Sleewits won zes keer in zeilweek BLOEMENDAAL BEHAALDE ZIJN VIERDE GROTE ZEGE LeX25 1 m JkX\ i [V rJ tl w ODZ-dames konden weer niet winnen Transferlij st SPORT Weinig wind weinig spanning Het Zuiden verloor ROHDA VOOR VIJFDE MAAL KAMPIOEN Trost op degen naar winst in Noordwijk ZRO sterkste jongens bi. Telstar testte Piet de Groot TOEG/H'BERG WINT EERSTE PROMOTIEDUEL Aardse (ADO) ook naar Holland Sp. Betty Heukels en Gretta Kok snel in Oost-Berlijn GO AHEAD2 KAMPIOEN ADA KOK EN SCHANS IN CONDITIE lex 25 telex 25 telex 25 +++-teiri25+++-telex Schoolatletiek groot succes de Wedau-regatta 25 SIGARETTEN 1,50 STYLED BY LEXINGTON pagina 4 - maandag 13 Juni 1366 (Van onze zeUmedewerker) fWSWWPTWI ROTTERDAM, rond ar IkW.ld'fii' Amsterdams* Rohda la er in reriaagd na moeizame BOTTEHDAM, maandag, Tijdens het tweede weekend van de de«™2>llt B?d?' ,w"!'1 Hillegeraberg» zeilweek heeft het weer niet meegewerkt. Zaterdag' Toor- vijfde mail btniaite was er al weinig wind voor een vlot verloop van de wedetrijden en 1 aondag ontaardde het geheel zelfs zo nu en dan in een complete drtSfparty. WATERPOLO ROTTERDAM, zondag. la het RUSderkerkee zwembad de .JDoSftJn" werden tater darm ld doe de provlncU- le Jenfdkainploejuwhappex) voor wa terpolo ine to Je» en Jonden* gehouden. Deelnemers waren de krtnren Den Haar, Gouwe-R(Jnetreek en de Zwem- bond van R'dun en omgeving (ZRO). Bij de metejea toonden de Haegoen zich de «terketen door met 33 over de Oouwe-Rljnetreck en met 5—4 over de ZRO te zegevieren, ZRO kwam als tweede uit de bua door een 7—6 over winning op de Oouwe-Rljnatreek. Voortl bij de Jongena werd attrac tief waterpolo gespeeld en het was lammer, dat de publieke belangstel ling zo gering -was. De ontmoeting Den HaagGo uwe- RJJnatreek eindigde in een verdiende 6—4 Haagae zage, terwijl Oouwa-Rijn etreek ook van de Rotterdammara een nederlaag te sMkken kreeg (7—3). De finale tuaaen ZRO en Den Haag moeat du» de winnaar brengen, waar bij ZRO aan eon gelijkspel genoeg had, Het zag er geruime tijd naaf uit, dait de itrljd onbeehat zou eindigen, voor al toen de 4* periode met ten gelijke «tand (3—3) begon. in de slotfase beallaten de Rotter dammer i deze aantrekkelijke wed- «trljd in hun voordeel. Ze kwamen oog tot twee doelpunten, Hoe span nend de wedatrljd wn» bleek uit de tu*»en»Unden; 1—1, 00, 2—3. 20. In de 6—3 Rotterdamse zege hadden vooral Wout van Neuren en Joop Hooft «en groot aandeel In de doelpun ten. Eindresultaat: dames: 1, Pen Haag; t, ZRO; 3. Oouwe-Runatreek, Heren; 1. ZRO; 2, Den Haag; 3, Oouwe-Rijn- •treek. (Van oase tportredectte) ROTTERDAM, zondag. Telstar overweegt SparU'a-rteerve achter- •pelar Plet de Oroot te cootraotoran. De Valaenaran babben de Rotterdam mer ««ter dagavond geteat in een wed- etrtld tegen Metderlohar B.V. Da Duiteera wonnen met 2—4. Plet de Oroot «peilde op de p-Iaote van Ltptek met wie Teister oog niet tot over a en «lemming li kunnen ko men ovir verlening van het contract. Behalve Piet da Oroot apeelden ook Dlek Bond v»n Volendam, de En- Bitaman Blelku». die voor Tottenham otvpur ia uitgekomen, enOle Madaen mee. De Daen had van Sparta toeetemming gekregen om TeUtar te