Primeur nieuw gevaar A qui ■EIMPIHEINnnfS j>A« 3] 3QJI SI 'L Muziek van nu in De Doelen Verrassing I ROTTERDAM RIJNMOND Aanraking met stroomrail heeft dood tot gevolg Vf ^LUGEN r> <y j)E DUTVE?) TE IllLLEDIJK DERDE RAIL" 1 AUGUSTUS ONDER STROOM Uitslagen Stibekavo Oudere bang: Techniek voor meisjes: geen succes Arts jubileert MAMS Huisdieren en logeeradressen Gouden plak voor De Hollandiaan met koken binnen drie seconden een kop heerlijke 4 - donderdag 23 jam löfie R.E.T BEGONNEN ME I OM\ \NGKIJKE V A YRsCHLNN INGliCTIE tfjoiM bond hl» Id m coBconn van at S»2 km ar i"vni 1 vrjjhrld d met 5 km per oor I _l 4e CJ»"r*« afd*lUMfea m«e eer 30 min trien open D« i t o «e1 Ju "la pen CMKean van alt T"-rtnler <279 km) De duiven werden om 7 4 nar teloet en. kwamen om 0 25 tl»r bo *n de stad Ook fater stond (Van een onzer ver «Jenever*}) gJm?TTER?AMjdondfcrd«1« Enrcctjt en Irchrwcj «m de RL hebben gistermiddag- aandachtig geluisterd n,dr n J>?^WL.POl/tiemens<'n en veren.gingsb^t turder wntid.ï^ d(: b®v«iligmg van het rr«tro-t rnpl.ictnn.nt de Hilled ij F waarna 1 augustus de zogeheten derde ml (stroorrx u 1 voor de metro) onder stroom zal worden gezet Rotterdam hrrft dan dr nirt betiU aenxwmAróUe prlmetur v»n een aehert nieuw soort gevaar Aan w*aj-»«-hu wln«en »t« .Jioox.pajinIn* aanraklnc der draden levensgevaarlijk la ieder een *ewend maar nu ral de hoe" »p*„ nJng zp-h dertig tol veerll* rpntim»lrr iM.ven de grond bevinden f)al Vereist olonwe beveiligln*en f\NDANKS Eet /«if. dot het concert won I I tüdweatfunkorchcster in een driet oudige organisatie u at opo nomen het maakte deel uil van de openino'Beric der Doe lenxaal maar paat« icwen» in de reek* evenementen i an let Holland Fendval en In het ka der van het vijfdaagse contrei O componist van vandaay vn het publiek j bleven er glsteraj nd In de Cr t Doelezaal stoelen Ura Oat I ttekent n >cripens toch altijd nop dat er teel een kleine tweedut frul uchs rdtr* waren die zich diepgaand en effectief konden Informeren In aki hit actuele t imponeren dij konden zich m t min mnl«*j schroom voor bet kebodwe openstel len want namen «ls Fortner Stra I whwki Pcndercckf cn Messlaen zijn volledig representatief voor het nage streefde kfanJcdioam van onze eigen tijd en het Südw«*slfunkorcbe»ter 1» een spocia lis urn team in deze materi-* d»t naar men geroet mag aannemen feilloos registreert wat er in de diver tas partituren te lezen staat, daarbij met overtuiging en perfect vakman Wat heeft men nu gehoord? Het loonde de moeite daarop de program matoellchtingen na te slaan Uit een oogpunt van mathematiek bezien zijn er namelyk door deze klankforma trom bergen werk verzet die aange j zien geen sterveling ze kan horen noodzakelijk ln woorden uit de doeken j dienden te worden gedaan Fortner in wie na diepste muzikale wezen toch wel i zweem lyriek schuilt neven 5 een De R-E T is deze v jke wna-schuwt mp. i e in hoofdzaak L y 'eg i noocazaak k y -bp i uit de AfrUcaanderv ijk Kattn