Nog geen verkeersdienst -M iig§iP ÜJrunott wm- ROTTERDAMS DAGBOEK tbaniete »10'0 OO.Of ECOLE FRANCAISE Geef Thomassen ook eens een eerste paal M Slagen om de ami Tweede Zweed ROTTERDAM RIJNMOND Wethouder mr. Bavinck: het laatste woord is nog niet gesproken K08 ,ra/!e^ ssa Sportpro Nicols met invallers tegen Sparta KOSTBARE DOELPUNTEN VIA DAN KERS NAAR DE DOELEN 2 ^VöSTGANGgf^g: pag 4 - vrijdag 8 juli IS06 UITBREIDEN G VAJN STADSONTWIKKELING VERKEERSSECTOR (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIES) Lederen damwhandichoenen met handgehaakt crochet boventtuk zijn tot nu toe een luxe gew«e«r voor enketen De meest fdeaie handschoenen voor sportieve dames voor gezellig winketen of achter het stuur - de binnenband van fijn nappa peccarlsé soepel en ln fraaie kleur bruin Sportieve handschoenen met crochet bovenstuk, geheel afge zet met lederen bies per paar voor nog géén zes gutden DISCUSSIE VEKEERSOTA IN DE RAAD (Van een onzer verslagge/ers) ROTTERDAM vrijdag Het lykt waarschijnlijk dat b nnen afzienbare tijd aan de verkeers suitor van de D enst van Stads ontwikkeling enige uitbreiding wordt gegeven Het is muider waarschijnlijk dat er op korte termijn een verkeersdienst komt Dit la de conclude van de discussie* in de («meenterasd jrfstermiddag over de .not» inzake de organisatie en planning met betrekking tot het ver keer* De dteenseie ln de gemeeatemad °°k öuhleUjk gemaakt, dat de Instelling van een verkeersdienst la de verdere toekomst niet tot de On mogelijkheden behoort. De wethouder van openbare wer ken, mr H Bavinck zei gleterea Er zou alle reden om to* een verkeert ■diens*"* te komen zijn «e-wewrt. indien d« vier diensten, die zldh nu met het bezighouden (poOltte. gemeen «v-e». -de RETT en Stadeontwikke alle vier hertaellfde werk op het van. het verkeer zouden ver «en verkeersdienst zou ook *ya 1"dl*n aU* vier (ADVERTENTIE) Een weekof wat mogen de mus sen dm van de daken vatten door de warmte maar dan grijpt U toch weer naar Uw vestje om even de deur uit te wippen of s avonds als t weer killer wordt En daarom deze verkooo Cashmilon Acryl" demes- vestan de Ideale eomblnaite van moderne gemakken (zoals vlug gewassen en zi droog) en verruk kelljk warm en itcht Modleuxa damesvetten die U koopt voor nog géén tientje. fTOEVVEï, ongeveer de gehele Rot- X-L terdmmse gemeenteraad wel iets .ziet ln een verkeersdienst, hield men het gisteren met een heleboel slagen om de arm op uitbreiding van de afdeling verkeer v*a de Dienst van Stadsontwikkeling en We deropbouw Die slagen om de arm hielden verband met de nieuwe naad en het nieuwe college die er lang zaaan maar zeker aan ritten te ko men (De nieuwe samenstelling van de raad weten we sinds 1 Juni In onze Handschoenen afdeling verkopen wij deze vlotte en sportieve crochet handschoe nen een prachtige kwaliteit In alle courante per paar geel en wit goud bezet met 3 loupe-zu vore br Jantan eff Rn en eultlvé parel 1 f DHiefoht» één vóorbsoM ut om» Mlzen<t»r mooi» I' m zo »ktl» mxelut «we s tdan niet het geval. Êr ia een onderscheid van benadering zy benaderen bepaal I da zaken subjectief ^2 van Stadsontwikkeling1 heart echter oen aparte benadering en «en grote mate van objecttvi telt Dat behoort ook tot haar teak En meo mag deze Dttenaft «en zekere mate van wetensch appolij k e benadering niet Voorspelling Waar de heer Bavinck voorspelde ls w«r de «ub-verikeerMfdellng van de Dlenat van SKadaon-twdMcellng het laat «te woord nog niet gesproken .Het eou kunnen zün dat van koers verao derd wondt («Ma tóch naar een _v«r- keeredienaf gewerkt zou worden) als Rijnmond bij deze zaak betrokken wordt Ea ook de provincie. De raadsleden dde over deze zaak het woord voerden waren vrijwel una mem van - - kwestie in k lijk niveau geretgewTmoet worden Naar de mening van mr J M L Pompe (PvdA) ^ou een „verkeer® dienst slechts mogelajk zijn undien de vier diensten con amore meewerkten althans elkaar niet 'tegenwerkten Hij twijfelde kennelijk aan het voldoen aan deze voorwaarde door op 1e mer ken, dat „er moeilijk valt aan te no men. dat er tussen de vier d erwten «een concurrentie zou bestaan. Span n-ingen overigens, waar we ndot «e- heimzmndg over behoeven te doen Mr L A. Struik (EVP) gaf er de voorkeur san ..het verkeer onder te brengen bij «en van de wethouders Graag zou hU de discussie over een „verkeersdienar gaande houden Voort* kon bid instemmen met uitbeet r»mUo« ry* In onze verten afdeling verkopen wij d«z« haarlljlc behssglljke Cashmilon Acryl vasten in klassiek model met prima pss vorm ln vale kleuren en in alia courante maten en de i_ gelopen maandag het eerste i tussen de fractievoorzitter» geweest) Het college ven b «e» w is bij het bepalen van zijn starudpuzT* uitgegaan van <pon v-rkeersrappart de hoofden van v. d enn.cn h-ibben conclusie van het was .her instellen van dige verkeersdienst la niet alleen vertcee raiwppo: il van een zaMsIon- zlch gl stonon w> koest heeflt gehouden Achter alleriei uttlaStugaei die voor uitstel van de varkeersdtenst pielt- te Waarom gaf d tegengaswaart leden de argura C*én tal of T«rl«nka MIssé rokken Ideaal voor zo mar en vacantia omdat ze altijd keurig |n de plooi blij ven en U ze zelf makkelijk wassen kunt Modleuxa rokken Invelekleu ren vlotte rakken om méér te doen met blouses en Jumper tjes voor nog géén tientje. Wist U dat wij In onze Rokken afdeling Parterre deze teuke vlotte rokken verkopen ln dl verte kleuren en tn de^ maten 36 t/m A3 voor deze zienswijze konden de f reet les van de AR, CHU en WD ea SGP zich vrlf we) verenlglgen Anders wax het geetold mot de PSP en CPN-fractde Hun woordvoerders vroegen om een verkeersdienst zonder omwegen ROTTERDAM vrij dar Het Rotter dsunse bonkbalpubUek krijst «ondair de topwedstrijd SpartaHaarlem Nicols voorgeschoteld. De Rotterdammers mogen sich gelukkig prljsen dat de Haarlemmers afgelopen weekeinde niet van het onverwachte verlies tegen HVA konden profileren waardoor Sparta toet een wedstrijd Sneer ge spceld nog altijd een voorsprong heeft van vier punten. De Nicols kampen met enkeOe ge blesseerde spelers Korte stop Deo Kops zal wegens een. ernstige beeablessure mie* va» de party kunnen zijn en de Antiliaan Flactdus sukkelt met een j knieblessure Ook Boudewijn Maat en Simon Heemskerk zitn niet voor de volle honderd procent fit. Coach Gé Hogenbos staal daarnaast voor -de moeilijke keuze met wie hij op j de pjaat moot beginnen. Too Terneu zen «tentet niet in zijn beste vorm, zo dat Herman Beldschat moeilijk als korte atop kan fungeren Het val* t*. betwijfelen of de Jeugdige Jonker deze centrale positie krijgt toegewezen Sparta b ndt de s rijd geheel volle ■dig aan <sn de Rotterdammers zijn od danks de teleurstellende prestaties in ■de afgelopen weken op Nieuw Vreelus favomot Bij «en zeae kan hen de titel nnu veJJtes nog ontgaan. Feijenoord. dat tn de tweede klasse vorogc seizoen crloor de ploeg van Wün