:-in-loket is niet erg populair en zijn Bij kantoor Alg. Bank Nederland J. J. L. VAN ZUYLEN ZOEKT 'JONG ROTTERDAM' J. van Unen zestig jaar bij O.B.K. ''Maakt kennis mef DAF of PEUGEOT SCHIEDAM nu... beduidend goedkoper PERSOONLIJK CONTACT KAN MOEILIJK GEMIST WORDEN Bocht Rotterdam Terminal N.V. breidt uit GESLAAGDEN MAN TUSSEN DUKDALF EN ACHTERSCHIP DOODGEDRUKT Gem. dagvakschool voor kapsters en kappers legde eerste eindexamen af SPLITSING TUSSEN DE IDEALISTEN EN GAJES Geen haast Loswerkman krijgt 12 weken voor bedreiging met zware mishandeling Burgerlijke Stand Arbeider verliest bij ongeluk beide voeten WASSERIJ KNECHT LICHT DOMINEE OP: ACHT MAANDEN MET AFTREK Garage Landman Consultatiebureau voor alcoholisme aan Rozenburglaau landelijk primeur BROMFIETSER LET j BIJ AFSLAAN NIET! OP: ERNSTIG GEWOND door Hans Baaij Projectie Pacifist Lammeling Niet intrappen vrijdag 1 juli 1966-pag;&v (•ADVERTENTIE) Uw kamers weelderig belegd met het luxueuze bouclé.» op kamer breedte.,. liefst 360 cm... is geen wensdroom meer, maar bereikbaar voor hen, die profi-* teren van deze aanbieding. Geen naden meer die slijten, een grotere ruimtewerking door dit prachtige bouclé- verzet geweven, met. een nor male prijs van bij de honderd gulden... Worgen koopt U deze fraaie u- kwaliteit bouclé, omdat de kleuren uitlopend zijn, per meter voor nog géén zestig gulden, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De unieke gelegenheid om by het kan toor van de Algemene Bank Nederland, aan het Plein 1940-1945, bankzaken vanuit de auto af te wikkelen, heeft in Schiedam nog niet aangesproken. Het drive-in-loket aan de Alphons Ariënsstraat, tegen de achterkant van het in april geopende nieuwe kontoor, trekt per dag niet meer dan tien bezoekers. Zo vertelde men ons van de zijde van de bank. Het drive-in-loket heeft in de verwach tingen teleurgesteld. kamer Morgen begint de verkoop van dit kamerbrede bouclé, een zeer zware kwaliteit, In' uitlopende kleuren, grijs en blauwt 380 cm breed per meter voor Giin t«f. of lehrlfu bott Een absolute reden kon men ons bfl de A.B.N. niet geven. Een van de hoofdoorzaken vindt men het ver dwijnen van het persoonlijke con tact: „Mensen die bankzaken moeten afhandelen, gaan graag binnen een praatje maken. Vaak hebben «U seen haast en wanneer het gesprek dan wat lang duurt, wordt er een kopje koffie by geschonken. Zo onderhoudt men het persoonlijke contact met de mensen van de bank. Bij zo'n loket ls daarvan natuurlijk nooit sprake. Bank gesprekken vinden plaats in een vertrouwelijke sfeer en niet op straat, want in feite worden de zaken aan het drive-in-loket op straat afgewik keld. Met een juffrouw aan het auto loket begint men niet zo gauw een praatje. De mensen voelen er niet veel voor om tegen een raampje te praten. Ze voelen er zich niet op hun gemak, wat natuurlijk voor een be langrijk gedeelte komt door het la waai, dat er nu eenmaal altyd op straat is". Als eerste mogelijke oor zaak dus de ietwat gedwongen omge ving waar de bankzaken moeten.wor den afgewikkeld. Daarnaast ls er een andere factor, die ook wel eens een rol zou kunnen spelen: de bereikbaarheid. Hoewel op de kruising van de 's-Gravenland se- weg met de Burgemeester van Haa- renlaan een verlicht bord is aange bracht, dat wijst op het bestaan van het auto-loket, zijn er oog veel men sen, voor wie het vinden daarvan een puzzel is. Vanaf Burg. van Haaren- ïaah moet de automobilist een zij straat, de Burgemeester Honnerlage Grete-laan in, rijdtSHRDLUETAOlN meters door, slaat de tweede zijstraat in en komt aan het einde van de Alphons Ariënsstraat in een boem bij de achterkant van het kantoor, waar het auto-loket is gelegen. Voor dé automobilist, levert deze scherpe bocht een probleem op. Vooral met de grotere wagens moet men over enige rijvaardigheid beschikken om zonder brokken voor het loket te komen. (ADVERTENTIE) MODERNE INVALIDEWAGENS MET LUCHTBANDEN 250,- COMB1 TOILETSTOF.L 90.