NOOR JENSEN WIL SALARIS VAN 40.000.- ROTTERDAMS DAGBOEK 's Nachts op rijksweg 13 H°g waren /eer bijna rond WITTE WALVIS TOT DE HOEK GEËSCORTEERD Plan voor Bosveld op tra- ij sb aan in Ommoord ie series schaars alles <&kan met CBtalblMI ROTTERDAM RIJNMOND NweBinnenweg 153 Zwartjanstraat 26 Marathon race besloot avontuur Gouden speld voor Kruiver en v. d. Kuylen Avoiiilvïcrdaiifï-ri zit er weer up Verheugd fk Man jrearmsleml voor aanranding UITSLAGEN STIBEKAVO i Zwemrace Hoek van Holland naar Ter Heijde Keijenoord r VELPON viaag lijmwijzer DienstviTlening Wie nog een hond of kat? Tweemaal daags Vakantieadressen voor huisdieren dringend nodig Adviescommissie voor recreatie pigtaa 4 - vrijdag 17 juni 1996 Moby Dick zeegat uit fAdyerfeutie I M isa INTER SCHOENEN ASSOCIA TIE Vakantie, vrije tijd,.,..? Wij hebben een prachtige koliektic modieuze schoentjes voor zomerse prijzen. BIJfotk Maifuntsstrlaan, naast Rtsi "Asia". B§ hoik Burg, RotoMroat BtJJac.J.v. Womtï Jnrilatich/crnuoi (Adrtrrientu.- l M l (Via oom aporUe4MÜ«> ROTTERDAM, vrQdu. Op *«nj d*wr Martini blindt bijeenkomst bMll to Brunt, de secretaris-pen- ptagmeeeter v»n de KNVB, gUUr- •vond In bel HUnhotel de top»oom v«a bel betaalde voetbei gehuldigd. Plet Kruiver ven Febenoord en Wil - ly ven der Kuylen, die In de «re- i divUle met «Ui 23 doelpunten op de eenrte plette waren geelndlgd, kregen J e#n gouden «peld. Dlck ven Dijk, met J7 treffer» de beste schutter van de' tweede-divisie en het gehele betaalde voetbal, mocht een bronzen speld ln ontvang»! nemen. De «ilveren cpeld wu bestemd voor Piet B*«Ut van Alkmaar, the In de eerate diviale 21 doelpunten bij el-j kaar had geechoten. Daar hij wegen* vakantie niet aanwezig kon zijn, nam de aanvoerder van Alkmaar, Henk Tijm, de onderscheiding m ontvangst.1 De ploeggenoten van de UHavorere werden niet vergeten. Fei[moord en PSV kregen dtilieml gulden te de ten, Alkmaar ontving ƒ750 en SVV 500; gulden. Bestuursleden van deze* ver-1 vniglngen namen do geldprijzen ln1 ontvangst, (V»n ome sportredactie) «ontHDAM. vrijdag. Glater- J avond ut bel «r voor een gedeelte van de door de Wandel* por ik ring Rotter dam en Omgeving geon an leeerde Avondvierdaagse 1966 weer op. 1 De groepen en mdividuvlen, die ge- »tart lijn aai» de bureau?. Car imsehul» j In Hotterdam-Zuld en Hargepark in Vloardinget), waren de «eraten dl# de modalllee en bloemen in ontvangst moohum nemen, De deelnemer» tn j Ovoraohie, Srtdebroek. IJaaelmonde. Bareridri'cht. Crooewijk, Schiedam, Zuuilantl, Hoogvliet, Schoonhoven en Krimpen d IJ/**«| zulten vanavond voor de laatste maal aankomen. Het Is voor de twintigste maal, dat de WarwieUportkrtng deze Avandvler- i daagse organiseert. De organisatoren mogen zich gelukkig prijzen, d»t de &•- langstelling voor dn evenement, d«t hoofdzakelijk heat enui la voor de. Jeugd, nog steeds toeneemt. Het vorige jaar waren ar ruim 1J.OOO wandelaars aan de start v»r-, schenen en tijde na het Jubileum alt, Jaar bedroeg het aantal deetaeinere i ongeveer 20.000. voor