Mr. Heynsius' afscheid Eef Dolman met hoge aspiraties naar Tour de TAvenir ROTTERDAMS BAQm Isa Plantje kopen bij de bakker PROEFSTUK VOOR ROTTERDAMMER h gosérSSfi&i Feijenoord ROTTERDAM RIJNMOND Gevoelige rechter: 'Zijti er al kleine Spanjooltjes?' HARDE RECHTER: 'EEN BUITENGEVi 00 SCHANDELIJKE ZWK Vrolijke rechter: 'üan word je luier een mooie dooie' Laatste zitting van befaamd magistraat ZO VLOGEN DE DUIVEN Pendrcclil voetbalt legen Spart a E.STAI'ETTES OP EAiNOEPAD KORFBALLERS INGEDEELD PROF Geen krant ontvangen? - - dirudag 28 juni 1968 O (door Bert van Polen MAANDAGMORGEN, kwprt voor tien. Neder lands befaamd.ste politierech ter mr. A Heynsiuh komt met een paraplu en een dmlo- matcntas onder de linkerarm en een pijp m de rechterhand de trap op naar de zittings zaal van de arrondissements rechtbank aan de Noord.sm- gel. Gedachteloos tikt hij de pijp twee keer leeg tegen de balustrade. Hij groet de deur waarder, drukt de uitgesto ken hand van de nestor van do Rotterdamse rechtbank verslaggevers, babbelt even met een advocaat, zegt „dag heren tegen vier saluerende agenten op een rij en loopt dan opgewekt langs de ban ken waar verdachten en go- tuigen broederlijk naast el kaar zitten, naar zijn kamer. De zitting van de 89-jarige politierechter kan beginnen. Twee uur later verklaart h(J het prettig te vinden niet meer over zgn medemenaen te hoeven oerdelen. En waarom ndeP Zjjn stralende cehtgenote h é|n van de velen die hem hoort aeggem ,,'t Wa# niet altijd even piexleriff. Het rijn niet allemaal boosdoener*. Som» had Ik met dronken rijders medelijden, 's Nachts, al» Ik in bod lag, dacht ik: nu Hg jy lekker hier en hij zit in het hul» van bewaring. Misschien had ik lager moeten si riffen". TrotH H Komt er eerlijk ea onrecht uit. All «n 'bekentenis, Dan i«(t mr. H«y«al»s: .Aï»*r IK bon er tra te op dat ik heb maten rechtspreken. Rechtspreken u, n*«m der Koningin. Nee, ntet to sum van het recht, maar 1» naam der Koningin", Twéé uur doet hij dnt op deze laatster zitting. Ook nu wordt de sfeer bepaald door ©en zekere subject lv - «jt van de Rotterdam** maghstroat, p!« met de vlakke hand een paar keer 00 d« tufel kan slaan als tan verdachte t»gt: „tk heb nog getuut ^cn Be wUde Inhalen". Die du Wol Ijk zichtbaar wordt ontroerd ik een Jonge Spaan» vrouw etvUdtend be looft noen meer In warenhuizen te I j' 89,1 tnlide utrnf vergezeld kah do«n gaan van een onweersbui van wwrdeo. Die de toon van het Vöft begt-Upt «n «preekt Dl© „JU" fftri Ir, id.ai, 11.. in rSaet* van ,Tu' Enkele j «repen uil (ie zitting Tuut Ï0.0» uur Eetv Dordrecht*© vak- bandA«©*'.uurder etaa: terecht wr- ?fa?* JK^rrWen na <wi aanrJjtMrg KU wJMe wa jen Inhalen die hon- reed op dn Imkerrlj- ?