IComecsiecs °bby. prijsM^0^ 2 dagen: £50 "JSO SPORTUITSLAGEN Albert Heijn graslinnen akens en slopen bedieningsvakman ƒ1000.- De Robben won j jeugdtoernooi van SVH Feest- en vergaderzalen Ter Meulen hulpverkoopsters administratrite pientere jongedame verkoopsters slagers LENDERINK EN CO. N.V. dames [V.W. ruilmotoren 30 en 34 p.k. bedienden Stenotyp Autoschade? Slï.V.r .u.ru&'SlNgsr: drogist(e) Bondsrijschool De Groot C. Streng En hier zijn de gelukkige prijswinnaars De overige prijzen gingen naar: In Utrecht In Zuid-Holland In Noord-Holland SLECHTS sus: BEDIENDEN INPAKSTERS VERKOOPSTERS CAISSIÈRES EN LEERL.-CAISSIËRE5 SLAGERS a. gevorderde assistenten-accountant b. junior-assistenten c. medewerkster pag. 4 zaterdag ia aurd 1866 VOETBAL Nederland reUcnooM—mvfl te IUahc b OHCPSV ExceljAor—ADO A MATE UB» te kLuee a cw-De Mumohan vuc-svw UV»—Nepeunu» rtpwüiWM-DCV U ntta»—Overmeae 1« KUiie F Rtoa—Hèe-r 15 CCChovremuirtt Wtt». "08—HBVN 0—3 3—0 4—1 0-2 0—3 2—0 3—0 8—3 1—3 2~d 1—1 0—3 Besl.-wedktrljd om pUib to tweede kUn QulcOcZwt J rxtrrcht J—3 3e kin» C U\fOOrmlruü 4'1 Q-jtcfc Step*—VOC 1-'1 3e VI»» V Leerdem Sp.riakVec 0 4e WmC Schoonhoven—PUK 2—8 4e kla* F Grevenriawilsro 2—0 MerwwJeMartin lt 30 Zutdenner—RDM i-'i 3e ktt» II DJ9D7TB 3—3 Re», in kUi L*wrd*r» Sp 9—AX>0 3 2—3 Promotie 2e kUi R/wrtenb. 2—Qutok 3 DOV 2---ONA 3 ON A 2-PDK 2 VOC 2ODS 1 2e kW* A HOV 2GKC 3 Sn kW* Laefctow, UV» 3 •1—0 3« kt*» A Woerden 2—«JC 2 WSB 2—UV8E 3 3e kUj* D A^tftdpeg aKW 3 3e kUa E TOOB ZOSV 3 SVTV 3—JüOV 3 Noorden 5—Gouda 3 3e kta* G St. Volhard. 2—«MV 3f IdJU 1 Zwljralr. 2—fapewtr 2 3—1 fincmaSFaperetr. 2 1—1 Zxterdarvoetbal Kamp. van Nederland: DHL—Da HoUerKJ!i**r, i<j Piom. He». 1« kit* O Beyert- Overm. t >—3 Bekvedere 2—Tr»«v 3 4 Hott*nd. 2—4 4—2 I Spartmtn 4—(fWl-.-o-} 3 0—2 Ownraw 4—1T(«n«v 3 1-—1 t te kW» C I f£ollrvoet«lul«—NltC 33 1 He». 1* kU» E T«hrt)3~RK,WPK 2 «—2 i IU». 3e kin O WO Exoetetwr 8—2 STO I—Fenjeeupani 12 3~o 1 Be». 2c kW* E OW 4—KDS 4 j Re». 4e kla* U Tedlroft—VT/L 3 fle», 4e kW* Q j Eurueporl. V—Mflro 4 1 R«». 4e kW» W VN 1) 4AVO/3!VC 4 CVV I fiWVO 3 8—0 1 7—10 *—3 3— 3—3 HONKBAL Ajax—HCK Schoten—tl, Nlcob ABC—St>»rta 0—11 H VA—O WO 0—S ü'/VO—UVA 4-1 HCK—AJex 89 E«rite kW* A KVOA—JPSV 3—5 ITW-HCAW 1-4 HGTfW—VoMrw 2.-3 K«»t» Ida* H HKCGtork» 0—3 Once gna—ficWed. 0—tl lUw-nfcjwrtp—ADO DKS—Loaxfcwert TOUug—RFC VUC-WIA Re*, tint» kW* (WVO 2— Spert» 2 7—3 KVOA 2—«T* Ha* tl 2 4—8 Re*. IweetW kW» II Sparta Z Keon.ia: -d 2 0—1 Eerate kla» Nttlo-V—CW 8—8 vrc—L«<4ivw» 10—0 SCO—BI IC 3—7 Tweede Vla* {l<ni/in-~'Zwijratrecxi* 143 SCW—DRZ 19~h0 Re», tweede kiai A The Hnwk*3— reljeinoot<! 3 •l'l—l-l Neptui** 3—RFC 3 8—4 Narto-V 3—«paria 3 Jt Van onx« waterpotomedrw erker) WATERPOLO JioMfdkU» H- Ni/toi#—OctuAen Plaats een ICóCtiUiUz Telefoon 1354 80 ROTTERDAM, zundax. De Rob ben U in het afgelopen weekeind win naar geworden van het 25e internatio nale jeugd waterpolo toernooi vaö 8VJJ,: De Hilversummers wonnen In de finale met 5-0 van de Duiabarger Schwlmm- verein. 