Betonskelet in 8 dagen ROTTERDAMS DAGBOEK Metro-geheim prijsgeven VOLGENS NIEUW SYSTEEM BOUW KANTOORPAND MET VIER ETAGES 'MÈ fffei I Haventerrein speciaal voor containers geëxploiteerd door nieuwe maatschappij Verzekerings bank ontslaat 1200 mensen Heidekoningin door mej, jZeelenberg ontvangen Metro op tv ROTTERDAM RIJNMOND SNEUE BOUW COMPENSEERT HOGERE KOSTEN Engels Simpel Journaal-Cineac verdwijnt Lentecruise 1967 Nw.-Amsterdam f. I ,;r'"L f y*^4lï V akantieprogramma raad lichamelijke opvoeding Noor 'Nopal Vpnle' had machinepech Evenveel schepen als vorig jaar Onderhand&e geldlening van tien miljoen gulden B. en w. willen in de Hoek gronden onteigenen CONTACTLENZEN C. J.STUIJ Franse diplomaat terug uit Hanoi Politie Hordijkerveld wil noodwijkgebouw om jeugd van de straat te houden (Van ten onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Op het terrein van Albatros Su- perfoifaatfabrieken aan de Von- delingenweg staat een merk- •waardig bouwwerk. Neen, het is anders. Het bouwwerk is niet zo vreemd, maar de bouwwijze. Ten minste voor de leek op bouwkun dig cabled. Die weet van het bon- wen niet meer dan dat een gebouw meestal wordt gefor meerd rond drie of meer rijen kolommen, die ter plaatse In be ton worden opgetrokken. Maar bij da Albatros werden de draagkokvnman kant en klaar op de bouwplaats »sn«evoerd en het zijn niet eeas hm kolommen, maar elementen to da vorm van een hoofdletter H. XlgcsaOUk bijzonder voor de hand lig gend. Waarctn zouden tenslotte wel en vloeren geprefabriceerd worden, maar het bouwzkelet riet? H*t systeem k Engels. Het werd ontwikkeld door het in Londen geves tigde bureau Jan BobrowSki (Engels?) and Psrtners. De Nederlandse part- een Witte en Wuftw van de On* trels Technische Dtenet van Albatros, de Bouwoombloatie Voadclittgenplaet an da gsmaenlallJka dteost van Bouw- «i Woningtoezicht aeideo ,J*H tegen de nltuwa bouwmethode en riet om dat zoen het ook so graag eeaa wijde beproeven, maar vooral omdat er by de bouw van da AlbatroeuithreldJncen oust wis en *aseUer bouwen" le een ven d« grote wtnetpunten van bet ave- teem. Albatros moet bouwen: een fa- brlekueeboiiw. een laboratorium en een bedrijfekantoorgebouw (ontwerp van de architecten A Z. O, en J. D. Poet- mi ta Rotterdam). Het lab moet op 1 november u klesr zijn en het kan toorgebouw op 1 februari lflflT Omstreeks 1 Januari wae rijkzgoed- keurtng te verwachten. Er moeiten honderd vlbro-paton met een lengte vin 40 meter ale fundering worden ge* •ton (voor ïover bekend de tanmte palen ooit voor «en gebouw to Neder- Je fid toegepast). Dit intxonderlUk* belwerk vergde soveel tijd. dat voor de eigenlijke bouw nog maar negen maanden over waren. Conclusie: dan moeet het be- tOMdulet to drie maanden worden ae- Votoens traditionale bouwmethoden lukt dat nooit. Daarom werd gezocht paar lata andere. Jan Bobrowaki gaf het antwoord: geprefabriceerde sktlei- elementen. Dit systeem levert niet el- leen tijdwinst op, het biedt ook ul van bouwtoohaischo voordseitjes. Rat is eigenlijk een bijzonder simpel gytteoro: Je plaatst «en aantal beton- ëto hoofdDstters H op en naaat eikier onderÜDge veitrfodingen worden gemaakt ongeveer halverwege dt ver- dieplngtooogta to de kolommen en