lude Schiedamse schilder Wilton draagt 'Diadema' over aan Shell-Tankers Grootste schip dat werf bouwde SCHIEDAM gRRIT VAN VUCHT 'Klokkenbal' voor! Ir. v. d. Yorm: afmetingen niet zo erg spectaculair Route van KW -mars SCHIEDAM Stedelijk Museum wijdt aandacht aan onbekende meester kerkorgel 1EVEN EN WERK BESCHREVEN DOOR MEJ. VAN MAANEN RADIO-WEST Leraar schuldig aan ongeluk: ƒ250,- boete 'Nieuw Amsterdam' nam Griekse zeeman over I Studiegesprek over ziekenhuisbouw Schuilgegaan bezweken aan gevolgen aanrijding Haringfeest op Maaskade Vrouw stal goederen: veroordeeld lot zes maanden gevangenis SHELL/DOW PIJPLEIDING I ^rt- Zelfde toon jBurgerlijke Stand: Wedvlucht van de Postduif ItteS ^St dïïv'.n"" vluch' v'°°" Sv°° Opzet 'Jeugdland 1966' dit jaar in de Energiehad Champagne 5000 auto's', Aantal dronken rijders stijgt iJONGE DIEVEN TOT' 1HOGE STRAFFEN VEROORDEELD Jongetje na val in kelder overleden Werkavond van Open Studio 'ZILVEREN HAMER' UITGEREIKT LEERLING- ASSISTENT(E) KOERIERSTERS Zwembad EEN HULPKRACHT MONO PO L E woensdag 29 juni 1966 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Bij de ingebruikneming van de nieuwe deugel ™n het Stedelijk Museum is, door het inrichten van een eigen tentoonstelling in die vleugel, ook .aandacht geschonken aan me onbekende Schiedamse kunstenaars uit het verleden. Over de 18e eeuwse plateelbakker Arent Klos heeft directeur J. Paalman ineen catalogus bij de expositie het licht doen schijnen en hieraan bebben we reeds eerder aandacht geschonken. De andere nu naar voren gebrachte Schiedamse kunstenaar is de 17e eeuwse stilleven- sdólder Gerrit van Vucht. Aan hem heeft mej. E. W. G. van Mannen, issistente aan het Stéd. Museum, aandacht gewijd in een catalogus. Aan haar artikel ontlenen wij het volgende: Van het leven van Gerrit van Vucht is weinig bekend. HU moet bi 1610 ge boren zijn en hU stierf op 19 novem ber 1697 en wordt vanuit het St. Ja cobs Gasthuis, nu het Sted. Museum, begraven. Een huwelijksdatum is niet bekend en van zijn familie weten, we dat by een zuster Margrleta had, dat zUn vader Jan Govertsz in of voor! 1664 is overleden en dat zijn moeder Ijef je Jans stierf op 15 september 1662 in de Lange Kerkstraat. (Advertentie IM.) Mathenesserv/eg 61 - Rotterdam telefoon 236613-253395 Een stilleven van Gerrit van Vucht. Dit is het enige werk dat eigendom is van het Sted. Mu seum. ROTTERDAM, dinsdag De Rot- wdamse rechtbank veroordeelde finmorgen de 31-jarige leraar Ï.O.V. tot een geldboete van 250 of sa maand hechtenis en twee maan- ieo ontzegging van de rijbe-voeggd- bekt, wegens sohuild aan een aam-ij- ing, waarbij een. voehgamgster ern- rjg gewond werd. De eis was ƒ250 boete en vier aanden ontzegging voorwaardelijk. I ROTTERDAM, dinsdag (ANP). Eftm.s. „Nieuw Amsterdam" van de HAL. heeft zondagavond op weg van llilterdam naar New York zeven uur Bnrtraging opgelopen Lv,m. een hu!p- lutie Lb.v. een Griekse zeeman. J De tweede stuurman van het Liba- Ikr s.s. „Marika", Dimitrios Lykos Bill jaar) moest wegens een acute I tlndedarmontsteking onmiddellijk alp van een dokter hebben. De I .Kieuw Amsterdam" heeft de Griek- stuurman overgenomen op 450 mijl I ie oosten van Cape Race. In de boeken van het St. Lueasgilde