versterken, omdat de nieuwe trainer van de Velaenaren, Plet de Vlaaer, det- UJda «onbelangrijke rol heeft geapeeld In de tranafer van Madaen naar Spar» t». BIJ Spart» la linkabulten Henk Prin ten op eigen verioek op de transfer Ujat gepliAtet, (Ven oma teuüamedewerker) ROTTERDAM. «ondag. Toch waren er Miiera, die mei kop en schouder* boven de reet «ltataken.1 In de *chalcelkla*ae Wil K. flleetjwlta! oppermachtlf. HIJ won alle »ea wed-! «trtjden, In do 16-m2 klasse heofil het Jovp de i Ruyter heel wet moeite gekoet om dei hoofdprlja In de wacht te «Iepen. In het eerste weekend hadden Van den Bosch »r. J N, Bodegraven en De Ruv- ter elk een keer gewonnen. Zaterdag behaalde De Ruyter zijn tweede over winning, maar m de races van zon-i dag bereikten Molenaar en Rob van den Bonch «la eersten de finish, In da valkanklaw* eiste R. M, Prtna, die in het aerata weekend *1 een kleine vooraprrong had genomen, met ean derde en twea «er«te plaataen de hoofdprijs voor zich op. Da andere overwinningen gingen naar Aid Wijn gaard en naar R. veldhuizen, Rlnza Koopman» moeet bijna «en kruiwagen charteren om da vela prij zen, behaald in de flnn-klaeea. mee te namen. Hij het alechtg zondagmorgen een «teekja vallen, maar verder werd hij vier maal en en twee keer twee. HIJ won du» drie dagprijzen, da boofd- prtjf en de wiaaeLbekor, Het eerete weekend kon Van Berkel hem nog be»t bijhouden. Zondag namen Henk de Jong en A. da Vrtee een zege voor hun rekening. Th. H. Stee logde In de vrljhalds- klaaee tijden» het eerste weekend met drie flk»e overwinningen een solide baalvoor de eindzege, In het tweede weekend kon hij met d» geringe wiml niet meer aan d« kop komen en hij eindigde dan ook steeds midden in het voM, Nu ging B, WlUemaen hard zonder, zo*la In het eerete weekend, andere (mee»tal kleinere) «chepen te rammen. HU boekte twee overwin ningen. Zondagmorgen finiahte T. Krleech «La eerste. In de Bternklasao ontbrak het ln alle zes wedstrijden aan spanning door het steeds weer incompleet aan de «tart verschijnen van de negen lngeechre ven JechtJee. De eerste zaterdag eiste P, Bmeemaker de hoog»te eer voor zich op, m**r toen zondag mej, F. Koopman aan de «tart verscheen, moeeten tUe mannelijke deelnemer# haar met een eenrte en tweede plaai» de dagplaats laten. Zaterdag finishte de uiteindelijke winnaar Steven Bllets ala e«r»te. Zondag ging de dagprijs near mejuffrouw A, Vvd. Ham, mei mej. Koopman op de tweede plaats, PM. de Wiit heeft eindelijk weer eena een hoofdprijs tn de jeugdklaese behaald. Pieter Dekker, normaal ge sproken de favoriet, werd de eerstel lag «lach tof (er van een „Berenbot- In het tweede weekend kon hij,' lank# twee overwinningen zijn ach terstand niet meer wegwerken, i De grootste Jdaaac van doze zeilweek! was dto aoloklaaee met 17 deelnemers.! H. Wimon behaalde in het eenrte week end retda drla overwinningen en toen! hdj ook UJdens het tweede deel der zeüweek constant bij de eerste drla j zat, werd hij onbedreigd hoofdpriJe- winnaar. H. Juray zat hem het eer ete weekend telken» dicht op de spie gel, maar toen H. Wltton jl. zondag twee maal van de eerste plaat» gehou den werd, gebeurde dat niet door