Vissen in CP- water Kurt Linder is eerzuchtige jonge trainer rgtterda: Waarom zo duur de loodgieters zijn IN EEN WEEK DRIE 'Kom maar bij ons; wij geven NIEUWE INSTITUTEN u aantrekkelijke kortingen Sport op radio en televisie Durft u zonder colbert ROTTERDAM RIJNMOND BEKNOPT OVERZICHT VAN HET DUITSE VERZET IJssporen tegen gladde wegen Oud-cursisten nu van drie zijden onder vuur llalvewaarheilrn L. Steehouwer overleden Pierre Kerkhoffs schrijft over nieuive oefenmeesler van Xerxes Claimemissie NV Goudsmit Prijs EISEN Geslaagden pag, 4 - zaterdag 11 juni 1&66 (Van cc li on**r verslaggever*) ROTTERDAM, zaterdag „Het la, nipt de bedoeling dat wJJ on# door mid- j del van to* ton loon»telling een alibi j verschaf ff n voor alle wandaden die in Nederland door Duiteer» *Un be- gaan." Dat zei gtot«ravon4 de heer II Bode, consul van de Bondsrepubliek Duitsland. In *Un welkomstwoord ter gelegenheid van dr opening van een expositie over het Dultae verzet tegen Hitier, Deze torUotma tolling, waarvan de tl- 1 tel luidt „Duitsers togen HlUer", werd geopend door mej mr J Zeelenberg, jooo-burgemeester van Rotterdam i Dc heer Rode constateerde dal et In Nedcriarod maar weinig mensen zijn i die ervan op de hoogte zijn, dal ver zet niet sb-dhts bestond tn de door de' DutUcre bezette gebieden maar ook in Duits'and zelf, en wel vanaf het eerste 1 moment Vdti besta an vum het nasi-re gime „Niet zonder reden liet Hltlei reed» in 11)33 in Daohau een concentratie kamp Inrichten, voor Duitsers Het ver zet In Duitsland moest van een andere aard zijn dan bijvoorbeeld in Neder land, want het richtte rich tegen een vijand in eigen land, tegen een dic tator, en niet, zoals hier, tegen een In dringer en een onmenselijk regime De heer Rode herinnerde aan «en toespraak van sir Wlruion Churchtlt >n net Lagerhuis in 1946, waarin deze constateerde dat de daden van het Duitse verzet het fundament van een nieuwe opbouw zouden zjjn. De consul noemde hot een vergta- •Ing dat de Duitse verzetsstrijders, die nog in leven zRp, geïsoleerd en verbit terd zijn, en kluizenaars *Un gewor den, zoals onlangs In „Het Parool" werd geconstateerd. Om het -tegendeel te bewijzen noemde hij een paar na men. die van Gerstenmaier (voorzit ter van de Bondsdag), Erler (vooraan staand lid van de SPD), Grttber (proost van Beriljn), von Falkerohau- sen (bankier), en Axel von dem Bus- sche (leider von de Duitse-dienst vooi ontwart bepaald nJef Speciale dank bracht de heer Rode aan het Rijke Instituut voor Oorlogs documentatie, het Historisch* Museum Van Rotterdam, intgeverij Querido en <$t heren J W de Boer ar en H Wie- lok, personen en instellingen die boe kon en aroder materiaal iter beschikking hebben gesteld. De lerotoonatelUng, klein en eenvoudig van opzet, geeft i in kort bedtek een overzicht van het I Duitse vertel, en wel door middel van vele foto's van vooraanstaande verzen-1 strijder», terwijl boeken en d-ocumen-J ten hot geheel compleieren Men heeft aan drie soorten ver/el aun-dacht be-' stood; hot militaire, het geestelijke en} het burgerlijk verzet Do organisatoren van dc tentoon* stelhng, net Duitse consulaat, <i« Ne derlandse Vereniging van Ex-do li tieke Gevangenen (afdeling Rotterdam) en dc Vei ontging „Voormalig Vertel Zuid- Holland" vonden e«n expositie alleen roust voldoende Daarom zullen er op dinsdag 14 en donderdag ifl jund reep voo- jeugdigen en volwassenen {Lsetv.