Collectie curieuze brieven getiteld 'Parels van Venus' msö ocm te msmm L6X25 LiwAfaiU vanu-ntis KADAR DOORBREEKT ZIJN ISOLEMENT Hongarije tien jaar later |i h ■HHI ^pF j I 'vrouw en POLITIEK Franse vrouwen storten hun hart uit over 'de kwestie' Geschriften getuigen van verbluffende onwetendheid in seksuele zaken, ze zijn daarom niet belachelijk maar wel lachwekkend Lex 25 4--M- te Lex 25 +++teLex 25 +++teL ff] 25+++- te Lex VOOR DE VROUW REDACTIE W1M HORA ADEMA pag 4 - maandag 11 juli ISgg WIE als titel van een boek „Parels van Venus" (De Arbeiderspers 5 50) leest kan daar van alles bij denken, maar hij zal er toch niet dadelijk een Jan Cremer en Albert Mol-m- één-klap achter zoeken Toch doet hy of zy er goed aan de geschriften van deze heren in herinnering te roepen al was het alleen maar, omdat ze zo'n aardige introduct.e vormen tot de „Parels". Maar dat zijn dan geschriften van dames, en daar zitten we al meteen voor het blok. We meenden al zo bly dat alleen mannen met Vleselijke Lusten en vooral Onlusten te kampen hadden en nu ook wij, ach heden, nou moeten we ook over onszelf vies en „schande" roepen! O, moge er maar gauw een mevrouw komen die alles verbiedt' Tot zolang zijn wc wel go* doemd het boekje te lezen en we doen dit met zoveel (heimelijk) vermaak dat de tweede druk er misschien eerder is dan de me vrouw. Waar gaat liet om? Ju lat, we zelden het al daarom. Talloze Franse meis jes en vrouwen van vijftien tot vijf enzeventig jaar stortten per brief hun hart uit, voornamelijk over „de kwestie" (zo door een hunner ge noemd) en zij deden <Ht niet alleen tegen de leidende figuren van de ons zo vertrouwde dameshïadrubrleken, maar ook tegen toneelspeelsters, dok toren, kamerleden, juristen etc. Een hear Alexia Large legde de hand op een aantal van «leze brieven en een andere beer, de schrijver Al- bert Ayeard zorgde voor een Inlei dend tekstje. Laten we maar meteen 3 vlag kennelijk bedoeld om de lading te dekken Maar die lading ia echt In wezen echter" dan de uiteraard toch gedramatiseerde verbalen van Cramer an Mol Ayeard drukt ons met de nous op een brok realiteit, een document humaln, waarvoor hijzelf geen enkel begrip opbrengt De briefschrijfster» (wier namen, leef tijden en adressen met het oog op herkenning gewijzigd zijn) ziet hij toch min of meer als malloten over wie het goed lachen, brullen, gieren is De satirische waarde" van hun prod uk tea meant hij te moeten aan prijzen met een citaat van Molière waarin over .het kwaad" gesproken wordt dat men het bette aanvalt als men bet aan de spot van iedereen prijsgeeft* O VEE goed en kwaad valt na tuurlijk ee» hoop te aeggen, wil men deze termen aan bonden dan kan men zich Inderdaad maar bet beste met Ayeard achter Molière verschuilen, er blijft in dat reval nog genoeg over om rich van pret of woede of allebei op de düen te slaan, ia men bereid de ethiek de ethiek te Uien, dan valt er aan de „Parels van Venna" In de let terlijke zin van het woord nog wet wat anders te be-Ieven Hoewel de verzameling zonder twijfel ook brieven biedt van ge stoorde vrouwen (deels vermoedelijk zelfs door hen gefantaseerd), waar aan de argeloze lezer weinig houvast heeft, zijn er vele andere die bepaald niet op mallotigheid maar op een verbluffende onwetendheid betref fende seksuele zaken wijzen Daar naast drukt zowel het algemene cliché-danken over het geslachts leven van oude(re) mensen (die dat niet mogen hebben!) als de zo vaak aan de puberteit verbonden groot heidswaan ztjn stempel op verschei dene schrifturen Belachelijk zijn ze daarom nog niet, lachwekkend vrij wel overaL Van