te Sdhiedam wordt vermeid, dat Ger- rit van Vucht zich in 1058 inkoopt (hij CoUtrOlCUr betaalde zeven schellingen per jaar), dat hij de hoofdman van het gilde was van 1866 tot 1668 en van 1675 tot 1677; van 16901693, de laatste vermelding van de schilder, betaalt hij niet. Heeft Gerrit van Vucht het in zijn laatste jaren niet breed gehad, of Is; het alleen uit nonchalance, dat hij soms zijn schulden niet betaalt? Niet, alleen zijn gilde-contributie, maar hij staat ook op de lijst van „quade schul-' den" bij zijn leverancier van schilders- benodigdheden. Dat Van Vucht zich specialiseerde in! stillevens blijkt uit verschillende in- j ventarissen, waarin zijn werken wor-; den genoemd, al worden die dan vaak 1 anders aangeduid, als „fruitstuckje" of - „keu ck entje". In, het Schildersregister' van Jan Sysmus, stadsdoctor van Am-j sterdam, omstreeks 1669-1678 gesehre- 1 ven, staat vermeld: „Gerrit van Vucht in stillevens, keukens, freuitatie, bloc- men, redelijk, Schiedam, floreerde! 1650, 1669 was hij al out". Was Gerrit van Vucht een kleine, onbeduidende schilder? zo vraagt mej. Van Maanen zich af. In de loop van de Gouden Eeuw krijgt het stilleven hoe. langer hoe meer aandacht, wordt ge heel zelfstandig en dient niet langer als rekwisiet voor bv. een bijbelse ge beurtenis. Grote meesters van het stil- j leven als Kalf, Van Beyereo en De; Heem hebben hun naam gevestigd,' blijvend voor eeuwen en ook schilders van kleiner formaat als Gerrit Heda, Pleter en Willem Claes, Fleter van Steenw|jck en Jacob GUlig zijn niet vergeten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De 21- j Jarige controleur Rob van Aalst die woensdag 22 juni op r|jn bromfiets! door een personenauto op de Rondo-! laan werd aangereden, is gisteren in I het Dljkzlgtziekenhuts overleden. (Van een orvzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Zaterdag 2 julii (van 14.30 tot 16.30 uur) wordt, op een afgezet deel van de Maasköde op het Noordereiland het traditionele „Haring- en Huietkamp-festijn" ge vierd. Daar worden 10.000 volwasse-1 men Rotterdammers vergaat op haring en op vertoon -van een door de vis- handelaar gratis te verstrekken toe gangsbewijs een proeff lesje jene-. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In; het kader van de "Klokkenbal- len" zal op zaterdag 2 juli een; dansavond gehouden worden in i de recreatiezaal van de Sehie- i dainse Cartonagc Fabriek aan de; Burgemeester Honnerlage Grête- laan 159, Muzikale medewerking, van „The Flying Dutchmen". De opbrengst van de avond is} bestemd voor de aanschaf van i een orgel voor de kerk O.L.V. Vi- i sitatie te Nieuwïand. In de toe- komst zullen meer van dergelijke dansavonden worden gehouden, j Met de opbrengsten hoopt men dan de aanschaf van het orgel ge-1 deeltelijk te financieren. Voorverkoop van de kaarten; voor 2 juli: Bilderdijkstraat 33 b,. Groenelaan 59 en Bosboomlaan 3. i (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag De Rot- j terdamse rechtbank veroordeelde j vanmorgen de 34-jarige mevrouw E.j M. S. P. tot een gevangenisstraf van j zes maanden met aftrek, waarvan vier maanden voorwaardelijk, we gens het onttrekken van goederen! aan het beslag en verduistering. j Mevrouw S.. had