Arent Klos plateelbakker SCHIEDAM tCwdevdws badhuis Groen rond sterflats typiste Automobielbedrijf WALDO N.V. i Brandkast uit -| station kwam niet ver Luchtdoop van jonge duiven De Spaarbank m mei assistent boekhouder SCHIEDAM Antivoord van B en W gxpositie-tje in Stedelijk Museum Fabrijck Meesterschilder en uitvinder Sluiting STICHTTE IN 1781 FABRIEK IN SCHIEDAM Verzoekschrift Klachten Gearresteerde Belg op transport gesteld DRIE NIEUWE OPDRACHTEN VOORVEROLME Citroen agent V erkeersknoop Beukelsdijk zit vast 'De 008 Show' hield nieuw programma ten doop Overschakeling hulp telefooncentrale Waalhaven GESLAAGDEN ."ïlï' Burgerlijke Stand Beroving Te weinig hulp voor bejaarden in Rotterdam Student slaat met auto over de kop Wijzigingen in opzet personeelsabonnement Antivoord van B en W KERKDIENSTEN Medische dienst JONGEDAME Vb- BIJRIJDERS zaterdag 11 juni 1966 - pag. 5 (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Bij ie feestelijke heropening van het Sted. Museum is in een zaaltje botm in de pas gerestaureerde linkervleugel een kleine exposi tie ingericht, gewijd aan twee in Schiedam gewerkt hebbende kunstenaars. De 17e eeuivs stille- venschilder Gerrit van Vucht en de 18e eeuwse plateelbakker Arent Klos. „Geen grote mees ters, doch historisch gezien wel interessantmerkt Museum directeur J. Paalman op, die in ie catalogus de personalia van Arent Klos op schrift heeft ge steld. Het bijzondere van het werk van Klos is niet zo zeer de verfijning, als wel het feit dat er maar vijf gesig neerde stukken van hem bekend zijn, waarvan twee slabakken in het bezit Mn het Schiedamse Museum. Vol doende om een inzicht te krijgen in de ttersierwösmotieven van Klos. Land- ichappen in flets blauw of flets paars, bloemdecors in blauw, paars, groen en geel. Zijn blauw is niet te vergelijken met Delftse produkten uit die tijd. Bo vendien is de witte tinglazuur korreli ger en iets grijzer. Typisch gebruiks- aardewerk en daaraan is het zeker toe te schrijven dat er zo weinig bewaard ij gebleven. Interessanter is dan ook dat Klos, die overigens Delftenaar was, getracht heeft in Schiedam een aardewerk-fa briekje te stichten en vooral dat hij een nieuw soort aardewerk dacht uit gevonden te hebben, n.l. dat bestand was tegen kokend water en zelfs dat er In gekookt én gebraden kon worden, tonder dat er breuken en scheuren ont- jtonden. Zo blijkt uit het artikel van de heer Paalman. Arent Klos werd in 1732 in Delft geboren alc zoon van een „thuynder", trouwt daar in 1754 met Philippine Grassenburgh en krijgt er twee kinde ren. Pas in augustus 1779 komt hij in het Schiedamse licht wanneer hij een ver stekschrift richt aan het Stadsbestuur fmarirt hij zich noemt „Burger en in- toonder der stad Delft, mitsgaders Khilder van het platteelbakkers of Delfts aardewerker") om hem een ge- «hikte plaats aan te wijzen voor het narichten van een fabriekMaar ook om hem daarbij financiële steun te verlenen, daar hij onvermogend was. Aangenomen mag worden dat men er in Delft weinig voor gevoeld zai hebben een concurrerend bedrijf te helpen oprichten, dat voor de toen. toch al economisch zwakke aardewerk- industrie een groot gevaar zou kunnen opleveren. Mogelijk had men geen ver trouwen