Vuile lucht' MP PLOEG HEEFT TOP NOG NIET BERE ROTTERDAM' opvoedend stukje Ifu Een voorlichtend en 'orens ziek worden inj Arts G. G. en G.D. K. Biersteker te Amsterdam gepromoveerd SS verkoop van tijdschriften bundelen Mozaïek of flessen ROTTERDAM RIJNMOND ROTTERDAMSE GEMEENSCHAP Uitgevers gaan Hoiig®£irs<? PRODUCEERT PER DAG CIRCA 1 ■'imiwm Lajos Baroti: 400 TON ZWAVELDIOXYDE Arts K. Biersteker gepromoveerd nu... beduidend goedkoper *ohu|mrubber malPMMn pure latex 10 cm hoog Plan voor medische faculteit in zuiden STUDIE OVER INVLOED OP ZIEKTE EN STERFTE nu... beduidend goedkoper* Demonstratie Ettert Lazar Radovic niet tegen Hongarije Diefsta l van II00.- L. J. Hoeksma j met pensioen jongelui tegen bombardementen j V.S. op Hanoi Laatste 'doublé' voor Soarta Mode-schoenen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Nwe.Binnenweg 153 Zwartjanstraat 26 Voorzichtig Wel een plattegrond van Lombardijen de vakantie Amerikaans concern koopt onderneming in Geidermalsen £h72JffiS« v«r. «5: 4-vrijdag 1 juli 3966 '<n\ Do hoor Biersteker word bi 1925 lil Suameer bi friesland geboren. Hij behaalde In 1951 rijn artsen- diploma aan de rük«universiteit in Groningen. AU marine-arte be zocht hU Nieuw-Guinea. JHij was er later als ressortart» In Hollan ds. De Wereldgezondheidsorgani satie verleende twee keer een stu diebeurs aan de heer Biersteker, Kort voor de overdracht van Nieuw Guinea aan Indonesië werkte de heer Biersteker aan de Medische School In Port Moresby (Australisch Nieuw Guinea) ah. docent. Ip 1903 werd dr. Bierste ker, dié een Master's degree in pnbUe health van de Tulane universiteit Ln New Orleans (VS) bezit, aangetrokken door de Rot terdamse GG en GD voor research-werkzaamheden. t ijb (ADVERTENTIE) Kijk niet op geld sis U een ma tris gaat kopen, wint één derde vsn Uw leven brengt U er op dobr ...dat U knap gezegd... én ze hebben nog gelijk ook, en daarom moet U morgen komen kijken. Een grote partij één- «n twee persoons schuimrubber ma trissen, die U nu gaat kopen met tientallen guldens voordeel. Prachtige matrassen vin pure latex, «ent* keus en eerste kwa liteit rubber van hoogwaardig gehalte, overtrokken met fraaie ■damast, nu voor prijzen om te speren. Morgen begint de vertcoop van deze stofvrije» hygiënische kwa- liteltsrubbef matrassen, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. Ook In 90 190 en 130 x 190 <m, tagan «er spee/ale prljien. Qtin UI. af fthriR. |ni w (Van onze correspondenten) ROERMOND,' vrijdag. De atlch» ilng wetensohappeiOk onderwU* I-lm* burg gaat yvcrea voor e«n uuivcrsl» 9 telt ln Zuid-Xlmburg. ln eerste in- sten tie aal naar een medische facul- telt worden gestreefd, omdat een aantal grote ep goed geoutilleerde ziekenhuizen en een groot patiënten- areaal buiten de Invloedssfeer van de bestaande medisch» faculteiten valt. Do wetenschappelijke commissie v*n de afdeling Eindhoven ven de Ne derlands* Maatschappij ter bevorde ring der Geneeskunst wil dn Eind hoven een achtste medische facul teit oprlohton, Op 8 Juli 2aJ er een ■geepretK plaats vindon met curatoren an senaat van de TH en bet ge meentebestuur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. „Wat de Iongkankersterfte bij mannen: betreft lijkt het er veel op, dat Nederland en Finland hun hoge plaats op de ranglijst niet aan luchtverontreiniging en sauna, doch aan van oudsher sterk ont wikkelde rookgewoonten danken. Gezien de recente rookgewoonten moet zelfs gevreesd worden, dat Nederland, zonder veel luchtver ontreiniging, spoedig Groot-Brit- tannfë.evenaart voor wat betreft de longkankerstCrfte." .