in de loop van het vorig jaar goederen gekocht op reke- ndrug voor een bedrag van ongeveer 18.000, zonder ze ooit te betalen. Nadat de deurwaarder beslag had ge legd, verkocht zij deze goederen door aan een kenrois. De eis was negen maanden met af trek, DIT IS DE WEG, die de 115-kilo- meter pijpleiding tussen Shell- raffinaderijen in Pernis de Dow's Chemische Fabrieken in Terneu- zen in de toekomst gaat volgen. Dezer dagen wordt een belang rijke hindernis genomen: de kruising van het Hollands Diep. Half juli volgt de oversteek over de Westerschelde. Achter deze namen is Gerrit van Vucht lange tijd schuilgegaan. Toch moet hij een aardig bloeiende zaak hebben gehad, zoals blijkt uit een in ventaris van een Rotterdamse kunst handel uit 1648, waarop liefst 57 schil derijtjes van Van Vucht genoemd wor den. j Wat zijn werk betreft, merkt mej.; Van Maanen het volgende op. De stil- levens van Gerrit van Vucht, die we toch voornamelijk in de 2e helft van de 17e eeuw moeten plaatsen, staan i eigenlijk in htm tijd wat ten achter,' tenzij de tot nu toe bekende schilde-! rijen allemaal jeugdwerken, zijn. Het' j enige stuk, dat van een iets forsere op-1 i zet getuigt, is het stilleven dat eigen-; ^ROTTERDAM, dinsdag (ANP). dom is van het Sted, Museum. De an-, en _bouwikutidigen uit België, j dere stukken zijn zowel in formaat als voorstelling zeer bescheiden gehou- den. I fegdand, Duitsland, Zweden en Ne- Krlaivd zijn vandaag in het bouwcen-1 "~Ti in Rotterdam bijeengekomen l JLeen £edachtenwisselinig over de' I %nene opzet van academische zie- I «abuizen en Intern ziefcenhuistran- Het initiatief voor dit 'twee dagen wende sludiegesprek, is itgegaan I tel dr. M. D. W. Low uit Edinburgh. Ite organisatie is in' handen van het I bouwcentrum. Met medewerking van 1 «t researchbureau voor ziekenhuis- I ^ewely-rv"Da vies, weeks in Lon- I SOfiBDAM. Geboren: Ronald z.v. G. In en A- Lemmen; Sylvia d.v. H. J. aj Haarlem en P. T, Swart; Robert z.v. IM- VaWer en E. S. van Leeuwen: Rd- I.SI?» ï-.v- JpBlauw en w. J. Vrijdag; «fa M. d.v. A. van Gils en M. A. Jas- b I" jjfaoleite d.v, H, T. van der Vlerk II £2®*,®°*' Bartholomew T. z.v. J. J. M. I ti W. M. de Vette; Patrick V. I «Li* c- Goedegebuut en J. C. J. van I228"1; Amanda E, M. d.v. W. A. I en E. A. C. van der Horst; Ed- I ïb'K' g- Kiela en W. fujkeboer; Anna l5™V^iv- J- B Wassink en W. A. M. Ro- l^j^ard J. x.v. J. Veldman en M. T. 1 kleden: j. j. Leys, 74 ji. 2*?^!: - De SCV De PostduU nam I w. j yntven deel aan de wedvlucht voor I w km vanuh Chateauroux, afstand 11»( m» Gel°st werd om 8.30 uur: eerste |l£5to?.en 16.18.40 uur; laatste prijsdulf 1 ToL r' Uitslag; Itu w*..1' 1*. 14, 47; L. v.d. Mey l4«TnHlA: v'd- GrUP tk Karreman 3, lïs' Sparla 4= I v.d. Tuyn 5. 9, IÏij.' ,BlSwing 7. 84; A, Middendorp B, I h°es 13. 18, 28, 44, 48, 50; J. Bfom- I r»!9'i va- Kant 17, 42; T. v. Weelle I Uftnk i,n 1 Yeldt 20, 25; P. v. Oa I*7: P- Oouweleeuw 22. 