Enorme taak voor nieuw regime in Indonesië 2 dagen 1975 Cê&WP** VOORLICHTINGSAVOND op dinsdag 5 juli donderdag 7 juli LAAGLAND^ Captein sterkste in sprint IN1UILACTIE nappaieren damestassen aanvang 8 uur voor die jongens welke het diploma L.T.S. hebben behaald lU&Uvüe* POLITIEK fit U RIJDT ALVOOR DE HELFT IN UW NIEUWE VOLKSWAGEN ONZE GROTE AUT0- 9 JULI UL en KORPERSHOEK JONGE MEDEWERKERS Vj*X 1 SOEKARNO'S FALEN IIdoor Moehtar Loebis Gigantische schuld Voortaan steekt u heel gewoon een wereldberoemde sigaret op... ...the famous taste of New York! Chinese steun As met Peking Weer nederlaag voor RZC GEEN PROMOTIE VOOR SCHUTTERS bedradings monteurs KMiftjï DUURT NOS TOT EN MET SLECHTS MACHINEFABRIEK, PIEKSTRAAT 2, ROTTERDAM.ZUID gipstechniker 2e tandtechniker leerling tandtechniker Ongeschoolde krachten MACHINEFABRIEK jongere werkkrachten mnl Hutteen föippV"5 'vë pagina 4 - maandag 4 juli 1966 (ADVERTENTIE) T")OÖH de gigantische bedragen die de laatste Jaren in Indonesië zijn besteed aan lege projecten en eindelo ze nationale m internationale confe renties en andere evenementen is de economische opbouw van 't land ern stig geschaad, Steeds meer hoognodi ge gelde® -werden aan belangrijke eco nomische projecten onttrokken en uit gegeven voor zuivere presüge-onder- nemün&wi en niet-prochiktieve projec ten. Zo wend, om een voorbeeld te noe men bet w«fc aan het Ojattloehoer- project (de bouw van een stuwdam tn West-Java), dat in 1960 klaar had moeten zlj<a. zo vertraagd dat het la 1965 oog ©iet was voltooid. De sluipende inflatie werd een hol lende inflatie, Het werd zo erg dat in 1959 <Je toenmalige minister van finan ciën het centrale bureau voor de sta tistiek verbood nog langer financiële st*tt*tiefeea te publiceren, terwijl de wet op het bankwezen deze publicatie juist nedrukkelUk voorschreef, Sinds 1960 werd het publiek volledig in het onzekere gehouden wat betreft de eco nomische «n financiële situatie. Pas toe» de «uiten van Djokjakarta k) april wan dit jaar cüfers over de fi nanciële positie van Indonesië onthul de, besefte men hoe groot da schade ww die da kabinetten ven Soekaroo de Indomslacbs economie hadden toege bracht Pa buWenJandse schulden van lodonwiS bedragen nu ongeveer 2,4 miljard dollar. Deze miljarden dollars hebben hat lot van de gewone man nauwelijks verbeterd, Ih vergelijking met de grote Invloed dia ooromudlartiach China door middel vw dc PKI op de Indonesische rege ring had, stak het aandeel van Peking met 1 «dager, ter grootte van 80 mil joen dollar overigens schril af bil de blletaod die Indonesië van elders had ontvangen. IndowwJë i» nu niet to staat deze schulden af te lossen, Volgens betrouw* hire statistieken bezat Indonesië be gin ven dit j»»r slecht» een reserve v#n echt miljoen dollar in buftaotand- h valuta. De «dulden die in 1000 moete® worden «fgeket belopen 384 miljoen (leningen op lange en middel- Isngf termU») en 178 miljoen san le ningen op korte termijn, een toteal dus van 880 miljoen dohar. De index voor de kosten van het la- vsMoaderhoud vertoonde een rsmpza- tige «tUgkig. Uitgaande van een Index- De Indonesische journalist MOCHTAR LOEBIS, diö door zijn kritiek op Soekarno's „geleide democratie" vele jaren In de ge vangenis doorbracht, vervolgt zijn speciaal voor ons blad geschreven serie artikelen met een beschouwing over de buitenlandse politiek in de nu voorbije „Nasakom- periodeY Chesterfield cütór 100 In februari 