H. Juray, maar door P. KoudiJa en B. J. de Haas, Zij lieten daarmte zier», dat er van een Wilton-hegemonie voorlo pig nog geen sprake la. De eerste plaatsen in de Dying Ju nior klasse werden gedeeld door N R. van Rovesteyn en A, F. T. Schimmer. Van Ravwteyn wend ten «lotte hoofd- prijswlnnaar. omdat hU drie tegen Schimmer maar twee tweede plaat sen behaalde. In het kleine veld F.D.' behaalde hoofdprijrwinnaar J, A. Koolhaa» tij-, „iin,wli,. - riens het eerste weekerid weliawaar' ®alukmaker een felt, 1 i. drie overwinningen, maiir daarna kon hij cmge concurrenten niet meer baas. Nu zegevierden G H, K. Atora zater dag en A. Mook twea keer op de laat ste dag van deze we<UtrtJd*n. leggen op het kamploen*chap van Ne derland. In de cerRlc helft leken de geel zwarten regelrecht op de zege af te gaan. Zij leidden bij de rust met 1-4. Roda kwam na de pauzo fel opzetten en haalde nog op tot 3-4. Kees v. Lun- teren bracht tijdens een doorbraak oe «tand op 3-6, Alphenaer zorgde acht mihuten voor bet einde nog wel voor' wat spanning (4-6), maar daarbij is het toch gebleven, fn de slotfase beleefden de talrijke tocs< houwers de sensatie dat Roda- speler Pastor na geslagen te hebben het veld weigerde te verlaten. Scheids- rechter A rends bleef echter onver murwbaar. De overige uitslagen waren van on dergeschikt belang. Westerkwartier versloeg Deetoa met 9-3, Archipel won van DOS met 6-4 er> Het Zuiden! Bleek de minderen te zijn van HKV, (7-4). HKV toonde zich tegen Het Zuiden ln de eerate helft veruit de betere ploeg. Het nam een 6-1 voorsprong. Na de openingstreffer van Joop Krijgs man werd hat door Jaap Borger 1-1, Vervolgen# troffen Bos, Gresale, Rey- gere en Van der Horst voor de thuis club doel, i Na de thee zorgde Van Krieken' voor 6-1, waarna Krljgiman en Bour- gonje voor Het Zuiden tot 6-3 ophaal den, Bos echoot hierna raak en ten-! «lotte werd het door De La Houwaye! 7-4. j De elndatand luidt; ROHDA 22-38, On« Eibernest 22-37, Westerkwartier 22-31, LUTO 22-27, BI. Wit 22-27, HKV 22-22, ZKC 22-20, Ar chipel 22-20, Het Zuiden 22-14, Deetoi 22-14, Roda 22-8, DOS 22-6, In da overganfklaue A degradeert het Amsterdamse Swift door een 3-2 nederlaag tegen Asko. In afdeling B klopte Vleus Orlönlis PSV met 6-4. In da promotlccompetltle voor de eersteklas behield Rozenburg zijn kant door Swllt uit Middelburg met 4-3 te kloppen, Het echtpaar Van Beek had met drie doelpunten een groot aandeel In deze zege. BIJ de rust leidde Ro zenburg met 3-1, m««r daarna werd hei 3-S en kort voor tUd zorgde Aad van Beek voor de winnende treffer. Eureka en Ahoy plaatsten zich met het Leidie Crescendo na een be slis- singstoornool te Rotterdam voor pro motie naar de tweede klasse. ToGO uit Goed eindigde hierbij al* laatste, (Van onze cricketmedewerker) AMSTERDAM, zondag, Met groot verschil beeft het jonge elftal van Bloemendaal zijn vierde overwinning van het seizoen behaald op een teleurstellend ACC, dat het eerder in dit seizoen al tegen Bloemendaal had laten afweten. De bowler* C, Vftn Wyk en KruiJt legden voor hun club de basis voor de Bloemendaalse overwinning. Fraaie bowlingprestaties kwamen op naam van Vriens met 7 voor 25 hij