- deavurvden wonden gehouden, waarv an de laatste zal «taan onder leiding van mr Aaiders, landelijk vooreiftter van Expose Op maandag 13 en vrijdag 1? juni zullen er filnw worden vertoond Alles aanvang 20 00 uur rkehngwhulpj, allen mensen die d niet ala kluizenaars leven Vereniging voetgangers (Van oni« Haagse radactie) DF.N HAAG, saterdag. DU de Nederlandse Vereniging tot Bescher ming van Voetgangers *Un voor 8.75 „Usaporen" verkrijgbaar waarmee voetganger» zich winter» tegen dc gladheid kunnen wapenen. Dit barre nieuwtje weid gisteren nan ton door de zon geblakerd binnen- hof verteld door do voorzitster, ma-; \rouvv V I vun tier Does-En thu ven, bij dc vicilng vnn het 12Vi-jarig be- -tuan van do vaienlging in de Rolzaal i Zij vervochtte dat d« IJssporea vaal ongelukken «b gevolg van gladheid zullen kunnen voorkomen. 1 In haar Janrredo kritiseerde me- vrouw Vnn der Doos ouder meer dei korte tijd die de voetganger# op vele overallokplaatson wordt toegemeten.' Men Rial uil van cert gemiddelde loopsnelheid van 1,2 tot 1,5 meter per icconde, akhro meviouw Van der Doe», maar proeven hebban uitgewezen dal bijvoorbeeld een moeder met kind maar 0,7 muter per seconde aflegt. 1 door Hans Baay ROTTERDAM, zaterdag. Hoewel de inboedel van het failliete Computer Programming College volgende week onder de veilinghamer komt, blijkt dit niet te betekenen dat er achter deze affaire nu definitief een punt is gezet. Zeker niet voor de 3500 gedupeerde cursisten {zij schoten er bedragen tussen de 500 en 1000 by in). Deze week is een groot aantal van hen benaderd door andere instituten. Deze instituten deden aan trekkelijke voorstellen over computer-cursussen waarbij ex- CPC-cursisten kortingen konden krijgen. Velen v<m hen kregen een brief van de Computer Academie, de Nederlandse academie voor com puter programmeurs De/e Am sterdamse instelling slum de een bnef plus een aanmeldingsfor mulier Deze brief bezon'. „Indien u ooit wau ingeschreven voor ren rurtu# compu terprogrammeur en u hebt deze studie om welke reden dan ook moeien onder breker», üan U hier f«ed nieuw# voor u van de Nederlandse Aeatlenile voor Computer Programmeurs." Dit goede nieuws hield in een „bijzondere kor ting van 20'/»" als aanmoediging om een onderbroken sludle voor program meur weer op ie vatten. De/c 2ü'( korting windt gegeven op. btxJragcn die Ukken tussen de /920, cn J 1140 vwr oen cursus Het aan-, ineldlngsfnrmullei geldt tevens ah overeenkomst De laatste twee rcgi Is van dc/c overeenkom»! Tussentijdse ripzeyg.rog vuti de/e ovri ei n koran t is rol et mogelijk Eventuele incassokost! n komen ten laste van de koper Dc be- geleidende brief maant <lc ontvanger om /O snel mogelijk te rr.ajjden om dat dt/e aanbieding slecht# een maand! gotidlg Is Deze brief Is afkomstig van dr A A Boaschacrt Volgens de Inspectie voor het Schriftelijk Onderwijs en oud-(pu blic Ueitsjmcdewerker van CPC Om muleie Imhchtlmgcn hebben wtjj dc Computer Academie opgeheld Dc heer BOeschaert liet ons doorverwij zen naar de heer Bekkers Deze man slrod# maandag jl In dlenat ver-1 tolde dat de Computer Academie en-1 kelc dagen bestaat De brieven aan dei ex-C'PC-cupMston 7/»uilen deze men-i sen „vreselijk bilj" h< bben gemaakt Over de rui sussen wilde hij niet vtel inret zeggen dan dat zij In snel tem po gemaakt werden door vakmensen Op onze vraag wlc <to/c vakmensen rijn antwoordde hij Het zijn