4«; H. I*j Jf-,20- c- den Tuinder 28, 51. I «te v iH1 4a- 45, 86; L. Borrani II c iJ :-H' v' Kanft M: w' Poafnan oh, it, van ueur«n tgL-T; Boon M; C. Anker-Toutljn 57; f*ptU V' ®u"orP liu11 tus«n 15 tot 17 uur in- 'rt verenlg^ngalokaal aan de en de rU- tlitwdag. Nadat lü™ de tram was gestapt *n rdf- jfeeedjjk; op3 l-jai erec opperman naar IWwlT w. w««teeediJk; opliep, is gds- IterZ^ffL38-jarige opperman H, I2SÏ? aanüe reden door een per- en pijn in de opperman naar het Bij Van Vucht is alles, bijna angst- j vallxg, in een zelfde toon gehouden;! zacht bruin-grijs, bijna monochroom, met zo nu en dan een toets geel, rood i of groen. Een glimlichtje op een roe^i mer of tinnen kan, de glans op dej schubben van een vis, de witte pro-, perheid van een servet of het okergeel van een afhangende citroenschil, die! het geheel wat moeten verlevendigen. Al vinden wij in de stillevens van. Gerrit van Vucht verschillende genres terug, toch is In elk stuk wel de ver fijn de minutieuze hand van deze Schie damse meester te herkennen. Helaas heeft hij zijn stukken nooiit gedateerd, waardoor een chronologische volg orde niet aangeduid kan worden. Heeft hij bij het Schiedamse stuk, misschien onder invloed van zijn tijdgenoten, het uiteindelijk aangedurfd dit stilleven met wat meer allure in de ruimte van haast het gehele vlak te plaatsen? Al dus mej- E. W. G. van Maanen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag De «P*et van .Jeugdland 1966'. dat dit jaar voor de achtste maat wordt gehouden is ondanks het feit dat de Ahoy Tial er niet meer Is, dezelfde als de voor gaande Jaren. Nu alles in de Enengiehal Is gecon centreerd is de scha aiverdelang enig zins veridetod, zodat erdoele attrac ties, aoals sport- en balspel, zullen verdwijnen. Het poppentheater van Guide van Debh zal ondergebracht worden in een bijgebouwtje, dat wordit opgetrokken aan de Energiehal. Jeugdland, dat onder auspiciën staart van de Raad voor de Lichame lijke Opvoeding, wopdrt <ttt jaar gehou den van 18 j<uli tot en met 12 augus tus dagelijks van 0 tot 17 uur, behalve zaterdags en 's zondags. De offi ciële opening vindt laats op ze dog 16 jórti. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De directeur van de Dok- en Werf- maatschappij Wilton-Fijenoord NV, ir. O. J. van der Vorm, heeft gisteren het motortankschip „Dia- dema" overgedragen aan de heerj D. Rodenburg, directeur vanl Shell Tankers NV. Bij deze offi- ciële overdracht aan de opdracht-! gever bevond zich ook de Haagse! mevrouw F. M. Wijckerheld Bis-j dom-Bruyn, die het schip op 171 februari doopte en tewaterliet. j In zUn welkomstwoord op hei dek vao de tanker wees de heer Van der Vorm op de uitstekende verstandhou ding tossen SheU Tanker» en Wilton. H)j prees verder de joede samenwer king tussen RDM, de Amsterdamse ND SM, Wilton-Ftfenoord en de rede rij. Over de Diadema": „Het la wel bet f roots te schip dat op onze werf is gebouwd; toch Is de „Diadema" een schip van middelmatige «rootte". Nadat de heer Rodenburg het cer tificaat van deugdelijkheid van ir. Van. der Vorm in ontvangst had ge nomen sprak hij: „Het schip heeft aan al onze verwachtingen voldaan. Verwachtingen, gebaseerd op de er varing die w() sedert de eeuwwisse ling met de werf hebben opgedaan". Het officiële gedeelte van de over dracht werd besloten met het strijkeh van de werfvlag, waarna de vlag van de Shell in de mast werd gehesen. De bijeenkomst werd besloten met een gezeliig samenzijn in de opbouwen op het achterschip, waar de accom modatie voor