Nieuw indelen kost veel geld De gevaarlijke man van Overschie ROTTERDAMS DAGBOEK ROTTERDAM RIJNMOND SAMENVOEGEN GEMEENTEN MOEILIJKE ZAAK A F KERBERT HA .O. werkt samen met Kruwal Van Vianen won in Maasdijk Tegen vrouw negen maanden geeist wegens flessentrekkerij op grote schaal Feijenoord op drie plaatsen gewijzigd TIMOTHELS 100 JAAR Joodse atleten naar Rotterdam UITSLAGEN HORECA EMaiiiJ PORTABLE TV-EN RADIO-APPARATEN nn|l7Y Dr. Ali-Cyaankali Delfland wil spoed bij riviei waterkering pag- 4 - woensdag 22 juni 1966 Burgemeester Oostflakkee Men zal meer reke nmg moeten houden met gevoelens die leven onder de bevolking de theorie sluit niet altijd aan bsj de praktijk n de De burgemeester heeft een ambtsketen rnt t Iru /->' mung er aaru Aldus n die keten ten syrnl o tl niet allttn vut ~tjn ■waardigheid maar ook van een hedendaags versrhijntt l dat van de gemeentelijke herindeling De drager van die ambtsketen h de keer W M van Ier liar t Hij ui burgemeester van de gemeente Oostflal kei een imt n voeging van de eens onaf honkt hjke oorden O li gons/ Ut it Den Bommel cn Oude Tonge Nog met ~o fml long gt le U n kit am hij met drie penningen tn de kranten te staan eri d rgi hjke i* r t* nng van een ambtsketen ts kmnthjk Op nog andere wijze ver scheen de burgemeester vin Oostflakkee onlangs in het nieuws. Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (daar werd over gemeentelijke herindeling gc sproken) het de hoer Van der Harst begaan met het lot v n een goede zaak zich nogal *n tisch uit over de wijze waarop het principe van de gemeente lijke herindeling wordt gehan teerd Heel vrij vertaald kwam zijn betoog hierop neer men dóet maar wat Deze neninr die niet mur werd trail, maar «ktidciyk werd ie vUafd door «en rU feiten wu ver irakt in een «eer humor latUch betoog dat blijken* de reacties «olre weer «tanden wekte Bu gemetste W M dooi de uit NUmegen die over het ondv werp had gepr arfvistcrrd ond Jet een conference A la Wïm Kan er dus antwoordde hij er niet op want zo ze hij mot Wuti KU n kan je >ok nie debatteren terwij! di x>« t cr van de Vvjxniging de heer Van der Harst voorhield dat huanor gevaarlijk kan zijn Wat v ndt de h cr V« de 11 (49) er nu alle naai zelf v» n klamme broeihitte ln hen dan ouwen lee dat tr eei Afgezi n a e eboeï aeid t te dat dal C> tc hangen Hij beeft eon uitgestreken g -zjU ht «.ngels met een keurig gesoigneerde snor Humor Men had n y gevraagd o e onder-werp te sproken nda k n e het probleem van k gem enlelJjk herindeling praktische ervaring heb Ik hob toen wor mij nelf enige pun ten opgeodhrev-en die voor beha ndt ling Ln aanmerking kwa en Het va ren er nogal veel en ik heb mij nfge vraaisd op welke wijze k ze onder d aandacht zou moeten brengen Om dat het nogal harde feiten waren heb Ik voor de hum r gekozen Ehit is d enige manier om op aardige wijze overeenkomatlg de geaardheid v un dt Vereniging harde dingen te zeggen En w> te horen lukte het hem goed Hij had de lachers, p zyn ban 1 rijn rede werd herhaaldelijk ond rbrok door applaus Toen Ik in 1956 bier kwan e d ik ook beno« vdtot waar n Hb gemeester ran Den Bomn el en Ou e Tonge Ik vist dat