hen# goede vakmensen, maar Ik noem He- ver geen namen Deze academie gaat opleiden voot de door <to Stuhting *lu- dictorotrum v<ku a-Uu'nlsti atU w auto- matiseiing ontworpen examens De her t Bekken rei ook dat binnenkort eer» brief de ckm uit zou gaan naar de Inspectie Schriftelijk Onderwijs om erkenning Meer iroUebUrogen, over dr Boasuhaert en diens vroegere relaties met CPC, wiklo hij niet geven „Daar-,, vpor moet u ckutor Boaschfient zelf j hel>l»cn Dr. Buftschaert, directeur van ad vertentiebureau Bosschaerl, begreep} niet waarom M'U IrU over flirt »ea- de mie wilden weten. „Ik alt self fn I dr publiciteit en ik weel dat Journal!*- ten altijd heglnnen met halve waar-I heden. Ik *ie niet In wuarom IV u let# sou seggrn. U scheUft toch ook niet «ver dat saakje van m((n huurman dal net open 1» gegaan?" We tolkien hrm uit dat wc onze vraag stollen In veibamt mot Infor maties als /ou hij twi CPC hebben) gewelkt „O, die kmitUii in Rotterdam laar heb ik cl« pubUcUefct voor ver-' n>r»d En v<.rdvi v.Ü ik over dc telc- loon moU /ogKen Dtt iv een eerlijke en offk* L'le cuthu# Of fit le instantie# nis de Btlch- tlng Slndlcterotrum en <ie Inspectie Schitftclhk Onrteiwljs weien et oveil- gcrut mets van Dr Bossihneit" .Natuurlijk weten die ei nU te van, cn vv retor ?eg Lk rue1» De Stichting Studiecentrum deelde oiu mee dat het afnemen van exa men» die door Haar Ontworpen iUn. nteta *C*t. ..Iedereen k«n aan *o"n examen meedoen, of hU nu een ourvu# heeft gevolgd of nlel. De IMUl van het Studiecentrum in dli verband noemen l» een vvaMen neua." De loapoctle voor Schriftelijk Onder- wjjs vertelde one <lc naam Computet Acad«nle te hebbvn gehooid van ex- Cl*C-CW#l»ten die om r"*tt kwamtn vragen „Het achermBn me' d« naam' van dc Inspectie stelt niets voor Wg geven pa> rkenntrvg wanneer alle cur sussen op ito plank liggen Uiteraard pa# nadat vve on# van <to kwaliteit Op de hoodie hebben grwtold" rl< fic'ctn» zou dc his r J Plevier zit- ti tg hz-bben I'ot aar het fa Hik-temen* wat rlc-he c r Pit vit r clireetour van CIX) D v« io ttonwnorchi;rr k'n niet p c- in-. of/W vca waai IPFtO K'Vfs'ij.'! was W< wn hij dat het ctto/uw al werd m«< i u-iit' Het derrie instituut dal zich deze week per brief gem an i festeer cl heeft is „Inter Pureh International" (Data processing services) Deze brief houdt tren gloedvol betoog over het beroep vao programmeur het beroep van. morgen' Neen, het is hel beroep van vandaag1 Deze /aak zegt over zichzelf .Inter Punch Intorrwttomtl is het eerste Rot terdamse opleidingsinstituut, dat er kent dat een opleklmg tot program-, meur met aebnttoHjk kan plaatsvinden maar slecht* op voöcomen solide en verantwfx»rde wijze kan geschieden met uitoluitencJ mondeling onderwijs 1 d(K»r de meest ervaren uit de prakiuk afkomstige instruktevir" Inter Puneh belooft dat zijn cui*us binnen due maanden resultaat heeft degelgk L# en tegen een zeer gunstige prijs wordt geleverd Vei-dere Infor maties vtr#trekt deze brief niet Alleen wo-rdt dc ie /er opgeroepen Ons tele- i foonnummer I# 010—193373 Besluit i nur Bel niet morgen' Bel vandaag"' Wij hebben die raad opgevolgd Het tocertel werd met ohgervomen Inter i Punch geeft ai# adre» Van Wijngoar-, dcnlaan G9 Dit huis to sinds eind mei onbewoond Deze drie nakomelingen van CPC hebben gemeen /ij /im niet erken. I en niet ingeschreven bij eer» of andere kanici vnn koophandel EiJ blijken wei alle