Halve eeuw nachtwakers 0 BevfekiRgsdleiKtc P. de Bruin nam M initiatief tot onderneming Het honkbal- programma Naaister rijdt met brommer tegen tram Schiedam SCHIEDAM EERSTE SCHIEDAMSE BEWAKINGSDIENST5 VIERT DIT JAAR GOUDEN JUBILEUM POLEN POSITIE Transportbedrijf kreeg 'bezoek van inbrekers 'IJzeren hond was niet te remmen Burgerlijke Stand GESLAAGDEN G.A.B. HELPT JONGENS EN MEISJES AAN VAKANTIE WERK Vijfhonderd man! staken bij bouw BP-raffraaderij Getuigschriften j Huishoudschool ....om zeker te zijn Inbreker springt in paniek in Coolbaven jongenspantalons Kansen met een mulo-diploma bij de telefoondienst in het district Rotterdam vrijdag 8 juli 1966 - pag. 5 (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag, „Wij verzoeken U beleefd uw aandacht voor onze afdeeling Algemene Be waking. Eiken nacht worden de daarbij aangesloten panden drie, vier, soms vijf maal per nacht door onze bereden controleurs be zocht en degelijk bekeken. Verder voor niemendal een verzekering tegen inbraak". Deze zinsneden staan onder meer in een circulaire uit h«t Jaar 1927 van de „Eerste Schiedamse Bewakingsdienst". Toen bestond de dienst al elf jaar. Een eenvoudig rekensommetje leert dan, dat men dit jaar het gouden jubileum viert. In 1916 nam de inmiddels overleden P. de Bruin Sr. het initiatief tot de on derneming. Vooral oudere Schiedam mers zullen zich de heer De Bruin Sr. nog zeker herinneren als een man, die zich voor velerlei zaken heeft ingezet. Met name in de politiek speelde hij ten aanzien van Schiedam een domineren de rol. Daarnaast beijverde hij zich voor talloze verenigingen en instellin gen. Na de notariële oprichting van de onderneming, toen nog als naamloze vennootschap, vormden een aantal ge- interneerde Polen het eerste „bewa- king30bject". Hieruit sprak reeds het vertrouwen dat de overheid in de heer De Bruin en zijn bewakingsdienst had, In het prille begin had hij ongeveer zestien bewakers in dienst. Zijn zoon, die dezelfde initialen als zijn vader draagt en hem ook als directeur op volgde, vertelde iets over de directe aanleiding tot de oprichting van de bewakingsdienst. „Een halve eeuw geleden kon de po litie alleen nog maar bard slaan. Er was verder geen ondergrond. Daar naast ontbrak het bijna volledig aan toezicht op persooniyk bezit. Mijn.va der zag toen een mogelijkheid om in de heersende toestanden, met behulp van een bewakingsdienst, verandering te brengen". De heer De Bruin Jr, weet trouwens, zeer uitvoerig, veel te vertellen over het verleden, het heden en de toe komst. Het bedry'f is gestadig gegroeid. Meer dan 80 personeelsleden bestrij ken nu een vrij groot terrein. Een aantal anekdotes en herinnerin gen versieren zijn relaas. „Vroeger werkten we ook met honden. Dat kan nu niet meer. Ten eerste moet elke hond een zeer bekwame geleider bij zich hebben. Maar ook om andere re- ADVERTENTIE Hoe vaak Is 't dragen van een flanellen pyjama In onze te koude zomers niet een genot, waar U niet bulten kunt? En vooral met de vaantles, als de nachten In tent, caravan of zomerhuisje wat kil uitvallen... U een keperflanellen pyjama bepaald geen luxe. Keperflanellen damespyja- ma'*, het jasje In veelkleurig blocmdessln, de pantalons In bijpassende kleur, voor nog géén vijf gulden. WIK U <tu w|J In oom llni.rl. «alk. Uhnilijk, Li,. mil verkoptn, In dfl mit,n ft t/m 45, per «tuk Iedere nacht is de bewakings dienst in de weer. Hier