*2*Jr*n de rijksweg bij Ridder kerk, Toen hij paweerde, „haakten" dealkaar ltchL -1' H'yneius„Die eeuwige Jacht van JtlMie op de grote rulachbaati 't ïs Jakkeren, lakkeren. Jakkeren- En ook nog doorrüden na die botalns pat ta niet het optrederv v«n een heer. Ban buitengewoon schandelijke zaak". AU de officier rtfn week cel en ne- *£5 ontzegging heeft ge elst, krUgt de verdachle de kant iets te zeggen. Dat doet de in het spreken tn hel openbaar getrainde vakbond*- man, AU hU zegt; „Wat me het meest tegenstaat In deze rank", glijdt er wolkje over hot gezicht van mr Heytishaj. AU hjj zegt dat hij oog ge claxonneerd he©ft, «laat mr. Hey ti jhui op tafel en roept: .Tuut, hun, tuut en er maar langs Moor Kant u veHer. ik vind het mtere»*nt" Uiteindelijk ia het vonnis zwaarder dan de eU: veertien dagen cel en een Jaar niet rijden. „Wat, ook tmg in noaer beroep, Ja, dat moet u doen" 10,19: Een Jonge Spaun»e vniuw verschijnt Voor vijftig gulden aan goederen heeft *e weggenomen bi) de Bijenkorf „Zyn er a| kleine Spanjooltjes" wtt mr, Heynaius we'sn De vrouw »nUct zacht. Duidelijk slikt mr Hrvb- aius Iets weg Voomlt veertig gul- de*» boete en nooit mee" doen Urinaal 10,47 uur: Geen aüedaagse zaak Een vrouwelijke artikel 88-»r (rijden onder Invloed) Ze zegt dat er tri©!* aan de hand wa«. Wanrop mr. Heynalu* zich vro lijk mankt en zegt: „U drinkt zeker de belle dag koffie, hè. Ja, dan word Je later een mooie dooie", En ate de vrouw nonchalant tegen het hekje leunt: „Ik zou maar eens recht gaan ttaan. 't Ia hier geen toon bank In Knten-draeht Nee, nee u moot niet brutaal worden, meisje" D» even later (ais he. verhoor kltia ia): „Daar is een fauteuil voor u" Het vonnis in conform de ei* acht tien dagen c«l en een Jaar e-i drie maanden niet rijden. 10.87 uur: Een artLku1 20-er krijgt tien degen cel en tied maanden ont- Hflgtng waarvan vijf voorwaardelijk, na zwaarder© ©ta. „Vender (fa- fVu «en *i«4e*«rker) RO V E ftp A M dlai(|*| D# RoUTd» m- *<li#> Uon4 bic-lS «en uiiiinul cvnroui vanuit haU-au/oux (êd* kmi I>r Uuivrn werden zafrda* am *30 Ua vrijheid Biel j<* wind O, *«r*u- dulv/o kwamen voor 16 30 uur bcv vr d» »tartd Het eun- eutir* iwnd ont«*c#t 4ö mlnotcti «pen li* n t U P en ,V li V e. loatcn e>reö. te thatraorona Ook hier kwamen de duivrrt vlot *1 V*hd, V A B V f, IcIoM in Ht GhHUirt (170 km) en van da NBVZ te Ss.von (380 km v I> i> i)awiiin-ui a va» 4c »T4«*Uï**ti vr»- tn Bauwe £>j(f«fj I p Q-ewt Z--3 H r, s>ritrurn l f T»f< 1 D TW 3 D T' cn (b OCC D Sudfr-ivA>i«r 1 P l*ane i J v Dnden Dawsm^nOc P v (l -t w Hwszer 3 Hula m 't 1 !lw.( »>de 2 v r\ Val. t' Ve iiimr 't J Zaal Gwvtrelzkar» J K i' K'" 2 i P Btu t ffi Co, VttdhtdC t, n aokaa* 2 3 WlllaiAM, 3 g«br a<«fl A, V*4«n 2 Genaaa JO Ktett KelaUuif LMO 1 A I. v Ey#u n 2 A C (Je BmJn, 3 3 h «lm ,r>* en Co Noo«Ja-poi»: I H Pijper*. 2 A VHirtu» 3 H TljUgal MawwUd J! J v /anten 2 jcor Maephalt, 3, B v*o »i ren U O- titter J er 3 W A d# Groot 2 P Pusttvvj n Djffa- j J u* Ka- nin* 2 SveefkeAt 3 a Uretarlsoai We-, rterdlerw l geb Van Mcrta 3 f«br Km-I M-ia 'f w K^twlik WJthetrm-M IP Kroon 2 1 J fl -rrran 1 Zulrlen W v Gelder 2 A V© back i J v Ommeren Hlileaon- da I G d-» Vl««*r z P H*rtmsn 1 L de Wrtrt O/c.'jj 1 SCw-^jarn 2 C A v f?