1088, steeg dit cijfer in 1001 tot 221, in Januari 1062 tot 827, In januari 1053 tot 1181. In ja nuari '84 tot 2458, In januari '65 tot 6068 en eind december '68 tot 30.347. Eind maart van dit Jaar werd een stij ging van 160 procent In vergelijking met december '55 geconstateerd. Dit is bankroet l De Naeakompolittek in het binnen land bracht ook een geleidelijke veran dering in Indonesië'* buitenlandse po- Utlek teweeg. Aanvankelijk had het land een onafhankelijke buitenlandse politiek, die er op was gericht Indone sië buiten de twee grote machtblokken te houden. Op deze wijze zou Indone sië in staat ztto op te treden als be middelaar in geschillen en conflicten tuisen de twee blokken, het westelijke tm het communistische. De NasaJwmpoUtiek leidde er echter onvermijdelijk toe dat Soekarno's re gering steeds meer naar de communis tische landen dreef. Toen de betrek kingen met enkele westelijke landen (met name met de VS. nadat de Ame rikanen werden beschuldigd van steun aan de opstand op Sumatra en Celebes in 195B) slechter werden, bewoog In donesië zich In Ideologisch en politiek opzicht naar de communistische lan den, in het bijzonder de SowJet-Unie, Moskou probeerde In Indonesië vaste voet te krijgen door omvangrijke militaire bijstand aan Boekomo, De president begon steeds meer te spreken over de nieuwe opkomende machten on de oude gevestigde machten (Nefos en Oldefos) en steeds minder over In- donesie's onafhankelijke buitenlandse politiek. Hij was ontgoocheld toen de Sowjet-Unie hem aanraadde voor zichtigheid te betrachten Ln zijn stre ven West-Irlan (Westelijk Nieuw- Gutneg) terug le krijgen van Neder land. Het feit dat een vreedzame Op lossing ten aanzien van Wast-IrUn te® dele te danken was aan Amerikaanse druk op Nederland werd in Indonesië niet genoemd, Toen de Indonesische communisti sche partij in het internationale com munistische conflict de zijde van Pe king koos begon de invloed van Mos kou in Indonesië snel al te nemen. De Chinezen steunden Soekarno's visie in zake de verdeling van de wereld in twee elkaar vijandige kampen, uit welke botsing de nieuwe opkomende machten overwinnend te voorschijn zouden komen. Langzaam slaagden de Chinese communisten er in het beeld van de Sowjet-Unie als progressief socialistisch land aan te tasten en de Sowjet-Unie ongeveer in dezelfde categorie te plaatsen al» de gehate oude gevestigde machten, terwijl com munistisch China natuurlijk de loyale strijdmakker van Indonesië was! Deze buitenlandse politiek moest er onvermijdelijk toe leiden dat Indone sië werd geïsoleerd van zijn oude vrienden die voortgingen met hun on afhankelijke politiek, zoals India, Egypte, Joegoslavië en Burma. Met behulp van de PKI en de vroe gere minister van buitenlandse zaken dr. Boebandrlo slaagde communistisch China erin Indonesië steeds verder ln haar eigen kamp te duwen. Het hoog tepunt hiervan was de uittreding van Indonesië uit de Verenigde Natie» en andere internationale organisaties die voor Indonesië van het grootste be lang waren. President Soekamo begon vervol gens te praten over de as Djakarta- Pektng-Hanoi-Pnompenh (Cambod ja)-Pjongjang (Noord-Korea), een duidelijke aanwijzing hoezeer zijn In ternationale belangensfeer was inge krompen. Hoewel hij zich bleef opwerpen als de Leider van de Aziatische, Afrikaan se en Latijns-Amerikaanse volken, was dit nieuwe denkbeeld van «n as tus sen Djakarta, Peking en Pekings sa- tellieten