HCC en R, Derogée, die met 7 voor 58 bij HBS het belangrijkste werk deed. HCC versloeg Rood Wit met vier wickets. Bij HBS was het verschil minimaal, want Hermes DVS bleef slechts twee füns achter op het totaal van de Hagelnaars (157), Het Haagse Quick had tegen VOC 170 runs voor het verlies van zes wickets ln de boeken gebracht, voor de regen verder spelen onmogelijk maakte. Het veldwerk van Bloemendaal was vi»ftrtrrffelt)k. Invaller wicketkeeper,, het Kamerlid Voord, deed met twee slachtoffer» achter de palen uitstekend werk, terwijl de aanval bij de young-1 ■ter» C. van Wijk (4 voor 22) en Kruljt' (4 voor 9) in prima handen wa«. Ook Ma* Maai (1 voor 15) en Flobil (1 voor 6) bowlden met luccee, ïodat ACC het niet verder bracht dan een teleurstellende 00, Slechte twee bete-, lieden kwamen ImrbiJ ln de dubbele cijfert: Fr, Woudatra (18) en F. Dak-: ker (17). Ook aan bat waa Bloemendaal in goede vorm, waarop dc ACC-bowtèrs1 nlfrtM konden uitrichten. Door Hohil., die met 36 not out bleef, en M. Meijer' (18 not out) had Bloemendaal met nog! neger, wicket» in hamden de wlnet al' birwven. WATERPOLO GROTE MAN j Rood en Wn had het niet begrepen j op het goed verzonade bowlen vani Ermt Vrietr», die zich weer de grote i man ln de Haagae aenvtl toonde, want n« 26 oven had hU ten koet# ven «kohti 26 run» zeven wicket» opgeëist. V«n Schouwenburg (10), Brtlhwalte (26), ter Haar (18), van Buchem (18), Oneteln (18) en De NJji (23), konden op da overige bowler* nog let» uitrich ten., doch verder dan 184 kwam Rood en wit niet, HCC begon weinig hoopvol, wanrt op 5 waren reede twee wlckete neer, Van i Laer (38) en Van Arkel (30) brachten de score echter lm vlot tempo omhoog Even dredigde HCC de overwinning tc1 ontgaan, toen op 82 het zeede wicket l viel, doch TriJzelaor (15 not out) en Thoro», die m een goede 37 (waar onder twee knalharde ze*»en), even- een» not out bleef, hielpen Rood en Wit «nel uit de droom on tien minuten voor tijd had HCC zonder vorder wlcketverllea de zege binnen: 135 voor Onstein (2 voor 25), Bijievetd (1 voor 8), Venker (2 voor 35) en Tui- ninga (1 voor 12) deelden bij Rood en Wit de wicket» HBS kwam tegen Hermet DVS voor namelijk door aanvoerder Rishworth (45), Ven Wel (22), Van der Vegt (10) en R. Derogée (38) tot e«n totaal van 167, Dc overige batsUeden kwamen er nifit aan te pas op hei bowlen van Geeratz (4 voor 34), Noordijk (2 voor 33), Beijer (2 voor 40) en W. van Wiik (1 voor 33), ROTTERDAM, zondag. De da mes van ODZ hebben hun tweede ne derlaag geleden en wel tegen het Vlaardlntae VZC. De Rotterdam «en, die na met twee overwinningen ge- «tart te lijn op weg leken naar her overing van het hoofkleaeeraohap, aljn hiervan nu toeh niet meer so aeker, Do ODZ «tartte goed, toen Martha Wagenaar reeds in de beglnfaio voor een 01 voorsprong zorgde. Deze ipeeliter had echter voel pech mét haar volgende «choten, die of gekeerd wer- den door VZC-do«tvrouwe Ineke vani Opital, ofwel paal en lal op hun weg vonden. VZC kreeg hierdoor moed en 1 toen eon alecht weggewerkte bal bij, Martho MagUo terecht kwam, was de GOED HERSTEL Hermes DVS waa op 30 reed» drie Wicket* kwijt, doch achten hiern» door