~V Mr, A, HEYNSIUS: „Prottige dat ik nu met meer over mijn medemensen hoef te oordelen" tierkan ik hens niet gaan", zegt mr Heynalut* tegen verdacht* Krimi 11.30 uur; Mevii/uw HeyoMus (net b.nnen-gekcnncn) l» èön van dc volen die ziet hoe eeh oudere verdachte (rijden onder invloed) met een op schrijfboekje en een ballpoint m de lmod voor het hekje atnat AU een ge uige wordt verboord maakt hij u un tekeningen Mr Heynsitö. geèrgcrd' „Doet u dat ot*»chrlJfboekle weg, dan kunt u beter lukleren, dat is ook rustiger voor u. U leest het wel Ir* de krttit" „Hoe dronken was hij", vraagt hij aan de getuige-deskundige. „Zo dron ken alt een tor, zo zat als een aap? Je hebt nog meer van die uitdrukkin gen uit de dierenwereld Cachet 12.07 uur; De lao'ste zaak van mr Hevn^n*' laakte zitt ng Ern Jomte ha^enn bc'drr xtaat tereeht wegem diLfitul van t ikele fle?*en drank aan boord van een Spaan» achip De of ficier e**t veertien dagon Dan moet ho. huwfhtJk van dc jongeman wor den uitgesteld Handig zegt de vei dodigater „Mis- ich;en zou hel nan deze taatahj zit ting eon b'jzonder cachet geven als u deze jongen In de gi Jrgenheid stol de te trouwen" Mr Hevnsiua glfcm- Uc t' et;j beetje ij Iel. k jk officier mr S J \«n der Hoeven aan. maar die zeg: ai Uw laatste zaak i* voor m'j we4" Nou", zegt mr Hevnius, „ik geof Je tien dagen" En met deze subjectieve rtchtspleglng valt het doek, uiaui iedereen gitmlacht Snaar Mi Van der Hennen, hoofd van het parke u't dan prijzende woor den aan het adres van mr Hvynalus. H.j noemt z'Jn „onvolprezen ijver en werklust", zijn „goede irudcht" en zijn „eerlijkheid en openhartigheid". „Uw straffen waren billijk en ge tuigen van een diep Inzicht en e^n goede beoordel'ng van de omstan digheden", zegt mr Van der Hoeven. Iedere verdachte kou er van o\e:- tulgd zijn dat u zijn dossici eti zijn per ion kende" A!U pise, atle dikdoeuer.J was u vicemd U vczweeg nlrts. u gaf u beletnaal Daarbij k(u voor de Rot- U'idam iu"-s alt'Id <|r goed© *«anr Men besrf dut u e»rhjk was Er waren wc! oei»* m djkhcdin ah u leN te oi>enhi'*t)K wat rrl u ,it wij 11 et zouden du en 111,1 j i<a opeiTh.irt'ghCK! was g»cd bedmtd, n r! ginun'-i wil» ct* 1 u.ttng \ai ier- I Ijk he d /egt mr Van do Hw.mi Mr A K A van Vil/en prij-1 dan name i* m a-do \at n Ivcb «1 de cickund gin d \jn ne tle>ii*lus Hij roeit de inUiruptios \«n mr Ilrjn- siuv aa.i nl\ een a*ivocnat «au het woord u „Veel van mijn collega''» hebben daar niet van gehouden", zegt mr. Van Velzen, die de mense lijkheid van mr Heynsius waardeert Griffier mr Lammere /egt „U gaf de mensen een flinke optater met woorden e dat hielp icol meer" Hij hooft eeb fles drank en bloemen meegebracht Itrclclijk E,n dan mr He^nAiu» zelf Een boe j© IJdel zegt hij dat slechts drie pokonen tegen zijn von In ho ger berotp zijn gegaan En dan slaat hij aan het bedanken Het parket, dc deurwaardcre, oe parketwachters, de advocatuur, ue ietUsseerder* de pn- I lie. de tocBchuuwers en do per* Niemand wordt vesgeten Iedereen heeft zijn best gedaan, sleed» was ei ren goc lc ver» antihouding Ov<"r <1© verdachte zeg' mr Hc>n- *ius. „Hij kan z'n nummer goed of «leeh' ve-'kiujfn Ik vva^ altijd l»hj al» ik ten ttxiei ijk© verdachte had die op ©en prettige wijze begreep vtat-ie iets verkeci'd had gedaan" Ea nu maar wachten op «ijn tne- motres. (Van onze Kportredaclle) ROTTERDAM