een duidelijke aanwijzing hoe geïsoleerd Indonesië Ln de wereld was geworden. Al deze ontwikkelingen we zen op een toenemende kracht, macht en tovloed van de oommumsten in In donesië zelf, Door middel van leuzen, propaganda en intimidatie werd Indo nesia's confrontatie tegen Maleisië zo iets als een helhge oorlog. De Indo nesische ooriogszuchttgheld werd voortdurend door Peking met lofzan gen en toezeggingen van militaire hulp gevoed, Niemand was destijds bij machte zijn stem in protest te verheffen tegen de confrontatie-politiek jegens Malei sië. Hij zou onmiddellijk zijn gebrand merkt als verrader, subversieve agent van de vijand, reactionair of lakei van de Imperialisten. Als hij geluk had zou hij niet worden doodgeschoten, maar er afkomen met een gevangenschap voor onbepaalde tijd. Toen de nieuwe regering onder lei ding van generaal Soeharto, de sultan van Djokja en Adam Malik de zaken ln april van dit Jaar in handen nam, erfde zij dus een bankroete regering, een Ln diakrediet geraakt land zonder vrienden, een lege schatkist, onbetaal baar hoge schulden, ean chaotische en corrupte administratie, een ontgoo cheld en lijdend vdlk, dat nu verbe teringen eist en van zijn leiders eer lijkheid en behartiging van zijn belan gen vraagt. De nieuwe regering moet ook rekening houden met een actie van militante studenten en andere Jongeren, die zichzelf de Generatie '66 noemen. Het optreden van deze jonge ren heeft mede geleid tot de val van dr. Soebandrlo en zijn vrienden. Verder heeft de nieuwe regering te maken- met een weerspanwge arbei dersmassa. Voortdurend wordt er druk op de regering uitgeoefend dat zij zich moet ontdoen van minister® die vol gen» de studenten te teer betrokken waren bij de verderfelijke politiek van het verleden. Br bestaat een verlangen naar algemene verkiezingen, omdat het door president Soekamo benoemde tijdelijke parlement «n volkscongres (Van onze waterpolomedewerker) WATERPOLO Rotterdam, zon dag De waterpo- locompe title heeft in de hoofdklasse dit jaar een ongekend spannend ver loop. De punten z|}n b lisander kost baar. RZC, dat aan degradatie moet alen te ontsnappen, trof het tegen kampioenspretendent AZPC beslist niet: de Rotterdammer» verloren van de fel spelende Am ersfoorter» met 5- 0. Een afdeling lager sloot SVH de week af met een 7-4 nederlaag tegen kampioenskandfdaat Het Gooi en een 4-1 zege op Neptunu» ZaandUk. AZPC heeft er tegen RZC alflea aap gedaan, de aansluiting met de kop groep niet (te verliezen. In de eerste periode kwam het nog niet tot doel punten, maar ln de (tweede namen d*' Amerafoorters een 3-0 voorsprong. Een schot van Peter Doe lemen braehit de achterstand van RZC tot 1- 3 iterug. Tegenover nog twee AZPC- trefters kon RZC ln de tweede perio de slechts een doelpunt van H. Del- wel stellen (5-2). In de laatste perio de ww er weinig krachtsverschil AZPC scoorde nog vier maal. RZC (Gerard v. d. Kolk en Servaas Ka merling) nog drie keer: 9-5. SVH scheen tegen Het Good m»ar een grote nederlaag geleid te zullen worden, De Gooilendera namen een 6-0 voorsprong, maar bet Rotterdam se antwoord weef niet utit. Joop Hooft doelpuntte drie keer achtereen en toen moest Het G-ooi zün toevlucht zoeken tot grove defensieve acties. SVH kwam daardoor tot nog slechts een treffer van Hans Hagen, De 7-4 zege van Het Gooi was overigens wel verdiend, In de onrfimoeting met Neptunvs Zaandijk vatte SVH, dat de uitwed strijd met 7-0 gewonnen had, het aan vankelijk wat 4e Licht op. Na apeeaperioden was de stand nog steeds 0-0. Daarna edfoter brandde SVH los, Joop Hooft (2x) en Hans Hs- gm zorgden voor 3-0, Middenvoor ooft maakte ook het vierde Rot terdamse doelpunt, waarna de Zaan dammers de eer konden redden. 