SSSIISS Omwenteling bij de HAL X mm. ülrunott I Rien Peeters bedacht in 1951: Europoort EUROPOORT 1951 iigp mg^ RIEN PEETERS 'ATLANTIC STAR' (26 MLN.): DRIE LAADMETHODEN Ook hij denkt aan zijn toekomst opruiming CONTAINERS VAN HUIS- TOT-HUIS m Onder water van Lobith naar R'dam TOGNI'S FILMLEEUWEN Charley Bosveld tekent contract Rastellis hoogtepunt circus Heros Horecaman zag ver vooruit Een film. van Y.O.C. blijft int derde klasse Neptunus kan titel grijpen ROTTERDAM RIJNMOND FRANS VAN DE WATER Fulton* traat 30 Schiedam Heeft ook Uw zoon meer aanleg voor techniek? ï;f l -,i, w -f, 4 VA* h,*i ..éi Aangepast •Ai'i' *%v Visconcours Ter Aar opruiming W^ÊÈSM e si Weldoordacht i liro19lfllV.il ROTTERDAM, vrij- f du. Noptuuu, k«u~S morgen op de Abraham van 8 tolk we* beslag op het kampioenschap len®«j|' wanneer het om 15,00 nor tegen aantreedt BU een gelijkspel sgn Botterdammen reedt aeker van de tel en het ligt niet in de UI» dWg| wachtingen, dat SRA voor ,een ra sa ine aal kunnen torgen. Wk>' pag. 4- vrijdag IS juli 1966 Doorsnede van de 14,000 ton d.w, metende „Atlantic Star" van de Holland-Amerika Lijn. Links het hoge achterschip met een ruime toegangspoort voor auto's en trailers naar zes verschillende dekken. Aan dek en in het voorschip kunnen containers wordengspiaatst, terwijl ongeveer in de mid den bereikbaar via zijpoorten rulmteis voor de gepalletlseerde lading. (ADVERTENTIES) Tm* MO 4« Vstêr, thaw 17 jaar oud, doorllap M «Ma tan» «te het Voortwteïdcod Laejau m WflMo» njaoocrd MrUftsctoel. Voor fcscvsnetg r« «dia opUidiog beeft hij Rat vak IcWafwaaMilhawitno %tkaï*a. to dit tweede laariaar vaadicot UJ toch weds ca 47 gulden pet vaak. %m dan nat ban prsun net da ebtf van da W, T. - Bedril fwehopl. Admiraal Pa teytet- KtMl 14, Schiedam, of bal aam om Inlichtingen cvaf fe emm, eind «gwwi begint. Trie* fooo(0UR MM 00. Wacht gaan dag langer om Uw - Ualna van da so saar ontbaarda frits* buitenlucht ta latan ge nieten. Vooral nu wij morgan baglnncn rttet da ipaclala Opruiming*- verkoop van **n grota partij wandelwegen». Wandalwagara van 7X50, ga haal verchroomd, mat ipat- borden an vering, varatalbara rugleuning an voetenplankje an gahaal opvouwbaar, t Ean nar solide wagan mat hoga wielen an ram, com plaat-mat taaja achttr ruglauning an aan haak voor Moeder* ut. dtxs lust wandalwagan kim U mor gan uit voor nog gitn 'vttrtlg guldan. t. A rtorj.n om 9 uur. b«jlnt In en» Etby-tfd.llng b«n«d«n 0* ver koop ven de» elepnto, wilde en llchtlopende wendelwijeni, In tWeefrlue ruitenen In^ effen r donkerbleuw. (Van onze scheepvaartredactie) BOTTERDAM Vrijdag. Het nieuwste vrachtschip van de Hol- land-Amerika Dijn, dat speciaal is ingericht voor het vervoer van onverpakte auto's, trailers en con tainers krijgt de naam „Atlantic Star". Het gaat een formidabele boot worden. De romp la even groot pis die van de „Statendun", 19 meter of wel nog een halve meter hoger, de bro# aal v« boven die van bet paesulert- aoWp uttefekem, dit voor het goede uit- sioht over de aan dek geladen contai ner* naar voren en met een hoofdmo tor van 20,700 a.pA.( goed voor ruim 21 knoop, aal de nieuwe eenheid even Ww *Un ale de p*a*e*icrt*chcpen van de HoUand-Araerlka HJnt Een formidabel schip dus, dat naar zijn aard ren even formidabele om wenteling te weeg brengt In de rede- rijaaken van de HoEand-Amerika Lijn. HAL-directeur p, C. van Houten zegt: Wh voeüen ao ongeveer hetaeli- oe aria indertijd de redera gevoeld moeben hebben toen v*n de zeil vaart op de stoomvaart overgingen. Aan de andere kant wil dit weer niet zeggen, dat als de „Atlazutic Star" over een goed ja** in Rotterdam voor de wat keent dan voor de Holland- Amerika Lijn een avontuur Is belton nen, waarvan men het eind niet weet. Integendeel, want alvorens men be sloot een bedrag van 25 26 miljoen gulden te Investeren in het nieuwe schip, was