8 VII legde Verraasend be*lag op de derde plaats door een 2 ze ge op de Penguin Swimming Club uit Londen, 'Zaterdag toonden De Robben den de Duiiburger S-V. zich reed» de tterk- sten, De Nederlander» wonnen met A0 van zowel SVH at» Penguin S.C. en de DuHter» venloegen SVH met 52 en Stade Francaimet 8J. Pen guin S.C. klopte op deze eente dag Stade Francai* met 4-—1. Ook zondag bleven De Robben (door een 10—1 zege op Stade FrancaU) en. de Duioburger S.V. (door een overwin- «iLTig van 71 <rp Pmguln S.C.) onge- 4!:»gen. De finale tussen beide- ploegen was. orjdanks het goede i^et teleur- ate tiend. De Ilobben, dat sterk speelde, nam in de eerste periode «en 30 voor- >pr'Vü.« dvir doelpunten van Wim Hermaen (2x) en Rob Heomskerk. De trachten De Robben vergeef» iiat hun eadan* te halen. Nadat Altena en Herm*en de «tand op 5—0 h arid en gifbra«-ht. werd ric kracht van De Rob ben ook in de derde en vierde periode duidelijk ondersleep». De Nederlanders bleven toen met tw*n rnan minder nog gevaarlijker. SVH kwam tot de verrtuu*nde der de plaat* door een 5—2 *ege op Stade Francai» en een 42 overwinning op de f'enguln S.C'. Vooral de bnslUitrak* wedstrijd le- gen <U- Engelsen was gpannend. SVH was dwir Joop Hooit (2x) en Martin Bi>l aan wn 32 voordrong geko- trien. In dv laatste periode maakte, Hooft aan alle onzekerheid een einde door koel voor tljid r»pnieuw to «coren (4—2). (AdvtrumtUt IM.) nu... beduidend goedkoper Nkt tllc«n modi* ui, neen. voor al ook practlwh en zorgenvrij moet de lingerie van onze tijd zijn... voonl In de zomertijd en voor de vakantie». En du zijn deze chermeueo •fipjoi met borduur»#! lang» de pijpjes «n In fijne ptsteftlntje». waarvan U «r een heel itel kunt kopen, omdat U er nof f«n acht dubbeltjes voor betaalt! Morgen begint de verkoop, v»n deze moderne chirmeuie flipje», met borduuriel, In dlvene pu- teltlnten, «luilek In de pijpjes en met dubbel krukje, In de meien Mt/mtó per »tgk voor Géin Ui, et icVJft, NU. Te huur jumgeboden Le&» Lunchroom TcWfoon 13H290 Pereoneel gevraagd vraagt wWrlerlng. t«|. 010—U04SO. Albert Hetjn vrekgl voor haar nieuw te ope nen SuperMart t* Capellr uun <1« jMel. een tnltchllng«n kvint u verkrijgen cd wo*n»dag 22 Juni van 16 trrt u. in Caf6-lt««t. „De Bchen- voor M«r» middag (maandag tarle fiS.W per nüddag bruto, P#r»oonÖJ)t* •ollteltatim van e- Un. z*t*rdag) van 12—5 uur. fia- L*eftJJd boven 31 J«ar. uur Biiuj*nwtg 33. Hotlerdam. Gevraagd voor ons Jdaln kantoor te Rotterdam-C een voor eenvoudige adminiatraile. ka» en teWloon. LeefttJd l« 17 jear. doed loon, vrUe zaterdag. Aanmelden bil P* «WKLLR Vtsamu achlekmte m, Rotterdam. tor Meulon vraagt een loorltng-otolour en err» loorllnfl-docorateur Ooed loon, B-daagse werkweek. BolUclUtlea van uur, ter