de dr c geiret ten zouden vorden sa enge oegd Het Deltaplan kwam toen J 1st n ontwikkeling Ik hud d w. dne ge meentebcatturen De was n s aai co ordinerend te werken Dat wa« ne altijd gemakkelijk wan de men gen ran de gemeente sd n endc de mensen daar moe t j« terdeg rekening n ee ho Ktc Etn be-il as nj, d e de schijn ha i oor te l pen op de gen ee tclijkv an en oegxng daarvoor schrok men terug Maar da nam toch niet weg dat we n d e ijd de drie gemeenten dvge7a enlijk een regel ng voor het ophalen van vuilnis troffen Ieder apart kon niet m«er Nu kon de ene gemeente een kanjer an een wagen aanschaffen terwijl de andert in de laste j bij droegen Maar ja soms moeten er harde noten v -orden gekraakt tl moet bedenken da raadsleden trou zweren aan de grond vet en moeten beloven alles o doen wat n hu -er mogen ligt om het belang van hun gemeente en haar Inwoners te be hartigen Bij die eed wordt de naam Improviseren J ct Jus imp o se H t m u i zy annccr he r Jk d w ys I zou hebbe n na regelen e n on nadelige n locden an dc si -oei, ng zo ee nog HJk kcn ga n Ik denk h aan i D J a d<tc ogelijkh d op n o g nten d e dot» en w g n t tukheden k n n s ha llcn bij oorbce d d n u e knee eeren «ann j n an bt -taan k vü rak n Ja e k itei> door dc schaalvcrgi ot ig D a enaren oe n 1 ge e ttla v« n 1 n IJ ci au h n g en thuis worden r oerd d t kent kosten h n h *s ng I f mo iyk van. dc r cc -c lat c wil n t zeggen dat i re ben wvolume krijgt \r h.e n n.tcn worden opkeruin d. eo gemeen arch f -d ngrrcht De naam an de ge c -i ndert d s moe je on n a c n« i ve bord tn la zijn e d rond en J el g k k A 000 GS V. y de h g d rt rbij C S p n ril Kosten i «ga d prol l daa l rwhat bj ek r j i av lo pk I ge I u 1 u c deskund gcr aanpak da b "vrvcnt b z nik-nk hoe l gv aa-d si 1 i bh aa aal je prob! a ck •ur er de srin -g e ie h er Tl na. nhof 1 n be ren dal Ik ut as op en goed koop succes zoals de Telegraaf da t antrum an de gemeente uitg* p ok kieze s en ook z J .elf dot ze tot hun 1 atstc sn k zcu standlghc d van hun gen eente mo t n verdedigen Moa Irtb gr p re samenvoeging komt wel zeker wan neer het betrokken wet» ntwerp b d Kamer w rd i ged end Don pa wordt het errurt Ogen open Dc heer Van der Harit vertelt hoe hij gelUkgentemde kles\ereiti*iii«en in gezamenlijke vtrgadering bijeen heeft toegesproken rn daarbU het h e en waarom uiteengrzet en adviezen beeft gegeven voor het uairiutcUen vaJi de kandidaten lijsten voor dr ver ktezlngen voor «Me nieuwe en ene ge meen te raad li IJ bereikte er mee dat de ogen open gingen voor de nood zaak adequate voorbereidingen te treffen Het samen >cgc g neen e geen sinecure aid istifc 1<1 he Von de H -v Dc hoogge J v rw acht) ng en z n oak n ei et zeker e wun ie et «in r n h eft plaats ge nd n Wu c aa s mengevocgd burn he p k *d tn wordt het© k een kostbare vak Er wordt tc g vnakkelljk ach o er begtuursconeerrtra Wad ni et I k n\ husk tn D a b en x «en i g n centre© d Hr p ohl a I k i ook n U n. j h d Ve n c ng Ik w n K.h z ggen A z p wd g zegd n v k ng .1 kun ak Daor m hun Ik o r g n ndenke ri.i Thomassen d e h Ie ai K im n f e and Wc hebben na <±t v gade ni» e f of