Golven nabij Kudelstaart te hoog voor veel deelnemers Afstand tussen Sparta en Nicols bleef gelijk Esso STOP 'N TUGER IN UW TANK 1 .EXTRA •IK-W -jv- ROB AD AN HEROVERT TITEL STORMACHTIG WEEKEINDE OP WESTEINDERPLASSEN SCHOTEN ZORGDE VOOR VERRASSING Feijenoord verdrong Tilburg GEURTS WEER STERKSTE KANOVAARDER EüEg AALSMEER, zondag, I)c y.rvcn nauiniwerkend#* r- tifèJ Outsiders Twee favorieten ESS l EXTRA Ais u Esso Extra tankt rijdt u zuiniger. En veiliger: want Esso Extra geeft uw auto de kracht om vlot te reageren! TIJGERSHIRT 1.2315 1.SO Geen pardon Machtsvertoon Goede kans SS L5 UITSLAGEN VAN WIELERCLUBS ,vf,/ I Van mtsee sEcilmcdewrrtter Amsterdamse rn Aalsmeer»#? zeil verenigingen. dit- jnur» lijkt* rle Wmteimler yeiltveHfilrijilrn orgHiii»' ren. zijn hun wedMrijd- reek» «tommrlitig begonnen. Met WJïidkrneht 6 tot 7 ging aleeht* rm klein gedeelte van het aantal ingeschreven jachten zaterdag van itnrt. Heel wat zeiler», vooral in de kleinere klitsaen en de li- groepen, waagden het er «iet op. Zondag ivaren de weenomslatuliglu'den heel wat gunstiger en haalden de meette deelnemerzander averij de flnitih. 7-^m DE kleine Vaurseris hebben hoi dit weekeinde op de hoge golven van de Westeindw erg moeilijk gehad Hier dansen re in het vooude-wfndse rak naar de volgende boe- Voor do declnomcr» in de ktempre klauan wa* het zaterdag bijzonder moeilijk. Onder Mn de plu bij JCu- delulaart «tonden hwee golven, die de «luurlieden ven BoLo'i, Flying Ju nior», Vaurlen* en endere kluwen voor grote problemen telden, vooral omdat JuUt tn dit gedeelte een groot voordewind* rek wei geprojecteerd. Zelfa de Flying DutchcnaokUuee tel de heel wat uitvaller». Van de 25 ln- geeohrtvcn Jachten vererhenen er ilechte dertien Mn de atari, maar hiervan haalden aleohta drt« deelne mer» de finish. De mlnate moeite met water en wind had Fred Imboff, dit ver voor aljn twee overgebievw coft- curreoten Laagwater en Van der Horat de aankom» tUIn paaeeerde. Hal verwege de wedstrijd «peelden ook Jongen eel en Schooneveldt nog een rok maar In hat voordewind#» rak sloegen bekW reilen met de apinna- ker op om. AUean Ferry Laagwater, die In dit rak met JongeneeJ en Schoo neveldt hel dual uitvocht om dt twee de plaate, bleef overeind. De Amaterdammcr haalde Üjdig' zijn spinnaker omlaag en werd twee de Zondag namen I^aagwater en Schoo neveldt vrij kori na de «tart de lei ding, by boei 1 op d»> zeede plaat» ge-{ volgd door Fred fmhoff Maar in nel tweede kruUrak «tuurde Irnhnff zijn •chip bekwaam naar de eeratc plaat» Vlak voor de flnlah raakte Bark nog In duel met Jan Schooneveldt maar zonder auece» De AaUmeerie boten bouwer en zeilmaker bleef Hark voor Forry Laagwater zakte terug naar <1« vijfde plfia!