halverwege da balklengte. Daarbij komt dan wel wat meer traditionele bouwtechniek kijken: centreerpennen, verbtodtogwdioeneob war tele en scho ren- Za kan vrilwel to elke vorm van hoogbouw worden uitgevoerd. Merkwaardig genoeg U deze wlize vin bouwen niet goedkoper. In de do- eumoriatte word; daarover gezegd „In pure kosten uitgedrukt zal het prUaéiveau leta hoger liggen dan bij de traditionele bouwwijze, echter, spe ciaal ook In dit geval, werd dit ruim- aoboote gecompenseerd door de kom bouwtijd an da grote lodellngaflexlhL Bte+t, mogelijk gemaakt doos de ko mmieze vrije overhaulningen. (Va» oase kmsstredeette) ROTTERDAM, donderdag. Cl- »eac-BUenkorf to einde vandaag geen Journaaltheater meer. De directie heeft tmtoiea met het vertonen van uitge breid nieuwe te stoppen omdat het pu bliek bet meeeta nieuwe toch ai eerder op do televisie beeft geilen. lü plette daarven ml Cineac-Bijen korf een aoootgelijk karakter krijgen ato Cineac-Beur*. Deze week draait men overdag de film „Hipper en de (alle ..j toefityden) en 'i avonds Aenaatoonrie Jacht 4n Zoetoelend" (ltjaar) Dc eenhetdaprija ia 2,-— (Ven oiue eohaepvaartredaotle) ROTTERDAM, donderde* Het •4, Nieuw-Amsterdam van de Hol land- Amerika Lijn zal to de tonto van 1M7 van 6 mei tot 3 Juni een vier. weekst cnihe maken door de Mlddel- Hndae Zee, door het Midden-Oosten en tonga enige bevene aan dt Zwarte Zee. De navolgende tonden sullen worden besocht: Spanje, Maita. Kgyp- to, Israël, Griekenland. TurklJe, de Sovjet-Unie, Roemenië, IteU» en Portugal. De Nteuw-Azneteixtom loopt aowel op de uitreis ais op de (huisreis SouttwnptOQ aan. "'6&:t*kV]ï SfVL V "nJL y,l- l-A* a&m£ fVtfi ,f 'ïaïHs ftS*S=swtf<i i*J, ri t >r*- «wSföC, - f* -fits ur '■HjCto- ONTWERP vnn hot kantoor gebouw met vier etages De commissie vakantiebestodlng van de raad voor de iichametuke opvoe ding heeft het volgende vakantie- programma opgesteld: maandag II Juli 1—17 uur: Jeugdland, Weetzetdijk 143, Energiehal. 10 uur: Poppenspal Jan Nalieten, s.v, Vrtewjjk ds Vaan, Plnket«rw»idc 10 uur: Jcufdcabaret Eddy de Valk, s.v, Tun nel-zuid, Verschoort treat 10 uur: Popptnepel Annie Mojcl, sv. Ftljenoord, Persoontdam 14 uur' Poppenspel Jan Neliiten, s.v. Jeugd veld, SmiLwhoeksewcg 14 uur Jeugdcabaret Eddv de Valk, e.v. Afrlkaanderpletn, Afrütaanderpl 14 uur: Poppenipel Annle Mojcl, iv. Kindervreugd. Bticltj«setraat LOMT3ARDIJEN 14 uur: TikwoorettlUng, wijkge- bouw Menandentraat WIJK NOORD 19 30 uur' VoetbalcqmpetltlB- Ter rein Noorder Speeltuin. I OVERSCHIE 14 uur. Spelen op speeltuin Schie- wijk. 14 uur Spelen op speeltuin BliJ- doro. i PERNIS 14 en 181B uur: Poppenspel In OBK-gebouw a.d. Ring SCHIEBROEK 10 uur: Tekenen. Verzamelen Bran der ia, Adrian slaan. 14 3d uur Tekenen. Verzamelen Verrijzeniskerk. Wügenplaalaan Dinsdag 1» Juli: 8—17 uur. Jeugdland, Enerflehal.i WestxeediJJi 149. 10 uur Poppenspel Jan Nellasen.i iv Het Noorden, Noordarkenaalweg 10 uur Jeugdcabaret Eddy de Valk.i wUkgobouw Larenkamp 10 uur: Fllmvooretelllng, Clemen*- huls. Gruttostraat 9 14 uur Poppenspel Jan NeUetem, s.v Crooewljk. Schuttersveld I 14 uur Jeugdcabaret Eddy de Valk.l s v Bloemhof, Bloemhof 14 uur* Filmvoorstelling, zaal! Triomfatorkerk, Krabbendljkcstraat CHARLOIS 9 30 uur Bezoek aan Jeugdland Verzamelen *v. St. Koenraad, Dr)t*pe- we* OVERSCHIE 10 uur: Filmvoorstelling Mueica 14 uur Spelen op speeltuin Blljclorp 14 uur' Spelen op speeltuin Nieuw Leven. 