Onderst*! die toen «veneens goe de kansen op het kampioenschap had zee ongelukkig en ook nu is een ver rassing geenszins uitgesloten RFC heeft nog steeds goede moge "dikheden wor de .tweede plaats, maar dan mag het tegen Laakkwartier geen misstap begaan De grote vraag is of werper Theo Bos van de party zal zijn. Indie® ziin tegen DHS opgelopen vlngerblessure nog niet genezen is zal De Rood* zijn taak overnemen. In de derde klasse heeft Neptunus de titel voor hert grijpen. Met nog vier wedstrijden te spelen hebben de Rot terdammers een voorsprong van zes punten op hun naaste concurrenten Zaterdag krijgt Neptunus bezoek van, THB en «en verrassing is niet waar- schijrtlijk i HONKBAX, Uertle Iclucc A Ntoptunnj»TUB The Hamto—blbtmoil BlovmCnCowJ—VUC SVX. SJtA.. Re» eewta klasse Ala* 2—OWO Se Baortem iSpart* 2 HVOA 2UW 2 IH M »l» 2—«HO 2 Re» twi. PSV 8 fflrtUaUnm 2 HCX 3—«torlo 2 B «k»n* 3Sohot»n 2 Xra nwrtarlend 2~«VG 3 SoWeidam 3—KVA 2. OWO 3HOA.W 2 Ardelln» Rotterdam klas I^on4«te»-Arrc. Nwko-VSCO klas. Ufa»n«to 2—OTop raad mot wat meer faarotn ahk^n de meeste argumerubsn van de (eub jectieve) hooiden van vier diensten, de beweegredenen van het college van b en w en het pleidooi tegen een verkeersdienst van de toekom stig wethouder van verkeer m H Bavinck voor zoa.ekoek' (Boos ver moeden het gaat toch niet om de man die deze verkeersdienst zou moeten gaan leiden? Twee wethouders hebben glsje. middag hot woord gevoerd over hot verkeer Behalve aoala g»zegd de haer Bavinck ook de he*r ScbUttouis die enige jaren voorzitter van twee verkeerscommiesies is geweest Od wat hij zei <hïj zad namelyk nie<ta) gaan we tumraler in. We zullen de heer Schll-ttiuia over het feit dAt hij niets te zeggen had, nle* hard meer vallen. Het is goed dat het einde van zijn loopbaan nadert Voor hem voor het collega on voor overige iecLn van de raad. Nog één zaak Van geheel andere aard die gts-ermiddag ter sprake kwam. Burgemeester W Thomassen gaat, op bascuuriyk niveau proberen te sleUi-elen aan de aogeaoemde een derde iweoderde regeling (de rege Lng behelst dat Rotterdam In grorte havenwerken eenderde moot dee Ine men en het rijk cdecéKs tweederde erwyil de baten van die havenwer ken straks voor het merendeel naar het ryk afvloeien) Een eerste brief U gaat toch niet op v. Uw oudste plunje aan neen U w It juist In de vaeantle <3a« prett 2« luxe en zorgeloze ge voel hebben waar U het hele Jaar voor werkt en naar Maar dan die oude tassen «n koffertjes ook thuis laten en In onze lederwaren afdeling zon kostelijke SKAI reistas uit zoeken Skai reistassen Ideaal ook voor een massa boodschappen of de weekends (en U weet t, Skal Is soepel en sterker dan leer) tassen met brede soufflé en solide rits een tas uit de luxe series voor nog géén gever» gulden Wist U dat wij In de afdeling Tassen en Koffers deze tassen verkopen In zwart o' cognac voor D. N. de Rotte 45 jaar bij co-op Vooruitgang -- - W -> dag De beer (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM vrijdag D N de Rotte is op v 'J~ 45 jaar werkzaam op de kery vaa de co-op Vooru tgang Zo worden gehuldigd. Óe Jubilaris is dra i de bronzei IN ZWEDEN heeft men het /er trek van Ove K növall zien aan komen Toen de 23 jar ge schut ter ut Norrkopng vor ge veste n de wedstrijd tegen Braz 1 e wee doelpunten maakte schreef de sportredacteur van Kvalls Posten dat elk doelpunt Ove K ndfail XOOOOO kronen (ongc veer 70000) gng opleveren Op de foto wordt