Geschil bij Hermes DVS NEDERLAND GANGMAKER INFLATIERACE ROTTERDAMS DAGBOEK Hanegem naar SË^'hmw 5Gaswolk boven Hoogvliet En de straatmakers zij kwamen terug ROTTERDAM RIJNMOND VIJF CONTRACTSPELERS EISEN EN BLOC9 EEN BETERE SALARIËRING Bestuur onder druk gezet met solidariteits verklaring ARIE DON NAAR NAG RPhO besloot eerste reeks Doelen avonden VVCS EN KNVB BEPALEN VANAVOND STANDPUNT Ben Royaards (61) overleden Smokkelauto tegen boom SCHIP AAN DE KETTING H. GJ. de Monchy (84) overleden Gat in de Voetstraat "lAsï.'sSmSï sr -*■ KvK: Te weinig geïnvesteerd in Maasvlakte en Europoort Minister wil paardenwet soepeler maken pagma 4 - donfleraag 7 juli 1966 >3KS0d8^. fc. CV*a c B aportredaotle) VLAARDEV'GEN donderdag NAC heeft dicteren met Fortune Vlaardlngon overeenstemming bereikt over de transfer ven de zl jar Ure linksbuiten Ar Ie Don. De Bred en sar» moeten een bedrit ven ootevtor 75000 rolden voor de Vloordlnxer betalen Behalve NAC hadden ook Aj« en Telstar belangstelling voor Don se- T ANGDURIGE oiwermoeibaxe na werk te- dat teruggevonden maar dat Stockholm In dusdanige zig bleek te ztin dat de waarvan her riool w tenslotte compowtie haar première tegemoet Iron sten. Daarvoor U dim gtateravond ln de Grote Dorfen- zaal gezorgd door het Rotterdams Phil- hermcnisdh Orkest olv Franz-Paul Decker, met medewerking van het Ne derlands FhUlumnondsch Koor en «o- Üaten. Het was de laatste-grote Rot terdamse manifestatie tn hot Holland Festival en tevens het laatste R-Ph.O concert in de apwiLngsscrie van de Doelen. MlehaeQ Haydn. bezat niet de getóa i.jx beroemd gewar- Wat zijn Sr Hfcdt van zJJa» oudere, beroemd den broer Joseph. Wat zijn Spaanse mis de opdracht kwam kennelijk Uit Spanje ontbeert, la het verrassende element, datgene wat uittreedt buiten het geOkte voorspelbare verloop van de muzikale modaliteiten der m stekst, zoals ze anno 1786 gebruikelijk waren Het is de schepping van eon begaafd man wiens danken in hert klank idioom van zijn tijd geon enkele belemmering ondervond en wie «en dusdanig grote vakkennis ter beschikking stond, dal een hoogst welluidend werk u t zun pen. is gevloeid waarvan het met er kemnirtg van de beperkingen, toch goed was kennis te nemen Het werd bo vendien wensloos mooi verklankt door het koor van Fel x de Nobel de so praan Matia S ader de alt Pamela Bowden de tenor John van Keuren de bas Derrik Oteen en het R-Ph.O waarbij wij ndet willen nalaten de schoonheid van de klank van sopraan en tenor apart te releveren. Het was na deze Haydn bijzonder vreemd te worden overspoeld door de geexaitoerde mtmek van Richard S muss wiens Tod uuri Verklamag het publiek in hetzelfde C-dur overt «ens een diametraal tegengestelde klantbeleving deed ondergaan waar van de programma structurele oir baarheid op zn minst discutabel is Van Franz Paul Dekker konden we ons de keuze overigens zeer goed voorstel len Ei" zijn d-ie redenen, waarom Strauss ham uitzonderlijk na aan het hart ligt. Allereerst is zijn affiniteit met deze yptsch Duitse muziek groot Secundo is de romantiek de s JJ1, waar jn Decker zich bij uitstek thuis voelt «m öen derde is Strauss oeuvre ech-e ai rigentenmuziek Decker benaderde het symfonisch gedicht dan ook duidc Idk van de exhibitionistische kant, ho - «een ten volle aanvaardbaar is hoe wel men zich ©en meer verinnerlijkte weergave kan denken. Deze