- Telefoon (010) 126967, Rotterdam. ROTTERDAM, donderdag. Het emplacement van stuwadoors maat schappij „Rotterdam Termtoal N.y. zal m.ï.v, 1 juli a.s. een belangr^ke uit breiding ondergaan. Na een i^Jiei- den begin kort voor 1940 heeft dit, in de behandeling van lijndiensten en frultlossing gespecialiseerde, bedxuf zich in de na-oorlogse jaren geleidelijk uitgebreid over de gehele zuidzijde van de pier tussen IJsel- en Lekhaven. Het vrijkomen van het op de noord zij van de pier gelegen K.N.S.M.-em- placement, dat, zoals bekend, naar de Eemhaven wordt overgebracht, bete kende een gunstige mogelijkheid om de te krap geworden accommodatie verder uit te breiden. Terminal zal alt terrein, waarover zij sinds februari reeds gedeeltelijk beschikt, vanaf 1 juli a.s. geheel in gebruik gaan nemen. Ge lijktijdig zal dan de op de kop van de pier gelegen h "'onloods, die van de ge meente kon worden overgenomen, in haar bezit overgaan. Naast de aanzienlijke uitbreiding van haar accommodatie, die hierdoor praktisch verdubbeld wordt, biedt de ze oplossing voor Terminal het voor deel dat haar bedrijf op één plaats ge concentreerd kan blijven en wel bu het eveneens op dit terrein aan de Vierhavensstraat gelegen hoofdkan toor. Bovendien wordt Terminal hier door de enige gebruikster van de ge hele pier tussen IJsel- en Lekhaven. Om aan de toenemende behoefte aan open terreinruimte tegemoet te kun nen komen, zal binnenkort als afron ding van de uitbreidingswerkzaamhe den nog worden overgegaan tot het slopen van de drie aan de IJselhaven gelegen secties van de betonloods. Ctok de afwikkeling van het verkeer ter plaatse zal door deze veranderin gen een aanmerkelijke verlichting on dergaan en naar verwacht wordt voor taan. geen moeilijkheden meer opleve- ren./. -1;; _Door deze uitbreiding zal Terminal binnenkort de beschikking hebben over ca. 150Q meter kadelèngte. 22.000 vier kante meter loodsruimte (ten dels met verwarming voor. do behandeling van fruit) en ca. 10.000 vierkante meter open jerreloruimte. SCHIEDAM. Aah de Gem. Mid delbare Handelsavondschool te Schte* dam slaagden voor het dLploma drie jarige cursus de dames D.Jorrkvoort, L. Katkhoven, A. Veenstra. U. Zwart, I. Zweistra en de beren-A. Bel, 'W. LepoWer, M. H, Retoers, C. v.d. Ree, Voor het 5-jarig diploma slaagden mej. S. Donkfi en de heren J. Amers foort, X de Burger, F. Heftoop;R1 Xrako, F. Lacoe. H. Stoutenberg, C, Bal, J, vidi Kolk ea/j. Selart. Het door dé Kamer van Koophandel voor de Behec^en-Maas beedhtttoaar Ssstelde boek werd toegekend aan s hoer Stoutenburg. als de beflt.gé1- slaagde kandidaat. Deze onvolkomenheid schrijft men bij de A.N.B. voor een deal toe aan een nalatigheid van de gemeente; „WU horen over die bocht niet zoveel klachten. De gemeente zegt: „WU hebben daar een grote bocht gemaakt en wjj zien geen moeilijkheden ZU heeft de bocht met grote autos be proefd. Daarom zijn er ook mensen, die hun auto op de parkeergelegenheid aan de Alphons Ariënsstraat plaatsen en te voet naar het loket gaan, waar door de opzet van de „drive-In", naar onze mening, wel wat in gedrang komt. ROTTERDAM, donderdag. Gis teravond ls de 21-jarige tweede stuur man ,A. O. J. Wessellug uit Zeist b(j het vertrek van zjjn schip „Engellna Broere" In de Botlek doodgedrukt tussen een dukdalf en het achterschip. H(j hing op het achterschip over de railing om de tros aan te pakken die