Schiedam wint met de hakken over de sloot Oude man beroofd S.G. gaat uitwijken naar Rotterdam Schiedam gpwmw Krappe zege op HHC SCHIEDAM H.v.d. VAART REDT IN DE 9e INNINGS Twintig dieren omgekomen bij brand Veteranen deden het nog bést Van der Horst exposeert in VI 65 p™ 7^ Eén Engelse rederij vaart weer Booreiland Sedco 135d gedoopt A. v. Buytenen begraven DRIE JONGE N1EUWLANDERS AMATEUR- STRAATMAKERS Tr-f ■yh'': „Schijn" Eerste Engelse nn •n Noordzee fyperunlo-agendo J. G. Beekman onderscheiden Anjerfonds geeft 2.0ÜÜ,— aan Burg. Van Haarengroep Concert van Dockyard Toernooi van DUS 5 <6 pw) WO? *5 Raad bespreekt zwembad en sporthal Schoolvakanties van volgend jaar j reeds vastgesteld Feike Asma in Grote Kerk NIEUWE ROMANCE SOPHIE K.v.K. bespreekt Schiedams verkeer en N.S.-dienstregeling Alle kandidaten MMS geslaagd Voetganger onder bromfiets KOERIERSTERS 'ÜV-.' s. maandag 27 juni 1966 - pag. 5 (Van een onzer sp or tverslagge vers SCHIEDAM, maandag ^Schiedam" heeft een goede en rolkomen verdiende zege behaald ep koploper HHC uit Haarlem,: jnaar deze overwinning moest in je negende en laatste innings nog oit het vuur gesleept worden, Bij b 5—1 voorsprong van Schiedam j tonden de Haarlemmers namelijk' in de negende innings nog op 54 tomen en dankzij Harry v.d. Vaart werd het gevaar voor meer- j fcre Haarlemse successen in dej pond geboord. DBS fa in Den Haag tegen ADO niet MÏonkba! gekomen, want daar stak fcrecen een spaak in het wiel en DRZ inot ln Zwijndrecht tegen de club: na die naam ook al op een 54 zege. De HHC'ers gingen in de eerste slag- teurt voor nul aan de kant en toen toamen de Schiedammers al reeds in it eerste slagbeurt goed voor de dag. Djpfcer kwam op de honken evenais i.<L Vaart, Met een goede honkslag mi de goed op dreef zijnde Henk Kem- pea, kon Lupker binnen komen 10 i i Vaart kwam op het derde kussen a Kempen op het eerste honk. Door de pogingen van Kempen om een honk ijtWen werd werper Hofkamp ner- fflosen daardoor kon v. d. Vaart van- «f het derde honk over de thuisplaat toen (2—0). Ia de tweede innings konden de Bodemmers een tegenpunt scoren far verkeerd aangooien van Reinier- it. Wemerman van HHC zorgde voor 4 2—1 stand. De HHC'ers bezetten au twee honken, maar de routine fikss liet zich door v. Ruiven ver- tjalken met een. verborgen bal en rrd uitgetikt. Van Ruiven zorgde er ror dat de HHC'ers aan de kant oosten. OA in de derde Innings sloegen de tóledammers hun slag weer, nadat HHC met drie nullen aan de kant cask, Door goede houkslagen kwa- m V. d. Vaart en Vermeulen op de taken, Henk Kempen zorgde ervoor, steen verre tik, dat HaTry v. d. Vaart kot 31 kon zorgen en Vermeulen q het derde kussen belandde. Een totsiag van Reinierse werd door het ffiJE-veld slecht verwerkt en ook Ver enten kon over de plaat komen M), Kempen kwam daardoor op kt derde honk. Terper Hofkamp van HHC liet de ki vallen en op advies van seheids- «tMer BUtterswijk kon Kempen bln- «ÉMnen (5—1). De arbiter be- léwwde bet geval namelijk als Tot aan de negende inn ings bleef het naar toen sloegen de Haarlem- uti verrassend terug. Nadat zij op k» nullen waren gekomen, kon J. to op het eerste honk komen en Baas kwam hem gezelschap hou wt De geroutineerde Talens plaatste «M siootslag, waarop het Schiedam se kU slecht reageerde. Dé twee „Baatïjes" konden binnen-J town en ook Talens