'Iets positiefs doen: heerlijk' Afgebluft Brand verwoestte deel van Sparta's overdekte tribune UITGEVER GEEFT CONCERT Bellini-opera in concert- vorm Sr. Dr. Ozinga voorzitter van NCRV radio eo televisie ROTTERDAM RIJNMOND STORMLOOP OP door HANS BAAIJ ymr, vriur de opening van De Doelen had voorspeld: er Ier/nvt binnen oen maand rut de opening ruzie, orrwia t e: zo'n stormloop op de kas» a's ontsla at, d*t vee! mensen teteurgcateki zul len worden, wa» waarschijnlijk voor een chauvinistische gek ver sleten. W. HORDIJK: STUNT VAN 10 MILLE POSITIEF I)\ C. L. M. Roze mond gecommitteerde van Rijnmond? SPITS BUSINESS Nieuwe schooi in Oversell ie I11 de Doelen ORANJE LIJN KOOPT DRIE KPM SCHEPEN JEUGD SCHADE VEEL GROTER DAN BUITENKANT LAAT ZIEN KLEINE TON 800 ZITPLAATSEN ONBRUIKBAAR STEEN SCI II!' TRILCOTEN LIET Feijenoord nog zonder Israël De Schutters opnieuw in promotiestrijd Dick van Dijk op de lijst Finale Stibekavo psg. 4 - zaterdag 25 juni 1896 Met het *t*tokbeeld van mini maal gevuWie zalen en honende commentaren („het aUitiMspalei»") In het achterhoofd hebben onze stadsbestuurder* hun verwachtin gen zo rustig mogelijk gesteld („natuurlijk te er een aanlooppe riode nodig") en om tot e«m vw* «ntwoorde jniblkkorgantaatie te komen, ia er zelta een enquftte ge houden om na te gaan hoc tie mu zikale belangstelling in Rotterdam Hgt, Welnu, oivlsnka de niet erg hoopgevende uitslag van de en quête blijkt deze overweldigend, Dotttenrflreoteur Paul Verbist stelt zelfs dat hij „totaal overbluft" is en voor deze man wil dat echt wel iet* zeggen. Doze toeloop blijkt onverwachte moeilijkheden met zich te bren gen, mooiM)kh«ten die In het be gin van dn» weok haast tot een bescheiden rel uitgroeiden. Aan- blazer was do Nieuwe Rotterdam se Courant <hc zich tn een kriti sche commenAaar beklaagde over de manier waarop het plaatste- «preken voor de vrijdagavomtoerie (setooen 198Ö-'fl7) van hert. Rotter- dam» Phdhaj-rnonitech Orkest waa geragekL Deze regeling hield In dat men abonnementen kon be- «teften door een kaart in te sturen en/of te gireren. Wie hiervoor niet voelde znoeet zich maandag aan de knwa vervoegen. Er meidtien zich maandag een groot aantal mensen aan de kassa. Zij kregen te horen dat de eerste tn op en kele plaatsen na, «Je tweede rang. waren uitverkocht. JNAT ta natuurlijk aneu om te horen, zoker als men een U»d In de rij Ivsofit gestaan. Maar Ja, wie het eerste de kaart Inzetwdt of gireert, wie hot eerst ma ah. Da t la een gang van 2aken waarvoor aoker een liberale krant begrip zou moeten kunnen opbrengen, Vooral al» men bedonlet dat het beslist niet zo waa dat er in het gehoed peen kaarten meer te krij gen ware», integendeel. De derrie rang bleek nog ruim voorhanden. Bij de teleurgestelden bevonden zich echter meiwen voor wio het moeilijk verteerbaar was, dat zij „iteohta" op de derde rang konden zitten, De N.U.C. ging zelfs zo ver om een zitplaat* in Do Doelen met de menselijke waardigheid in verband te brengen („derderang* figuren"), een «taaltje van stetus- gevoelu^ieid dat den te merk waardiger aandoet, wanneer men bedenkt dat er in De Doelen eigenlijk gren slechte plaatsen tUn. (Dirigent Frmu-Paul Decker heeft voor ziohzeLf wen stoel up de derrie rang gereserveerd). Dig »Ue» wU natuurlijk niet zeg gen dat do kaartverkoop en -be spreking Ideaal verlopen I». Me» heeft te maken mot ntet gerouti neerd personeel en men had met durven hopen (zeker ntot na alle krltiaoh-voorzlchtigw