laatste opmerknag geldt oetvems voor de reproductie van Boe thovens vijfde symfonie ma de pauze Het spel van het R.Ph O was uitermate ver zocgd, de directie van Franz-Paul Deöcer zeer inspirerend maar aan het geheel ontbrak de dimensie, die door het gemoed van de luisteraar wordt (Mafcranefozmeend tot ontroer mg. Het wm mood en goed, maar niet aangry- - - - oiyit hadden Strauss en t wel behoren te zijn EIJ.Y SADOMÉ S& {Van onze sportredactie) SCHIEDAM donderdag Vijf speJers tan Hermes DVS die in de afgelopen competitie de kern van het eerste elftal vormden tw V d Burg Rijke Heikamp Flaes en Van Mullem hebben de Schie dam se tweede di visjeclub en bloe om een beter contract gevraagd. Zij hebben onderling een schr-ftelyke overeenkomst gesloten, waar in zij elkaar op straffe van een boete verbieden om individueel j een nieuw contract af te sluiten. Voordat de vijf spelers zich tot h«t bestuur van Hennes DVS hebben ge wend, hebben *U de vereniging voor contrite tapeters van bun plannen op de hoort© gesteld en hnn op schrift ge solidariteitsverklaring laten bU door de Rotterdamse advo- Janssen van Kaay die en Ven Mullem hebben een bespreking gehad met het bestuur van. Hermes DVS waarbij zij hun eisen hebben kenbaar gemaakt. BH dtt gesprek was ook manager Gijs Doo laard aanwezig Het bestuur van Hermee DVS ia niet van plan aan de eisen van de vijf .re bellen tegemoet te komen Men be schouwt hun handelwijze als een vorm van chantage Het begluur ia wel be reid osn over do voorwaarden van het nieuwe contract te Praten maar dan met elke speler afzonderlijk. Karei Jansen de secretaris van as Vereniging voor Contracrtspelers ver telde ons vanmorgen dat het bestuur van de WCS vanavond zijn standpunt t® deze raak zal bepalen Op zich zeil beschouwd ia het niets bijzonders dat serru prof voetballers een solidaritelts verklaring afleggen om bepaalde ver langens ingewilligd te krijgen maar doorgaans gebeurt dit mondeling In het afgelopen seizoen is dit twee keer gebeurd bij clubs in het zuiden en oos ten van het land Volste recht ,P --soonlijk geloof ik dat de spelers het volste recht hebben om een solida riteitsverklaring af to leggen, mi-te hun eisen redelijk zijn Als dit inderdaad het geval is zijn we bereid om te be middelen en met het bestuur, en de spelers van Hermes te gaan zitten Hermos DVS heeft ook het bestuur van de sectie betaald voetbal vnrn de K-N V.B over bet geschil ingelicht. Sec tiebostmimlld Henk Zon. zei van- morgen Wc zulle» de zaak vanavond met de heer Burgwal doorpraten Misachten raadplegen we ode nog wel een. jurist Maar wat willen die vijl spelers eigenlijk' Ieder moet zijn eigens - KAREL JANSEN p DVS om de tafel peultje» doppen. DVS het gevraagde sa laris niet wil betalen kunnen wpelera rich op de transfer!hst aten plaatsen en worden ze gerubriceerd Gaan ze niet op de rtraasterlijst, dan wordt hun oude contract automatisch verlengd Eerste paal ge-lagen aan Weena voor bouw parkeergarage ROTTERDAM donderdagWet houder Bavinek van openbare werken heeft aan het Weena de eerste paal ge slagen voor de bouw van een kantoor pand met parkeergarage en winkels De bouw wordt uitgevoerd door en voor Manhave s Bou vbodryf Het onitVr erp is van hert architecten bureau Maaskant, Van Dommelen KJoos en tr Senf De garage ral plaat» bieden aan 000 auto e Cargadoor Oudkerk overleden (Van onze scheept aartredactie) ROTTERDAM donderdag De lieer Samuel Oudkerk die een voor aanstaand cargadoor in de Rotterdam se haven was Is zaterdag J1 onver wacht op 64 Jarige leeftijd overleden Zijn stoffelijk overschot Sa gisteren in alle stilte In het familiegraf op Oud Kralmgen bijgezet Voo de tweede we cl-ioo lai» v. ac Samuel Oudke k d ee u \<n Je Montan Tram-por Maatschappij Na, de ooriog n 1946 nch e hu het car gadoorsk-antoo- S Oudke k op S nds 1957 was dc ove ledene dircc teur van de stuwadoorsmaaj^chanpij K-uwel aan de Waalhaven en sows tw.ee jaar wa? hij directeur van bet agentschap voor Rotte dam van d~ Duitse Panopa Verkehrs G h b H Rustend arts C H C Ris gecremeerd (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM donderde* He stoffelijk overschot van de rustend arts C H. C Ris die vorige week za teldag op 76 jarige leeftijd e Rotter dam overleed, is eistere® m Den Haag gecremeerd De neer Ris is ongeveer dertig jaar arts m Rotterdam ge wee© ha zv-sstsjdw -shgde in Giessen-Nieuwkerk en daarna aan de Groene Hilled ijk in- Zuid- In 1956 legde hij zijn- praktijd c«n gezondheids redenen. neer ANTWERPEN donderdag ANP) De acteur en regisseur Ben Royaards dinsdagavond op 61 jarige leeftijd in zjn woning ln Antwerpen overleden Benjamin Lucien Royaards was een zoon van dr WfKem Royaards en Jacqueline Sandberg Onder de naam Ben Lucius debuteerde hd in 1923 bij bet Nieuw Nederlandse1! Tooneel ln de Hoüandsche Schouwburg in Amster dom Daarna speelde hij bij de Nieuwe Konink |jke Vereemgmg in de Stads schouwburg het Amsterdamsch Too neel en het Ooat-Nederlan-dsch Too neel Door Joris Dtel» werd hij in 1937 geëngageerd als hoofd-regisseur von de Koninklijke Nederiandsche Schouwburg io A»*werpen Ia 1943 keerde hU terug naar Amsterdam waar hij toetrad tot het gezelschap van de Stadsschouwburg In 1944 volg. de Ben Royaards dear Cor van der Lugt op als artist «k leider Na de oorlog n 1948 vestigde hij zch m Antwerpen als rog sseur aan de Vlaamse Schouwburg (Van een onzer verslaggevers) nog onopgehelderde oorzaak Is gister avond omstreeks zes uur bU de Shell raffinaderij een hoeveelheid Zwavel trtoxyde ontsnapt Het gevolg was dat zich boven Hoogvliet een gaswolk ontwntkelde De afdeling hinderwet van de dienst van bouw en woningtoezicht is bezig oen onderzoek in te «tellen Voor zover tot nu to is nagegaan heeft de gasont- i snapping geen schadelijke gevolgen1 gehad. Het gas was wel prikkelend maar met schadeluk voor de gezondheid we] voor uit nylon vervaardigde stoffen Vulcaan en Mekog stichten nieuwe NV UTRECHT woensdag (ANP) De Veren gde Kunstmestfabriek Me kog Albatros N V (VKF) en de N V Handels en Transportmaatschapp j Vulcaan hebben besloten hun reeds jarenlang bestaande samenwerking op het gebied van meststoffen uit te br« den Ter uitvoering hiervan zal worden opgericht een gezamenlijke dochter maatschappij de NV Veren gde Kunstmest Handelmaatschappij vul caan die zal worden gevestigd te Rot terdam waarin de VKF groep en N V Handels en Transportmaatschappy Vulcaan ieder voor 50 procent deelne men WIM HANEGEM (Van t «portredoetie) ROTTERDAM donderdag Xerxes heeft de 21 Jarige VVixn Hanegem van Velox gecontracteerd- De trans ver-om i* niet officieel bekend ge maakt maar ligt ln de buurt van de "5 000 gulden. Hanegem is eem all round speler Hu heeft b j Velox zowel