'Delta-tocht' van CAB Geen schade door Dok 8 Niagara-gedruis bij Wilton-dok 8 Een superbrein leidt zeven gouden mannen Vervelende Spartacus Van huurtaxis tot moderne Pieter Caland Hypermoderne bankberoving De Argentijnse versie van M lies groter en sneller SCHIEDAM IN KADER VAN VEERTIG JAAR BESTAAN Zonnige trip voor 260 lichamelijk gehandicapten Comtii' isie sluit htst: v.a. ƒ9,- Rootk' Kruis Ooievaar .Kort geding firma H. H. de Klerk tegen N.V. Kipo ging niet door Drinkwatervoorziening Bij opening door prins Bern hard in Alexandrrpoitlcr korte lijd gegloord MIMMHIM Oud-deiirwaarder ter aarde besteld GESLAAGDEN B. en w. willen stichting kleuterverhlijven garantie geven voor geldlening tot 280.0001 Jeugdhavendag 1966 door mr. A. van Blusse ingeleid Meisje verdronken in Kreeksehaven SCHIEDAMSE BIOSCOPEN nu beduidend goedkoper* Snelheid LUIPAARDMAN Reactor Stand N.V. d'(IranjelHMim iiitrocliifcerdc nieuw merk liier ikaaiibe iiiariiit's<'iie|in op bezoek 'Maakt kennis met' DAF of PEUGEOT Garage Landman h vrijdag 17 juni 1966 - pagina 5 Md re rit'» tics IM een oilier verslaggevers SCHIEDAM, vrijdag. Het graven UB het gigantische nieuwe reparatie- dat 8 van Wilton Fjjeiioord heeft, dankiij de kostbare voorzieningen die door de gemeente Schiedam ifln ge rist. geen schade aangericht aan df Eondrring van gebouwen In de omge ving. Dit in tegenstelling tot het graaf werk voor de dokken 6 en van Wil-1 tón, die in 1953 «Un begonnen. Vooi -L dokken werd de zeti diepe oouwpu k cage malen wat fot gevolg tarj da ri* op gre'e aistand het gi ond- Wcr *vt d weggetrokken Deze vtr- ag.ig ji dc eio'Kivva'c-sldnd heeft -iech'e eewlgon Afhad tn bi acht vei- zaidciiig vai gebouwen Het inzakken door vc lotting van de drooggekomen g«ipalen van de voormalige Ambacht school aai de S'. Lidumastraat wordt j daaraan lOcgeachleven Vandaar dat ce gemec itc Schiedam nu de ets stel de da' skehis tot 5,5 tntUt beneden Jtotiei 'am-» Peil afgemalen mocht rdt i Toen voor ilc aanleg van de Bene- tax-lunnel, waar men mei hetzelfde probleem zat, door het Rijk een Wa- lerontlrekkingscommissie werd inge steld, die controle hield op de stand van het grondwater, heeft de directie un Wilton fijenoord zich gehaast iteh bij die commissie aan te sluiten om de controle te laten uitstrekken ook over bouwput van Dok 8, Deze rcnrnksie n» woensdag j.l. voor het laatst bijeen geweest en is tot de con- dusie gekomen, dat de bouw van belde bouwwerken geen schade heeft ver oorzaakt. Dooi ck/c eisen is de bouw van het doit er nit eenvoudiger of goedkoper jp gew ik Dc/c moest nu in vijf 'asei w «dtn uitgevoerd Allereerst wfd (L1 bouwput tot 5 m beneden HP ,r j. a\. i Et i k s'dam sloot tij- ctis i' wcik de bouwput aan de navn/ijtit. dl ondom de put weid t" dimuai 1 M-'iei I Vadi clt. bouwpu' in open verbm- ung m dt tivu-i was fccbidcht. bag- i -de een baggtrmolen de groiul tus-1 en dt. tl imwu idci weg tot een diepte ai 17 t Al 5 ïrn'ei beneden RP H.e i,i r. n zaïl ah grondvei betenng wo dt i aangebiaeht waarna de kist- lamwt d ges lof en Slechts een deel van het water werdi iftenulcii. Heistellingen drijvend op li meter diep water, sloegen de 2.534 piien \oor de dokvloer, waarna z$j door hokken uit de bouwput werden [thesen. li iUil'ui'u^ 19hl kon woidtn be lt -ntn ci 1 he s uiten van 52 500 m3 Jtuleiwa tibt oi voor do due nu 