L och Feijenoo- it li -%lu n Bloemhof. D E ndc n n t n va drongen worden da speten or h t etrt terri in levensgevaarlijk A«n r*Mn% m«n de stroomrail f750 v It ge 1 Jkatroom) heeft de lo *i t gt oig Kunnen de kind -ren dan ro naar t et emplacement opl upon Neen er kt mt een 2 5 meter h >og hak nheejl Maar kinderen kennen nu nmnaj geen grenzen Ze kunne vertiren dimmen of onder het hek vn gat gr- ven Of ri t Ina m h ft i li-L T mmvJdela wat gevonden Ond I et hek kr men 1M nne plat n On ergravon is dan niet meer mog lijk Gevaren C C n jo sne e dagocmend t grote «ve OS de 3e t DE overgang tan Piet Krui te- naar DWS is voor ve len als een gro c verrassing geEor-en TAelisv aa- bad Feyenoords bes e schutter zich aar het begin van d«ze w eek op de jransferlijst laten zetten en was bekend gewor den dat D vVS hem aantrekke lijke voorspel en hod gedaan maar r .iemand had verwacht j CC A O ~ti B4K 3 H N ""CI»- H t Vos Ooievaar H Zwaap ef «Ca 3 M C Brxt *tu LMO A L v Ey»d«n v R oyvn 3 3 a vii p O-ete »-» 2 P S**i»n e ch S-«nG u«e Hof* 17 «e P de -v-o» 3 W A de A de 11 it wo ern van de suggest s d3 1 or ic I net van htt optnbaar vc vocrbixirljf worden ergenomen u de vergadering van schtxIhoofden Ls het wel notllg en verstandig op zo a grote «dhs&l bekendheW te geven aan de gevaren van de lerde rati Wordt op deze mtni r dc Belangstel l kg voor ho verboden terrein Juis rr et gep Wm ld 1 IdrJe een voor de Iv. nd Hm. nd Vr ag En het al even voor de hand Uggen de an*woord van de R F T -directeur Je heer J H van der Knaap Maar ai» er een ongeluk gebeurt dan wordt jna verweten dat we niet van tevoren hoW tn gewaarschuwd i het publick lïode waamobuwlngvllchten. «telde Ie and voor Neen, zt«t ItRFT kan ni t De stroomtoevoer iaarvan kan onklaar raken Bovtndl n de derde r 11 staat altijd onder «troom SchrUodraad OP OF OMSTREEKS 1 «iuru tus I op het metro emplacement aan de H 1 ed jk dt voed ng i orvj stroom worden gezel Deze i s uet een gele plast c kao voor drekwart afg^chermd Het b jf{ n fcttem i een j vaart jk a ng Aanrak ng met de ra I s levensgevaarl jk ROTTERD VM dol ierdag Iln eoteur Globus N.V. op >njc voeten ItOiriKKAM dondrriLiK f> RottenlüiiUM? rechtbank In-»ft na over Irg in de raadkamer de 8i jarige dl r cteur J I I van hel c utrolebedrUf GlobuM n.v op vrije voelen gesteld Dit gebeurde in verband met zijn ge zondhei hloriland De directeur *»a« stnd» 13 mei in voorarrnit if rd •da k g va "nirc nirie on 000 g W-r c hehbe b lo e veel gek* r k»nen v trvitwek en w acntdiens*cn y S fA eter* W t 3 H WJ ei» e 2 W Per xsra-i 3 B- tc-*wTjK >iaa# 3 Geb 2 fbtaymt RecN Aden C ReetMJIc 2 3 J»a u Sps-iterOixhe \v v d 2 v, H r *o 3 S R^metn We» K«~~>en v B frn 2 B J Mr».a Beivaky TiJUUan 3 Ve beek v Scale 3 C Z-tuf A Ceev» 2 V. iAKTvtops-t H Huu V Jv»- 1 A V euaden Usee 2 A Bujt 3 B ie Zu de px A Mid trfjJD J v d V e» in i 3 V, Lambeen Fran» tie Alunck m v t teranc ntoernooi \an IJiIIf wisbf r<; an onze sportredactie) ROTTFRDAlf