werd over dei wspteat geslagen (54). Alleen Smit: HHC bezette nog een honk, maar! ferj- v. d. Vaart zorgde ervoor dat) ■«geen schade meer kon uitrlohten. •«rwaar een zege met de hakken de sloot, maar daarom niet rnin- *r verdiend door de „Schiedammers"! •terersresultaten: HHC-Hofkamp »-5-T. Schiedam-v.d. Vaart 6-1-4. (Yan onze scheepvaartredactie) ^OTTERDAM, maandag, Bij de- 2*men druk bezig de laatste j te leggen .tan de voltooiing van MMydegg-f „Hugh Gordon", een "tWtondere Installatie gemonteerd •teil reusachtige ponton. boopt aan het eind van deïe 5J In bet begin van de komende JjUatt wtrkschip te kunnen over at «Hugh Gordon" zal onmiddellijk tot gaan doen, want het plan is dat dagen met het leggen S* eerste Engelse gaspijplljn m de zal worden begonnen. Aan Gordon" is dit werk opge- i^Wvfier tachtig kilometer ten oos- de Humber-monding bevindt gitep door de B.R aangeboorde gas- In Great Yarmouth fa men C!u8D?=nen het gereedmaken sj» secties voor de pijpleiding, De pijp zullen per lichter naar de Gordon" worden gebracht, t J#?i van kerkschip worden aaneengelaat en van een rende laag voorzien, waar- wordt CCn heUin* zee se" Merkre-ckwv, la 28an —rkluoverapero. Ni konversa- v* ttno v, Glrtt Ploegatraat 18. «tag eraro, la dato d«- 6an de juho. ROTTERDAM, zaterdag. In de Zwecdsestraat is vannacht een onbekende man binnengedrongen in de woning van de 82-jarige heer P. van Klaveren. Met eeu sok bond bü ile heer Van Klaveren de ai-raen op de rug en h)j sloeg hem op het hoofd. Daarna gaf de indringer te kennen geld te willen hebben. Het enige geld dat de heer Van Klaveren in hufa had nam de In- dringer mee: slechts een klein geld bedrag. Van de dader ontbreekt ieder I spoor. (Van een onzer verslaggevers) I ROTTERDAM, zaterdag- Een! geit. twee konijnen, twee fazanten en vijftien tropische vogels z(jn gisteren' omgekomen b(j een brand ln een schuurtje achter de woning van me-1 vrouw Pompe aan de Ommoordseweg 47. Voorts gingen nog vijf ton oud pa- pier en een motor in dé vlammen op. Het schuurtje brandde geheel uit. De oorzaak van de brand: is nog on bekend. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Zondag: vierde de heer J. G. Beekman zijn veertigjarig jubileum als koorzanger-j organist aan de CXL. Vr. Visitatiekerk in Nieuwla rud-West Hij begon zijn loopbaan als koorlid; van de St. Liduinakerk en assisteerde' hier af en toe als organist. Na het stichten van de bijkerk in de Aleida- straat formeerde de heer Beekman hol zangkoor waarvan hij dirigent en vaste organist werd. In deze functie ging hij over naar de nieuwe kerk aan1 de Dr. Sehaepmansingel. Parochie- pastoor J. Oudshoorn deelde de jubila ris mede dat hem de Pauselijke on- derscheidirtig „Pro Ecclesia et Pontifi-i ce" was toegekend. Namens het zang- koor bood voorzitter M. van Alphen een geschenk aan. Tijdens de hierna: volgende receptie kwamen vele vrien- j den en afgevaardigden van kerkko-' ren de jubilaris gelukwensen- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De Stich ting ter behartiging van de belangen van dc burg. Van Haarengroep te Schiedam heeft van het Anjerfonds Zuid-Holland de verleden jaar toege zegde subsidie van ƒ2.000 voor dej bouw van het nieuwe groepshuis aanj de Schiedamseweg uitbetaald gekre- gen. „Dit blijk van medeleven bete-! kent een belangrijke steun in de zwa- j re financiële lasten en is tevens eeni belangrijke morele steun", verklaar-1 de ons de verheugde voorzitter J. M.