Heulen, Binnenweg 13. Rotierdam. Ita Albert Hoijn !vr*(»gt w*r huur nieuw te op*- jnen SuperMnrt te Ciipelle aan jtle UmoJ m vemooieoT im. ,4Je Tipgever". Postbua 31. Hendrik fdo-Ambacht, R3 OevTMgd LEBRUNO LASSER voor eiekWeöv, «utogeen en •eguolanreric. LcwtUM pim. 17 to, L**bedrtJf L*w«, Siotatr, VRoeUtdwn, tel. 122W8, n* e uur ojeee-aroi. na JONGEDAME gevr voor v»r- koop»ftl. grammofoonplaten an andere werkioamheiien. Mrt Albert Hoijn nen Supei 1* IJ taai irMart te Ca pel Je aan woemdag 32 juni 30 uur In Caf-Re«t. „De Scben- kei" Kanaalweg 75 te Capelle a/d Ukael. Ra BIJVERDIENSTE? Welke jon gelui van ten mimi» is jr. wil len hun eigen zakgeld verdie nen door bezorging van ome krent? Het 1 lot tarn tumch P»- >p woenadag 32 )unil van 20 u. in Café-Haft. „De Schen kel", Kanaalweg 75 te Capelle a/d IJuel. Rj D# Btichting S.O.V. kantine» vraagt vcwr haar kantine» te Rotterdam KANTINEDAMES. Minimum leeftijd 18 Jaar. Ciom- <Je arbeklavoorwaarden. Plazle- rlge werkkring van maximaal 10 uur per week. Weekend» vrij. i Inlichtingen op dlnadag 21 juni a van 18 uur 'a middag» lot 21 uur 'a avond* tn de S.O.V.-' kantin» <t«r N-V. Ned, Spixjr- wegen, le jmrron C.8. Rotter-' dam IT kunt ook schriftelijk kullirlieren «en *»na hoofdkun- toor HleronymutplanUoen 15 te. Utrecht, R1 VHACHTWAGKN- II. blirijder, juffr. voor ftdm. werkz.lieden. Aanm.1 fabrikante van «maak- en sfructuurverbeteraars t.b.v. de voeding- en genotmiddelenindustrie heeft plaat* voor een De eisen aan deze functie verbonden, zijn: a. opleiding LTS, afdeling werktuigbouwkunde; b. bij voorkeur enige ervaring hebben opgedaan met de bediening van automatische stoomketels, indamp- en verstulvlngiingtallaiies; c. het zelfstandig kunnen uitvoeren van onderhoudswerk zaamheden; (I. genegen zijn in 3-plocgen.stelsel te werken, 5-daagse werk week (zaterdag en zondag vrij). Wij biedem een prettige werkkring in een middelgroot bedrijf; pensioenregeling; kledlngtoelage; vakantietoeslag; tantième; ceti kleine woning kan event beschikbaar worden gesteld. Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij: LENDERINK EN CO. N.V. WESTERKADE 18-20. SCHIEDAM, TELEFOON 260800. Zeer *«Mr*Hk«U)k loon vent le nen ineUJe» van 15 ja»r en ouder dl» zich atuimelden voor Jan ÖMt NV v i-Mct jonge MEDEWERKSTERS ter oplet- ding in administratieve func- m—Tei, 010-118844, to«*rtel 4. Gevraagd WERKSTERS voor het achoonhouden vun een tachnWoha school tn ScRle- broek van 17—30 uur, Hoog kW en soboon werk. Telefoon aoigei. ju iU W«**erb Krijger vraagt imn- i gektem. per«ter» en plakater». i ninl en vrl. onK voor gchuw- i j ten, Hele «f halve dagen. Aanin, tkiedeaatraat 4«. »n Ig.OO uur.! Malheuee«crwei( flt b, telef. 