H. van Holland tevreden AMS DAGBOEK HUNTER C. H.Brons: vijftig jaar hoefsmid Waar was de jeugd? Burgemeester Thomassen sprak uit eigen beweging voor wijkraad Wijkgids voor Lombar dij en ANJERFONDS EN CULTUURPRIJZEN ROTTERDAM RIJNMOND PLEIDOOI VOOR HAVEN ZONDER INDUSTRIE TUSSEN DE HOEK EN MAASSLUIS OVER 6 JAAR PLANNEN WELLICHT GEREALISEERD YoorstelB. en W. verhoging tarieven op Zestienhoven Ir. H. Kapsenbergj directeur ESSO Minder durf Vakan tiere ge I in g melkhandel EERSTE STANDAARD-STADSBUS KLAAR Binnenterrein Fout parkeren gaat tien gulden kosten Geen krant ontvangen? VERSTERKT SPARTA TEGEN HONGARIJE HANS BAAIJ F Leen Hubert naar FC Den Bosch paft. 4 woensdag 29 juni I960 (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND, woens dag. „Ik zal het eens kras zeg gen: als deskundigen kunnen aantonen, dat de nieuwe haven tussen Hoek van Holland en Maassluis tot verdere verzilting van het grondgebied zou voeren, wordt het havenplan ingetrokken! Het zou jammer zijn, economisch gezien, maar noodzakelijk. Trou wens, we zouden de vereiste goed keuringen niet krijgen." Dit cel burgemeester W, Thomas sen gfateravond in Hoek van Holland toen hR daar de MJkraadsvergaderhiK bezocht. HU kwam eigener beweglnr om de wijkraad de onlang* bekend geworden havenplajine-n uit de doeken te doen. Na een gloedvol pleidooi en een1 bondige beantwoording van verschei dene vragen, gingen de wökraadjile- den, zomede vele belangstellen»!?. „Hollanders" naar huls. Een drietal wljkraa dal eden verklaarde, mede na mens anderen, onomwonden, bl(] te zUn met de toekomstige haven uitbrei ding. Sommigen begrepen zelfs de bezwaren, die uit bet Weetland heb ben geklonken, niet helemaal meer. ROTTERDAM 'GEWAPEND' met kaart en stok geeft burgemeester W. Thomas sen tekst en uitleg over de nieuwe haven. dienst U* informeren en er later op toi'Ug te komen. Het laatste agendapunt was het bin- ncnburlhnut. Gezien de at eer l.s dalende lijn van liet bezoekersaantal uver weegt de gemeente Rotterdam om het bad huis te sluiten. Het aantal gebruikers Is Kemiftfleld »Iechts 37 per week. De wijkraad voelde echter weinig voor Stuiting zonder meer, omdat zelfs deze 37 uit hot oogpunt van volksgezond heid belangrijk zijn. Overwogen wordt de gemeente voor te stellen het bad huis wel te sluiten, maar als compen satie het ïnalruotiebad te verwarmen eri daarbij enkele douches aan te leg gen, <lie <lan <lot>r de betreffende men- sen gebruikt zouden kunnen worden. ROTTERDAM, woensdag. Per 1 januari 1967 zullen de tarieven op de luchthaven Rotterdam worden ver hoogd. Indien de raad akkoord gaat met een desbetreffend voorstel, vaa b. In januari van het vorig jaar werd eveneens beslaten tot verhoging van d'e landings-, stalliwgs- en parkeer gel den. B. en w. deelden toen mee. dat zij een voorstel tot gelijkschakeling rnet de tarieven op hel Amsterdamse Schiphol zouden doen, zodra de start baan z!Hi zijn verlengd. De startbaan is nu officieel in ge bruik genomen; de overige vliegtech nische voorzieningen zullen eind van diit jaar gereed zijn. B. e» w. hebben nu een nieuwe verordening ontworpen waarin de tarieven van Schiphol zijn' verwerkt. Een voorstel tot het in reke- i nlng brengen van een vergoeding aan de vertrekkende passagiers zal nog niet' aan dc raad worden "voorgelegd, ge zien de nog steeds gebrekkige passa- giersaccommodatie op do luchthaven. B. en w. zeggen dat de verhoging van de tarieven een stijging van de In- komsten van de .Luchthaven te zien zal geven van 15 pot of ongeveer 100.000 i per jaar (op basis van het huidige ver- i keer). ROTTERDAM, woensdag (ANP).j Vandaag herdenkt de Vereniging van Tussenpersonen in