Van Mil gaat Bor's ideeën toepassen curiosa tót kunst BIJ N.S.: GEEN GEHOOR VOOR WENSEN K.v.K. convector mJ* Aardgas/ Logeren in Rotterdam Hoofdagent bedreigd 8 maanden geëist Twee doden en twee gewonden bij botsing Nieuwe school voor K.O.F. Wachten op verhuizing voordeligste is van: ROTTERDAM RIJNMOND HAVENADMINISTRATIE 'STROOMLIJNEN' MET COMPUTERS MACHINE LEVERT NA ENKELE MINUTEN LOONAFREKENING Loonafrekening Helikopter I wee Uitslagen Stibeka. o Feijenoord wil Leif Poulsen Scheepvaartverkeer j gestremd j Neptunus tegen CVV I Internationale treinen stoppen niet in Rotterdam Gastgezinnen nodig voor jongens Ach, die bedrukte werkgevers 'aars/rta pagina 4 - woensdag 8 juni 1SB6 Het economisch-Wchrteiogiach insti tuut voor Zuid-Holliwu] hc«£t, in op dracht van de kamer van koophandel en fabrieken in Rotterdam een onder - zoek ingesteld naar de hotelsituatie In de Maasstad. Gisteren werd het be trokken rapport hierover gepubli ceerd, hetgeen gepaard ging met een persconferentie, die heette te dienen ter verduidelijking, Daarvan ie nu that bepaald veel te recht gekomen, nog afgezien van het feit dat enige leden van de hierbij be trokken commissie van de kamer van koophandel tijdens die persbijeen komst fel met elkaar in debat raakten. Zij waren rerpresentanten van twee meningen- De eerste komt kort gezegd hierop neer dat menige bezoeker, al dan niert ln groepsverband, soms heel moeilijk en soms helemaal geen onder dak ln Rotterdam kan vloden. Daar om blijft men weg en dat heelt weer gevolgen voor het economisch leven. Daarom moot de hotelcapaciteit wor den opgevoerd ern dat nog wed heel vlug. Dan zal de bolangstelUng van dc atad wear stijgen en dat betekent «n garantie voce- «ai redelijke bezetting van de nieuwe capaciteit. De ondone mesntng? or bestaat een niet onaanzienlijke leegloop fn de stil le tijden. De bouw van een nieuw ho tel is op grond van de explcdtattecij- fers niet verantwoord; toch moet de omvang van do stroom tocniaton goed ln hot oog worden gehouden. Groei daarin kan aanleiding zijn voor een verantworde vergroting van de capa citeit. Deze meningen, die flink botsten, bleken niet verenigbaar. Daarom dat verzook om een rapport aan hot E.T.1, Nu is het er. Het moot dienen als zake lijke basis bij de besluitvorming, Met alle reapeot voor het E.T.I., die zakelijke basis bleek gisteren hier ©n daar een beetje op loase schroeven te staan. Zo werd er nog met een uit dc Jaren vettig daterende klasse-inde ling gewerkt, waarin tn de loop der jareo wol enige verandering ia geko men. Over de fimotlc van De Doelen waarin congressen kumon worden ge houden, wcrrdt geun enkele prognose gedaan, omdat daarover ten tijde vet» de opstelling van het rapport nog niets te zeggen zou zijn geweest. Wat er wel over wordt gezegd, bleek gisteren niet helemaal juist te zijn. Het accent ligt bij de congressen ln De Doelen niet op de zomermaanden; ook in bedui dend (toeristischstillere perloden zal er worden geoongrewseerd- Van de zijde van de kamer van koophandel word gezegd dat hot eigen lijke werk t»u pas kan beginnen, Dc commissie voor de plaatselijke belan gen moet nog uitmaken wat wenselijk is. Dat betekent dat men opnieuw on derzoekingen zal moeten doen. die ter dele zelfs een correctie zullen beteke nen van het E.T.I.