Feijenoord blij met komst van Israël ROTTERDAMS DAGBOEK Diensten centra in de wijken ;d Een goede vraag aan b. en w. i: SPIDO P.v.d.A. blies aftocht Op vakantie met de RTM ROTTERDAM RIJNMOND ELEKTRONISCHE ORGELS PIANO'S SOLLEVELD SCHROK TOEN BROX 'JA' ZEI VOLGENDE SEIZOEN WEER DUEL Diisseldorfer Schauspielhaus met Prinz von Homburg li ug ge graat van elftal versterkt Geschrokken 5 ROTTERDAB Gemeenteraad akkoordj VOC VOORLOPIG IN VEILIGHEID SPECIALE AANBIEDING UJ Wegman jr Prestigeduel tussen Sparta enOWO 84 jart 1966 .V JQI raad der gemeente Rotterdam heeft gisteren wederom gemilmrt UJd besteed aan het voorstel ven B. en W. om te komen tol dienstencentra, di«* voor bejaarden bestemd zullen xljn 1 Gilleren werden deze beraadslagingen. j die In de vergadering van vier weken 1 geleden waren begonnen, eindelijk be- eizuligd, naar men mag nanrvmen tot grote opluchting van de betrokken) wethouder, de heer G. Z. de Voa. Want wat w:u het geval7 Het voor- stel gaf aanleiding tot een oeverhxi» debat, dat handelde over de interpre-1 twtie van de, ook al v»ajl», woorrk-n van de wethouder, zo&h dlc waren) n«erg*Upd in het betrokken voorstel va» B. en W j Dt heer Pompe, die in zijn wijze van i spreken mi niet bepaald uitblinkt door beknoptheid ln fetle is hij een zwak ke woordvoerder had eerder na mens Zijn part J (dn PvdA) talrijke be swaren geopperd, rft# erop neerkwa men, dat de dienstencentra ook voor anderen, die hulp behoeven zouden,' moeten openslaan, terwijl hij de aoclai r dienst van de gemeente ingeschakeld wenst* te sden by de coördinatie van alle nodige werkzaamheden. Over het eerste punt was men het j wel seni, ook de wethouder was er j niet tegsn, en ten aanzien van het! tweed* punt waren er enige bedenkin- j gen; dd wethouder voelde er veel meer j voor de Stichting Samenwerking Ste- delijk Maatschappelijk Werk coördine- nod te toten optraden. la «om kwam de beer Pompe mei i #«o wentel (de voorzitter noemde heli ••n mekte) waarin deze verlangens warm vategotegA. Cfcevolg: dansende PVPMk De PvdA irommcM® aUerban- <te afwezige leden op om, wanneer het op stemmat» aao zou komen, een t»u- mwtek* meenteebtêd te verttrijgen. Maarte veris het friet gekomen. De motte dU aangenomen dreigde te wor- <ko SDU D*rs govolgsn gehad kunnen hefcöao: tijdooa schorsing van de ver- Codering werd druk overleg gepleegd De beer De Voa, die rich so te z*n opwond, dreigde zo mag by aanvaarding zijn voorstal to te trekken, zodat er hek-1 i terecht a»u komen vsn <fc J Ka de PvdA büee by monde vsn de j hgw Reehocet d» aftocht to kreeg als) dank «en kluifje toegeworpen. Niet al-j teen de Sdctklng Samenwerking Stede-1 Hjk KateeteuppeOyk Werk, maar ook d« Stichting Baad Overleg Maatschap pelijk WeteJJn zal worden verzocht op te treden ate inetelUng ter bevordering v*an bat wart van de dienstencentra DV» kunnen dan weer een commissie ad hoe vormen een constructie cüej eoégsaka tegemoet komt aan de PvdA- wans «ca Spert orgaan daarvoor kt het tem te roepen. In de PvdA trok haar1 motie in. 1 Maar goed, de dienstencentra komen er. Dat ts bet belangrijkste. De wet houder Ion nu, mat het principebesluit in de hand aan het werk. j T?LV matig bezatte Rotterdam»* *J Schouwburg reageerde gieter- •vood gunstig op de voorstelling dte h*t Dflnsktorfsr Sohouaptelhaus v«n Bsiorioh von