V rotterba: Want Rotterdam heeft 'iets' Adempauzê Het bezit van 'Delfland' wil zich nog niet uitspreken over Rotterdams een zender zonder vergunning, is verboden 'Tijd en dag vergeet ik soms totaal*1 2300 kg verf voor brug Sport op radio -en televisie ROTTERDAM RIJNMOND In Rotterdam, en omstreken zijn veel 'radio-actieve' amateurs havenplan Hier pao dx Pap. QSL-kaarten Coöp Havenmensen uit Los Angeles praten hier over containervaart Amerikaanse maatschappij laat drie tankers bouwen Euroband gered door Anjerfonds 'Provisiekast' Stem 'Over hebben' Lankmoedig Vering pag. 4 - zaterdag 2 juli 19S6 485 GLENCAIRN AVE. XMTR jaw TORONTO, CANADA ACR 136 RADIO r p-- O AT l 5oPm ESI RST 5" 7 BAND i'ti nX REMARKS J if P\ Een Canadese zendamateurQSL-kaart verslag uit over een bracht, door. middel van deze gemaakte verbinding. in de luch t pa Alpha Oscar Delta X-Ray voor OZ 6 GR Oscar Zulu 6 Golf Ra- dio can you copy me? Vox operated. Onbegrijpelijke taal, die dagelijks te beluisteren valt. op een van de korte-golf-ban- den, gebruikt do or zendama teurs, van wie er velen met hun bobby als bet ware op staan en naar bed gaan. Rotterdam en zijn rand gemeenten huisvesten een groot aantal minnaars van V deze liefhebberij. Als je er eenmaal mee in aan raking benfc gekomen, dan wordt het contact nooit meer verbro ken", vertelt de heer H. M, E. Lin- se, QSL-man van de Vereniging voor Experimenteel Radio-Onder zoek in Nederland. „Je doet er wel eena een tijd niets aan, ala je het te druk hebt of alp gewoonde zin ontbreekt, maar altijd.ga je ^weer aan de gang." Is het een dure hobby? „Het hemt er natuurlijk vanaf wat men doet. Zelf ^'bouwen is verreweg het goedkoops te en met behulp van de op de merkt zUnde schema's en onderdelen (een 'onoverkomelijke seek. Voor oufeveer driehonderd ruiden kon Je een heel behoorlijke sender bouwen. In de winkel koet zoki ding toch gluw 480 k 500 gulden. Daarnaast meet men ock in het oog houden op welke frequentie er gewerkt gaat worden. Er zijn vÊTOcihillötda mogelijkheden. De 80- 40. 20- 15- en 1 O-meterband, De zijn ook amateurs die op 2 meter wer ken en zeUfs op 70 en 20 centimeter. Maar deze laatete mogelijkheden lig gen In het meer experimentele vlak. Bij voorbeeld het maken van verbin dingen vla „Oacare" (door de Ameri kanen bulten de dampkring gebrachte kleine, satellieten) en -„Transponders" (capsules met radiografische appara tuur, die aan een ballon ergens ia het luchtruim zweven). TTOEVEËL verbindingen worden er 11 nu per Jaar door zendamateurs gemaakt? Het aantel Q8L- (bevesti ging»kaar ten dat de heer Lime distri bueert wijst dit uit. Totaal werden er In 1985 in Nederland onreveer 120.000 contacten gelegd, die met het buiten land mee gerekend. De QSL-kaarten, die na iedere ge maakte verbinding over en weer wor den verstuurd vernielde® de sterkte van ontvangst, de frequentie, datum, tijd en vermelding van gebruikte ap paratuur. Zend amateurs kunnen in Nederland by twee verenigingen te recht; de V.E.R.O.N, en do Vereniging van Radio Zend-Amateurs met res pectievelijk plm. 1200 en plm. 300 zendamateurs als leden. Van dit totale aantal maken 128 Rotterdammer# deel uit, hetgeen duldt op een vrij ster ke concentratie in en 'om de Maasstad.' „Old-timer" A. Labout (32) heeft alle ontwikkelingen van het prilte.be-. gin tot aan het ge translator! see rde neden Intensief beleefd. Vanaf 1938 ia hij gelioenceerd en heeft daarmee het s „Qld-tlmer" A, La bout legt con tacten over de gehele wereld. cursus worden