- rapport. Dat bete kent dubbel werk en tijdverlies. Want do mening snel bouwer en niet wachten, vandaag nog beginnen lijkt de meest redelijke, te meer daar De Doelen niet of nauwelijks ln de berekeningen Is betrokken. Het aan tal in Do Doelen tc houden congressen vertoont eon gunstige ontwikkeling. En nu al wordt er in het buitenland dc kreet vomomm: „Rotterdam? Daar kun je toch niet logeren". (Van onze correspondenten) DOETINCHEM, woensdag. De 72-Ja- rlge R. van der Klip en xltn echtge note A. C, I. T. van der Klip—Goilcr, belden uit Den Haar, kwamen gister middag bti Zeddam ia Gelderland Om het leven toen zU met hun auto ln bot sing kwamen met een vrachtwagen. By hen ln de wagen cat bovendien het eohtpaar Bel uit Alkmaar, van wie de vrouw zwaar gewond werd. Het ongeluk gebeurde op de kruising tn de rijksweg BeekTerborg. Volgens de politie reed de heer Van de Klip de kruising op zonder voorrang te verlenen, aan het verkeer op do voor. rangsweg. HOORN, —De 20-jarlge J. van der Steeg uit Huizen en de vijftienjarige E. J. M. Vos uit Blaricum kwamen gistermiddag op rijksweg 7 onder de gemeente Hoorn om hot leven, toen zij met hun Volkswagen plotseling zon der, aanwijsbare oorzaak dwars over de weg schoot en op de linker weghelft ln botsing kwam met een hen tege moet komende vrachtwagen. BERLIKÜM, De 2G-jarige mevrouw IV. MeulendijkVerstege Utt Berll- kum word gisteren in haar woonplaats door een achter haar rijdende vracht wagen gegrepen toen zij met haar bromfiets plotseling linksaf sloeg. HEINENOORD. De 61-jarlge D, van Buur en uit Heinenoord in de Hoek- sewaard werd gisteren in Helnenoord door een hem achterop komende per sonenauto overreden toen hy meit zijn fiets een weg naar links wilde in slaan. OMMEN, De achtjarige Arend Dijk uit Witharem (gemeente Ommen) kwam gisteren in zijn woonplaats on der de wielen van een achteruit rij dende vrachtwagen terecht. Hl) was direct dood. NÏJVERDAL, De G5-jarige J. Wil- lemsen uit Nljverdal werd gistermid dag in Hellendoorn met zijn bromfiets door een auto aangereden. ALKMAAR. De driejarige Peter IJdel uit Oterleek werd gisteren in zijn woonplaats door een achteruit rij dende groentewagen overreden. Het echtpaar P. A. Duits uit Maastricht is vanmorgen vroeg bij een auto- ongeluk om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde om kwart voor vijf op de weg Valkenburg—Maas tricht onder Amby, "Waarschijnlijk door oververmoeidheid raakte de 42-jarige heer Duits met zijn auto van da weg waarna hü tegen een boom botste. HU en zUn echtgenote waren direct dood. Een achttien^ jarige dochter werd zwaar gewond. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De uitstekende ideeën die H. H. Bor indertijd heeft ontvouwd om de havenadministratie door het gebruik van computers te stroomlijnen (de z.g. „Externe Integratie"), 211 iIon volgend jaar hun praktische vorm gaan krijgen. Directeur A. van Mil van het instituut voor elektronische administratie zal op 1 maart 1967 zover zijn dat zijn bedrijf in principe de totale administratie van de Rotterdamse havenbedrijven kan verwerken. HU lx hiertoe ln viaat door de aan schaf van het oomputersyiiteem IBM 260/49, apparatuur van ƒ2,5 miljoen die op 1 Januari 1967 door Internatio nal Bos In es* Machines wordt afge leverd. Deze oomputer kan op afstand be diend worden („teleprocessing"). Be drijven die van doze computer gebruik willen maken, krijgen op hun katrboor (of op hun kade) een „terminal", een installatie met een schrijfmachine. Deze schrijfmachine is door een tele foonlijn verbonden met do computer. Gegevens die op deze machine worden getikt, gaan rechtstreeks in de compu ter. Deze gegevens kunnen met dc schrijfmachine ook weer uit de compu ter worden gehaald, Dit is klechts een eenvoudige toepas sing. Do gegeven* die men irsvoert kunnen, door de computer op een be paalde manier te programmeren, ook bewerkt en verwerkt worden. Wanneer bijvoorbeeld de gegevens over de werktijden, de grootte van de uurlonen ed. van havenarbeiders vla de temvi- nal aar» dt computer worden doorge geven, kan deze btotten enkele minuten na het einde van de