an Vin welke p tj s de heer \in d r H t De CHU 1 ebt hj he net j,cn tn de iel tc dblcid Nee Mn|<| om <li-tncts- titf K op *Scni)to Van een onzer v«-s»ia®gevers) j ia eer aangegaan me» Kru*al huis «rnaav"i«tppij -r~ scnepen ot. 7 t o r ne </ve- aóbe d f a Mje «nrnamva in de B© l"r~ j- *v n ha entoer' jf Vlaa d -vzen-Ooar in Eu- ypoor* e gaan be han-e en Litbreidmg Havenbedrijf Vlaardingen Oost gaat uitbreiden. Daarmee gaat tegelijk een wijziging in de aard van het bedrfjf gepaard. Sinds de oprichting ln 192* heeft bet zkrii ultslnHend toegelegd op de overslag van ert*. Deze vorm van het bedrijf gaat in de toekomst een minder belangrijke rol spelen. Dat konv door een overeenJcoms* met een Anse-deaaise maatschappij wasrenet HVO een terminal aa&X op rich..en voor «Je oversSmg van ruwe fosfaten. De eerste fase van het plan be-*taa uit het bouwen van zes sues elk met een capaciteit van ruim 15000 ton Er ia u tbreidmgsmogeUjk held voor nog zes silo s Verder komen er enxele overdekte opslagplaatsen De d recae a HVO z ermd dag op een p°r.co f —smze dar b J Txmidere aandacht is besteed aan het bestr jde-i van luch won ^-etn igi ng Men maakr gebrmk van bet zo ge naamde ovorka ppin«*r>-sHtm AJs alles volgens plan \e--loopt zal men het bedrijf tegen het e*nde van 1BB7 n gcbrtHk kunnen nemen (Van onze wiel ermede werker) sta een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM woensdag Fles sentrekkerU op grote schaal bet ent trekken van goederen aan bet beslag dat de deurwaarder erop bad gelegd na bet faillissement, verduistering van bnorkooproederen en goederen die zU is huur bad. waren de 34 Jarige me vrouw E M. S P ntt St Maartensdijk ten laste gelegd. De officier van Josti tie mr R. A. Schimmel eb te gister middag tegen haar negen maanden ge vangenlsgtraf met aftrek waarvan vijf maanden voorwaardelijk In december 1051 trouwde de vrouw met de handschoen en emigreerde naar Australië Daar kocht zij met haar man twee huizen met een flinke hypotheek Verdachte zette een pen si on op Maar toen in 1962 baar man stierf zat roevrouw S tot over haar hoofd in de schulden. Een jaar na de dood van haar man ontmoette ze m Australië een neef waar zij nauwe contacten mee onder hield Z j kr jgt een kind De neef gaat naar isederland terug Verdachte ver koopt e<5n van haar huizen en keert ook terug naar Rotterdam Op grote schaal koopt zy dan goede ren op rekening zonder echter ooit te betalen De schulden die zij in een paar jaar maakt bedragen bijna f 20 000 Op 15 juli van het vorig jaar legde de deurwaarder beslag. De I rouw echter verkocht het merendeel van de nboedel aan een kennis Tegen o e e ecb bank erklaarde erda fne dat z j had gedacht alles te be a en uit de opbren st an het hu s dat z nog n Austral e bcz t Volgens cu a r n het fa 1 ssemen d e als getu ge optrad s dc opbrengst van het bu s nderdaad genoeg om de schulden te betalen De rechtbank zal d nsdag 28 jun onn s w zen (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Het elftal van FeUenoord dat zaterdag avond In bet stadion tegen X-anerossl Vleenza speelt, wijkt op drie plaatsen af van de ploeg die Da Chanx de Fonds De