drie in bi-zit te zij-n, van dc adressen vnn ex-CPC-cursisten Dit geeft de naak nog een ander aspect waur de Justitie waarschijnlijk i wel belangstelling voor zal hebben.' Het onttrekken van taken aan een failliete boedel 1# namelijk niet toege staan. Dat geldt niet alleen voor sdrnm, maar ook voor hel lesmate riaal van CPC (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, zaterdag. Op 81-, Jarige leeftyd U donderdag overleden! de heer I„ V. Steehouwer, oud-direc teur van het Instituut voor Radiolele- grafle, Radiotechniek en Electrontoa, dat zün naam draagt. De crematie vindt maandag te Veloen plaats, na aankomst van trein 9 58 uur aan de halte Drlehula-Westerveld. Leonard Fredenk Steehouwer heeft i het directeurschap van zijn school pa?) op 75-jarlge leeftijd neergelegd Het door hem tn 1918 gest chte instituut. Ieulde duizenden radiotclegiafisten en' i udiUeehmi i op Aanvankelijk wai de heer Steehou- wf aiubU ■vai dir te 1cgrafie In Anv- s'et dam en Schevenmgen Van 1912 tot 1925 combine et de hu deze functie met die van instructeur aan de gemeente-1 lijke Zeevaartschool in Rotterdam eni van 1925 tot 1943 was hij aan de Zee- vaa i tsc hooi lei aar radiotelegrafie De ov erbdene, die ridder in de Orde van Ojaij{-Nassau was, heeft tijdens' /Ijn leven veibcheulene bestuursfunc ties vervu'd Zo was hij setrelai is van de Ned Po>t- en Telegraafbond, afde- ling Rotterdam en van de Soc ety for1 Physical Research, afdeling Rotter dam De heer Steehouwer was» een man met een zeer brede belangstelling Ta lenstudie «speciaal Italiaans, sterren kunde, kosmogonie, palaeonlologie eni ruimtevaart hadden zun warme be- larogMelling Radio en televisie beste den morgen aandacht aan de volgende sportevene menten: RADIO HILVERSUM 2: 15.00 uur. Marathon 1 met reportages van Quick '20—Treffers, R heden—Hengelo, Inter nat atletiekwedstrijden voor dames m Frechen, kortebaan- en jeugdkamp, kano m Wormerveef, korf bal Roda—Rohda in West- 2aan, ïwemwedstrijden op de bosbaan, toto-uitslagen en overzichten HILVERSUM 1 16 30 uur AVRO's sportrevue met na beschouwingen van Nep- (umts—CW, UmtasUVS, Internat, atletiekwedstrij den voor dames in Frechen, kortebaan- en jeugdkamp K3no in Wormerveer, der-' by-rennen op Oumdigt, in ternationale schermwed strijden in Noord wijk, zwemmen op de Bosbaan, concours hippique in Bre da HILVERSUM 1 18 05 uur Marathon 2 met nabeschou wingen van Internat atle tiekwedstrijden ir> Frechen, derby op Duindigt, korte baan kanowedstrijden m Wormerveer, uitslagen en overzichten TELEVISIE NEDERLAND 2 19 00 uur Sport in beeid met uitsla gen en standen NEDERLAND 1 2015 uur Sport m beeld met flitsen van ADO—Brescia, korfbal Roda—Rohda in Westzaan, derby-rennen op Duindigt, autoraces op het circuit van Francorchamps om de grote prijs van Belgie. NEDERLAND 2 22 00 uur Sport 'n beeld met flitsen v3n kortebaan- en '\eugd- kamp, oen schappen kano in Wormerveer concours hip pique in Breda en kartmg- wedstrijden Nederland- Frankrijk in Driebergen. Kurt Linder heeft een aantal kwaliteiten en eigenschappen die het waarschijnlijk maken, dat hü als trainer bg Xerxes zal slagen. Hij is jong, pas 33, hij ts eerzuchtig en hQ heeft de voor voetballers prettige variatie in zijn oefenstof die trainingen aantrekkelijk ma ken. Conditie is bij zijn trainingen een belangrijk punt, maar hij geeft zijn oefeningen zo, dat je, terwijl je onder zijn