RADAR VOOR VEILIG VAREN DAGBOEK Desperado: wat een wanhoop Schippers van binnenschepen leren in linktrainer het radarbeeld te interpreteren n Van Heezik behaalde grote winst Piet Kruiver op eigen verzoek op transferlijst Expositie pottenbakken Vogelkooien van maken ROTTERDAM RIJNMOND Instructie Moeilijk Kosten Verbeteringen Invitatietoemooi 'Oom Piet' Burger: onderscheiden j BOKSERS GAAN 1 VOETBALLEN Vogels en Kusters van Fortuna naar MVV Jansen (Leonidas) naar Hermes DVS Feijenoortl 3 speelt beslissingswedstrijd om kampioenschap Geen krant ontvangen? De torens VAKANTIE- VERZEKERINGEN IN ORDE? i p*g.- diradag 21 juni 1986 (Van ome schecpvaartrtdactie) Het U aarde-donker in- de atuurhut, Alleen het oranje-op lichtende radar-scherm m zicht' haar. Op de beeldbui1200 me ter bochtig R\jntrajectnabtf Bad Homberg. Aj en toe verbrtekt een sonore misthoorn de atilfe. Ken tegen- ligger geeft ten signaal terug De illusie ia volmaakt; dc tuurhut staatt nauwkeurig na gebouwd, in een klaslokaal van de school voor en Binnen vaart in de Joubertxtraat. De vaar-nabootser flinfc trainer) en de simulator (waarmee de in structeur in de vaarroute tegen liggers kan laten 'oplichten') kotten by elkaar tweehonderd duizend pulden, De apparaten zijn enig in hun soorteen ver eenvoudigde versie wordt bij de piloten-opletdinp gebruikt. Deze echter is op bestelling tu Enge land gebouwd. Levered ruim anderhalf jaar, met een boiitu- telceninp van marine-o icier ff. Af. Koch als leidraad. „We lubben nu vijftig groepen cure Ut en opgeleid, tn totmnl drtehon- derd wan", vertelt directeur A. A. II Speen v»n de Oranje Naaaau school. -KipHetn» van BUn- en binnen vaar t- •obepw fcrtygen hier reder-lei. Nu ateode meer binnenschepen met «dar werden ultgeruat, heelt de re- terb* verleden Jeer bet radar-dl» pion» vcpUoht gesteld. Alleen ome •obool leidt daavoor op". T». - tw, «jg DE CURSISrtN MjKen hoe de instructeur op d» simulator e'-n vaart,M/oct m bjeld brengt Inatruoteur Dirk Breectvekt (38) aid rich de enige leritr noemers e aan hinneovaart-achippen. i a- diMes geeft. „Voor mijn «netel- Hng hier heb Ut ook op birvnenachc- D«n geverttv Ne allo rangen, tot ge- Mgvoorder toe, te hebben doorlopen ben |k gaan alluderen voor milr. On- derwüe-akte. Toen Ik die had en de oureu» hier van eterl ging, ben Ik ■PKlaai voor do radar-instructie aangetrokken". Voor d« (longe) onderwijzer Is hrt niit eenvoudig de meerit) veel oude re Wnnenvuartgwagvoerder» Uw te geven. De gemiddelde leef UI cl •chommelt tussen de 45 en dU* 80 Jeer. ,,Je hoeft die mensen niets wijs te msken, Zij gjjn zelf kapitein en we ten hri «ht wel. Wet de rader be treft: Jc moet niet alleen zeggen wat m wel moeten doen, maar Te moet ook durven zeggen welke fouten re maken", zegt de heer Brcedveld. Het 1» bij dikke miat of 'e nachts niet gemakkelijk om bochtige rivie ren te bevaren. „Men maakt wel ••na vercriUfctngen met de radar op zeeaohepen. Maar a la twee van die schapen elkaar tot op 3 mijl naderen, fcreeot de „noodtoestand" al in. Op een binnensahlp kin men elechts iets meer dan en kilometer overzien. Daar Is het passeren »<»ms een kue*- Üe van metera, hetgeen ongelooflijk nauwkeurig navigei en vereist Op de grote achepan maakit men ren ,jPlot" van het