geluiden die dt afgelopen jaren 1» de per» te horen waren) dut de belandt wi ling voor De Dooien zu groot zou zijn. Toch lijkt mij dat er geen aan leiding U voor boze gezichten of waarschuwend geheven vinger*, W(t De Doelen een poed harf toedraagt (zet ft al» hij er zelf toe vallig een keer niet in kon), moet toch toegeven dot men allow» ka» ipreken van «en verheugende tmf- tvlkkelinp. Doar doen enkele «choonheids/otUje* niets au» af. «le»«*r BKKT vmi DOLEN) j'UlEVAlJ.IG venlim ik vrd jjrlil. Muur r«*n niuiiry-niïiki'r ln*u ik lirnlinl tiirfN Hot.-l ontspannen leunt uitge ver W. J. Hordijk (48) met een hond in do nek achterover op de donkerbruin getinte bank in zijn (smaakvol, modern en duur ingericht) kantoor met zeegroe ne vloerbedekking, vrij .schoon" bureau met twee telefoons, want met twee supergrote foto's van de Rotterdamse haven, fraaie plantenbak, zwartleren stoelen. Hij maakt een flegmatieke in druk; hij zou trouwens best voor een Engelsman kunnen door gaan. Overigens: hij is ook de man die de promenadeconcerten naar Engels voorbeeld In Rotter dam wil doen herleven Al vel* keren was Hordijk Ut hel nieuws. Bijvoorbeeld al» rasend «Mn» sakenman. (Hordijk, die enige tijd directeur van de REM waa en «oud In de Noordsee sag bllnkerrn). Al» „uitbuiter van de Jeuzd". (Hordijk, die eindexamenkandidaten legen be taling van vijf gulden namen van klasgenoten vroeg om hun tUn vaca tureperiodiek te «turen). En de*' week als weldoener. (Hordijk, die de Rotterdamse jeugd In september in de Doelen een gratia (promenade)- concert aanbiedt door het Rotter dam» Phllharmonlsch Orkest onder leiding van de Jonge dirigent Edo de Waart). \Y/AT steekt daarachter? UkitutgekulfiLe Hordijk zegt: „Iedereen denkt natuurlijk: God, hij la een zakenman, hij wU geld verdie nen. Maar: ik vind het gewoon fijn hier lets powillefS te doen". Hij vult aan: „Kijk. mUn {publlcl- teite- erj ultgeversjbedrijf bestaat dit Jaar vijf jaar. Dat vier je, Maar hoe. Wel. ik wilde let* voor (ie jeugd doen. Ik heb door m'n werk veel contacten tnet de jeugd, Ik voel voor de jeukt! Mteaoltien is een p romen ad ecu tl eert wat. Je kunt lef null) ate eens Kaan kij ken of de jeugd bel a nft.it filing voor muziek heeft waarmee ze niet iedere dug wordt Rec'tnfi'intecrd", ..Daar komt bij: zo'n concert Is goed Voor de hnnjie van Rotterdam Zoiets kun Rotterdam wel gebruiken. En tmxschicn dat de gemeente «n een stel bedrijven volgend jaar zeggen: We verlenen medewerking. Dan i* er iet* positiefs gedaan. Dan heb ik iets ontwikkeld. Dut doe ik graag; iets positief* ontwikkelen", Hoiviijk ging toen bellen. Doelen- directeur Verbist was enthousiast. RPhO-directeur OMerlre bleek al even gees td rif lig en dirigent Edo de Waart („een geweldig positieve jon gen") vond het een fijn idee. En wat kost dat stuntje nou? Ilord|)k «egl dst Ik dat woord stuntje beat mag gebruiken al* ik dat wil. Maar of dat bedrag uuu In de krant moet? 'l Valt hem In ieder ge val erg mee. Hoeveel? Vooruit; In de orde van grootte van tien mille. Dat vait mee, hè? ROTTERDAM, zaterdag. De heet C. L. M. RoietnOnd. ltd vun de Rijn- mohdratd, zal door zijn fractie (pvda) worden voorgedragen «U opvolger van Oe heer J. Nederlof, die oul*rv#u om. gezondheidsredenen zü» functie al»; gecommitteerde heeft moeten neerleg- gen. Do heer Nederlof wa* hnofdzakc- lijk belaart met de behandeling van j vraagstukken betreffende hot verkeer. De heer Rozemond k In het dage»; lijkt lover» journalist. W. J. HORDIJK jeugd is positief Er, 1 half mir naar Duy». Hij ■jvolijk. fijr,, n rt over- Kn rii-1„Maar ra het belangrijk -1t wou-n? Ja? Nou ja. ik heb een z.'iAebjkiï gecV. ik derde meestal aan m'n werk en d,ri praal Je er mees'al o<zk over. M'n werk is m'n hobby, dat kun '.'