leiding aan het werk bent, nauwelijks merkt hoe zwaar het is. Het gaat spelender wijs en pa na afloop merk je aan je vermoeide lichaam dat hij je behoorlijk heeft afgebeuld. Aon de otiehting klntsch hogerJ onderwijs tn Rot/erdam zijn tot arts. bevorderd de heren B Bmnerts, Delf- 1'nauw, M Ka/imiet (alten Rotter dam) - Hut Imenioncert dat de haven- ven i fi ng „Rotterdam' op 29 juni m De Doelen organiseert is geheel uit- ve» kocht Aan de Technischs Hogeschool te Delft Is geslaagd voos het examen in- grnwuis bouwkundig ingenieur de beer W van den Ban (Rotterdam) ROTTERDAM. (ANP) Het bestuur van N V. v h. Eduard Goudsmit heeft In de jaarlijkse alge mene vergadering van aandeelhouders bekendgemaakt, dat heden na-beurs het prospectus zal verschijnen betref fende de uitgifte van nominaal f 607 000 aandelen k 135 procent. De nieuwe aandelen zUn verkrijg baar in coupures van 1000 en 100 Aandeelhouders genieten recht van voorkeur in de verhouding van 1 2, De clalmhandel begint op 14 junt, in- schnjving 23 juni, storting 4 juli BU Lausanne Sports, waar Linder vorig «eUoen omstreek» deze töd In dienst kwam, heeft bjj vooral ta «Uo begin-periode op deze mauler ge werkt. Later heeft htj *ün ambitie» let» minder hoog moeten stellen om dat de mentaliteit van de Franse Zwitsers ander» was dan de z(Jne. De mensen hier In de Zuid-westhoek zijn een beetje verwend. ZIJ leven goed, zjj eten goed, ij) verdienen goed, zü wonen in een heerRJk land en dat heeft hen een tikkeltje gemakzuchtig gemaakt. Ik geloof dat daarin de voornaam ste reden ligt dat Linder zijn contract m Lausanne met heeft verlengd Htj is stellig niet weggegaan omdat wij du jaar, zoals vorig seizoen, kam pioen zgn gewordem Daarvoor zijn twee oorzaken waar hij niets aan kan doen te noemen. Ten eerste heelt vrijwel Iedere club na een top-sei- zoen een zekere terugslag en ten tweede hebben wij, mede door wed strijden voor de Europa-cup verschil lende geblesseerde spelers gehad Wij kregen uaardoor al snel een vry gro te achterstand op FC Zünch en die hebben wij in de loop van het seizoen met meer goed kunnen maken, want Zürich had een geweldig elftal AMBITEUS Het ambitieuze dat Linder ken merkt, komt overigens niet uitslui tend door zijn jeugd. Hij heeft zich een doel gesteld dat hg in kortere of langere tijd wil bereiken, namelijk trainer worden bïj een van de grote Duitse verenigingen, HU is zelf Duitser, en heeft jaren voor Karlsruher SC gespeeld voor bij aan een „zwerftocht" begon door verschillende andere landen Van Karlsruhe ging hij naar Youmg Boys, de club waar Bert Theunlssen nu speelt Uit die tijd dateert zijn vriendschap met Karl Rappan onze huidige manager en de vroegere trai ner van het Zwitserse elftal Rapp&n heeft hem ook vorig seizoen naar Lausanne gehaald Linder heelt in zijn eigen octieue loopbaan als speler talrijke successen meegemaakt. Met Young Boys Is hij kampioen van Zwitserland geweest Daarna «peelde htj een paar jaar voor Uronia Genèue voor hij in 2959 eert contract tekende met Rapid Wien dat met hem ook een kampioensel/tal had Vervolgens keerde hij weer te rug naar Duitsland (Rot-Wem Es sen) om daarna met Lyon de Franse beker te toünnen Hij sloot zijn loop- De prU» wm de Inspectie wel op- ge vallen. De Computer Academie »egl op te lelden voor het examen van het Studiecentrum, waarna men een door} hei rUk erkend diploma ontvangt. Voor. dltarlfd» diploma