dat laatste laten wij u nu maar al te graag getuige zijn WAT bv te aeggen van een tiener die hogerop wil In het leven en het liefst In het milieu van multimiljonairs 1 Niets natuurlijk. Een multimiljonair te selfs voor een niet-tiener nog lets seer smake lijks. Maar er komt wèl wat voor kijken Dus vraag ik u, wat is „Javaanse tourniquet", Madagaskarse kurken trekker", „kleine was'grote mos en nctuurïijfc J)DC doen toot Je steeds maar weer hoort. Ik vraag u niet om schunnige details ouer dit soort zinnelijke genoegens, maar ge woon waar ze in enkele woorden op neerkomen, Ik tuil niet voor achter lijk doorgaan als een van de multi miljonairs me op een cocktailparty of een duur feest vraagt een van deze dingen voor hem te doen. Inderdaad. Je zou lelijk voor gek staan. Dat willen twee meisjes we tenschappelijk geboeid óók niet Ze zijn voornamelijk geboeid door kunst matige inseminatie en wie kan. hun dat kwalijk nemen? het recht om te weten of de gever van het sperma zijn werkje bedrukt uitvoert Misschien wordt de vloei stof door middel van een elektrische zuiglnstaUatte verkregen maar hoe? werden gegeven, dat staat nergens vermeld worden we niets wijzer over hetgeen de ondernemende stap pen van bet Jonge volkje opleveren (O, wat Is toch DJ) c doen? Je boort er overal van') Gelukkig worden we wel wjjier van de ondernomen mis stappen. Een overspelige vrouw tegen haar vriendin antwoorden op de brieven ontbreken zo ze al ooit Je zult wel zeggen dat het alle maal niet zo verschrikkelijk is en ik deel Ja menlnp mijn tnlsstap was niet volledig omdat alles slaande ae beurd is Veel verschrikkelijker Is het eigen lijk wanneer anderen je met het mis-stappen vóór zijn vooral als je na het lezen van een roman een prachtige liefde voor de schrijver ervan bent gaan koesteren Op vijf (onbeantwoorde) brieven volgt de zesde Maar »u ken ik uui verschrikkelijke zeden en tueat dat u urouioen tilt uu> mlliett moet hebben die vermomd als Non u tot bloedens toe ranselen om u te plezieren. Rekent u niet op mij voor zulke verdorvenheden. Houdt u uw waardeloze boekjes utv foto s en uto postzegels maar, m alles weet, zeg Ut barstl VOOE de meer lucratieve ide moeten we kennelijk tassen de veertig en zestig rite een periode in bet boek dan ook met „Herfstbe titeld Geachte meneer de Directeur IV ga u deelgenoot maken van een ont de kW n p die uu> fortuin en het mijne kan maken. Ben vrouw uit aristocra tisebe kringen Ontdekt een liefdes drank die n staat te de stommen een stem te geven en de stotteraars een zanostem en We spreek uit erva ring Ik ben er nog bekaf von zelf maar doen Dat men op deze leeftijd het hoofd ook nog aardig zonder liefdesdrank kan verliezen bewijst Juliette R Zodra ik bij hem was maakte Patrice dat Ik niet meer wist wat ik deed van het ene moment op het andere, ik geloof tv el dat »fc «en kind verwacht als ik me aan hem heb gegeven waar ik maar niet achter kom hoewel ik het me onophoude lijk afvraag En nogmaals Het ergste te dat ik zelfs niet weet of ik me aan hem heb gegeven en dat ik liever zou sterven dan het hem vrapen. ZEKERDER dan Juliette b Al- Bbonslne van haar zaak maar we Kitten nu dan ook In de Winter (boven de Ug') Meneer de inspecteur by deze val ik nedertg aan uw voeten met de on bevalligheid die me «ipon is om t iets ter kennis te brengen dat heel eipenaardtp is om te toeten en dat ts Het is mijAlphonsine negerlerares overkomen dat tfc op vreemde wijze bezoedeld ben door Raphael bedien de van de observatiepost Ja en dan belanden we vanzelf by de grootmoeders die nog wat graag iets met een bediende van de obser