door een roeier was losgemaakt. Toen het schip langs een dukdall schuurde werd de man meegetrokken en raakte bekneld tussen schip en dukdalf, in hel HolyzlekenhuLs in Vlaardingen werd dc dood geconstateerd. (Van een omer. verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De gemeenteiyke dagvakschool voor kap sters en kappers heeft dit Jaar, op 27 en 28 juni, haar eerste eindexamen damesvak afgenomen. De school is ge sticht in 1964. Eind juni hebben 48 meisjes en jon gens aan het eindexamen deelgeno men. Het bediendediploma werd Uit- gereikt aan veertig kandidaten; acht kandidaten kunnen in het najaar voor de praktijk- of theorievakken een her examen afleggen. Aan 44 kandidaten werd het school- ge'uigenschrift uitgereikt. .Ellende on smeerlappen) J. J. L, VAN ZUYLEN TT7T de Haagse Sterappelstraat schreef Jeugdland-oprichter L j i f„ vm Zuylen op 1 juni een „open brief aan alk jonge mensen en aan alle autoriteiten in Rotterdam". Hierin.stelde hij „een positieve oplossing" voor van het Provoprobleem. Aandeel van Van Zttylen: een zaal waarin de jeugd zich kan uitleven. (ADVERTENTIE) De automobilist, die lijn voertuls voor de winkelgalerij aan de 's-Gra- veiandseweg parkeert, zal bijna even veel tijd nodig hebben om in het bankgebouw zUn zaken af te wikke len dan wanneer hö omrijdt en aan het auto-toket zUn belangen laat be hartigen. Van de zijde van de A.N.B. onderschreef men dit. Van de haast van de cliënten was onze zegsman overigens niet helemaal overtuigd, „Het loket is eigenlijk alleen be doeld voor mensen die ontzettende haast hebben, maar in het bankbe drijf komt het bijna niet voor, dat mensen staan te stijgeren om geld te krijgen. Mensen- houden ervan om een babbeltje te maken". Over de toekomst was men echter •niet pessimistisch: „Het zal op den duur wel beter gaan. Het is net als met een nieuwe winkel. Je moet er eerst eens een keer geweest zijn, dan, kom je er langzamerhand wel vaker Nog nooit zijn deze supergrote en solide SKAl reistassen één cent goedkoper verkocht dan voor 24.90... en ze zijn deze prijs dubbel en dwars waard l Daarom Is de aanbieding van morgen een mirakel-, want dan verkopen wij diezelfde lummels van tassen bijna 10 gulden goed koper... voor nog géén zestien gulden. Een ideale reis- of weekend tas, die zich zeer ruim laat pakken, met groot doorlopend voorvak, met brede riem en slot. Een luxe tas, een en al soliditeit, licht In gewicht (vliegreizen) en afwasbaar, een tas, die U niet meer zult willen missen. (Van een onzer ROTTERDAM, donderdag, j- De Rotterdamse rechtbank veroordeelde vanmorgen de 26-jarige loawerkman J. J. J., woonwagenbewoner, tok een eevamzenisstraf van 12 weken in ^taf- waarvan 9 weken voorwaarde- wegens bedreiging met zware andehng. De man had op 3 maart te .Sc^)r?" hoven geprobeerd met zij i auto een in de Lopikerstraat lopend rilchtje aan te rijden. -* Na de eerste bèhandeling van de zaak od 26 mek hield de rechtbank de SCHIEDAM. - J. z.v. 3. MooSeaaar en M. T. Ee8i"«. Bnm» drt. .Kaptoljn. an M. C. ■t HeUentfcal:;Ii«k I Cf O Halma» eo AH. Baron. Hchtg«*icht l__ Mofctnvrocg begin', da varkoop vaodaiaprwhtljeSkaltwan. meteen bodemlengto yzn 33 cm an In da klaurar. éÊWt A A cognac an eUa.nl. af acMIW tart. (Van e«n onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Het «al woensdag 6 juli zestig jaar geleden zijn dat de heer J. van Unen lid werd van het Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst". HU was tien Jaar oud toen hU Ui 1906 z(]n toontje be gon mee te blazen en nu, tcrwyl bu 76 jaar oud is, bespeelt hU nog steeds de alt-saxofoon in het orkest. En hoe! In- Schiedam is de heer Van JJnen, die aan de