„"{f de heer K. Biersteker, arts by de GG en GD te Rotterdam, die gisteren aan de Universiteit van Am sterdam op het proefschrift „Veront reinigde lucht", promoveerde lot doctor in de geneeskunde. De promo tie had plaats ln de aula van de Lutherse kerk bi Amsterdera; promo tor was prof. R. L. Zleihuis, Zwavelilinxyde, De atudie houdt zich hoofdzakelijk bezig niet SO 2 (zwaveldioxyde) en rook. Het is een van de ongeveer 30.000 publikattes die over luehtvcr-, ontreinlging (iuchtbezoedeling, zeg-! gen de Belgen) zijn verschenen, In de' studie „Verontreinigde lucht ont staan. medische betekenis en beslrij-, ding van verontreinigde lucht" heeft) dr. Biersteker de definitie van lueht-' verontreiniging minder ruim geno men dan uit zuiver voiksgezondhelds- oogpmt gebruikelijk is. Het onderzoek beperkte zich namelijk tot het opspo-j ren van de Invloed, die luchtveront reiniging in de gemeente Rotterdam tof nu toe had op ziekte en sterfte. Bronnen van luchtvervuiling zijn: huisvmvarmlng, verwerking van ert sen, afvalverbranding, levering van stoom, gas en elektriciteit, mechani sche tractie (verkeer), kunstmextfa- brleage en andere Industrieën. De Rotterdamse gemeenschap pro duceert ruw geschat per winterdag ongeveer 400 ton zwavddioxyde, on geveer 200 ton rook en nog eena ten minste 200 ton andere verontreinigin gen, Op dagen met een hoge wind snelheid Ij er een vermindering van de rook vervulling tot bijna een derde te constateren, zegt dr. Biersteker. Op werkdagen is net gehalte SO 2 twintig procent hoger dan op week- eindd&gon op winderige dagen daalt luchtverontreiniging van de bui tenlucht. Dr. Biersteker heeft vastge steld. dat rook- en SO 2-concentraties in Rotterdam lager zijn dan ln Britse Industriesteden. Bedrijfskundige en andere ervaringen met zwavel ADVERTENTIE Geniet meer van het buitenzijn door zo'n windscherm mee te nemen, U tovert altijd een plekje "uit de wind" waar U beter en gerief lijker van zon en frisse lucht kunt genieten. Morgen hebben wij een speciale aanbieding van windschermen, 360 cm lang en 140 cm hoog... in klassiek streepdessln, met 4 stokken, scheerlijnen en haringen. Morgen koopt U Uw wind scherm, compleet met foydraai, voor nog géén twintig gulden. windschermen compleet met 4 tentstokken scheerlijnen en haringen in foudraal Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop, slechts éin dag.van deze windschermen van fris ge streept tenttinnen, a a. compl.« Wêqffff Gitn ut. of ithrift, tul. dloxydc maken het onwaarschijnlijk, dut de concentraties hoog genoeg zijn om ziekteverschijnselen bij de mens 1e veroorzaken. In combinatie mot een fijne aerosol (nevel of gas) te SO 2 echter mUschien schadelijker dan algemeen wordt verondersteld. Overigens la uit de beschikbare lite ratuur tot nu toe rdet gebleken, dat er specifieke hlchtverontreiniglngs- ziektcn z(jn. Toch manen, ajdux dr. Biersteker,] het gemis aan medische selectie eni de onvermljdelljkerwys onvolkomen medische