| N. Adriaanse, tevens groepsleider. j HOEK VAN HOLDAND, maandag. De Rotterdamse harmonievcrenT- ging Dockyard verzorgde zaterdagmid dag een opanJucbtconcert in de Hoekse Bosjes, vooraf maakte de drumband een mare door het dorp, Het program ma van Dockyard bevatte een aantal zeer belui ster enswaandige werken, waarin weliswaar het klaaaieke genre de boventowi voerde, maar waarin de Rotterdammers toch blijk gaven ook ln de moderne muziek goéd thul» te zijn. (Vap een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag Begun stigd door goed weer Is 't DHS-vete- ranentoernooi bijzonder gezellig ver lopen. Er werden prima wedstrijden gespeeld en het spreekwoord „Zoals de ouden zongen, piepen de jongen" ging hier niet helemaal op, want de oudjes deden het dikwijls veel beter. Toch schijnen er al veel jongeren Je zyn. d'ie graag als „veteraan" be schouwd willen worden, want er wa ren nogal wat jeugdige spelers onder de gladiatoren! De voorzitter van DHS de heer A. Boer zal het deugd gedaan hebben, dat hij de eerste prijs in poule A Icon uitreiken aan zijn eigen team, want dat had de eerste prlji. behaald door overwinningen op SVDFW (5-1), Miartirvit (3—1) en SFC (2—1) Tegen, de veteranen van SVV kwa men de DHS-ers op O0. SFC moest nog een beslissend duel spelen tegen SVV om de tweede plaats cn wonnen dal met 51. SVV werd du-s derde. In poule B werd Wilton Fijenoord ■winnaar, omdat het alle duels won en zelfs zonder dat dc WF-doelmsui maar eenmaal beoefde te capituleren. De werfmensen; wonnen van Demos (1—0), SSV (2—0). Ureus f4—0) cn van DRZ met 20. DRZ werd in deze poule tweede! De prijs voor dc sportiefste ploeg, werd door de scheidsrechters bepaald j en vie! ten deel aan hot team vian i SVDPW. (Advertentie l.M.) Drie jonge Nieuwlanders, Bob Batenburg van 13 jaar, Jan Na- ters van 14 en zijn 10-jarige broertje Theo Naters wonende aan de Parkweg hebben de straatmakers, die de henden vol hebben met de her-bestra!ing langs de Burg. van Haarenlaan, een handje geholpen in hun vrije tijd. Zij konden het niet aanzien dat de buspassagiers, die in de Parkweg uitstappen, door net mulle zand moeten baggeren om bij het ze bra-pad over de Burg. van Haartenlaan te komen am daar over te steken. Zij hebben daarom van de straatklinkers dre bij stapels langs de Parkweg lagen een keu. rig pad gemaakt van de bus halte -naar de Van Haarenlaan. Zo bezig zijnde hebben ze toen ook maar een pad gemaakt naar de Parkweg voor de openbare bibliotheek. En door een stapel stenen op te ruimen hebben ze tevens plaats gemaakt voor nog drie parkerende auto's. Het zag er keurig uit, maar of de vak» straatmakers er hun goedkeuring aan kunnen geven is wel de vraag... (Van een ouzer verslag?evers) SCHIEDAM, maandag. De mo gelijkheden om in Schiedam nog Van passieve cultuur te genieten, d.wx. van voorstellingen gebracht door be roepsgezelschappen. z(jn door de dreigende sluiting %'an het Passage theater komen te vervallen. Zo deelt directeur P. v.d. Boom van de Schlc- damse Gemeenschap de donateurs me de in een circulaire. Om in de zo ont stane leemte te voorzien biedt de S.G. de donateurs „uitwijkmogelijk heden" door het op gunstige voor waarden moreiyk te maken van be zoeken aan de Rotterdamse Schouw burg en De