U rie-riyierenpunt herzien ROTTERDAMS DAGBOEK Zo zou het eruit zien KOELKASTEN COUZY Knooppunt van waterwegen wordt drastisch verbeterd ROTTERDAM RIJNMOND BOVEN DORDRECHT KOMT EEN 'VERKEERS-ROTONDE' VOOR BINNENSCHEEPVAART Dubbele strijd tussen Sparta 15 HA VOOR GROOTS PLAN BESCHIKBAAR 'Oudjes' van Rotterdam voor strijd tegen T.R.H. PIETER8EN BENZINEBRAND NA AANVARING: KAPITEIN 'ERICA' ONSCHULDIG Vuyk krijgt order voor bouw twee onderlossers OORZAAK ZINKEN 'GERD1NA': ZEER SLECHT ONDERHOUD Berisping voor kapitein van 'Camerounkust' Dichter Roegholt bij NVSH-jongeren Open Boek Geen krant ontvangen? pagina 4 - vrijdag 10 juni 1866 BELANGRIJKE DERBY FEUENOORDRFC {Advertentie /M.) TTV lUbSen ijpaiU {V«a oase bock bal medewerk ï/VPmniM (Van een onzer verslaggevers) DORDRECHT, vrijdag Rijks waterstaat maakt Nederland 15 ha grond armer. Dat U geen ramp, want er komt iets voor te rug, iets waarvoor met name de Rijn. en binnenvaart bijzonder dankbaar zal zijn, namelijk een betere en ruimere splitsing van de wateren Beneden Merwede, Noord en Oude Maas bij Dor drecht. Eem in de maand varen hier twee schepen op elkaar Dat l* wel enna het gevolg van slecht reeman**.hap, maar meestal te do onoverzichtelijke iltuatlc do o/u/nuk En daarbij komen dan nog do nvx Rij ke en Bevaar tijk» stromingen Genoemde spUtaing is altijd een doorn in het ooK van de #chipperij f- weesl En het w er <so druk gewor den Sinds 18 april Is men bozig het kruinpunt te verbeteren. Aan-nemlngs- en H&ndelsbssdrljf FUp Mol te H I Am bacht heelt b«i werk onderhanden Kosten ta 10 miljoen Hoe la de «ttuatie nu' Ten noorden van Dordrecht sluiten de Beneden Me r wede lji de Oude Maat op elkaar aan owter een h«xk van 145 graden De Noord «lult onge veer In het mklrftm van deze boog lood recht daarop aan De Oveigaog van de linkeroever van de Noord In <1» rechteroever van de Oude Maai K niet afgerond Dp breedte der dile ri vieren bedraagt200 meter Dordt neemt aa<i dit knooppunt een belang rijke plaats in al* centrum van Rijn en binnenvaartondernemingen Over do stromingen in dit gebied in een wetermchappclQke verhandeling te r houden. La ion we volataan mot op te merken, dat het irtromingkbeeld bij zonder ingewikkeld is, en niet zonder j gevaar voor de «clwepvaarl Met de' •Waiting van het Haringvliet en het Volkenk wordt de situatie nog inge-1 wikke Uier. Tenzij het krutepunt gro-l t«r en overzichtelijker wordt Dat kan door bochtaCanlJden. Dat gebeurt met zo maar Het Isi niet «n kweatte van een paar lijnen op de kaart trekken Daarvoor wasr nodig een modelonderzoek In het Wa terloopkundig laboratorium MODEL Men (tor uit van de lastigste ilro-1 min* en het moeilijkst manoeuvreer» bare whip (duweenhfld). de ongttil- stliate situatie du». De aUtuaUe die aal onUtasn na de afaiulttug van het Haringvliet werd nagebootst. Zwiindrecht Dordrecht Popendncnt vtrruhtilng faownmond nis uw» oawlljoen ■ehaal lflOOO MET DE VERRUIMING van de2e splitsing voor rivieren z*l men de scheepvaart aanzienlijk ver gemakkelijken Tenslotte kwamen twee lijnen tel voorschijn: een bocht* fan ijding bijl ZwUndrecnt (waardoor hot Noordpark moet verdwijnen) en éèn aan do Papen-1 drechtse kant van de Noord, waar-i voor enkele ïmtuatrlën moeten wijken Een groot deel van de schepen diei hel «pHürtngspuiït pasveren behoren tot de doorgaande vaart (N>ord-Be- 1 neden-Merwede) Daar tussendoor' r mengt zich de plaatselijke acheep- vaart. De navutaUemoelllJkheclen zijn! t groot. RADAR Om hierin een inricht te krijgen zijn in i960 radarwoamemlngen gedaan HleruU Meek, dal zowel by op- ais af vaart op de route Noord-Bemden Merioede de