gevolgd, welke opleidt tot zendamateur. Het examen wordt afgenomen door de Radio-Controle- Dlenst van de PTT in Den Haag. Indien dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, moet er binnen een bepaalde termijn een zender worden gebouwd of gekocht, die dan door de PTT wordt gekeurd en geijkt. Het In bezit hebben van een zender zonder examen te hebben gedaan Is verboden. Geen vergunning is nodig voor een zogenaamde luisterpost. Met een spe ciale ontvanger is het mogelijk alle door zendamateurs te voeren gesprek ken te beluisteren. Een aantal van deze luisterposten brengt de amateur rapport uit over kwaliteit en sterkte. De Rotterdamse afdeling van de VERON Is zeer actief. Eenmaal per veertien dage® houdt, men een bijeen komst ln*het gebouw „De Heuvel" op de Laurensplaats, welke bijeenkom sten regelmatig en goed bezocht wor den, Men wlaoelt daar ervaringen uit. er worden demonstraties gegeven, le zingen gehouden en verkopingen ge organiseerd. ROTTERDAM, 1 juli. Aardappelen 33— 46 p. kg, Andijvie I 26—35 p. kg. Bloemkool Ia 6 st- per bak 86—114 p. st, 8 #t. per bak 0494 p. st. 10 j»t. per bak 46—61 p. et. Ita 8 st. per bak 54—90; 8 st. per bak 42—62; 10 et. per bak 35—41. Dubbelebonen I 200—260 p. kg., U 1B0330 p. kg. Snijbonen 210-240. Tuinb. 26-423 p. kg. 91a I 20-28 p. «t.i H 1>3 23 p. at. Komkommers TO-80 24—36; 60-70 22— -254 p. kg.; 11a 126198, Perziken Iaa p. st.; la 20—35; 1b 1023; Ic 8—15. Ontario, Ia 240310 p. kg.; Ha 180—260. Beauty Ia 140—300 p. kg; lb 120—170, Golden Japan Ia 230—850 p. kg; Ib 180—200. June Blood Ia 140 —180 p. kg; lb 100—130, Tomaten Ia 730—750 Tuinbouwveiling Z.H.-eilamlen De gemeente Rotterdam kan van de n.v. Bank voor Nederlandache Ge meenten twee leningen tot een to taalbedrag van 20 miljoen krijgen. Rente 7 procent, koers 991/», looptijd 25 jaar. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, vrijdag. Een de- legatie uit ,de groófcrtfc haven van de Amerikaanse westkupf, Los Angeles, is vandaag op Sehiphóraangekome® v0°r een zesdaags bezoek aan ons land. Ze gaan maandag en dinsdag in Rot terdam en Amsterdam pralen met be langrijke rederijen als de Ho^and- Amarlka-Lljn, de Koninklijke Rotter damse Ltoyd en de Koninklijke Java China Paketvaart Lijnen over het ver voer In containers (gestandaardlseer* ds laadklsten). ROTTERDAM, zaterdag (ANP). Het hoogheemraadschap „Delfland wil zich thans nog niet uitspreken over het plan van Rotterdam om ten noor den van de Waterweg h(j Hoek van Holland een nieuwe haven van onge veer 600 hectare aan te leggen. In een brief aan b. en w. van Rotterdam heb ben dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland meegedeeld, dat zU willen wachten op het standpunt van de rege ring over de veralltln* van het Wet land. Eerst dan kan aan de orde wor den gesteld of het project wellicht ver antwoord is, aldus deze brief. Het hoogheemraadschap stelt dat het het In ieder geval niet verantwoord vindt, dat nieuwe havenbekkens tot stand komen zolang de ongunstige ge volgen van eerdere werken in en aan de rivier niet zij® opgeheven. De wa terhuishouding van het hoogheem raadschap is ontwricht door het bin nendringen va® zout water via de parks luizen en dit is het gevolg van de verdieping van de Waterweg en het tot stand komen van o.m. de Botlekha- vens. Aangenomen wordt, aldus de brief, dat de uitvoering van de Delta werken deze ongunstige situatie niet zal kunnen opheffen. De regering be studeert daarom op welke wijze men de waterhuishouding