al jaren lang door de beste dericundlgen uitvoerig en nauwkeurig gepland hoe men zich het beate zou kunnen aanpassen aan de moderne owtwUdoehng, die zich in het goederen vervoer voltrekt. Zo ziet een container wan de Hol land-Amerika Lijn eruit. Gemakkelijk te herkennen, dunkt ons! van de containers. De Holland-Amert-1 ka Lijn heeft al een groot aantal con tainers In huur en nieuwe zijn besteld.) Voorts zullen de fabrieken DAF en Netatn trailers leveren. i De indlenstatelling van de „Atlantic Sitar" betekent met dat de dagen van de conventionele schepen van de HAL geteld zouden zijn. De gewone sche pen vervoeren al enige jaren lang con tainers en zullen <Ml ook in de ver schillende diensten van de HAL blij ven doen. Het is voor de directie zelf nog de vraag hoe het containerver voer op Amerika zich orvtwikV.elen zal. In Amerika is men er al vcol meer I op ingespeeld als In Europa, Het wat! „moeilijker liggend" Europa zal nog- curv'a-.'ner-mSnded moeten worden. De aanloop wordt nu genomen en HAL- directeur Van Houten incest toegeven, dal de belangstelling groter waa dan hij aaiwankelljk dacht. 1 Aankomst aan Parkkade ROTTERDAM, vrijdag. De Overveense duiker J. Vos zal mor genochtend om vijf uur in Lobith starten voor zUn tocht „onder water" naar Rotterdam. Ia een IJzeren kool, waarin hij twee meter onder de wa terspiegel blijft, hoopt h|j getrok ken door een sleepboot het 150 k.m. lange traject Id een dusdanig tempo af t« leggen dat hU omstreeks half ze« ln de middag aan de Parkka de In Rottendam arriveert. De 20-JarIge duiker zit tijdens de sleepreis onder water in zijn kooi op een atoeL HU hoopt met deze reis te kunnen aantonen, dat een door hem ontworpen overdrukpak een duiker ln aftast «telt zo lang onder water te blijven. In zijn kool houdt hU tijden# de tocht telefonisch contact met rijn assistent aan boord van de sleepboot, De laatste zal hem tevens opdrachten geven o.m. tot bet monteren van schroeven en bouten. Dit Ie van groot belang als hij halverwege is, omdat na een verblijf van ze» a zeven uur onder water vermoeidheid een dui ker parten kan spelen. Slaagt de Ov erven er erin de 150 km lange tocht geheel onder water! af te leggen dan brengt hü daarmede een record op zUn naam, dat hij wel licht ln de nabije toekomst nog kan verbeteren door op dezelfde wijze het Kanaal over te «teken. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag, Charley Bosveld op eigen verzoek op de tranaferlUat geplaatst bi|Jft b|j Sparta. Gisteravond heeft hij een nieuw contract getekend, evenals j Ger ter Horst. j Alleen Ton Kemper en Plm Does-j burg hebben hun contract dos niet' verlengd. Reservespeler Roodnat keert als) amateur terug haar zijn oude ver-) cnislng. De Musschen. 1 (ADVERTENTIE) EDEL-DOUBLE DAMESHORLOGE met edel-doublé band elegant model, shock- 79.78 proof, antl-magnetlsch k *t Dit tashcbtsèin voorbeeld 5 uit onea bijzonder mooi» ■H* koüelrtla Hortogtll WINKELCENTRUM B1HNEHWE8 48 TELEFOON 1f.SS.15 - ROTTEROAM (Van een onzer verslaggevers) j ROTTERDAM, vrijdag. Het na- ttonaol Italiaans circus Heros geeft op 21 juli de eerste van een reeks voor stellingen in Botterdam. Het circus blijft tot en met 4 augustus op de St. Jacobs plaats staan. Heros Is een van de grootste circus sen ter wereld: de zesmast-'ten.t biedt plaats aan zesduizend personen, het dierenpark bestaat uit 250 dieren en de manege heeft een oppervlakte van 720 vierkan.te meter. Directeur Bruno Togni komt zelf vele keren ln de piste. Onder meer met vijftien Indische olifanten en een j groep van twintig leeuwen uit Ethio pië en Somakland. Bovendien presen teent hij Siciliaanse vossen en Hon gaarse rappen. ZJjn broer Wölly Togni' presenteert twaalf Arabische hengsten en Fred Petoletti twaalf Lipizzaner- hengsten. Tot de hoogtepunten van het ge va- rieerde programma behoort voorts het i optreden van