de wandelaars, rilc de alalnn- 1 den van tien en vijftien kilometer mei. goed gevolg volbrachten, waren er: herinneringen beschikbaar. De«eh«t>. die voor ut» eerate maal dtelnaiuen - ontvingen het bronaen Avundvier-i daagse kruis. liij de vijfde maal Iw^s- gen de A-etnemcr* «en veratlwra i krui* un bij de ttemlo maal tvn ver guld gouden krul». (Van een VJO/jy UfCK.S* (iron- Avni" D" tuur t:; afgelopen, liet estate wax tUKj nnienmrht en i.ontter opwinrltrnj. Du keer <JC'n net ten t (jeeti harpoenen, yeen nar- rosejnitronen (van de fanatieke Dutshnrgsr (herevtuimiireetpn r dr WttflgswQ (ie.walj en zijn „dierioihcschcrrners"), :.anls in hei ht'tjin; u't't enkele bootjes iKm rijkswaterstaatt naerpoli tie en rijkspolitie te water ter bescherming. Rwituj zwom de vijf meter lange witte helugn gisteravond om tien minuten Ver half zeven hij IInek van Hot tand de zee \n Daar kan hij zich weer lekker votelen", zegt de wetenschappelijk leider van het Dnlftnnnum iv Harderwijk dr IV H lindok van Heel. Moby bentaat z'n u runt uur met een marnthan-rncr Wurtvulttyviltidnü ttruuur wat btj nog in /.«ihffh, <l»n- iU'rilintm>iru<in fin» uur werd hij m Dordrecht gexigniileerd tn «m vijf uur pasn-crdc fuj de bruy m-t-r de Oude Muus bij .Spijkvm.fjfr. Itonk fnj hef :<>ute water-' Dreef z'n (ongetwijfeld) vrijwel lege maag hem m mei? |V«« hef de u-arm te? Dr tJttdak ran lleej zegt daarin er- „llvt JTfiii rrie rilef i-erhuzen als r» rer).and be.ouur tumen de warmte en hef stroom a waarin itrernrnen Ten iltiffe hoort een brtuuo in dv IJszee |h ui»". (ójuf Afobp Oiek n u naar deze «oor- drhjkr «mferprr»" Dal »H moeilijk te zeugen. Dr. Du- doh ran Heel tneenf f pt best Itü»- gelijk dat hij mi ar de '/.muite t tro nie n af naar de Waddenzee gaat. Dat zou teuk zijn Al* me hem daar nog eens zagen, lilkan zich er ui ieder uerol rolelrn", (V*n ren outer versUaarvrr») KOUIItDAM. triplu* -- l lUrwn- drrd d^n de pre*latie» vzn iJe ftaoij en Van HezJk 1» het P»ern<M>i vsin de llenke^bokaal. dat in dr biljartzaal J.agrand wordt grhoudrn en dat he- denavund elndiit, niet opwindend je- wee»t. Natuurlijk waren er ontmoetin gen. die In deze wedatrijd verwacht konden worden, ilnrh er waren er te veel, die beneden de maat bleven. Ook het aan UI oerles van drie cilfero wa» •rhaaro. want In de achtentwintig partllrn werden er alechU drriirn gr- maakl. De Rooi} urnorde met I S>5 de hoogste, iloch waardevoller wao de serie van lHfl, die Nicuwenti ui/en scoorde. Vrrtnoedrlijk aal hl| er zelf ver wonderd over zijn. want deze deelne mer behoefde -drrhta partijen van 250 caramtHile-% te maken. Toch namen aan dit toernooi npelera deel. die in vorige wedfttrijdtm eeo reek* grote beurten brarhlrn. Nu V«n Jl'/ik. van di- hrljurlt li 'TTS1 .a<;knp •Iï1- ":MÖU-DAMi& J J DU: AM!-BREAK OOK VOOR OCHJ TOCH j/LKER DG IDEALS ZUINIG AUG 'fJ rTTJODET (1 -16) J ,.WJ'ri-/TE VOOR EfcfM GROOT fSEZth/ S..