in de achter hoede midden lira-e als voorhoede (ADVERTENTIE) RADIO-WEST j Mattienesaarwea 61 Rotterdam 1« efoon 836613-2SS39S Haneoem wordit als een van de beste voetballer® van Utrecht beschouwd Hj heeft verscheidene keren voor het Utrechtse elftal gespeeld B j Ve lo* was h j de beet betaalde speler Vong jaar heeft DOS pogingen m het werk gesteld om hem te con tracteren De onderhandelingen zijn toen afgesprongen op de hoge vraag prijs meer dan een ton Hanegem Is Xerxes tweede aankoop De nieuwe ere-divisieclub had reed* eerder Do-rjee van DHC overgeno men Wielerzege van Ottenbros (Van onse ■portcorreaposdent) ZWANENBURG donderdag ln de Zwanenburgse ronde van de avond- zeadaagse heeft Harm Ottenbros sich de snelste getoond van een vier man sterk kopgroepje HQ bleef iQn strijd makkers makkelijk de baas □e jonge Guus Zaattagh verdween halverwege de race door een lekke band van het strijdtoneel en verspeel de daarmee zijn leidende positie to het klassement Jan Serpenrti nam de rode leaders trui van hem over De tweede ronde die dinsdag op het eiland Rozenburg was gehouden had een zege voor de Rotterdammer Andre van Middelkoop opgeleverd. Uitslag 1 Ottenbros de 80 km m 1 uur 59 mm- en 0 sec 2 Va-> der Hulst 3 Schouten 4 Touissaat 5 Van Dok 6 Mmnekus 7 Kettems 8 Serpent 9 Burik en 10 Kroon Bij achtervolging GILZE RIJEN donderdag (ANP) Op de Alphenseweg in GUze is m de nacht van dinsdag op woensdag een personenauto die door de douane werd achtervolgd met grote snelheid tegen een boom gebotst. De wagen brak in tweeèn De bestuurder «en inwoner van s-Hertogenbosch werd ernstig ge wond en bewusteloos in een sloot ge vonden Hy is opgenomen m een zie kenhuis in Tilburg De tweede Inzit tende van. de auto is voortvluchtig. In de auto die een vals Duits ken tekenbewijs voerde werden 20 000 si garetten uit Belgie aangetroffen (Van onse scheepvaartredaetle) ROTTERDAM donderdag Het Serecbtahof in Belfast, heeft bealag Ia in leggen op de Indiase tanker Adi JTayantl die in de haven van Belfast ligt. De beslaglegging 4s geschied wegens het met betalen van rekenrngen. voor reparatie-werkzaamheden uitgevoerd door de Verobne dok* en scheepsbouw maatschappij in. Rozenburg voeren van «en sane, irëg hoopt men. de ederij van de ondergang te redden, (Van een onser •verslaggevers) ROTTERDAM donderdag Van daag is in alle stilte t stoffelijk over schot ter aarde besteld van de op Z ju!) overleden vroegere firmant van den pakhuUm©cateren, de heer H G J de Monchy De heer De Monchy Is 84 Jaar geworden. H. G J de Monchy is «sn zeer be kende figuur ta het Rotterdamse ha- vemb-ednjfsle-ven geweest Dit geldt ook voor hert maatschappelijk: leven en de sportwereld Op 1 januari 1910 werd de heer De Monchy als firmant opgenomen by paJchousmeeateren een bedrijf dat hij zestig Jaar heeft ge diexud en geleld. VDe weg waaraan mqn hius staat is nu voor de derde keer bestraat. Nog een keer of twee schat tk zo en ook deze straat heeft zijn definitieve deklaag om het verkeer tot in lengte van dagen te kunnen dra gen Bestraten ia een onderdeel van de gemeentel (jke werkzaamheden waarvan ik weinig begrijp Het enige w aar ik zeker van ben is dat «r in Rot terdam veel lang en met grote hard nekkigheid wordt bestraat. Voor het overige bevat deze nUv re tak van dienst voor m(| vele raadselen Gedurende de tw cc Jaren de ik