'et -Aki lAewapend ondet vloer Daat- "a kon dt b uwput woiden droog ge- malen v me de eigenlijke bouw be tonen Op de ondcrvloer weid we-, derom een 3 meter dikku be ton vloei1 festoit in aai nu gewapend en ver- aikt'd aai do heipalen Wanden, tun- rels kaden en kraanbanen konden wo-dui gebouwd To'aal werd 145 000 pi3 be on gestoit (Advertentie l M (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Om precies twee minuten over half j negen vertrok gistermorgen vanaf het Hoofd motorschip Pieter Ca land, met aan boord 260 lichame lijk gebrekkigen, op weg naar de Delta-werken Deze Jubileum Boottocht was geor ganiseerd door het CAB, het Comité voor Auto- en Boottochtjes, dat dit Jaar zyn veertigjarig bestaan viert. Vanaf de kade van hei Hoofd wer den dc pupillenvan het CAB (men spreekt van „dc CABnagewuifd door famaue, kennissen en andeic be- iangste*ïïen4en, onder wie t ch ook burgemeester H Roelfsema bevond, die even daarvoor de qtadsvtag op de Pie ter Caland had gehesen Ook Schiedam*, oud-bir-gemees er mr Peck was by dit grootse gebeuren aanwezig Hij en zijn eeh denote maak ten de Dcjt j-luch' mee OPBERGKASTEN Do stemming onder de CAB-pupü- len was by zonder goed en daarvoor was ook alle reden. &thitierend weer hot optreden van een aa<n>ta! populaire artiesten en een uitstekende verzor ging van de bemanning van de Pieter Caland Een txtra p'uim op de hoed tan de afdeling Schiedam van het Rode Kruis, die een aantal mensen be schikbaar stelde voor het transport van de pupillen Terwijl tegen half tucn het eetste kopje koffie geserveerd weid lueld CAB-voorzitter A T Sehuddebeurs via de loud-speakers een korte wel komsttoespraak Hij hernam het woord tijdens het jubileumdiner en spoorde daarby ied"reen aan eens diep in de beurs te tasten om het CAB financieel wat te steunen De bultenmodeipet, waarmee even later werd londgegaan, bleef dan ook niet leeg Er kwam ovenigen* nog veel meer geld op tafel Mevrouw A Verhoev- Poot, bekerzd door haar niet aflatende oud-papiei acties, wilde ook haar steentje bijdragen en schonk het co mité vijfhonderd gulden Een grote partij Bouclé Upijt, 100 cm breed, gaan wij morgen verkopen voor een prijs, die een enorm meevallertje is... voor bijna de helft van de normale pn|$. Vast tapijt, dat Uw kamer die sfeer van weelde geeft, groter doet lijken on. Uw meubels beter doet uitkomen nu als speciale aanbieding voor nog l*én zeven en een halve gulden per meter. (Advertentie 1 M J condag Vaderdag ...de dag van de luxe, maar nog meer van de nuttige en practl- sche cadeaux En waarom nu eens meteen paar spiksplinternieuwe Nylon ankiets, uit de best verkochte serie van 1.95 per paar. Voor Vader voorlopig geen sok ken met stoppen op aile moge lijke plaatsen Neen, morgen kunt U kiezen uit een grote partij Nylon heren- anklets, die altijd passen en die U nooit hoeft te stoppen, per paar voor nog géén gulden. piylon herenfl hklefs (Van een onzer erslaRceef tiers) ROTTERDAM, donderdag, Het kort geding dat de firma H, H. de. Klerk ten overstaan van de president van de rechtbank mr. J. G. L. Reuder had aangespannen tegen de N V Ki po ging vanmorgen met door. De advocaat san dc imna Dt Kle-k mr Grosheide uit Yrmto'dam deelde de president juee, dat hij met Kipo tot een sctukk.rtK was gekormn Firma Dc Klerk had hot kent geding aangespannen naai aanleiding \an een