14 uur- Filmvoorstelling in club- hul* *t Anker. Zonneveldatraat 18 uur Voetballen Terrein speel tuin Schlewljk PERNIS 18 13 uur' Sport en «pel. gym nastieklokaal a d Polluxstraal SCHIEBROEK 10 uur' Fotocursus Verzamelen Brandaris. Adrlanalaan 14 uur Filmvoorstelling Brandarla, Adrtanatoan (Van onie acheepvaartredactle) ROTTERDAM, donderdag. Het 5100 ton bruto metende Noors* motor- •ohlp .Jfopel Verde" kwam (later- avond om I un» op do Nieuwe Wator- wrg. dwari van da Berg haven in Hoek van Holland, tas moeilijkheden doordat ulW (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, donderdar. Het m«d stukgoed geladen Engelse vracht schip „City of Port Elisabeth", komen de van Middlesbrough en bestemd voor de le Petroleumhaven, terrein Pakhuismeester en, ia vanmorgen als 13.000 ste schip van dit Jaar de Rot terdamse haven binnengelopen. De scbeepvaartdruktc la vergeleken by verleden Jaar reltyk gebleven, want In 1965 kwam de Nederlandse Shell-1 tenker „Korovina" eveneens op 14 Juli ito 15 000 ste schip ln Rotterdam aan. RCrrrEKDAM. donderd». B. «n w. stellen de raad voor ten laste van de gemeente met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten een onder handse geldlening aan te gaan van tien miljoen gulden. De lening zal worden aangegaan tegen een rente van zeven procent en een looptijd hebben van 25 Jear De aflioestevg zal «eschteden In twintig ter mijnen van 5ü0 UOU gulden op 15 juli van de laren 1972 tot en met 1991 De opbrenget ral in het algemeen lenlngfpnds worden geatort en worden aangewend tot financiering van kupt- Ueluitgaven ROTTERDAM, donderdag Het college van b. en w. vraagt de raad akkoord te gaan mei een b(J de minis ter van verkeer en waterstaat aan hangig ie maken ont*i«*ningaprocedu- re t-n aanzi»n van 1.59.15 ha grond ln Hoek van Holland, die niet of niet tl)dn lama minnelijke weg kan wor den verkregen. De gTnaentc heeift deze grond no dig voor de verbreding van het op de Nojrdlarïdseweg aansluitende gedeel te van dc Dirk van den Burgweg en wel over een leng'e van ongeveer 620 meter De vetorodimg is noodzake- lijk nu GS voornemens zijn de No mJlandseweg on«der de gemeente '•-Giav. ïzande (de voornaamste 1oe- gunghweg tot Hoek van Holland) te v rbrejen Het college zal zodra mogelijk bd> de raad een kredietaanvrage voor de verbreding aanhangig maken. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, donderdag. De Holland Amerika LUn en de onlangs door Th om* en. Quick Dispatch en de Nederlandse Spoorwegen opgerichte N.V Europe Container Terminus heb ben besloten gezamenlijk een maat schappij te stichten voor de exploitatie van een gespecialiseerd haventerrein. Het voor dét doel door de reeuw*» ondenremLng in te richten ft'abLsw-} ment ts onder constructie in d-e Pra w1 Margnethaven en moet in september 1987 gereed zijn voor de belading enj kwnng van container en roll oq/toHi off - verkeer deelnemende schepen' van de Atlantic Contahwr Line (ge-, combineerde vrachtdienst van de Hol-| land Amerka Lijn, Swedish Ameri-! can