Granen, gevestigd j in Rotterdam, haar 50-jarig bestaan.' De makelaar A. Makkreel, mede-op-1 richter en 91 jaar oud, neemt deel! aan het jubileum-diner, dat 's avonds! in Rotterdam wordt gehouden. t De burgemeester ging de gang van zaken in strak, tempo na. Hij vertel de veel bekende, weinig onbekende dingen. In de nieuwe haven zal de ont wikkeling nadrukkelijk anders worden eten in Botlek en Europoort. Er wordt geen. industrie gevestigd. Luohtver-j ontrelniging zal niet plaats hebben. De haven lu niet bestemd voor de binnen vaart, te minder omdat Rijkswater staat prijs stelt op een vrije baan tussen de monding van de Waterweg en de ingang van de Oude Maas. Aan fantasie en optimisme ontbrak het de burgemeester niet, In gedach ten zag hij aan de zuidkant en aan de noordkant van. de Waterweg elk haLf uur een boot vertrekken naar Enge land. Als de nieuwe haven morgen j kUar zou zijn, dan zou zij „ik lin M' er van overtuigd" overmorgen,1 tlI I lIJclllt.I I misschien, niet helemaal nog, in ge-i J bruik zijn. Reëel leek hem, dat de haven over zei Jaar ia gebruik genomen wordt. Drie Jaar om de raak op papier te zetten en nog eens drie Jaar om de plannen te realiseren. De heer Thomassen verklaarde dat; er voor de aanlog van deze haven' minder durf nodig is dan destijds' voor de acnleg van de Botlek. Voordat de wijkraadsleden de kans: kregen wat bezwaron of vermeende bezwaren te spuien, behandelde de, burgemeester ze zelf maar vast.. Wondt de situatie op de krappe ar-- betdsnarkt nog meer verstoord? „Neen, integendeel", zei de heer! Thomassen. „Steeds meer nemen I machines het werk van mensen over, i Een deel van de 2500 arbeiders, die vermoedelijk in en bij de nieuwe ha ven gaan werken, zullen in Hoek van Holland en Maassluis komen te wo nen". De haven nadelig voor de agrariërs'.' „Integendeel, ZIJ is een voordeel, aangezien veel produkten sneller ver voerd kunnen worden". Zouden er kassen sneuvelen door de Rotterdamse expansiedrang? „Nau welijks. Het gaat, met name wat hel gebied van Naaldwijk betreft, om een. gebied waar tuinders hooguit een uitbretdingsoogje op hadden laten, vallen. Dat ia vreselijk jammer voor hen. Met Maassluis zijn er geen moei lijkheden te verwachten. Gezien in het licht van de belang rijke mededelingen van burgemeester Thomassen van Rotterdam over de nieuwe havenplannen leek de rest van de wljkraadsagenda nogal onbelang rijk. Een lange rij van Ingekomen stuk - ken werd in snel tempo afgehandeld. Een verzoek om plaatsing van een te-! lefooncel aan de Rij patraat is in be- handeling: de nieuwe route van de WSM in Hoek van Holland is inmid dels Ingegaan, Over de beveiliging van de spoor- wegovergang op het nieuw aan te leg- j gen gedeelte van de Harwichweg is nog geen overeenstemming bereikt met de spoorwegen. De wijkraad voelt; het meest voor een beveiliging met halve bomen, omdat knipperlichten op dit drukke punt niet voldoende zouden ROTTERDAM, woensdag Met in gang van 1 juli is Ir. H. Kapstmberg. benoemd tot directeur vin de E.S.S.O. raffinaderij te Rotterdam en tot alge-i meen procuratiehouder van E.S.S.O. Nederland N.V. De huidige manager, Ir. H. P. Kel der. die tevens directeur van E.S.S.P, Nederland is, zal blijven optreden als eontat-directeur van de raffinaderij. ROTTERDAM, woensdag Ook voor dit jaar heeft ,de gezamenlijke melkhandel een regeling ontworpen om tijdens de vakanties van de han- delaren en de bezorgers dc melk voor ziening zt> normaal mogelijk te doen verlopen. De vakanties beginnen op i Juli en duren voort tot en met 13 uu.rtistus, verdeeld over drie perioden van twee weken. fn elk ven der.' p.'rieden ggal een derde deel van alk zelfstandige