as van de rivier mnett worden overarhrrden om de bocht ie kunnen ronden Het ongunstigste punt lipt ter hoogte van ArlolancJa Door do ontwikkeling van Botlek en Europoort moet op een sterke uitbrei ding van de scheepvaart won Ion gc- rekend, vooral meer Rijnvaart met rtuweenheden Het gaat du* nog druk ker worden op dc driesprong In hel modelonderzoek ia do bevaoi - baarheid van het aplitaingspunt on derzocht en zijn de verbetci mgcit aan gegeven, nodig <mi In tic gcwlJzlg<K ormlandlgherten na de afsluiting van het Hut tng\ liet met een duw v en heul het kruispunt zinder jpsiuir te kun nen bevaren De verende ringen die nu' zullen worden aangebracht zijn vooi fclie vaarroute» aanvaardbaar Hat Hgl in hat voornemen het gehele wwrk ta vier faaen uit tv voeren De verwijdering cp. vervanging van openbaue werken en particuliere eigen dommen zijn bepalend voor het werk schema Zo zal het nug heel wat hoofdbreken* kosten de \enangmg van twee burnt-*!* elektriclteit-knoete tussen Dordu echt en Zwijnckiecht in de we» kon u\ te passen Op de PapendrcehU* oever aal het autoveer moeten worden verplaatst. Er wordt naar gestreefd date ver plaatsing uit te voeren nadat de In aanbouw >Unde brug Dordrecht-Pa- j pandrecht voor hal verkeer U openge steld, Het gehele werk tal klaar moe ten aijn op het moment dat de afslui ting van het Haringvliet en \olkerek la voltooid (Advertentie l Af J AUTOMOBIEL- WAARDERING! vindt u In ag» «^wichten VAUXHALL «O rUlA4«r> Vlv« v«n»f f 5.995,— (ten O M. prooakt) Nieuw» Binnenweg 7I—77, lloltertsm T»t«r«en m*|6 I I (Van onxe echeepvaartredaeUe) ROTTERDAM, vrijdag. Naar aanleiding van de aanvaring Uusani het motorschip „Oebro t" en de toet BflO ton »u per ben sine geladen binnen- tanker „Erica", II oktober XMZ, la vaat komen te staan dat de kaptletn van de j Oebro 2 niet voldoende heeft opgelet j Dit blijkt uit een ondersoek dat deer de CoanslNte Binnen vaarkampen lel ingesteld. i De commissie had waardering voor i het moedige gedrag van de bemanning' van de „Erica", die tueh na de aan varing felle brand uitbrak tot de jongsle matroos 'Op, «p haar pui»! h ge bleven De Ericawas na de aanvarjag lek g«rto-.eti, waarna de brandende ben- rmc zich had verspreid over bel wa-1 ter Diverse vaartuigen van de Haven- <hcbst s.loagden er len »k>Ut In, de felle brand te bluwen Dc coumurtsie stekte, dat dc kapi tein va» de .Gebro 2' btj vuld^ndo ojilcrfetidheid de .Erica" had kumun en moeUn zien varen De binncntanker was «p weg van de 2e IV-ruJeuinhaveu naar Antwer pen, terwijl het andere schip van dc bidank tule op weg wu naar dt Waal haven Voorbij de oov!k<^J van de Waalha ven kt meten do schepen elkaar Dc „Erica" dl« voorrang had, stopte biet De Gebro J" wekte de Indruk nog even *nel voor de „Erica' langs te wil len varen Zolt» op het laats e ogen blik heeft de schipper hot gevaai mei onderkend en alleen maar de motor gal geztt HtJ hoi ft geen „volle kracht acliteruit" gegeven Geilru deve feilen beaebouwt de eommissk de kapitein van de „Oebro 2". G. J. Vermeulen, als schuldige. (Van onit scheep va*r tred se tie) ROTTEKDAM, vrljdsg. A. uyk en Zonen'a Scheepswerven N.V. te Caprllc s.d. ÏJsaei heeft van ('onataln- BUnkevmirt Dredging Cumpsxiy in Londen opdracht ontvangen voor de bouw van twee onderlossers. Deie echepen die 54 meier lang en ruim negen me'er breod worden, *Un( zeewaurdige dubbelaahroef-hvdraull- st+ve paterYt-onderlcisseu, met een beunlnhoud van 600 m3 De twee schepen worden voortgestuwd door 3 „Geneial Motors" dieselmotoren van J35 pk elk. Met de bouw opril aefd voor dezt 2 aarlu Igen die wonten gecon«lt uw itl in 2 