in zijn uitvinding. Schiedam toonde meer belangstel ling, omdat de vroedschap er zich van bewust was, dat het welzijn der inge zetenen „niet wijnig kan bevordert worden door het vermeerderen van Trafecquen en Fabriequen". De finan ciële bijstand werd afgewezen, maar Klos kreeg gratis een deel van de itadsgronden gelegen „over de Hoofd- brugge of desgenaamde Varken-Sluijs, achter de Gronden en Erven bij Leeu- wensehild". Financiers waren Mr. Bemhard Joh an Pielet van Bulderen en Willem van Olfen, die directeuren waren van oe nieuw opgerichte „Aardewerk-Fa brijck onder de Zinspreuk De Onder- neeming" waarvan Arent Klos de „Fabrijck-Meester" werd. Eerst op 7 februari 1781 wordt aan directeuren toepesiuan om de be- 'liciiz proud uit de stadslanden te men. Wellicht is de fabricatie toen begonnen. Maar enkele maanden later png het ai scheef in de fabriek: de di- wcfeuren beklaagden zich bij de byr- Wneester, dat Klos zich niet aan zijn contracten hieid. Daar dit contract niet jjWfinden is, zai de aard van de onwil- öoheid van Klos duister blijven, schrijft w heer Paalman. Op 7 juli 1781 werd aan Arent Klos! "desselfs verzegeld geheijm van nieuw jpïn trueerd Aardewerk te maken, op d- verzoek gerestitueerd" en dat, was het einde van Klos1 Schiedamse Wriode. In augustus 1782 worden hij en zijn vrouw weer als lidmaten van öe Hervormde Kerk inDelft Inge- «h reven. De fabriek bleef nog enkele jaren «staan. De Schiedamse 'aardewerk/a- ««j „De Ondemeeming" trof het- «l/ae lot al» de steeds verder in ver- «1 rokende Delftse aardewerkfabrie ken, Op 6 juli J785 toerden de bezittin- 0*n geveild. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Vandaag wordt de 31-jarige Belgische fabrieks •Fbeiaer A. F. A. N„ die gisteravond ja een Rotterdams hotel werd gearres- rfrA op transport gesteld naar Maas lucht. HU wordt ervan verdacht in «ze stad een brandkast te hebben ge bakt en enkele honderden guldens vttn te hebben gemaakt. Hij moet zich evecns verantwoorden voor enkele in weken gemeentehuizen. Bovendien «ett de Belgische rijkswacht nog be- jf^steUing voor hem. HIJ heeft in een auto gestolen en deze na in Nederland in Brabant "htergelaten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Op de vragen van mevr. M. A. C. Taverne- j van Campen inzake de sluiting van; het badhuis op de Lange Haven heb ben B en W het volgende antwoord! ngegeven: Het bestuur van de Vereniging Schiedams Volksbadhuis berichtte op! 23 mei dat het tot beëindiging van do exploitatie van het volksbadhuis had! besloten, zulks omdat het bedrijf ge-! durende de Laatste zeven weken ze-, ven maal had gestagneerd door de slechte toestand van cle verwarmings ketel en verdere apparatuur, alsme de door gebrek aan geschikt, deskun-, dig personeel. Deze stopzetting had plaats op 14 mei. Met B en W is hier- over geen overleg geploegd. Het College heeft opdracht gegeven te onderzoeken of de verwarmimgs- ketel en de verdere apparatuur voor De twee schepen zullen 48 meter j een aanvaardbaar lang en 10 meter breed warden, bij een diepgang van 3.35 m. De beide schepen van 499 bruto- j ton krijgen 3 cement containers aan i (Van onze scheep vaar tred actie) ROTTERDAM, vrijdag. Verolroe heeft een drietal nieuwe opdrachten verworven: voor rekening van Inter national Offshore Service gaat de Verolme-werf In Heusden twee Off shore-schepen bouwen. Bokelweg 8890, Schiedam Tel. 15 3655. Een van de twee slabakken van Arent Klos, die In het bezit zijn van het Sted. Museum en die daar nu geëxposeerd worden. Op de onderkant de signering „A Klos Sdam". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, ziterdae. Na het openstellen van de Horvathweg is de. verkeersdrukte op het traject Beukels dijk-Weena toegenomen, hetgeen ver traging In de afwikkeling van het ver keer op het kruispunt van de wegen met de Hengouwerlaan-Staitentunnel in de hand werkt. Dit antwoordde nb. en w. op vragen van de 'heer S. Groenendijk (epn) die schriftelijk had geïnformeerd naar enige verkeerssituaties in de stad. VoorLopig is er slechts een besch den verbetering mogelijk. Tegen het einde van het jaar zal die gereed ko men. B- en w. merken op dat het hier gaat-om' een verkeerstechnisch zeer moeilijk kruispunt, Voor het kruispunt CJ5,-Kruisplein en Weema is de bouw van. een tweede tunnel onder het Weena bij de betrok ken dienst in studie, B. en w. zien geen redenen om voor het kruispunt Kruispiem-Weena bij zondere veiMgheidsmaatregellen te treffen, daar dit punt friet gevaarlijker is dan andere, vergelijkbare, kruispun ten. De politie regelt, vooral -tijdens de; spitsuren', het verkeer ter plaatse. ROTTERDAM, zaterdag. In Pa lace hield het EMKA revue- en caba retgezelschap gisteravond haar nieu we programma ten doop onder de naam „De 008 Show". Het is de be doeling dat deae show de komende twee Jaar op verschillende plaatsen in ons land opgevoerd aal worden. Het publiek dat de première bijwoon de ontving de voorstelling met gul ap- de ontving de voorstelling met gul ap plaus. Samengesteld door de heer M. Th. C. van der Kleij en gepresen teerd door gas thee r -parodist Andre van Heijst werd de show met veel vaart en enthousiasme op de planken gebracht. Zang en muzieknummers, van om. Horvka Bfluska en het trio Cas Oost hoek, werden afgewisseld door vak- undlg gooc' Sketches. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Expedi teur J. Koolmees van de Smeetland- sedijk rende vannacht niet ten onrech te in zijn ondergoed naar buiten. Op zijn steekwagen lag een kleine brand kast en drie mannen die er mee van door hadden willen gaan zetten het op een lopen. De brandkast, waarin ongeveer zes honderd gulden zat, bLeek te zijn ge stolen uit het kantoortje van het na bije station Lombardijen. De drie man nen hadden daar een ruit en een tus sendeur geforceerd. Wie het zijn weet de politie nog niet. De heer Koolmees werd vannacht kort na drie uur gewekt door rumoer bij zijn huis. boord. Behalve als service-schip voor booreilanden kunnen zij ook dienst doen als brandblusboot en sleepboot. De derde opdracht betreft de bouw van een ponton voor Wilney in Lon den. Deze ponton wordt 60 meter lang en 21 meter breed. ROTTERDAM, viUda*. Jo de vroege morgenuren van 14 jtjnl 1066 zullen ruim 2500 aangeslotenen op de telefoon centrale Wevershoekstraat worden overgebracht naar de nieuwe hulp-telefooncentrale Waalhaven. Het betreft hier de abonnees, die wonen in 't stadsgedeelte dat begrensd wordt