-UE'JK OM "TE 2:Bf J Jr..r 1 DAT ALLtVAAL. jgecombineerd met: cue oez/ELDioe CITROËN SERVICE van AUTOOENTER...;" AUTOMOBIELBEDRIJF orfirtM/ CIThOÏN MOOSOAOIkT V00" Gl- HfEL S0T7W0AM CN OMJTRIKIN DYNAMOSTRAAT IB, TEL17I700 J!Wl 1 S.I S7 iA Hot mem li r«J IV) ao JJ 17 So ('leuvkenv J» 17» "A B 0.1 Nieuwer»D'iio-o ?So ?V> 11 iH H tm IW Ï.W1 rw j; 41 «1*1 I Van l>« iiu-iiM'ti vnn hi t fXdfiiiNrhifn wu r»-ij gtaU-nivorxl n-ir verheugd Over de ihuiaknmst v«« d» verloren zoon „Ik ben harUllkke hlij", rra- gi-ertle adjunct-dl ree leur W. Muls op liet beticht. ..Ik hoop dat hij nu ln leven blijft. Vanmorgen hebben we nog een tek-erum gehad van een DuiUe dieren beschermingsbond. Y.e vroegen ons alle maatregel»m te ne- Int-n het dier naar de Noordzee i* ItKxisefi Wel, dat is gein-urd Toen de belu- gu worriartagmidtlag Nederland bln- nenzwom, u de nJkSfniUtle te water gewaarschuwd. Samen met rljktwa- h< rata at en rivierpolitie» heeft z IJ Moby Dlck lang/nam naar m- toege- tl reven Na Dordrecht is hun geduld op de proef gesteld. Moby verloor tempo, lavperiw- ki de IhuU- Mans. devd over cti'ii-huridprd meter soms een kwar tier. Dr l)udo.i van Heel „Walvis uvhtlgrn houden 's middags een soort alesta'. HUna dtle-en-ewn-half unt deed de beluga over dr ongeveer acht kilometer lussen de Barendr«cht»e brug eli de brug bij Spljkemsee Torn rook de beluga toch eindelijk de zee Het trmjHi --tn* omhoog, hij tl,- We»lg«ul Nieuwe Waterwee k<ww bij tut zichzelf de richting naar Hork van Holland. Het emde was in zicht. Vanaf dal moment zette Moby DU'k er een flinke eintUpurt tn. (u nog gwn uur zwom tuj van Maassluis naar Ibw-k van Holland. Ken boot van rtjkswatui-»Uat begeleidde hem tot builen d« pleivn Gehavend Ruim 251 dagen Iws-ft n .lumtiuir gtwluurd. Op ld mei werd hy by Nij megen voor het eerst gesignaleerd en de volgende dag mmikten de Duitares al een wilde jacht op hem t:»*n hioU- glwhe sensatie, meenden te Pirn-n- luimilnvteur lil Cewaif e n narcosetmlnxm al, «en kikoestn,et Ïing met een Imsmi te water en een .tnenkaattar dol ft men vanger maakte een vangnet, tlehawnd kwam Moby Dlck uit de strijd }lij zakte de llini weer af, zwom d«- IJsel op. keenlt- bij Deventer (dl Dudok van Heel' ..Kr zijn geen {xisi- tlrv» aan wijtingen da', hij tn liet IJselmeer geweest"! In Duitsland shaid dr. Gewalr mtu*»en te trappe len van ongeduld om naar Nederland te mogen Komen Maar de wet zei nee Op 27 mei iluok de grilli-c beluga weer bij Duisbuig txnen water Op nieuw- achterv id gingen, opnieuw maakte Moby Dirk dat hy dji tijd weg kwam HU Hh cm hm urn was hu op 3 Juni. Daar schoot «»n b»K)gsenutter hem met een bijl ln de rug Telle protesten \-;»n fliiTenbeschcnners die til' IwmgSi'hiltler en dl Ci-WAh Voor de recti ter wilden slepen. Weer ver dween h»t dl«r. Nog een keer werd hij daarna gwignglcerd vwr zyn de finitieve terugkeer naar zee. „Zo'n beluga", zegt dr. Dudok van Hit'l, „is tvn siuntno duvel, miwr toch kende hij dc land- kaan niet". llOKfl.MOND. vr n-oek is ilc 23-|a rd Hij In E!" arta'id gvwi dacht een 57-jarige ongehuwde s grivtc hebber: aungariirid I.. sloeg met zijl, bf-infirts m vlucht p-en er «en auto naderde, au tn mo tv, list wist hem klem te r. en Zolang in bedwarm te houden to I., kun overleveren aan de potltu MEUW TVEi; SCHIP TE ATE» i; ld, ATEN rlIIllJEIlKBHK, ïritrtM - Op Hf I lili I,.;. IVr! N V te i t gi.stcrmiKJöan ee*! ni«uw ty pe «-lijp !e water gel-aten. -dat ln op- d- «eb: ws.