knap ?pel van M v*n Wijk, die mot een uitstekende 06 -topecoror werd en Meijer (30) de overwinning binnen bereik te krijgen, warvt op 127 viel pas het vierde wicket. Hierna was het met Hennes DVS, evenals de vorige week tegen ACC, volkomen mis. De overige batsheden konden niets meer uitrich ten, waardoor HBS, dat het ln de «in val voornamelijk moest hebben van R Derogée (7 voor 58), gelulde Her me* DVS twee run<s beneden hun totaal te houden. Op 163 ving aanvoerder Rish worth NoordÜJk als laatste man uit. Bij Quick waren Hutton (42), De Geer (35), Hebeis (28 not out) en Van Eek (25) aan bat togen VOC prima op dreef, waardoor Quick n« zee wickets 170 runs op het bord had toen de regei. kwam, EERSTE KLASSE B In de eerste klasse B had ACC 2 ln Schiedam weinig moeite met Excelsior, dat reeds voor 72 aan de kant zat. De Amsterdammers kwamen met nog acht wicket# hl handen tot winst. Ook De Krekels bleken tegen Sparta, dat met see wicket# zegevierde, niet tot een hoge score in staat: 76. BU SCUCVSA bleef een betiteling uit. VHA bracht, mede door een mees- «tcrlljke 68 van Frans Splta, 175 runa In de boeken, doch SCHC kon met de laatatc bateUeden op de mat nog een draw behalen. 167 voor 8. De aanval van ACC II hid in de aanval in Van Vugt (6 voor 28) een belangrijke aanwjwt. Excelsjor kwam op eigen terrein niet verder dan een schamele 72, welk totaal door Van der Hurk, dtëe met 29 not oirt bleef, Lapier- re (21 not out) en Abends non (18) voor twee wickets overschreden werd. De Krokele waren tegen Spart» op een aanval met Tollenaar (4 voor 13). A van der Linde (2 voor 8), Meijers (2 voor 33) en De Bruin (2 voor t7) op 70 uit, Voornamelijk door A, Tolle naar, die met 43 rw>t out ook sis bats- man uitblonk, greep Sparta voor vier wickets de zege. VRA scoorde door forse bijdragen van Frans Spats (68) en Wories (31) tegen SCHC 173 runa. Prima wa» het bowlen van S. Gum ba, <Üe bij SCHC 0 voor 55 nam. Bj SCHC kwamen Marshall (31). Leemhuis (43) en Blombergen (40) met flinke bijdragen af, doch de laatste j batsl:eden moeeten er aan te pas ko men om de nederlaag te ontgaan. Rent# kliu* A: Be rit* kUi» B: 4 te VRA 4 ia SCHC HCC 8 0 acc n a .1 9 Spart# AOC 4 10 Krekel# u Oulok H 8 4 £xc«lalor a 4 5 Rood en W. LI 3 voc 2 1 HCC n ERNST VRIENS ...opnieuw zeer sterke bowler.. OP VERZOEK VAN DE CLÜBS: feljenoord: F Bouwmeester jr W F«-{ rtkfl, J A Krult), P. Jaeotw, D. Veiectwor Hu riem: F 3. Boom E Bruns. N, 3 Duy»»r C A. M. K*rm«*. N Jonksr, Q M de Kluyver, 3 von Kruys, C H Haai, H Sohamghuizen, B, F, VeriÈul». Hermes-DVS: C A van Gogti. F Henczl, 3. v d Kooy, W, vati Rc*wm. NEC: "W de Hond. C SrnuWera BBC: H, Bor&zancl. C Ooob. C, van 4«r Heyden C v, Merode. B Bedel. R Vüter NOAD; J Muskens FC Twente: O. Guaman H, W. de Heu*. a Ki«m BoaüfeUis. LagaMe. J T L«na- kamp, 3 Roordlnk C Warrtn»». 