■ch?" Oud IIH5-supporter Hordijk zt-«t nog: ,,'t U toch geweldig wat Tom Okkfsr <l«ar op Wirmblcdon faat zie»? Kn wat H« Nederlanders in de Tour de France doen? Dan word je wetr hcIeriiHMl chaiivinLfitisch. Ik kranten nirt goed. geen 'ijd, maar d« vcr.il a gen van de Tour de F.-uncc sla ik t«K-h met nvf-r", FN dan keert Hordijk weer terug naar zijn tnzsirie».. Hij geeft het vacature periodiek Korrlakiten (oplaag 315.000 exemplaren) uh en voorts het blad Good Luck, voor jenige ge slaagde menden. Iedere eindexamen kandidaat krijgt dit blad drie keer in de bus. Die opzet ipaat veranderen. Het moet een periodiek worden, v:r«jr. Hordijk, want er is behoefte aan zo'n blad. Wat ittaa: er nu a?'einaal in? Een iiv'.urvtew met Pa ui van VHet, een interview m«t W :lh»m Duys, een verhaat over de lx>n<len«e mini-look, spoit, dingen die de Jonge mennen Interesseren. Hordijk: „Ik wil dat blad uitbrei den, Ik wil jonge mensen aantrek ken <lle de pr<«blemen van de Jeugd kennen". Is Hordijk een idealist? Hij antwoordt koel registre rend: „Nee, ik sta met mijn beide benen op de grond". ROTTERDAM, zaterdag. Rot terdam zal er een nieuwe school voor gewoon Inger onderwijs bij krijgen. Deze zal worden gevestigd in het schoolgebouw aan 1I3 Delft weg 52, Al dus een voorstel van b. en w, aan de gemeenteraad. Dit zal Ki whledcn a's gevdg van de vrrhuiïing van vele gezinnen naar OverehL'. Het aantal leerlingen van de aan de Delftweg 52 gsvestlgde af- cieling van de „Pieter van Aseh- achool" Is daardoor gjstegen tot DH. Het Is daardoor mogetijk deze depen dance te verheffen tot een zelfstandi ge schoot. LIET fi.ET.-mannenkoor heeft gi*- terivjnd een oncertuitvoerlng geqeven van BeD.ni'i La Sonnombula, (:er. aa»f;c'Vdt«lijfee opera voor min naars van zoetger/oo.sdc aria's. Da? gt-bcurdc in de grote Doeicazaal. u:e behoudens de rijen boven het podium volledig bezet was, waaruit weer bleek dat de attractiviteit van de nieuwe concert».avooralsnog on- we>;ri aanbaar blijf Het gen temde mannenkoor, da* de avond organ sec rde. maakte cl rel wil v;ji: cu .t» o'iikvvtkkcijd -teaa tu- te.nblc - goor P..-: St uylt gzliia waa. .r. h',p AU k Hermandad er# he: dameskoor Zarrüwe ren op:<e- n.juieri. T:of men ui h,vt zingen van deze scb.re wel een.» ren te viakkc to ;nvormu«£ aan. met ah gev-olg niet volledig va ontplooïng komende ex pressieve nuances, aan eerlijke pa thos kwam men weinig u-kort en wat partijvavtheid betreft voldeed het koor e v"11 eens. aan vrij h«>« e e isen Van mirxicr drxtrwrrchte s'udie ge- n»:gde «oms het spel (met name de rijkers) van he ..Rdte-cistm Odc- ra- ':n Symf-^rvec 'k f.en n-,tvi'b!e van uve-'.'iem gern.'-mc-erde beroco*- nr.nic*., die :n >nd -c o-kfs- en hun emplooi hebben. De vooale soliste r- waren allen t>e- rekend voor hun dankbare taken, maar ze schonken rvlet alle dezelfde esthetische v(/Wlt#eri'.n-g. De bas Cor nelia SchelL de tenor Chris Schetter en de Italiaanse »<n>raan Maria dalla Spezia «fa-ven hun belangrijke par tijen geVx/fwAardig en klarckschoon weer. BovredigeiKl was ook Ger'. Lan- gelaar. maar zijn ba» ontbeerde vaak i?c 2cwemrte Monoritt-;'. De sopraan Gerrna nc Stordiau, w.er hoge tonen niet gchce! rrvocite|(>t#s tolonken. hoor den wij onlangs bt<lt'.n vo:in bij een concertuitvoering van Nabucco. De ah Blfritde Beyer moeten we helaas als de minste van het solisten-team kwalificeren. Van forcerirvg is haar w»t dikke altstem niet vrij te pleiten. S N'IEBOEB |E jotig van geest zijnde Hordijk «uat vertk-r: „lk hpb veel ver- in.niwen in de Jeugd. 