dmvlag Het ver sterkte voetbalelftal van de spoil- in •musemon'svpicnlgtng Pcndrecht speelt woensdagavond op het CVV- torrcin een wedstrijd tegen een Spar- la-eomblrtaUe C>en Mouiijn verricht om kwait over /ivtn de aftrap tn d« ru*t geeft de Koningin Jullanu- tinunband een »how De opbrengst van dc wixLstrijd la bestemd voor het Jeufpdoomerkamp. dat van 13 tot en met 30 augustus In 't Gooi wordt ge houden en voor dc tweede autotocht voor de bejaarden van Pcndrecht. 1 N r I Ch I IwliJtit 2 Ikvfni'Lmi» 3 C Wl'kj>mp Wmun Kuipftr 2 A d» H'kl 3 P N j1ï«-J Sp»nf«n0o<J« 1 Zuld- S«-ft 2 C Var «n Zoon 1 P G v d "lebon* Ifcfeht v Aikti s G Stitneic* 2 JO"ln»ml 3 P Stryaard Snelvll«g«r*- 1 W K'ynoflt 2 «©Kt* v cl Hoven. 3 D van' I Arnrn OCV 1 H CenlinaM 3 P d* eUM 3 H Palll V A O V p Oh ai eau roux WBSemevtlcn. den l P Meur* z3 Zv**rvknulMn Lucht. «P^'t 1 J J v tl Vijver 2 L Muu* .1 3 Verhoeven Vrilheid Schiedam 1 A Gal mei 2 v d Ent 3 N PutU r* Oolumb»' J 'n 1 3 Vleser 2 D DuJlemond p ln«r 1-2 1 mevr v Dijk hl Oihltlain WUSwmirvfiewlen 5 3 Vet- *nel 2 Jannetje de Huher JK C Vftrenei Lurhlaport l A Zuodorf Jr 2 Huurman, 1 El*arl en C, Vrfjhatd Schiedam i W v d Windt »-3 J t>o»)|»»ren Commba 1 A Daim 1-S J M Kouwen Nu V Z Cbateauroux: i W«eten Bre. i *£»!i)e 2 A Buyt 3 J A Ret Noyon A Hurt 2-3 Flornfere i (Van onze sporti©dattic) ROTTERDAM, dlnadag De afde ling Rotterdam van de K.N A U orgs- nlacert morgenavond op de aintelbaan aan het Langepad eatafettew«dstrijden waarvoor 93 ploegen hebben inge schreven Op de 4xl(M) meter zal om starten de nationale militaire ploeg,1 die deze afstand onlangs in 42 1 sec I aflegde De wedetrijdon beginnen omi kwart over zeven en duren tot onge veer kwart voor tien. ROTTERDAM, dinsdag In Utrecht vond de jaarlijkse bijeenkomst van het hoofdbestuur van de KNKB met de vertegenwoordiger» van de hoofdklas se et» overgangsklassedubs plaats. Men kwam tot de volgende Indeling van de hoofdklasse; Archipel, Luto, Rboda, Westerkwartier en Blauw Wit (Amsterdam), Ona Eibernest, HKV en Die Haghe (Den Haag), Het Zuiden (R'dam), Dee tos (Dordrecht), ZKC (Zutpben), Samoa (Utrecht). Overgangsklas B' Danaïden, Vicus Orientis (Leiden), Eindhoven, PSV en Rus: Roest (Eindhoven), Sperwers, Spangen (R'dam), Roda (Westzaan) en Rsgenboon (Dordrecht) Daarbij komt Swift, dat de plaats zal Innemen van SVK dat naar de eerste kLas wenst' terug te gaan De competitie zal op: zondag 4 september voor de hoofd-i klasse beginnen en op 11 september] voor de overige klassen. De bondsraad heeft besloten, dat in het najaar met een micro-korfbalcom- petltie zal worden begonnen voor hoofd- en overgangsk'asscrs De clubs gingen akk xird me' de volgende in deling Hoofdklasse A Blauw Wr, HKV, h'hda. Som Was arkwartiei en Het Zuiden Afd B Archipel, Deehis. Die Haghe,. Luto, Ons Eibernest en ZKC. 1 Overgangsklasse C* Danaiden. Roda, Sperwers, Swift en Vicus Oriéntes. Afd D- Eindhoven, PSV, Regenboon, Rust Roest en Spangen (Van onze wielermedetcerker) ZATEHDAG JULI begint voor Eef Dolman een nieuiv meier avontuur; de Tour de CAvenirwaarin hij een van