'Van onze sportredactie) Wtë-LRENNE niet representatief voor de wil van het volk worden geacht. Kortom, de nieuwe leideis zien zich geplaatst voor talloze grote problemen. Zij zullen al bun wijsheid en geduld nodig hebben om er Ln de komende maanden het hoofd aan te kunnen bie den. T ROTTERDAM, sondag. Dat ook een massaspurt fair en zonder inciden ten kan verlopen bewezen de 35 profs en onafha-nkelUken, die na de laatste onsnapp'ntspoglng weer broederjtik bUeeu waren en ln een vinnige eind spurt de op Vaxkenoord gehouden wie terronde beslisten. De Amsterdammer Joop Captein, de nationale sprint- kampioen, passeerde ln de laatste meters de ook bijzonder snelle Rlnus Paul uit Den Haag. De derde plaats was voor zwoeger Bart Zoet, die vele malen verscheidene vluchtelingen een halt had toegeroepen. Ook zonder de Nederlandse Tour- renners had In te report, de organisatie van tal van Nederlandse profwedMrti- den, een aantrekkelijk veld renners bijeen weten te brengen. Piet Steen voorde was de eerste die de strijd deed ontbranden. Hi) word spoedig terug- gehaaid, maar zijn plaats werd door anderen ingenomen. Mies Stalker, de Duitser Schlltzkus, Werner Swaneveld en Wim van Smirren volgden. Maarten Breure vormde met de sterk rijdende Cor Schuuring, Jan van Amsterdam en Hans den Hartog een nieuwe groep vluchtelingen maar ook hun moeite was vergeefs. Tot de Ijverigste achter volgers behoorde Bart Zoet en hij kroeg steeds wei voldoende assistentie om ae orde weer te herstellen. Halverwege de strijd ging Cor Schuur mg alleen op avonituur uit, maar meer dan enkele premies bracht het hem niet op. Evenmin succes had de Engelsman Hitchen, dde ook weer spoedig terug ln het peloton werd ge< bracht, Mot nog 25 km te rijden leek de po ging van Braspennlnx en Drummen te zullen slagen Toen echter Zoet de achterstand bijna had weggewerkt na men v. d. Klimdert en Nico Lute de rest van de achtervolg ng voor hun rekening. Alle moeite bleef vergeefs en het waren tenslotte de sprinters die voor de beslissing moesten zorgen. De sterke Piet Legierse had in de (Van ome handbalmcdewerker) Rotterdam, san- dag De Schutters- heren hebben het weer niet gehaald. In d« afmattende promotie-competi tie voot een plaats ln de overgangs klasse ging de beslissende wedstrijd tegen het Limburgse Poaterbott in Drunen met 10-11 verforen, nadat de rust met 6-6 was ingegaan. In de bykans .rop.sche hitte was Poaterholt nog tot het beste spel m staat. Het nam stiel een verspring maar gaandeweg kwam Schutters er beter in. Bij de 6-6 ruststand was er ln het Rotterdamse kamp nog volop hoop. Trainer Vons wees z|jn pup Hen niet (ten overvloede op de mogelijkhe den tot samenspel en op het bestaan van vleugels. Het mocht evenwel wemig baten, want Poaterholt bleef de wat gevaarlijker ploeg. Noorden bos zorgde ervoor dat de achterstand met te ver opLep en bracht de stand op 8-8, maar weer hepen de L'mbur- gers ut. (9-8) en moest Va'n der Meer. de te veel schoot en te wemdig lette op vrijstaande medespelers, de etend op 9-9 brengen. In de spannende slotfase bleek Pos- terholt beter tegen de spanningen op gewassen. Het wend 11-9 en al brack; Huitema de stand nog op 11*10, de resterende tijd was te kont voor de Rotterdammers om no-g op gelijke voet te komen. voorafgaand* amateurwodatrUd meer succes. Eerst nam hij een ronde in ge- eteohap van Barendrogt en Kröon, en later deed hij dat nog eens. maar nu in gezelschap van Van Middelkoop en Romeyn. Zo kwam hij dus onbedreigd alleen aan de kop. De Uitsla» Frott. (100 km 341.40» 1. 