Lrre, Transatlantic Rede rel j can Line Transatlantic Rad©n a b en i Wal'emui Lines) en van de Moorei McCormack Lines Inc. zullen ook de pu'pschepen van de Soya Redem a/b (Wallen.iLs Lines) aan de meuwe ter minal behandeld worden In»*latiefnemer# stellen zich voor aan de nieuwe maatschapru} de naam| NV Prinses Margnethaven ts geven j /Ml' De loco-burgefueester mej. mr. J. Zeelenberg ontvangt uit han den van de Edese heidekonmg.n H M Calluna op hel bordes van hel stadhuis een oorkonde, waar in staat dat zij wordt uitgenodigd om fn Ede een Rotterdamse ex positie te openen. Zowel de hei* dekontngm ais haar twee hof dames waren gekleed In tolletjes, die de kleur van de heide had den. (Van onze economische redactie AMSTERDAM, douderdag. By de Sociale Verzekeringsbank ln Am sterdam sullen rond 1200 ambtenaren worden ontslagen als gevolg van do Invoering van de Wet op de Arbeids ongeschiktheid. Na langdurig overleg beeft de SVB gisteren aan ongeveer de helft van haar personeel ln een persoonlijk schril ven ontslag aange legd. Verreweg de meeste ontslagenen i kunnen echter onmiddellijk worden geplaatst bij de bedrijfsverenigingen, met name bU het Gemeenschappelijk Admbrlitratiekamtoor Gebleken is dat de vraag ongeveer «ven groot i* als het aanbod, werd ons vanoch tend door het SVB gezegd Een moei lijkheid is echter nog de sard van het werk die aan vraag- en aanbodzijde niet geheel mot elkaar overeenatm- men Een deel van de 1200 ontslagenen moet op 1 januari aanstaande ver dwijnen; dat geldt in elk geval voor de ambtenaren van 02 Jaar en ouder, die vanaf de dag van hun ontslag tot het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd 100 procent wicbtgeW zullen ontvangen Voor de overige ontslagenen Is een regeling gemaakt, waardoor zij gelei delijk n4 1 Januan '07 zullen moeten afvloeien. (ADVERTEIVr/Ej Aanpassing in samenwerking met de oogarts. Geheel pijnloos en onzichtbaar. CONTACTLENS PRACTICUS Optiek "de Lens" SCHIEDAMSEWEG 64 - TEL. 236055 PEPPELWEG 131 - TEL 188465 ROTTERDAM PARIJS, woensdag (Reuter). De Franse ood-minlater Jean Sainteny heeft als speciaal afgezant van presi dent dc Gaulle een bezoek gebracht aan Noord-Vietnam. Vandaag is hü teruggekeerd in Farys. Vorige week heeft Samteny twee maal een langdurig onderhoud gehad met president Ho Tsji Mmh Hij heeft de president een boodschap van de Gaulle overhandigd Over het verloop van de besprekingen wilde Sainteny z.ch niet uitlaten Ho Tsji Minh zou Sainteny hebben verklaard dat zrjn land niet is afge schrikt door de uitbreiding van de Amerikaanse bombardementen en dat het de nu al 21 jaar durende strijd voor de vrijheid voort zal zetten. d« hoofdmotor waa i [cvslton. Op het nwMoeroflïch verzoek om hulp kwamen twee slcepbotan *n*l nader bij en worden vastgemaakt. De sleep boten trokken nauwelijks «an de Noor slechte tien minuten toen van <to brui da order kwam de trossen los te gooun. Oorsaak: da hoofdmachine was intussen weer gwan draaien sn na de aleepboten te hebben bedankt zatte men op algen kracht de wto naar do werf van Wüfcon in Rotterdam voort. Ir. G. Plantema, adjunct-direc teur van de dienst van gemeente werken en chef van de metro- bouw oftewel de oppermetrobou- wer, aoals bij wel wordt