de downs Rasielli's. Circus Heros beataat reeds 165 jaar en is in handen van de familie Togni.! die in Italië nog twee andere circus- j sen exploiteert. i Circus Heroe Is naar Nederland ge- hanild door oud-circusdirecteur Jos Mullens. Hij leidt de Nederlandse toer- nee.' ROTTERDAM, vrijdag. De Rot terdamse visvereniging .De ZJiver- vli" o-ganiseert samen met Vroom en Dreeamann a^. zondag een viscon cours in Ter Aar voor 200 deel nemers. Met v|Jf touringcars gaat men er heen. De prijzen bestaan uit waar debonnen. met 100 als hoofdprijs. HEROS-D1RECTEUR Bmnq Togni in actie met zijn leeuwen die op- traden In films als Cleopatra, Spartacus en Hannibal. - (ADVERTENTIE) t Van 14 juli tot 4 jugustui Als nu met de vakantie d« grote uittocht begint naar bos of strand... de hele mik-mak In de wagen, brood mee en dan niet te vergeten de handige, opvouw bare lekkere stoelen en de soms onmisbare parasol. Geheel opklapbare vouw stoelen, die gemakkelijk Zitten, waarop U nu guldens kunt be sparen, voor nog géén negen gulden. De „Atlantic Star" ie aanrepast tot en met en to daardoor het eerste wer kelijke ceepeoialtooenle eohip van ajja soort dat varen gut in de we reld. Het duurt maar 6 tot 8 uren om bet eohip geheel te k una en loosen of Iaden, hetgeen aal gebeuren aan het containerterrein van de N.V. Prinses Margriethaven, die in september van het komend Jaar dan geheel voltooid sal sun- Hot behandelen van de lading gaat zo snel en met zo weinig msnkr&chit, omdat hot in drie gangen itegelUk kan gebeuren. De tc vervoeren auto'c rij den op eigen kracht via de achterdeur naar de venectoMende dekken. Dat ge beurt t>U groepjes tegelijk, waarbij el ke groep begrieid wordt door een per- •oneeiauto, die als gtds dient en «evens zorg draagt de chauffeurs weer anel naar de Kade terug te brengen. Vla de zijdeuren brengen de heftruck» de op laadbonden gestuwde lading aan en van boord, terwifl een op de wal «taande kadbrug de „Atlantic Star" heeft g*em eigen laadrgerei de containers behandelt. Alle drie laad- fnothoden worden tegeHjkertijid uitge voerd en vandaar d« grote snelheid. Er zijn nakwriljk wat problemem els bijv. hot feit dat vanwege het drukke autoverkeer een «oort ver keersregeling nodig zal zijn. Men zoekt in de richting van verkeerslich ten of van een gesloten .televisiecircuit aan boord. Ook levert hot moeilijkhe den op van het italen schip uit radio grafisch contact met het laadbureau aan de wal te kunnen onderhouden. Het zal nodig zijn hoog aan de mast ten speciale antenne aan te bregen om dtt interne radioverkeer te kunnen doen functioneren. r >tr, 4**.» G44n tiTTaf ithrtfl, kwl, Behalve door een weldoordachte techotoehe opsei wordt het karakter! van een „ongewis avontuur" evenseer weggenomen door de samenwerking met andere sterke rederijen. Zoals be kend ia de onderneming onder gebracht in de Atlantic Container Line waaraan ook drie Zweedse part ners, elk mei ean schip als da „Atlan tic Star", deelnemen. De maatschappij Is gevestigd op Bermuda en graaf B. Bemadotte werd directeur. H. A. L.-dirarteur P. C. van Houten bekleedt de functie van presi dent-commissaris. De Atlantic Con tainer Line verhuurt de schepen «an de vier deelnemers. Voorts Is er sa menwerking met de Amerikaanse re derij Moore Mc.Cormack Lines, die zelf nieuwe containerschepen heeft be steld en hi Rotterdam gebruik zal ma- kan van de terminal van de N.V. Prinaaa Mihgriethaven. Aan de antie- van da oceaan, in New York nieuw» combinatie een eigen rij rijde van da oceaan, in New York, krijtft de nieuwe combinatie een eigen terminal ta Port Elisabeth (New Jer- wy). Voorts strotot de samenwerking zich ook uit in het onderling uitwisselen OP 7 NOVEMBER van het jaar 1957 reisden het college «an b. en w. en de hoofden van de gemeenfefyJee diensten naar het eiland Rozenburg om er een persconferentie te houdenEr werden