soharnierbare lingaecheepje dtlen (Vu>4r pateriit) is het aantal beateWe oraterlosser» tot 80 gestegen. ROTTERDAM, vrüdag. Ter ge legenheid van haar 5fl-Jarig bestaan speelt dc vereniging The Rising Hope morgen om 14.00 uur op het veld achter Van NeUe eeu wedstrijd tegen de Rotterdamse oud-Internationals. Dc heer C Koornnecf alias bi nine Kets", heeft he*, team van de „out'les" a'*» vo'ijt sanw.nze»tcld J Kou wen ISW), Fr Stecnbcgtn (SVV) J v Schijncel (SVV) en P Slienher^en (Feijcnourtl), Aad Bak (Hemes DVS) en J v BuHoncn (Her- mes DVS), J v Gijp (Ejnma), Gvd Kor put (Fe ij en oord) H Schouten (KxteLsioi) J Llnss n (Feyenixird) en P Geel (Sparta) Reserve is de Xer- xaan C L uwe De wc l-i "tfd tu.>-en de oud-ft'er- n tuna en de ou'e <lo"le van Xer- xt c'ic vi-uc weck op het HOV- e. in pi a a 3 vmi I heeft een op- fa ui,i op.se ve d van 1600 Dit be- d «rt k mt t>.n gucdc- aan dc speeltuin, vt en iins C ooawljk *n is besfentd v*njr de b^uw vawi een neuw c.nbhuii bock baJ medewerker) J ROTTERDAM, vrijdag. In de1 hoofdklasse van de hoobbatcompettiie bcgnt Spart* duldelUk te maken, dat het beslist van plan Is de landstitel op Haarlem Nieols te heroveren. De voorsprong van de Rotterdammers bedraagt momenteel twee punten eu dete ral tn de komende „double hea der" tegen Schoten ongetwQfeid ge-J haadhmafd hUtren In d« tweede kUusa vindt zondag] op Varkenoord d« belangrijke derby plaats tmien fteijmoora en R.F.C. met al* Iwet de bovenste plaatm. Hel ligt niet In de lijn der verw3ch- tingen da; het onderaan aande Scho- ,en va r sei v - as -i* za kuan.n gsrgsi. De Haarlsnmeri hebLen een gcD ek aa-i werpers :n ce junioren miwtn nog de nodige ervaring. Aan- va'lend heeft Schoten In de Antilliaan Raamijn een goede kracht, terwijl Teun de Groot nog altijd goed is voor een home-run BU Sparta aukkelt Rudi Dom de laatste tijd mét een onwillige arm en het ia de mag of hij het komende! weekeind van de partij zal kunnen djn Zaterdag ontmoeten beide ploe gen e'kaar in Haarlem en gondag op Vreelust. Fejjenoord dat een winstpunt meer heeft dan R.F.C. gaat In de derby te gen R.FX' son der Invallers van start Dat betekent dn» met De Brum op de plaat en Aad Verheul op het tweeda honk. Bij RFC is het niet geheel zeker dat de militairen Johny Graven dijk en Plet Klaverdijk besch'kbaar zijn. Voort» is Wim Tllmans licht gebles- seerd Dermdtnk* Ls de strijd geheel open, want beide teems doen aan vallend w.ln'g vaor elkaar _nder Neptunus, dat In de derde klasse nog geen ver'lespunt heeft behoev-n af t» staan, krtjgt zate-dag The Hawks op bezoek De Naptunianen zullen, met Andre Lenderink als Iel-1 der van de defensie, door een zege hun kon se a op de titel belangrijk ver groten Libanon kan zich zondag op de A- braham van Stolkweg v 'lig stallen, wanneer de Rotterdammers VUC op beroek k-ljgen Libanon is tegen k'jnoi's iipietei- dont SVI bijzcrde gj.J voor de dig gekorrm en de kan» op e~n ktel- na ovzrw n ng op VUC. a dan ook volop aanwezig modelwoning (duidelijk zichtbaar vanaf de provinciale weg) geopend: dagelijks van 14.00 - 21.00 uur en zaterdags var» 10.30 -17.00 uur. 