9, Csptein, J M. Paul; 3, B, Z<*t; 4. R, Luytens 8. A Hitchon: C van Eapan; 7. W. Swinsveld, 8 J V d Klundart; p. C. Sn«pv*n»oni, 10 P Steenvoorden. 11 P. Cooremans, 13. L Coehorst, 18. H, van Gent; 14. M. Breure; 13. W. van Smlrre. Aroale1 (Don Bommel); (Rotterdam); 3. P Barendrest (Alblawer- da); 4,15, Kroon (Den Haag); 3,».Romeyn (Den Haas); 6, W, v. d Klooster (Rot terdam); 7, N, v. d. bugt (Vlaerdinsen). 3, A. Kraan (OudoWater); 0 F. Clno (Rot terdam). to A van Beak(Rotterdam) U. T, Sehitoereort (Dordrecht); 13. J. v. Buuren Rotterdajirii 13. C. omit (Rot terdam); 14 J Vwd Klundert Cs-Ora- vendeel), 15. W, «ultendijk (CapeUe a. d IJaseli, Veteranen (40 km 110 IS). 1. W. Zutker (Etten); 3. N. Without (Amster dam) 8. H, Vrooae (Arkei); 4 8, HUillnia (Rotterdam); 8. J, Clhokens (Rotterdam). Onmiddellijk gevraagd In RHterdam. Hoog loon (ffiSajftpr*, dlnadflg- Vragen naar heer Hol- brugge. Profiteert NU en koop Uw VW, de wagen met de laagste km. prijs en de hoogste Inrullwaarde. RECHTER MAASOEVER; ROTTERDAM t Oastplefrs 144 Tal.127810 van 8.30-17.30 uur en óók 's avonds van 19-21 uur ROTTERDAM i ven Dsventerstraat 15 Tel. 25660Q van 8.30-17,30 uur VLAAHDINGEN: Dr.Wlardl Beakmansingel 8101,01898-1245 van 8.30-17.30 uur en óók 's avonds van 19-21 uur SCHIEDAM Rotterdainsadijk 3 Tel. 256800 uilsluitend 's avonds van 19-21 uur UNKER MAASOEVER: ROTTERDAM QeyssondorfferweD S Tal. 272960 van 6.30-17.30 uur, 's avonds van 13-21 uur Doop jgnutlon««l voordelige Inkoop profiteert u Yan een fantastische aanbieding sportieve en gefcitdt diroiitiHen, Prschtige kwaliteit nappa- leer, moyton-anlltne «n cow-hlde. Jeugdige en charmante modellen In de kleuren iwart, cognac, cr*mc, moutarde, geel en rood. Slecht* 2 dagen; t HOOMTKAMtOTTMPAM Ons» machinefabriek houdt zich bezig mat het fabriceren van specials precisie- machines en yan proflleermachlnes mat alle bijbehorende apparatuur incluslaf gereadachappen, rsvlsle van alle soorten werktuigmachines, precisiewerk voor bekende, grote industrieën in binnen- en buitenland. Gevraagd: en Telefoon 010253807 vcsr hft «smsnnillsn van koelers en conden rots, «na Ds function vsUwt «tdsr werkklam 3 voor go co (on don. Zoor «twissolond work in enkoUsbrlksgo, ln kkl no groepen loon. goede wUoWsvoorwsarden «n pe ko bthwwolmï. uitzonderlijk guniUge lingo rogo ling. lelonoteho afspreek BRI ELS EL A AN 1» - TEL 871» «9 - ROTTERQAM-Z, N»V, Deluxol Olie ManUchappij Gallleiatraat 41—48, Botterdam*? vraagt voor Magazijnwerk: (10—10 jaar) Aantrekkelijke voorwaarden: Behoorlijk loon Zeer gunstige werktijd®» 5*daag3Q werkweek Bij vol jaar extra maandloon Kerstgratificatie Vakantietoeslag 6 pet. Persoonlijk of telefonisch (235525) aanmelden tus sen 10 en 4 uur. Voor verschillende gcheepvaartaf- delingen vragen wij bij voorkeur in het bezit van ULO- diploma. Persoonlijke of 5ckrifeetljka lollloitatiea bij jstiwo is V$DSH N.V., wtUemskade 23, Rotter- H-ii-5, lol. 143323. ZOEKTIHKIC,...,. WILT U1IST» VBUCOPEM 4» SMtn ..kMnn" 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1