begeleiding vow de alge-, rnene bevolking tot grote voorzichtig heid niet bagatelliseren van de lucht- verontreiniging- De bevolking in i West-Europa wordt gemiddeld steeds t ouder en bevat steeds meer kunstma- j tig overlevenden met geringe weer stand tegen allerlei milieufactoren. Staat het enerzijds vast, dat lucht-- verontreiniging geen effect heeft op longkankcrsterfte, anderzijds Is dat waarschijnlijk wel het geval op de bronehitlseterfte. En. wat het laatste j betreft, dan nog ln aie zin dat de be- Mnnndc pathologic in Rotterdam door de luchtverontreiniging verergerde. Dr. Bier a. oker berekende dat de longkankersterfte ln Rotterdam onge veer twee keer zo hoog was als ln de vier agrarische provincies. In belde gebieden overleden per Jaar tien keer zo veel mannen aU vrouwen aan deze ziekte. Dit geslachtsverschil deed twijfel rijzen aan do betekenis van' luchtvervuiling bij longkanker cn bracht deze betekenis in ieder geval terug tot een bijkomende factor. Voorts stelde dr. Biersteker vast. dat Amsterdam en Rotterdam tot nu toe niet duidelijk verschilden in tongkan- kereterfte. Het is geb'-^n, dat Am-j sterdam in 1950 een l.^ ere longken- kersterfto had dan Rotterdam. Wel- i iieht ia Rotterdam echt ei nu bezig Amsterdam te passeren. (Van onze sportredactie} ROTTERDAM, vrijdag. Lazar: Radovic kan morgenavond niet mee spelen in dc wedstrijd Spavta-Honga- rhf. De Xerxaan is nog niet van va- kontle uil Joegoslavië teruggekeerd.: Hij wordt op de linksbuitenplaats Ver- j vangen door Co Onamart. ROTTERDAM, vrijdag BU een inbraak in het gebouwtje van de af deling Riötitenciam van de Nedertand- ae Vereniging tot Bescherming van Dforen aan de Abraham van Stolicweg is uit een geüidktetje 1000 gestolen. Verder werd uit eon metalen busje nog «ons 100 woggenoowo. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, donderdag. De heer J, L. Hoeksn^a, technisch hoofd ambtenaar bij de afdeling bestrating, riolering van de dienst van gemeente werken heeft gisteren wegens sljn pensionering afscheid genomen. In dc kantine van het stadstlmmer- huis Is hem veel lof toegezwaaid en xljn hem vele geschenken overhandigd. De heer Hoeksma, die 30 dienstjaren heeft, leidde jonge mensen tot straat- maker op. Ir. W. Termaten prees de wijze waarop d« heer Hoeksrna met de jon gelui omging en wees er voorts onder meer nog op dat deze gedurende zijn elf jaar durend voorzitterschap veel voor de personoelsrverendglng heeft ge daan. Verscheidene andere sprekers sloten zich bij zijn woorden san. In zijn dankwoord zei de heer Hoek sma dat zijn afdeling tot goede presta ties kon komen doordat er een prettige sfeer onder de collega's ia. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrUdag Enkele tientallen Jongens en meisjes hebben: gdïferavond voor het gebouw van het Amerikaanse Consulaat aan de Hoog straat geprotesteerd tegen de Ameri- j kaanse bombardementen op Hanoi. I Aan da d-r'tnciivrehc werd derive- nmrvC'O door cis vo'gende creamsa- -♦i'es: SocValM'teche Jctrai Nedfriand. Onafhankelijke progressieve Studeren de Jeugd. Algemeen Nederlands] Jett*dv?rbond. Desperado, Politeia en; de Vrije. De jon-iclui #iri?pn rrvet bun jtpan- flncken op de stoep voor bet consu laat z:"cn. Anderen deelden pamflet ten u:-t. Even verderop in de