vatiepost van doen zouden hebben èn by hen die er Juist zo langzamer hand wel op uitgeobserveerd zijn Eerst een van de laatste categorie is om het maar eens j drukkenEen man d nadert zou tevreden moeten zijn met goed eten en drinken een dito nachtrust en op zijn stoelgang moe ten letten in plaats van tot in de kist aan de gang te willen blijven Waar om wil het menselijk geslacht zo dikwijl te hoog grijpen? Wisten we het maar dan zaten we hier niet Wat trouwens weer jam mer zou zijn want dan misten we de volgende oude dame Zept u mij of ik merkelijk een af schuwelijk schepsel ben maar geeft ti mij vooral geen raad want die volg ik toch niet op Ik ben Uever een abnormale grootmoeder gepar fumeerd met Chanel 5 die nog In staat is de mannen het hoofd OP hol te brenpen dan een van die opoetjes helemaal in het zwart die dol zij» op het aan-en uitkleden van babies Ik houd meer van andere ontkleedvar tijen Ondertekend Slechte Grootmoeder EN dat was het dan Helaas maar een greep en dan nog zonder de schuttingwoorden Maar alles kan met Ineens er moet Iets te wensen (of te verwerpen) overblijven De vertaling van .Les perles de Vénus js van Margreet Hlrs en er is geen woord Frans bij wij Hol landse dames roepen tegen Iemand die als ie je een hand geeft prak tlsch tegen je zegt Jdarie ga dr daar maar even voor leggen toch Immers ook Jtfee, nee en tu>g er eens neet (om maai- een voorbeeld te noemen) Maar wat doen we7 Schrijven we het allemaal op7 Of krijgen onze bladen alleen maar kwes ties voorgelegd als Welke hoed ■moet tk opzetten als ik naar mijn 8choomnoeaer ga7 en De buur vrouw leent altijd mtyn stof zui ger en brengt hem nooit terug Mijn godwat moet ik doen.7 Ook lang met mis natuurlijk, en ze blijven wekelijks boeien maar er moet méér zijn Er is méér Reken maar' CHRISTINE MEYLINC TTONGARIJE heeft een turbulente geschiedenis gekenmerkt door vreemde overheersing m allerlei ge daante soms heroïsch verzet op basis van een onblusbare nationale trots soms ook weer een verbluffend ver mogen tot aanpesste# in de traditie van de beste débrouiltards Ook zyn meest recente geschiede nis is niet vrij van tragiek en oneven wichtigheid Na de eerste wereld oorlog aan de zijde van Oostenrijk ver loren te hebben beleefde Hongarije een eerste communistisch experiment va- sorte duur het bewind van Bela Kun snel afgelos door het reg van de dicta or Horthy Zijn. coneer- vatieve heerschappij was de bevesti ging van de traditionele macht van adel clerus en militairen. Ca-io Sfor- za de vroegere Italiaanse minister van Birttenland&e Zaken, beschreef al m 1930 de Hongaarse aristocratie als de ernge aristocratie te Europa die nog als een georganiseerde macht op trad, daarbij vrijwel uitsluitend ge leid door de angst haar posittc van extreme economische bevoor-echtir&g te verliezen De prelaten de ba-om* n en andere magnaten de lage-e adel ook waren bewonderaar» van Du'ts- land. of liever gezegd vac alles wat er fout was te Duit-land de hoogmoed der Hohenzollems het a»tl-slavi»me h"t pa n -xermantsme Aldus Sforra Het leven in Hongarije s door alles wat er na de opstand van 1956 »s gebeurd draaglijker geworden Met deze conclusie besluit onze hoofdredacteur, mr H W SANDBERG, zijn re portage over Hongarije. 