door het Maastunnelplelu. dej Dorpsweg, de Groene Kruisweg, de Eemhaven en aan de Nieuwe Maas en mer begint met 17 of 27. Do telefoonnummers van een groot aantal bedrijven, die in dit gebied zijn gevestigd, ondergaan geen wijziging evenmin als de abonnees die over een munttelefoon beschikken. bedrag kunnen worden hersteld en of in de perso neelsbehoefte zal kunnen- worden voorzien. Van de resultaten van dit. onderzoek zai afhangen of het zin heeft met het bestuur over voortzet- ting van de exploitatie in een of an.de- re vorm ovenfeg te plegen. De Raad' zal hierover nader ingelioht worden. SCHIEDAM. De volgende leer-' Im-gen van de -Willem de Zwijger-! school I voor ulo zijt» geslaagd voor' het Mulo-diploma B mej. E. Drij-i ver en de heren: L. v.d. Berg, A Borstlap. P. Bouwer, A. Hey, W. Lang straat, M. v. d. Mark, J. Wapenaar A, Wesfchof, B. de Koning. L. Middel- burg, G. Schrum.pf, R. Verhagen. P, v.d. Wel, B. Wesalinig, R. Zuiderent, L. Craamer. Voor diploma A: de dames C. v,: Kleef, M. Kortland, de heren: J. v, Beers, C. Bruin. H. Flasza. F. v.d.l Vorle, K. Winkelman. i »ene Kruisweg, dej¥"> 1**1 Vi ROTTERDAM, zaterdag De politie heeft vannacht de 35-jarige taxichauf feur A. van der S. aangehouden, die er van wordt verdacht een Noorse zeeman te hebben beroofd. Volgens de verklaringen van deze zee man zou hij op de 's Gnavendijkwal door Van der S. zijn neergeslagen en be roofd van honderd gulden. ROTTERDAM, vrijdag De 3 jarige havenarbeider J. Gommera uit Delft is gisteren aan boord van het ms. Atetdef in de Merwehaven gewond geraakt door een hijs cellulose, Met een gebroken rechterbeen ia hij naar het Havenziekerthuts vervoerd. ROTTERDAM, zaterdag. „Indien men de vraag stelt of er voor de be jaarden in Rotterdam voldoende ge daan wordt, dan moet hierop' ontken nend worden geantwoord." Dit zei onder meer de wethouder van Sociale Zorg en Volksgezondheid, de heer G. Z. de Vos, in een inleiding over dienstcentra voor bejaarden, tijdens de vijfde openbare vergadering van de Wijkraad voor Pendrecht. Na een korte schets te hebben ge geven van de dienstverlening in het algemeen, ging bij daarna wat dieper in op de hu5p aan bejaarden. „Hulp verlening aan de mens is eigenüjk al zo oud als de mens zelve. Maar ten aanzien van bejaarden brengt deze hulpverlening nog wel eens de nodige problemen met zich mee. Momenteel 'houdt een vrij groot aantal verenigin gen en Instituten zich of continu, of in cidenteel, bezig met deze zaak. Jam mer genoeg bestaat er geen enkele coördinatie. De diverse wijkraden- en verenigin gen 2ouden op dit gebied ook nog veel kunnen doen, maar dan moet het wijkleven In Rottendam toch eerst op gang gaan komen." Na de inleiding van de heer De Vos gaf men gelegenheid tot discussie over dft onderwerp. Dat dat probleem ook de volle aandacht heeft van de Fendrectotse Wijkraad bleek uit een voorstel dat beoogde een Dienateniverlen -commissiein het leven te roepen. De gaf hier zijn volledige aan. Tevens betuigde men zijn instem ming met het voorstel van de gemeen te, de toegangsweg tot de sportvelden aan de Oharlotee Lagecüjk de naam „Tremput" toe te kermen. Het zwem bad, dat in de volksmond zo genoemd wordt, gaat nameKjk binnenkort ver