kan tnen ook opge-l leid woeden door cunueoen van PUNA (j"540,-). de Lelibe Onderwl)» ln»tol-} llngeii t f 350,-. illeen voor IBM-»y-j •teem) en dv Stichting Studiecentrum1 (faoo,-h De ïitopeotic voor SohniftoUjk On-! ctoiwtjs is <K»k opgebeld tte*» rx-CÏ'C- cursiton die waren bcnadeux! door twee in dm' instituten" Een (.urstsl uit het noorden van het kind vu lekte bt-zock te hebben gehad vim tnii vei tegenwoordig er van 1PRO Dit m UUechtgeveatlgdelnaUtuutbood •«n om voor f 200 dc curdst fn staat te stollen zijn oorsua te voltooien. In Weet u waarom de lood- mtm gieter# zo duur zijn? De f eigenaar van een Kotter- daim» loodgietersbcdr(jf heeft het mü gisteren door de telefoon uit- uelcK»!: Omdat In het loodgietersbodtUf de «vvs: i Inrun hoogtij iicun Omdat souun ge lomlgietende w tuk .'nu l"l> - «-brom pei week etsen, teiwgl dc CAO maar tot f 130 - i nat Omdat de pi est»ties ra het lood- gieuM vak schandalig /dn O nadat een acht: enjartgc imge- s,*ho i de thij kan n *t een». »oldt er) ten loon van 140 sohoon per week vi aagt Omdat een «rodere wetknemer dreigt vvcg te gaan als het lelijke een l- Je niet wondt vervangen door een nieuwe Taunns Omdat een m»#tl«ket weigert twee gaatje* van 4 cm te maken want hij i# geen timmerman Omdat een werknemer weigeit bg icgi i b iltenwerk te doen. Omdat een werknemer dreigt weg te top?n bU hg z# o "lag# en zondags met de betrhllcktoiK kiugt over de auto Omdat een wei knemet het hee! gewoon vin lit morgen»- een uur tt laat te komen, oinctAl htj <to vouge avond een feestje heeft geha Dc haas moet het niot in *Un hould halen ti iets van to /eggen want lui loopt zo naar een ndtn ZeiA voor een tit n tje mu" Omdat er door een aanto! uerkne- meis gi lu erd en gekhmgeH weidt Omdat het met de vakbekwuam- hiki van vc en droevig gesteld is Omdat de loodtfietende uerkge- \ir«i met de run teeen de muur staan wam er I# werk genoeg maai goede v itkin'kw dinc londgletcr* zijn moei lijk te krggen Daarom #Un de loodgieter# ao duur. Aldus deie Rotterdomae loodgieters- patroon, die om begrUpelUke redenen ijin niam niet In de krant wil hebben. Zijn telefoontje »s een reactie op mil" «tikje ov >r die aim*1 we"kge- \c - dtc m een cnqui te-iappui «er- dt i a'g,s-»1h "d a'« een vcdrc !- ge cn tv*druk»e gicep" Deze benaming inspireerde mtj tot »en uat badinerend stukje, waarin lk dc bedrukte toerJcgerer de raad gaf, maar werknemer te worden Bij ge noemde looigietcripatroon Is dit ge val nogal hord aangekomen HU ver zoekt in Ij nu ook de kant van de klei ne utorkpecer te laten zien, trant zegt htj cr troidf nu teel veel ge zwetst over lonen en CAO's maar ii'of cr werkelijk aan de hand Ut fzfe hnrrn «tan ndc optorn mmpj lees je Tirwif fn de krant Voor mij een reden de?* teleurge stelde patroon verder aan hot woord te laltn Hij /egt „Et kwnm bij mg um.tnd solliciteren Hij eiste ƒ180 si hoon in de week vrije beschikking over ven auto ook tn de weekeinden» tin ujkIh'1 in tie winst vei dei na tuurlijk VMkatuietoefllag en nog eena n toedaK met kerstmis Nu Is f ttiüschoon ut cto week nyg rvddgk. want er zün er ook die 1170.eisen «n krijgen Hij zegt ook ..Voor mlf bostait er geen C.A. O. meer Ze mogen In mijn boeken komen kijkift" Over de prestaties van een aantal werknemers l« hij helemaal niet ie apreken zaak opgebouwd Toen hti een aantal j hi on geleden een C.A O.