interne w m het zondagsblad Bou levard, waarin de dinxtK can Kipo' had gezegd dat De Kleik een stool, die uiterlijk veel leek op un stoel du ook Kipo verkoopt, met ten winst van 138verkocht Kipo zou dezelfde stoel ruil 18', winst verkopen. Het is eihtoi dat De Klcik rechtstreeks unpoileciLm Ktpo via een tussenhandel Dt fa De Klerk eiste ten tectifi- catic, waai aan Kipo in>nirldt.ls iitcf* voldaan Tevens veiphchm. Kipo zit h om geen onjuiste inlichungcn te \u- schaften op straf van een dwangsom van 100 000 BROERSVEST 52 Telefoon 267594 Schiedam tfummuikr/nea&üt 't MERCEDES ANKER waterdicht schokyr /va i ondtre beroemde merken PRISMA - UNIVERSAL CERTiNA E3ERNA - ZENITH MIOO enz k» 47 50 - 1500 Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Nylon hcenanklets, In divene mo derne kleuren, goed voor alle maten, per paar voor (Van ten onzei vei^laggc*vers) ROTTERDAM, donderdag -- Gis ti nu id dag trad er m dt AU vandet pol der een kleine stoiing tn dt dnukwa- tei voorziening op, vanwLgt etn brtuk in een verdeeUeiding De breuk ont stond, doordat een auto van de hulp- bcstiattng afweek en een biandkraan vernielde Aan het eind van de middag was de kraan weer gerepateerd (Y.in ei n oivcr \f rslaLgi\tisï KOmilDAM, iijclag Vanmid dag is op de Algdiunr B( graa(plaats Hofwijk do Hl-jangi oud-d< uiwuatdi t T N van Engelenburg begiavtn l)< heei Engelenburg oef» nde .12 jaar hi t iimht van dt urwaat d( r uit Opzijn entlgstt. jaai li oktobti l')i4 \unli hn zijn afsihnd als riiuiwaar dt i iooi 11\ it Ir rk» n bij int ation- dissi rut ntsK htb.uik m ItotUrdam Dl htt-i Engelcnbuig was tot kmt voor zijn dood als admin^uati ur w i- botiden aan liet Biutmi vooi mills bijstand HOT TERD \M do.ickidag t ANIM Tui hoofd van di ptwhined van Uru- Itvti is inct ingang vdn 1 noveinbti btnutnid mej C dt Kti/er tiians plaatsv ei vangend hoofd \a de/e dit nat zJij volgt rit heti J H Wijnand, du. mot pensioen gaat op Gilr» iif. cf ichrlft. bui. Morjenvroeg om 9 uur b«jlnt rleverkoopvandlt Bouclé Upljt, in diverse fraaie kleuren, w.o. brom, grijs «n wjnzc, groen '00 cm breed. Per meter G<Uit t«f. éf uttrifi, let Later op de middag maakte de heer Sehuddebeurs. namens het K. J. Hei boer-fonds, bekend, dat vijftienhon derd gulden uit het fonds geschonken zou worden aan de onlangs opgerichte SchiecLamse In validen* portbond ,41* Ooievaar". Het geld ls bedoeld voor de aanschaf van rolstoelen en even tueel sportbenodigdheden. Tydens tit* diverse toespraken aan het diner, toonden cx>k de pupillen hun grote dank adn de leden van het co mité die uit de handen van twee trou we CAB-reizH$>ters een herinnering kregen. Ook de dames van de com.te- leden werden met vergeten* zij kregen een doos bonbons By Hellevoetsluis keerde de Pieter Caland, het Lep tegen twee uur, en begon aan de terugtocht Hei programma was echter nog lang niet ten einde Er wachtten de CAB- p-upülen nog vele attracties Het zang-] duo „De Spelbrekers" nam een be- langnjik gedeelte van het amus>ements- programma voor zijn rekening, maar hoogtepunt was het optreden van An- dpe van Duyn, tic met zyn kolderieke parcxiieen een aanval deed op dc lach spieren Maar de klok draaide door en na een verfrissend regenbuitje kwam „de vlam" van Pernis al weer in zicht* vijf uur. Zo liep een in vele opzichten zonnige dag voor 260 Schiedamse lichamelijk gebrekkigen ten einde Van het reisdoel, de Delta-werken, hadden J de meesten met zo bijster veeli gezien, maar dat andere doel was1 bereikt: men was gezellig en helemaal anders uit geweest. Toen dan ook Schidam weer voori de Pieter Caland opdook vond de1 CAB-familie dat alleen maar! jammer. j i Oon> P Giftenbeek en E Kad- d*m»n allen teerlingen van de Willem de ZwJjgerscbi<al I Hiermede r(fn a»e kandl-, daten van dtite ncbaoj jj.