Wennerström geen moment onbewaakt Wilde minks vissen zalm in Zweden Swiebertje en Bonanza bij jeugd favoriet LICHT GAAT NOOIT UIT IN GEVANGENISCEL 17 ZWEDEN ACHT SPION NOG GEVAAR VOOR DE STAAT SF" Hof vonnist 8 jaar voor 'Carnavals- moord' Soldaat in Assen bij het zwemmen verdronken Russen gaan misdaad strenger aanpakken 'iim J r ki. .-JJi (Vun onze Scandinavische correspondent) KOPENHAGEN, woensdag Al meer dan 50 jaar lang is in Zweden niemand ter dood veroordeeld en daar zou de vroegere hoge officier en diplomaat Stig Wennerström, die wegens 6pionage en Russisehe sympathieën tot levenslang veroordeeld is, een zekere troost uit kunnen putten. In het land van zijn opdracht gever zou hij er in geen geval het leven af hebben gebracht, en, gezien de ernst en de zeld zaamheid van zijn misdaad, zou den ook de meeste Zweden er geen bezwaar tegen hebben ge had als deze, op geld en luxe be luste, spion ter dood veroordeeld was Niettemin is het mogelijk dat Wen- nerström, als hij het voor het zeggen had gehad, de doodstraf zou hebben verkozen boven de harde behande ling die hem in de gevangenis te wachten stond. Het is echter begrijpelijk dat Wen- nerström door de, anders altijd echt humane, gevangenisdirecteuren als een speciaal geval wordt beschouwd. Het komt Immers in Scandinavië niet vaak voor dat zij te doen hebben met een misdadiger van een dergelijk kaliber, De verantwoordelijkheid van de gevangenisdirectie is groot omdat de mogelijkheid van Wennerströms be vrijding door de duistere, zelfs na pijnlijk nauwkeurige nasporingen niet geheel duidelijk geworden, kring van politieke misdadigers groot is. Het risico van een ontsnapping van Wennerström mag eenvoudig niet ge nomen worden. Gezien zijn uiterst strenge bewaking is het dan ook be grijpelijk da, Wennerström zelf moord probeerde te plegen. WRAAKMOTIEVEN De regering, die zo nu en dan door binnen- en buitenlandse journalisten en onlangs ook in het parlement door afgevaardigden van de regeringspar tij gevraagd wordt naar haar instel ling tegenover do extra-strenge be waking van Wennerström, windt er geen doekjes om: „Wennerström Is nog even gevaarlijk voor de Zweed se veiligheid als voorheen", zo ver klaarde de Zweedse premier Tage Erlander onlangs. De minister van justitie, Kling, weigerde enige tijd geleden in te gaan op de vraag of de harde behan deling van Wennerström niet veroor zaakt werd door wraakmotieven. De processtukken van de zaak Wennerström zullen pas na vijftig jaar geopenbaard worden. Dat is ge bruikelijk In Zweden bij processen waarin de landsveiligheid in het ge ding Is. Men kan slechts hopen dat die stukken te zijner tijd volledige klaarheid zullen brengen over de ac tiviteiten, de contactpersonen en de financiers van de meesterspion. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat Wennerström in de tijd dat hij mili tair attaché in Washington was ook contacten had met de Amerikaanse spionagedienst C.I.A. HU zou dan eigenlijk een dubbelspion zijn ge weest. Zijn Zwitserse bank zou daar veel over kunnen vertellen, maar zoals bekend is, doen Zwitserse banken zo- Iets iet. Wellicht schuilt er belang wekkend materiaal in de brieven van Wennerström aan zijn vrouw. Deze brieven zijn opgeborgen in een safeloket van Wennerströms vrouw, Zij zal ze pas na zijh dood openbaren. Het gaat hier niet om uit de gevangenis gesmokkelde docu menten zoals wel beweerd wordt. CEL 17 In elk geval klinkt het hoogst on waar schijn Uk dat Wennerström In staat geweest zou zijn om iets uit zijn cel te smokkelen. Want cel 17 van het „vaste paviljoen" in de Stock- holmse staatsgevangenis Langholmen is een vesting met een vrijwel water dichte bewaking. Drie bewakers controleren onaf hankelijk van elkaar alle bewegin gen van de gevangene. Twee stalen deuren sluiten Wennerströms cel af en worden voortdurend door twee zwaarbewapende bewakers in het oog gehouden. Alle tralies van cel 17 