d nderdat Sportclub Ilillreerabcrg 3" organiseert zondag een veteranen toernooi op het sport complex aan de Van Ballegooyeulngel Declncm s r Jn Feijenoord Soar a Xerxe S W BW Vole vlam W 1 em Oud Ams crdam FC KoLn en HUlc «e she g SW BW en W Irm 2 korrvn me 1 n kamp n t efts b j FC Koln p el E ais de Munek n e« en he* elf al ai Oud Vms rdam is samcige id 1 oul in cna lonals van Ajax B au v W ei DWS D w ds rjd b «irnen om half elf De r i s ziln om 15 45 uur PIET KRUIVER tuur verklaart ten aanzien van zijn Impromptu i voor a lit wkerhei i dot hij in de strengt e instructie nitt doel en betekenis in richzclf ziet doch de voorj de geestelijke uitdrukkinu \«n *Jjn| werk overeenkomst gc uz kalt inl ntog /On In pr mptu v I jken t«r ti ting tot op ztkere hoogte wtl u bcvestifecn Om er zoker v*n te zu zou men echter meer affiniteit met deze geestelijk» uitcirukk ng t u eu t bezitten dun wj hed ander» Men heeft hem ooit bejubeld om ?Un weerga 1 ze durf tt betrekking tot de exploratie v n d kltmk Vervolgen» hebben zijn bew n doraars hem verguisd om zijn ns tJasalclsme dat zij nl» verraad zagen Momenteel zUtt we weer belnnd in de periode van waardering en wel op grond van Strawinski s wendbaarheid die hem al» hoogbejaarde nog in staat stelt, het Idioom te hanteren van van daag Dat doet hij dan ook in rijn Va riationv uit 1*3 04 met de vermetel held van cc t Jottke man De v iritües die het programmaboekje het meest opmerkelijk noemt wat een prach tig vrijblijvend v.oord zijn vin een zeldzame onwelluidendheid door de schijnbaar chaotische «trijkorsfiKur» ties Men vraagt zich af wat baat het de luisteraar of hij weet dat ie chaos ordening kent? De achijr men haar niet nader onderzoekt w»i kellJkJioid En bij Hfawinaki weet men bovendien dat vr geen ei borgen geestelijke uitdrukking aanwezig is Fendereckis Sonata voor virioncel en orkest, fameus Itgeio rd door Siegfried Palm tn htt v rt o s n ble brengt etn soo t urniuting i t om rijn spectaculaire aard vrij gro k krluk wordt j nva rd Ro pen de kwarttooncon btmitie tie nag et rdcr sugg» stics «n incon petent hij de uitvoerenden op dan dm zij een begrijpelijk eff et sorteren de n tn mentale kunstMukk nvt l tl n d deel hebben dc fas n rond werk ng van het circusnummer waarbij in po sitieve zin dient te worden opgemerkt dit d t soort uitbre dingen ai de klank t nmin tc origin cl r jn n k re perspectieven openen Jvfessiiiom Chronoch i kle r vnndctjdvxrw d t t kin n het woord niet direct begrijpt bracht de luisteraars ten slotte in ex tische volières en bij de watervallen uit dc Franse Alpen De onderneming bleek zelfs voor Messlaen te hachelijk In dit geval kdnt men namelijk de werkelijk held hetgeen misleiding door de schijn onmogelijk mankt ELLY SALOME Quick StepVOC vanavond m Deift (Van onze sportredactie) ROTTERDAM donderdag Dc i af zijn Wol voelt do RET Iets voor een geluidsinstallatie Vanuit het seinhui» kan het gehele emplnec ncr»t worden verzien Via i ïldsprekers kunnen nensen <lie op het terrein nitia te i a ken hebben gewaarschuwd worden ftOTTKRDAAl rkW D« utULa(« »n <W u de suh*k*vo^iomp»uue sc «p«W» o»tt>irvv»rt«rijden J» KIm».r Afö A £|f( ror-Tfrmuiil t l VOT—ëupe-rviw 4 4 Tim RSAf 1 3 etM» U—H a Vfsoer i* 2 e ku>m> Ata n "ki.i,P|vei»,, e a IVn rhu.