dwijnen ia verband met diverse door de gemeente uit te voeren werken. In de periode van omzetting zal er rekening mee gehouden dienen te wor den dat zich onderbrekingen en sto ringen zullen kunnen voordoen in de afwikkeling van het telefoonverkeer. De aangeslotenen op de nieuwe tele fooncentrale krijgen, zoals schriftelijk is meegedeeld en zoals in de gids voor1 Rotterdam uitgave september 65, reeds is vermeld een geheel nieuw telefoon nummer beginnende met 29. Indien na 12.00 uur nog geen nor maal telefoonverkeer mogetijk is, kan de telefoonabonnee zich op de gewone wijze wenden tot de storingsdienst 97 van de telefoondienst. De vrijgekomen telefoonnummers op de centrale wevershoekstraat zul len worden uitgegeven aan de langst wachtenden in Rotterdam-zuid (roet uitzondering van het centrale gebied IJsselmondp) voor zover geen andere technische beletsolen, bijv. het ontbre ken van vrije kabeladers die in de weg staan. Ter voorkoming van een overbelas ting van de lokale informatiedienst 29 wordt op deze nieuwe abonnees het dringende beroep gedaan het nieuwe nummer van hun voorganger in de nabijheid van het telefoontoestel te vermelden, daar vele relaties uit ge woonte het oude nummer zullen kie zen. ROTTERDAM, vrijdag De dertig jarige student M, Dullaart uR Delft is gisteren met zijn wagen op rijksweg 13 ove r de kop geslagen. Hij schrok toen zyn banden op de vluchtstrook kwamen en gaf een snelle ruk aan het stuur waardoor de wagen die een snelheid had van zestig a zeventig kilometer over de kop sloeg met een gebroken sleutelbeen is hij naar het Dijkzichtziekenhuis ge bracht. Tien paaltjes braken bij de grond af. De wagen werd zwaar be schadigd. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Het Rotterdamse personeelsabonnement, eenvoudig begonnen ln 1955 en inmid dels uitgegroeid tot de belangrUkste pijler van het MaasstedelUke culture le leven, biedt het komende seizoen een aantrekkelijk programma. Er zij» enkele veranderingen geko men in de opzat', zo Js bijvoorbeeld de •naam veranderd ln „selzoenabonne- memten". Een belangrijker verande ring is dat de abooinementen in aan-: tal en mogelijkheden zUm toegenomen.! Men kan nu series kopen voor toneel, voor „heerlijke avondjes uit" (driej maal toneel, een revue.ee» musical);': bellet, kleinkunst (in die kleine zaal: van de Doelen), muziek en film, Ondertrouwd: A. G. Alwnan-. 30 ja\ en J G. M. van Rest. jr.; W. Bazen, 2i Jr. en A. C. van. Oudheuadeix 18 jr.; J. M. C, den Brinker, 22 jr. cn C, J de Klevlth, IS Jr.; L. Buitenhuis, 23 jr. en M. A. Lan- ser. 22 jr.; J M Defltet, 22 jr. en K. van Stuivenberg, 23 Jr.; J. M. Dulmel 25 jr. en A. J Cfcmstaff. 25 Jr.: .G J. HeJsma, 23 jr. en H. A. van der Beek, 18 jr.; J. van 't Hof 23 Jr. en K. M. Markx. 20 jr.: W. M. Koen- dermaro. 24 ]r. en M I. Coenradl. 20 jr.; j. A. T. .Nljkamp, 29 jr. en M. Roeradie, 22 jr.; L. van der Plas, 26 jr. en J. Baeketent. 23 jr.; S, Püej. 22 jr. en U BJJb 22 Jr.: J B. J. Putter, 22 jr. en G. van Dijk. 20 jr.; W, Struijk, 22 jr. en J. M. van d«r Linden. 21 jr.: J. A. van Tlemen 24 Jr. en A. C. M. vun der Bur#. Jr.; f». F. Westerdutn. 35 Jr en W. A.. P. Peters, 34 Jr. Gehuwd: A. Samedjtv, 21 jr. en P Veit- IsUizec, 19 Jr.; W. van Utrecht. 