Rotterdamse dia tr ctkampi «-nschapprn die deze week <p het Nrnbto tennispark worden ge h uiten hebben heel wat meer be lattZHtelling getrokken dan vorig Jaar h aa n et m. rwie dan 150 pa n hp og-.»mm<i D 21 banen an he park z n daar n d a ndurvn dxr op nd bcze* W nnr t he weer zo wisselvall g bl )f -il de wedotrydleid nu de ban de -er dan vol hebbe om alles op tjd aft, werkt te krjgen He bgt in de bedoeling zondag de ncL Ki te spelen Ronde van Maasdijk voor amateurs Di rekten r Wilhelmma over een afstand van 80 km is volledig beheerst door Gerard van Vianen uit Cockenge In de tachtig te verrijden ronden passeerde h|j vyftig keer als eerste de finish Cd F u inbouw veiling M adaz Aa dapp U Sap bak Z2>—O et p p «t Dubb* b ne 1 2 ZO—28 ton /banen 1 O—so Tmntoo Püuxn 40—oao Spit^pjO 5 u» I J— O IX 84 Ktxnkom 2cn «o-7o n—na so-so s— j— p «t Seftiery 87 F«er r» «peen I 3>2 Bv»n 23—3 y an SO—r--k *-pin«zie 1 54—«7 Waspeen to SO—** F" pa e a n b 3S44 RiJiflo C Me Van Va en was ook <L Valk u Vo scha en n h.°« begin act ef E f rond n voor het erode sprong Van Via nen urt «te grote groep weg en won met voorsprong De Rotterdammer John Brouwer won de spstn-t van het pc e on. De u tslagen Amateurs 1 G an V a ten (Coekeru*.) 80 km In 2 uur 1 in n 2 J Brouwer Rorerdam) op 250 m. 3 H Schou en Badhoc e do-p 4 S Ko~verm nd Vlaardro gen 5 M v d. Klooster (Roterdam) 6 N Jangk nd Aalsmae 7 H B okman e Jam 7 B Rome n R w k 9 A Jo «Jcmd (Aalsmeer) 10 Kroon (Den Haag) 11 W Bra enboer Roöterdam) 12 T v d Vak (Voorschoten) 13 R. Lrebrcchts (Vlaar-dmeen) 14 A Naaktgeboren s O-uvendeel) 15 P Barendrecht (Alblaase dam) 4— p k? n c Cf* N euweLngen E ndnoven) 2 N ke 3 P v d He den v d Knaap (De S eO (P nacke Haarlem) 5 J m SS Bosman Noordz j (Pot er kwctkbchool nam afwcheir] De l«terlingemvereniglng van de Ko n in gin WUbelmina kwcekschooj had gisteravond ln Paiace een grote avond georganiseerd ter gelegenheid van het. afscheid van de directeur de heer J de Room die 10 jaar in deze functie aan de kweekschool verbonden ia ge weest Het schoolkoor oj V de heer A S nt N olaas opende hot p ogramma met e op ewek e 1 ede en H erna droeg de ieu.gd.ge Karei Troosühelde op boe ende wijze het verhaal 12 3 4 s van S Vestdijk voor Een aantal leerl ogen voerde na de pauze het charmante Franse bUjsp&l .Reik m J de hand Foleville van Eugene Labiche op ln de regie van de heer H v d Bos Aan het e nd van het programma o vei handigde de voorzitster van de eerlingenvereniging. Fenny van Har t ragsvekBt, de heer De Boom namens de leerlingen een fraa e pek up Een gezellig bal op muz ek an The Harbour Jazzband en ae beatgroep The Snobs besloot de avond P et Fransen K c& van de Van zijn. vervangen door Luyten en Venne ke en Hennj Weering neem de p aats m van Guus Haak, die van Feljenoo d toestemm-ng heeft gekregen om met vakantie te gaan De opsteliihg van Feijenoord g P eters Graafland Veldhoen Kraay Rome n LLbregts en Luy^n Weering Kruiver Venneker Bild en M-oul jn Door de nederlaag van E nt acht Frankfum tegen Lanerossi heeft Feljenoo d nog een kans om de volgen de ronde van de usvertotocompecue te bete ken Als de RotJterdamme-s van