radarbeeld Zoiel» duurt ongeveer een kwartier", ver- teftt directeur Spaan, „maar op de binnenschepen 1» daar geen tijd voor. Men moet onmiddellijk op hot ra darbeeld zelf reageren". Om de cursisten optimaal te trai nen, wordt bet hun to moeilijk mo gelijk gemaakt. Achter de „simulator" kan In structeur Breedveld tweo tegenlig gers la het beeld brengen, en kan hU diverse schakelaars Indrukken die aangeven dat de olie-druk terug- toept, dat er Iets niet klopt met het GESPANNEN AANDACHT achter het stuur In de linktrasner. Snel reageren en secuur navigeren is eersle vereiste kotliyiterm of dat er andere dingen aan de linnrl sljn. Bovendien worden, vla et*ti luid- wi oker, telt>fiin'o-gi"»pn*kkcn tuuen de i i in,*-hep* rj nndt tins wn» gi ge ven Ei w ook een muuf<mu-\,vi bin ding lu-ïv. n whip «n vn»te'an I t*n er is tt»n huwlek f »>n mol hot \o<r- «n li-hturs.'lup DU L'U tlkaui maakt hit voor d«? mi»n-rtfhic:-het-atuui „nrt tchl". „Bovendmn moeten or peilingen gun uk* w.n-len ton op/ich'e van Kribben en hmdnn-iken Om do ma lei U* dun ix'k celu oiult'i de kmc tc k' IJger», bestaat do cursus uit dm' delen". aUti* de directeur „Eerd twee weken then e-le*. dio nu-t Ik- hulp van dc „Imkiiutmwordt» gegeven Da«"«a oen half jaw pruk- tjk t>p hot whip En ten rintte komen de kapiteins hier terug, cn woriti hot examen afgenomen" De re* kapiteins die ii'dena ons bez-ek on h r-n h*. k'cfien. waren het a U emu al wol een a mei het nut van rlczo opleiding ..Voor het geld h 'et le het echt niet te doen", rel een ven hen „Het scheelt je tnfta- net één gulden in je loonzakje Maat met de continue-vaat t (clag en rneht) moet Jo weten hoe Je bepaalde situatie- op de ra lor moet lmei-pi etc en" Het grootste deel van de cursisten wordt door de KUivaartrederUm voor deie lessen vrUgemaakt. Slechts een enkele particuliere schipper komt naar de Oranje N<M)«auschool. De korden lün gering: 80 gulden per cunuj, Het r(Jk paat de rest bU: het (Utanclerde ook de twee ton voor de aanschaf. „Wc krijgen voel bezoek om hel apparaat te bekijken", zegt de heer I), m.id-.e murine ducn- Rijrivunrt-comnitïiie uit in 4, Duitse waterpoljtit» en ion van diverse t ei vrijen uit tn buitenland. Maar on/e n a'ccls dc en'gr, die /o'n in bjzit" Kei K 'nmk'tik OndcrwlJ* Fonda (Kf> 1' I w j.ironder de Oianle Na«- sMlKhnd 'c—ortcert. looft rclf driB b.ftno i oht p n ut Ie vaa-t „Ja. d'it run dc Piirv-cs Christin». Us V - ut Iwnm d( Pnn-iis Ika- ti X V' nrt iiatinn lllk alle due met lie tn ge u-*' rt„t iris, truck ut Br tv U..I ,ii». Behtt- do b.niuntdart K3at ook de ViSM." d hot nut van radar ontdok- kin V *'e m -•.('tth ppers hebben bet id sum b"m\i vun hun schip. Otn 11 vl tg m «geluk van de Waddenzee nunr ZivUi- 5 tc kunnen komen kun nen ,*ij iii en epunlhoud hebben Ra- iUir e» (Um by slecht weer Ideaal In di it 'tti rtiaiino simulator kun nen d'v.-t-e tuicrgedeeUeti in rctltf op h-1 tu Uusthcrm nagebootsr wot- „W< h< bben liter een gedeelte van de Run ei *t s'n't vjii de Noord bij Dsni'teh' en lie* traject bij VtfCs- wyk Ni'uiuliiU, mi we een poosje }i, aktok, a* um hi bbcn opgedaan, .'dthleii ei ui'! \i bete-ingen aange- btaebt kunnen wu'den", zegt de heer B-eoiveil Maui voorlopig ryn we btst tevreden Hot j*tiat er ten slotle om, hoe Vi ij de gezagvoerder het beste U'teti varen met rndar. Niet mei Het idee.' 