-lc 7 90,— In v.ci jaar tb 1 heelt hij een eigen pgtbou gclcdct. per week moest betalen, gaf r»U f 1 lü,— ,En ik werd nog beato- len Nota bene dooi ren communUtlache werknemer Tk heb hem gewaar schuwd HIJ heelt me weer bestolen." Dr anonieme loodgieterapatroon misgunt zijn werknemer» de awarte lonen, de auto enz niet Maar zegt hij» als de prestaties er naar /gn Dit is echter h»el vaak niet hvt geval icnslotte wil hij erop wij/en, dat luj oi k uiKele goede vaKboKwame lood- gieteis in zgn bedigf heeft Mensen die niet voor tien gulden meer naar een ander lopen Mensen die op tijd komen en goed werk leveren. En de patroon heeft zo rijn eigen manieren deze mensen extra te waarderen. Al licht Als u weer eens een hoge rekening van uw loodgieter krijgt, weet u nu hoe dut komt. yDit stralende voorjaar plaatst weer eens een heel oud probleem van otue to- merultmonstering: van het man volk wel lo verstaan. Mogen wU in deae dagen cUsloos en met opgestroopte mouwen door het leven gaan? Mogen wij in weekend- shirt bij onze directeur bton«nlop*n- Ik weet het niet, want ik heb in mUn Journalistieke loopbaan nooit een voet m hel directeur» ver trek gezet Maar het wxi In het bedrijf waar u werkt een „punt" kunnen zijn. Dc ara doet tal vin vragen rijran. Mogen wij in overhemd ome klanten of cUëntoo omvangen. Klatvten waar schijnlijk w?l Cliënten eiaen op s'n mi nat ean aportcolbert, dacht Lk En hoe staat het op de scholen? Staan onderwijzers en leraren In overhemd voor de klaa? Ik zou het met weten Uut mijn schooltijd herin ner ik me slechts stijf m het colbert' gestoken docenton, order alle klima-j tologische omstandigheden, ook als de mussen dood van het dak vielen Ik herinner mij zelf# een leraar die alle mannelijke leerlingen gelastte de opgestroopte mouwen te ontrollen, om dat hij met voor „een slagerswinkel" les wilde geven Tegen blote metsjes- armen had hij nimmer bezwaarde oude bok Maar de tijden zijn veranderd en lk' neem aan dat de Nederlandse leer- kraenten tharos wat losser In het over hemd zitten Maar een probleem blijft het Ook bil dat bedrijf. Natuurlijk zitten wij m deze dagen met in smoking achter onze redactionele burelen, maar die bezoekeis hè"* Nu weet u waarschünlUk wel, dat de redacties van alle Nederlandse dag bladen altijd „boven" zijn gevestigd Wij ook en van deze situatie kan ik In deze strelend* dagen een dankbaar gebruik maken. Bezoeker#, dte zich aan ona kantoor beneden melden kan men va milt h«g redactiekantoor gade slaan Zo kan lk nagaan tn welke uitrus ting ik mijn bezoeker zal ontvangen Een oudere dame die voor deze rubriek een bejaarde probleem komt aanbieden krijgt van mij groot tenue' colbert; (knoop dicht) en das Ik vind dat de ouderdom daar recht op heeft Een Jeugdige, die meent schokkend tiener- meuwa te kunnen Overhandigen krijgt overhemd met opgeetroopte mouwen» maar we) met da». Kwestie van nuan ce Niet dat een tiener minder belang rijk ia dam een beiaard*, maar het contact komt zo sneller tot stand. Als het gezicht van een bezoeker op onweer staat (ja, het komt voor) tet ik mlin bril erbij op. Daar heeft to iemand recht op. Nu zouden al deze problemen niet bestaan als we tUdena mooi weer het colbert en de das gewoon afschaften. Maar durft u het In alle omstandig heden? Een coltoga van mij heeft gisteren een belangrijke relatie van de krant bezochtin een truitje, de goede naam «n faam van dit dagblad op het spel aettaod. Ik vind dit een heldendaad, Ik