Lanerossi en Emf-achr Frankfurt won nen. w ordt ook de u tslag van de ge 9-aakte weiistnjd -tegen La Chaux de Fonds nog van belang Deze wedstr jd zal dan geheel wor den overgespeeld (Van onze sportredactie) ROTTERDAM woensdag De CJMV Timotbeus organiseert morgen in het kader van het honderdjarig be staan een jubileum voetbalwedstrijd tussen de huidige leden en de oud leden- Het evenement zal opgeluisterd worden door een op-trede© van de •amboe -s en tromletterkorps Ahoy D° a r jd begun om 20 00 uur op het SVV erre o aan de Groene K uis-weg De toegangspr js is 0 50 (Van onze sDC-tredaetie) ROTTERDAM woens dag De sportvereni ging Maccabi Rotterdam organiseert komende zondag een internationale at letlek ontmoeting op de Nenyto Sintel baan Aan deze Joodse spcrrtonitmoeUng nemen 9 atlete© deel ui* Dusseldorf Munchen. Munster Amsterdam Den Haag en Rotterdam Aanvang 10 30 uur ROTTERDAM woensdag De uitslagen an de vorige week voor de Ho eeacompe Ue gespee de -wndat Jden lu den aideüng a Oud. Holland—Transvaal Boys 2—2 Kraa en—Syrens 3Bruyrrvi»Transvaal Boy» O—KraaienBru nvl» ft—0 Oud HollandDoofpot 17 KraaienDoofpot 0—4 AScleting b N euwe HeemraadBoule vard Boys 2—1 All Nat ons—Stad Dordrecht 30 Vr 3moed BoysN euwe Heemraad 2 Am eihoek—Vriimood Boya I—O Bou evard Boys—Stad Dordrecht 2—O A I NationsVrlimoed Boys 3—41 Afde ing c K ene Witte a—t Fust -3 Bodega WestBe evue Boys 4—0 Bank a C nzano—K eine W tte 7Henkes Boe me ang a—t Fust 4—O Bodega West— Kent W t e 4—O A/de ing d AlhenaDa Costa Boys 0 (Advertc t e l M LATEN U N ETS MISSEN WAAR U OOK BENT lii>' Ie MIODELLANDSTR 72 AERTV NESSTRAAT 38 Kn f ibnokje le Otersch e heefl tnkcle dnf,en geltnien t\ unnkuLi in de Seine geloosd Dt Ititrdi ernstig Rctaar ipi or 11 j_«.zt ndhitd ma sthippers w i boo tb cm oners en zwemmers Ik RitUrduns* tn Sch cd mi i p lu 1st int t „ch ïdsw n„tns 1c lei >lkint; w a tr chuiu 'tt Nchtcwater i|i kttu tiktlt wyrt tt t,d ruikt i Hoe komt het water zo zwart? HOE KOMT HET WATER ZO ZW Het water van de Westcrfaav en in Schiedam is inktzwart. Zo maar op eens Niemand kent de oorzaak ook de tochiedamsc havendienst niet. E gene en van h er afgemeerde woonboten hebben a bj de audi atei en aan <te bel ge ckkcn en ne de ove hed neem onm,ddeEi)k maatrc gelen. Door ipu en via de spuis-u^ van de Wiihejiv nahas-en hoopt «te Sch e dam-te ha enditerast hot euvel afdoende e be .ir jden Een erg eem-ouo werk je s n e wam de luis >s aü een jaar ne meer gebru 8ot Sch dam aa. de oonbootbev. tme-s n e ge al n e rn de kou nd e ai "te in de ©kit "ten ontvangen? S«ll8ÉÉ& Nee tn cl or dat dc leidi g an hc( O er eble bedrijf niet hijai blijkt |e ln^."ftcn san elk ge varen «ii de be olklng heeft btoolse strid en n dut de erheid I t nod g ih rdeelt dit bedrdf de hand bo cn hel hoofd te hou le d mr d naam niet te publiceren en c k te tin c k bcdryf op e gege\ i n p baar eers de naan a >n moment ater loost i de ondtr I delmetaalbedrtif dr C van Vlo drop Ovets^-bt«s< Dorpsstraat 1-9 135 elektrische ontziltingsapparaten voor fotegral sche fixeerbadtn) tel 281455 Het all rkwalijkste van de cyaan kal affo s dat de le ding van het b d yf