werkweek een vol ledig gespecificeerde loonafrekening produce ren. Op soortgelijke wijze zal het in de toekomst mogelijk zijn om ook aHertej andere vormen van havenadministra tie zoals contioasementen, stuwplan- iven, ladUnglljfiten, cd. te verwerken. Op hert ogenblik ls het nog zo. dat allerlei scheepspapieren en «tukken die by de lading horen, op het scheep vaartkantoor behandeld moeten wor den. Deze verwerking Ls niét aJJeeti tijdrovend door de arbeid maar ook door het vervoer. De papieren moeten namelijk vaak alt de Botlek of Euro poort en terug. Het komt veel voor dat een schip al vertrokken is, voordat de papieren klaar zijn. Deze moeten dan - meestal mat een taxi naar Hoek van Hol land worden gebracht eh vandaar met een bootje van Dirkzwager aan boord. Een onkele maal moet een helUeop. ter worden 'Ingeschakeld, omdat het flahip al op zee ka. En nog een moge lijkheid: de papleren raken zoek. Het gab ruik van deze computer met zijn terminals sluit al deze tijd- en geWeiserade toestanden uit. De termi nal kan namelijk op de kade staan, in de nabijheid van hot eohip, en dc tijd die nodig is om de schrijfmachine in de terminal de benodigde papieren te laten uittikken is praktisch tc venva lozen. rn Dit systeem is vergeleken met de huidige gang van zaken weinig ar beidsint onaiof. Aan de zijde van de computer zijn twee man nodig voor de bediening, een terminal zal waar- aohynlljk aan een man. genoeg hebben. Do IBM 3Ö0/4O kab worden aange sloten op 279 telefoonlijnen. Door het gebruik van seriesdhake- lingen kan een veelvoud vah dit getal aan bedrijven worden aangesloten- op dit systeem. Do kosten voor een terminal (IBM tovert 150 verschillende uitvoeringen) •liggen, al naar gelang de geoompM- ceerdheAd, tussen de 15.000 en ƒ20.000. (Van onze sportredactie» ROTTE iiDAM, woensdaï Voor de SUbekavo-oorapettUe ajju de volgende wedstrijden gespeeld 1e klasse afd, A: Termdnafr—9DjU. Ble 0—8; ED25—'VOT 0—4: RSM—«liriig Veder 5—0; Cfeflï» U,—HHB 9—1; Supervise M.A.A.S, 5—3. 1e klasse Afd. B: AKC—Netam 0-2; Ma- •heroCSSM 1—2: Isohmeon—PVO 5—'I; Benelux—Sch a kel 2—0. 2e klasse Afd, A: NTWttwno Stuw, 33; Ölifti Sp .RVS 2; Hanvui Stuw Müliler Co. 41 2e klasse Afd. B: MefiÜGwegv—K Doorman 21; Semprese—K. Doorman U—3: DOC TOR 4—1: CidoroSVS 2—3; Melkweg— Hamso 35; MaBsveemEVN 0—8 2e klasse Afd. C: RaveroLOB 2: SMP—Van Melto 2—2: Diveko—St Bouwen li—0; rCTO—NaWtonale 4—2; Errébw—TOG 8—2. 3e klasse Afd, A: AVS—'WAV 3—0; mis—W. en V, 1—4; VKS—Llppmo 3—0; IEA—«ocgtentooom 2-<2; SVZ '84—KRL Boys 3—0. 3e kluse Afd. B: D«ka>-£MR 9—fi; ODM —de Biakbond ■fr-8: N-SHMam—ReBuBo 1—O; Port. R'dam—Melkunie 01; Frtetho NS.H'döm 0—2. 3e klasse Afd. C: PSZ-^BMenburg 1—4; TMWPllbrioo 44; PSZ—Heroofa 04; Heyaiem—SVM '84 3—2 3e klasse Aid. D: Rot* NwobL—Inter- srait 2—2; DRB—Teteflwii 2—9. AHZ— SVR 1—7; K, St Z,-Oulf 0—3; Gw»-Tn- tersmtt 1—7. 3e klasse Afd, E: Pran®Bwart—VGL 32; SHV—Etoveaet 5—0; VanUden—Reeo Boy* 30; SVDC—Htobfrrtt lr-6, 3o klasse Afd, F: ZwStr. C—Co-op V. 2—S; Vulcaan—Haak Boy* 0-0; CCC— Borkett 0—0: OMvettl—PKZ 2—2; BWR— VWoaan 9—4. A. VAN MIL (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Volgens uitlatingen van manager Guus Brox Is FeUenoord in onderhandeling met een Skandtnavlër. Zeer waarschUniyk is dat de 28-Jarlgc Deen Leif Poulsen. HU speelde in dc periode van I960 tot 1965 ln Zwitserland en Spanje, heeft ver volgens in Denemarkeu een jaar op non-actief gestaan en is dit seizoen lid geworden van het Kopenhaagse B '93. Poulsen Ls linksbinnen van het stede lijk elftal van Kopenhaxcn. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. „Kom niet dlchterby of Ik schiet je bardstlk- ke dood", zei Op 23 maart de 40-jarige koopman J. de O, tegen een hoofdagent van politie op het bureau Sandellng- plein, terwUl hU een geladen cilinder- revolver op de politieman richtte. De Rotterdamse rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Dit Wili-West-tafreel was een na sleep van de beruchte Stebolkraak. Verdachte zau, volgens de daders, de tipgever van de zaak zijn geweest. Maar volgens zijn eigen verklaring ls dit nie. zo, anders had hij wel de pre mie gekregen, die door de verzeke ringsmaatschappij was uitgeloofd. Al maandenlang kreeg De G. dreig- br.even van de familie van één der daders van do kraak. Dreigbrieven met; „We komen je wel even. dood- schieten of blmdsehieten". Het was zelfs zo ver gegaan, dat drie mannen De G. na zijn werk opwachtten en hem j zesden: „We schieten je dood, dan kun- non we je bij het oude ijzer leggen". Ook wïïiien ze de auto van verdachte in brahd steken. Steed's weer ging verdach.e naar de politie om te zeggen wat er gaande was. Maar er werd hem verteld, dat hij ao lang er niets gedaan werd, geen j aanklacht kon indienen. Ten einde raad ging verdachte op 23 maart weer naar de politie. Hij haalde zijw revol- j ver uit zijn zak en richtte deze op de hoofdagent. Daarna ging hij naar het huis van de dreigbrieven schrijvende i familie, Vrof ze niet thuis, reed rond en i schoot toen op het huls. De officier van Justitie eisie een ge- i vanigsnisflraf vatt acht maanden met1 aftrek- De raadsman van verdachte, rar. R. N. Stramg, kon geen waarde ring opbrengen voor het optreden ven de politie. „Die man voelde zich als een kat in h«L nauw gedreven. Hij w!l- j de de politie helemaal niet bcdreigehJ Hij wilde alleen maar laten zien, dat hij er nu zelf tets aan ging doen". Volgens de raadsman had de politie naar de bewuste familie moeten toe- gaan. Dan zou De G. niet voor het; hekje hebben gestaan. Mr. Slran.g; vroeg de rechflbattk onmiddellijk uit- j spraak '.c doen en verdachte een ge combineerde ."traf op te leggen, waar-I van het onvoorwaardelijke gedeelte i gelijk was aan hot voorarrest. VLAARDINGEN, woensdag. Op vrijdag 10 juni van 12.00 tot 10.00 uur,! of zoveel langer als nodig mocht hM?- ken, zal het scheepvaartverkeer in dt bu'iivihüven bij de Pr'mMjn grs'-i zijn i.v.m. het laten zinken van een zink-t doi-r de gemeentelijks ensrgte-' en waterleidingbedrijven. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. In del eerste klasse b by de amateurs speelt] Neptunus zondag thuis togen C.V.V.- en niet zoals w|j eerder berichtten ln Leiden tegen U.V.S. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De Rotterdamse school voor de Rijn- en binnenvaart van de stichting .Ko ninklijk onderwijsfonds voor de Scheepvaart" aan de Joubertstraat zal begin september worden ver- plaatst naar het dan gereedgekomen nieuwe gebouw aan de Stadlonweg, 'Het oude schoolgebouw blijft echter wel bes.aan. Enekele jaren geleden traden katholieke en pro tests ntoe or ganisaties toe tot het stichtingsbe stuur. Men besloot toen. naast dc j neutrale scholen van "het K.O.F. ook; een begin te maken met twee scholen in genoemde richtingen. Aan de Jou- berte'.raa-t komt nu de katholieke- en! a;n de Stadlonweg de neutra-Ie school. De opleiding tan de blnnenivaart- en rijntvaanbscholen duurt twee jaar. De ni'mmum-leefiljid om te worden •tcogelaten is 12 jaar en acht maanden.! Tijdens elk cursusjaar doen de leer-! lirtgen 6 wéken praktijk op aan boord van een van. de drie „kof-schepen" j van de sticht!rag: de „Prinses Chris- tin-a", de „Prinses Beatrix" en de j „Prinses Irene". De „Prins Heradrlk" en de coaster .Prinses Juliana" wor-j den binnenkort uit de vaart genomen.! Een nieuw .o-pteidCragssohip voor de i binnenvaart (dau de naa-m „Prinses! Margriet" krij-gl) :-s in a-ïnbouw en de- bou»w van een nieuwe cc.