23 "jr. en i J. Abblnk, 25 jr.; H. Lodema, 24 Jr enA.i A. van prieb 22 jr.; R. J. G. Jansera, 24 jr. cn M. van Pelt. 19 jr.; H. A. Jansen», I 17 jr. cn J. M, GoJudi, 19 jr.; A. W. van. den Ber#, 34 jr. en A. Schouwenburg. CS i jr.: S. J. Klosteren. 27 jr. en I. F. Reslda, 29 jr.; H. T. van Veen, 21 jr, cn L. J, Over de Vest. 10 jr.: T, J, Stolk. 25 jr .en; J P. Anemaat. 20 jr.; m M. van NJspen. 32! jr. cn C, B. J. M. Rulgrofc. 27 Jr.; A. J. vanJ den Berg, 70 jr. en M. T. Matthijssen, 59 jr.; W. J, Schouten, 28 jr. en A. M. van Pot-' ten 26 jr.; P. Borst, 22 jr. en P. van Wt»l-: teren, 21 jr.; D. Schttitemaker, 23 jr. en W. van der Steen. 22 jr.; .J Hoogland. 25 jr. en H. W. -Schouten1. 21 Jr.: A. L. van Dooren 22 jr. en B. Stolk, 20 jr.; P. Prein, 23 Jr.cn C. J. Bosman, 19 Jr. Geboren: Marjolein, o.v, A. W. Emmerlj en C. W. Ignatius; Marton. M., d.v. T. W. J. Huting en G. W. M. Kleij: Irene M., d.v. T. W. J. Hutlng en G. W. M. Kleij; SHtee P., z.v. A. Kamera!ag en T. Zwaan: Pa tricia B-. d.v. J, Govnart en H. A, M. van den Berg; M-aarten A., z.v. J, Tempel e.n J J Verduijn. SCHIEDAM. Over twee weken beginnen de wedvluchten voor jonge postduiven, wat in de kringen van postduiven! lefhebbers elk jaar op nieuw een belangrijk gebeuren Is. Bj) de eerste vluchten reeds zal moeten bl(jken of de inzichten b(j het koppelen juist geweest z|jn en of het broed 1966 zal aarden naar de ouders. In de diverse plaatselijke hokken heeft een eerste selectie al plaats ge had. Gericht op postuur en lichaams bouw. Karakter en oriëntatievermogen openbaren zich echter tijdens de eer ste vluchten, die cle jonge duiven con fronteert mét het vervoer in de mand en een massale lossing. Alvorens het om de punten en winst gaat, houden dc verenigingen vooraf een of meer tralningsviuch'ten, leer zaam voor de duiven, maar niet min der voor de liefhebbers, die graag wil len weten welk dutvenvlees z(J in de kuip hebben. Het gaat vooral om de capaciteiten van de voor grote derby- vluchten bestemd duiven, die hier voor onmiddellijk na hun geboorte met een speciale ring werden voorzien. De P.V. „De Postduif", aangesloten bij de Rotterdamse Bond, houdt zon dag zo'n trainings vlucht vanuit Baren- dreeht. Het is een vrije vlucht, waar aan door alle plaatselijke postduiven- liefhebbers kan worden deelgenomen. Inkorven hiervoor tussen 8 en 9 uur in het verenigingslokaal in de Nieuw- straat. SCHIEDAM. ln de maand mei werd b(j de Spaarbank anno 1820 te Schiedam 2.839.951.18 Ingelegd en ƒ2.411.230,55 terugbetaald. Er werd dus ƒ428.720.63 meer ingelegd dan te rugbetaald, met welk bedrag het In- legoverschot over de eerste v|jf maan den op ruim ƒ2,5 miljoen gulden kwam, tegen ruim ƒ2,3 miljoen over de eerste v(jf maanden van 1965. Het inleggerstegoed bedroeg op 31 mei 1966 57.337.320,02 tegen op 31' mei 1965 ƒ51,451.631,66." Het aantal spaarders nam sedert laatstvermeldej datum toe van 55.122 tot 56.427. Ultimo mei 1966 waren het tegoed van spaarders en de reserves voor 29.207.434,59 belegd in effecten, voor 8.047.194.09 in hypotheken en voor 16.148.104,84 ln onderhandse lenin gen aan gemeenten e.d., terwijl de on- belegde middelen ƒ5.658.549,21 be