Prof. Kamerlmgh Onnes- laan woont een bekende figuur ge worden. Want „Ome Jan" heeft in ae loop der vele jaren heel wat jongeren opgeleid tot muzikant Niet alleen voor O.B.K., velen van. hen zijn later „w het vak" gegaan. Voor de oorlog, tot aan de crisis jaren. werkte hij als glasblazer op de hier gevestigde glasfabriek en deed later ander werk tot aan zijn 65ste jaar. HU heeft nu al jarenlang ouder- doms-pensioen, maar Ome Jan is nog zeer actief in de vereniging, waar hij de oud-papier actie van. O.B.K. ver zorgt. Jarenlang i3 hij bestuurslid ge weest en beheerde o.a. de bibliotheek van de vereniging. Voor de oorlog bestond Ln Schie dam een goed saxofoon-kwartet van- O.B.K., dat ook in den lande bekend heid genoot. Jan, van Unen speelde daarin mee, samen met zijn overleden broer Andries, met de heer M, van Zuidam (ook overleden) en de heer; C. J. van Bruggen. j Zijn verdiensten voor het muziek-! leven zijn niet onopgemerkt gebleven.- Zo heeft de Stichting Schiedamse gemeenschap hem onderscheiden met de Ere-penning voor zijn verdiensten ev'voo'r het verèrilgin'gsien in de stad. HTvti itfi'boxr Ji' Van, Unen de ille i zilveren Ere-medarerbonden aan je-N de Orde van Orarassau. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De 59-jarige fabrieksarbeider W. L. V. Ardenne heeft bij een ongeluk ln een vermalimgsmaohine van het dertnw- tiebedrijf Gekro aan de bovendljk bei de voeten verloren. Met bovendien wog een gebroken rechterbeen is de man naar het Bergwegzieken.hu is gebracht. V. Ardetme had jutst de verstopt ge raakte machine leeggehaald en vroeg een mede-arbeider het contact aan te zetten om de machine te proberen. Vermoedelijk had hl) de machine nog niee verlaten, tóen deze ging draalen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM," donderdag. —De Rotterdamse rechtbank: veroordeelde vanmorgen de 37-jarige wasserij- knecht ÏL IJ. uit Gouda tot een gevan genisstraf van 0 maanden met aftrek, conform de ela. Op 9 april lichtte hij in Goudd een dominee en de. voorzitter van de dia conie van de gereformeerde kenc vrij' gemaakt op voor 100. (ADVERTENTIE) Noordmolenstraat 17 266233-265607 Tel, Schiedam (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. - Het sociaal medisch centrum van het consultatiebureau voor alco holisme aan de Rozenburgerlaan dat over enige weken zal worden i geopend, is een landelijke pri meur. In het tehuis krijgen alco holisten die reeds een ontwen ningskuur hebben ondergaan een sociaal-medische behandeling, die hoofdzakelijk maatschappelijk is gericht. Gebleken Is dat de mannen, die I overdag normaal in een bedrijf wer ken, moeite hebben met hun vryetyds- bestedinff. Daaraan wordt bij de be handeling grote aandacht geschonken. „Onze patiënten zijn vaak se>er ge waarde arbeidskrachten die heel hard werken en dyt met plezier doen. De moeilijkheid is het vinden van goede pensions. Dit ceavtnum nu is de oplos sing", zegt de arts J. van Londen, me disch leider van het bureau. Over de vestiging van het tehuis in Kralingen zegt Mj: „We kunnen een dergelijk tehuis niet in een buurt brengen die rijk i aaan kroegjes. Het is belangrijk mensen in goede buurten onder te brengen als je ze wilt ver beteren. Bovendien: onze kliniek is ook in Kralingen". Naar aanleiding van. tie brief van bewoners van Knaltragen, die onover- kom en-lij ke bezwaren" tegen de vesti ging van hel centrum hadden, zeigt de heer Van Londen: „Onze mensen zijn in fe-iite kinderlijke, argeloze mensen, die zeer zelden misdadigers of ver krachters zijn." Bij zijn weten (is een verkrachting door een alcoholist ut Rotterdam nog nooit voorgekomen, Volgens hem hoeft er beslist geen on gerustheid te