melk handels ren en bezorgers van inelk'n- r ion tin gen rnet vakanLt?. Vele melk- winkels zullen in d e ;i|d in1 ns.cns één week gesloten zijn. lu verband met de omvangrijke tflak, welke iedere bezorgeenheld te' verwerken krijgt, zullen de bezorgers huis aan huis bellen. Het publiek' wordt verzocht, de pi"'rtukicn san d wagon voor de deur in ontvan^s te nemen m nLIk»..rants» ckyuijki contant te betelen. Huismoeders met baby' e.n zuiimi :i- gen. die een bepaalde soort kindervoe ding gebruiken wordt aangeraden. Sn de periode, dat haar melkhandelaor met vakantie gaat. een paar flesjes extra in voorraad te nemen en op de eerste maandag, dat de vakantlerij- der aan de deur komt, deze op te: geven, welke soort kindervoeding hij mee moet brengen. zijn. Voor plaatsing van speel werk tuigen op hat pleintje aan de CoUimbuastraat heeft de wethouder van sport en re creatie een bedrag van 0100. be schikbaar gesteld. De tingel aan de Tasmanweg moet worden verlegd en verbreed tn ver band met de afwatering voor de nieu we camping, De kosten hiervan be droegen rond 50,000,—. De heer H. J. Nijlarul had een vonr-j stel Ingediend betreffende het binnen terrein .tussen de Cominlssarisweg e\\ de Dirk van den Brugweg. De heer Nij- land wilden eto verbinding maken tus sen deze twee wegen en het geheel ge- schikt maken voor woningbouw, om dat het Idee van bijzondere bebouwing' niet meer urgent leek, Bovendien wordt het terrein mis-' bruikt voor allerlei doeleinden en het wordt er een grote rommel Met dit laatste kon de wijkraad het cent zijn, maar over de bestemming van de gronden was nogal wat ver schil van mening. Besloten wend bij de betreffende De heer C, H. Brons, Burg. Bosstruut 15 te Overschie is vijf tig jttar hoefsmid .veest, Gisle- ren jubileerde h(j in He Advent kerk aan dc Ablsweg, De afde ling Overschie vim de Hollandse maatschappij van Landbouw hul digde hem. De hoer Brons rit zijn echtgenote (vele Jaren helpster bU de afdeling Overschie van het Rode Kruis) heb ben veel gelukwensen In ontvangst mogen nemen. Ook van de ongeveer dertig paardenbezitters die Overschie nog r|)k Is. Want elke maand stappen er nog tientallen paarden, veulens en hitten het werkplaatsje van Brons aan de Achterdek binnen om te worden he ilagen. Daa: udor ziin noij enke'o veehou ders, scii ilenophalcrs on melkboeren. Z.' be ."'on vc„i' v er nieuwe hoeven en het beslaan veertien gulden. Dn tier do oudere inwoners van 0 ver solt e is Bron» ccti bekende figuur. Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op hem. ook niet als het ging om eenvoudig .boeren "sm ids werk. Ook do gum een: e dc raad voor de lichamelijke opvoeding is nog een HJdje klant geweest van Brons. Brons H»3) hoert 25 jaur gewerkt bij Toon van de Bosch, Diens smederij ging failliet. Brons werkte tuen een blauwe maandag op de scheepswerf van Hegge. Daarna begon hij voor zichzelf. HU heeft nu een pensioentje van de smeden patroonsbond, maar hij blijft zijn bedrijf voortzetten, want hoef smid spelen is zijn hobby. Verschenen ;s de wijk.;ids voor Lom bar dij en en Smeetsland, een vraag baak waarin bestuurlijke, sociale, cul turele, religieuze, pedagogische en za kelijke facetten van de samenleving tvorden behandeld. Men vindt in deze gids alles over de openbare diensten, kerkgenootschap pen, onderwijsinstellingen, jeugdorga nisaties, sportverenigingen, bejaar denzorg, hjt openbaar vervoer, het zakenleven enz. Het is eor handig overzichtelijk boekje, vooral voor nieuwkomers in Ltmbardyen. Alleen jammer, dat een plattegrond vdu de wijk ontbreekt. Denkt u eraan dat overmogen ju li) het overtreden duurder word;. Dc bedragen voor de zogenaamde