Hoogstraat waren enkeïe agenten bra.v mat het afhandelen van een aanrijding. Ze: !.'rien d» demonstranten ruatirg hun garag gaan. Later nam de portie de spandoeken in beslag. IVer jongens raakt !n dis cussie met een inspecteur, die hen ihtnochode moe le gaan naar het bu reau om daar de zaak rustte uit te praten, heïeeen geschiedde. Er werd geen procesverbaal opgemaakt. (Van onze honkbal medewerker) ROTTERDAM,, vrijdag Voordat1 Sparta de grote strijd aanbindt tegen j Haarlem Nlcols, spelen de Rotter dammers de laatste ..double header" van dit seizoen. Tegenstander is het onberekenbare H.V.A., dat overigens] met Schoten de laatste plaat» van de hoofdklasse deelt. De ploeg van coach Wim Gces'man i een fanatiek team, dat bereid Is voor ieder puntje te vechten. Sparta zal het zaterdag ln Amsterdam niet: gemakkelijk krijgen, hoewel de klei-! ne afmetingen van het veld bepaald een voordeel zijn voor de Robter-' dammers. De vraag rijst of het op Nieuw Vree- j lus', weer even moeilijk zal gaan als de laatste jaren, hoéwei het niet in! de lijn der verwachtingen Egt* dat; H.V.A. voor een verrassing zal kun- nen zorgen. In de tweedeklasse gaat Feijenoord het ln degradatiegevaar verkerende Hazenkamp bestrijden. De Rotter-! dammers hebben een prachtige kans! op de titel en zoals de papieren er nu] voor liggen heeft de ploeg, vtrn wer- oer Marcel de BruVn weinig te vre zen. R.F.C, Urlj'sft het moetlllker. De Rotterdanvmers gaan op bezoek bij D.H.S., dal met twee punten achter stand nog goede kansen heeft op de tweede plaats. Een voordeel voor R.F.C. is. dat hst cd volle kracht kan aantreden, Kamploenapretendent Neptunus speelt zoftdag op de Abraham van StoKrweg tegen Libanon. Naptunus, dat na lange afwez'^fheid weer de be schikking heeft over werper Harry Beunk, kan door een zegs de Htel nau- welljk» dteer ontgaan. (Van onze economische redactiei AMSTERDAM, vrijdag. Zeven Nederlandse uitgevers van tydschrlf- len en weekbladen gaan de versprei ding en verkoopbevordering van hnn bladen bundelen. Er zal op korte ter mijn een centrale organisatie in het ieven worden geroepen die zich m hoofdzaak bezig zal houden met u t- breldfitg van de verkoopmogelijk heden. De uitgevers z(jn, met lussen haak jes de belangtIjks.e door hen u.tgege- ven tijdschriften en weekbladen: üit- gevrij KeeUng (Denkspor. :n zeven, editie?)Meutenhoff en Co. (-'li- Beste". ..T»en Bsat". .G:ej W:r-r' N:de:land2e RtLgrovorc Mzz'.xtep- pij („Telev'zicr". .Eva") Nteuwte R: -, terdamse Courant („Spreekuur Thuis „Djo H-. Zalf"). NV Weskbiasperrj (..Vrii Nederland", „Voetbal Interna tional"). Gebr. Zomer en Kcun:ng. Uitgevers Maa schappij (..Pr.nïss". „3d"egel") en Zuid-Hollandsche Uil- gevers Maatschappij („Wereldkro- 1 n'ek"). De opzet van deze bundel.ng is ge- wee3t een zo volledig mogelijke pre-; sentatis te verzorgen mot een zo ruim; mogelijk assortiment. AanJe:d;ng lot: de nieuwe combinatie vormt de sel-j lige varwachting dat de verkoop per los nummer in de komende jaren sterk, zal toenemen en een grotere landelijke; sp-eiding zal krijgen dan tot nu to»» i het gevai was, De initiatiefnemers verwachten dat, andere uitgevers zich bij de combinatie, zullen aanfluiten. Overleg is ai gaande; me: de Uitgeversmaatschappij Bona- ventura (EJsevItr). zo is in