-as-ter zal, na liet verkrijgen van de benodigde toe- stennmtnig, wordem aanbesteed. Naast de genoemde dagnijverheids scholen telt 'het K.O.F, nog vijf ande re opleidingen ral. de opleSding tot matroos (mogelijk indien Ln het bezit van het itjeluigsohriOt van de dagnij- verhc'd'SSühool)schipper, m o tordrij vertmohiimst en de radaropieidin®. In 19ö5 namen meer dan 2300 leerlin- ven deel aan de diverse cursussen. Van hen slaagden er cnigevcer 1200. Een fotografisch 0*apje om de ontwikkeling van het Stedelijk Museum in Schiedam te demonstreren, van oudheidskamer tot een expositieplaats van moderne kunst. Links de pompeuze kapitein van de plaatselijke schutterij, met vaandel en trommen, daarnaast een scheepskanon of „rol paard" voor de uit 1721 stammende gevelsteen van'de Vlaardihger Poort; beoeden een verzamel ng jeneverflessen en kruiken uit het Gedistilleerd Museum, met een ouderwets olielampje, warmwaterkit en fustje; in het midden oude potten, waaronder een kookpot uit de late ijzertijd. Rechts voorbeelden uit de kunst-verzameling: een portret van Matthijs Maris, een café-tafereel van Jozef Israels, een landschap van Jan Sluiters en een borstbeeld van prof. Essen meer naar rechts modem werk van Kam! Appel (boven), Constoot en Cornell Ie en ten slotte het beeld „Verloren zoon" van Zadkine en een sculptuur van Jacohson, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag;. „Tot onze teleurstelling hebben we by de directie van de NS geen gehoor kun nen vinden voor ome wensen. De trei nen naar en van Hoek van Holland sullen niet stoppen in Schiedam en Rotterdam-Noord, maar alleen aan het eerstgenoemde station. Stoppen aan belde stations zal naar het oordeel van de NS verwarring bU het publiek wek- nian &V-V. EEN SCENE uit een Italiaanse film? Weinee, gewoon een stukje Rotterdam anno 1966 en wel het hofje van die Diergaardesingel, tussen West Kruiskade en Anna Paulownasitraat. Deze Rotterdamse huismoeder ziet het ene na het andere huis om haar afbreken. Zelf moet ze nog een weekje wachten voor zj kan vevtiuizen naar een etagewoning aan de Kruiskade (helemaal links boven op de foto). Begin september komen er weer uit alle delen van het land jongens van zestien jaar en ouder naar Rot terdam om bU enkele grote bedrijven (o.a, Shell en P.T.T.) een vakoplei ding te volgen. Drie jeugdraden, samengebundeld in de centrale jeugd migratie dienst, nemen de rorg voor deze jongens op zich. die door werving van de bedrij ven en met medewerking van de ge westelijke arbeidsbureaus naar de grote stad komen. Deze zorg bestaa: in de eerae plaats uït het vinden van een goed gasjgezira, waar de jongens geheet worden opgenomen. De gastouders hebben samen met de jeugdraden de taak om de bij hen- gsplea'ïte j:ngem zich bhtrl'S te d-sen vielen. De jeit/:"- rrüsjratl.-dUerw. dttet een beroep op ge zinnen 'in Ba.-lercfcfcm en c mjfc-v.n-g met de vraag: „Hebt u in september ruimte In uw huis om een jongen te huisvesten?" Onder de achttien gaan de jongens elk weekeinde naar huis. Ouderen om de veertien da-gen. Er bestaat een financiële regeling voor het verblijf van- de Jongens ln de gezinnen. Wie meer itvllch-tt'.ragen wil hebben kan zidh opgeven bij onderaltiarade namen en adressen: Katholieke Jeugdraad: de heer R. W. A. van Doorn. Hang 11-12, tel. 12.10.01. Moderne Jeugdraad: de Keer H. F. Stevens, Heemraadssingd 170, tel. 23.58.40, Prot, Chr. Jeugdroi- gratledlenst: mevrouw W, Foeketna- Lievestroo, Jonker Fransstraat 68b, tel. 11.50.88,, mej. M. Rlngelberg, Wa- lenburgerweg 93b, tel. 24.75.47. Bu reau de Heuvel, St. Lauremplaats 5, tel. 13.74.62. B(j geen gehoor Centra