droegen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Op de vragen van mevr. J. Krikke-Heln in zake de onttrekking aan de bestem ming van het openbaar groen, gele gen tussen de beide sterflats aan de Havend|)k, hebben b en w het volgen de antwoord gegeven. In het uitbreidrngsplaji. „Haven- dijk" zijn op het oostelijk deel van het gebied, in plaats van drie plaat flats twee sterflats gebouwd. Daar voor werd. de grond aan. N.V, Aanne- meTscombmatie S.S.N, verkocht. Het lügt in hot voornomen op korte termijn aan. de Raad een, gewijzigd plan ter vaststelling voor te leggen, dat is aangepast aan de hiervoor om schreven. feitelijke situatie. In de daarbij behorende beschourwingsvoor- schriften zullen ©venals thans het ge val Is, bepalingen worden opgenomen omtrent de mogelijkheid tot afwijking van het Plan in het belang van een be hoorlijke ontwikkeling. Het werk is uitgevoerd: door N.V. Aannemingsbedrijf Kleinekoort, Poot e» Bade, die ook de bestratingswerk- zaamheden aan de Havendtjk heeft uitgevoerd, zulks in opdracht van de Dienst van Gemeentewerken en voor rekening van de huidige eigenaresse der ster flats, de N.V. Nationale Ne derlanden. De onttrekking is geschied met het oogmerk een redelijke parkeergele genheid te creëren ten behoeve van de bewoners van die beide sterflats, waardoor het overmatig en daardoor gevaarlyke parkeren op de Havendijk zoveel mogelijk voorkomen wordt- Met de eigenaresse van de sterflats wordt nog overleg gepleegd over een redelijke vergoeding voor het als parkeerplaats ingerichte terrein. SCHIEDAM. Ned. ftofvonnde scni. Crole kerk: '10 uur ris- C, v. d. Steen- en 17 uur da. J. de Mare (DubbeldamBethel- kerk: 49 uur en is uur dra. R. H, Wfcsdnk (H, Avondmaal). Opstamdtngskerk10 uur cn tB uur ds. H. W. Hemmes (H, Avond maal). Vredesteerk; 10 uur ds. C. J. v. d. Stub (Qverechle) en 19 uur ds. J. G. Jan sen. Herv. (em. Ketfael: De Rank: 830 uur de. W. Vorrs. Dorpskerk: ÏO uur dfc. W. Vans en 19 uilr ds. C. v. d. Steen'. Ned, herv. Gerei. Evan*. Gebouw Irene 10 uur ds, A. J. Jorissen (Utrecht) eo 18 uur ds, A. v. Eyck (Bergiwvhoek). Kvan*. Lutherse gem. 10 uur da. A. Steln- bart. Ned, Prot. Bond. Westveit 92: '10.30 uur da, A, D. Klaaaeen. Oud-Katb. kerk. Dam 2810 uur H. Més. Baptisten-temeentc. Lange Haven 29; 19 uur samenkomst Leier de» Hells. Lange Ha ven 27; 10 uur Heiltgingasamenkomst en 19.30 VerlasBingssamenkomst. Hoogstraat: 18,20 uur Openluchtsamenlcomst. Aüe sa menkomsten o.l.v. majoor en mevr. G, Ger st cl, Jehova's Getuigen, Volksgebouw: 18 uur openbare toespraak en 19 uur Wachttoren studie. Gem. v. Oorsp. Christendom. Lange Ha ven 129: 18 uur prediking, dhr. N. v, Brug ge (Den Haag). Oud-Gerei, Gem. Jeugdhuis Lange Haven 97; 9 en 15.43 uur dienst, Chr. Geref. Kerk. Warande: Ö.30 uur leee- dlenst en 14.30 uur ds. N. de Jong. Gerei. Kerk. Oosterkerk: 19 uur ds. P. R. Bveraars en 17 uur ds. W. BaJcker. De Ark Ketihel: 9.30 uur ds. J. M, Nammenama en 17 uur ds. P. R. Bveraars. Magnalla Del- kerk: 16 uur ds. P. C. de Vrieo [Dern H&ag) en. Iff uur ds, D. v. d. Meuten (Wassenaar) De Goede Haven: 10 uur ds. W. Bakker en 17 uur ds. F, C. de Vries. Jullanakerk: 16 u ds D. v. d. Meulen en 17 u ds J. M. Nanrmensma. SCHIEDAM Cn spoedgevallen zij» ge