eeti com-' mun'qué van de nu reeds aangeslo ten uitgevers meegedeeld. (ADVERTENTIE) isa INTER SCHOENEN ASSOCIATIE Modieus, zomers Urmen schoentje 9.75 Modern klassieke herenschoenen va.29.75 Bij hoek Mathtmrerlaan, naast Rest."Asia", Bij hoek Burg. Roojjtraat Eig.fJac, J, v. Wotnsel (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. „Het is alom bekend,, dat het huidige Hongaarse elftal niet de klasse bezit van het team uit de t^d van Ferenc Puskas. Maar we moeten niet vergeten dat de gemiddelde leeftijd van de spelers, die in 1954 in de finale van het wereldkam pioenschap door Duitsland werden verslagen, boven de 26 jaar lag. Op het ogenblik ben ik een elftal aan het opbouwen van jonge spelers met een gemiddelde leeftijd van rond de 22 jaar. Ik ben er van over tuigd, dat de huidige spelers over twee jaar het niveau van het „gouden" elftal zullen weten te bereiken." Deze woorden sprak gistermiddag de befaamde coach van het Hongaarse! nationale elftal, Lajos Baroti (51), kort na aankomst In het Rljnhotel, waar de Magyaren vertoeven ln verhand met de komende krachtmeting: met Sparta. Baroti zelf zal overigens niet aanwe zig zijn bij deze ontmoeting. Vanoch tend. is hij namelijk al weer vertrok ken om in Lissabon de wedstrijd Por- tugol-Roementë' bij te wonen. Portu gal is namelijk een van de tepenstan- ders van het Hongaarse elftal tijdens de wereldkampioenschappen in Enge- j i land. Ondanks de 51 zege, die het na tionale team van Hongarije woens dagavond ln Frankrijk op Lens behaal de, was Lajoa Baroti fldet helemaal ie- i vreden over het vertoonde spel. „In de i eerste helft hebben we goed gespeeld, j maar na de hervatting heeft de ver- i dediging steken laten- vallen. Aan het uitstekende werk van doelman Szent- mihaly is hei te danken, dat onze de- i fensie, die het oudste dieel van de I ploeg is, niet meer tegendoelpunten l heelt behoeven toe te staan", aldus Baroti. Lajos Baroti, die in 1Ö58 debuteer- 1 de als ooach van het Hongaarse na tionale elftal tijdens die wedstrijd te gen W. Duitsland in Hamnover (welke ontmoeting de Duitsers met 10 won nen), zei over de speelwijze van de Hongaren het volgende: „In Hongarije wondt er niét Hiel gespeeld en in ce formatie van .morgenavond zullen snelle buitenspelers ontbreken. We spelen' nlat het orthodoxe sys.eem cf hot 424, maar een nieuwe speel wijze. In de strijd tegen Spanta zult u tourmen zien welke dat ie", voegde Ba roti er lachend aan toe. VDit wordt oen voorlich tend en opvoedend stuk. Er staat dnn ook niets in dat u nog niet weet. U zult zich afvra gen: waarom don? Welnu, daar zijn twee redenen voor. En;go lijd geleden werd Ik thuis )k was ziek door ee:i naar «an de «tem le beoordelen oudere dame opge beld. ZU meldde mij, dat zij het Rotte- dams Dagboek meestal met plezier las. Ik nam het compliment in cn.vangst en wacht.c op haar „maar". Ik moest rue hiet altijd overal zo over opwinden en ook eens iets opvoe- dends schrijven. Ik heb haar geant woord. dat ik mijn werk slechts kan doen Indien Ik mil alliW overal over opwind. Ik heb haar ook gezegd, dat ik niet ln opvoedende atukies geloof. Te'a slotte heb ik mij afgevraagd: wie bsn jk dan wel om anderen te mogen op voeden. De tweede reder, voor dit voorlich tende en opvoedende stuk: de