Kteiefa „Prtnz Frtedrhb Ypo Homburg", in het kader van het HoUand Feetfval ten tonele bracht. Het stuk heeft een voornamelijk n>- roanttedï karakter streef onze re censent n,a.v. de landelijke pr«ni*re - to* uiting komend in een aantal uiterlijk» kenmerken; de onstuimige «ank* verven, de heftig* sentimenten vao de Jonge gelieven, het frequente Dauwvallen slaapwandelen en aerge- HJke, Maar het stuk verkrijgt zijn grote ■Pumcreoht lutet doordat de stxekxing. d* ..boodschap", eerder Pnilftiach-mili- tadatiadi en in leder geval anti-ro mantisch lai het Individu moet zudi aan net staatsbelang onderwerpen. Hrt DQass kiorfcr Scnaucptelhaus speelde het stuk kundig. Vootal K\o- bm BaUer. als PrineesNsteUc. rn tl- tekolapeier Wolfgang Arpa, warm et de reden van dat het RottencUnv»c tui- bHok aan het einde van tie v*wi#Ulling warm appleudiawrde. DU at»pltuu< kwam zeer zeker ook regL-eeur Katl Halm Stroux en Teo Otu» die vum <U decor en kostuumontwerpen ver antwoordelijk was, U>« (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag ,Wij ?jjn bij//mder gelukkig mot de koirv.t vmti Rinus Israel'', /ei TVjjenoftrds manager Guus Hrox vanmorgen „Het is steeds de be doeling geweest om de rug^egraat van 'tas elf tul te versterken Door het wegvallen van Kreijermflat, Klaassen en Ben haai 5 heeft het dam de Uatste jaren veel aan ont broken" „Bevmdirn hebben w» In de afge lopen romprtlUr kunnen zien, wgl er gebeurt al* Kar» K-raar uitvalt. Onze verdediging komt dan op 1om« achroe- ven te aUaji. We moe-aten er per sé een aterke fisuur by hebben en daarom hebben wr gtaUrmvood maar be «loten om de knoop door té hakken en de ho ge vraagaom voor Rinua larall te beta len", Guw firojt nut toe dat Feijenoord wel i v en geaarzeld heeft voordat het besloot oik he' bedrag vtm ongeveer Vifi ton <.ji tar< i te legg! n „Nik ht» r ïn-/,, n j«, het rmtimrhjk ab- MJfrl «lat wc vw»r een voe badei ten dergelijk bedrag moeten uitgeven. Je kan ei Injna een half flatgebouw voor kojren Als we doorgaan met het op voeren vnn de transfersrrtnnien gaai het NeKlcrlnnrfec voetbol er aan kupot Over enki'k' jaren K fiun geen enkele Club mo«T m -itaot <un en sjh-Ut te k<>- pen Kr ral ge/<>rht moeten word'» nour e<-n methode emi de trandrrbe- dragen uan ren maximuin te binden In DuitildfMi is dat ook gebeuld" De transfer van Hlrms Israel 1* gis teravond m enkele uren tijd tot «tand gekomen Om half negen spoedde de heer Hm* zich naar Antsterdam om de besprekingen rrjel de IJ W S 'ei voort te zetten. HIJ aankomst In de hoofdstad bleek Israiil ntet thuU te zijn Hij be vond zich on zijn vsksntic-adres m Sehwrl Na heel veel moeite lukte hel de manager van Feijenoord contact te krijgen rnrl lira?] en een onderhoud te arrangeren in m Alkmoars hotel Om tien minuten over half twaslf belde Bro* <ie voorzitter v au 1) W S de heer Sullcxcld, op om Ie vertellen rial Feil er 1 oord de vraagprij» wilde betalen. By Feyenoord heeft men de indruk dat D.W.fl. danig geachrokken b, „Krnneiyk had men niet verwacht dat we dit bedrag wilden betelen" al- dua fluui Brox, .