de bemanning ls gele gen. Hier werd het gebruikelijke glas champagne geheven op een behouden vaar-t, De „Diadema" is hert grootste achip dat ooit op de werf van Wilton werd gebouwd. Het Is het tiende schip, dat de werf na de Tweede Wereldoorlog voor de SheU bouwde. De naam van heft motortankschip is ontleend aan een landslak, de Dia dema Parva, die voorkomt op de Cook-eilanden en waarvan de schelp slechts sporadisch wordt gevonden. De grootte van het sohip is overigens allerminst recht-evenredlg met de grootte van de sohedp, waarnaar het werd genoemd. Deze heeft een mid dellijn van nauwelijks twee millime ter! Van het enige exemplaar dat men bezat wilde Shell Tankers een vergro- ting maken Een zuchtje w'ind vanl een opengaande deur bleek voldoende! om het schelpje uit het vergrotings-j apparaat te blazen. Het bieeï daarna onvindbaar. Gelukkig was de opname ad gemaakt. De „Diadema" zal het voortaan j dus met een zilveren replica moeten stellen. Eigenlijk is dat tegen de ge woonte van de Shell, want op elke tan- i ker van de rederij vindt men op een s ereplaats in de salon van de officieren I een origineel exemplaar van de schelp, waartiaar het schip is ge noemd. In zijn welkomstwoord sprak de heer van der Vorm heel bescheiden over de niet zo geweldig spectaculai re afmetingen van de tanker, die evenwel op de buitenstaander diepe indruk maken. Het schip heeft dan ook een lengte van bijna een kwart kilometer, is ruim 33 meter breed en heeft een diepgang van ruim 12 me ter, terwijl het een draagvermogen heeft van 65.000 ton. Van de 21 ladingtanks kan alleen al de grootste ruim achteneenhalf mil joen liter benzine bevatten, hetgeen voldoende zon zUn om er vijfduizend personenauto's een heel Jaar lang op te laten rijden. De negeacillnder die selmotor ontwikkelt per minuut een vermogen van bü»a 19.000 pk, waar door het schip een snelheid kan ha- plen van ruim 18 mill per uur. De schroef van de „Diadema" heeft een diameter van 6.8 meter en weegt 29.000 kUo. De accommodatie voor de beman ningsleden is geheel gelegen In de opbourwen op het achterschip. Tussen de machinekamer en het bovenste dek. waarop zich een twintigtal hut ten voor de matrozen en ander lager personeel bevindt, heeft men een lift aangebracht. De 'Diadema' vanaf de brug ge zien. ficieren: een eetsalon en een recrea tiezaal, de kombuis en een aantal hut ten. De gezagvoerder, hoofdwerktuig kundige en radio-officier zijn gehuis vest op het brugdek. Alles voorzien van air-conditiotiing. (Van «en onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. In de i loop van dit Jaar hebben reeds 308 personen terecht gestaan wegens rijden onder invloed in motorvoertui gen. In de overeenkomstige periode van het vorig Jaar waren het er 261, Twaalf verdachten werden vrijge- t sproken, twee kregen een voorwaarde- lijke veroordeling, twee buitenlandse verdachten, kregen geldboete opge- legd en de overigen liepen een ge- j vangenisstraf en ontzegging van de j rijbevoegdheid op. Het aantal artikel 26-ers op brom fietsen steeg van o? tot 97 en het aan- tal fietsers van 37 tot veertig, Het aantal winkeldiefstallen in de-j 1 ze periode bleef vrijwel gelijk' 133-1 132). Het aantal zedendelicten liep te-1 rug van 49 tot 45. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De Rot-, terdamse rechtbank veroordeelde van morgen de 21-jarige loswerkman E. van R„ de 25-jarige loswerkman T, J. H. beiden tot een gevangenisstraf van één. jaar en negen maanden met aftrek, en de 22-jarige pijpfitter R. J. H. tot twaalf maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk, R. en T, J. H. stolen in maart een enorme partij kleding uit verschillen de winkels. De laatste verdachte had slechts als loopjongen gefungeerd. De eis was tegen beide hoofdver dachten elk twee jaar en zes maanden. De pijpfitter werd conform de eis ver oordeeld. BARENDRECHT, dinsdag. In het DijkzLgtziekenhuis is vannacht het 8- jarige jongetje Hans Kamerman uit Barendreeht overleden aan de gevol gen van een val, die hij gisteren heeft gemaakrt. Het jongetje viel gisteren uit een portiekwoning aan de Krabbendijk te Rotterdam in een betonnen kelder. SCHIEDAM. De deelnemers aan de 22e K.W.-mars zullen zaterdag 2 juli om 14.30 uur van start gaan van af de Plantage. Zc zullen om ca. 14.45 uur defileren voor het Ere-Comité dat op het Stadhuis zal worden ontvangen. De route vanaf de Planita-ge naar Sfadihuis gaat via de Wesbvest - Wal- visstraa't - Latoge Haven of via Grif fioenstraat en Lange Haven (oneven zijde) Appelmarktbrug - Lange Ha ven (even, zijde) naar de Korte Dam en vervolgens via Hoogstraat - Korte Kerkstraat - Nleuwstraat naar de Gro te Markt. Na het défilé is de route als volgt: Ooievaarssteeg - Spinhuispad - Park weg. Op het kruispunt Parkweg-Burg. Honnerlage Gretelaan is de splitsing van de routes. De 8 kin wandelaars gaan linksaf Burg. Honnerlage Grete- laan - Rembrandtlaah - Rubenslaan naar Wilton-Fijenoord. De 14 km wandelaars trekken via de Parkweg naar het Prinses Beatrix- park terwijl de overige wandelaars na de Parkweg rechts af de Burg. Hon nerlage Gretelaan naar de 's-Grave- land se weg en via de B rah dersb rug naar de Overschieseweg. De binnen komst van alle wandelaars is via de Maasboulevard - Hoofd - Hoofdstraat - Lange Nieuwst raat. De organisatoren van de K.W.-mars zullen het bijzonder op prijs stellen als de bewoners van paaiden aan bo venomschreven route, de vlag uit wil len steken. Dit zal de feestelijke sfeer, die nu eenmaal b|j een K.W.-mars be hoort, ten zeerste bevorderen. In Zakkeiidragershuisjc (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woemsdaig. De dis cussies van de Open Studio in het Ontmoetingscentrum in Het Schiedam se Zakkendragershuisje, gestart op 18 juni, worden op zaterdagavond 2 juli daar voortgezet. Het gaat ditmaal over de vraag „Hebben.Nederlanders eigen lijk wel aanleg om voor de camera te spelen?" Een- brandende kwestie die vorige maal wegens tijdgebrek niet meer aan de orde is gekomen. Van daar het verzoek van leider Schaper aan de belangstellenden om tijdig aanwezig te zijn-, omdat iedere avond de tijd te kort blijkt. Maar op de volgende werk avonden om de veertien dagen zal dieper wor den ingegaan op de problemen rond de film. Daarbij worden demonstraties gegeven, terwijl belangstellenden een kans krijgen om zelf voor de camera te komen spelen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag, In het gebouw van de technische school