Poelen, Dit bcickem bepaald niet. zo zeul dö liL'ur Van den Boom er nadrukkelijk bij. dat de S.G. de pogingen opgeeft om in Schiedam een behoorlijk thea ter mei goede tonec*l-accommodatie te krijgen. Hot „uitwijken" naar Rotter dam heeft een tijdelijk karakter en geldt uitsluitend tot de dag, waarop in Schiedam de goede beroeps-ton ed en muziekgezelschappen weer op be hoorlijke wijze ontvangen kunnen worden. Op voooratol van de Rotterdamse Kunststichting kunnen de donateurs; van dc S.G. omder dezelfde coudtties als het personeel van Rotterdamse bedrijven, togen sterk gereduceerde j prijzen, abonnementen krijgen op bv.j concerten in De Doelen en toneelvoor- stollingen in de schouwburg. Een enkel voorbeeld: zeven concer- ten voor het R.Ph.O. in de grote zaal l van De Doelen voor 12.50; vijf to neelavonden in de schouwburg, door o.a. de Haagsche Corntdie. bet Nieuw; Rotterdams Toneel, de Nederlandse Comedic, voor prijzen die variëren van f26 (voor de duurste rang. die nor maal f 47.50 kost) tot f 7,50. Ook op het gebied van cabaret en ballot z(Jn er mogelijkheden. Begin Juli verschijnt' er een uitgebreid programma van de Rott. Kunststichting. Morgen koopt U zo'n handige schosnenzak voor 6 paar schoe nen, waarmee U !n Uw kasten enorm veel ruimte en orde schept. Van solide plastic, keurig af gewerkt met metalen ophang- strip met haak voor |n de kast of tegen de kastdeur. Gisteren nog 3.50 ...als speciale aanbieding kooptU hem morgen voor Iets meer dan anderhalve gulden. schoenenzak voor 6 paar schoenen Morgen begint de verkoop vin deze luxe en zeer pnctliche schoen «nukken voor dames- en herenschoenen'. #/V3 QMft UI. Of Irtrtfi. tor (Advertentie l.M.) nu... beduidend goedkoper juist In deze maanden Is het zo belangrijk om een paar gezellige jurkjes klaar te hebben... die U maakt van stoffen uit deze bij zondere éénmalige aan bieding. Dubbel brede, kreukherstel- lende zomerstoffen, uit de series van 6.95 en 7.95 In een groot sortiment kleuren, mor gen voor minder dan de halve prijs, per meter voor nog géén drie gulden. Morgen begint de verkoop, slechts één dag,van deze pracht kwaliteit zomerstoffen, in diverse soorten en kleuren, door elkaar jgk din tW. of schrift, but. MAASSLUIS, maandag. De ge-I meen te raad vah Maassluis krijgt in del vergadering van maandag een aantal] belangrijke voorstellen te behandelen.: Ten eerste atelt het college de raad voor, te besluiten tot de bouw van een sporthal volgens het systeem Pelli- kaao. He: gebouw snoet in de Dsjkpoi- der bij de vekiett van Excelsior M ko- j men. Voor toegangswegen en een par- keerplaats is ƒ04.854 nodig. Het twee-i de belangrijke voorstel gaat over een nieuw te bouwen zwembad. Hiervoor' wordt een krediet gevraagd. Het com- plcx zou een instruetiobad met kleed-j en dienstruimten gaan beva.ten, een! openlucht zwembad en een zonnewei-J de annex ijsbaan. Ouders van schoolgaande kinderen' kunnen nu al plannen maken voor vol- gend jaar. De schoolvakanties in de zomermaanden van 1967 zjjn namelijk' voor de onderscheidene openbare echo- len vastgesteld als volgt: a. Scholen' voor k.o., g.l.o.; v,g.t.o. en b.l.o, van1 3 juli Lm. 4 augustus b, scholen voor J u.Lo. van 3 juli tm 14 augustus j c. scholen voor v.h.m.o. en kweek- schoolonderwijs van 1 juli tan. 211 augustus. MAASSLUIS, maandag. Van de symfonieën die de componist