doe het hem niet na. Pierre Kerkhoffs die zljr» tweede seizoen bij de Zwitser- seclub Lautanne Bports heeft volaennaakt, heeft een jaar getraind onder leiding van Kurt Linder, de nieuwe trai ner van Xerxes, Kerkhoffa, In de afgelopen dagen benaderd door Sparta, voor bij zijn nieu we contract met Lausanne Sport» tekende, heeft op otia verzoek een verhaal geschre ven over de jonge Duitse trainer die door de debutant m de hoogste klasse van het Nederlandse betaalde voetbal is aangetrokken. bflan als voetballer af bi) VfB Gagge- nau uit Zuid-Durislcnd waar hij spe ler-trainer was ERVARING Linder heeft dus als voetballer een enorme internationale ervaring op gedaan en ik geloof dat dat een zeer belangrijk punt voor een trainer is Mensen als bijuoorbeeld Bram Appel, Cor uan der Hart en Kees Rijvers, hebben toch altijd een streepje voor. Het Nederlandse voetbal is voor hem echter vrijwel onbekend terrein Hij heeft natuurlijk wel eens in Hol land gevoetbald, maar van bijvoor beeld Xenes tveet hg bijna niets Linder ts echter geen man die on voorbereid naar rijn nieutve toerfcpe- ver gaat. Htj heeft mij vrijwel dage lijks uitgehoord over het voetbal tn Nederland en ik heb hem vrxj veel kunnen vertellen, maar helaas niet over Xerxes, uiant die club ts pas sinds Ik uit Holland toeg ben een be langrijke rol gaan spelen, NEDERLAND Ook voor de zaak met Xerxes was geregeld, heeft hij met mij al over het voetbal in Nederland gesproken ïk heb altijd het Idee gehad dat hU graae bij een Hollandse club wilde werken en dat is misschien niet zo verwonderlijk omdat hij trainers ah Ernst Happel en Frlednch Donenfeld goeed k^nt Hij spreekt natuurlijk nog geon Nederlands, maar het is mij herhaaldelijk opgevallen dat hij, als lk met mijn vrouw In gesprek was, drommels goed begreep wat wij be praatten. Dit weekeinde en as woensdag speelt Lausanne Sports nog wedstrij den voor de Alpencup, maar daarna /al Ltnder zo snel mogelijk naar Ne derland komen Hy laat zijn vrouw, zijn zoon en zijn dochter hier nog in Zwitserland, maar zelf wil hij het liefst meteen naar Rotterdam Om te acclimatiseren, om 'e taal te leren en om zijn nieuwe club voor te bereiden op het eerste seizoen in de hoofdklas- Voor mUn gevoel kan Linder goed werk doen by Xerxes. Want hU la niet alleen Jong genoeg om actief mee te doen b() de trainingen en daardoor een stimulans voor de spe lers te iUn. HU ziet bovendien de kans die hem bil een Nederlandse hoofdklasser wordt geboden sla een goede springplank voor een baan als trainer bU een DtUtee club, «U» ideaal. En hU la een intelligente ke rel. die spelend instructie kan geven met de „pttnkUlchkeit" die Duitsers eigen is. Dat laatste nu Is bem bjj de wat remskkelUke Franstalige Zwit ser» wel een moeilijk gevallen", ROTTERDAM, zaterdag, Aan het Slni-FranclscuscoKege zÜn voor het eindexamen hbs a geslaagd: A. BreU#, P Duppen, A de Groen, L Jansen, P. Lindeman. E. Penders, P Schröder, P Stcrtk, H. Stoof, T. Slop- pelentmrg, A Viseer, J. VJeeeren. Lei den; J Vlsaer Aan het Rotterdamsch Lyceum zijn voor het eindexamen gymnasium t ge slaagd: M. van Doom. mej. A. M. Dutilh, F H, Fockema Andreae, m«j. M. O. den Hariog. F. M. Henry, mej. J. L. Nieu- wenhuto, C, K. Ringeling, mej, P, C. Vrind, En voor bet eindexamen gymnasium b: H. A. Koomiaoe, J. R. NT8chrIJver, A. van Tra». F. de Weger.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1