*, rjiïujr werd toch nog vierde, omdat Heiki* Blok door een te vroege etait werd uitgeaioten Fred Imhoff «lont door zijn iwt-e eer»te plaatsen bijzonder «terk voor de Hoofdprijs En de Valkenklatae heeft outalder J. van der Smit de leiding. Zaterdag «tuurde hy «Dn aohlp ala eerate over de lijn en aondar behaalde hij een mooie tweede plaate, achter de gerou tineerde ltd tloope. Opvallens la het zwakke idllrn van E«on Hoi! von den flaiitnen die met ren store v^n 4(1 vr(JwH geen kan* meer maakt op de hoofdprijs. Ijshockeyspeler Arle Klein, die ratrrdag lang op kop aelf- de, maar Van der Smit in de laatste rakken moest laten passeren en twee- da werd, kwam er aondag niet aan te pa» »n finishte op de achttiende plaats. In ilt llegenbogdn ging la'erdag in het bi i'm van ri .ace de yrijd tussen Van «bi Vi-lrlc in Bakker, du» liuorri aan tiomt mn <rv l vldn« vurhten, op ruimt' «ff and toen mg gevolgd door de «eb o ders Do Goederen, de oude bv manning van Ut genboogroliei John Hofland Dr laatste heeft zyn nieuwe bemanning blijkbaar nog niet voldotn- dt opgeleid want beiden «loegen zU zaterdag overboord waardoor Hofland de i'.rijd mow. »*üken Ook in de zon de gwedatrijd draaide De Goederen uitstekend mee en finishte Ach'er BakKet en Gebult op de derde plaats In het ij Uit'meen k loss jri.cn t •Laan Dc Goederen en Gebult gelijk op kop De nieuwe Tempo Sow-klawe had hjt zaterdag by de harde wind bijzon der moeilijk, want *!ech.« één deelne mer haalde de finishlijn In do Flnnjolien heeft de Jeugdige F rod Beck, die dit seizoen al eerder de aandacht trok, met een acore van 1—3 de leiding. Han» Willem*, die za terdag niet kon «tarten, behaalde zon dag een schitterende overwinning na dat hij halverwege de wadatrüa nog op de derde plaat» zeilde De Solu-klaaae, met 40 deelnefnera bijzonder «terk bezet, telt twee dul- dtiUke favorieten, namelijk L Damsté, en VA de Knoop, dl* respectievelijk met een «core 12 en 3I de leiding hebben Mei twee overwinningen lijn F. RU«- dijk, C. VUser, fl Krult, H. de Ruy- 'ei, H Vrolijken L OallUrd duide lijk fov >rlet voor dt boofdprl)» !n dt Spankar-, OlympisJollen-, Schakel-, Pü-npuz-, S'e.-n- »n 12-voet»Jollen- klasten (Van onze honkbalmadewerker) IIt HIWHI ROTTERDAM, iiglilnt'ill zondag De stnjd om de landstitel tujsen Sparta en Haarlem Nicolg gpitat zich fteed» duidelijker toe. Sparta ontnam OVVO zijn laatate iliufie* door een dubbele zege (101 en 4—2). De landskampioenen hadden het moeilijker tegen ABC. Beide wedatrij den werden weli#waar door de Nicols gewonnen, maar de 54 thuiazege kwam op bij zonder moeizame wijze tot gtand. Schoten zorgde voor een grote verraaeing door Ajax in Amster dam rhet 76 te kloppen. 