genoemd, heeft deze week een geheim ont sluierd. Hjj deed dat met zichtbaar ge noegen. AlUcht, want het is hem gelukt een zeker metro-geheim ook inderdaad geheim te houden. Geen krant die er achter is ge komen. En dal verbaasde de heer Plantema eigenlijk Hij heeft ervaren, zo vertel de luj dat Je de pers bet^r maar alles kunt vcrtelflen. ,Zc komen er toch achter Die men sen hebben daar nu eenmaal een neus voor" N edtemin heeft ir Planton» nu pa* verteM dat de metrobouwers drie kostbare voorgespannen viaductbalken moedwfflifcg kapot hebben gedrukt. De ze week, toen de kaalste ligger voor hel viaduct werd geplaatst, vond de heer Ptantoma dat heft tijd ward dR detail dat aan de aanctoahn van ds pers wu ontsnapt, aan da openbaarheid prüs te gaven. En da journalisten zaden «r WJ met gezichten waar duidelijk op stond te lezen: .Jtot we daar mat san gedacht habben Want tenslotte lag bet voor dc aide kanfte cenfchneier, 2(H) kg per vierkante oen tmeter meer dan nodig is Dit heelt weer plezierige financiële consequenties Heft is namelijk ntot no dig tussen twee draagkolommen v(jf voorgespannen balken Se gebruiken M4n kan met drie volstaan en dat zal ook gebeuren als het viaduct wordt doorgetrokken naar Zuidwijk-Pen- drecht Beaoaring anderhalf o> ljoen gulden (U neeft dat il in de krant kunnen lezen) Heft is de notto-bespa- rkvg; de prijs wn de drie verspeelde balken is es- al al Nu h«t metro-viaduct in ruwbouw klaar is (de verfraaiing komt nog) hebben de direct bij de bouw betrok ken irartanüeo welluidend de loftrom pet gestoken over de medewerking van de Rotterdamse verkeerspolitie En terecht, want de verkeerspolitie heeft een bijzonder belangrijke rol ge speeld in het geheefl Voor hot trans port van de gteamüsche beton balken was Meeds poantobegetoidlng nod1$, Daft gebeurde mcht, hot verkeer on dervond er nooit enige hinder v*n Ook by de voorbereiding van het eerate k^5Sh li<TM u*'?r**pd. hu^? -*n 04 misbaar. (Van een onzeT verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag. D« Edeie beidekoningta H. M. Caltmu werd gistermiddag vergezeld van twee hofdames op bet stadhuis ontvangen door de loco-burgemeester mej. mr, J. Zeelenberg. Mej Zeelenberg zei, dat Catua met een poodsohap naar Rotterdam was gekomen. „Calluna beteken! heide, de eerste natuurlijke vegetatie. Gij heerst nu over een rijk, nwjeeteit, dat ts overgebleven van wat eent de natuurlijke vegetatie was. Menzefftwel eens, dat Rotterdam weinig belang- ateltog heeft voor de matuur, masr het feilt, doft gij hier staaft, betekent, dat we er wel beds rags teliling voor hebben. We hopen, daft uw komst de Rotter dammer* aan do paarse «tufte herinnen?', H. M. Calluna zei ln h«*r dank woord^ dsaft zij, die gewend to te loven ln het rijk der stake en dierere bij baar aarakomat in Rotterdam een gezoem had gehoord. „Maar heft w«s riet het gezoem van bijen, waaraan fic gewend: ben, maar dat van het werk van Rot terdammer*" De heidekondmgln bood vervolgens mej. Zeelenberg een oorkonde aan, waarin obaait dart zll op fl augustus wordft uitgenodigd in Ede de expoettie „Rotterdam in klein bestek" te komen openen Ongeveer een maand geleden werd de nieuwe hektekoüingtz» in Ede geko zen door het bee tuur van de VW. Wat