-d.UUfd Vour het A-d1p)k*na »loa«xicti dc dame» I Lans C Llmbur-f A Maitia M Schram f Ve-hapon en B Bndxbach en de heren W Sct*oots A Staalman E OamvaltUS ïmihaf (Van een onzer veraiaggever») ROTTERDAM, donderdag. B. en W. «tellen de raad voor de stichting, I Rotterdanvze kleulerverblljven een garantie voor de betaling van rente. en aOoMing van een aanvullende geldlening tot een bedrag van' 7180.000 te veratrekken. De stichting bouwt ecu medisch I kinderdagverblijf ««n de Robert Bael- destraat. De bouw- en inrichtingmkua- len zijn Inmiddels gestegen (Vau een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Op de achtergrond een zeer grote kaart van het bitterdamse havengebied, daar voor de harmonie „Dockyard", die ter, inleiding en afsluiting enige vrolijk» marsen ten gehore bracht: dat alle» maakte de entourage uit van de Jeugd havendag 1966. die hedenmorgen In De Doelen werd geopend. Dl* voorzitter van de sttchHng „Ha- venbelaitgen", mr A Blusse van Öua- Atblas hield vour de jongeren, allen leeillngen van de op een na hoogst» klassen van het V H M O een inlei ding Hij vertelde ovei een recent be zoek aan Maisetlle, een stad, die aan een grote toekomst bouwt en zich dan ook Europolt du Slid noemt Marseiil» wordt bij dat havenproject voor 85% gesubsidieerd door de Franse staat Zo niet Rotterdam, waai het devie»j luidt „We doen het zelf wel" De heer j Blusse vond het trouwens in principe minder jubt om tegen vadertje staal I aan te leunen De heei Blusse schetste de ontwik keling van de Rotterdamse haven: m, 181J een provinciale haven, die al lengs uitgroeide tot een Europese ha- ven Nu is Rotterdam een 'knooppunt op de handels- en produktieroutes vaoi de wetcld „Wij zuu een heel jong gebied Wij zijn als een Jongen die voortdutend uit zijn schoenen groeit, maar de nieu we steeds zelf betaalt". In dc jaren hiervoor werd de jeugd havendag rteedi op dc verjaardag van puns Beinhard gehouden. Ieder Jaar werd hem een gelukwens telegram ge zonden. Duor tn verdei e mvoeting van de vakantiespteiding heeft men van deze traditie moeten afwijken Op ini tiatief van dc vootzittei plaatselijke commissie Rotterdam van de stichting contactecntrum bedrijfsleven - onder was; mr, Th. N. Bautz, die de bijeen komst opende, werd een telegram aan prins Bernhard gestuurd, waarin hem „der traditie getrouw de beste wensen" werden aangeboden. Dc 1Ü00 scholie re» betoonden door middel van een vriendelijk applaus hun Instemming! hiermee. 