8paria heaft op Nlauw Vrealuat bfi- b on der vee] moeite gehad om aich OVVO van het lijf te benden. In een engeoina matte ontmoeting wonnen de Rotter dammen ulteindtiyk met 4—2, nadat «e in de eerste aUgbeurt tegen een 2—0 achterstand aankeken. Hamilton Riohaxdaon legde in de derde Inning» de baai* voor de zoge.. De lange Antilliaan sloeg toen de bal! over de afrastering en de se homo-run bmoht de ttand tot 21 temg. Over tuigend waa het «pal van de Sparta-1 nen daarna aUenmlnet, maar toch, zou OWO-werper Van de Bovenkamp' nog mosten toestaan, dat Boute, en' IV.ohardacn (2x> de thuiaplast bereik ten. OWO wsa duidelijk v«n plan voorj de 10l nederlaag anel revanche te nemen. De wnrte slagbeurt opende Stroker met een tweehonkalag ao toen de oud-Spartaan José Faneyts zijn voorbeeld volgjde. betekende dat een 10 voorsprong voor de Amsterdam mers. Nadat Hamilton Bichardaoni kort daarop een hoge tik van Wun Crouwel half vallend op voortreffe lijke wijze oneohadelljk had gemaakt, profl'eerde Fanevle van een mlaver- s'and tuaien Hloh»rdeon #n John: 02. (Van onae teunlamedewerker botterdam, aooda#- ■tauua En de afgelopen week werden op hai NsnljSo-tennispark de Rottardanaa dMrlota-hamptoensehap- pen rebouden. De heUag^elltsg hier voor wm deee keer heel wat groter dan vort* Jaar. Er «tonden een kleine 354 partijen op het programma. In bet A-tournool heeft Rob Adan na «mksüe Jaren de •Miel weer oena op rijn naam gebracht. Dit Jaar echter zonder te «pelen, daar Burkl zioh we- gena «en eender opgelopen enkolblcs-1 sm^terug moert trokken uk da olrui- In da afdeling B ««gevierde Jan HoitÖJk. In de eindetrijd tege« Henk TljvolKtn maakte aowel Hbrdljk ali Itjvoleljn onnodige fouten, vooral bij het serveren. Mat rustig «pel bleef Jan Hordijk eyn opponent In drie eet» dc baas. By de dames prolongeerde Anne- mleke Blom de tiled Zü gaf haar part ner en clubgenote Eotinitfh geen k«n« om de vaafehvid dn haar spel te breken O* oMa*«n v*n dt U«Wt* ronden w*- vêr* Nt)«boer O-a »- *Tn» «rulfcr t» wwn v«n 1 U-tosra«oi, llervn-^Aktlepel. H*tv» •Uitf- *«M»n Tiyv»l«Ui>--öurtU 4—4 O—S doour Burkl. tOottllJk ver«l Kwyp»i —1 UfcxhtrlM:^ KÓnÜjK \er«! Tyve- litrtM: 4—4 D»m«i-*nkHip«l. lUSv* Wruwtrl> c \er«! WrttWtrUdi Bwrn verst tnej Ytpnut O-i 4- fAducrtentte IM J jfc ij ri i veml nwj En-Ungh o— IKreti-aubbskptl, K»h-« WndstrlJdvn- H t Leeuwen en Stis v«.s Btja #n lAthr- - Ilorujjt «n huimi'hiu» mei Bton sn Mortem voiel Duin i - - - en 2Boi d Pota 4—j 4—1, mei ïnfctnfSi onlbk v»n< mtij V^am« «n Atumphlu» 1—ev EaiwftarUd wortk tater gsepeew DuTMM-dubt>«a»p«t niet r*apMCd C-tMrftAAl. f|»r«n-*nk»U)>«l, «»>v* rtnd. «trtMatf Bfo*r«n wtnt «onder «piwn ven d» M*, VWi Voorden vend UtwWnbe.a O-a 3—4—fl Bndinrtfd V»n Voonlen v«rk öowm» >—41 O-4 a—7 D»mei-«nk»lip«L HaX-« eln<i«t-y<len me. V*. Vru*t verat maj O Vwchnt m»J V«n VoooMVn veril m«J M V'i»»c4i»r SUui- strlkt mevr Vru«t v«r«t ma! Vsn Votv- d»n 0—4 4-C 44 i V«n Anhwm en Oteebart» Ho< an T van RUn S-0 O-l Cirwl.' r: tinRkmirarg «n Séh*r vwal V«n i «n Gl»iOar4» 10—O-a aanbieding voor iedereen zolang de voorraad strekt: Ideaal voor