doorbreng in een fraaie nieuwe stads uitleg ben ik volop in de gelegenheid geu eest en nog om het verschijn sel bestrating waar In den beptnne was de aarde woest :n ledig Toen kwam er een weg Een mooie een echte weg En de klinkers zo gaaf tegen elkaar gelegd dat er geen gras sprietje tussen kan. Kortom een weg door mensen die al honderdduizenden klmJcer hebben gehanteerd. Toen kwamen de bouwers de trucks de vrachtauto s de zandwagens In de weg vielen kuilen en gaten die bij neerslag onmiddellijk volliepen. Er kwamen ellendige verzakkingen en zandautos lieten, bergen modder ach ter Het eens zo fraai produkfc van ge meentewerken veranderde in een ruuehbaan. Maar de mannen in de manchester broeken en de leren beenstukken (of Iedere klinker werd van zijn plaats ge licht. In de kuilen werd zand gestort en eenpaar weken later Was alles weer Toen kwamen de bewoners met hun Over bestrating gesproken Dit bericht vond ik ih het po litierapport Gistermiddag stapte de 70-jarige mevrouw P van Oogen-'t Hart plotse ling in een gat m de Voet straat van de Pruis Bernhard- kade (bedoeld wordt het trottoir Red. Rotterdams Dagboek) waardoor zg een vrg ernstige scheurwond aan het rechterbeen opliep De vrouw is naar het Bergweg- ziekenhuis vervoerd. Het gat was ongeveer 2 50 meter lang, 1.50 meter breed en 1 meter diep Als het flink geregend heeft m Rotterdam vallen er zomaar ga ten in he4 wegdek Soms moet een agent schrijl ngs boven het gat gaan staan om het verkeer eromheen te leiden flatjes lelijke en minder lelijke eend jes Toen kwamen de verhuiswagens en de RET-bussen en ook de trucks met bouwmaterialen voor werken ver derop En zij kwanten terup de mannen met hun spaden hun kruiwagens hun zand vastbesloten de overwinning te behalen op onse erf wand de zee par don de grond. Toen moest er een heastetong wor den verplaatst. En zg kwamen -terua de mannen enz. Op het ogenblik zijn ze au zover dat z n^t ra"er de hele straat hoeve® e braken Ze doen. nu alleen -nog verzakte gedeelten. Er zit schot ben er zeker van. dat het nog eens zo ver komt. dat «r de eerste Jaren aan deze straat (en al die andere straiten) niet meer gewerkt hoeft te worden. Ik zal ze dan missen, deze straatar tiesten Ik kan ure® naar ze Kijken De manier waarop zon man een steen aanvat, met zyn tot harkje gevormde vangers i® de «rond Woelt, de klinker of tag el plaa.st e® er «en paar klopje» i bezig met bat a ook dacht ik- Maar mijn voor en achter- propaganda pnvebestnai turn zij® ut «el de mense® die daadwerkelijk Het is rmi er maar w- Ik bedoel tegels e® I brood-op de kndee» verdiece®. Hat merendeel van de ploeg «taal Opmerkelijk is hert ook dat de hele ploeg som® s nacht» terugkomt om «en kruispunt -te bestraten Be denit da® al tijd Had dat kruispunt ou overdag ge daan dan hoef je niet s nachts -terug te komen. Maar dat is natuurlijk weer (PS Ik vergat nog vertellen, dot de straatmaker* nog twee keer te- Die waren kei om de weg te kerstalle* 1"" gelegd.) getea door een En een keer (Van een ónzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Jb bet op zichzelf al «eer onaangenaam dat Nederland thans reeds een koplo per in de Internationale inflatierace wordt genoemd, nog gevaarlijker wordt de toestand als de Nederlandse overheid de rol van gangmaker gaat Dit staat te lesen ln het jaarverslag van de kamer van koophandel en