'Bevrijders' En dat is dan ook wel ae reden waarom net Hongarije van Hortfcv veel begrip en sympathie toonde voor de veróveringstochte® van het Duits land van Hitier Wat overigen® de Hongaren een Duitse bezetting niet bespaarde toen Hitler te 1944 zijn ver trouwen te üe loyaliteit van Horthy begon te verhezen Zo konden de Sowjet-lcBera te 1944 als .bevrijders Hongarije binnen trekken, en daar mee weid de basis gei-ga voor d» communistische revolutie die in de eerste is-corlogse jaren het naUiur- luk gevqiix was van Sowjetr j«usche bevrijding Zeke" was. als reactie op be falend en reactionair feodalisme van voor de ooriojr een ingrijpende winging in ae n_«B tschappalhke en pol Iteke strue uu- op rijn s»laats Maar de AOm- muateten. met de dekking van ae Sow) et-legers te de rug smoerden icd-re kan® om de noodzakel jk« ve-- and°nrv2en langs democrat sche weg en me* inschakeling van de -i-snoca- tische pa 1 yen aan te brengen Sinds dien s er hoewe-, <*r sprake <v«t® van tal van emotionele hoogtepunten in de jongste Hongaarse geschiedenis waa— aan hamen verbonden zijn als die van Rakoei. Gerö, Rajk, Nagy, Kadar geen fundamentele wijziging meer ge komen xn de interne en externe machts verhoudingen Het mag dan waar zijn dat er m het bijzonder sinds 1961 niet onbe langrijke verschuivingen zijn geweest in de binnenlandse verhoudingen en met name in de economische sfeer Hongarije bly ft een land waarin ten slotte de communistische partij de dienst uitmaakt, en die partij tón dat doen omdat Hongarije vastgeklonken ligt in de invloedssfeer van de Sowjet- Unie Dezelfde taal Op buitenlands-politiek gebied spreekt men in Boedapest dezelfde taal als te Moskou Zowel in de com munistische panty als op het ministe rie van Buitenlandse Zaken borduurt men op bekend refrein wij blijven vast verbonden met het pact van War schau en de Comecon, de basis van de Nato te ongezond en berust op ag- gressieve temdemzen de Verenigde Staten onderhouden rmhtaire bases un vreemde landen, zy voeren een. raket ten-politiek en laten levensgevaar lijk dag en nacht bommenwerpers te de lucht met de meest vernietigende wapens aan boord West-Duits land dat lid van de Nato 1®, heeft gebied®- aansp raken te Europa bet erkent noch de Oder-Neisselijn noch ook het bestaan van de Duitse Democratische (ADVERTENTIE) FINEST AMERICAN TOBACCOS maastricht bij het opmaken van procesverbaal voor een ver keersovertreding vroeg een agent aan een jongeman: uw naam en Leeftijd terwijL de jongeman een pakje sigaretten uit zijn zak haalde zei hij kort: Lex 25 agent ++4- graag zei dez&M-* peking-i-f-4- het Chinese staatshoofd heeft de import van Lex25 in zijn Land verboden ++■*- ik wil, verklaarde hij, dat mijn nensen blijven geloven dat er geen goede amerikanen zljm-n* amersfoort4-+4- een der bankemployés verkLaarde dat hij zich bij de recente overval verborgen hieLd achter een Iex25+-M-tegen de verbaasde journalisten zei hij verder: ik heb lex25 altijd al zo'n enorme sigaret gevonden+4-f Londen+++Lex25 zal niet meedoen aan de nieuwe rokkenmode+-f-+ de sigaretten blijven even Lang zeLfs 5 meer in een pakje+++ +lnzenders van bekroonde berichten ontvingen elk 1 slof Lex25+- heeft u ideeen, stuur ze naar blok postbus 5073 scheveningen-f-M- I QVQg 25 SIGARETTEN 1,50 STYLED BY LEXINGTON ■n--t.de nieuwe sigaret In net nleuwst-t-t-lexESt-e+styled by Lexington Republiek, het wordt sn z k« ondersteund, door zija Nato-bond- g-moten, te het bijzonder de VB door dit alles loopt de spanning in Europa langzaam verder op en de Vredelie vende. socisltehsebe landen zxja ge dwongen bun militaire waakzaam heid op peil te houden, ontspanning zou mogelijk zfcn indien West-Duits la nd oade rhandeimgen opende met de DDR over een vreedzame regeHzg van bet Duitse probleem zolang Wwt» Duftsland daar met over denkt ont breekt iedere baste voor enige vorm Van ontspanning in Europa de Hon gaarse betrekkingen met de VS zyo koel, met de persoon van de nog steeds op