Klndvaü (rechts) gefel c teerd door Roger MagnussoD d e ook al verschel dene aanbedngen ut het bj teniand heeft ontvangen TWEE Zweden zullen dus in de komende competitie voor Feijenoord de doel pun ten moeten maken Na Harry Bild heeft Feijenoord ook Ove Kmdvall gecontracteerd Het hiaat dat ontstaan was door het vertrek van Piet Krui ver (ADVERTENTIE) 2—JOHB 9 PcynainJ - - **--i a NWpfcu DRZ—öVO E»lt Bio ZwWjglirecütt—JSCR - tweed* Idas A. JtPC 3—m» Hewk» a F«y« - - jju, 3 Wat una betreft per expresse ZEEPOST Met de vojgemle sehepen lean M»po*t wor den ve ronden De d® a waarop de eom »pond n o uiterlijk e poat moet zijn be «crSd. »M»n turocn haakje» achter de naam ven het «chip vermeld Argentina ma Zaanland (U-f) Australië tpa ThormpBylaa lp 7) ma Blum»»thai (ia 1) Brazilië m» Mhana (13 7) Canada gs Rijndam (13 f OUM m» PiWn«di» U 1 7 Kanye Oajranda Tanaadjika ma J*an La horde (4® T Nad AnüBen ma Stoon 112 7 Nieuw Zealand ms PaMgOnis (11 Tl. Sttri name ma Arehlmade» (13 7) VererJSoe Sta ten van Amerika ms 3o«*tdüR (13 7) Z W*llt« Beprol» Z W Afrika ma S A va*i (ie 7 ma Zo»»«k»rk (13 7 DE ROTTERDAM Westersingel 22 Rotterdam téléphone 127807 131579 heeft nag enkele plaatsen Enseignement selon les programmes francais Jardm d enfants et classes primaire» quelques places encore disponihlcs pour lt» rentree de sept Renseagnements sur place beschikbaar in de kleu terklas en de voorbe reldende klassen voor het schooljaar 1966/1907 Onderwas volgens het Franse lesrooster Inlichtingen worden gaarne ter plaatse verstrekt. Uit waardering voor het "werk van de Ecole Frar-cause in Rotter dam werd deze annonce aangeboden door Sirica Nederland N V Rotterdam heeft een ver mW0 schrikkelijk actieve burge meester pat zou toch nie mand willen tegenspreken Maar op een terrein laat de heer Tho massen het afweten hgj heit buna niet Gisteren heeft hy dat toen hy de eerste paal sloeg voor (ADVERTENTIE) Dankcrs biedt jazz! efhebbers de gelcgenht d hut eerste JA2ZCON CERT in De Doelen (tnei o a Albert Mangelsdorf Mis Je Men gelberg P et Noordijk Plm Ja cobs en Rita Reys) bi; te wonen met een reductie van 2 Deze korting wordt u aan de kassas an De Doelen verleend tegen Inlevering van de DAN KERS re ductiebon. welke u persoonRJk kunt afhalen bij de uitbreiding van het Zuider ziekenhuis - bekend De Beer Thomassen beeft In één Jaar tUd éen paal geslagen. Dat Kan natuurlijk niet. Burgemeesters moeten helen Nu zit het de heer Thomassen wat het paalslaan betreft ook niet mee Zo veel eerste palen worden er niet meer geslagen in Rotterdam En als er er gens eentje geslagen moet worden, moet je ats burgemeester maar af wachten of je ervoor gevraagd wordt Daarbij komt dat er een nieuwe ge gevers var langer h ie palen riteitcn werken geven er hoe I de voorkeur aan de «laan door n et autorite Vooral veel kinderen zde Je tegen woordlg op heisteLingen of voorzitters van ondernemingsraden Of wat ook erg aardig is de oudste en de Jongste werknemer samen Het ts een soort democratisering van het heien, een ontwikkeling die paa goed op gang is gekomen na het vertrek van oud burgemeester Van "Walaum Van Walsum heeft anders heel wat eerste palen geslagen Vrijwel alle maal in Rotterdam Hl] had ook een eigen oliejas en een helm ui zijn auto hggen Kwam hy ergens en zag hij een heistelling dan was hU niet meer te houden. Maar Thomassen heeft gewoon pech. Zoals gezegd, eerste palen wor den schaars en als er eentje is, is