le Jeugdmigratie Dienst: mej. L. H. Middelbeek, Wettenlngel 109, tel. 12.65.5». yAls u op de CooUlnge) of el ders een voorover gebogen, •omber en mistroostig per soon «iet lopen heeft n een goede kans dat het een werkgever is. De werkgevers in ons land vormen namelUk een groep Ik oiteer nu „verdrietige, bedrukte Nederlanders, die niet alen waar het allemaal naar toe gaat, dw zich aangevallen weten door initiatieven van de werknemers en die niet bU machte cUn oen hierop anders te antwoorden dan met com promissen en oöucessies, die xU als nederlagen ervaren". Tot -deze conclusie *s drs, P. C. de Jong van de N.V. Makreteöi, geloo-i men na een onderzoek Inzake de vï- sle van de Nederlandse werkgevers; op een aamtaJ sooiaal-eooraomiBcbe problemen. j ■Ik berv van de conclusie („verdrie- itg en bairukt") niet order de indruk. Een jaar of tien of larager geleden zou ik er waarschijnlijk anders .-tegenover, hebben geo.aan, want myn vad-sr was. een werkgeveirde liberaal en zedete blijft lang hangen. Hij placht gtoedivol -te spreken, over de verantwosrde 1 ijkheid vati de werk gever jegens de werknemers en bun gezinnen tot zijn bedrijf fa-MHot -ging en zijn veran'twocrdelUfldbctld jegens de werknemers opeens ophield te be staan. Hij werd werknemer eb gm® P.vd.A, otemmen. Vanóaar dat lik met ao skitk ben van de verdriet/gheri der wesfegevers. Iki vdnd hun droefheid ook weinig spor- j tief. Zodra werkrvemers zich als on- dernevners gaan gedragen en de hoog ste prijs voor hun arbeidskracht pro- beren te bed togen, worden de werkge vers verdrietig en bedrukt. Maar er ls wel wst op le vinden j boor. Werknemer worden. Er zijn be- dtt weï een pear bekwame werisne- mera te vinden die watten ruiten. ken. Dat betekent dat Rotterdamse passagiers naar Schiedam zullen moe ten gaan om gebruik te kunnen maken van Internationale treinen," Aldus doelde de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel gistermiddag in een openbare verga dering ven de Kamer mede. Hij be sprak. het antwoord van de NS op een brief van dc Kamer, waarin enige wensen ten aanzien van de regelingen betreffende de internationale trein- verbindigen werden geuit- De heer Van den Berg deelde mede dat die NS geen bezwaar heeft tegen de toevoeging van de aanduiding „Rot terdam-West" aan de stationsnaam van Schiedam, waardoor ook Rotter dam (nu Noord uiitvalt)'in de interna tionale spoorboekjes wordt genoemd. De NS zullen daartoe voorstellen doen bij de bevoegde Instanties. Wat betreft de verbetering van het station Rotterdam-Noord kunnen de Spoorwegen geen enkele toezegging doen. Gezien de hoge kosten daarvan wordt de verbétering van het station door de NS als „onaanvaardbaar" aan gemerkt. In de Kamer heerste (bij monde van de heren W. Baggerman. J. B. A. Lips en L. J. A. van Doom) nogal ontstemming o 'er de afwijzende houding van de NS, Be3lotem werd het er, naar de woor den van de voorzitter, niet bij ie laten zitten- De nodige stappen zulten in deze kwestie worden ondernomen. In de vergadering kwam voorts nog de positie van het Vrij Entrepot ter sprake nu het college van b. en w. aan de gemeenteraad heeft voorgesteld van hot Entrepot een tak van gemeente dienst te maken. In het algemeen was men van oordeel dat het bedrijfsleven (o.a. bij het vaststellen van de tarie ven) esn zekere inspraak moet blijven behouden. Voorgesteld werd aan b. en w. het instellen van een adviescom missie in overweging te geven. Ande ren vonden dat een te ver gaande maatregel. Het bureau van de'Kamer zsl nagaan op welke wijze deze idee- en ter kennis van b. en w. zullen wor- :Un gehracat, tAdvertentie l.M.) Domino/10.000 Kcal/u/ f595.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1