1 De scholiere» maken vandaag een, tocht door de haven. (Van een omar verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De driejarige Frederlka van Hangst la gilleren van een vlonder in de Kreek sehaven gevallen en verdronken. De 30-jarige controleur J. J. Kor thuis sag het kind drijven en haakte het uit het water. HU pasta nog mond op mond be ademing toe. In he4 Zuideralekenhuis constateerde men de dood. Zeven supermannen van dc misdaad gaan onder leiding va» i hun aanvoerder, een „professor", dc grootste kraak van hun leven voorbereiden. Over dat onder-1 werp maakte Marco Vicario zyn film „Zeven gouden mannen".1 Het is in zyn soort een goede gangsterfilm, waarvan echte mis dadigers iets zouden kunnen le ren. De professor heeft namelijk een „superbrein". Inset van de actie ls de goudvoor raad van dc Nationale Bank in Zwit serland. Zeven jaar lang heeft de ptuftssur gegevens vewdmeki elk detail ^ïon- dig bestudeerd en toen zijn duivel* plan ontworpen Hij heeft niets vetgi- ten, bij gebruikt alle modtrne hulp middelen. radai, sonor, tekviML Hij gebnukt ook dt politie dit hij op geraffineerde wijze in zijn plan heeft ingeschakeld, want zijn helpers zijn vermomd aB gemeentearbeiders En het verloopt vlot Ondet dt grond worden de obstakels op weg naar de bankgewelven een voor t*en verwijdt rel tot de mannen ten slotte de kluis» \an de bank bei eiken Alles gaat goed, rie professor heeft de verzending van het goud naar het buitenland al geregeld. Zelf zal hy met zijn vriendin Giorgia ei per trein aih- tetaan reizen Maar eén ding kon luj niet voorzien de vriendin had nog ten vriend Philippe Leiov en Roasuna Pudcsta zijn goede hoofdrulvertuikei m deze fiun over de supormudaad die boven het gemiddelde uitkomt (PASSAGE, 14 jr) Hpirtacu» contra Nero U *o'n „lils- torfaichc film" in «n lange serie ian dergelijke rolprenten uit Italiaanse keuken, Veel kleuren breed uilee- smeerd over een cinemascnpe-doek flinke, bloot-geburste en lang behaar de niannm, die er zo sterk uitzien, dat Je er niet meer in geloven kunt, SpjttdLii is m alle op/ichttn es ri sc hu U-fHm Vooi t wilU doek sihijut alles te mogen maat het uiiiet'it tne toeh te weten, dal Spaitucu* en Nero in wakclykheid ougeveet 150 jdai na elkaai de «eis; gaven Waai om /l nu zo nodig mek aai bekampen moesten i mc met duidelijk Het enhudl is .slecht en de kei els ei velend Mis schien zou het een leuk idee zyn om Napoleon tegen Hitlei te laten opbok ken Slaat ook als een tang op t eu eai- ke-ii maar die dekselse Italiaantjes we ien ir c-ïi*ït wel iets leuks \an Ie ma ken (MONOPOLE, tm woensdag 14 jt) (\an een onzer versIaRBevcr^) *s< IIII DAM v riidag Wanneer prins Brruharü. per helikopter van /estienhot eu aangevoerd op dills- dacoehleml 21 juni um 1120 uur offi cieel het nieuwe gegraven reparatip- dok 8 v .1 ti Werf ilton lijenoord te Schiedam in gebruik zal stellen, door met een druk op een knop de inlaat.schuiven te openen, zal een donderend lawaai „als van de Nla- gara-vvatervulien" zhh verspreiden en elk gesprek tussen de büö geno digden uit binnen- en buitenland on- moxeiyk maken. Hi wait i wuilt me te nn-.-a un u m 2 '00 mi pt tn nuui 1' u- mn -.o a't ii wil nu* a ton lit b - \ui„inic't ii, Siwa.n L,t t f ma.n i k z n sle kt - O un \i on /aakii 'i ri Al lc« uit" hi l 'INO pet ate vooiz nm tti zijn «i i >tftn aan dt lil aal-'ju inni.t n um lt s> komt n tlat dt kt blokken np dt dokvluir wttJui'slajjcn wo den Di at lui dt p'i eh udie-d ?ai nil htt m lokken un het tetse -thip w (Un l^t^(>n- 11 Lil D n euwo D )k R „tsrh kt vo ir w.he pen 'ot 150 009 ton kad-wo «hl Ls vtiui het giootv.o dok van St ek i land tn ion van dt gioo Me van Eu opa Mol he1 be> aande d-ijvtn- dt* dtn/gf'uk 4 orvlnn«s tn gt eli fel smaakt vum sth^ptn lot HO IHJO ton d w VI.i wat ht