7.e ia r*w»ltlcf. Ze Wil veel rioi-n. Er zijn een hcle- l«»el Junge metLsen die grote presta ties leveren. E» jonge mensen ont plooien >Htk vee] Initiatieven, 't h jairuner dat (te ouderen die Initiatie ven nog te veel afremmen". En dan moet hij iets kwijt: ,.Ik heb het zelf moeten meemaken. Al» di- reötcur van dc REM. De REM strand de op een aantal oudere regerings leiders en kamerleden. Maar nu komt er toch reclame in rie televiile, En Hilversum drie. voor zo'n pro gramma heb ik ook geijverd. Het wordt heel goed beluisterd. Een lek- kere ultZeiv.iing. Je wordt fltet d* hele dag \"<>lgt-pcnn)tt met wijze les sen em jc hoort eens wal ander* dan telkens dominees en pastoor»". Kulni-enthouiita>to Hordijk vat dc draad weer op met: „Provo's. Die jonge mensen durven hun mening te geven, ze durven te zeggen dat wij ouderen iets verkeerd cfcien. Ik vind dut ze opbouwend werken. Maar tk moet wel /eggen: voor ons 0;«teren 1U■umnatreven eens op een wa: Vioenvle wijze". „Het probleem van de jeugd isi dr ouilerm hebben te weinig begrip voor ie. Ern heleboel me men Ver geten hun kinderen door de televisie. Maar iedereen heefl hulp en advies nodig. Wc moeten de jongeren meer «Ico al* volwaardige mensen, dacht lk". JVE/t tiehxelf proat Hordijk n'«f w ye makke (ijk. Wel ot*«r zijn itt- kt«. Maar u'anii»«r hij over ip»r| m jat» prnat rerlieit «Jm ilcm die eni[/»;irw koele loon en teordf plot- jieiiuu tear in. Zakelijke Honiijk zegt: „Ik hou van «pitae dingen. Annie M. G. SohiirdL. dat vind ik een geweldige vrouw, die bewonder ik zeer. Vroe ger haar Doorsnee-programma"*, hè, Je mueat een plaatnje bU de radio bewaren, niot? Ja. En Rniif van VVtet. Ik luister liever Iwvc dagen naur ÜVVS heeft ervaren dat het gevaarlyk is om niet Feyen- ix^rd een spelletje poker te spelen, De eerste slag mag dan verrassend voor de Am sterdammers zijn gevveest, de tweede was royaal voor Feiienoord en ik heb zo'n ver moeden dat Henk Solleveld zich nu meer afgebluft zal voelen dan Guus Brox. De Amsterdammers hadden be slist niet verwacht dat Feyen- oord zoveel geld voor Israël op tafel zou smyten. Pas later aal blijken wie hel handigst U geweest. DU'H heeft aan de twee iransaetles ongeveer een ton overgehouden, FeUtrtoord heeft „tijdwinst" gemaakt RRm* Iaraêl U Immer* vier Jaar Jonger dan Plet Krulvar. Overigen* ruller» belde eluha nog ren plaatsvervanger motten vinden voor d« door hen verkoch te tpeler. Van de ren» zo ijtemler- ke defensie van DWS ta niet veel inrer owr. Het vertrek van Daan Schrijvers wa« al een geduchte verzwakking voor de Amsterdam mers, Nu ook Rinus Israël ver dwenen is. verwacht ik grote ga ten in de DWS-defenoie. Hoe Sol leveld die wil «toppen, zie Ik nog niet goed. FeUenoond aal nog «en paar goede aanvaller* moeten kopen. Als ik er van uit ga, dat Bouw- mre«ter en Weering verdwijnen. bUlven er slechts twee volwaar dige eerste elf Uitspelen» (MoulUn cn Btld) en een goode reic. ve (Han* Vcnnekw) over. Feijenoord onderhandel? sn ail bekend met Jensen, Klün- jtn en Geel» en Ouua Brox ver telde me d«t htj ook nog het oog heeft op een