1» van Zoéren VVV O Schenkel VERZOEK SPELERl ADO: J, v. d Oavtr, 14i Verlanaen DOBi W Ruitenbeek DIVS: 3 van Veen Haarlem: M Kruv*r Heerenve*n: R Huttem*. Heracle*: K Kxvl«. H Worsink. P Stao- per. S Veen HilversumW Sohra» Holland Bport: Baruvle Bood* NOAD; A Brektlmana RCH. K Zhiatra Sparta: H Prinsen FC Twente: C Nemei. D, Voiewücker»: A F«n« VVVI F DertX, J. van t Hek, A, Orval, B sltata, 3 Thans Wlthelmtaa: J Boor, G. K©r*tazt«* DEN HAAG, maandag (ANP). Holland Sport heeft opnieuw verster king aangetrokken. De Haagse eerste ddvirieclub nam me and a g de 26-jarige Hanny Aardse van ADO over. Aards# i« een centrale verdediger ln het 4-2-4, SCHERMEN NOORDWIJK, zon dag, (ANP). De Oostenrijkse schermer ïroet heeft voor de derde achtereenvolgende maal het detetununmer van hei toernooi van Parade et Riposte te Noordwflk ge wonnen en is daarmee definite* in het bezit van de uitgeloofde beker geko men. Hij leed in de finale alleen tegen de Nederlander Ties Felth een duidelijke nederlaag (15). De laatste beslissen de partij tegen zUn enig overgebleven concurrent, tie Duitser Lehmler, kon hij echter in zijn voordeel beslissen. Feith was zaterdagavond de grote man in de nationale degenploeg, die de Poolse formatie mot 115 kansloos liet. Frith won hierin vier partijen. Pp Ik en boekte drie overwinningen, Blokhui» en Dwinger leder twee. Nog fraaier wn» het reeultaat dat een verzwakte Nederlandse sabelequi pe (Heidenrijk en Haenen ontbraken) tegsn Polen behaalde. Het werd 9—7 voor de formatie van Kardolus, Makk, Mosmann en Dijksman. Bij de individuele nummer» waren alleen de dames voor Nederland suc cesvol. Voor de «trijd om de eerste plaats was een barrage noodzakelijk tussen de geroutineerde Nina Noorder- meer en Yvonne Thiry. Nina Noorder- meer won met 4—2. Germ sine van Oosten werd met drie wiostpartyen derde. Degen <h*r«n): 1. Ttroet (Oo#e«wi)k) 4 geworvnen p»rtljen; 2. Felth (Ned.) 3 ge wonnen partijen, la ontvangen treffers, 3 Lehmler (Did) 3 gew partijen, tl ontv. Ireffera, 4 BlokHufa (Ned.) 2 gew part, 19 on-bv treffers: 5 Ittel (D!d) 2 gew par tijen 21 ontv treffers: 6, Van TIggele (Ned.) 1 gew. party. 25 ontv. treffers Sabel (berea) (na barrage): 1. Luardo (It.) 3 gew. partyen; 2. Majewéki (Polen) 3; 3. Wokdcki (Polen) 3; 4 Kardolus (Ned 1 2 gew part., 20 ontv. treffers; 5. Wtseheidt (Did) 2 gew. part, 22 qiHv en 18 gegeven treffers: 8 Makk (Ned.) 2 ge wonnen partijen. 22 ontv. en 17 gegeven treffer* Floret (dames) (na barrage): I. Nina Noordermeer 4 gewonnen; 2. Yvonne Thierry 4; 3. Cermatne van Oosten 3: 4 Isgard Kapune (Did) 2: 5. Marja Soeurt I gew part, 17 orvtv treffers; 6. Margadt Horcnef (Did) 1 gew. part., 18 otvtv. tref fer» OOST-BESLOK, mna»» (AKP). Bttty UeuboL* h,«It »terd»«, «M«>« Internationale wedatrUden lö Oo«t- BerHjn. met een voor treffelijke eind sprint de 400 meter wUaelslar gewon nen ln vUf mlnttten en t9.S seoonden. De Europese rocordhoud*tor op deze afstand, dc Oostduitse Ve«ronlka Hol- lotz, werd tweede tn 5.30,4. Gretta Kok kwam op de 100 meter school»lag niet verder aan een derde plaat# Ln 1.20,8 achter de Oontduitee meUies Hanrel (1.19,4) en Grimmer (1.20.1). Betty Heukel» zegevierde ook op de 200 me ter wltedalag ln 2.36,2 voOr Veronika Holletz en EU HuUebo», Gretta Kok behaalde op de tweede dag een zege op de 200 meter school slag met een ultetekende tijd van twee minuten en 48,8 «econden. Zij versloeg de zusje» Bürbel en Suzanne Grimmer, die met 2.49,4 en 2.32,5 beslag legdéfl op de tweede