'Ik douw wel door, ik heb toch radar.' Maar met de nodige zelfdisci pline' (Van een onzer venlaggevers) BILJARTEN, (Vsn ome «oheepvsortredacUe) ROTTERDAM, dinsdag, De beer I*. J. Burger, l» vandaag veertig Jaar' in dienst bU het Algemeen Vracht- kantoor N.V. Ter gelegcTvbcW van drt jubileum i Is de heer Hunger, in de haven beter] bekend als „Oom Plet", onderscheiden i met de eremcdalUe in zilver, verbon-1 den dan de Orde van Oranje-Nassau, Veem g jaar geleden begon de heer B i-«e- /ïjn loopbaan bd „Alvracht" dl», leerl ng-controleur. Na een oplei- I :ï("«p{ "lode werd hij aangesteld tot w. :*fr--con'-o'eur <n monstermaker. Na n 1D50 benoemd w zijn lot voor» nuti-qjft a!(j*. hij 'hans ook belast met de ep'eding van leer»ing-ci>ntn>» Dr heer Birger levert met zijn vtk- krnn plichiïbetrachtlng en loyalrteit ton dinjr rijn directie zeer gewaar»' riiw-d aattdeel m de dagelijkse controle j van de grandsVoffen, die m het Rotter- dam.se havengebied worden aange- v>erd 'en behoeve van de diverse Un Vver-fabrieken in Europa ROTTERDAM. »on- d*g. Hoewel Van HmxOl de wedstrijd van de Henkea- bokaal rlanartjk won, kwam hij toch niet fcn bet bezit v»n de wUmIpHJs. Deic kwam terecht bjj de man, die als xesde op de ranglijst eindigde, mme- Ifjk bij Cleuskeni. DU resultaat w*s het gevolg van hot besluit van de or- gaatsatoren, de biljartvereniging Kunst en Vermaak, om, nu de wlsscl- urlj» aeven keer was verspeeld, v*n systeem te veranderen. Deze wijziging hield tn. dat dc Henk «bokaal dit maal ten deel zou vallen aan een van de vroegere winnaars en wel diegene, die i in deze wedstrijd het beet geklasseerd werd. Dat was Ctetxskcn», die sijn al gemeen moyenne van 13.62. dat voor- geschreven was, opvoerde tot 1241 of met 149 procent. Van Heezik bracht het algemeen gemiddelde van 9.02 op 14.02 en da» 60.76 procent verbetering. Op het Uztste ogenblik werd De Ro^y, een van dé s erkste deelnemers, nsg te-ugge-drongen door Bongers. Vzrledan week zat het er In, dat deze een kans had om De Rooij voorbli te konten, want het onderling verschil In percentagewlnat was niet groot. De Roolj nam toen de tweede plaat» in mot een winst van 37.89 procent, ter wijl Bonger» hem op de hfelen rat met 38.42 procent. En toen In de afgelopen week De Rooij een paar zwakke par- 1 tijen optelde, terwijl Bongerz leta be ter voor de dag kwam, verwisselde dit duo v*n piasts. Zoals we al eerder, schreven, oleef Roaenschoon ver bene den de verwachting. HU verloor nogal wat partUen en dit hij won, vergden vrU veel beurten. Het vereiste moyen- ne was voor deze Maaaatadzpeler 28.23, maar hij eindigde met 14.08 et dat hield in, dat hij 48.32 procent be' neden zijn taak bleef. i Hieronder volgen achtereenvolgens het voorgeachreven en het gemaakte gemiddelde, alsmede het percentage winst: 1. Van Heezel 9.02, 14.50, +60.75, 2. Bongers 11,01, 14,—, +27,15, 3, De Rooy 15,57, 19,59, +25,81, 4. Soetera 6,75, 10,67, +23,80, 5. Nlauwtmhuizen 9,38, 9,06, +6,07, 8. Cleuskena 13,62, 13,81, +1,39, 7. Post 7,89, 7,04, —8,45, 8. Rosenschoon 28,23, 14,08, —48,32. Uitslagen Soetera 250 230 14 «S Hosensetioon 350 224 14 80 HJonfprs 350 330 18 82 (Advertentie