-Lutun«ui 43 NeUnt—M e o 4-3 ARC—03SM J 3 LWent cp _PVO e Hliut AM A »Vs VTI 0-0 g««t RVSRe< liuncrwn i-a aMll j Blthlvrp Sp MUlWrèo 3 KI»m» Afd n EKX.7 t C dor«—K»e0 0-4 SVW-Mei 3 4 TOP Sanprm 8-a K Dwo -man W\ i 2e KJ»»»» Afd C OlvekoLCD 4 f •S» DoUweft-JUwro 3 TCK —AMP 4 S Van VeJIe TCEtR 1 O h ha Nation te «-C 3e Klaur Af» A VVAV—Upp vo J 3 VVAV-an Si 3 uppow—XKA t l W -f VVKÜ 0-« EMS—Jfoo«»ntM><mt 0-1 AVS—fRE Boy» S 3 3» KI jus» Afd O pwka—M*U»unJ« 3-O K»Jvr»t»u»—OOit T 3 VS R doen-—R ok b»nd 3-O O» \'»ergelhlDo 1 HCR— Fort fl'dajn «-2 Port n d«m—Prlett o i i nsc— a-a vu ni uw 3 Het experiment meisje* een teek nlachc opleiding te geven lx mislukt Dit valt op te maken Uit het zojuist verschenen v« rslag van di Vereniging Algemene NfriaJesMchool voor VUvcr ht id sou Irrwij» el ai dc 7 Jd van e van 1 e Gewet *ea v b lang? e! le/e le d ng n de laaie al he m gc! jkc aan ie plcid ng be Kt s dit exp rime i et succ s b k oon 1 ie 1 gt bic* f J eei zal di t c zjn van U o li «hJ 1 h k 1 jkc oplc dig la cl E H 3a h x~ het bedr Jfsieve e Ijk Arbeidsb llng bestaa oc P ot &g»n laco n h er k lia k Iheii c gc h l»*»s nog n tt in ncUl ng va 0-6 t Klas» Afd C P«!? 0-5 JUuwirmg-,Hoy—w u P1I I TNBW 3 X S» KlMM Afd D AJïZlm«rwn.lt 3-0 ORBRAC 3 •o31* ivo fa 3 3 SVU 54 I I V t)fwlok*I t J j ist le 1 doel ng i kleiicro t>d j K V 25—C*c* 3 3 TelefoolT *4 Karn t «VU—Rott KWablad a Ou f 4 KlUU* Vfd V t>«SN t>C 3 8 OSSJJV 0-« VOLV «rvud»« 2 2 E» zetHobart 1* 3 FrormrwartSCB 1-5 KUur Afd F VukirnPK7- 2 t CCC-Coop 47 PA3t—Avo Bo)« r BW«—Co-op V 3 4 l-O ncrke'—PKT- D Hee ;a s o s J dc 1 b v za dag a s Hu s la »r huu tkv c- sent DE RET heeft laatste tjd e metro koorts alles draa t om cje ondergrondse bovengrondse 0e isnnen van de tram groe en toe naar ■»en n euw t jdpe k Da»r komt v; i al es bij kijken Zo zullen de mo or j u gen ook schoongemaakt moten worden daartoe heeft de RET bVii R etsc oten en Hou vlj een volautomat sche was nstallat e besteld Deze me grote bo s aiw sen u tgevoende ns»alls e zal ervoor zorgen dat de r j*u gen ven de rietro er ta z jner tjd altjd schoon en fr s u t zulten z en af 1 3 C SS 01 b I al 1 bh al it de tl el do»r e n r n nj, oj ie Schakel xh <Th d r, k MI j. k Do p*h Ih Duur t in D Mn De vas nach ae komt te staan of aai de Pafolleiweg wnar ook de Elk tre nstel ral na bee nd gewassen Een ongeveer gel jke van wagens van da n euwe sne tr m d e op zu d gaat r jden het terre n van de n euwe tramrem se op«: elsporen I ggen voor de metro g van de d enst rijdend worden istaitat e s besteld voor het wassen dat he* met zijn vertrek zo n vaart zou lopen In de eerste plaats mocht men toch aannemen «lat FeQenoord hem met