de acht jonge renners ist die in deze monster race voor ama teurs de eer van Nederland zal frachten hoog te houden. Ove rigens zijn er voor Eef bij de amateurs nog maar weinig nieu we avonturen te beleven. Hij is weliswaar pas twintig jaar, maar als amateur heeft hij al een carrière opgebouwddie op dit momerif misschien zelfs wat drukkend is geworden voor Dolman zelf. In de voorgaande jaren is Eef tweemaal kampioen van Nederland geweest, hij maakte deel uit van het glorieuze kwartet, dat In lr 1 In Tokio voor Nederland Olympisch goud in de ploegentijdrit op de weg veroverde en voor de rest heeft hij In bijna alle Nederlandse klassieke wegwedstrijden ai wel ©en hoofdrol gesoeeld. Dit jaar won hij behalve de klas sieke ronde van Gelderland nog vier wedstrijden, was tweede in de Ronde van midden-Zeeland en vierde in de Ronde van Friesland en in de Ronde van Drente. Daarnaast waren er nog wel wat ultelagen die zouden mee tellen, doch die Eef nu niet zo maar een. twee. drie te binnen schieten Maar voor een tweevoudige nationa le kampioen, die tevens een medaille met de Olympische ringen in zijn pryzerkast heeft en buiten dat nog talloze triomfen vierde, is dat blijk baar niet genoeg. Zijn fans vragen zich op het ogenblik af „of er mis schien lets Is met Dolman". Dolman zelf zegt dat er echt niets Is. De uitslagen zijn misschien wat minder dan vorige jaren, maar rij den doet hU bepaald net zo goed. Zeker de laatste weken Het ts eigen lijk helemaal niet zo verwonderlijk. dat de uitslagen nu eens wat minder zijn das voorgaande jaren. Het komt de Inspiratie niet ten goede dat hu nu al zoveel jaren in een zich steed* verjongend gezelschap meerijdt „Ik heb er nog steeds sprit van me direct na het wereldkampioenschap van verleden jaar prtf te zijn gewor den" zegt Eef Dolman, die des'ijd* reeds werd gepolst door een Frans» firma, maar hier ni^t verder op in ging. Zoals de zaken er nu voor staan is er Inderdaad voor Eef e'gcnhjk niets meer te winnen bij de amateurj maar wel alles te verhezen. Van h*t illustere viertal van Tokio is hü ai- leen nog amateur. Natuurlijk doet het hem wai als hsj ziet waartoe Gs1-- ben Karstens, als de succesvols1© van het viertal, in die twee jaar is ge komen Daarom ook al gaat Eef D/- man met zoveel ambitie naar de klei ne Tour de Franca. Men heeft ook al eens gezegd dat hij geen etappe renner zou zijn. Dat zou hij ratuur- HJk hel allerbest in deze tour kunnen bewijzen Het is ook tnderdaad zo, dat Eef zyn mooiste successen tn zgn eendags-wsds4rijden heeft ba" aali Maar in verscheidene e appe-wed- stryden heeft hij toch Ook reeds ziin sporen verdiend „Zolang ik m het algemeen klasse ment goed geklasseerd sta, ga tk me nie' spsciaal inspannen om een rt4 fe winnen Ik wil proberen heel dicht in het eindklassement van de Tour de '1 Avenir te eindigen Klimmen doe ik beter dan tk zelf verwachtte ÜEF gaat vanaf 2 juli aan ?iln 1 proefstuk als allround wegren ner beginnen. Ervaring in het etap pe werk heeft hij ongetwijfeld. Als jongmaatje reed hij reeds twee jaar geleden een heel goede Ronde van Oostenrijk, hU reed in