vakatitle- tijd. De vakantietUd? Ja inderdaad, de vakahtletljd is voor de pubUciteitrme- d4a bU uitstek de ttfd van de voorlich tende. waarschuwende en opvoedende artikelen. We lezen dan hoe wc op vakantie moeten «aan, hoe we die vakantie moeten voorbereiden, wat we met en aan de auto moettfti doën. hoe we met de kinderen moeten omwringen, hoe we ona huis achter moeten laten enz. Dat te voor de kranten en damesbla den een makje. want ze ku'.inen ge woon de art.kelen van hs: jaar ervoor overnemen. Dat gebeurt dan ook. Een bewijs tevens, dat de waarschuwingen van vorig jaar niet hebben geholpen. Hetzelfde «eldt voor opvoedende stukjes me: betrekking tot he'. gedrag in het verkeer, het schoonhouden van de openbare weg, het goede gebruik van de telefoon. Ze helpen niet. De mensen die niet van plan zijn zich iels aan te '.rekken, van de goed bedoelde waarrcbuwlngen lezen deze stukjes ln de regel niet eens. En als ze dat wel doen verkeren ze meestal in de veron- derstsltfa* dat al die tips en raadge vingen niet voor hen gelden. Bovendiep zyn er ontelbare volks stammen die „raad op papier" altijd wantrouwen. 2e geloven ne oom van de zwager van da enz. de werkster, de buren, de groenteman liever, Voor deze mensen worden kolommen vol geschreven. Jaar ln Jaar uit. Zo zult u om maar eena 'n voorbeeld le noemen - lezen (of al gelezen hebben hoe u uw huis moet achterlaten als u met vakantie gaat. De politie geelt dan de goede op ervaringen gebase raad niet de gordijnen te sluiter» om dat u daardoor duidelijk maakt dat u niet thuie bent en aldus dieven en in brekers aantrekt. Deze waarschuwing wordt leder keer weer gericht tot tienduizenden dovemansoren. Niettemin blijft men waarschuwen. Bezie nog steeds niet ln waarom. Vandaar dit voorlichtende, opvoe dende stukje. Nor enkele nagekomen suggesties wat betreft de aankleding van de ven- til a tie torens van de parkeergarage on der het Schouwburgplein. De heer M. Klop schrijft: „Naast de vele ideeën die u reeds werden toege zonden deze: Ik zou de ultblaastorem van de parkeergarage willen laten be kleden met ton mozaïek van verschil lende gekleurde glazuren tegeltje» DU lijkt mij hst meeet verantwoord voor deze omgeving. Ik ben benieuwd. De uitvoerder vast veel succes toe wensend, hoogachtend En dan nog deze: „Mijn geneverstoker deed dezer da gen de suggestie de zes zwarte staken te om ramen met geweldige fleseen. Hij liet ln het midden of er kranen aan moesten worden bevestigd. Evenmin sprak hij afch uit over mijn sUggéatie de flessen ook maar le vullen met al coholische dranken en een leder, gra tia, naar hartelust aljn dorat te laicn leasen. Een alij ter." Dezer dagen deelde Ik u ln deze ru briek mede, dat er een wljkgid» (de eerste) voor Lombardyen la versche nen. Ik merkte daarbij op, dat het jam mer wu d»t de gkk geen plattegrond bevatte. Vakantiegangers, die rn hun woon-i plaats regelmatig hulp ontvangen van de wijkverpleegster van een krüisver-l entgtng, kunnen deze verpleeghulp j tn overleg en Ln overeenstemming met i plaatselijke regelingen ook verkrlj- gen op het vakantie-adres, i Dit kan b.v. het geval zUn, wanneer! het het geven van injecties betreft. Dei eigen huisarts cfient de vakahtiegan- ger dan een briefje met enkele gege- j vens mee te geven voor zijn