Charles Mar Ie Wldor achreer, behoort de vijfde tot een drr meest bekende althans de meest geliefde symfonieën. Feike Asma had de gehele symfonie saterdagavond ln de Grote Kerk op zUn programma staan en dit was er kennelijk de oor zaak van dat hei aantal besoekers 21S bedroeg, hergeen voor een dergelijk orgelconcert toch wel meer Is dan men zal Verwachten. In feite even geliefd en daardoor graag gehoord bracht de organist van Joh. Seb. Bach dc bekende toccata en fuga ten gehore: altijd nog een groots werk dait indruk maakt op tedere or- geltiefhebber. Verder «peelde AsnM de sonate no. 2, eveneens van Bach, De delen vivace, largo en allegro kregen een fraai* ver tolking. VLAAJtDINGEN, maandag „Laat ons deogen wijden over het vergreloht, dat ons Immer ontroert en stlohl". Met deze spreuk van oud-burgemees ter P. K. Drossaert, opende ir. A. I,. Backer voorzitter van de commissie van Beeldende Kunsten, zaterdagmiddag ln Galerie VL 65 de tentoonstelling van lino's van dc Amsterdamse kunst- .schilder en llnograaf Henk van der] Horst. In zUn openingstoespraakje merkte ir. Backer op dat er een goede verstandhouding moet zijn tussen de kunstcommlssle cn bijvoorbeeld Galerie VL 65, mej. M. Edelman, in wier on langs geopende bibliotheek Piet Klaasse exposeert, de heer Van Dorp van de Kattenhektr en de E.N.C.K. Om doublures te voorkomen moet er een culturele dienst ingesteld worden die coördinerend op zal treden. De heer Backer prees het werk van de nog jonge Galerie VL 65, die op! cultureel gebied een, zeer belangrijke! plaats in gaat nemen- in de Vlaarding-: se gemeenschap. Er wordt gewerkt met grote frisheid en durf, getuige de onlangs gehouden expositie van Ad Veldhoen, iet3 dat voor de gemeente onmogelijk zou zijn. De 54-jarige Henk van der Horstj behoort tot de kleine groep kunste-! naars die vrijwel niet onder te bren-' gen in ismen, pop-art en op-art stro mingen. Zijn werk, dat sterk aan dat van Frans Masereel doet denken, boeit, beklemt en ontroert. Het is Van der Horst gelukt, zijn sterk sociaal ge voel en eerlijkheid in zijn, uitsluitend in fel contrasterend zwari en wit ge-1 houden prenten tot uitdrukking te brengen. Nog dit jaar hoopt hij in het! kader van een Nederlan-ds-Pools cul- tureel uitwisselingsprogramma tn Po-' len een expositie vara zijn werk in tej richten. i De expositie in Galerie VL 65, Hoogstraat 40, Is geopend t/m 17 juli,! op werkdagen van 19-21 uur; zaterdag! en zondag van 14-17 uur. ToegangI vrij. i i (Van een onzer oerslaofiener®) ROTTERDAM. 2aterdao. Dier- onarcie Blijdorp probeert haar gorilla Sophie te koppelen aan Öabar, de grote QorilUtman van Artis. Donderdag hebben beide gorilla's kenni* met elkaar ge maakt in Amsterdam. Snige jaren geleden liep een ro mance wan Sophie met de go rilla Steffie in Bazel «paak. De eerste echtgenote van Steffie was zo jaloers, dat de leiding van de dierentuin in Bazel de romance liet verbreken. Makoea. de grote croriUatnan van Biydorp, die als echtgenoot voor Sophie ioa$ bedoeld, heeft nooit enipe genegenheid voor haar kunnen opvatten. Hij heeft haar enige keren mis handeld. Van Babar met z'n vriendelijke karakter wordt dit niet vertoachf. ROTTERDAM, zaterdag Bij een' Engelse rederij is de zeeUcdenstaking voorbij. Terwijl vertegenwoordigers' van reders en vakbondeM zich donder dag en vrijdag om dc tafel hebben ge schaard