'n boekje, reportage in kleur van dit fascinerend huis, wordt u gaarne verstrekt door de rotterdamse vestiging van het bouwfonds nederlandse gemeenten westblaak 22, telefoon 12 5931 -12 93 69 (Van o*ne »ebe«pvaartredactie) ROTTERDAM, vrüdag. Naar de varzaak van het zinken van het sleep- schip „Gerdina IV" op 6 april vorig Jaar iu de Laureushave» te Rozenburg heeft de Commissie Binnen vaart-ram penwet een onderzoek Ingesteld. Hierbij vaat komen te staan, dat het ongeval, dat ge*n mensenleven*1 Heeft geeist, hoofdzakelijk le te wijten I aan de slechte staat van onderhoud' van dit schip. Het slcep^chjp was een oud schip (uu 1901) on had gedurende 8 a 7 jaar zout vervoerd Ook had men afval van de Kupferauue veivoerd. hetgeen een' zeer nadelige stof Is voor het scheepe- ijzer He sohip had bovendien twee j Jaar onbewoond stilgelegen em was daarvoor biet schoongemaakt Na het laden met ijzererts op 6 april 1965 zag de schipper van de „Gerdma, IV" W.lhelmus Sjouke, dat zijn schip pffotëeting in het midden dieper ging bggan „Ik begreep dat m(jn schip ging! breken en zou zuxken Dt liep hand naar de woning vab mijn. schip, om my«v vrouw en kinderen over te zetten op het naast ons liggende schip „Dameoi 124" Kort daarna zonk de „Gerdrna IV» De corranssie was verder van oor-' de i dat juist door de slechte staat van onderhoud uiterste zong en voorzich tigheid was geboden Zy achtte de sahipper mede schuidig aan het ge- j beurde Adt>erle»ti« I.M REEDS VANAF FL298.- (128 LTR) ALLE GOEDE MERKEN VOORRADIG BIJ 1 a M1DDELLANDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 38 (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, vrijdag De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan inzake de aanvaring tussen de „Camerounkuat" (van de Stoom vaar te maatschappij Nederland te Amster dam) en het Poolae xeeachlp „Marcel! Nowotke" op de Noordiee bij de MM- den steen bank-boei, die plaat* vond op 7 juli van het vorig Jaar. De raad straft kapitein Adman de Graad van de „Camerounkust" met een berisping. Men had geen gegevens tot beschikking van de „Marcelli No- wotke". Daarom hield de raad reke ning met de mogelijkheid, dat ook dit Poolse schip niet vrijuit gaat De „Camerounkust" vertrok op 6 juli vorig jaar van Antwerpen naar Amsterdam. Nabij de midden Steen- bonk boei zag kapitein de Graad 4 sche pen aan stuurboord, Ken der schepen gaf tweemaal drie korte stoten op de fluit. Nadat de telegraaf op stoppen was gezet, kwam plotseling de „Mar- celi Nowótkó" naar voren. Na onmiddellijk de telegraaf op vol le kracht achteruit gezet te hebben, bleek de machine tot 3 maal toe niet aan te slaan. De aanvaring was toen onvermijdelijk. Het Poolse schip raak te met de overhangende steven het luikhoofd en stuurboordlaadboom van de „Camerounkust" en richtte een enorme ravage aan. De raad voor de scheepvaart teken de hierbij aan dat het machinekamer- personeel er op bedacht moet zijn dat bij volle kracht vooruit Ineens volle kracht achteruit kan worden gevraagd waarbij een noodtoestand aanwezig is. Prof. mr. A. R. Bloembergen, boog. leraar aan de rijkeumversitett te Lei den ta benoemd tot rechter-^xlaatever- vanger in de arronxtisementsrechtbank te Rotterdam De heer J. Bloem te Berkel en Ro denrijs is benoemd tot bijzonder ttd van het college van beroep voor hot bedrijfsleven (Advertentie /JVf.j Zo zouden de ventilatietouns van de p3iK»erg2r.*ge onder te* Sctouw- burgptan er ongeveer uitz en ate rcctamefuikn rn gemaakt saudw worden Op het «ersta gaz cDi uou d.t t> e n, Z3 g.k lijn li» joDger»nsoo|4teU van dc Neder lands» Vereniging voor Sexuele Her vorming, afdeling Rotterdam organI- wrrt as. saterdag 11 Juni tee afslui ting an baar eerste seizoen een avond, waarop sij «al ontvangen dra. Richter Roegholt. H(J I* leraar guohleden la aan een Amaterdamae mms en geniet bekendheid als landelijk potslereeeo- sent van Het VrUe Volk en hoofdre dacteur van het NVSH-maandblad ..Vrritandlg Ouderschap". M tuin btkond u Richter Rotghuit ate modern dichter, hoewel h() reed* drw bundels op naam hoeft slaan Aanstaande za' n log om 2200 uur zal hd tn het oigen home v«n „Het Net" (Heemraaisslngel 139) voorlezen uit recent, ut tuee!. ongepubliceerd werk, dan bij ee-i discussie niet uit de weg gaand I)* li - R-efh U kennen te /uilen e b(j tU- happen»!