IM.) nu... beduidend goedkoper Dit f» niet de eerste aanbieding gordljndamist die U van ons onder de ogen krijgt,.en U weet uit ondervinding dat U din bij zonder mooie dsmast kon krij gen, v4r onder de normale prijs» En dit Is weer zo*n aanbieding, moderne damast In goudgeel en goud brons, 2 zeer beschaafde tinten, damast, met meer dan een gulden voordeel per meter, nu voor nog g44n tw« gulden. modern» damast 120 cm bre«d Morgen begint de verkoop vin deze moderne en sfeervolle gor» dljndamm, In goudgee[ en goud- brom, 120 cm breed, per meter voor i Oltw Ml. «hrlft. hut. 17*5', De e .idstarwl! J Van Kee^tk 2 Bongerg 3 De Rooy 4 Soeters 3 Nseuwenhuhen Clousk«n» 7 Post 8 Rosenschoon 2-tSO 1205 S2 173 14 30 2-150 1810 129 122 14 2450 2301 122 1» 10 30 17SO 1485 130 60 1007 1750 1635 18* i« 008 3+50 1824 132 |7S I3J1 !7SO 1138 135 45 7 04 2450 1972 140 131 14 OS ROTTERDAM, Op het veld van de apeutulnvcrenlging i C roos wijlt, tegenover het HOV-terrein,1 wordt woensdagavond om half acht een voetbalwedstrijd gespeeld tuzseni boksera van de sportscholen Hniiensar eu Le Noble Sport Er wondt geen eirtree geheven, maar j onder de toeschouwers zal een collecte worden gehouden, waarvan de op- brengst ten bate komt van de Doiiopa- tlérvtjes. I De opstellingen zijn: Sportschool Hu zenssr: FVana v. d, Heerlfc, A. Jon- 1 gen eel, L. van Diggelen, L. de Groot. 0 Hartman en w, Kloppert, Sftrvaes v d. Heer ik, Aad Jensen, Luc van Schalk, Freek Bamdel en Bert Njk-< kelen-Kuyper. Le Noble Sport: J. van Delft, Hoek. Berend »e en HozeShorri, G eva erts en Ligt, Keukens, Ulenberg, Beens. Koken G.-lekapoor. De Initiatiefnemer van deze wed-' Strijd, Plet Bot, le tevens venzorger ven de Hulzenaar-plow. Le Noble Sport wordt geleld door Jan den Haan. j (Van onze sportredacteur) ROTTERDAM, diüsda* Plet Kruiver heeft zleh op eigen verzoek op de trusferlijst geplaatst De blonde Fefjenoorder verklaarde dit om zake lijke redenen gedaan tc hebben, hoe wel hij het liefst voor de siadlonpioeE wil blijven spelen. Irkussen sdhijrot DWS belangstelling voor Kruiver 6e hebben. De nieuwe Amsterdamse tramer Jaap van der Leek heeft al eerder in teresse voor Kruiver getoond. Het vo rige seizoen, toen Van der Leek nog bij Willem II trainde, heeft de oud- Feyenoord-oefenirveester ook al m contact mat Kruiver gestasn. (Van onze zportcorrezpondentcn) AMSTERDAM, dlnwU, Do Maas- trlchtse hoofdklasser MVV heeft giste- ren twee spelers van Fortuns '54 ge contracteerd. Het zijn doelman Vogels en Kosters. De Geleense ploeg nam j Harry Kosters weer van MVV over. Linlcrtmitan Henk Wery blijft bij DOS. De Utrechtse club contracteerde hem voor twee Jaar. DWS bood de doelman van het Nederlands erna teut - 1 o'ftal en van Zdvermeuuwen, Slem t Bes, een full-prof contract aan. De transfer van SJaak Roggeveen van DHC naar Sparta, waarover wij gisteren berichtten, blijkt niet Juist te zijn. Roggeveen gaat nog niet naar een andere* club, (Van onz« sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. WH Jan sen, de 19-Jarige voorhoedespeler van Leonidas, is gecontracteerd door Her mes D.V.S. Jansen heeft zich bij Leo nidas vooral onderscheiden door het maken van veel doelpunten. Hermes D.V.S. heeft daarnaast als tweede trainer-masseur de Rotterdam