transacties worden verhoogd. Een vee tg a ngersovertreding gaat f 5 kos ten (was ƒ2.50). Bromfietsers, motor en scooterrijders gaan 7.50 betalen. Automobilisten gaan een tientje beta len voor een overtreding. Een parkeer-:vertreding gaat dus ink i gulden kosten. (Advertentie f.Af.J EEN HELE DAG naar de voor DAGELIJKS wan J juli tot half sept AFVAART 9 uur WILLEMSPLEIN ROTTERDAM Folder op aanvraag De eerste gestandaardiseerde stadsous van de DAF die o.m. in Den Haag, Rotterdam, Amster dam en Utrecht zal gaan rijden. Van links naar rechts dr. J. van Zwet (directeur van Werkspoor), drs.C, G. van Leeuwen (directeur RTM te Rotterdam), ir. P. Brou wer (directeur GVB Utrecht), ir. B. van Büderbeek (HTM Den Haag), ir. W. Ybema (GVB Amster dam) en de heer W. van Doorne (directeur van de DAF-fabrieken). Hit Rotterdanuch Parool-abonnees kunnen on* du tefrfunlxdt melden van maandiiK t in. Mirrors van 1M0—30.00 uur Telrfoott 13ï«30 Abonnee* builen R'dani-Schiedam kunnen ïlch wenden tot onze plaat selijke agenten. In De Doelen is een conferentie ge houden over „Voorzieningen bestemd of medebestemd voor de vrtjettjdsbe-! steding van dc jeugd." Dertig deskundigen uit tien landen hebben er hun Licht over laten schij nen, Professoren, ingenieurs en doc toren en doctorandussen hebben er het hunne over gezegd. Er zijn gegevens en ervaringen uitgewisseld, er zijn rapporten ter discussie gesteld. Er is gesproken over „leefbaar kli maat". over „persoonsvorming", over „begeleiding van de jeugd", over „verantwoorde voorzieningen1'. Erg was de jeu; nuttig allemaal, iga? maar waar De jeugd was in De Doelen niet ver- tegen woordigd. Het probleem „vrije tijdsbesteding van de jeugd" blijkt meer een probleem voor volwassenen.! ROTTERDAM, Sparta stelt pogingen in het werk om zijn elftal voor de wedstrijd tegen de nationale ploeg van Hon garije zaterdagavond op h?t Kasteel te versterken. Verzoeken aan de betreffende; clubs om Mulder, Bergholtz, Dul- lens, MouUjn, Bouwmeester of Keizer te mogen ostellen zijn af gewezen. Sparta hoopt nu dat de vleugele plaatsen saterdagavond zulten worden bezet door twee van deze drie spelers: l KHjnJan van D.F.C., Bond van Volen- j dam en Radovlc van Xerxes. Xerxes heeft zijn medewerking reeds toegezegd, maar met Radovlc. die vandaag van vakantie in Joego slavië terugkeert heeft men nog n et kunnen spreken. Het ligt in Sparta's bedoeling om het volgende elftal in het veld te bren gen: Doesburg; Buitendijk, Eijksn- brook, Laseroms, Benizon; Vidal en Kemper (na rust Bouman): Radovlc (of Bond). Madsen. Bosveld en Kleinjan. Fe ij en oord speelt zaterdagavond om zes uur in Frankfurt tegen Eta tracht. Winnen de Rotterdammers dan wordt de over te apelen wedstrijd tegen La Chaux de Fonds van groot belang. Door twee overwin (ringen kan Feil en oord dankzij een beter dongemid delde de volgende ronde van de tater- totocompettUe bereiken De opstelling van Feijenoord is nog niet bekend gemaakt, maar Rlnu» Israël speelt in ieder geval meet Ruud Geels nog niet. Feijenoord neemt de volgende spe lers mee naar Frankfurt: Pleter* Graafland, RomeOn, Kraay, Veldhoen, Fransen, Luyten, Libregts, Kunst Weering, VD. VaU, Büd, Jansen, Moulijo Tsra®. 