op een van de Schiedamse werven. denen is een hond in het kader van het huidige bewakingssysteem niet meer mogelijk. De ronden duren te lang, ze kunnen op een steentje of in een stuk glas trappen of er wordt verwoed ge blaft naar een soortgenoot. Dan wor den we een ,,ontwakings"-dienst. en dat is de bedoeling niet Is de positie van een nachtwaker niet wankel In vergelijking met bij voorbeeld de politie? „Ja, soms wel. Ons personeel is wei geüniformeerd, maar niet bewapend. Als hij iemand betrapt en deze wij geen gehoor geven om mee te gaan naar de politie of zo, dan komt het wei eens tot moeilijkheden. Over het ge heel genomen bewijzen de cijfers toch wel, dat onze dienst goed functioneert. In de afgelopen jaren konden wij heel wat onprettige dingen voorkomen." In Schiedam en ook in Delft bewaakt men circa 2500 particuliere woningen en bedrijfspanden. Voor ƒ8.50 wordt een normale woning tweemaal per nacht gecontroleerd. Voor bedrijven liggen deze tarieven anders. „Inderdaad, w|j bewaken bUna alles. Or het nu een hoop stenen, een schip, een buis of een auto Is. Vooral voor de bewaking van auto's bestaat na de re cente diefstallen uit auto's veel be langstelling. In de oorlog, dat herinner lk me ineens, hebben we zelfs nog NSB-ers bewaakt op het Eendrachta- plein. Maar schrijft u dat maar niet! op. Och, waarom eigenlijk ook niet?" Het jubileum zal in kleine kring! worden gevierd. Op 28 juli a.s. zal eenl plaquette worden onthuld. Begin sep- j tember, om precies te zijn de 7e, wordt j er in café-restaurant „Europoort" ach--j teraf nog een officiële receptie gege- ven. I (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag „Schie dam" krUrt In het komende weekend' de gelegenheid om zich te herstellen voor het verlies dat het afgelopen za terdag in Haarlem tegen de SC-Haar- lem leed. De Schiedammers deden; het niet zo best In de Haarlemse dre- j ven, zoals het trouwens in de meeste t uitwedstrijden niet tot grootse daden komt. •Zondag krijgt het in Harga het Haarlemse Onze Gezellen om twee uur op bezoek en dan krijgen de Schle- dammers dus de kans om met een; beter resultaat uiit de bus te komen.! SUS gaat een serieuze poging wa- I gen om tot promotie te komen, dat j ondervond het Rotterdamse RFC in! het afgelopen weekend. Zondag ko-i men de DHS'ers echter voor de vuur proef te staan, want dan komt Feije- naord, lijstaanvoerder in de tweede klas, om twee uur op bezoek in Kethel. Wanneer de Schiedammers dit be langrijke duel tot een goed einde we ten te brengen, zal hen dat sterken in «ie komende strijd om de promotie naar de eerste klas. DRZ ken nog steeds moeilijk tot goede prestaties komen, Het apeelt zaterdag om drie uur tegen het ster ke SVO op eigen veld. Misschien da* de ftoöde Zonners eens tot en uit schieter komen tegen dit sterke honk balteam. v'. éonSDAM, vriMms H«t «mm- portbedrijf van de Water aan de Ha venstraat kreeg bezoek van een of meer ongenode gasten. Deze ver- «hatften iïtob toegang tot het kantoor door een' ruit kapot te «kan. De bu reau* werden grondig doorzocht, hei' tdio (ADVERTENTIE) Het is toch bepaald geen luxe a|$ man en vader 's zomers een paar mooie pyjama'* heefc (die hl} met de vacantle toch nodig heeft...). En daarom kunt U tn onze af deling Herenmode zulke mooie pyjama's uitzoeken, yan prach tige Sanfor popel ine, heren pyjama's koel In de warmte, behaaglijk In kille nachten,-, voor nog géén zeven