zonder meer ion laten gaan en bovendien had Krolver zelf geregd dat htl f liefst fact volgend jaar weer in de Kuip zon «pelen. Het had er *Ue schijn van dat het blonde FM alleen om een beter contract te doen was en dat h« de aanbiedingen van DWS ge bruikte om FeU"noord onder druk te zetten. Er blijft nu geen andere conclu se over dan dat Feijenoord ge weigerd heeft om aan de verlan gens van Kruiver tegemoet te komen Of «Jat verstandig ls ge weest dient afgewacht te worden Het vertrek van Kruiver hoeft niet rampzalig te zijn Maar een voorwaarde is natuurlijk «Jat Feijenoord voor een goede plaats vervanger zorgt- Kruiver heeft bij Feijenoord een merkwaardige carrière achter de rug Na zijn Italiaanse avontuur heeft het heel lang geduurd voor dat h j m Rotterdam een beetje ingeburgerd was Zijn em-ste jaar by Feijenoord was bepaald geen succes De Rotterdammers konden Cor van der Gijp met ver geten lachten om de gebrekkige techniek van Kruiver en noem den hem smalend de grote mis koop Zelfs de grootste tegenstanders van Kruiver hebben later hun me ning over de Zaankanter moeten herzien Toen hy eenmaal geac cUmatiseerd was begon hij doel punten aan de lopende band te scoren en bleek hy ook technisch meer m zijn mars te hebben dan men aanvankelijk had ge«iacht Kruiver w erd in Rotterdam Zuid zo populair dat vele Feyen oord supporters geen kwaad woord meer over hem wilden bo ren In dc laatste twee seizoenen is hij vele malen hartstochtelijk toegejuicht Ik herinner roe nog goed welk een ovatie Kruiver ten deel voel toen hu m het afgelopen seizoen in de wedstrijd tegen DWS het enige doelpunt scoorde Het zal vreemd zijn om Fiet in het volgende seizoen met DWS tegen Feijenoord te zien spelen F.k ze "jV 'VR aanle ding va een n he R t an dagboek van 1 jun „cplaa ste oproep voor va kant ead e Hn v o hu eren aag k u v aan da en oh volgende Ik ben e ee ia a n hu v4 e elpens on da aai b paalde e sen moe voldoen D v eist dat «d*rc hond of ka 1° i «.en pension wordt ond erge a ei zyi ng en tegen honde ka e. ekt" waarbj na en bewus rro wo den a£ff"geven Maa noe s aa he u me c e vakan ead essen? M gen Z" men en zonder meer oen of meer honden in huls opnemen zon d r da ze aan Ue gestelde e sen vol doen" He gaa- h er bo end en om adres ?en d e b j de die enbeschermmg ntrt b kend zijn Het is m" bekend dat d- d e enaesch tn ng aeze adressen niet con role Z vallen buite ed»re I kan de Indruk niet van me af zetten dat het beengaan van Fiet Kruiver toch wel Iets te ma ken heeft met de komst van Har ry Bi ld. Ik neem «onder meer aan dat Kruiver en BHd buiten bet veld goede vrienden waren maar tussen de witte IJJnen boterde het niet altijd tussen deze twee Blld en Kruiver behoren tot hetzelfde soort voetballers Beiden willen graag doelpunten maken, helden willen de laatste man van de aan val zün Wie tijdens de wedstrijden van Fe jenoord goed heeft opgelet heeft kunnen constateren d,at Kruiver en Bild na een mislukt» aanval vaak aan het «Jiscuasleren gingen Dat gebeurde weliswaar in een vriendschappelijke sfeer maar toch was er ergens .kort sluiting tussen deze twee Feyen oord doet er goed aan bij het zoe ken naar een opvolger voor Krui ver met deze ervaring rekening te houden Eerlijk gezegd geloof ik dat Feijenoord eerder een Splelma cher dan een afmaker* nodig heeft Wie die Spielmacher moet worden' Feijenoord trekt nog steeds aan Willy Dullens Jan Klijnjan en de Noor Ronald Jensen En nu Kruiver naar DWS gaat zal het me sterk verwonde ren als Rlnus Israel niet naar Rotterdam komt KRISKRASSER Dl no»ffl ik beunhazerij en ik ve onders "1 da d <x 8ienbeseh<?-m ng leb h m n e wil n!a en De po ion» zyn volgebaek schrijft u Wie z da H ft d» d «r nb *ch"~n na h e naar gemfor neerd" Dan toch n et bj Mj U schr f da er een aroo eko t aan logee*-adren s Daa g loof ik n a*van Een w ke lux al"ret»i fh«>bbe ve z -eer zch tij dig van een onderkonen voor zun u cn D" d nbesche mme vreest «iat doo g o ek aan ad essen dieren zon der m cr op aat vorden gezet D za d dn rw d c ei ve z°ker in de hand vo **cn gewerk Mensen d e hun der kwijt wülen doen dit toch vant co is nu eenmaal de men alit it G"»en ew»*l vakan ead s kan d ROTTERDAM donderdag Zon der de nasleep waarvoor werd ge vree»d is de strijd om de gouden plak gisteravond beslist. Steeds Volharden wo» met grote cUfers van DRL (62) waardoor De Hollandiaan het kampioenschap van de afdeling Bot te rdam (de Gouden plak) zonder nog een beslissingswedstrijd te moeten spelen in de schoot viel "Voor rust gmg de rijd vr jwel ge lyk op Nadat DRL de score had ge openo wist St Volharden gelijk te maken» maar nog voor rust nam DRL nogmaals de leiding. Ook nu weer had de tbu sclub echter het antwoord ge reed zodat met gelijke stand 2—2 de rust m gmg i rust zakte DRL volkomen ineen voornamelijk door de fouten van de doelverdediger Met de regelmaat van de klok voerde St Volharden de score tot 6—2 op (Van onze sportredactie) WATERINGEN donderdag H«t derde elftal van ADO es kampioen ge wo~den van de reserve eerste klasse De Hagenaars versloegen Feyenoord 3 gist avond ln een beslissingswedstrijd op h°* veld van Vek» met 3l Voorlopig *1 km in Amsterdam Rotterdam Den Haag Ltrccht en de randgemeenten van deze «cd 'OM1ATEN I SOOp (een eetlepel Quick Soep m een kop en al roerend kokendheet water toevoegen) Op elk gewenst moment een kop beer! jke gebonden tomatensoep Binnen 3 seconden! Niet koken Geen vu te pannen Wel de smaak van volle zon gerjpte tomaten het aroma van de rjnste kruiden Verrukkelijk! Bij de boterham óf voor onverwachte v site óf bij n avondje TV kijken Met déze plttiga traktatie hebt u altijd succes Proef «n keur zelf Maak kenn s met Koopmans kostelijke Quick Soep en profiteer van de coupon voor 25 cent korting bij aankoop van een grote bus Quick Soep voldoende voor 12 soepkoppen of 25 gewone koppen J 2,75 Een produkt van Koopmans Fabneken N V Leeuwarden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1