collega in de vakantieplaats. Ook de wijkver pleegsters in de twee plaateen.' Zullen elkaar over de patiënt(e) dienen in te! lichten. Als iemand, die mat vakantie is, ziek i wordt en er een arts bij roept, kan hij! ot zij daarna ook de hulp van een wijk- verpleegster ter plaatse verkrijgen. Als de betrokkene nog niet lid rs van een kruisvereniging, zal een nood-lidmaat schap moeten worden aangegaan. Buitenlanders, die ln ona land hun vakantie doorbrengen, kunnen bü ziek te eveneens hulp van een wijkver pleegster verkrijgen. Deze pa tién ten dienen ook eerst een arte ter plaatse te consulteren. Deze kan hen zönodig naar een wijk verpleegster van een der kruisvereni gingen verwijzen. Nog .Jamraerder" is het, dat dit he lemaal niet waar te. Er zit wol dege- tiiL. .'kleintje --- Tover het hoofd gezien. Ik neem mijn kritiek dus haastig te rug. Er te mij alles gelegen aan een goede verhouding tussen het Rotter dams dagboek en Lombardijen, De Hongaarse coach sprak voorzich tig over de kansen van zUn elftal in Engeland. „Bk ben er goed van door drongen dat het geen gemakkelijke op gave zal z(jn de volgende ronde te be reiken. Na Brazilië sal het om de twee de plaats ongetwijfeld gaan tussen Hongarije en Portugal, want Ik geloof niet dat Bulgarije een rol van beteke nis zal kunnen spelen.' Maar Portugal is evenals wij bezig terug te komen en ons elftal zal zUn top ln Engeland nog niet hebben bereikt". Over de indelingen voor cc wereld- kampioenschappen liet Baroti zich nogal scherp uit: „Wij - spelen op 13 jüll tegen Portugal en reeds twee da gen later tegen Brazilië, "Vooral mat h&t oog óp blessures valt dat veel te kort op elkaar. De organisatoren heb ben het programma voor Engeland zelf b2ter opgesteld. De Britten spelen op 11, 16 en 20 juli en (jat-is het gun stigste programma van alle deelne mende landen". Na de strijd tegen Sparta resten de Hongaren nog negen dagen, voor de grote strijd tn Engeland beglta. „Na- tüuriUk heb ik het grootste vertrou wen ln mün spelers", verklacrde Ba roti. „Als ik d at niet heb, wie heeft hpt dan wel. Nu het grote moment nadert, worden ze echter wel zenuwachtig". Op onze vraag of de coach zelf ook last van zenutven had, antwoordde Ba roti ontkennend. „Maar toch zou tfe praap met een van u willen ruilen", besloot hij gekscherend het onderhoud met de aanwezige verslaggevers. Morgenavond speelt Hongarije tegen Sparta in de. volgende opstelling: Szentmdhajy; Kapqszta, Matrai, Sd- varl (af Szeperi); Meszoly, Sipos; Bene, Varga, Albert, Farkas, Rakosl. Reser ves: Gele!, Fer.yvesl, Mabheaz, Nagy, Molnaz en Tichd. GJ5LDERMALSEN, vrljd.i ,{ANP>- —In een teGeldermSLiert gehouden buitengewone vergadering van-a«i" deelhouders van de N.V.Eloctnoeh® Apparatenfabriek voorheen Van WUk en Vteser, verkreeg het principiële goedkeuring om'het a«tt- ood van Cutler-Hammer Inc., om de fabriek m Geldermoüen ln *Un ge heel ln haaf organi»*Öe op te ne men, te aanvaarden. CuUer-Hamrnet Irton gevestigd te Milwaukee. .UAA. U e?" Jjf nanalnV vervaardigen. Het ieca^acHeU v ter onderste ïuropeae verkoopprga- némwdteen: Het Uguln de yig v«n Cuiiez>Hammer da.ont- jlnw^n prodükuecapadleltvan h'bThidriJf t* Bénutten, ter Tnd_ei.^" nlog van de Eur1 nteatie. 'Y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1