-di- get»onwil van de Konin klijk-' N d fb r r'. -•*. ihe S t ocanb out - Ma«i*ihrtppiJ N.V Hek H-hip, <1« Mer- cur.ui lint «crude var» fv.ee zuster ■schepen. Hrt is het ifw/ciE dat ooi: i p werf grh.tiwd. Het zal ver tin j Hcli>k in r:.»VCTi:ber worden opge- De doofister van hei vaartuig wa< rtiëvi'"tiw N Kruïeman-Pianten- g:i. tvi»' r»."vo:e v;i?i ten van tk» oom - eiar:--en van -U- ruuatMrhappij. (Van onze sportredactie) KOTTERDAM, vrijdag. Bur. gemeester en wethouders van Rotterdam hebben zich in prin cipe akkoord verklaard met de bouw van een particulier onover dekte kunstijsbaan van 60 bü 30 meter in Ommoord. Het project, dat ongeveer een miljoen gulden gaat kosten, wordt gefinancierd door een verzeke- ringsmaatschappij en een brou werij. Het Initiatief tot de bouw ia uUge-' *aan van IJshockeyciub Rotterdam, de enl*r Ijshockeyclub in Neder land dk niet over een eigen baan be schikt. Aa.ivav.k-li/K h"t in de bedoe ling jï'-legen orn Ue baan aan te leg ger: p een te: rein aan dp Ommoord- -■■■A'-c, '.vaiii- nu t't kart ingaan itia t De nndcrhanflelingpri met de grond eigenaar zijn acho-r afgesprongen. f)f in!ua-i',fnernt""s hi-bbcn r>u rie be- scnlkking gekregen over een terrein van 1O0 by Vl ui-PT aan de andere ka-i' van w >g. De hoop b»sUat dat er reedin de korr.cn'k wir.'er op de baan gereden kan worden. De baan zal van oktober tot rnaart geopend zyn. Kr bestaan plannen om d» baan in de toekomst te overdekken Omdat tie rijk.sgoe-ikeur;r.gsproce- dure niet op dit project van toepas sing js, hoopt rneri zeer binnenkort, rm" de grondwerkzaamheden en de aanleg van de baan te kunnen begin- n?". Men houdt er rekening in<.ae dat de b"uw van de opstallen rlit jaar niet m«er klaar komt, maar men vindt dit geen be/waar mn de baan m de ko mende winter reeds open tc steJlefi. KOTTEUDAM, vrljda». D« uit»J»*en van de jn de Stibekavu-cornpeUUe gespeel- 6* vcefchalwedJrtrlJilen «IJn 1« kl4J afd. A: TerminalSupervise 41 R5M— VOT 5 -l MoU. Oectra-ClaU Uni ted 0--2. Ze kJai ifd. A: 0ur«er»coAM J- J. MüUcic-j— Het\la;r.r Hanno Stuw -H'.iyi' ip By. 4—1 RSCMHK 4—l NTt -RVS *—0 3e kUi «fct. C: ICIB—Diveku --3. N af I (k: a 1 e S VtP 2-8 9t B«>Uwen- V*n Melle 2—0. Have reTCK» O-I. LCJB— Emb» 0—7 t« klaa efd. B: XMwnini)-— Netna* 35. Ne ownEndenburg Sp. 3—3. Ntati e ro -Schakel 22 CSSMBe rvelux 3--1 PVO— AKC 5—4. 2e klai »fd. B: Meïk- wnf—TOP 4—J MaaweemSempreae 3J H mi no—DOC S—2 SVS-K Doorman 1—1 EVN—Cldoro 3—0. 3e klaa afd. A: KHL Boy*—EMS 3—2 SVZ '«4—W a V Huugenboum -VKS 5 -1. IEA—AVS 1—2 Ie klaa afd C: Vohac<— Vijfwinkel 2—4. Heicofa - Bate-ï-hur 0 Vohaoo—Ptibrlco 2 3. VW 'BI—Vijfwinkel «-2 PSZ- TJitW 3~ rt. Heimern—no:.»x 5--J. Se kla» tfd. i.VPS-Hi-di Hfv> 4—2. SCB—VaflU- rten Z -1 tniiien.il- INveu-l Hohart r;aii.