fa brieken voor Rotterdam over 1965 Hoewel de oog steeds bestaande hoogconjunctuur de landelijke e® loka le overheid dwingt om gro.e Investe ringen J® de mrtrastructuur -te verrich te®, dient or -toch op gewezan te wor den, dat het ulfcgaveaprogramma van vooral de rijksoverheid wel zeer am bitieus is en dat. hoewel wenselijk de uitvoering er van mag zijn daardoor een verhoogd beroep wordt gedaan op het schaarse kapitaal dat ter beschik king staart aldus het jaarverslag Het vervolgt .Nadat wij reeds jaren gewend warep geraakt aan earn over spannen arbeidsmarkt to 1965 wa re® er gemiddeld 43 000 bij de arbeids bureaus geregistreerde werkzoekenden e® 129 000 aanvragen van werkgever» begint zich thans ook een duidelijke kapitaalschaarste af te tekenen, het geen bet meest blijkt uit de sterke stij ging van da rentestand Hierdoor was het de ondernemer vrijwel niet mogelijk over kapitaal te beschikken dat juist zo noodzakelijk is voor het verrichten va® diepfce-toveeterlnge® om de pro- duküviteit te verhogeo en zo te voor komen dart de steeds voortgaande stij ging van salarissen zijn winstmarges of concuirentie-mo gelijkheden op de internationale markt geheel doet ver dwijnen. I® one land gaat duidelijk te veel ooooumptief gold om terwijl er de kosten van ëvènsonderhoud met v(jf procent stegen e® zelfs de groot- Benelux Wart de samenwerking Uv de ver voer apolitiek tussen de kamers VOO koophandel van Amsterdam Antwer pen e® Rotterdam betreft, wordt het verheugend genoemd dart de samen werking daarbij niet beperkt bin ft jNu het Schekïe-Run-verdrag een feit is e® to Zeeland op de oevers van het toekomstige Schelde-Rijn-kan&al thans veelal m het riet de lokroep va® de Zeeuwse haven- «u fodustrieplanae® weerklinkt, na het met name voor Rot terdam en Antwerpen allee® maar verstandig op aBe niveaus naar deze lokroep te luisteren an bet broedsel dat thans nog m dat riet verborgen lig helpen uiiticome® e® op dat thans ®og m gezamenlijk rte fc groeien. Tempo te laag Ook wordit .'Jfl poort te laag is gev gevolg va» het fels -dat Rotterdam teweinig financieringsmiddelen bad om grotere investeringen te doen. Aan de zeezijde namelijk gaat de groei van het verkeer en het vervoer in versneld tempo door Hetzelfde DEN HAAG donderdag (ANP) Minister Blesheuvel wil met het Land bouwschap overleg plegen over wijd teen werkgroep. De minister vindt dat de overheid zich wat minder met de paarden houderij moet bemoeien en wat meer san de staatsburgers zelf moet over laten, nu de pa ardenstapel gehalveerd is en het paard voor het landbouwbe drijf van veel minder betekenis voor liefhebberij en sport echter juist veel belangrijker is geworden Zijn besM»sins over de hengst Nico, die hij ondanks afkeuring door Het artikel m de paardenwet, op £gf toelichting op die wet beleid mogelijk te mak vraagt zich echter toch af ot de boden en verboden ra de wet zelf soepeler gemaakt of ingetrokken r ten worden. "SS m£SS ROTTERDAM, donderde®. Het dagelijks bestuur van de afdeling Sa terdom va® het gettootschap Neder- kmó-Duitslarad wordt met ingang van l september gewljzl*! Voorzitter k mr F W van de» Berg, secretaris K. W A. EngaHï recht enpêrmtottneester R. H. Hoogewerff. Het secre-ariaat woodt verplaatst naar de kantoren, va» Wacnberste en Zoo®, Calandstraat 5-7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1