Wilton Fut n- oind tn bt lan«ii)k aandtei t< kim- n n lw bin n m het dokkt n lii npau- m van /tet i,; «t. scheD» n in 'u' Rij nm jiid«t*bied Set eptn giotei dan 150 000 Ion kimmn /o vu de N'ituvve Wativvtg op, toch met verwacht wmdett Vout de -w-lyitL gan in /al dok-tapati- te t m tuiopuiiil «(stiiatHii mm1»u w ui den tn Wi ton Fytm nd heeft dafli reels optie voui* f Advertentie t.M Z«hm»*SMi PadvindarsmMMii Kampmmw«n 6ROtR*VC»T «i T,U(M« 207(94 •ch ledum Het nieuwe Ook 8 van Wilton Fijenoord Oe enorme grootte valt nauwelijks ap een kwestie van evenredige schaalvergroting, tot dat men gaat vergelijken met de auto links btj de kraanpoot of met de villa van Wilton op de achtergrond de grote 800 ton we gende brugkraan, waarvan de andere poot en de 450 zware legger eerst zaterdag worden ge plaatst Mrfm tent» M I Zij, die de mooiste overgor dijnen voor hun ramen wensen, kunnen morgen hun wens in vervulling laten gaan wint dan kopen zij „Draion" filmdruk- stof voor betaalbare prijs Want morgen worden deze wondermooie gordijnstoffen, die normaal tegen de twintig gulden per meter kosten, ver kocht voor nog géén zeven gulden. Een grote partij prachtige luxe Oralon stoffen, in een hele serie dessins en kleurstellingen, moderne overgordijnstoffen, die makkelijk zelf te wassen zijn. dralan ftfmdrukstoflen Peter Lorre verwierf eens beroemd heid mei zfjn vertolking van een kin dermoordenaar In frit* Lang'» be- riM*mdp film uil de dert«er Jaren, lrM". That's komen de Argentijnen met een werk, dat in alle opzichten op de oorspronkelijke film van Lang gelUkt. Zelfs de kindermoordenaar, ge speeld door Nathan Pinzon, is het even beeld van Peter Lorre Gi/ejfd muct winden dat dc Ai «on tij lui de geschiedenis van dt «tistcs- /ickc, die een vtad in angst houdt door zijn kmdciniooidei, indringend heb- bt verfilmd Jazz-achtigc muziek blijkt een rnerk waai dig sinisteie» be geleiding te vormen Hl ei en daai zijn de* uitbeeldingen pi unilief en theatiaal De* hoofdtol- spclti «etft Lvhter ten uitstekende vettulkmg Dt' biecht, afgelegd tussen een Kger havelozen, WdS destijds het hoogtepunt van het spel van Petet Lone, Nathan Pinzon maakte ook een det hoogtepunten van deze film (MONOPOLE, raten dagnacht. 18 j Lm in de beschaafde wereld opge voede Jongeman [rekt mee met een ex peditie naar het gebied tanga de Ama zone, uit welk gebied lijj zelf afkom», tig i». Om zicb xelf te bewUzen, dat ht) niet betrokken is bU dc moeilik- heden, die zich onderweg voordoen, trekt hU zich terui In het oerwoud. Nb vele verwikkelingen komt hij echter weer in de bewoonde wereld lei ug In dc film ,JIet teken van de LuJpaardnun", laten Saüu, Barton MacLaine, Chiqulta cn Foitunm Bona- m»va u het wt*l en wee van de expe ditie meebeleven (MONOPOLE, matinees, 14 jr ..Alles wordt groter en moet snel ler". zegt directeur ir. J. K. Woltjer, [oen In 1956 de twee gegraven dok ken 6 en 7. geschikt voor schepen \an 40.000 ton. gereed kwamen, gol den ze als ruim voldoende. Nu niet meer, vandaar het nieuwe dok. Sche pen van 150.000 ton varen wel econo misch. doch vergen grote investerin gen, wat neerkomt op rond f 35.000 per dag. Daarom eisen de reders snelle behandeling, om het aantal dagen stilliggen te beperken, Vaiwiaar de voorzwningin aan het Dok 8 Vollopen in een um'«.eg- p >mptn b nnen uui, indekken duur dank /tj speciale