330224 en 234869. R2 Albert Heljn «It voor hear nieuw te op*, inert HuperMart te Capelle «an de IJicirl r kuajM- en Inpnkwcrkz.hed. Iiilli-htlnxen kunt u verkrllgrn op wueiinitug 22 ]uril van 15 tot 2t> u. In t:a7è-Re*t „De Schen- Ervaren RADIO en TV MON TEUR raparcort aan hui», bil lijke prijzen met garantie. Ook rev1*le oude apparaten. H. Meter. tel. 253533. bf| 288039. i ook av-orulaervtca RIJ Bankstellen, glaapbanken en, NU OF NOOIT I WASMACHI- andere meubelen, Vraagt cats- NES, t^ngzaamwasser vanaf logua. DE SPECIALIST, Heem- 1W ook Mlele «n«lwa»*er int «éb t i wpim n, ,r -- NoordaJngel 60-82, 2S. veattgd ill i 245836, AHtSTONA -TELEVISIE. Huur uw TV m,r.v.k. voor 35,— por maand. Fa. J. van Urk. Nieuwe Binnenweg 339, Rotterdam, tel, 010-234323, RU Lont nu uw 2e net inbouwen --- - -deur* fgrtierobe- ka»t half hang. half leg. kant en klaar gelakt w 10 minuten opgezet Nu tia.SO. Royaal afro-teak bergmeubel, veel ruimte' en prachtige Indeling. 131».— Henk Struyk Woninginrichting Goud*e»lnget 73, Rotterdam. Auto's en motoren Personeel Dttn^ehodett mei antenne voor f tifl,— Gevraagd aankomend BROM-1 FUTrSMONTEUR, pim, 18 Jaar. Fa. P. Donck St Zn. Mart 1 MetlflakMt 37—39. tel. 373783.! elektromonteurs i Orgardaatie van kelner» en »er. veer»tem BIEDT ZICH AAN voor liet verzorgen van brui lof en en receptie*. Ta bevr. onder tal. >*06M. Rl i uw oude «00 tot 400 waard. Fa. van Houwellngen Tel. 22R393; na uur H>B5»4,<: 'C«h. Lvmpl. ƒ379, met uit- en Inbouwen door het gehele land.! -garantie. Tevena alle reparatie» aan V.T"* ier» marken. EW»n plaatwerkerij. Garag* 3 maanden garanil». Teven* alle reparatie* aan V.W.-»utomo- blelen en andere marken. Eigen plaatwerkerij. Garage Schiedam! Buitenhavenweg 160, Schiedam, TlJdelUk tel. 287396. Ria Albert Heljn Kleding; vraagt voor haar nieuw te ope nen Supf de IJiaei iperMarl te Capelle i voor de Kruidenier»waren- er Groente-afdeling, voor oplei ding tol Afdellrgfichef. Inlichtingen kunt u vcrkrllgen op woensdag 22 juni van 15 tot 20 uur in C»fé-Re*t. „De Schen kel, Kanaalweg 78 te Capelle a/d IJuel. m OevrT net WINkÈ'LMÊlHJt7"bo ven 18 Jr., om de andere dog vrtj- Loon f89,— per week •choon. MHkbar, Stotbooinatr, tb. tgl. 293969. R3 W**eertJ K ril gerVraagt mannen voor w»**erÖwerk. Tev»na *a*- beu gevr, Aanm. Do*d***tr«»t 46, n» 18 uur. Mathen«*#erwc* t*_b, tel. 2302243346(9. »2 SCHILDERS, bent U tevwten over uw hukHge werkkring Jee» dan nW vender. Uvtlm niet bel 010-3O467J, g. Gebul* it Zn. huipmontours voor k«rwelw»rk*n In het W»<- tcn von het land. Ooed loon, roede wx*lale voorelentngon. tuirnc onktAlenvergoed. Aan- melden «ai\ «n» kantoor Snal- l*man»traat It, Rotterdam. Tel.! lUtO—240813 b.f.g. OIO339968- 154786. H3 To huur gevraagd Alleeoktaand* heer. 34 jaar, zoekt ZIT-SLA/ PKAM. Rerh-1 lemiaaioever. Brieven onder no. nt-11427 van Het Rutterdamach Parool SUtDE JASJES voor dame» «n heren. RechUtreeka van de fa- brlrk Deagewerwt naar maat of voorkeur gaat uit naar h*u ('le kunnen typen #n een Ulodlpluma hebben. Solll- cltatlea te richten aan de «fdc- Hng