andere attractieve speler. Diens naam wilde hij nog niet noemen, maar het zou ma niets verbazen alt hij Charley Bosveld bedoelde. Fe üe noord heeft vorig jaar ook al geprobeerd om de Arnhemmer van Soar:* over ;e nemen. De onderhandelin gen zijn toen afgekehrt op de te hoge vraagprijs 273.000), m»ar nu Ftijcnoord ren beetje In het nauw «li. zou dit bedrag wel een» geen bezwaar meer kunnen zilt». Rl»t de ntuiiei. van Bouwmeeeter en Haak op de tranaterUrtt, b«- atiat natuurlijk ook de mogellik- htki v*n ren ruil. Een teswvvftiier voor Fe benoord ia dat WlUy Dullena heeft beiln- len om bij Sittardia te blijven. Gistermorgen was Brox nog op- Umistisch gestemd over ren trans fer van dc Limburger naar Fcile- noord, maar glslemdddag kwam het bericht dal DuUens een nieuw contract bij Sittaxxüa had g«te- kend. Dit betekent dat Febenoorri verder zal moeien zoeken naar •en „Svlekittcher." KRISKRASSEB (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdagDe oude, houten overdekte tribune van Sparta is gisteravond voor een derde door brand verwoest De tribune staat nog geheel over- eind, maar het gedeelte tussen het Kasteel en het zgn. „officiële ge. deelte" is zo zeer door het vuur aangetast, dat 800 van de 2500 zit- plaatsen niet meer bruikbaar zijn. De schade werd vanmorgen ge schat op bijna een ton. (Van onze acheepvaartredactiej i ROTTERDAM, zatertiaii. De Orsn-j jelijn (Maatschappij Zeetranspor; N.. V.) heeft drie schepen van de K.P.M. «overgenomen. Het betreft hier de zusterschepen „Schouten", de „Van Waerwijck" en de „Roggeveen", elk van circa 4115 bruto ion, die ren accomodate vuor 12 passagier* hebber». Deze in 1Ö54 opgeleverde schepen zullen door d« Oranjdijn, In samenwer king met de Noorse Flell Line, worden geëxploiteerd, en worden ingezet in de lijndiensten tussen Europa enerzijds, en Canada en De Amerikaanse grote meren anderzijds. De Ornaje-Lijn zal pas in de komen de he-fr. en winter de beschikking krij- -;en over de drie gekochte schepen, wrarna ze :ngriip?nd verbouwd zullen wortien, in verbaiwl met de speciale eisen die de grote meren*vaart stelt. De «hepen zuilen onder voorbe houd v»n goedkeuring door het Ko ninklijk Huls genoemd worden naar de oudste dochters van Prins Willem van Oranje, t.w. prinses Maria, prin- ses Anna en Prinses EmUia. Deze vlootuitbreding past geheel in het vernieuwingsproces dat zich bij de Oranje Lijn voltrekt, en dat gericht is up het aantrekken van voo d - lijn dienst geschikte eenheden ter vervan ging van dc thans te kleine en tc oude .schepen, die kjr, na de tweede wereld oorlog werden gebouwd. 1:» december j.l, werd de „Prins Willem IV" afge stoten. terwijl kort daarna de Prins Philips WiUem in de vaart werd ge bracht. VAN BUITEN leek de schade aan Sparta's tribune nogal mee te vallen, maar ook de gehe'e onderbouw werd vernield. (Van onze radio en tv-redactle) HILVERSUM, vrijdag. Dr. J. Oiinga, gereformeerd predikant, U be noemd tot nieuwe voorzitter van de NCRV ais opvolter van mr. A, B. Roojjen die achttien Jaar de verenl- guig geleld heeft en enige l(Jd geleden werd benoemd tot voonitter vap de NKU nUuwc bt'J„ Vanaf 1937 is rir, Ozinga directeur van het Convsnt van xerken inzake radio- en televlsiediensten. Verschil lende maten werkte hij mee aan te levisie-ui tzendingen van de NCRV. Voor Nederland bewerkte hij onder meer een Amertkaan«se serie van cul- tureel-rellgteuze programma'*, die onder dc titel „Verborgen schatten" door hem zeil