mer Gijs de Jong aangesteld. De Schie- damse tweode-devisieverenigmg ia er inmiddels nog niet In geslaagd, een eerste oefenmeester te cönrtxaeteren. (van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Morgen avond epeelt Feljenoord 3 op het Velo- terrein ln Wateringen een beslissings wedstrijd om het kampioenschap van de reserve eerste kjlae tegen ADO 3. ¥De Rotterdamse Provo-beweging begint hoe langer hoe meer oen operettegezelschap te worden, Ik k»n tot geen andere con clusie komen als ik de nu volgende drK Provo-mededelingen onder, of zo u wilt naast elkaar plaats. Mededeling ar. t: Dc derde happening georganiseerd door Provogroep Deaporado Rotter dam zal plaats vinden met medewer king van verachtUendo happ<*nt*r* en een grote groep aympa-thmnten- leiereen wordt opgeroepen om mee te doen en te bewijzen dat Rotterdam cx»k zijn happeningacentrum kan heb ben en moei hebbtn. Ondanks de subversieve werking van de politte on verdere ovwhetds- tx-raonen In vonge happenings hebben wij de geweldloosheid voorgestaan, maar het blijkt dat de potitle hiervoor totaal geen respect heeft, zod»t dit gten en» lijkt dat de potitle hiervoor totaal kei nut heeft Als Je iemand ziet op pakken spring de agenten op hun nek, zodat ze het slachtoffer van hun cpelb reikende aktivitoiten inoettn laten lopen. Deze mededeling gekit een zater- dagawnd jl te hoirien happening). Mededeling nr. 2: De Rotterdamse Provogroep Despe rado heeft de Rotteirtam.se politie meegedeeld, dat dc Desperado's m de huidige situatie afzien van het houden van bijeenkomsten bü het beeldje Fikkie. Mededeling nr. 3: (Een brief aan de heer Van Zuylen, oud-Jeugdlandorganiaator) Gezchle heer Van Zuylen, ln ant- wootrl op uw open brief van 13 juli jl. delen wij u mede dat wij geïnteres seerd zijn in uw Ideeën, welke moeten letdwi tot het verkrijgen van een zaal welke voor happenings kan worden gebruikt Het opnamen van kon takt met onze organisatie zouden wit toejuichen daar uiteraard alle poritleve akttviteiten vanuit de burgerwereki ons weBoom zijn. Ingesloten vnwit u nog het begin selprogram van onze Provogroep Rot terdam, dat nog verdere pübbk&tie te wachten staat tn diverse landelijke en stedelijke dagbladen- Hieruit blijkt ons inziens wel genoeg van de positieve houding die wij wil len aannemen, hoewel ait niet bete» SUhU vorig Jaar november biedt Jeugd- en jongerencentrum ruimte aan hoor leden de mogelijkheid om •en curiu» pottenbakken te volgen. Hiertoe te een speciaal lokaal inge richt. Sinds dl« tijd hebben verschillende groepen enthousiast gewerkt aan hun potten en vs«jes en hun schaaltjes en bekers, Wat er zoal Is gemaakt door deze groepen te zien op de expositie, d.e Ln Gebouw D« FakkeJ, Gaffeldwars- striat 5, gehouden aal worden. Deze expositie te bezoeken op 25 juni vanaf 8 uur n.m. en oo 20 juni van 2 tot 5 uur nm. Er zal gelegenheid zijn om ln te schrijven voor de cursus die in sep tember van start gaai. Aan het bezoek van de expositie riin geen kosten verbonden. Inlichtingen worden graag verstrekt door het kantoor van Jeugd- en Jon gerencentrum Ruimte, (tel. 252371). Het RoUenlamsch FaroQl-abormeas kunnen ons dit telefonisch melden bh masndag t in. zaterdag van 17,30—20,00 uur Telefoon 136U0 Abonnees builen