bestaan. TinUg mensen kunnen in het tehaus worden ondergebracht. De juiste datum van de opening is nog mot bekend, De gemeenteraad moet nog een beslsstag nemen over de verpleegprljs. Als dat beahrut ls genomen, kan het tehuis! dadelijk Ingebrirtk worden genomen, (Van een onier venlafgevers) ROTTERDAM, donderdag. Met een schedelbaslsfractuur Is gister- middag de 45-Jarlge gereedwhapsraa- ker C. W. Hanie naar het PP"*! sleketdinls gebracht, Op de kruising Rodenr U s«»tr a o t-G or d el weg werd M) bh hct Unki afslaan met alio hrom- fleü, aangereden door een Combi Volkswegen. a De gereedschapsmaker lette bil de manoeuvre' onvoldoende op het ach terop komende verkeer. Na het schrijven van deze brief ging de in puzzelkringen als „Doctor Lastpost" bekende, 76- jarige, Van Zuylen met vakantie naar Lugano. Ter overdenking de volgende zin achmlatend: „Laat ik beginnen met te zeg gen, dat ik meen, de Provo-men taliteit volkomen te begrijpen. Ik heb weieens gezegd: als ik nu 18 jaar was, was ik ook Provo". Hij is zondag omstreeks twaalf uur teruggekeerd in de Sterappelstraat Tot zijn voldoening vond hij een brievenbus vol „positieve reacties". Hoe is hij op het idee gekomen om zich in de Provo-sfeer te begeven? Van Zuylen: „De hele achtergrond Ia ln de eerste plaats Jeugdland dat ik zeven 'keer heb gemaakt. De be doeling was om kinderen tussen de zes en veertien van de straat te hou den. Niet op de gewone manier, met een goochelaar of door ze een dag te laten verregenen in Hoek van Hol land, maar door ze in een zaal zich zelf te laten bezighouden. Het is statistisch vastgesteld dat er elke zomervakantie zo'n 500.000 kin deren zijn waarvoor niets is. Nie mand bemoeit zich ermee, nou, dan gaan ze natuurlijk kattekwaad uitha lendat z(jn nèg geen Provo's Ik ben nu uit Jeugdland weg, omdat i vonden dat ik te oud werd Maar goed, ik heb het verder over gelaten aan anderen: ik hoop er het beste van." zich afvragen: wat moet er van onze kinderen worden? '?- Nou, en in die Provo's heb Je ae wanhoop van die Jongens over ae toekomst en dan kóm je wei tot gekke dingen. En nou wil ik wel een hele nadruk kelijke splitsing maken tussen de idealistische Jongens en dat stelletje meelopers dat het alleen te doen'is om relletjes; die maken er.misbruik van, dat is gajès. Als mijn planverwezenlijkt zou Jennen worden, dan wind ik-, datwe van de naam Provo's afmoeienIk had gedacht aan Jong Rotterdam" Het plan; „Ik heb een houtep ge bouwtje op het oog en als ik de me dewerking van de gemeente krijg wil ik het daarin laten gebeuren. Dat ge bouwtje wordt bij Jeugdland .gezet voor het poppenspel van Guldo van Deth, het is tien maal dertig meter groot. Ik heb ai aan de aannemer gevraagd het voor mij te reserveren'.'' Heeft Van Züylen niet het idee dat hij zijn eigen idealisme op de Provo'- „Als lit dan wel eens zo rondliep op Jeugdland dan dacht ik weieens: Wat móet er later van jullie terecht ko men zonder Jeugdland, en nóg later in deze ellendige maatschappij. En nou kom ik aan een vreselijk slechte eigenschap (grinnikt ironisch) van me: Ik ben voor 100, néé, voor 200 procent pacifist Dat is een steeds grotere rol ln mijn leven gaan spelen, ik zie de toekomst voor de jeugd wanhopig. Ik heb nu een flink aantal reacties gehad, oh, het loopt echt .niet in de honderden, en daar zat ook een brief bij van een meisje, van zes kantjes waarin ze haar hart uit stortte. ft „Als ik diep doorgraaf, zie ik als oorzaak van die opstandigheid de oorlogsdreiging. Het is typerend, dat die groep ln Rotterdam zich Despe-, rado noemt. Ik las toevallig net dat een meneer in de krant schreef: We leven niet in een welvaartsstaat, en at is ook