„Maar we werden ge- dwongen. TUdena de onderhandelingen ovtr de verkoop van Piet Knilver wu otu duidelijk geworden dat D.W.». niet* van de vraag pry* wilde afdoen, omdat men IsraCI perse wilde houden. Feijenoord hoopt d^t Btnua Isi.tel zatcrflag In tic in erf'towtcteli yd tegen Ianerossl rveda kan mt'cvpelen „Maai we weten niet of dit lukt", aldus Brox „Er rijn nog een heleboel formalitei ten te vervullen en bovendien «melen we loevtcmmtnc hebben van de Rum-, pene voetbalunie". Feijenoord heeft er geen bezwaar legen dat Piet Kruivcr zaterdag tertio met 1)WH meespeel! Mdrerfenlte l.M nu... beduidend goedkoper Het l« toch bepaald geen luxe •It nun en vader da xomer In giet met e«n pur mooie pope- line py|amikt. (dit hif met d» vicantia tóch nodig httfi...) En durom houdan wij morgtn ten extra varkoop van deze' prachtige Sanfor popellne herenpyjamn'e, die U uitzoekt voor nog géén xevan gutden. Een prachtige kwaliteit Sanfor popellne, *n py|am», die normaal 11 75 kost, keurig afgebiesd, met prettige royale pasvorm en In fraaie effen kleurvn. ROTTERDAM. vrü<teg. Het ..OroMe B*er" gel vrijdag B Juli mot ■00 AmerilusMUte at 1* ten ten afmeren aan de WHhelminakade. De» 1 tudentan hebben de overtocht Setnaakt onder *urt»ictkn van het Ne- dartaodt Bureau voor Buitenlarutee Studeevtenbetrekkingen, dat al afcnda 1M8 ervortochteo van New York naar Botterdam en terug organleeert. Bi] de fveetaiyke debarkaile zuilen i de gtudenten worden toegesproken; door dr, K. Haaa, nameos do minister j van ooderwlJe an watcosohappan. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze unl Sanfor popellne herenpyjtmi't, In dlv. kleuren, w.o. bleu, grijs, enz. en In de maten Ut/m 54 voor 0«te W. af «thrift, teat. A.. - i t a*-.-*».' EFN BEEID uil e»»n wedstrijd tussen Feijenoord en DWS. Piet Aruiver reikt hier hogee dan R.- nus Israel, maar hoe /al het m de komende oompetitie zijn7 VI-AzYHDINGEN, vrijdag Bui ge- meester J Heusdeix» w maandag ver' hmdeid, spreekuur te houdw. (Advertentie M nnnr do DELTAWERKEN vanuit HEL-LEVOETSLUI9 t/4 15h0 vanuit POTTEROAM 1/7-1519 VRAAGT FOLDER. - 010-135400 (Van een onzer verxlaggeven) ROTTERDAM, vrijdag. ZjJ het na omstandige discussie, is de ge meenteraad ristermkldac akkoord ge gaan met het voorstel van het college j van b. en w. Ln principe te besluiten lot bet totstandkomen vso diensted- centra voor bejaarden. i In de '.oek ii-1 za! te» sub»*<l e in de kostc-n val deze centra w>rden vastgesïeLd. Twe» rtiobtingen, te we ten de S,icht.ng Raad ven Overleg wn Maatschappelijke Welzijn en dc Sficht r>t Samenwerking Stedelijöc Maat-chapp.'yt Wek, zulUn '>pt"e- den «Is o-ganen de de f>pnchting van d erwen-cemra bevr/rderen en co ord ine-en Aanvat tiiijc wa- he' de bed c- ling, dat alleen de laatstgenoemde rht.-g w d. ',wer gcn.ente ta ken zou worden belast. ï'-d.en ook de andere si evr hu erbij be'"ok!<f.i werd, was de Pa "tij van de Arbeid b-A- rt-.d een d'/j' rn' J C L P^mpe in gediende motie in te trekken In de ze motie werd het college van b. «n w. uitgenodigd ,,.e overwegen een or gaan in het lerver. te roepen, da*, ten doel beefit alle «ociale d.e^sA/erkwAg waa-ondc de d.en^itencen'ra. .n oc daa-vcur in aanme-k.rvg k-mende w?i- kt n te bevorderen en te coördineren" Voartj g. ,g de gemeeT-tsraad ak koord met het voor 3 UI me In^attg van 6 »ep amber van dit jaar een (nieuw) reglement vgn orde voor de raadsvergaderingen te hanteren. D t bo.ekent onder meer, de instelling van een vragenfhalfHiartje 1 (Van onze sportredactie) 1 ROTTERDAM, vrijdag. Met de 1 hakken over de atoot la