ner»oneel«zak»n van R. Mm rri Zonen. A»huranll6n. Stadhuisplein 9, Rotterdam, tel 114120 toMtel 240 H3 Wij, free-lance (steno-)typistes konten handen te kort. Xom wn* helpen: aiuitrekket'lk honora rium. U krijgt in handen 'f'-9» P«r u«i" t-VpUle Ne- rM^rt ta Capelle aan derlaniU. rn f.1.tl> per uur al* elano-typlate NnIerland». Ook like maand de dom- Vereni ging .Miliarya' uitgeloofde eer- et e prtl» van Vakautlevcrbljjven Vakanti» In Zuld-Ltmburg. 4 .km van Valkenburg. Voll 10.- p.p.ptl. 1.ogle a met ontbBt f 8,- p d. Th NIJiten. KruUatnt B Meubelen en Huisraad k htm inert \Z-L1. R6d Lessen Albart Hoijn vraagt voor haar nieuw te ope nen SuperMart te Capelle de Uwel, «en gediplomeerd InUcbtlngen kunt u verkrijgen op wMiudag 12 juni van 16 tot 20 uur In Cale-neat. „De Schen- kei", Kanaalweg 79 te Capelle g/d Uaael.R3 Gevraagd HOUTBEWERKERS Ji*n Oa»t N.v. vraagt AUTO- KLEKTHICIEN en LEERLING AUTO ELEKTRICIEN Te), 010- 11M44, toeatel 4. plu* nog tiert gouden tientje» 1 Inlichtingen telefoonacirm: r*>j„: terdam. Gr*x>th«n(tet*g»bouw A 8. Telefoon 010-115160. R3 Ervaren LA MP EKAPN AGI STERS voor kieine ka*r»l*<nn. je*. Hul*werk wwnlt gebrecht Nog enkele dag»n Imchrtjven («gen 'eciametarlef 10 leturen I li), door ged1plüni»»rd« m- atnicleura. ThUl* halen en br«ngen. Auto- en ecooterru- cchool Ahoy, Mcrtnlrnweg 48 Tel. 13S48U-143693. H9 i«t vanaf heden niet nieuwe Cortln*. Sltnctt. Taunu» 13 M, 88. - per ear*u*. Vi'»i<*-, Lam brei t«-. N S U.- Mouoler* 40.- per curau». HOOIDRIPT 4J Tel. 359848—239619 li AMES! Breng btj vin» uw oud» latnpekap. WIJ overtrekken «11» •oorlen en modellen niet d« iiKHlerrut# «tuffen In plini week klaar Von Burg, Karei n<M>finan«tniat 195. tel 123641. Itoilerdam WORDT WAKKER Loopt "niet naar een koekebakker. matr naar cl* vakman, f fauteuil», eloelen overtrek- ken v.a. ƒ27 50. O. Geneugltjk, Pier«l*tr*at 35 A te Rottaraam- Nuord Tel. 113531. Na 6.30 uur lel 12062# Ril 1 Plaatwerken en «putten, «vent, prijsopgave **n hul». Te bevr. lel 200731Na 6 uur 268344 AUSTIN GLIDER 1964 at» nw„ km. stand 39.000 met nwe ban den en accu. Prlji f 43i)ü.~ tel. I22338 Rtfl PAND tn Rotterdam of Schte- i dam, Het bouwjaar moet be dilt n« 1921 »t)n. Genegen goe de pril» te betalen, Brieven met uitvoerige Inlichtingen te rich ten onder nr» 1821 aan de'Rot-' terdamae Kantoorboekhandel iFflta Rutttr, 22. Rotterdam-10. Sport prjjsen r.Jiiiiekiustrumontcn Uadio «n T.V. RADIO TV REPARATIES Mn luit* Ook vle* «vy»ia1». Aik-e l»et garantie v, d SJul*. VtUenbana«r**t 43, tel. 239966 b.gg, 380143. IU3 t»(t aanachaC van «en sxvluuto» maltiche wasmachine, c a. Mie- le. Rondo, English Electric. Li berator. enz, G, WMudcr». al leen gevestigd Rulletr, 4—6I, tel 255M6. Belt u voor een af. •praak. RH S LA A PR ANKSTEIXËN, bank- •tellen, eethoeken. *l«*ph»nk v t 34t>.—. Uit eigen fabriek. Rietveld. Jonker Frantilr. 