«rwarl 2 SVDC—VGL 3—». Beco B y»-StlV 5—A 3e kla» *fd. B: BlokJand- Deka a—5 Mtclkunte E»Ivt«pw 03 OOM ReBuBo 28 Ri*.-! R'ciatn—de Veer 2-2 ODM—Frlstho 3-2 SMR— NS 33. U kit» afd. O: KAC—Piel Binit t -4 In. t»remit—DRB 4—1 Geo*-AHZ 0—O. Rolt. Nwet»!.—Telefonl 2-2. SVRK A Z 1 1. Gulf - KAC 3 1 3e kla» afd. F: BWR— ZwStrC 2—3. VuU-u an-Co-op V. 4 7. CCC-AVO Hoys O—l PK2-H*»k Boys 5—l Bedeel FC-Olivetti 7—1, PAH- Co-op V 3-4 Avo Boy»—Haak Boy» 5—1 1 Roald Jensen werd in Rotter dam verwelkomd door Feij'en- oords trainer Wiliy Kment, Het tweetal kent elkaar uit de pe riode dat Kment trainer was van de Noorse ploeg. Jensen speelde toen voor Bran in Ber gen. HOEK VAN HOLLAND, vrijdag. Op zaterdag I juli zal weer de zwem- racc gehouden worden tussen Hoek van Holland en Ter Heijde over een afstand van 8 kilometer. Het ligt in de bedoeling, wanneer nven over voldoen- de volgboten kan beschikken, om het geheel dit jaar een wedstrildkarakter :c geven. Dit in tegenstelling tot voor gaande jaren, toen het moer een pre statietocht was. Vast staat da: de stranrireddingboot van Ter Heijde. de „Prinses Margriet" de strijd als volg boot zal volgen. De technische leiding is weer in handen van de heer A. Zee man. Op diens adres Heomskerkstraa! 21, Ter Heijde. kunnen de deelnemers i zich la ton Inschrijven. (Van onze sportredactie) FeUenoords manager Guus Brox heeft gistermiddag en vanmor gen een onderhoud gehad met de 24-jarige Noor Boald Jensen, die de laatste jaren voor de Schotse club Hearts of Mkllothean heeft gespeeld. Advertentie l.M.) in de winkel Üecft li wel eens midden in de nacht xonder benzine gestaan op r(Jk*wrg 13 tnvsen Delft en K<»t- tenfant? Ju? Dun wus u wel goed in de unp getogeenl. want op dit gedeelir vnn Nederlumls drukste iiiiloweg «Uii alle service-stalions (nou ju "service 's nachts pot dicht. Allemaal! Fn dat zün er meer dan tien. i).'k het grote -tatuRi v;e> Purfln.t ■I- lui Klini-'Miff i'lt t« aan !n» eiri* 'i*' i;.-M rak-neln h.iinil m >'e i:.ie'i!,- l ike uit-u lie ili uiel) dicht Wi r hel Galtex tali. 4i ei ei: vcnhn-ii» ep dr Stadh-unieuweg geld: hel/elf,ie. Op liet rnkssveggeili'i'llc tilden Delft en Pen Haag geldt uverlgens hcDelfdc vrrhaiil. Vroeger waren de ineiMe Ivnzine- -biv. - Ui'.ii' ie rrkiwcgiv «ie- u.i'hts geej.1 f. t II..T .'Oil de hen/i". munt-chaptiiieti vat'iif gpitapt' pet-i- fii't'Dfekiirt. gemar \,n»r o\en allen **n/ Wat l..-treft rllk-tweg 13 deelde «en w.HinlviierdrT vnn een «hemaat^i hup PU int; mee. dat de afstamt Re'.ter- dam. Delft en Delft R -tterdam te kort i- mn s ii.kIiP n jcnici'ftati.in oovn te houden Ni» ;ci „Dun i-mdcTi uw miiM-Wn fu'intip lifer b«-'i2i«e eerkopen «n dat I» nli-f re>1 duhe| Jfet fau n«j z.i'n 2.1 tuin jut idar kivsfcn t' hrun it'l 're.' duf dat geci rin hccH Ik Ik»n zo vrij hei niet u begrilpvn Naar tmjn gFvmd /uu het doodnor maal pin m!