van Delfland kan herstellen en veilig stellen, In het begin van de brief aan b. en w, van Rotterdam zeggen de bestuur ders yan Delfland dat het hen niet dui delijk is waarom niet elders op aan vaardbare wijze aa® de, behoefte tot meer ha ven-capaciteit kan worden voldaan. Verder stelle® zij vast dat het niet opportuun is om een oordeel over het plan uit te spreken nu de uitvoe ring van het project reeds afstuit op de bestaande planologische opvattingen en regelingen. Zolang deze tilel zijn veranderd, kan het hoogheemraad schap „bezwaarlijk" een standpunt be palen over een project, dat daarmee strijdt. De brief van het hoogheemraad schap Delfland is een reactie op een brief van b. en w. van Rotterdam van 28 april van dit jaar. ROTTERDAM, zaterdag. (ANP). Texaco Panama Inc. heeft aan de N.V. Koninklijke M«. De Schelde te Vllsslo- ïen en de Dok- en Werfmaatschappt} Wllton-FUenoord N.V. te Schiedam op dracht verleend voor de bouw van drie speciale tankschepen met een draag vermogen van 22.200 ton elk. Dez t anke re, waar va® er twee door „DeSchelde" en een door Wiltap- Fijonoord zullen worden gebouwd, zijn bestemd voor het gelijktijdig vervoer van verschillende soorten olieproduc ten. De voortstuwing zal geschieden d.m.v. een 15.500 p.k, turhine-lnstalla- tie, die de enkelschroef-sehepen een snelheid van bijna 18 knopen zal ge ven. De '.urblnes zijn vanaf de brug op afstand te bedienen. Eind 1967 en eerste helft van 1068 zullen de schepen worden opgeleverd. NA alle drukte rond Krui- ver, Israël en Geels is het weer stil geworden op de transfermarkt. De verwach ting was dat Feijenoord nog wel meer zou kopen, maar tot nü toe is daar weinig van terecht gekomen. Wat niet is, kan echter nog komen en al die mensen die in de ko mende competitie nog wat meer sterren in de kuip wil len zien flonkeren, moeten daarom nog maar even geduld oefenen. Van FeUenoorda kandldaten- lUstje kan mes behalve Israël, Geels en Dulleds ohk wel Gerard Bergholte afvoeren. Nu Ander- lecht Jaeky Stockman naar F. C. Luik heeft laten vertrekken denken de Brusselaars er eenvou dig niet meer over om Bergholte te verkopen. Al eerder heb Ik u verteld, dat de kans op een komst van de Deense Schot, Jensen, evenzeer gering ts. „De else® va® de Hearts en van Jensen zijn in hun totali teit zo hoog, dat er wel niets van een transfer zal komen", vertelde Guus Brox me. Ook In de onderhandelingen met D.F.C. over bionanspeler Jan Klijnjan zit weinig schot. Feijen oord Is bereid om 1® ruil voor Klijnjan de op de transferlljst ge plaatste Luyten, Vrauwdeun en Freriks af te staan en er nog wat bij te betalen, maar de Dortena- ren hebben nog niet toegehapt. Ook tón aanzien van Dick van Dijk zijn er weinig vorderingen gemaakt. Brox vindt de transfer som die S.V.V. vraagt te hoog en volgens Maarten Eising, de voor zitter van BW, zijn de onder handelingen nog niet eens begon nen. Men zal zich herinneren dat Feijenoord in de transferperiode in december ook belangstelling aan de dag heeft gelegd voor de Zweed Ove Kindvall. Die belang stelling la later wat afgenomen, omdat de preetaties va® Kindvall in de Zweedse competitie wat te genvielen. maar nu komt daar plotseling het bericht, dat Kind- vall In de wedstrijd Zweden Brazilië (23) tot deuitblinkers behoorde. Hij scoorde beide doel punten. voor Zweden, waarvan vooral het tweede een juweeltje geweest moet zijn, Guus Brox, die Kindvall al zo'® beetje had afgeschreven, gaat nu toch nog maar eens zijn voel hoorns uitsteken. De