H. M. daarvoor deed? „Toea diende ik ook de mensheid, hot slecht horende deel van de bevolking". tXr Hoe haar naam daarvoor waa? Jfe ben ik helaas vergaten". Haar geboortejaar? JtouentI» heidejaren geleden". Haar taak? ..Aanwezig zijn bij de feea'e» ln bet zomerseizoen". Een verder? „Me terugtrekken in mijn rijk". Dit bleek later te beteke- nen: baar dagelijks» werkzaamheden verrechten. Het doel van het bezoek van de ho-dekonlmgin was om de contacten, die er gegroeid zijn tussen Rotterdam en Ede weer eens te verstevigen. Io verhouding tot anders grote «teden brengen veel Rotterdammers bun zomervakantie ln Ede door Tijdens oe heideweek, die van 13 tot en mei 20 augustus in Ede wordt gehouden, «Jn er vele attracties, speciaal voor toeris ten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Hw- dijkerveld wil een algemeen nttd" wykgebouw „om de Jeugd van straal te houden en zodoende ook hap penings van provo's en dergelijke Is voorkomen". Een delegatie van buurt bewoner! lal wethouder R. Langerak (sport en recreatie) volgende dinsdag op het stadhuis een petitions- ment hierover aanbieden. De buurt bewoner-a zullen worden veneaeld door een aantal wykraadiieden vu IJsselmonde, die een gesprek mei u wethouder sullen hebben oz ree rea tl euog eiykh eden in de (butartgebouwen, sw velden en speeltuinen). van d« verkeerspalltito on- DIT IS HET BEGIN (gf hat tin- da) van da metro, Wia nn haaft (en tg«,tamming) kan dit Idd- dertja beklimmen, hat gehele viaduct over wandelen wal voorzichtig bij da ParaHatwej onderduiken en helemaal door lopen tot het Centraal Station. D« N.T.S. HOdi aawlae M lolt vmn dar da metrobouwar, ttiagsbnalda pree- 1040 tol 2140 nar op Nadarland I aan la opdracht van dc acmaanlo Eottcr- daa doer Cine-Centrum varvurdiidt mmnpartaaa aver dc ta aanbouw •Undo Kettaedaaaa met» nlt. Hat b«- tredt htar de twoede lui van de boav. ut hot aadaolta htl do CooUk - van t«idan CMnvan mat do bljnónder 1 r ar, tante dratgbalkan. Hat gaan 1 ut^ndotUk cm ovaratwnntntcn van i vijftig metar. Baarvwr kan men niet i over aan naoht U« gaan. Dat kapotdrukkeo, waarover de i heer Biairtenia anaakwk vantelde, f*- j achladda tJidena hat proofhaiaatan. Men wVtde nu wel «ton weton hoeveel 1 ao'n Uit koe hëoüf.. Dal bleek beo) wat ta lUhi nasiaUjk t p»t vier- i rede van 4e reportage wu in Het ia de bedotlin* dit er ln d« toe komst in Hordijkerveld een gemseöif* Hik wijkcentrum komt. Het wichten rizaroD duurt veel bewoners te lang tn daarom dringen zij aan od de bouw vsn een noodwijkgebouw. t Eon en ander Is gisteravond meefii- deeld !n de vergadering van de wijk- s raad van IJsselmonde, Beeloten werd volgendo week woensdag «en besloten verudtnng le houden met als punt van oeaprekinl eon dienstencentrum voor bejaarden. De wykraad wil er „uitputtend" over gaan praten. Meegedeeld werd dtt secretaris A. Schuring zijn functie om geaonohll»* redenen moet neorleggen. Ook de tweede secretaris, de heer J. J. Hol, verdwijnt uit de read. Hij heeft ^Jn functie ter beschikking gesteld omtUi hl) de medeversntwocrdeUJkheld voor de wijze waarop vooreltter w. F* Koppenjan de wijkraad na*r bulten vertegenwoordlft, niet tongtr wU dr«r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1