor landskampioenen, waarin t door het toen nog „komnk- 'uke" Real Madrid met 73 werd te ruggewezen Afgelopen zondag won nen de Frankfurteis met niet minder dan 4—1 van Borussia Dortmund, In Eintracbt spelen diverse serieuze kandidaten voor de nationale Wesl- duitse formatie, die binnenkort ln het wereldkampioenschap ln Engeland zal aantreden De bekendsten hiervan zijn rechtsbinnen Jurgen Grftbowski en doelman Kunter, maar ook Luu, die in het 4—24 systeen de centrale lin- kerverdedlglngspost voor zijn rekening neemt en linkshalf Trlmhold staan op de lij at van de Duitse bondscoach Hel mut SchÖn, Feijenoord speelt in de volgende op stelling: Pleters Graafland; Veldhoen. Kraay, Rimeljn; Fransen, Luyten; Weering, Krulver, Haak Bild, MouUJn, Elntracht Frankfurt is nog niet defi nitief samengesteld maar zal er ver moedelijk als volgt uitzien; Kunter Wlrth/LLndner, Luta, Blusch: Frlad- rioh, Trlmhold; LoU, Qraboalci, Hu berts, Sols.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1