« een van dr hen/inemuat- sch.ippl)»'ii die nilnd de mond \>d hidi- Imvi van i(icii>l\erlening. er gewoon f 23 OdO per jaar tegenaan zouden gooien. Ik weet zeker, dat ze er nlei failliet aan zuilen gaan Nu I- het geluk'tin niet fn. dat e«*n op ..de dertien" rardr automobilist helemaal nan zyn lot o» overgela ten. Hij kan gebruik maken van de praatpalen, die hem tn verbinding stel len met do Wegenwacht van het sta tion Pauw moten. Heter is het natuurlijk geen risico's te lopen eil te /oro-n voor viddn»>«de Ju dr diinuhf n un/plants i'on (f# af- richnu Kofferdaoi «an dlerenbeschrr» •m«u aan de Abraham van .ffoIJcu>«p J.eemden iich datjeltjks dl«r«n dit op rit- «vu of andere wijz# Jl«i« flpenüOr npi kri'ijt geraakt of rfl# door hut) ba- - .","i .1'gedankt Wie gru.tg «en huisdier wil hebben knn .mn de Abraham van Stolkweg te recht Men kan er dagelljk» gaan kij ken oni «en viervoeter uit te zoeken. Op \vmutagen van 9 00 tot 17.W uur rn op zaterdagen vnn 1000 tol 13.00 uur Vergeet vooral ni«t dat u zich moet Irgitlmeren tie dierenbescherming wil er nog eens op wyzen. dat menatn die hun hom! of kat kwyt zijn dit kunnen op- gevrn hij de dierehbeacherniing. Op di/i' wij ze heeft ti dc iniHiste kHns uw Ui er t'-iug te krijgen. EIGENAREN van huisdieren, denkt u er om dat in deze da gen uw hond, kat enz. beslist tweemaal per dag een bak met schoon water nodig heeft. DE MAN DOE van Blijdorp hwft het verschrikkelijk warm. Hij steekt lijn kop door de trelies. Gek eigenlijk, went deze struis vogel of zijn voorouders komen uit een tropisch gebied. Waar schijnlijk is hij al helemaal ge wend aan het Nederlandse kli maat, zodat hij moeite heeft met dit on-Nederlandse voorjaar, want het is nog steeds lente. De vakantietgd is aangebroken (bouwvakken!) cn een ieder jaar terugkerend probleem staat weer voor de deur: waar laat ik injn hond of m(jn poes? ln een pen sion. Jawel, mnar de dierenpen- sions iljn al volgeboekt. Er kan geen beest meer b(j. Particulieren moeten uitkomst bren gen. De afdeling Rotterdam van de dierenbescherming doet een dringend beroep op dc Rotterdamse dierenvrien den voor een week of langer het huis dier van een op vakantie zijnde #tad- genoot op te ne-.flen. Kr i» werkelijk een groot tekort aan logeeradreaaen voor honden en katten. Moe hi u 10 bereidwillig zijn de die renbescherming ie helpen, denk er met te mukkcltjk over. Denk niet: zo'n hond ln huis ia zo leuk voor de kinderen. Houd er vooral goed rekening mee, dat dieren vertörgd moeten worden.1 Uitlaten ento. Dieren kunnen lastig zijn. Heel lastig. Mocht dit allemaal niet bezwaarlijk zijn, houd toch goed Voor ogen, dat u de verantwoording op zich neemt voor1 het dier van een ander. Men kas «leb op*even bij mevrouw R. Spaan-Wiebea, tel. 149339 of bU raovrouw Loddert, lel, 239994. De Noor, die tn het voorlaatste sel- soen In alle wedstrijden van de Hearts van de partij waa, maar in de laatste competitie slechts een zestal wedstrij den meespeelde, voelt er tn principe veel voor om naar Rotterdam te ko men. De transfersom zal «een belemmering zijn. Waarschijnlyk zal Billy Walker, de manager van de Hearts, niet meer