sport, fiets, strand, vakantie, enz. O» BMIU d -a«*bb«iip »t. mnkkHjd' m«j. K«un» vrrk n*ti XoMC*twa*i K«un«n «n LhvdTith»-»1 Sc«to*ck*r «n KWktbtckir •—4 9—Of 1 D«m«c-4ubacl>p»l. ZlrakWrikl m«| M tn«d L r-n 8ttkk«l«rti» v«r»l tnwv r WiMwi «n m»J d» Wliyttr I— 2 matan Tt/delt/k bij Esso deolsrs, die op deze extra aanbieding wijzan met aan raambiljet. Compefitic PrvttotJa uur kiluut Btcko. WW» 0~fo«sVHUUtf»r«b*i-f A 0-4 tTH UOftkidt takJMM). TN d« derde Innings sou Sparia 1 voor de tent* maal terugslaan. Richardson kende geen pardon mei werper van de de Bovenkamp en over het hoofd van de vertwijfeld springende Faneyte verdween de bal bulten de omheining. Hel betekende de eerste en naar later bleek enige home-run van de ontmoeting. In de vijfde innings zagen dj 3 üOO toeschouwers Bonts na een stootslag van H-nJnks en een honkjjlag van R cha'tlïon d? gelijkmaker scoren. Nog in dezelfde innin®» naman de koplopers van de hoofdklasse de lei-j ding. Nadat de goed spelende korte- s'op Harry van den Berg door «en on-| regelmatige atootslag van het strijd--; toneel wa* verdwenen, gaf Van de1 Bovenkamp zijn collega Rudi Dom, met drve honken bezet vier wijd i 3—2 Na <4e zesde innings w Sparia nog even i*i moeilijkheden ge wees 1 Na wat onvriendelijkheden rondom de OVVO-dug-out, waarbij Hanny Urba- nus zelfs zo onverstandig was met het pt»bJ»ek m discussie te gaan, wa ren de Amsterdammers dicht by de, goLijkmaker, Karei Crouwel werd wel iswaar in het verre veld ultgevangen I door Fabric, maar broer Wim «tondj op het derde honk. Een feilloos aan-, gegooide bal van Fabric op het tjhula- honk verhinderde echter «en Amgter- dsrru puftt. De prestatie van dei Spartaan werd terecht met een ova tioneel applaus gewaardeerd. In de acht»te lrmm®8 toen bU OWO Van de Bovenkamp ztoh door Adriaans had laten vervangen en bij Sparta Bouts plaau maakte voor Van de W 'A, pêoflteerde Hamilton Richard son uitstekend van een fout In dc AmsterdanVfe defen»te. Met drie hon ken bezet en een man uit, t'et derde honkman Le Cuivre een aangooi van achtervanger W3»n Crouwel glippen en, de «nelle Richardeon bracht <te ttand! op 4—2. f)E weditrUd In Amkrihm werd door Sparta met groot* maehta- v er toon (10-11 gewonnen. Simon Ar- rindell beweea in deae atröd opnieuw *Ün groeiende vorm. Door twee home run» werd hij de sucoeavolite hitter1 Van Nederland. Werper Flip de Cuivre (3—3—12) 1 kon zich moeliyik handhaven. Jaap de Kon Log daarentegen wa» met 11—3— d in blakende vorm. 1 De homerun van AsvtndeU to dei eerste inning» gaf Sparta het nodige t vert i-ouwen In de vierde innings «coorden Fa bric en Auauacinua op een honkslag van Bouts. Rends In de volgende «lag- beurt brachten Richardson en Arrin- dell op korte tikken van Van den Berg en Fabrie de stand op 50. In de wven Inning» waren de twee- 1 de homerun v»n SUnon Arrtndell «n een driehonkslag