de Ronde van Dui »land, in enkele tours van Oljm- pia en pas nog In de Ronde van Frans Vlaanderen, Ook geen kinderachtig" ronde, echter hierin heeft zich de Nederlandse ploeg op Gaby Min- neboo na, die prachtig derde werd ram of meer laten verrassen. Als voorbereiding op de tour nam Dolman nog deel aan de Omloop der Twaalf Kantons In Luxemburg, Gis teren werd de Rotterdammer eerste in het eindklassement door een overwinning in de derde en laatste etappe Van Luxemburg af gaat het per bus en gedeeltelik als training op de fiets, naar het Zuid-Franse Albi. Daar begint dan voor acht kr- ge Nederlandse renners het grote avontuur. Van welke acht in teder geval de Roterdammer Eef Dolmen het met vertrouwen en de nodige ambitie tegemoet ziet. Tot en met zaterdag 2 juli zult u in Rotterdam en omstrekeu, via uw bakker een plantje kun nen kopen, waarvan de opbrengst geheel ten goede M»mt aan de rhewmabestrUdiuK. Doot talloze rheuuvalijdeis wordt ook op uw hulp gerekend, door in uw beur* te tasten en zo'n plantje bij uw bakku tc kopen Reeds eer maal h tn Rotterdam een dei gel like aiti© gevoerd, die geheel ten goede kwam uan de rheuma-afdeling In ik di Daniel den Hoed kliniek Hier worden volwassenen en kinderen, die dooi lichamelijke misvormingen en niMtllvid col hi-d niet verder kun nen, tij do luk beha mie ld U zult begiypen dat daarna weer tal van problemen rijzen, waarin door dc vereniging tot ateun aan de rheu- mabdti (Jc&'ig te Rotterdam die het geld voor de rheum«bestrijding ver zamelt zo goed mogelijk wordt voorzien. Naast additionele hulp aan de ad viesbureaus. de buiieudienai (er wer den aan de medische maatschappelijk werksters fl auto's verschaft) e.i aan het thans in aanbouw zijnde rheuma- verpleeghuis. wordt ook na tnwinnlng van een medisch ndviea in Individuele gevallen hulp geboden. Indien de mid delen zulks althans toelaten. Rhema is voortdurend in de aanval en veroorzaakt enorme schade door het onttrekken van werkkrachten aan het arbeidsproces. Hel brengt niet alleen veel leed aan de lijders van deze ziekte doch evenzeer aan de MSpnda gezine leden die bij dit geestelijk RJden nauw betrokken zijn Willen wij gezamenlijk hulp blijven bieden, dan Is hiervoor heel veel geld nodig De Vereniging tot Slaun aan de Rheumabestrijding te Rotterdam ti acht dit door collectea en acties te verwerven. Dit icas Hiltesluis VRIJ ONGEMERKT ruimt Rot terdam steed$ meef krotten op, die r»og zo rijkelijk zijn vertegen woordigd in oude stadsdelen. Hier de laatste twee ex-wonm- gen van Hlllesluis die nu snel onder de slopershamer komen, No wonen er nog mensen. Wie kan Inlichtingen verstrekken omtrent de verblijfplaats van een don kerrood kinder race-fietsje dat vorige week vrijdag aan de Vroeselaan is ver dwenen Het fietsje was zo'n beetje In gemeenschappelijk gebr k bij ver scheiden© kindoren. Men Oelle 24B095. Hst RotUnJsmwh Parool-«bonnass kunntn ons dit tslafoniich intldan van maandag Lm. xatardag van »7.30—Ï0.00 uur Teltfoeb 1IMH Abonnees bui 1st» R'dam-Scbisdam kunnsn zich wenden tot ons* piest. •tUJke alwten. Iedere morgen sla ik in span ning