en derde plaats. Op de 100 meter school»lag eindigde Gretta Kok als derde met 1 min. 20,5 achter de Ooetdultse H*m»l en Birbel Grim mer, die eerste en tweede werden In 1.10.4 en 1.20.1. f4- 4-+++4»+4»+ -K+4- 4-++++-f+ f+++4-^++4-++++4- 4- 4-P++++++++ 4-b -b+4- 4- ++++4-++4-+-f++4-l"f >+4*4-+-+"f+4*++4-+4'4» UI»»» - Voord»» oen la klMM, afd. 1) een 7-—4 ••f*j bohaald op OftTO 1 (kampioen la i klam. af£ 4) alt Groolngen. De bel* do dame» van TH hebben alch ultete- kond gewaerd en braohlan aamen drie panton binnen, BU de horon «org« d» Lagendaal la het enkel- en dubbel- ipel voor twee ponton. V*n de vier herentnkeUpolen won do Orontncee ploeg er drie, zodat do itand na da enteoUpoWn in evenwicht wa# (3—S). Het dubbel Lagendaal- Ko«ten»e bracht de «tand op 4—S door een twee eet* sage op KeiJ«er en Van Loom Het TH-dubbel bomachtU- de de derde «et en het puivt (6—4), Het dubbel Koen-'t Hart ontnam el- te GrOnLngee illusies, door een twee «et» overwtnnirvg op Maas en Vene- n>a. waardoor de atand 63 werd. De belde gemengd-dubbel# ware vnn belang, «onder t« «pelen de punten gedeeld. Komende zondng moet Toeg/HlUc- gersberg i op hat Neoijto-tenntepark de bealmtngewwtotrUd «peten tegen Joy 1 uit Am»bardam, dat rijn plaate Uj de hoofdklMBt B zal vordechgon. waren niet werden - n«m* i Ko*n*h Van Loon 4-4. oamea-ealietepjli Mej. Btem - Van Loon 0—1, 4—Si mei tnUngh m«j A. A-.*Laf*n<te«l-Ko*ten« -• 7—»: Koenen-1 T-a. Heren «uibeto jeh^ OèaieniS«dubh^pe£ feet'feepaekJ, pun-1 - Keyeer-Van, Hart - Ma" "imenid-i j (Van or*e «portrodactie) ROTTERDAM, «ondag. BIJ de be- tBRlde rwervee t« Go Ahead wierdag kampioen vnn Nederland g»w< rd«n door een 2—0 zeg« op het reede ge-j degradeerde Excelsior. Hoewel de De-1 ventenaren voortdurend «en ovw-1 wtoht hadden, duurd* hot tol h«4 teat-l •te kwartier voordat zij konden acoren, (Van orue zwwnmedewerker) AMSTERDAM, zondag. Ada Kok en Johan Schan» hebben met grote j ovenmaoht doJaarlUkae twee-kilometer iwem)A'ed»trlJd (vrije «Lag) op de Am- aterdflmso Bosbaan gewonnen, Hun tijdon In doze door do vcronigingt-n Het IJ an De Jong* Kampioen gear ga- nlieerdc atrijd waren roepee tie vel: jk 37.08.8 en 25.48.4. De twee-kilometer echOoUlag werd bij d« dame» o«i zege voor Jo# Veld huizen (34 16 6) en bij de heren triom feerde Van Oost lit 31 48 t' Ne de hervatting kwam VZC meer In do aanval «n Rla Zwijger» bracht de «tand op 2—1. Na een zware over treding binnen de vjer meter mocht Martha Magito voor VZC een «traf- worp nemen. Zij faalde niet: 31. 8VH «loot deze week af met een overwinning van 23 op GZC en een i 2—4 nederlaag tegen Zwemluat. In de wedatrijd tu»«en 8VH en GZC schakelde Dick van Brummoten He ge-1 vaarltjke oud-International Ceei v. d. Tooren volledig uit, «n mede hierdoor werd de overwinning behaald. De GZC-er» namen een 1-0 voorsprong door Loek Beviel». Tijden» een veld- meerderheld zi>rgde Haft» Hagen voor de gelijkmaker Een verkeerde uitgooi van de Gou wenaars bracht de bal bU Joop Hooft, wiens «chot 1—2 betekende. Een mo ment van verslapping bij SVH «telde Cao» v. d. Tooren In staat de «land In evenwicht le brengen, Weer nam SVH de leiding toen een Uiteend» omhaal