zo." „Dit wordt wèl een hele geloofsbe lijdenis, mav dat vind ik wel pref- tip." En dóórgaand: „Het is een ongelooflijk, hemelter gend schandaal d?t onze regering drie miljard uitgeeft voor defensie en nu drie miljard tekort komt... dat ze al dat geld wegsmijten aan die zool. Ik ga nog even door op die oorlog. Ik ben in '14-18 gemobUi-, secrd geweest, vier jaar van miln le- ■veri verknald met al die nonsens en toen is. er wéér een oorlog gekomen en hebben we vijf dagen gedaan of we ons kondeo verdedigen en daar- I door vielen er dóden en vermink ten..-, nii maken we onszelf weer wijs dat we bij een volgende oorlog, ach,., Wij kunnen alleen, maar het voor beeld geven, ontwapenen eh dan met die drie miljard een echte welvaarts staat maken. Niet wegsmijten aan al die rotzooi; dit ls toch geen toe stand?!" Hij staat Op en pakt een aantal brieven.' „Je loopt vaak bijtnen de vier muren van je kamer en.vraagt doen? niet veel ls. maar ken. Waarom perado? Omdat de toekomst zwart is, niets als ellende en smeerlapperij. Ik geloof ook ln de pestilente in vloed van veel tv-uitzendingen. Aan de lopende band al die schietpartijen, moord en doodslag Hij gelooft dus niet dat. het In.de meeste gevallen het bekend? nozem- wérk ia met een ethisch vemisje? „Beslist niet. - Maar je kunt ook weer niet gene raliseren. Als een meisje een slechte ervaring heeft gehad met vier jongens dan zegt ze dé jongens, maar dan zeg ik: Er zijn nog miljoenen anderen.Ik wil proberen met de goéden iets te doen. Ik wil, mot ze praten, maar, als ik niet voldoende steun krijg, gooi het bijltje erbij neer. Ik zal me on-., middellijk terugtrekken, als ik zie dat' er echte jonge idealisten zijn die f~ zaak kunnen leiden, want lk> ben n van plan als ouwe heer van 76 die jongens de les te gaan lezen." Ondanks allerlei teleurstellingen heeft Van Zuylen nog steeds rijn idealisme,-„Ja, tic hoop op de jeugd, de oudere generaties zijn volkomen verloren.". i je af: wat kan Ik, doen? Ik weet dat het niet als ik niks doe voel Ik me een lamme ling. Klik, op zes januari, het is mis schien bespottelijk, heb Ik brieven gestuurd aan de Wereldraad van Kerken en aan de Paus omdat zll er nieta aan doen dat protestantse jon gens en katholieke Jongens worden gebruikt voor de meeat gemene 1 moord en smeerlapperij ln Vietnam. Ik heb hier brieven van moeders die Hij pakte weer een a&ntal brieven. „Hier heb ik er een van een meisje die mij waarschuwt er niet in te trappen." Uit wat hij voorleest blijkt wiarom. Namelijk het Provo-Nozem onder scheid', dat zij maakt tussen positieve en negatieve jetigd (.Jongens, die alleen maar kurmen-zuipen en ach ter mooie vrouwen aanzitten:, die zijn .J- afgeschreven"). Van Züylen: „Maar die jongelui wil Ik, ook ntet afschepen." 1 Ai.U Ook Van Zuylen heeft het moeUUk met alle soms uiterst ,5übtlele nuances t In het begrip' .„Provo": „Daarom wil Ik-ook van -mé naam af. Ik wü de Idealistische jeugd bun delen. Ató lk nu toch tot beginsel programma van 'die. Rotterdamse groep lees, over, de. lieve revoltjtie, dat ls toch heel treffend.'* Ze hebben ook een communique 'uitgegeven met een oproep tot ver- set tegen de politie. „Dat vind Ik fout. Ik geloof dat de politie het heel moeilijk heeft- Eèa jongen schreef me, dat een. gedeelte van het Provo-werk te vervangen ls door Jeugdhuizen, maar het protes teren tegen de politie niet. Dat is waanzin, waarom moet-, Je protesteren tegen de politie. Ik heb een grote bewondering voor de politie. Zij hebben me ^altijd heel' goed geholpen bij Jeugdland. Ik keur dat heel .sterk al, wantorde.moet er aijn en die moet. ook gehandha&Id worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2