gulden. Een prachtige kwalltlet Sanfoi- popeline, keurig afgebiesd, met prettige royale pasvorm en in fraaie, effen kleuren. In onze Herenmode-afdeling liggen deze pyjama's te koop, van unl Sanfor popeline, In dlv, kleuren, w.o. bleu, grijs enz. en in de maten 46t/m 54 (ADVERTENTIE) voor ROTTERDAM, vrijd»* Een drie- wleüge gemotoriseerde carrier, een ««genaamde „ijzeren hond" wa* tij den* een bocht naar rechts de Galilei- straat in, niet meer te remmen. De starter handel van het voertuig kwam tussen het rempedaal in, waardoor eerst een geparkeerd slaan de vrachtauto het moest ontgelden en daarn® bet pand no. 44 aan de Gali- leistraat, waartegen de ijzeren hond uHetodelijlc tot «tUktanrf kwam. De materiële schade was vrij «root. SOHTIEDAM Geboren: Helena M dv A, (tonnevoid en 8. C. vanDafckum: ladubv* C A, L. dv E. B. A. B. Wflcman en L. C. A Schetter* Ovarledem C- Vteer. 7« Jr. r SCHIEDAM In het Gemeente j Ziekenhuis te Schiedam slaagden; voor het'examen voor de -aantekening! kraanwerplegtog dt zusters, M, C, Al zit Uw hoofd vol met vacan- tleplannen en voorbereidingen ...toch moet U de vloerbedek king, die mogelijk vernieuwd moet worden, niet vergeten, magnifieke kleuren, per meter voor nog géén dertien gulden. Verzet geweven bouclé in de practlsche export breedte, 95 cm, verkopen wij In diverse magnifieke kleuren. Op dt upljtafdellng 1e Etage, xoektU Uw iuxe bouclé uit, verzet geweven, extra breed, 95 cm, in de kleuren cognac, broiisgeel, lichtgroen, en donkergroen, t per meter Leti^aak M. Roeten, JViJ.: Brue-j aar, M. Lagcher. 11 Als U. nu in Uw eigen vrije tijd Uw huis goedkoop wilt opknap pen... dan wilt U het toch niet te d uur maken door te veel voor de verf uit te geven? En daarom verkopen wij deze bussen glansverf, nfet alleen goedkoop, maar ook van een bijzonder goede kwaliteit. Glansverf, in bussen van 1 KG, Ideaal voor binnen- en buiten werk, voorradig in twee kleuren, per bus voor drie en een halve gulden. In onze Hulshoudafde'llng be neden (»fd. schlldersbenodlgd- heden) verkopen wij deze bussen glansverf, In bussen vanjl KG, in wJt en gfcbroken wit, per bus voor Emmertje met 4 KG veegvaste t van 1 KG, muurverf, wit, 2.75 j ROTTERDAM, donderdag. Het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam heeft dit Jaar 1100 jongens en 600 meisjes aan vakantiewerk geholpen, Er staan nog ongeveer 150 Jongens en 50 meisjes op de wachtlijst, voor wie in augustus wel werk ls te vinden, maar niet meer in julL Overigens levert de plaatsing van de jongelui, die dit jaar eindexamen heb- i ben gedaan en een definitieve baan zoeken, het arbeidsbureau weinig moeilijkheden op. Voor de gymnasias ten, hbs-ers en ulo-leerlingen wordt heel weinig bemiddeld. Technische scholen maken meer gebruik van de diensten van het bureau, dat wijwei steeds alle leerlingen aan werk kan helpen. Alleen voor .timmerlieden Ls het wel eens moeilijk:. De algehele vraag naar arbeids- krachten in Rotterdam blijft stijgen, al ls er bij sommige bedrijven, vooral1 baraken sprake van een kleine inkrim ping. Rotterdam is in vergelijking met het; hele land een uitzondering, want de. landelijke vraag is sinds vorig jaar iets I gezakt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Een gisteren begonnen staking van onge veer 500 man personeel van het Ame rikaanse aannemingsbedrijf Poster Wheeler in het Europoortgebied duurt nog steeds voort. De stakers waren be - iig met de bouw van de raffinaderij i van British Petroleum. De staking brak gisteren uit. Oor zaak was een oonfhot (tussen arbeiders en directie ovor.de toepassing van een aantal arbeidsvoorwaarden. Gisteren ls overleg gepleegd tussen beide par tijen, maar vanochtend was nog geen overeenstemming bereikt. De groep stakers bestaat uit Span jaarden, Turken, Denen, Engelsen en Nederlanders. Zij eisen onder andere een verhoging van het basistloon, een verhoging van de verblijfsvergoeding en verbetering van de sanitaire voor- deningen. Erkende vakorganisaties hebben zich niet atjhiter de verlangens van de stakers gesteld. 9CHI0DAM Bij die Hufaétoud- en In dustrieschool voor Schiedam en Omstreken zij.i aan d: -vu-ijeixU xee.jan -getuig- schriften uitgereikt: Getuigschrift primaire opleiding: Gerrie Buy ka. Jannle Dttfcs, Locs Dft- marecn, Betoy Doo-nhcyn. Martha Hamer- ima. Jdke vA Hosven. Grate Hufken, Wü ly Huis In 't VeM, Ann be de Jong. Ineke Meters. Mar go Ptugge. Helen PoMerman.' Rachel v.d. Spek, Anneke Verstrepen. Le nte Voswfnfcel, Ntófc» vrf. Werf. Joke Boer. Wüttie Fabw. Nttcotetrt» v. Gefeter, Wllil*. B—ven, J-.-kï Ki.l:k. M. .g2:et Peters Lin- Sn ty. A:wi:kï te: Slew PV.rce. Struis Sonja Verhoeven. Irene Vermetut, Tngrld v. Vliet, Petra Zoverbootn, jeanje v Tttlen. Ineke BJotnateeil, Anneke Boots [na Boetts, Ina Dirk* Rla vA. ttave, Le* nle Hocgüted, Eily Lathouwer* Yvuw Meyer, EUy Oorschot. Dia Pelgrim. Me« rij ka vA. Raaf. Mlefe» Hïbto^, Oare da Swsii Hikte vri. Waal. Hla Ballijo* Gaa nde Craanen. RU Droog. Yvo«*G«eMink. Loes KoWomanJoke Janaoon. Lydtt* Ktooy- man. Ou.Uda Kralen. Snake Law Ams Re. bei* Kte de RKUer ,- Ineke SoheH, H«ew; Trtel, Lintea» Zeemwn, Annake v-d. Heuvel Anneke v. Dlejen. Beppje 4e GW», TnhW v. Heuöcekmx Jeaistje de Koning. Mam Kouweniboven. Kalina Meutstec. Beprie Meyer. Dlente N««, b»ke v*J. Steen. Rla Steenbergen. Helen Verwlja. Ing.it VTO-, lem«. Carta Broeiter. >CGetttigschrift Aa«lstenta HulshoodellJke Oobie^Conwx, WflBy Dttmwntó, Wfl Marf* VUfvütloefl, Truu« yjiX W®rtt„ tow*»* Wilhelmus ,lH„ 1 Gmïg'schrirt AeS^nLaN**l^skk«i^ Durdvou. Rta vd, Hewm ESten Klok, Mary Ktommeuhook, WUma v. Oiulweren, G«nte p Ans Soieeirioop, my yxl. Toorn Blto Weer meyer, Annek» «le Zeeuw, WOfry Krew*o~ ttottk. 3 codadm ontvingen geen getuig- ROTTERDAM, donderdag Gls-I i teravond reed de 17-jarige naaister I I. Hozeman van de Jacques Perk-1 j straat met haar bromfiets op het Cir-j culatieplein Oostplein tegen de voor-j j zijde van een tramwagen. De brom-; fiets kwam onder de tram terecht.- De bestuurster wend er af geslingerd! en viel taks naast de tram op straat, i zij liep hierbij een hoofdwond op. De! 15-jarige H. Rosberge van de Sophia- kade, eveneens naaister, die achter op de bromfiets zat viel aan de rech ter zijde van de tram op straat, haar rechter been raakte bekneld onder de baanschuiven Na opvijzelen van de tram bleek het been gebroken te zijn. De meisjes zijn naar het Dljkzigtzie- ken huis gebracht. Het tramverkeer; van lijn 1 en 17 hadden resp. 35en 15 minuten vertraging- Door het niet verlenen van voor- i r&inig zijn gistermiddag op de kruising; Molenlaany. BeethoveniaanF.H. v. Kempensingel een bestelauto en j een personenauto tegen elkaar ee- bOtSt. De bestuurster van de personenau-! j to, «ie 54-jarige mevr. A. v.d. Meer-; Den Hoed van de Soetendaalsewegj werd met gekneusde ribben en pijn in haar