werden gepresenteerd in 19P3—19ö4. Onlangs verscHeen van hem !n .1e serie „Op weg naar een *n;wn:d op vragen van deze lijd** een p*j;'3«ib:elr „viel:ven (v>« one (Van onze acheepvaanredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Vanmor gen b op de werf Vooruitgang van D. Boot N.V, te Alphen aan de RUn een heel merkwaardig schip te water ge laten. Het U de 5S meter lange en by na 10 meter brede steenatorter Xauwersiee' bestemd voor de aan- nemingscomblnatie Lauwer*vee. Hot vaartuig is speciaal gemaakt om met grote nauwkcurghekd ballastste- ner» te storten op zlnkotutöoan of op plaateen waar een vlak stenenveW aangebracht moet worden. Het storten van stenen op» nikst ukken moest voor- heen door ren groot aantal mensen worden gedaan. De stenen wenden vtn dekschuiten met de hand doorgegeven en zo gelijkelijk verdeeld over d« rUs- houtmat neergelegd. Gebeurt dit niet nauwkeurig, dan. vouwt de rijshoutman tijdens het zinken dubbel en kemt verkeerd op de bodem te liggen. De „Lauwerwee" atort haar lading van 350 ton stenen Wa tien trilgoten over boord Door de goten meer of minder te laten trillen is het mogeiyk de «ware stenen volkomen gecontro leerd over boord te laten vallen. Het schip wordt Intussen dwarsliggend over de zinkstokken heengetrokken. De tien trttgoten kunnen van het stuurhuis uit worden bediend, zodat men een goed overzicht heeft over het werk. Het scbtp word» voortgestuwd door een ^chtrttaipropeller,> welke via e«i oerdana* aangedreven wordt door een onder to hat schip opgestelde hoofd motor. De» motor drijft ook de draai stroom#* nar* tor aan ten behoeve van de trtl-installatie. De bemanning be staat Uit vier poraonen. Radio on televisie beste den morgen aandacht aan de volgende sportevene menten: RADIO Hilversum II: 15.00 uur; Marathon I met reporta ges van Ajax—Schoten (honkbal), jeugd-atletiek- interland Nederland—BeL gië— N ieder rhein in Be verwijk, roei wedstrijden om da Koninklijke Holland beker op de bosbaan. Ne derlandse kortebaan-kano- kampioenschappen in Haarlem, korfbalinterland Nederland—Engeland en de jeugdzweminterland Nederland—Groot Brit- tanlëW. Duitsland In Utrecht. Hilversum I: 16.30 uur: AVRO's-sportrevue met een rechtstreeks verslag van de aankomst van de vandaag verreden etappe van de ronde van Frankrijk en rrrc-fjgas v?n roeiwed- strijden op de Bosbaan, ka- novren in Haarlem, jeugd, atletiek in Beverwijk, zeilwedstrijden op de Westeinder, paardesport: grote Prijs der Lage Lan den in Dulndlgt, cricket HOCQuick, uitslagen en overzichten. Hilversum I: 18.05: Ma rathon II met nabeschou wingen van de vandaag verreden etappe van de ronde van Frankrijk, paar desport op Duindigt, zei len op de Westtlnder, roei en op de Bosbaan, jeugd- atletiek in Beverwijk, Ka novaren In Haarlem en leogdzwem interland m Utrecht TELEVISIE Nederland lit 19.00 uurt Sport in beeld met het buitenlands weekover- i'chl Nederland 1: 20.05 uurt sport to beeld met flitsen van OWO*Sparte (honkbal) DWS—Feljenoord (jeugd) In Amjtecdam, Wimbledon- kampioenschappen In Lon. den. kortebaan-kano-kam- pioenscbappen to Haarlem en roeien om de Koninklij ke Holland-beker op de bosbaan. Nederland II: 22.05 uur: Sport Iri beeld met een filmoverzicht van de van daag verreden etappe van da ronde van Frankrijk. Hoewel de competitie beëindigd k komt deie tegenslag voor Sparta op tta bU«onder ongunstig oreoblik. want volgende week zaterdag spelen de Spangenaren op eigen veld ren oefen wedstrijd