F'dam-Schiedam kunnen zich wenden tot onzo plaat- Mlijke agenten. kent dat wxee uiteindelijke doelstellin gen zouden kunnen vervagen, enz. Hoogachtend, enz. fk ben so vriendelijk p«u>««it niet de taalfouten ln dit ïchrtjven over te nemen. De Provo-apelllno heb Ik ntet veranderd. Af aar dit terzijde. Het logische verband tussen deze drie Deiörrado-verklartnoen is uol- ledlp zoek. In het bepinseïproprammo verklaart men dat Provo tegen geweld is, vervolgens roept men op tot het houden van een happening en agenten zo nodig op de nek te springen. Even daarna deelt men de politie mee, dat men voorlopig u?il afzien van de happenings en daar tussendoor wordt ae heer Van Zuylen bericht, dat men ivel op rijn voorstel tot het beschikbaar stelten van een happe- rtlngzaal wil ingaan. Misschien dat meneer Van Zuylen er loljs uit kan. /k niet meer. Ik ben gaarne bereid de Provo's (ook de Rot terdamse) serieus te nemen, maar door de warhoofdige manier waarop se nu te werk gaan wordt me dit wet erg moeilijk gemaakt. Desperado betekent wanhoop. Het is inderdoat om wanhopig van te worden. JJIER mijn suggestie voor ae monsters op het toe komstige Schouwburgplein. Bouw rondom iedere toren een kooi en doe er vogels in. De torens zelf kunnen be schilderd worden. En het go- heel aankleden met groen. Hoogachtend, A. Salet. Een geslaagde vakantie staat of valt vaak met «en goede voorbereiding. Een grondige inspectie van aüe zaken, die gedurende de vakantie nodig tijtti voorkomt veel narigheid tijdens re:s en verblijf. Het te van belang zorge loos op vakantie te gaan en ook onbe zorgd van de vrije dagen te genieten. De een of andere onverwachte gebeur tenis kan er toe leiden, dat het vakan- tiepiezier door onaangename finan ciële gevolgen grondig wordt be dorven. Daarom Is het nuttig aandacht te schenken aan het punt „verzeke ringen". Waar moet een vakantieganger nu aandacht aan schenken? We noemen: „de groene kaart", de ongevallenver zekering, ziektekostenverzekering en de WA-verzekering. De watersport is steeds meer ln op komst. Elk jaar gaan meer meneen over tot de aanschaffing van een ple ziervaartuig. Ook op het water wordt bet echter steeds drukker, met als ge volg meer aanvaringen en toenemende schade. Men onderscheidt bij de plezier- va ar buigen-verzekering een uitgebrei de en een minder uitgebreide dekking. Onder de uitgebreide verzekering val len o m. schade aan het schip door ver- •chtblende oorzaken, kosten van red ding en berging. Ook is meegedekt de wettelijke aansprakelijkheid tot be dragen. Men kan een dekking tegen wette lijke aansprakelijkheid krijgen, aange vuld met dekking tegen bet risico van braixi ontploffing, blikseminslag en zelfontbranding. Tijdens <Je afwezigheid voor meer dere weken blijft de worAg weliswaar afgesloten, maar toch onbeheerd ach ter. Er Is weinig of geen controle op huis en inboedel. Een tijdelijk niet be- woond hul» is voor inbrekers een aan trekkelijk object voor een bezoek. Btatjd, storm of bliksem kunnen grote ravage ta het huls anrlcbten. Wrier- tehade of ontploffing kunnen ook voor flinke «hadekorien zorgen. Een inboe delverzekering op uitgebreide voor waarden biedt beectonntaf tegen ri deze evenementen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1