o er he ge al in het geheel et n «H.r wenst te spreken. Op het verzoek van de redactie van het Rot terdamsch Parool een uiteenzetting an de zaak te ge en antwoordde be- drjfsleder C van Bloois Neen dit is> n ene aangelege the d Deze verklaring «laat helemaal ner gens op Als een chemisch bedrijf vaarwater (waarin ©ok nog wordt ge zwommen vergiftigt, is dit geen zaak die alleen het bedrijf «elf aangaat. Was het een kwestie dat de politie met ge luidswagens de bevolking moest waar schuwen* Voor cover ons bekend is de Schie nog steeds geen particulier eigendom v«n «edelmetaalbedrijf dr C van Vlodrop Dan hebben we nog de verklaring van de directie dat men niet wist dat by de produktie van xilv ernitraat cyaankali vr(j komt. Bet wordt tijd. dat de*e onderneming eens te rade gaat bij deskundigen om zich op de hoogte te stellen van de finesses van bepaalde chemische procédés. Maar een interne kwestie is t wel natuurlijk van de maag vooral. JachthavenDa Costa Bojs 41 Kctzerb er—K de Stoute Bojs K de to ou e Boys n o HOEK VAN HOLLAND woensdag -Naar dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland meedelen, zijn nog geen resultaten verkregen mzake de po «fin gen die zij aangewend hebben otn le komen tot een betere coördinatie tns sen de verschillende met elkaar sa manhangende plannen ln het gebied van Delfland. Reeds meermalen heeft Delfland b s de tn. custer aangedrongen op het vaststel en van de plannen voor de r v e-waterke mg. Ook daarna s het meerma en aan de m n te gevraagd m sd A ge vas4® el ng van he tra ce gede-Ite n en naby Hoek van Hol land te bewerkstelligen A anle a ng h er oe vormde het reeds in 1964 vast gestelde plan van de Nederlandsche Spoorwegen voor de bouw van een n euw «tat on n Koek van Holland dat n erbanri met de Ugg ng nauw samenhangt met de Del tad ijk ter plaatse De concretiser ng van de plannen tot aanleg van een r oolwa erafvoerle d ng van s-Grav-^zande en Naaj.ri.wjik vm Hoek van Holland naa de N euwe Wa erweg en de voor bere ding van een uitbre dingsplan voor het desbetreffende geb ed door de gemeente Rotterdam, gaf in janu ar van dut jaar aardeding tot de m nister een verzoek te richten om een gedeelte van het trace ten ooe en van Hoek van HoUamd vast te stellen D t heeft, nog mat tot resu-ta, en ge le d Inmiddels s echter een zand de pot n Hoek van Holland opgespoten, en behoeve van «te Deltad jk. Deze spec e Igi grotendeels in he trace an d on- vorpen dyk en o e g r e~» ~*k>t wor en m h° res eren de gedeelte te Hoe* van Holland In voo be. e d ng zynde ng gen de afwatering van de bet-effen de gronden zullen het wel moeilijk maken dat de Deltadijk ten oosten van Hoek van Holland by de Krim sloot en de KuHc wordt aangelegd zonder dat voorzieningen voor de uit water ng ter plaatse van die der wa teringen worden getroffen aldus me nen dijücgraaf en hoogheemraden ROTTERDAM woensdag In de paats van mevr Vtsscber Burgem- van Es* raat 210 die binnenkort naar elders v errtredet, w -ot secretaresse van de g>-mnasaek en atletiekvereniging „Turnl-usf benoemd mevr E. «Tan Da len Verheulstraat 35 teL 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1