VOC gUter- avond op het terrein van Delft tegen Quick Steps de degradatledans ln eer- ate Instantie ontsprongen. In een halve competitie met StrUen, Tonegtdo en I GD A xal namelUk nog moeten worden l uitgemaakt, welke dab alsnog naar de j vierde klas degradeert. De strijd tussen VOC en Quick Steps werd een nogal nerveus duel mat ma tig spel, waarin de Rotterdammers ln de eerste helft lefs meer ln hun mars hadden dan de Hagenaars. Dat resul- •e >-<U* rva vijfden minuten in een dreJ- pmt van Ma*en. Na d< rust ondernamen de Hage naars vele aanvallen, die echter door 1 de goed sluitende verdediging van VOC tijdig werden afgeslagen. Daar ook de aanval van dt* Rotterdammers het verder bot afweten, bleef de stand 1—0. ROTTERDAM, vrijdag. —Tot leider in vaste dienst van de polikliniek voor huid- en geslachtsziekten van de ge meentelijke geneertundlge- en gezond- heidedtenst, tevens hoofd vsn de der matologische afdeling van de gemeen teziekenhuizen, is benoemd prof. dr. C. H. Beek. Unieke sortering 0*. Phillcorda - Eminent Thomas Lowrey- 11*5,— tot fcWlr-. National Solina Balata SOLINA Zwitsers transistor orgel 1495,—. Magistrale registratie. Technische perfectie. Twee kla vieren met pedaal. Dagelijks demonstratie. Plano's gereviseerd met volledige garantie v.a. f 875,— Nieuwe kleine ba by piano'» vanaf 1875.—. Gunstige financiering, eventueel zonder vooruitbetaling. BERGWEG 76b - ROTTERDAM TELEFOON 24 55 87-18 84 38 (Advertentie l.M.) nu beduidend goedkoper U kunt er !an( en breed over praten... maar een regenjas heeft U toch altijd nodig «n vooral In een vacantte kunt U ze niet mlssan. Maar waarom zou U meer dan twintig gulden beulen? Met die gedachte kochten wij een grote partij NyJon Itali aans* regenjassen. Een pret tige, lichtgewicht jas. die U niet voelt, d<e U gegarandeerd droog houdt, en die U tot klein pakje kunt opvouwen. Import Italiaanse Nylon regen jassen, met dubbele schouders, zonder naad (lekken uitgesloten) en met losse ceintuur, nu voor nog géén tientje. (Van onze boakbaJmedewerker) HONKBAL Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dez» full trsnch regenjassen, kleur donkerblauw, voor de damesmaten 38 t/m 50 en voor de heren in de maten 48 t/m 56 voor m Ojte ut. »f itkrlft. I«tt, yMr. J. M, L Pompe. ge* ineciiteraadvlid \»or de Pnrtü \1111 de Arbeid^ heefl het college van burgemeester en wethouders een vraag gesteld die mU uit het hart gegrepen Is. II >t jtaat 'in h vdgend" Eind l!Jfi4 h.»*laagle ce» vmmiahg* huurder u-i ten hu van de gem°en'elijkt> wunmgstlchting rich ei bij b en w m i h ui d r dj"< 'nhling l» rrk-'i.-ig we-ten sl^b-ach k v:i v*>-" vv - 1 v fv\ '.v, w Mk \s 'ikranmhe- <i"i bu lu*. b'cr hgm van de huir- ->,'ik>i.'v ua*i bvdvK'lde wjninit wa-en ultgrx >i*rd f 1 mei 19(16 gaveo l' e» ent- V4 iv»'\1 7 ij deeldemede. dat ingevol ge hei hvpeald* m attikel zoveel van het bu i| ril ijk we'bock de „gei Inge ei d,ig-iyk> lepara'ien in wn won in n v »r rekening van de huurder zijn en da' op z'onl \'«u de m'n.cHeli' ct*- cula.tr van ^4 upr 1 HHtf hleime mi- d»n meet beh x<i t het otvdvrh«»Uilen en znru 1« M-i ii.t'uwcii van wit-, be hang. en b imeiiv erf werk IJ en w. t**.