van Joop Hooft t« machtig bleek voor do Goudse keeper. Tegen Zwemluat verzuimde SVH de gevaarlijk»te Utrechter, middenvoor Ger Beekman, het «coren to belet ten. Deze speler nam alle vier do Zwemluil-doelpunten voor zijn reke ning. Na een 02 achterstand bracht Dick van Brummelcn de spanning tc» den haag de importeur de mogelijkheid om lex25 kaartjes+4-+daar is voor de weegt nu om lexdaaldars dusseldorf het is sen per van van Lex25 kreeg enige verzoeken over giro te betalen net als de spoor- giro geen beginnen aan+++ men over- f 1.50 te maken+++ verslaggever gelukt da witte baluga- walvis - eerst ten onrechte een doLfijn genoemd - in de rijn te interviewen gevraagd wat hij hier toch zoekt zei het beest: lex25 die vind ik dol fljn+++ amersfoort n-t-tverbijsterende kracht en behendigheid worden re gelmatig gedemonstreerd door onbekenden die des nachts de zwa re amersfoortse kei weten te verplaatsern-E+volgens onbevestig de geruchten zou onder de enorme kei 'n pakje lex25 door b& w zijn neergelegd+k+dit werd echter door hen categorisch ontkend +lnzenders van bekroonde berichten ontvingen elk 1 slof lex?5i heeft u idaeen,stuur ze naar blok postbus 5073 scheveningenE++ FINEST AMERICAN TOBACCOS teD»jff£ÏuM>riipeli Mei. ttlonwnaj. -®\-i - •oniiu-mej. v«n Loon »-3. lien rociploegen naar rug, maar Beekman had zijn antwoord reed* klaar (1—3), Kan» Hagen scoor de met een «trek ichot 23, maar de Utrechter» stelden hun zege veilig door nogm«als raak te schieten (2—4>. (Van onae a Uet lek mede wer ker) unjh - w D« uiuliw v*n de overige ln Retter- d*m geepialde wédttrijden «Uni fro mod* naar 1* klaiiei IOC 1 Qr<*n Fvomette naar orrrianiikU*»* »i n*- 1 pro modi nar 1; Uhn. wMti Ti 'A?rcmi»U* near ïe kUaia, wertt ICC 6 Kenn«n#r Lyc. «—4 (mot «et# ««wonnen door Kenn«m»r Lao.): A«o1ujk01«1o 3 - gen» ragen). Toag- >nliever t De ATLETIEK [ROTTERDAM, zondag lü* school wedstrijden, ge organiseerd door de Raad voor de U-j ehameiUke opvoeding, «Un ook dit jaar een groot «ueoes geworden. De I nelaotiteiruig van da «eholen groeit «ORdfg (ANP)., nog «teedi. Zaterdag namen bUna 175 Tien Nederlandse roelploegen tul- jongena en meisje» de'-, AMSTERDAM, lep zaterdag 18 en zemdu 10 juni in Duteburg deelnemen aan de sterk be zette Wedau-regatta. Het Amsterdam* se Nereiis heeft twee vieren met •tuurmsiu twee ongeetuurde vieren, «iimede eon twee tel tweeën zonder stuurman ingeschreven. Wlllem-III vaardtjrt eon dubbettwee if, Atopoe een llohte acht on Proteus een eklff Voort# komt een dubbelvier via Thetl» aan de start. Jongena en metijes deel, Evenali vorig jaar toonde het Ga land Lyceum «Ich do aterksle. Ook dt rijk» ho« Oud Betiorland hoorde bij de 1 l 1 iy. prijswinnaars. Do eindstand: Om de Spaar bank beker (heren): Caland Ly ceum, 38 pnt. Om de Spasrbenkbeker (dame»): Rijk» hb«. Oud Boyarland 28 Caland] (Jon- +k+de nieuwe sigaret in het nleuws4-^+lex25f-+-+stylecJ by Lexington fnt. XNAU-beker (mei^oe) yeeum, 26 pnt, KNAU-beker gens); Caland Lyceum, 71 pnL 44-f4-f»»4 4-+4-f4 ++++4 -f4- +4+4+++-f*«l-++'f+'4-+t^+*f«f++++*f++'f+4 -f+4"+++-f4+4'+4+++«f+++++++++4+++-f++++^++

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1