om te overleggen over een einde van de Engelse zeeliedenstaking. is de zee-heden bond lot een akkord ge komen met dc Townsend Car Ferries Ltd, een veerdienst tussen Dover cn Calais, om de zeelieden weer aan het werk 1c laten gaan. Vandaag zal de veerdienst, ge-varen door Engelse zeelieden, worden her vat. Dc tuseti van de zecliednbcmd zijn; ln dit geval in hun geheel ingewilligd. D directie van Town send Car Ferries heeft o.m. verklaard dat de rederij door de staking anderhalf miljoen gulden schade heeft geleden. De zeelieden echter zijn twee miljoen gulden aah loon tekort gekomen. De 250 in Dover wonende zeelieden, die in dienst zijn van Townaend, zijn verheugd weer aan het werk te kun nen gaan. Nog een 750 io Dover thuis horende zeelieden, voornamelijk in dienst van de British Railways, be schouwen de overeenkomst met de National Union of Seaman, als een aanval in de rug van de stakende zee lieden. (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM, maandag, De Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden- Maaa zal op de ver- gadertag var» vrijdagmiddag 1 Juli, o.m. aandacht wUden aan de spreiding j van het verkeer Ln Schiedam op de: spitsuren, aan de dienstregeling van,- de Ned. Spoorwegen voor wat betreft, het station Schiedam en ook aan de situatie op telefoon ge bied. VLAARDTNGEN, maartdag. De. vlag aan het Groen van Prinsterer-1 lyceum ging zaterdagmiddag n-t en dit hield in da; alle eindexamenkandida ten va'n de MMS geslaagd waren. De geslaagden zijn de dames: W. Bakkes. M. E. Bakkes. A. E. Blom, W. H, de Boer, G, H. H. Hoogerhuis, L. H. v. Noortwijk. H. J. Boeven, A. Faling, F. Kleynjan, T. H. Nieuwenhufa, M, J. C. van CKiwerkerk en M. J. v. Tonge ren uit Schiedam; M. v.-d. End uit Hoek van Holland; N. v.d, Ham uit Maaasland: M. D. van Dijk, N. v.d. Bos, M. A. v.d. Kooy eti R. M, P. Warnaar uit Maassluis en verder de i Vlaardlrvjjse dames I. O, Clement, M. I A. Fritz, C. Glansdorp. A. J. Heerema, J M. van Keulen, A. R. Oosting, P. Ver-1 duyn, P. M. Aatbersberg, T, A. Boot, N. A. Essobaager-s, N, van 't Hof. Y. van Rij en C, J. Soeters. ROTTERDAM, zaterdag Een van de grootste booreilanden ter wereld, in aanbouw bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij is gistermid dag gedoopt door mevrouw Camille Taylor, echtgenote v»n dc vlce-presi- dcnt van de Southeastern Drilling Inc. dr maatschappij die de opdracht gaf. De „Sedco 135d", zoals de nieuwge- geven naam luidt, zal door ShelI-BP Petroleum Development Corp. of Ni geria worden ingezet bij boorirtgen on der de Nigeriaanse kust. Nog deze zo mer zal het booreiland naar Afrika versleept worden. De „Zwarte Zee" Leen Smit's 9000 p.k.-sterke sleepboot, zal dat karwei uitvoeren. Hot booreiland heeft de vonn van oen gelijkzijdige driehoek met zijden van ruim 85 meter. Deze vorm is ge kozen om het boorgat zo dicht moge lijk bij het zwaartepunt van het boor- platform te brengen. Het dek heeft een oppervlakte van 3.670 vierkante nieter on rust op drie caissons, die dienen voor het verzekeren van vol doende stabiliteit. Om het eiland vol doende drijf vermogen le geven bij beperkte diepgang, zijn aan de onder zijde van de verticale caissons grote horizontale pontons aangebracht, die ruim dertig meter lang en ruim 7 me ter hoog zijn. In afwijking van de gebruikelijke bouwwijze, is de R.D.M. op 1 