die meestal nog voor een wethouder Ba I van sijn schade in te haten. Twee palen stonden er op zfjn programma één voor het nieuwe re bouw van Pakhulam»e»t«ren en één teren niet doorgaan het Zuldexziekenhuis die heelt hij - min of meer gekregen van wethouder De Vos. Gekscherend had burgemeester Tho massen m het college van b en w ge zegd, dat het altijd de wethouders wa ren die eerste palen moohten slaan Wethouder De Vob heeft toen een breed gebaar gemaakt en zyn paal af gestaan En dan nog de ironie van het noodlot die eerste paal bij het Zuider D t merkwaardige bord is te z en bj de ngang van de parkeer garage onder het Schouwburg pte n Geen fraa gez cht over gens De gehele aankled ng van de garage is trouwens nogal Belg sch dus JeJyk hetgeen n et zo verwonderlijk s aangez en de nj mte onder het plein door een Belg sche maatschappij wordt geexploiteerd e heimachine De heer Thomassen hoefde alleen naar aan een touwtje te trekken .Zon automatische heimachine is luist zeer geschikt voor een beginne mg merkte iemand op Kom bou vend Rotterdam geef Thomassen, eens sen eerste paaL is opgevuld Het legioen kan gerust zijn De belangstelling van Fell® noord voor JCiadvall dateert nl«' van vandaag of gisteren. Vla* voor de vorige transferperiode aUn Feijenoord bestuurder» reeds naar Norrköptog gereisd om het spel van de Zweed onder de loep te nemen Dat viel toen n»et mee en omdat de prestaties van de Kind val! zich daarna in dalende lUn bewogen had Brox hem al buna afgeschreven En toen kwam daar aan bet einde vaa de vorige week het berioht dat KindvaU de wedstrijd ZwedenBrazilië uitstekend bad gespeeld en beide Zweedse doelpunten had gemaakt. Za.erdagavond woef Brox in Frankfurt aan Bild Hany wat zou je ervan vinéten als Ove Klad vall naast je kwam spelen? Har ry Bild was mBeeft wild etithou siast want hij kende Kindvall van vroeger en hÖ bad hem bovendien in de w dstrud tegen Brazilië z en scni er»n Toch zou er waarschijnlijk niets van de ransfar van Kind vall ge komen zijn, als de heer Appelquist de vice voorzitter van NonrköpLn« niet toevallig een paar dagen in Rotterdam had gelogeerd Hij heeft het contact tussen Feije noord en KindvaU tót stand gebracht en dsardoor kon de zaak ook zo snel worden beklonken Guus Brox heeft Me verteld waarom er zo haast mee gemaakt moest worden Klndvall Is van daag met Norrköping op toernee gegaan naar Polen en Tsjech a Slowakije De Zweden keren pas op 16 juli -terug, een dag dus na de sluiting van de tranxfermarkt- Brox hoopt dat Kindva-U direct na zijn terugkeer met zijn jonge vrouw naar Rotterdam komt want de nieuwe competitie is met ver meer weg Qp 30 Juli speelt Feijenoord zijn eerste oefenwed strijd tegen De Graafschap op 3 en 9 augustus komen Austria en Crystal Palace naar Rotterdam voor een vriendschappelijk duel en op 14 augustus beaiat de com pe it e Het is niet waarschijnlijk da Feijenoord nog meer aankopen zal doen Gistermiddag zag Uc nog een heel bekende speler by Fey«noord naar binnen gisppen, maa. Brox heeft me gev aagd zijn W7AT de verkopen betreft kan k v u nog meedelen dat Cor van der Hart gistermiddag met enkele bestuursleden van Holland Sport bil Feijenoord op bezoek is ge weest om te onderhandelen Hun belangstelling gaat iif de eerste plaats uit naar Guus Haak, maar deze niet van vakantie in zolang d Spande l w«l ge wordrsn geslagen met koppen KRJSKRASSER (ADVERTENTIE)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1