voorzieningen 17 minuten vroeger vt*'e uren Van- riaa- ook de g «anu^ehc b^u/Kraan (eigen «ewichl 800 ton1) mc, een hefvermogen van 2 x 100 ton waar-, mee de n dc fabriek gereed ge maakte -octLs gep1 idts kunnen worden Ook dc aanvue»wtgtn rond hol dok cn de opdagp'aai** n zyn «c- si hikt gemaakt u«n dt/e /ware s'ukki n met strijken zo droog Morgen bejint de verkoop van deze prachtige filmdruk over- gordijnstoffen (met kleine druk- afwijkingcn die nlet opvallen), 120 cm breed, per meter Céin ttl, of tehrifl. Lit. WIT 5am, vrijdag o b o t i Peter W C »v D. W. Boatna en J. A Cl M Dane. Robert av M. Verwaal en J Vröenhoek, Magthilda dv K G Spijker man cn B dt HruHn, Anett^ öv B van ProoIJcn en A M L. Oreten, Ronald zv P Kreuk en L C SUlger; Peter zv t. Groenend»al en T van Buuren. Judith dv A. van Aach en J de Bruin Ovtrltltni A We HU. gt ir; G Ei ven Alan, 86 jr wed Palm*. Wanneer over 10 i 15 jaar de kern-energie gebruikt zal worden voor de voortstuwing van schepen, zal een 200 ton wegende kern-reactor met deze brugkraan zonder moeite in het schip geplaatst kunnen wor den. Dc bouw van dut dok hLift vu r jaai ge-lim-d eu heeft ca ƒ51 mil joen «t kost Volgt ito tijzlscheina on bt«!o:n.« zt« orvtwerpci i** F C rit Wl«u a1 hebben tussLodj^ïst wu- /i«m« \.m hot danvanke'ykc plan en rie >r/leningen wegen*, de /ter -k-ehlt Ixickni t-x tra-kosten gebracht De'/c kie't'n /l|n dooi de werf ,u,l eigen rak betaald" ook al bedragen zr anderhalf inaal het betinjfskapi- taal (Van een orvzer ecisla^gevcis) BOTTERDAM, dondcixiag I» de Rotturddiiwaal van het Hilton-hotcl introduceerde dt Vércnlge Nedeiland-i se Bierbrouwerijen d'Oranjeboom N V giAtcrmttkhiij hel Internatnonalc biermerk „Skol". In ««menwerking iihH biuuwerüen over de gehele we- icld ga»l men ddt binnenkort dit bier op de markt brengen en de hoop dal hei tiuwen de andere merken een bij-1 /orvdcre plaat» zal gaan innemen. Men streeft er naar in zoveel moge- j lijk landen dit bier In te voeren, zodat wie don ook, waar ook ter wereid diti internationale produet kan verkrh-l gen. Voorlopig zal „Skol" alleen Tn café' en reetauranta worden geschon ken, maar binnen afzienbare tijd zul len ook de slijters worden bevoor raad. De prjja zal ongeveer drie cent per flesje van 30 cl. hoger Hvgen dan de prijs van de bestaande mérken. ROTTERDAM doodt i dag Twn Amtrikianst maiinc-scht pen /uilen va l viijiiag 17 juni tol en met donderdag 23 juni uï een bezoek btengen aun Rotterdam Het vllegkampschip USS. Randolph" wordt ter hoogte Vdn dt Sehlehdven aan de boelen rerneerd en de toi pcdobootjagei USS Furae" kiiigt ten ligplaats» aan de Baikkadc BcuU schepen maken deel uit vau etn ondei zeeboot-bes triidiiigs-cakadei se hout-bij-nacht Paul E Hailnum, com- inatidant van het eskadet. zul zich tij dens het bezoek aan Rotterdam met zijn stuf uan booid van dc Randolph" bt- vmdi n A.s /ateidag e*n zondag zyn dc sche pen tussen 13 30 en 1H3Ü uui voor he' puhlteu te lieziehtigen Dc toegana tot dc ..Fur e" is vrij Vooi de „Randolph" moot men in hel bezit zijn van een toe- «ungsbewijh. dat gratia te verkrijgen ls bij het kantoor van de American Ex press Company, Meent 92—90 vrijdag (tot 17 00 uuien op zatei dagmorgen tuisen B 00 en 12 00 uur. (Advertentie f M.) Noordmolenttraat 17 Tel. 2Ó&233—265607 Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2