aan de Beukelsdijk werd vanmorgen „De Zilveren Hamer" uitgereikt. Deze wisselprijs, verbonden aan een lande lijke wedstrijd voor leerling-straat makers die elk jaar wordt gehouden, viel ten deel aan de heer R. C.,van Deursen en zijn helper, de heer J, A. N. van Holten. De winnaar-straatma ker werd opgeleid door de heer A. Hosselaar, die vijftien jaar geleden voor het eerst de zilveren hamer won. „Ek moet nog heel wat aan de weg worden getimmerd", zei de voorzit ter van de Commissie Vakopleiding Straatmakers, de heer J. C. Troos ter. „maar door het winnen van deze pr|js krijgen de Rotterdamse straat makers een extra ruggesteuntje", In de wedstrijdgroep a viel even eens een prijs toe aan een Rotter dammer, de heer A. Brusse en zijn helper M. G. Keoreweer behaalden een tweede plaats. ROTTERDAM, dinsdag. De Rotterdamse kantonrechter veroor deelde vanmorgen de aannemer van heiwerken A. de N. tot een geldboe te van f 150.- of dertig dagen hechte nis. Op 3 maart van het vorig jaar schoot bij het verwijderen van palen naast de Van Brienen-oordbrug een elektrische trilhamer van de kabels, waardoor een man werd getroffen en overleed. De eis was f 500 boete of honderd dagen hechtenis. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is plaats voor een met middelbare vooropleiding, die geduren de een tweejarige opleidingscursus tot as sistent-bibliothecaris praktisch werkzaam wil zijn. Inlichtingen bij de directrice, Lange Haven 131, Schiedam. Dr. Quispel vrouwenarts Schiedam. Praktijk hervat. Drogisterif „De Panter" Franselaan 277 Telefoon 150479 zoekt NET WINKELMEISJE fi-doAg» werkweek Personeel gevraagd De Schiedammer vraagt nette VAKANTIEBEZOHG-EHS. Aan- melden Hoogstraat 70. Schie dam. tel, 287279 Of J33960, R2 Foto - Film ROLFILMS VERGETEN? De automaat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106, Rlfl Op het uitgestrekte sloependek be vinden zidh de hutten van de officie ren en de wasserij. Om het de be manning helemaal naar de zin te ma- Ken heeft men op dit dek een luxueus zwembad gebouwd. Het dekhuis op het kampanjedek bevat de eetsalon, de recreatiezaal met tal van moge lijkheden, en een rooksalon; dit alles voor de officieren. Voor de onder-of- GEMEENTE SCHIEDAM De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek vraagt voor spoedige Indiensttreding voor eenvoudige werkzaamheden, leeftijd 1620 jaar. Sollicitaties bij de directrice, Lange Haven 131, Schiedam. PASFOTO'S kJa&r terwtfl u wacht. Foto v. Vuuren, Hoog- str. 106, SChledam. tel, 266720, Let op het juiste odrea. Rl» Hoogstraat 2 - Schjedam - Tel. 26 88 08 1 Donderdag 2. 8 I Vrijdag 2. 7, 9.15 Zaterd. 2, 7, 9.15 Zondag 7, a.15 Dinsdag 2, 8 Woensdag 8 VIER SNELLE REVOLVERS James Gralg - Edgar Buchanan Waar hij kwam vlogen pistolen uit de holsters en barkeepers achter de tap kast. i4 jaaj. Zaterdagnacht STRIP-POKER Carrie Knudaen - June Athlyn Myles Stuart Een schaamteloos spel in «en wereld zonder zeden en geraffineerder dan striptease. 18 Jaar 1 Zondag 2, 4.15 Woensdag 2 DE HELD DER APACHEN John Hod lak Robert Stack - Joy hoge Woede en moordlust van duizenden roodhuiden tegenover de rooed van een man. Tectotoolor 14 jaar w;-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2