106, UKDOENKW. l-««t uw tnatr*»-! sen vakkundig bijvullen «ver trekken lil «pee. bedilenhuN M. J. v. rl Linden. Zwart Jan-: straat 67. tel. 24 4834 Rep. tn Wii dag klaar. Vrijb). prljscp- gave. Rit Koop nu uw KOELKAST m«( kleine ichoonheldsfoulje». 5 j. g*r„ bekend# merken Teven* teer log* prtjien. Ph. Komaat. Ackentljk Kraal 67. R'dam-N. Ook te alen avond» van 6 e uur. niil Diversen voor alle mannen In Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland Th. v. d. Laan. W. Makken- J. F. V. Ven, Baetilsan B. P. Kuiper, Blaak 79, D. Maaskant, Hull man- B. HooQevaen, J. H. o airset 5rt h», Amaterdam, straat S9, Rotterdam, Vstdastraal 71, Zaandam. M. Schrsutelkimp. Goiterfaen 13. Drie bergen. H. Q, de Boola, Prot, A, Maysrtaan 41, Ulucht. P. A. v. Engelen, Lodew. Napoleonplanuoen 32, Utrecht. J. B. M. tan Koppel. Nansenlaan *0, Utrecht. Han» van Rheenin, Marl» Curieiam 18. Utrecht, A, Bakksne», Pt»ncti/Mtra»t 15. Amersfoort. A. W. Brumitef, v. Randwljcklaan ttc, Ameratoort, Mevr. A, Schoem*d<ar-8liile- wsflt, Piantaanweg 31. Amerslood. Jan Eieinga. Molenweg 6, Éamne». K. Veneer. Vl|verla*n 30. Oroenekan. A H. F. Smit, fit*enhotl|lrMl 15a, Boe»), J. G. Rollman, Aikpltln IS, Utrecht. J. C. van Raatum, Etjkmanl»«n 60. Utrecht. H, v. d. Starre, Amtlerdtmwuraatwag 693, Utr»ch(. P. Gljbel*. Emmastraat 13. Den Haag. d. KodaJand, Ooil Kinderdijk 333. Alb- issurdam. j, M. Randop, Vossiuastraat 36, Dordrecht. A V. Him. St»ven«weg 2, Dub- btldam. E. Anlhonlji, VölendBmlaan 2, Den M*ag, L P, H, Diebei», Okkernoot- atraat 17». Den Hag. G. H«*p»r, Jaartveid- »trul 79. Den Haag. D da Leeuw, Ppren- •traat 55, Dan Haag. F, l_ J, A. Meile, Pomoniplaln 54. D4n H*ag. Mevr. v. Zan- ten-v. Dilen, Sehroeder v. d. Kolklaan 65, Poorlugsal. C. de Bruljn, Verboomstraat 10a, Rotterdam. G. Buter, llpemlein 49. Rot- terdam. t_ Groenwoud, Rulmersdijk 75, Rotierdam. P. Marxue, VWIIebrordu*itraa( 62 b, Rotterdam. Artlh. van Dommelen, Trompstraat 50hs. Rijnsburg. W. v. Heus- flen. J. C. v. Markenlaan 66, Rijswijk. Msvr, v, 6. Boieh, Prol, Rutgerstraat 156, Vtaardingen. Mevr. P. C. v. Hoogteyüngen, Richard hloialraat 52, Vlaardingan. A. A. J. v. d. Burg, Rembrandlatraat 29, Deltt, H. A. Ponsen, Alblasatraat 20, Dor drecht. S. Beljer, Joan Blailuastraat 6. Den Haag. J, Blesbroek Jr., Wolfheza- strsat 35, Den Haag. C. Eswiink, 1 Pape straat, Den Haaq. C. van Galen, Beije Meardervoort 111, Den Raag. laan 62. Dan Haag. W. J. Willemse, Gene- mvidensiraat 107, Dart Haag. Fam, Twlgt, Tarwestraat Dl, H. I, Ambacht. G. Ver- heuvel, Vincent v, Goghplain 6. Krimpen a d Lek! L. Boom, Toliensslmat 13. Leiden. D. v, d. Graat. Voorstraat 74, Lekkerkerk. Llsse, R. J. M. v/d Vring, Langelasn Noordwljkerhout. M. C. Koster. VMetdsJkia, Roeuwijk. Vfilfem Hdlscher, Zuidfllnds 132, Roe l o larensvecn, J. Capitein. Soetenüaal- scheplain i b, Rotterdam W, Hermenei, Snellinckstraat 50 a, Rotterdam. T. v.Neute- gem, Peitkreek 