tegen het nationale elftal van Hongarije, waarvoor veel betere- stelling beetaat. De wedstrijd rul In leder geval door. De brand werd omstreeks zes uur door een brandweerman, dr.e recht tegenover het Kasteel woont, ontdekt Omdat hij mee wie dat er een auto io brand stond, maakte hij aanvankelijk klein alarm, maar (toen bleek da? de bouten tribune vlam ha-d gevat, werd dit ver-nderd in middelalarro. Een geluk bij een ongeluk was d«; de wind gunslig stond. Toen de brand- wear het vuur had geblust, leek dt schade van de buitenkant af gezien wel mee te va Ken, maar toen men een kijkje ging nemen onder de tribune bleek de gehete onderbouw te zijn verbrand. WaarechUhliJk de brand ontstaan door kortsluiting tn een schakelkast, die zich onder de tribune bevindt. De eontractspelers van Sparta zullen hier door voorlopig ook geen gebruik kun nen maken van de ItehtimrtalWe op het trainingsveld. Sparta hoopt zo snei mogelijk met de herbouw van het vernielde gedeelte te kunnen beginnen. Hoewel d« bouw vakarbeiders binnenkort met vakantie gaan, hoopt men de tribune nog voor de nieuwe competitie begint (14 aug.) klaar te hebben. (Van on*e sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Feijen oord speelt vanavond tegen Laneroni V leen «a zonder Rlnus Israël. De «U- dionclub Is nog niet In staat om de Amsterdammer op te stellen, omdat nog niet alle formaliteiten «fln ver vuld, die met de transfer z(jn gemoeid. Piet Kruiver wordt nu vervangen door Kick van der Vall, Feijenoord zal vanavond een beslis sing nemen over de aankoop van de middenvoor van Telstar, Ruud Geels. Manager Guus Brox heeft gisteren weer onderhandelingen gevoerd, die naar zijn 2eggen gunstig zijn verlopen. (Van onze handbalmedewerker) 5 ROTTERDAM, vrij dag. De strijd om de enig overgebleven plaats in d< over gang «klasse krijgt de komende weken i|jn vervolg. De drie kandida ten EMM (Middelburg), Foster holt en bet Roterd&mse De Schutters moeten wederom In een halve competitie trachten te bepalen, wie de gelukkige is. De elftallen toonden in de eerste promotie-comp&tótle vrijwel geen on derling krachtsverschil aan. De Schut ters verloor met 1615 van EMM en wm van Posterholt met 1211. De Middelburgers verleren met 10—-8 van dr itmburgers. Op neutraal terrein, het gemeente lijk sportpark van Tilburg, komen de Rotterdammers zondagmiddag tegen EMM in het veld. De z want-groenen kunnen in hun sterkste opatekUng aan treden. Trainer Vos aarzelt nog met het be kend maken htervan, aangezien hij een keus zal moeten maken tuesen Noor denbos en Van Daele. De eerste heelt dankzij zijn gettochrte attetdekitrainjiig veel meer conditie, maar hij beschikt nog niot over de gewenote controte. Van Daele kan met zijn harde scho ten de matohwtnnaar «Ijn. De Sohutiers heeft de kans dus vol komen in eigen hond- Hopelijk zal het deze grijpen, want een overgangsklw- »«r meer in de op een na grootste stao van ons land la beslist gec-n •overbodige weetoe. (Van onie sportredactie) ROTTERDAM, saterdag. Dkk van DUk, de topscorer van het betaal de voetbal tn het afgelopen eeiioen» heeft tlch by SA.V. op de transfer- HANDBA HJet laten pliutsen, Voor de Sobledanuner hebben reeds dlver* verenigingen, waaronder enkele ew* dtviate-clubs, grote belangstelling BOrrSROAM, tsimdU- - CUl» ItoMM m CS8M (MfcUnïfoh «Bun* voor de «tut*»» 6* oompetWe die op 2 Ju# op het CVy* terrein wwdt gespeeld. Aersvang drl*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1