linker heup naar het Bergweg- ziekenhuis gebracht. Haar auto was' total-loss en moest worden wegge sleept. Gisteren werd de politie ter assi stentie geroepen by een vechtpartij op de Statenweg, waar de vier Inzit tenden van een personenauto, llchte- iyk onder Invloed slaande ruzie had- den gekregen over het al of niet stun- tellg rUden van de bestuurder. De I strfjd was bU de aankomst van een surveillancewagen zo hoog opgelaaid dat de vechtenden slecht* met ge- brulkmakinjt van de wapenstok kon- den worden gescheiden. De bestuurder van de auto, de 25-Ja- rlge kelner F.P.M. uil Rotterdam bleek zoveel gedronken te hebben dat hfj In aanmerking kwam voor toe pas - 1 sing van artikel 26 W.V.W, ZUn rfjbewtjs werd ingevorderd. In ds nacht van woensdag op don- j derdag is op de "Waalhaven o.z. een P3rsonon®u:o tegen den lantaarnpaal! gebotst. j De politie was door een voorbljgan-' ger van de aanrijding in kennis ge steld. By aankomst van de politie bleken de inzittenden verdwenen te: zijn. De auto, die voer vijf dagen was verhuurd, was totaal vernield. Een; v:v:Lar onderzoek wordt Ingesteld. (ADVERTENTIE) n.v. verzekermgs maatschappij ongevallen- en ziekte-, brand-. Inbraak-, bedrljfs- en WA-verzekerlng west blaak 22-r'datn tel. 010-110004* ROTTERDAM, donderdag. Op aanwijzing van een getuige werd gis teravond de 22-jarige spuitfitter L, J. S. S. uit Rotterdam op heterdaad be trapt bij een inbraak bij de N.V. Hel ders en v. d. Wal aan de Coolhaiven. Hij probeerde de benen te nemen, doch toen zijn achtervolgers te dicht bij hem kwamen, sprong hij in paniek geraakt in de Coolhaven, waar hij overigens na een poosje uit eigen beweging weer uit klauterde om nat en wel naar het bu reau Marconiplein te worden gebracht. Hij is in bewaring gesteld. moeten economisch aan Schie dam gebonden zijn. Gezins grootte moet min. 3 personen zijn: ma. tel. 240800. Rlo j pra Autorijschool ..De Jager', Wil lem Brouweratr. 22, Schiedam, Het juiste adres voor Hoogstraat 86 Schiedam te* jEKEra-fV, KaUwffk. v. Uteurfic, come v. n, Irene tmtwre. Dvrtyn v. Leurer, Agtoe Dh*Ww%lto*»&ntt, Ini Leerllnf-Kap- Getul*»«brl/t voo Jaotteir >M" Dtknerëöh, AA* Vcd. Bomen, BrWtéa HUMaott,,jm- lu NitMn Jtaka w Srau», Deo», Sonne- veyn, Hepoy vA WWf. 1 ooltvtag vw* Kln- - geen (TKOajcs «fgwwwstt. Kunt tl logisch denken en zelfstandig werken? Werkt u graag met cijfers of behandelt u liever correspon dentiezaken, terwijl u er tussendoor telefonisch contact heeft: met abonnees? JONGENS EN MEISJES met MULO-dlploma hebben bij de Telefoondienst In hét district Rotterdam verschillende kansen. in overeenstemming met hun aanleg en capaciteiten komen zij In die functie, waarin ze zich het best kunnen ontplooien. PTT biedt een goed aanvangssalaris. Goede krachten kunnen met MULO-dlploma een rang bereiken, waaraan een maxi mum-salaris van f 622,- per maand Is verbonden. Het aanvangssalaris bedraagt op 16 Jarige leeftijd f 263.- per maand 17 jarige leeftijd f 289,- per maand 18 jarige leeftijd f 316,- per maand 19 jarige leeftijd f 347,per maand 20 larlge leeftijd f 385,- per maand 21 jarige leeftijd f 457,- per maand. Solliciteer of vraag Inlichtingen Wj; Afd. Aanneming personeel, Botersloot 187, Rotterdam. Telefoon;(010) 141400, toestel 465. Voor mondelinge Inlichtingen bent u op deze afdeling welkom elke werkdag van 9-12 uur en van 14-16 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2