78. Rotterdam. R.J.Zsedljk, Bloemenlaan 80, Rolterdsm. G. J. Verhoog, Vredenoordlaan 56C, Rotterdam. A, de Vos. Homerussiraal 838. Rotterdam. J. J, Vrlidag, Eiberpad 19, Rotterdam, P. de Krisger, Beelslaan 44, Rljawijk, J. de Boer, Rotterdamsedlik 310, Schiedam. W. H. de Kievit. Joh. Strau39pleln 343, Schiedam. R. Laverman, Damlaar» 166, Schiedam. Jao. van Vliet. Peter van Anrooylaan 50, Schiedam. W. Boertjam, Prof. Rutgerstraai 217, Vlaardingen. Mevr. Korpershook, Johan de Wittstragt 122 A, Vlaardingen. D. C. Spruit, v. Riebeeckstraai 41, Vtaar dingen, M. j. F. Dijkshoorn, Pompe van Meerdervoortslrait 2, Voorburg. H Heem stra, Lou'sestraat 76, Wassenaar, c. Kerstens, Laidewaüon 41, Zoeiermeer. 4 hs. Amsterdam. B. Geurt3, Binn. Brou werstraat I II. Amsterdam. L. ter Heege, Admiralenoracht 70 |lt, Amsterdam, a. Walters, Murpark 114, __Den Oever aan, Heogerankweg 2, Amsterdam, Bark, Ahiinvis Pelthatraat 2t he. dam. H. Baan, Heo; Msvr. Bark, Rl... AmJiflrdam. F. 3okkie, Pioegstraat Amsterdam. G. flos. Polderweg m. Amsterdam. P. Fahrmanii, Pekelharing, straat 5, Amaterdam. J. F. Hagamsisr, Malieweg 65, Amsterdam. Mevr, Hesta, van Splfbergenstraat 152 hs, Amsterdam. Mevr. G. Rozeboom-Brink. Loevesiein 213, Amsterdem. W. D. J. Vaag». Ulthoorn- sirsat 46 III, Amsterdam. J. M. v. Vlaar dingen, Ruyschsiraat 18 III, Amaterdam. A. van Voorst, Jan v. Beersst/aat 6 IM, Amsterdam. B. WHlems, Frederlkstra»! 17 ll, Amsterdam. G. 4. M. Lips, Fazantenlaan 7. Bennebraek. H. J. van 't Boveneind, Raat- straat 9, Haarlem, C. de Bruljn, joh. Var- mserstraai 5, Heemstede. B. Llbosan, Th. Rijksrastraat 82.' Dan Halder. P, Ruller, Corn. Evertsenatraai 105, Hilversum. A. A. Croat. Oorps*traat B. 77. St. Maarten. Joh, Folkers, Gemanelandsweg 102, Den Oever- Wierlngen, A. Maternum pla Schouten, Poelven 31, Bakkum-pOst Caitrlcum. Jos. Halloo, Beringenatfftat 12, Purmerend, H. Barkhout, Recnteslraat 91, De Rijp. Mevr. A. Veenis-Rinsos, Ampèreslraat 4, Wor- merveer. J. Blaes, Stationsstraat BO B, Zaandam. L. Koops, Abr. Kuyperslraat 23, Zaandam. H. Warnlnk, Zllverscnoonpleln 12, Zaandam. Openluchtiheatar 'OIJKZIGT' Ewoensdsj 52 juni 2 uur i.elgroep 's-GflAVENHAGE HET GEHEIM AN 0E OUDE MOLEN I I I I l Ingang MelkltDppad (r.m. MuMufTilaan) Toegang kinderen en begeleider» f 0.75 Kassa geopend vanaf 1 uur woemdag 22 Juni B.15 uur Joegoslavltch Dan* Ensemble "FRULA" 40 medewerkenden auf/nnllejte kostuums en Instrumenten Toegang f 2.50, f 3.50. en f 4.50 TW. ploatabospr. 11S 811 - kaasa geopend v.a. 7 uur. Bij alecht wear Rotterdamse Schouwburg (na radlomaldlngj f 9e rwt ("ompleet geplaaW v<porl Pieker niet. Senaitle-eanbledlng. Fone royale achommelatoel,! f94.50 mei antenne e*i t-onver-r'-- «- <-•- tor. jaar garantie, Tcvsei» 1 reparatie wi alle merken TV'»,! ItADtO IltNFLI, LUOOJMtf. 