dan 100.000 gulden voor hem vragen. Een pre bloem voor Fe ij en oord Is het jaarsalaris dat Jensen verlangt. In Schotland verdient Jensen premies inbegrepen ongeveer 40.000 gulden. Feijenoord wil zoveel niet betalen, omdat oen dergelijk salaris in geen en kele verhouding 3taat tot de beloning die de overige spelers van Feijenoord ontvangen, De kans dat Jensen naar Feijenoord komt lijkt dan ook niet groot. Een beUncrtyke rol in de*e ontwik keling speelt de nieuwe bepaling, dat spelers, die meer dan 10.000 gulden gaan verdienen door de KNVB als full- prof worden beschouwd mtt alle con- sequettee vandien. Hun contract h«eft dan deielfde waarde als een arbeids overeenkomst. Sommige spelers willen een dergelijke overeenkomst ni t «lui ten, omdat «U dan moeilijkheden vre zen met bun werkgevers, Anderen wil len wel full-prof worden, maar ver langen dan van hun club een betere salariëring. Vooral bi) Sparta is het onrustig. Nadat erst Doesburg, Ter Horst en v. d. Kerkhof aich op de IRst hadden laten plaatsen overigens om ver schillende redenen volgde gister middag Charley Bosveld. Dat Charley Boaveld van club wltde veranderen was in Rotterdam al lang geen geheim meer. De Arnhemmer, die steeda geweigerd heeft om ln de Maas stad te komen wonen, heeft herhaal delijk laten bl(Jken dat hjj het liefei voor en oostelijke club wil gaan «po len. Go Ahead. VUease en *(jn vroegere club, FC Twente, schynen belangstel ling voor hem te hebben. Een van de kandidaten voor een contract bij Sparta ia Arte de Vroet jr. zoon van de oud-international. H(j heeft o.a. voor Be Quick en Heeren veen gespeeld. Hij zal in de komende dagen door Sparta's trainer "Wiel Coer- ver worden eet st. Op de transfermarkt is Inmiddels srote belangstelling voor Guus Haak. Nadat Holland Sport bij Feijenoord naar de vraagprijs 123.000) had ge ïnformeerd, hebben verscheidene an dere clubs waaronder Sparta contact gezocht met de Hagenaar. BU For tuna Vlaardlngen hebben linksbuiten Ar ie Don en Keea Does burg «fn broer van de Sparta-doel- man aich op de transfeelUat laten plaatsen. SVV. dat al eorder bü Hermes DVS inïormeeró of achterspeler Piet v. d. Burg niet te koop was. schijnt belang stelling tc hebben voor Don. Trainer Rinus Goscns kent Don nog uit de pe riode dat bU bU Fortuna werkzaam wa». De vraag l» echter of de Schle- dimmer» ln staat «uilen zijn om het tran«f-rbedrag, dat vermoedelijk bo ven de 30,000 gulden ligt, te betalen. ROmRDAM. vrüdag, Het da gelijks bestuur van hei openbaar li chaam RUnmond winst de instelling van «en advies-co mm isa ie voor de re- crealie Dit blUkt mtt eem desbetreffend voorstel van hei bealuur aam de leden van de RU nmoo draad. De leden van de advles-commUHe dienen te wordin bsnosmd uit de le den vsn de raad: hun aantal wardt gï*te' l op elf. Het dagelijks bs»;uur zal de voor- aUter rn ondervind»ter aanwijzen. AU tl danig zullen fungeren de heren inr H B. Engelsman en dr. J. Alers, belde leden van het dagelijks beatuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1