~ k« n d.n (ii ci /tch nu* kunnen \er- cmgtii, d.it ui' gemeentel yke won ui g- vtu'hting deze algeinene gedragi.lyti U'ejNtst I>e klacht woixtt dan »x»k va» de hand gewezen Nu i» het imj niet te doen om do jnuUieii van deze klacht, IX kan itea- mei ow" omdolen ^«t tk zo opim'i kelijk vimi i* dit Iemand K'hi Ofi in december 1904 een bri'f ,ia-\ b m ln mei 1U(W - - tn- doihulf j.iai lu'01 - krijgt hh anl- wj *nl En nu w.l hoi 1 nadslid Poinpe 1 ce in w e en h->dat komt Hij siuiiht li en .Welke redenen heb- f*.« ii'loe geleid, dat pas n« aisdct- Iwslf Jaar na binnenkomen ven de on derhavige klacht uw college tot be ft iUwouiding ia overgegaan IN DE RotlerLamse Efwgiehal werden voor de 14e kwr de lan delijke metsel- en stukadoor wedstrijden gehouden. Uit alle Nederlandse gemeenten lijn LTS-scholieren h.er vwrameid om te strijden om de zilveren troffel. Zulke vragen m »e;en meer door 1 «adals?den vr.ien gesteld, Het is 1- nulmi urs s eilend hoe tomg de men sen *- una moeten wachten vtx>r zO *nt- wxK>td kruRt-n van de gemeentelijke overheid Om nog maar te zwegen va 1 d" btii'u'» die helemaal nooit w nik'been iwoont. Nu ben ik bijzonder benieuwd naar het antwoord van .en w.. op de Maag van h-l raadslid Pompe. Ten- Ni»' 10 hoefden b. en w.' zuets andeca Ie doen dan de klager te verwijzen naar een artikel van het burgerlijk wet- buik en naar een mirdJterible circu- laite Zou men daar anderhalf jeer voor niHlig gahad moeien hebbent De Rotterdameebe Tramweg Mill- lohapplj on der houdt de komande maanden voor rak an tie gangera, 41e het vak anUepletter nte4 te ver van hoU toeken, een aantal aantrekkelijk* diensten met amelle, moderne en ge- rtefeiyke antebuaeen en aekeptn. De Trams-Delta-Exprea ia de aan duiding voor e«n anetie bunverbindlng tussen Rotterdam enerzÜda en de el- landen Schouwen-Duivelend en Goe- ree-Overnakkee and era yds. De TDE naar Schouwen heeft de volgende dienstregeling: Vertr. Rotter dam c.a. 10 08 en 10.45 uur, tank. Zit- rikzee 11.44 en 18.10 uur, unk. Reoaa- ie 11.00 «n 18.35 uur, «ank. Haamela de 11.07 en 18,42 uur, Bank. Burgh 12.10 en 18.45 uur. Vertrek Burgh 7.35 en 14,15 uur, tank. Haamstede 7.38 en 14.1B uur, aank, Reneaae 7.50 en 14.30 uur, tank. Zlerikzee S.09 en 14.44 uur, tank. Rot- terdam-c^. 9.45 en 10,23 uur. De TDE naar Goeree heeft da vol gende dienstregeling: Vertr. Rotter dam M, 9.45 en 17.15 uur. aank. Mid delbamis 11.00 en 18.30 uur, aank. Ouddorp 11.35 en 19.10 uur. Vertr. Ouddorp 7.30 en 12.35 uur. Aank. Middelharnis 8,11 en 12.39 uur, aank. Rotterdam c.s, 9.35 en 14.15 uur. De TDE rijdt op alle werkdagen tot en met 1 eeptember a.a. v In de TDE-bussen la beperkt band- tagagevervoer mogelijk. Honden kun nen niet worden toegelaten. Naaat de le snelle diensten kan men natuurlijk ook gebruik maken van de normale uurdiens t. Daarnaast onderhoudt de RTM drie bootdietu.en; De nieuwe aanwinst van de RTMvloot, hei prachtige mo.or- schlp „Stad ZierUczee" veart de route Zterlkzee-Veere vice versa. Het schip voert de reizigers onder de Ooeter- soheidebrug door. De vertrektijd van-, kt ZAerUtgce is 11.D0 uur, aankomst in Veece 13.00 uur. De „Sted Zierlkzee", vertrekt om 14.00 uur xtit Veere, om- daarna te 16.00 uur in ZierUute te ar riveren. Het stoomschip „Minister Lely" on derhoudt de dienst tusaen Zype en Zle rikzee. Hrt vertrekt uit ZUpa om 11.30 uur, en komt in Zierlkzee aan om 19-00 uur. Het vertrek uit Zierlkzee Is be paald op 13.13 uur, waarna men om 14.45 