de Amerikaanse ambassade verblijvende kardinaal Miadszenty speel* daarin een rol, maar voorname lijk de Amerikaanse houding in Viet- Identiek Uit deze orthodoxe analyse van de j internationale situatie wordt zicht- baar dal de betrekkingen tussen de j Sowjet-Unde ea Hongarije bijzonder Intiem althans dat de standpunten I identiek zyn. Dat is overigens geen I wonder Hongarije is zich wel be Wust van het feit, dat het binnen <fc Invloedssfeer der Sowjets Kgt Het heeft verder rnt de praktijk gdeenf dat de mate van speelruimte die Èet heeft voor binnenlandse experfaatt ten bepaald wordt door de SowjeL Unie en dus afhankelijk i* van het hebben van een zo goed mogelijke verstandhoudane met de leidende mannen m het Kremlin. Zo te loyaliteit op buteeniands-poh- tiek gebied ten eerste een uitvloeisel van de machtsverhoudingen en ten tweede een zaak van welbegrepen eigenbelang. Die algemene afhankelijkheid van de Sowjet-Unde wordt nog onder streept door het feit dat Hongarije voor zijn grondstoffen en energie in de hoogste mate op de Sowjet-Unde te aangewezen Beweging Maar binnen dat kader va» prakti sche afhankelijkheid op vitale terrei nen beweegt er toch iet® te Honga rije Het straatbeeld valt *1 gunstig door het ontbreken van politieke op dringerigheid geen spandoeken <rf leuzen geen portretten van de leiders der arbeidersklasse Het gesprek met communistische functionarissen heeft niat meer dai grammofoon-achüge karakter van vroeger, maar bet is nu mogelijk om zonder riem verhef fing en zonder uitsluitend te chchè's te worden beantwoord een gesprek of zelf» discussie te voeren Daarbü geeft men. vaak met verbluffend ge mak, toe fouten te hebben gemaald, tekort geschoten te zijn te de psy chologische benadering der bevol king, en zich ten onrechte vastgebe ten te hebben in een riorre dogma tiek Hongaren, die te 1856 het land verlaten hebben zijn nu, ook als tor- rtet. welkom. Uitzendingen van vijandige' radiostations, ook van Radio Free Europe" worden niet meer gestoord. Het toemirienverkeer naar Honga rije wordt vooral ter spekking van de deviezenpot, sterk aangemoedigd Maar ook het reizen van Hongaren naar het westelijk buitenland is de laatste Jaren door een veel rulmhar tiger paspoorten- en devlezenbeleld. sterk toegenomen De sfeer te kunst en literatuur is vrijer dan vroege** het socialistische realisme al» n«f» heeft afgedaan, ar is een merkwaar' dig mengsel van kritiek en confor misme vooral w de literatuur waar bij moeilijk te one er ten ei den valt tus sen fundamentele 'en loyale kn- tlek. Verzoening Als conclusie kan men zoggen da' door allee wat er de laatste jareO te Hongarije is gebeurd het leven at d-aaglljker Is geworden. Het belang rijkste daarbij is dat rich gaandeweg oen verzoening tussen regime en SrO~ te delen van de bevolking voltrekt Er valt niet aan te twyfelen dat Hon garije een communistisch land is en*' voorlopig blijft, sterk gebonden aan de Sowi et-Unie Maar te het alge meen is het nu toch wel zo dat Hon garen hun kinderen opvoeden met het oog op de toekomst die zU in een com munistisch Hongarije hebben zullen. Meestal gebeurt dat te een aleer van ervan maken wat ervan te maken is als je de partijmensen niet uit drukkelijk dwars zit heb je ook geen f laat van ze als je je vak kent en capaciteiten hebt dan kun je hier re delijk leven" Da* zijn misschien g«eo erg «tthourtaat* uitspraken maar de meerderheid der Hongaren weet dat^ zij ermee leven moeten, en da eom- munteten hebben alle reden dat ai als een. zij het betrekkelijk, auccea te be- schouwen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1