'VOALS u in dit dagblad hebt kwaoetx lezen, zijn vorige week dooi het Rottendamse An jerfonds twee culturele prijzen uitgereikt: de Anna Blamanprija aan de sdhrijver Adriaan van der Veen, de Hendrik Chabotprijs aan de schilder Kees Timmer. De be doeling van <Me prijzen is (ik ci teer het jaarverslag): „Enerzijds taak en doelstelhng (van het An jerfonds) bij de Rotterdamse bur gerij meer bekendheid te geven en anderzijds de creatieve kunst in het gebied van1 Rijnmccd te sti muleren." Voordat er misverstanden ont staan wid ik eerwt vaststellen dat ik beide kunstenaars hun prijs van harte gun. Het gaat dus niet om hem persoonlijk, wanneer ik stel dat zij beter niet voor deze prijzen in aanmerking hadden kunnen ko men. Ik neem zonder meer aan dat deze twee kunstenaars-van- naam zeer geschikt zijn om het Anjerfonds (en de mensen die het beheren) meer glans te geven, maar dat het eren van dit twee- u. tal een stimulans voor de creatie ve kunst in Rijnmond, zou zijn, waag Ik te betwijfelen. Voor de bekroonden zelf lijkt me een stimulans, hoewel prettig, niet nodig, Adriaan ven der Veen schrijft ai 32 jaar, Kees Timmer schildert ruim 40 jaar en gezien de kwaliteit van hun werk komen zij zek«r dat ls elders al enkele malen getoond voor prijzen in aanmerking. Maar niet voor een die in eerste Instantie wil stimu leren. Voor de niet-bekroonden (in wezen de belangrijkste groep) gaat er van deze prijzen geen sti- mu'ans uit omdat de indruk wordt gewekt dat men eerst «en groot oeuvre opgebouwd moet hebben voordat men eventueel gestimu leerd kan worden: een niet biizon- der activerende (om van de loiri- ca nog maar te zwijgen) gedach- tengaog. Willen deze prijzen het effect hébben dat men zegt te beogen, dan zal men met meer durf en vi sie te werk moeten gaan, en niet uil dz bekende Rotterdamse angs': zijn culturele gezicht te ver liezen de weg van de minste weerstand (van de iirootsle naam) moeien nemen, zou me wat de beeldende kunot betreft kunnen voorstellen dat zoveel mogelijk, kunstenaars worden uitgenodigd voct een grote tentoonstelling. Een tentoonstelling dis eventueel kan worden ingericht bij Termeu- !=-n: zoals bekend een van de he»- e expositieruimten in Rotter dam. Een deskundigs jury Kan dan '.rgcm de sluiting een winnaar (liever meer) aanwijzen. Door deze aanpak wordt een groot aantal Rotterdammers met kuns t gec onfronteerd, krij gen kunstenaars de kans werk te ver kopen en het geheel zou ver uit stijgen boven het incidentele ka rakter dat de uitreiking (in de kring van hoofdzakelijk passieve kunstmin-naars) van. de Hendrik Chabotprijs nu had. In de literaire sector kan het Anjerfonds zich spiegelen aan de kleine (ƒ200), maar toch veel naam hebbende Amsterdamse Reina Prinsen Geerligsprijs, die ieder jaar wordt uitgereikt aan een schrijver die niet ouder is dan 25 jaar. Iets dergelijks moet In het Rijnmondgebied ook kunnen waarbij de leeftijdsgrens ge zien het dun gezaakle talent best vijf of tien jaar hoger ka-n Fggen. Een extra attractie zou naas' de prijs de toezegg'ng van het Anjerfonds kunnen zijn dat het bekroonde manuscript cok uitgegeven wordt. Op deze ik zal -niet zeggen alleenzaligmaken de manieren zal het Anjer fonds beter zijn doel bereiken: het culturele leven stimuleren en het Anjerfonds meer bekendheid ge ven. In deze volgorde. (Van oare sportredactie) SCHIEDAM, woensdag, Het tf vrijwel rek er dat Leen Hubert, de rechtsbuiten van S.V.V., tn het komen de selsoen voor F.C. Den Bosch sal uitkomen. De onderhandelingen tU» bUoa rond. Voor binnenepeler Dick van Dijk hebben behalve Feijenoord ook Tel star ,eta FvC. Twente belangstelling. Telstar dat meer dan een ton heeft ontvangen voor de transfer van Ruud Geels naar Feijenoord, lijkt de voor naamste gegadigde voor Van D(jk. Aan het einde van deze week valt waarschijnlijk de beslissing. ROTTERDAM, woensdag. Mei Ingang van vrijdag is de sscre.arie- afdelmg sport en recreatie en hat bu reau van de Rotterdamse Stichting voor de Lichamelijke Opvoeding ge huisvest In het gebouw Nieuwe Eer ste Nederlanctoche N.V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1