uur ln Zljpe arriveert. Deze tocht voert de vakantieganger over de druk bevaren RijnAntwerpen-route en laat hem de Oost er schelde brug van al- Ie kanten alen. Met ingang ven 1 juli as. nat het motorecfclp „Holittukch Diep" varen tussen Scharendyke (Schouwen) en 1 Ourtiorp (Ooeree). Deze reU voert 1 lao^ de Deltawerken ter afsluiting van het Brouwershaven» Gat, en 1 wordt ln de maanden JuU en augustus gevaren van maandag tun .vrUdag. Hel schip vertrekt om 10-00 en 16.00 uur uk Scbarendljke en komt te 11.05 rea- pectlevelljk te 17.05 uur ln Ouddorp aan. Vertrek uk Ouddorp om U-10 an 17.20 uur. Aankomst ln Scharendljki te 11.15 respectievelijk te 18.15 uur. ROTTERDAM. donderdag. Nadat Sparte ABC ln de hoofdkUase van dr honkbaleompeUtlc definitief heelt teruggewezen, zullen de Rotter dam men in het komende weekeind op nieuw een prestlgeslag moeten uit vechten. Sparta ontmoet bet Am sterdamse O VVO in een „doublé header". De ploeg van Hanny Urbanus ts, sinds hy wear de beschikking beeft over werper Flip le Culvre, aan de win nende hand, de versterking van de Spartaanse Antilliaan José Faoeyte hsef bij O WO reec4 vruchten afge worpen. De Jeugdige Amsterdamse forma.tie kan met de bitters Crouwel, Onver- wagt, Stroker en Urbanus in de hoofdstad voor Sparta een lastige tegenstarder worden. Dit temeer, omdat Spartawerper Rudi Dom met een onwillige arm sukkelt; zondag in Rottendam zal OWO de Maas- «tedelilke ploeg vermoedelijk voor niet al te grote problemen kunnen rte'Jen. Feijenoord speelt zondig ta de tweede klasse de belangrijke strijd tegen koploper Tilburg. De Til burg er* hebbe* een poot meer dan de Rot terdammers; doch twee wedstrijden meer gespeeld. Feyenoord, dat dü schoen een prach tige kans maakt op de titel, treedt ■ondag op V«ekenoord op volle oor logssterkte uw. Het cal de vraag iUn of de ploeg van Wim Ondersta! tegen de Tilbnrgse werper De Brouwer aanvallend goed voor de dag kan komen. RFC, dat door een zege op Tilburg bHte heeft gegeven de moed nög niet opgegeven te hebben, krijgt zondag hezoek van het in degrade- iegevear verkerende rfazenkamp. RFC haeft drie vcrliespuiiilen meet dan Feijen oord en willen de RFC'ans nog in aanmerking komen voor een der prcxmotieplaatsen, dan mag tegen Hazenkamg) geen fout worden ge maakt. Neptunus, verrast door een nederlaag tegen SVL, bindt zondag opnieuw de strijd aan met concurrent Bloem-n- daal Coach Cees de Bruyn heeft waarschijnlijk weer de beschikking over werper Hans Bouwen. De voor- sp-ong van vier punten op *e naaste c >ncufeuten rnonL voor Neptunus vo'doen je zijn om dut seizoen suc cesvol af te sluiten. (Advertentie l.M.) nu... beduidend goedkoper Een weck of wat mogen de mu$- len dan van de daken vallen door de warmt* ...mur dan (rijpt U toch weer nur Uw veatj* om even de deur uit td wippen of 't avond» aU 't waar killer wordt. En durom cfeza aanbieding "Caahmllon Acryl" dames- vetten, d* Ideale combinatie van moderne gemakken (tmls vlug gewassen en z& droog) en verruk- kelljkwarm an licht. Modieuze damasvezten, dia U nu koopt, voor nog géén tlantj*. horgen begim. da varkoop van do* baarlijk behaaglijke Cash* mi Ion Acryl vasten, ln klassiek model mat prlmn puyprm, In vala kleuren an In allt «één ae/, ef «Urtftfcwt. courant* maten,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1