novem ber van het vorig jaar met de afbouw op het water begonnen. Normaal ge schiedt dit op de helling. De in de werkplaatóen vervaardigde construc ties werden met kranen naar de ha venkant vervoerd, en daar samenge- bouwd tot secties, variërend in ge wicht van 25 tot 280 ton, en daarna met drijvende bokken op de gewenste plaats gebracht. Dit vereiste een uiterste nauwkeurigheid, ook tijdens hel vrij slechte weer de afgelopen winter. Op het 50 meter hoog gelegen dek slaan drie grote dekhuizen: een voor de 75 bemanningsleden (onderge bracht in 4-, 2-, en 1-persoonshutten), een pompkamer en een machineka mer. Het eiland voorziet in het maken van eigen drinkwater uit zeewater, en ln het opwekken van eigen elektri citeit. Eveneens kan op het drie 15.000 voet boorpi.jp er> ruim 5000 voet ea- singpijp opgeslagen worden, evenals vijf spoeUiw- en cemerdtanks. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag, Onder zeer grote belangstelling van de zijde van de R.-K. Sportvereniging Excel sior fa zaterdagmiddag op de R.-K. Begraafplaats het stoffelijk overschot van dc op zo tragische wijze om het leven gekomen Arle van Buytenen (27 Jaar) ter aarde besteld. Hij overleed dinsdag jl. aan zijn verwondingen opgelopen bij een gas- explosie welke zich voordeed in een flat te Slikkerveer. Enkele jaren maak te Ar ie van Buytenen deel uit van het standaard-elftal van Excelsior '20 waarin hij de linksbuitenplaats bezette Op eigen verzoek kwam hij de laat ste tijd uit voor een van de lagere elf tallen. Tien maanden geleden trad hij in het huwelijk en vestigde zich nog maar kortgeleden in Ridderkerk. Zijn begrafenis vond plaats vanuit de H. Hartkerk in uZld. BARENDRECHT, maandag. De 23-Jarlge II. Groenendijk uit Baren- drecht fa zaterdagavond laat b(J een ongeval twa>r gewond geraakt HU kreeg een schedelbaalsfraetaur en is ln zorgwekkende toestand naar het Dijk- zlgtziekenhufa vervoerd. De man Mep zaterdagavond met zijn verloofde te wandelen langs do Dorps straat halverwege Smttshock, toen hij van achteren (hij liep rechts van de weg) werd aangereden door een 16- jarige scholier op een bromfiets, die hot paar nlot haxi opgemerkt. De plaatsen voor het extra concert in „De Doelen" van hot Concertge bouworkest op 8 juii aijn nu reeds uitverkocht. Het aantal aanvragen was een veelvoud van het aantal beschik- bare plaatsen. Fam ilieberich ten VLAARDINGEN, maandag. Vrij dag gaat de Kamer van Koophandel, die om vier uur 's mlddars bijeen komt ln zijh gebouw aan de Hofla*n, pro ten over de veerverblndlng Vlaar- dingen-Vontiel inge npl a at. Verder ko men de spreiding van het verkeer in Schiedam op de spitsuren, enkele spoorweg-, en winkelalulttojwaangele- ge«heden aan de ords. ROTTERDAM, maandag. Met een hoofdwond en buiten bewustzijn is za terdag de achtjarige Lig NUhoff naar het DUkzigtzJékenhuia gebracht. Zij was bi) het overs teken var de Zwaans hal* aangered*» door «en personen auto. Mrt grot* blljd»ch«p geven wij u kermli v«n d« gwboorte van onze Dochter en Zusje H. Th, van dér Vlerk J. M, ven der Vle:k-Bol Jeanlne Schtediro, 26 Jwri 1968. Advertenties V AKANTIEBXZOHGE' melden Hoogstr. 76, Schiedam, KI. 367370 Of 186060,Rg Uw kleine advertentie ln deze kolom wordt gelezen met de zelfde aandacht, als waarmede uw kleine adyertentt* ln deze

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2