zijn draaibaar aangebracht zodat een zaag er geen vat op kan krijgen. In de cel brandt dag en nacht de ver lichting. De gevangene heeft door het kleine venster slechts uitzicht op een hoge muur, waar weer andere ge wapende wachters op staan. Wennerström, die er bil het proces gezond uitzag en koel, zelfs arrogant optrad is nu nog slechts een schim van zichzelf. De bewakers moeten hem uit zijo bed tillen om hem te laten alen. Als hij dreigt een hongerstaking te beginnen wordt het voedsel hem met een spuit ingespoten. Hij krijgt vrijwel geen ontspanning of lec tuur. HU vegeteert volledig In zijn isolement. Onlangs schreef de vroegere lui tenant-kolonel van de luchtmacht aan zijn vrouw: „Ik weet dat ik Langholmen alleen op een draag baar, dood of doodziek, kan verla ten." Aan de Juistheid van deze me ning hoot niet getwijfeld te worden. De Zweedse luchtmacht. pag. 4 - maandag 6 juni 1966 CVau onze oorreepowdent) DEN BOSCH, maandag. Het! Bossche gerechtshof heeft de 33-Jarlge; landarbeider Chr. van den B. uit Zun- Aart wegens doodslag op d« landbou wer M. van Hasselt veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf mot aftrek van voorarrest. De Bredase recht bank had verdachte veroordeeld tot den jaar gevangenisstraf met aftrek, Het hof heelt het rechtbank vonnis bevestigd voor wat de bewijsvoering; betreft, doch vernietigd ten aanzien van strafmaat Van den B. werd begin maart vorig, jaar aangehouden, nadat de heer Van Hasselt op de laatste dag van het car naval in Zundert dood was aangetrof fen. (Van onze correspondenten) DRACHTEN maandag De 21-jarige dienstplichtige militair Jeen Landsman uit Rottcvalle in Friesland is gister middag in een zwembad in Assen ver dronken. Hij behoorde tot de 42 in fanterie verkonndngseompagïiie gele gerd in de Johan Willem Frlsokazeme in Assen. Met een paar militairen, was hil gaan zwemmen. DORDRECHT De zesjarige B. J. Paludameu uit Rotterdam verdronk gistermiddag in het recreaJbieoord Bruggehof bij de Moerdijkbrug. Ze was met een vriendinnetje bij laag water het Hollands Diep ingegaan en in het diepe deel terecht gekomen. Het andere meisje werd gered. MOSKOU, maandag (Reuter). Het Kremlin heeft plannen bekendge maakt voor een straffere bestrijding van de misdaad. De nieuwe campagne Is vooral gericht tegen de jeugdcrimi naliteit en tegen gewoontemisdadigers. Volgens het regeringsblad Izwestlja moet een speciale commissie een wets voorstel opstellen, dat tegen novem ber as. aan de Opperste Sowjet zal worden voorgelegd. De zaim probeert hem te ontsnappen, maar zelfs daar weet een mink raad op (Van een medewerker) NIJMEGEN, maandag. De televisie-programma's Bonanza en Swiebertje zijn favoriet onder de jeugd. 42% van zevenhonderd leerlingen van de zesde klas van lagere scholen in Arnhem gaf bij een onderzoek (midden januari tot midden april 1965) door het Instituut voor massacom municatie van de Nijmeegse katholieke universiteit voor keur voor deze uitzendingen te kennen Jongens gaven. Ut volgorde, de volgende voorbeur op: 1. Bonan za, 2 Rawhide, 3. Swiebertje, 4. Lassie, 0, de FUntstones. De meisjes keken meer naar pro gramma's waarin romantische aangelegenheden of gezinsproble men de boventoon voeren: 1. Swiebertje, 2 Bonanza, 3. de Lucy Ball Show, 4. de Beverly Hill BUiles. 5. de Fllntstones Het meer intelligente kind kijkt meer naar het journaal en de do cumentaire uitzendingen dan zijn minder intelligente leef tij dme- nootjes. De programma's, die over hot algemeen niet leuk werden ge vonden waren: Barend de Beer, Openbaar kunstbezit, Brandpunt en Achter het nieuws, Uit de enquête, die bestond uit een inhoudsanalyse van de pro gramma's en een onderzoek naar de reacties van de kinderen daar op, bleek dat B3 pet van de kinde ren thuis een televisie-toestel heeft. Van de niet-televisiebezitters wil 78 pet. thuis wel een toestel hebben. De wens hiertoe neemt echter af met een toenemend in