ma® die hem het beste ka® inlichten is waar schijnlijk Harry Bild. Deze is de afgelopen week een paar dagen met vakantie geweest en aangeno men mag -worden dat hij in Go thenburg de wedstrijd tussen Zwe den en Brazilië heeft gezien. „Van avond zien We Harry Bild terug in Frankfurt" zei Guus Brox „en dan zal ik toch nog eens met hem over Kindvall praten". Afwachten dus. Afwachten doet ook Pim Does burg. Gistermorgen was iik op het Sparta-terrein tijdens de training van de Hongaarse ploeg getuige van een kleine scène tussen Does burg en enkele Sparta-bestuur- ders. Zoals bekend heeft Sparta's doelman zij® contract nog steeds niet willen tekenen, omdat hij het hem aangeboden salaris te laag vindt.' In het zonnetje op een bank gezeten probeerde Dolf Aar- se, de voorzitter van de commis sie betaald voetbal. Plm Doesburg gistermorgen tot andere gedach ten te brengen. Pim hield echter voet bij stuk en zei aan het einde van het gesprek, dat hij het te ris kant vond om tegen Hongarije mee te spelen, omdat zijn oude contract met Sparta inmiddels is verlopen. Juist toen Sparta op het punt stond om de eveneens aan wezige Jan van Beveren te gaan vertellen, dat hij zou worden op gesteld, liet Plm Doesburg zich door trainer Wiel Coerver over reden om vanavond toch maar mee te Bpelen. Ik heb de Indruk, dat Pim Does burg een gevaarlijk spel soeelt. Of zijn eisen rechtvaardig zijn, weet ik niet, maar ik weet wel dat Sparta in Jan va® Beveren een büzonder bekwame doelman ach ter de hand heeft. „Het is het grootste talent dat ik ooit heb ge- zien", zei Wiel Coerver me enkele dage® geleden. Kriskrasser (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag, „We zyn gered", zei gistermiddag Euro- band-vcorzltter L. Kloosterman. Deze opmerking maakte h(j tijdens een korte bijeenkomst van het Anjerfonds Rot terdam waarop voorzitter J. van Til burg hem 2.500 overhandigde. Dit geld is bestemd om instrumenten te vervangen die onlangs verloren gin gen bij de brand in de Coöp. Tuin bouwveiling Rotterdam en Omstreken. Deze ƒ2.500 vormen een deel va® de opbrengst 6.O00) van de Anjèrcol- lecte die vorige week is gehouden. De heer Van Tilburg ontlokte de heer Kloosterman de toezegging dat het volgend jaar de lede® van de Euro- band weer zo enthousiast zullen helpen bij het collecteren. recht zich draadloos te bewegen. „Dat wil niet zeggen dat lk voor 1930 niet in de lucht kwam. Toe® viel het nog T)E heer Latoout wil, tussen het op- roepen en ontvangen door, nog wel het een en ander uitleggen en ver duidelijken. In zün huis aan de Rot terdamse Rijweg beeft hU twee kamer tjes volledig voor zUn hobby Ingericht. Een als „provisiekast", waar alle tijd schriften, onderdelen en gereedschap pen zUn opgeborgen. Als entourage al lerhande rommel, die blijkbaar onver brekelijk met deze hobby verbonden •ohijnt te zijn. j In het andere vertrek slaat zijn zendlnstaUatte. „lk ben ee® old-timer en daar is mijn apparatuur dan ook naar. Maar de resultaten die lk met dit kleine 15 Watts zendertje behaal, mo ge® or, geloof lk. toch wel zij®. Het is in ieder geval allemaal zelf gebouwd, Maar als lk nog eena met een andere zender ga beginnen, dan koop lk er waarschijnlijk een. Het la wel leuk om zo'n ding zelf In elkaar te prutsen, maar zo perfect als de nu In de handel zijnde apparaten, krijg Je een zelfbouw toch nooit. Trouwens, lk denk er hard over om een zender aan te schaffen, die lk in mijn auto kan plaatsen. Dat is namelijk weer een ander aspect va® deze