van Harry van de Berg, goed voor twee punten. Nadat OWO dbor een homerun van MartM In de achtste inning» voor het enige tetenpunt had gezorgd, werd Hudson Joh» door eer tweehonkslag van Henk Auguettnus .4 de negende Innings binnengaaiafen. Plet Bout» bepaalde vervolgoo« met ee home run de etndcland op 10-1. IN de tweede klaas* heeft Feijenoord aich niet van «Da «tak la tan bren gen. Na een spannende rtrUd boekten de ftotterdanunen aeo 1—4 everwin ning. Me: Marcel de Bruyn aan hst hoofd van de defensie excelleerde bij Feije-! noord Aad Brox, Huub Kohl en Jan van Gend. D» Tilburg»* werper Ds Brouwer had hst tegen hst Botterdam- se slaggewsld bijzonder moeilijk Nadat Aad Brox kan» zag het twee de honk te slelen, bracht een stootslag van Wil de Wairdt het tweede en der de honk in Rotterdamse handen. Ver-1 hel en Kohl offerden zich bekwaam op en daardoor scoorden Brox en Dc V/aardt. Door dtz* 20 zege nam1 Feijenoord met twee wedstrijden min-1 der geapeeld de leiderspositie van Til burg over. dc nederlaag van Tilburg heeft BFC nog md goede kans op de (wacde plsata. De Rotterdammers namen tegen lUaenkamp geen halve maatregelen (11—0). AI spoedig nam het «terk verzwakte RFC (niet minder dan ze» spelers wa-j ren niet beschikbaar) door Smita enj Kauwenberg tn de eerste, en door Bla-i dek en Klaverdijk in de tweede innings duidelijk afstand van zijn tegen»tan-[ der. Bij het Ingaan van de vlede innings imeit de »:r!jd twintig minuten ge slaakt worden, toen werper Rijnberk de bal tagen zijn hoofd kreeg Hij werd naar een ziekenhui* vervoerd en Van Aken nam adjn taak over. Ook hij kon RFC echter niet bedwingen. HAN URBAN US van OWO heeft vei Dg he* eerste horrk bereikt. Rechts Hudson John van Sparta. T^OOR f-' heeft «rsprong hadden genomen,! Hazenkamp terug. Onder] 01 voo; sloeg De meer door een home-run van Winke- nlu* werd de achterstand tót 86 te ruggebracht, maar verder Het RFC het mei komen. Drie honkslagen van Wim TUmaas, Jan Bos en Biedel leverden In de achtste innings eVenzovele pun ten op en dat bepaalde de eindstand op n—6 In de derde klasse staat Neptunu»! met nop v\jf wsdttrijden te svelen nu zes punten ooof. Zelf tcotinen de Rot-1 terdommers met 70 von Bloemen- j daal en de naaste concurrenten SVL en The Hatcks verloren beide. Neptunus had na drie mnmgs spe len al een 50 voorsprong door honk-,- slagen van Corpeleijn, Hof. Louwe,1 Sprundel en Lupgens. De Rotterdam- mers kwamen defensief sterk voor de i dag. Werper Han* Bouwen wa* de grol* ulübltnker (50—4), terwijl he* binnenveld eeu zeer betrouwbare In druk maakte. Cees Cu'lenberg voerde de stand in de zevende Innings tot 7—0 op door een homs-run te slaan (Van een onzer verslaggever») HAARLEM, zondar. Anton Geurt» heeft zich op bet Noorder Bal ten dptarae in Haarlem weer de »tetf- «te kanovaarder getoond tijden» ie kampioenschappen