telligentiepeil. Als kinderen naar de televisie kijken ligt de tijd waarin gekeken wordt door de week hoofdzakelijk tussen half acht en half tien. Tij dens het weekeinde wordt meestal langer gekeken, vooral op zater dagavond. Jongens blijken wat langer te kijken dan meisjes. Op zaterdagavond kijkt 70 pet nog na half tien, op zondag hou den de meesten met kijken op tussen half negen en half tien (53 pet.). Van de kinderen die thuis geen televisietoestel hebben kijkt 73 pet door de week tot een tijdstip dat ligt vóór half negen PARTNERS In de gezinnen met televisie thuis wordt meestal met het hele gezin gekeken. De meeste kinde ren kijken ook het liefst met ge- zlnoge noten. Als belangrijkste reden hier voor werd opgegeven dat het met deze personen „zo gezellig is" om te kijken. Slechte l%van alle kin deren meldde meestal alleen naar de tel visie te kijken. 11% echter gaf op het liefst alleen te willen kijken. Kinderen die thuis geen toestel hebben kijken meestal en ook het liefat bij vriendjes, bUna niet bij familie, kennissen of buren. Broers en zusters komen op de tweede plaats. De helft van de kinderen met een toestel thuis gaf op dat nooit onder het eten werd gekeken. Een kwart meldde dat regelmatig tij dens het eten werd gekeken. Kinderen bU wie het toestel minder dan een jaar in huis is blijken hun huiswerk vaak te ma ken in de kamer waar het toestel staat. Later blijken de kinderen een andere kamer op te zoeken. De totaal-indruk van de enquê teurs is dat de meeste kinderen de televisie een plaats weten te ge ven naast andere factoren ln hun leven, dat zij er niet aan verslaafd raken. LEEFTIJDSGRENS De meeste ouders blijken zich aan de door de omroepen opgege ven leeftijdsgrenzen te houden. Behalve programma's die de kin deren niet mógen zien, zijn er ook die zij zelf niet willen 2ien. Boven aan de lijst staan de „enge pro gramma's (moordfilms, griezel stukken enz.). Dan volgen kinder en kleuteruitzendingen en praat programma's. Kinderen van leidinggevenden en academici en kinderen uit de niet-zelfstandige middenstand blijken meer aan normen gebon den te 2ijn bij het tv-kljken, dan kinderen uit andere sociale mi lieus. Kinderen van arbeiders ge nieten een grote vrijheid. 59% van de onderwijzers, ook in het onderzoek betrokken, meent dat de televisie op kinderen «en slechte invloed heeft (slechte nachtrust, verlies van eigen Ini tiatief, lagere prestatie» op school). 2^0ALS Australië jaren geleden rijn konijnenplaag had, zo J zit Zweden op het ogenblik met een mink-plaag, Enkele jaren geleden ontsnapten enkele minks uit een fokkerij. Die hebben zich blijkbaar zo razendsnel voortgeplant, dat ze nu in geheel Zweden worden gevonden, ondanks het feit dat er jaarlijks ongeveer tienduizend worden afgeschoten. De dieren vormen een ernstige bedreiging voor de vis stand in rivieren en meren, want al 's een mink niet vies van hazen en kippen, het liefst eet hij zalm. Hij kan beter duiken en zwemmen dan welk roofdier ook. Eén mtnk- familie is in staat om 'm enkele maanden tijd een riviertje volledig leeg te vissen. De foto's tonen de verbazingwekkende handigheid, waar mee de tengere rover op visvangst gaat Aan de oever van het water zit hij doodstil te loeren, tot hij achter een steen een rustende zalm ontdekt. Snel en onhoorbaar schiet hij het water in en grijpt de vis met zijn poten. Het feit dat deze ongeveer even groot is als hijzelf, en soms zwaarder, schijnt hem niet te deren. Er is een mink gesignaleerd, die vijf minuten onder wafter bleef. Hij houdt vol tot hij met zijn scherpe klauwen houvast heeft aan zijn prooi en bijt hem snel dood. Ais hij de vis naar de oever heeft gesleept, doet hij zijn moal met de iekkerste stukjes. De rest het grootste deel laat hij liggen. Als een ruiter ta paard, klemt hij zich vast aan zijn prooi 0 Klaar voor de duik, beloert de mink een zalm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1