*" punt'i al*pro\uV' en seksuele hervorming a sm i. n n t t tau in .i a'g1 J g a ur men Bela ijj» die it iongticn tus*ivi li en plm JJ jaar zijn van harte wel kom. "e brie1 eubtte \»n het Bol- Kyf terunn s Du 'boek is bepaald Het er stopt geraakt van brieven r: et suggesties wal be treft de aankleding van de uit- blaastorens van de parkeergarage onder het Schouwburgplein. In bet Dagboek van e«n week ge leden stelde ik naar aanle.ding v»n het til lit 1st tan kr Fokkjvge de vraag wa d3en we me' d'e g&kke to.-e.s W^lru een hazrajtv-i l«er3 kam m? idtcen He, mareni'el e-- van komt neer op de al ee-der ge noemde direct vjor de hand liggenae oplQsa.ngcn leclamezuilen cf laten begroeten met klimop. Enkele andere suggeet.w lijken mij helemaal nie v-oor uitvoering la aanmerking ko men Wal bijv ai b.tJa e Cwsn met ln«t p'an va" e i leze t vuu - e - van ,e im jï b *en p c ^n- ie d.aa bü m.n.e en waa e o sfgezjgen lu&it als krach ebt ca kan dienen M,i»chien hebben de Roc.erdam- mers oog te weinig vertrouwen ln bet Schouwburgplein (w#«rv»n de toren* een opvattend onderdeel tutten uit maken) m '^ohleh heerst er een t emmbï van we moeten het «He- maal nog zien Zo was e- een mineer dl» mij .p- he de ip-.iK U v taagi ws-wl ine. de orent mirten doe", hè. Nou, ik weet he we! hoor gewoon ifbre- ken" Dat ia natuurlijk allemaal erg aar dig, maar w* hebben er niets aab. Een ding is sektr, er moet met die p.ao hvhoen Seinjf gew De D en-t v ii S i.i r w. i.ielma zal u er cank- basr voo. zijn 8uggesties (liefst schriftelijk) kunt u ook deponeren bij het ,Opea Boek', het voorllchtinrscèntrum voor de bur gerij aan het Kruisplan (in het Bouw centrum). En daarbij hoeft u alch niet te beperken tot genoemde toren*. U kunt u gedachte laten gaan over het gehele Schoawburgplan-plein. En d&t kunt u het best doen ln het Open Boek. waar sinds enkele dagen de door de Dienst van Stadsontwikkeling ver vaardigde maquette te beslchtlgen is. Zjwc! m H Bav nek, wethouder vj 0> 1UJ.-C Wc-kzn als ir B F->s- t i a tu.ur van de a en t h~pen "'c Qjt -i va R !tt .'atn mee wt denken over di*. plan In de toe- kjti> 'i zal immers ^iet pJein een be langrijke fme! e moeten gaan vervul len m het gezoiligbexisleven van de ■tad In he bureau van Open Boek I/gt een lyat Daar kunt u uw ideeèn kwijt. Het llotterdamseh Parool-sboan««s kiimwri wu dit l«i»tonUch m*ld»n van maanriae Un uUrdog van Wees niet krenterig als het op de aanschaf van kampetrsputlen aankomt het welslagen van Uw kostbare vacantie hangt ef voor een groot deel van af! Maar met zo'n moderne slaap zak waarin U slaapt als ln Uw eigen bed is kamperen een vorstelijke bezigheid. In onze Camplngafdelfng op de tweede etage, verkopen wij deze prachtige slaapzakken, ge vuld met 1200 gram acryl- vulling, licht als een veertje, warm als een donzendek, uit de jerle van f29.75 Practlsche slaapzakken, uit- ritsbaar, zelf te waüen, over trokken met gebloemd overtrek kiest U nu uit voor iets meer dan 2 tientjes. Aanplakzuil! h ernaast af gel-ulo e fc o-tnonttgt bakfjet bant u Hel weRloht met m(j een* dat he, u al eeh heel wal beter gezicht La. Ovtrtfen», mocht u nog e*& goed AbsDiuM buiten R~dam-3chl«dim kunnen ïlch wsndan let orua piut- s*U)ka afsnten. Morgan begint da verkoop van deze luxe moderne slaapzakken wintert een eztre dek op Uw hedj mat fleurig overtrek, snij maat 180 x 190 cm. 0*4» t«Z. «f thtift. Sfit,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1