durende dit weedoend de volgende artsen te raadplegen': D. Hlavtbuysen, Marconistraat Geopend b apatneeét G-auka, Groene la an 127. die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. HANDELMAATSCHAPPIJ „SCHIEDAM" N.V. Westvest 36, Schiedam, tel. 268838 Ter algemene assistentie is op ons kantoor plaats voor een representatieve van omstreeks 16 jaar. Haar werkzaamheden zullen bestaan uiti lichte administratie; het bij voorkomende gelegen heden aflossen van onze telefoniste; het te woord staan en aandienen van bezoekers; postverzorging etc. Naast goede promotiekansen bieden wij een aan trekkelijk salaris en interessante secundaire ar beidsvoorwaarden. Gegadigden kunnen zich schriftelijk of persoonlijk na telefonische afspraak vooraf richten tot Mej. de Groot (dir.secr.). N.V. Distilleerderij Wenneker Co. Schiedam, vraagt voor directe Indiensttreding Persoonlijk aanmelden aan ons kantoor Schie 98—102, van 912.30 uur en van 1417.30 uur. lIMOIi-FIJENOORP ■tCrtlO^I Foto - Film Personeel gevraagd Dit jaar heeft de personeeteabonne- menthouder voor het eerst ook de kans om tegen gereduceerde prijs: In te tekenen voor vrijwel alle vooratetömgen en uitvoeringen van het Holland festival, Dit Ia mogelijk ge maakt door een extra subsidie van de gemeente. Hoewel het aantal series is toegeno men zal dit niet betekenen dat er nog meer besloten voorstellingen komen lm de Rotterdamse Schouwburg. Mem heeft bewust gestreefd naar het ..vrij" houden van zoveel mogelijk evene menten zodat het publiek dat geen abonnement heeft niet ln zijn keuze mogelijkheden beperkt wordt. PASFOTOS. Klaar terwijl u wacht. Foto v. Vuuren. Hoog- tract 106, Schedam. tel. 26720. Let op het juiste adres. RIS ROLFJLMS VERGETEN? De automaat staat voor u klaar. Alle soorten Illms. Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106. RI9 Diversen KAPSALON HELEtNE De salon voor de betere per manent. Stroomloos voor lader haar geechtXt. f7,S0, Helène Ideale natuurlijke permanent 10,-. Gratis halen en brengen per luxe auto. Voor permanent Kapealon Helène, Rembrandt. biedt can een jongeman, me) belangstel ling voor finorcifc'lo odmintslratïe, do ge legenheid om geplaatst te worden op de Afdeling Hoofdboekhouding als Hiervóór komt In aanmerking hij, die In het bezit Is van een ULO-dtploma en bïj voorkeur tevens van het 'praktijkdiploma boekhouder». De aan te stellen Functionaris zal na een inwerkperlode en na gebleken geschiktheid zijn taak in steeds toenemende mate zelf standig moeten vervullen. Tevens bestaat op do betreffende afdaling een vacature voor GEMEENTE VOOR OORSPRONKELIJK CHRISTENDOM Iedere zondag om 4 uur n.m. vindl in gebouw Lange Haven 129, Schie dam een krachtige pre diking plaat* over de al* oude waarheden der H. Schrift O.l.v. N. v, d. Brugge uit Den Haag. Komt u ook luisteren? lil Haar taak zei o.m. bestaart uil het typen Ij van vertrouwelijke flnanctöla rapporten. Indiensttreding kon op korte termijn ge- schteden. Sollicitaties te richten aan bovengenoemde maat schappij, postbus 22, Schiedam- Voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met ons In verbinding stellen, telefoon (010) 269200, toestel 3072.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2