23, Rotterdam, tel. J43937. wij*, kuop uw LELIJKE D bö v. d. Me IJ» v. '55 tot: ■65. lux# en beatel. Ook «loop.OIO—139986. Alle verxekerln-i :onderdelen. Gar,, rullen, flnanc. gen concurrerende premlea. j Molen waterweg 35 teenier cs< Speciale autopremie», ambtena-i Tel. 244488, Rotterdam. RIB'ren en vrachtvervoer, Flnan-1 kaart meteen mee ie nemen. Unieke AUTOVEHZiaCERlNOA 1 bu d. stam, E«rvdr*chtaweg »5., Onroerende goederen lel 113653, R10' REPARATIE KUNSTGEBITTEN, klaar lerwyi U wacht, Dage- tljk* geopend van 9 tot 5 uur. b«h. aalerdag*. J. DUMAS, Jacob Cat*»traat 123. Hottrrdam. Tal. 241893. R10 DÈ" FIJNSTE JUS krijgt u ven i ~~KUNSTCEBITf «N- peardevlee», HraiKtisppon vanafREPARATIES t 1.30 per 300 «ram. Biefstuk le klM w«rk wi'I'L haalt u bu t »tn»f ƒ3 p«r reparatie. L. C. Verrijden, M*urlU*iru»« ilS'ltrla gouden kroon I 1TJ10. ib|j Binnenweg). R20 j kunt er op wachtenl - - - -INSTITUUT DENTIUA RALE Leeskring heelt nogHoogetraal 40. Rotterdam, te- Over enige maanden hopen w(J een moderne SuperMart te openen ln Capelle a.d. IJssel. Wij vragen ter opleiding voor onderstaande functies, dames en heren, leeftijd 15—40 jaar. voor de kruidenierswaren- en de groente-afdeling voor de groente-afdeling, slagerij en de kaas/vleeswarenafdeiing voor de afdelingen delicatessen en gebak Wij bieden u een prettige werkkring, een goed salaris, gratis bedrijfskleding en reis- koslan vergoeding. Met vakantie-afapraken wordt rekening ge houden. Alle gewenste Inlichtingen kunt u verkrijgen op woensdag 22 Juni van 15.00 tot 20.00 utu rn Cafe-R.est. „De Schenkel", Kanaalweg 75 te Capelle a.d. IJssel, bij onze personeels chef, de heer M. de Rijke. Profiteer van een fantastisch voordelige aanbie ding bij Gerzon. Prachtige lakens met brede zoom en slopen met hoteljluiting van prima Twents graslinnen, optisch wit. Royaal van lengte, speciaal voor Gerzon gemaakt. Slechts 2 dagen profi teert u van deze haast ongelooflijk lage prijzen: 1 pers. (150x240) 2 pers. (180x240) sloop 1.98 - - KORTE HOOGSTRAAT 30 ROTTERDAM Accountantskantoor Den Hollander, Erwich en Hulzor Rotterd*™-Rijswijk (Z.H.) I vraagt 1.80. a W».4. ken oud f 1.45. Oiue map v»n! Mn 63 ct. vaiurlf«prekend ook i Pflina verzorgd. Telef. 260439. Ook voor Inlichtingen. H30 I. 3. Foto Film Plut» Kudtuiu T.l.fwn 13 w 30 - ARA TIK Ln een half gemaakt. Verbleken nlel. Le- uur, pageUJki van 9-1 uur, 1 venal. f»r, W*lg. Meent 117, Z*t«rd*i tirf 4 uur. Schiedam- i Rotierdam. KI**r terwijl u ••weg 34*. Tel. £31972. R20'*r*cht, SI* Ook van hen, die b«lang*t«Utng hebben voor de cUalle obtvargen wij gaarne een eolll- tn»t elnddlplom* H^.S. of M.Ui,.0. voor de type-afdeling. £n??«.voork*Ur uit naar een jongedame met MM ^.-opleiding. Geboden wordt: efwtaMlende werkkring met goed laiarie. IrakomatmofeJHkheden. vergoeding van itudle- en nfekoeten. Indlenattredlng na overleg. TSSltfóSt Unj.rpl.ln 3, Bolttrdtra.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1