liefhebberij, hetgeen ook zijn be koring heeft. Er Is wel ee® beetje geld voor nodig. Twee duizend gulden heb je meestal niet zo maar in je binnen zak zitten". (ADVERTENTIE) Moderne invalidewagens met luchtbanden 230,- combl toiletstoe] 90," Telefoon (010) 120967, Rotterdam. wel enigszins te regelen. Vijf Jaar lang zond ik zonder vergunning. Dat- ging dus stiekem, maar eigenlijk ook weer niet. Op het laatst werd lk. en enkele andere amateurs ook, zelfs zo brutaal dat ik vrij en blij mij® naam en adres zat uit te zenden. Uiteind&UJR kwam er toon toch iemand van de P.T.T.. die mijn vader ad-viseerde mijn microfoon een tijdje in de brandkast te «toppen en hem er niet eerder uit te halen eer lk mijn zendexamen had gedaan. Nu was dat examen vroeger een stuk ge- makkelijker da® nu. Do te bestuderen hoeveelheid stof was, vanzelfsprekend natuurlijk, kleiner en men stelde veel lagere eteen. Wie nu met zenden wil beginnen moet, om examen te doe®, er toch echt wel ieta voor over hebben, "YfET dat „over hebben" komt men HA «r echter niet alleen. Een zekere vooropleiding en een grondige elementaire kennis van ra- dio-techniek, mogen toch ook wel ala vereisten worden genoemd. BIJ een van de vele radio ■instituten kan een 7UN vrouw onderbreekt het gesprek door met koffie binnen te komen. „Hoe laat ls het eigenlijk"., vraagt hU. „Kijk van tUd heb lk soms geen flauw benul. Van dag en datum so nu en dan ook niet. Als ik bier aan de gang ben. stt lk er so In, dat al dat soort dingen me ontschieten". De zender die op „luisteren" staat, laat ©en ver verwijderde stem horeft. „Oscar Zulu 0 Golf Radio voor PAO DX". „Dat ben ik, PAO DX. PAO zijn de codeletters voor elke Nederlandse zendamateur en dat DX moet u maar ala een soort rangnummer beschou wen". Snel wordt de schakelaar omgezet tot „spreken". Een draadloos contact met Denemarken komt tot stand. Aon het gesprek te horen zijn bet oude be- kenden. Het „old boy" en „old fellow" li niet van de lucht. Na een minuut of drie wordt er ee® einde aan het ge sprek gemaakt. „Dit was PAO DX voor OZ 8 GR. Ik wene Je 73. Roger, over en «Hitte®." VEen hele tyd geleden stond ik met de auto in de file op de Oranjeboom straat. Het was kwart over acht 's morgens. Dan is de Oroujc- boomstraat één autoshow, zoals u weet. Ik had in de auto een niet- Rotterdammer, die dit schouw spel nog nimmer had aan schouwd.. Wat Is er aan de haha, vroeg hij paniekerig? Mijn antwoord: „Niets, het is ge woon spitsuur." Mifn passagier zweeg een minuut en sprak: „Doen jullie daar niete aan Er klonk verontwaardiging in zijn stem. Ik antwoordde: „Jawel, er komt h'ier een tunnel. Die zal over een jaar of tie® klaar zijn, Maar over twee jaar is de metro klaar Dan kun je in een paar minuteW van zuid naar noord. De brug waar we straks overkomen is van achttien zoveel. Voorlopig zullen we bet er nog mes moeten doen. Je staat hier 'b morgens een half uur in de file. Als Je de brug eenmaal over bent gaat het vlo.." De man zuchtte diep en begon zich op te winden. „Zijn jullie allemaal zo lankmoedig in Rotterdam", wilde hij weten. Ik haalde m'n schouders op en verklaarde: „De meesten wel, we zUn eraan gewend". Mti'n reiziger begon somber voor zich uit te staren. „Moet lk hier dus tedere ochtend een half uur in de rij staan", klinkt het wanhopig. (Hij De rest van de rit b: ::V: pas;a*'er aan scYmp'riifbtin -p Rotterdam. Er deugde niet veel. De bestrating da.eerde u:: h.t jsa '.tul, de verkeer slichtten st ;nden e lang cp rood, het siratenplan