van NeflerUcö korte baan (1000 meter). Elndhovenaar greep de titel In do -v I-klasse vóór zijn grote rivaal Paul Hoekstra en de jonge Bram Muusse. Zijn tweede titel in dit week einde bereikte hij «omen met Hoekstra in de K II. Muusse en Runeman wer den tweede. In de K IV was Quo Vadii met de vaarders Mutisee, Runeman, Bu.nschoien on Kracht sterker dan de gebroeders Lagerwey, Roeterdink en Wagenaar van DKV. Bij de dames (500 meter) bleef Mie- ke jaapie» van De Geuzen opnieuw haar clubgenote Thea Duif voor. Sa men werd dit Zaanse tweetal kam pioen in de K II, vóór Thea Helder en Maria BHjleven». i (Advertentie LM.) HoofdUaau) Spana 14—Je k Naoaa» ia—ia OWO 14—17 A>K 1*—1« Laalekw 10— 8 Wawen**{ T— 4 HAaaiUtaoip 4— D«rdf kJUH A; HVA 15- 9 13— 4 13— 4 N«pw*w» 9—ia aha s—ie RlnMMiAM a Tweede W Tiamng aaae Cl 1—14 613 10—13 Vr* H**4c» SRA a 8 8 a- a a— a ROTTERDAM lOtxUf UIu1||id *W\ door «ItUrrolub* c»houd«a triinlngiritun in dit »!f«lop«a wttkilnh, p«d»*lrt(ld»r« Covrcur BchJ»d*trv; A-kl W Km In 1 00.40. 1 H. StoUe (p): J R V. d Wal (P): 3 A Xo«t«r (pj; 4 S Pie- ter« (C): h. de Pigter IC); 4 A ven leeuwen, 7 C. v»n Dorp; a H Hamwijk. C. Smit (»Uen P); 10 P. Heystar (C>, a-kl. 40 km in I00.M l P. v»n Wpic, 2 D Döiahoorn: 3 H Pertor»: 4 G Smit; 5 C Vrolijk (allen P>; 8 J Hamer» <C>; J Bergkotte is», I c Bermon (P>. 9 M Drop (Cl, 10 c. V«rm«»t (P), A-Jtin a km in 39 K min 1 H Rietker ken (S). 1 Th v, <L LeUt (P), 3 M Moer man; 4 f. H»n«n'J da Refter (*U»n Cl, B Bak 1 R. Po»;' I P v a. Wart («Ben A. SotlavaU; 10 J Koak (betdan P), - - BUden- Blom n. wuow, iv nw ldwii 3-Jun. 11 km In M 41 min. i J. 1 Jlwnar (Cl; X keaMijk (C); 3 R 4 G Hoaman (P>j X4of1flïïro!t* B. J«nairn,"ai-ifl: t J. vsn Dtjk. *4 11. B-kJ. t M. V«rw«r. 40M; 1 J Morel, 511«; i, NalwrwTL 5». 10; 4 K van 5 Jf. v«n TUbunt; 4 J. Joritama. r 1 Bezen; S B, Btone. 9 H, van DilMn, 10 H- Kattsma A-Jud. Ukm 1L Vtrwey. 38.1X. 1 J. van Her*. 31». J J VoUebrtcht, *07, 4 j. UlihauerM. 4 R. Langfcrul»; P. Undauer. B-jun. I A. van Heelt, 4100. km t.M{ J A. D«kan»; 4 J. lCuuratra; S D Dop; Al I» kamperen aen «portlava bezigheid, het It toch heel nor- mul, dat Jong en oud elcan «telt aan de nachtrutt en het heerlijk luieren en nteci-doen overdag! Met deze gedachte kochten wij een grote partij Camping nu- truien en camping-platan (die Ideaal zijn onder de sfatpxakj, voor prijzen, beduiden lager dan normui. Camping matrassen van 100% polyaethar, In fleurige creton ne uitvoering, Welig. Camping-platen van Polyaether uit één ituk, gerold, voor tien tallen doeleinden Campin*matra SSïieOxlcm C»mpingPlaten 60*180x2 cm Morgen begint de verkoop van deze Polyaether campmgma- truien en pitten, op onza Camping-afdeling, 2e «ta'ge, een genot en «en comfort voor Uw camping. GMn tef. êf ithrlft. twt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1