het ochtendblad op oru te kijken, Wl« Feijenoord nu weer heeft gekocht of verkocht, wan» we leven in de transfertijd. Volgens de sportredacteur van dit dagblad de kukste periode van het voetbalseizoen. En dat ben ik met hem eens. Htj (ooze sportredacteur) heeft my nog eens uitgelegd hoe het precies zit met die transfersommen. Dat moet hij zo'n beetje ieder jaar doen, omdat ik me tedere transferperiode weer moet afvragen: hoe zat dat ook al weer? Het is een moeilijke en ingewikkelde materie. Daar ben ik allang achter, maar het aardige is, dat de man in de straat er met een verbasterende ken nis van zaken over spreekt. Het blijkt dus tooh mogelhk moeilyke dingen eenvoudig en begrijpelijk te maken voor het volk. iets waar de leiders der politieke groeperingen bepaald Jaloers op kunnen zijn. Misschien kunnen ze eens bij de voetbalclubs in de leer gaan. Die transfermarkt boeit mij uiter mate. al be grijp ik er het fijne niet van. Er zijn mensen die beweren dat de bedragen waarvoor een speler van de ene club naar de andere gaat, ah- j surd hoog zyn. Vandaar dat soms deze transferbedragen geheim worden ge-1 houden, Voor mij hoeft dat niet. Er mag wat mij betreft ƒ5 miljoen voor een apeler worden betaald. Voetbal ia buseiness geworden en daarbij horen grote ba- dragen. F-eo deskundige heeft mU verteld dat er aan de transfersommen geen op waartse grens zit Dat is merkwaardig. Voor alle mo-J gelijke artikelen zijn prijsbeechikkln- gen van kracht, maar voor voetballers t rve4- D-e Rggen geheel vrij In de markt en dat Ls eigenlijk goed. Een stukje vrij i ondernemerschap waarop heel wat I captains of industry afgunstig zullen 1 zijt 1 Het alleraardigste van de «pelera- markt vind ik altijd de riaicofactor. Je kunt je als voetbalautoriteit een ge-f welige buil vallen. Je koopt bijvoorbeeld Pleteraen voor twee ton. Die man blUkt helemaal biet te kunnen wennen In zijn nieuw er-om geving, hU iaat slecht spelen- Om Je naren utt h«t hoofd,te trekken* Of Je nieuwe aankoop breekt aen been. Dag twee Rul Of Je verkooot een speler voor een fiks bedrag «n (Ne <n*o blijkt opeens de metst fantastische dingen te doen In zijn nieuw» dub. Pan at» je ook wel even r»er t»"MJken. Ik ben nu tenminste blij, dat tk me» neer Beo* Biet beo. Ik «tel me voor dar die man nachts wakker ligt En dat »Uam*al voor het voetbal- minnende Publiek (Advertentie LM.) nu,., beduidend goedkoper Htt dragen van echt lederen handschpenen I» niet alleen maar een luxt voor enkele dames, neen. ledereen, al onze klanten kunnen zich dtze luxe veroor loven. want morgen begint ar een speciale verkoop van 100% Nappa lederen dames hand schoenen voor een ongekend lage prijs. Ledaren ongevoerde hand schoenen, van 100% Nappa leder, tafe (geverfd, d.w.z. geven niet af aan de binnenzijde, nor male prijs 14.90 nu per paarvtor nog gtén zes gulden. 1007. nappa-lederen dameshandschoenen4 Morgen begint de verkoop van deze nappaladeren zomer» dameihindschoenen, In elle ma ten en in de kleuren zwart, wie en marine, per paar VOOi' CM* tW. éf xMp> eert*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1