was rn'.rvsch, er waren te veel opgebroken straten en wegomlegglngen. rk was die dag in een goede bul eb onderdrukte de drang om Rotterdam te verdedigen, he geen mij moe'te kost e, Ik beaamde de euvelen er bc«:n ze zelfs te overdrijven. Zo schstste ik hem de barre z Hen ie van he: openbaar vervoer *:p ge trajecten en d? pa'.'ker:cbao5. Ik gaf hem een beeld va® de waanzinnige verkeerssituatie bij belangrijke voet balwedstrijden in het Fei.ienoordsta- dion en do verkecrsver-chr kk'ngcn in het aig&meen. met als roe?; dat iede re Rotterdammer toch tedere avond weer thuis komt. woont sinds kort in Rotterdam-Zuid). "s Je de auto neemt wel", sprak lk koeltjes.' En om hem wat moed in te spreken: ,.Je kunt ook de tunnel of de van Brienenoordbrug nemen, Het zal niet veel uitmaken Ook bere'ride ik hem erop vrir. dit een autxnobllist 'n Ro'lerdam b"nr:rt een jaar door zij*.- ve 'ng varwr^s de slechte bestrating. Hij geap e mij aan en vrreg :f dat werkelijk waar was. „Zeker", antwoordde ik onver schillig. ..Ik ben at aan mijn derde stel schokbrekers toe." Toen hü ergens In de binnenrtad uit stapte zei hij: „Wat een verschrik kelijke stad ts dit. Ik geloof niet dat 'k gauw een echte Rotterdammer word". „Da', zal best lukken", z?' Ik. „Je moet er niet te veel over denken. Je moet Rotterdam gewoon over je taten komen, je moet Rotterdam eon Kans gegeven". Een fraai brokje diepzinnig positivisme, vond ik zelf. Ik kreeg gelijk, want toen ik hem onlangs tegenkwam, zei hij dat hij niet meer uit Rotterdam weg wilde, maar hU wist hlet waarom, Ik blijf erbij: Deze stad heeft „tets". VJE Willemsbrug wordt als een museumstuk vertroeteld. Cat moet ook wel, want we moeten er nog zo ontzettend lang mee doen. Is het niet het wegdek dan is het wel de Ijzerconstruc- tte die een beurt moet hebben. Nu zijn de schilders weer be zig. Veertienduizend vlerkante meter moeten onderhanden wor den genomen. Daar is 2300 kg verf voor nodig, of 9000 blikjes. wakije, Nat.-jeugdatletiek kamp, In Groningen, grote prijs van België, Zaan-Re- gatta en de Westeinder zeilwedstrijden. TELEVISIE Nederland 1: ca. 15,30 uür: directe uitzending van de 12e etappe van de Ronde van Frankrijk. Nederland 1: 16.30 uurt re portage van de finale om het W.K, handbal. Nederland 2: 19,00 uur:. Sport In Beeld met het buitenlands weekoverzicht. Nederland X: 20.05 uur: Sport in Beeld met flitsen van de Nationale grasbaan. races te Heerenveen, Zaan -Regatta, Henley—Regatta te Londen, UVS—Chevre- mont en speedwaywed.Vrij den om de Gouden Helm In Hengelo. Nederland 2: 22.05 uur: Sport in Beeld met een fllmversiag van de 12e etappe van de Ronde van Frankrijk. Radio en televisie beste den morgen aandacht aan de volgende sportevene menten: RADIO Hilversum 2i 15.00 uur: Marathon 1 met reportages van de Nationale jeugd- atletiekkampioenschad- pen te Groningen, Che- Vremont—UVS, honkbal: Haarlem Nicdls—OWO, kanovaren; Zaan—Regatta te Zaandam en de tum- Interland Nederland— Tsjecho3low3Kije in Ter- borg. Hilversum X: 16.30 uur: Avro's aportrevue met re portages van Sparta-^HVA (honkbal), turnlnterland Nederland—Tsjechoslo- waklje, Nat. jeugdatletiek* kamp. In Groningen, Zaan- Regatta te Zaandam, mo torraces om de grote prijs van België, zeilwedstrijden op de Westeinder en con cours hippique in Eind hoven. Hilversum h. l£fë\uur: Marathon 2 met naoe- sqhouwingen van; de 12e etappe Van de'Ronde van Frankrijk, turhlntèrland Nederland—Tsjechoslo-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1