plannen onthuld met be trekking tot de aanleg van een haven in de kop van het eiland Rozenburg. De Rotterdamse kran ten plaatsen het nieuws bovenaan op de voorpagina. Op 23 november hechtte de gemeen teraad zonder hoofdelijke stemming zijn goedkeuring aan het plan „Euro poort". Tussen 7 en 28 november is er iets gebeurd: Het woord Europoort dook op. Plotseling sprak Rotterdum over Europoort, niaar niemand wist eigen lijk waar het woord vandaan kwam. Wie thans een poging doet de her komst van het woord te achterhalen komt terecht bij twee mensen: dr. G. van der Wal, de voormalige eco nomisch-adviseur van de gemeente Rotterdam en een Journalist van Het Vrije Volk. Reiden eisen min of meer de eer voor zich op het woord bedacht te hebben. De werkelijke „uitvinder" van het woord Europoort mengde zich in de discussie om de doodeenvoudige reden, dat hij allang vergeten was, dat hij dat woord zes Jaar geleden eens had ge bruikt als titel voor een amateurfilm. Maar torn d« fvens-ftlm ooer Rotter dam ln premiöre plnp schoot hem waag Iets te binnen. Toen Rien Peeters deze film zap dacht hU: „Rotterdam-Euro poort Pc heb ook eens «en film pe rn aak: die Europoort heette of u?as het nu de poort uan Europa? Dit hardop denken deed Rien Pee- ïrs ln gezelschap van een journalist Dat had tot gevolg, dat hij zich korte tijd later ln zijn woning aan de Wil lem Buyteweehstreat zich wezenloos zocht naar die film. Want die journa list wil wel eens zien of het waar was De film blijkt zich te bevinden tus sen zeer Huiselijk* familieopnamen. Zo flitst plotseling na beelden van d# kleuters van het gezin Peeters op het doek: „Europoort 1951. Een film van Rlea Peeters." ..Toch Europoort", roept Peeters „En ik dacht eerst nog dat het dr poort van Europa had genoemd- Want daar dacht ik aan, ik vergeleek ds ha- ven met een poort waar alle goederen binnenkomen die dan weer verder worden getransporteerd. En kijk eens, die steiger daar. Daar hebben te de mond van de Europoort uitgegraven. Op precies dezelfde plaat». Is ast nou niet sterk!" Peeters maakte *Un tilmpje (duur zeven minuten) min of meer ter ge legenheid van het jubileum van ds waterklerken vereniging, De film it destijds vertoond ln kringen van ha venmensen. „Misschien", zegt Rien, „is het woord Europoort ergens ln een achter- hojfd blijven hangen. Ik weet het ndet." Maar seker is het, dat Rien Peeiers aanspraak mag maken op de titel uitvinder van het woord Europoort"* Want wie andera dan hU verton ia 19511!) al dit woord? RIEN PEETERS Is eigenaar van drie horeca-etabliss^ment^n; The^News Pub in de Witte de. Wltftstraat, The Whitbread Inn op het Stadhuisplein en 't Kombuis aan de Scheepstimmermanslaan. Twee van zijn grootste hobby's Jtljm de brandweer (hij Is brandmeester bö de wljwilljgeblus. eenheid 312) en filmen, |n 1951 maakte hij een kleurenfilmpje ever ae Rotterdamse heven. Dat filmpje gaf hij de naam Europoort. Nimmer had hij kunnen vermoeden, dat dit de naam iou worden van 's werelds grootste haven. Morgen begint de verkoop van deze makkelijke vouwfsuteull»^ In onze '"a "r camping-afdeling (tweede etage) Strand parasol» tweedelige stok, ln frisse kleuren, van XW oor ?J& KOTTEItDAM, -VTgdas. VOC JtM er In geslaagd rich te handhaven to v de derde klas KNVB, diltrtot W«t|ïr II, De Rotterdammers versloegen fto-jv^ teravond op het VÜO terrein Toaegi-^', do uit Voorburg met 1, Naast i negldo degraderen ook StriJen e# 1-: GDA naar de vierde klas. Ia het beslissende treffen tussen - VOC en Tonegido hadden de spelers veel last van hun zenuwen. Dat wm ook wel begrijpelijk, want bij een/f gelijkspel zouden de vier ploegen met een gelijk aantal punten eindigen. De stand: VOC 34, GDA 33; Strijen 33, Tonegido 32. Neptunua Inderdaad kampioen wora^V' bestaat er 's avonds om half negen t het Fsvier-clubhuis gelegenheid gelukwensen. In de tweede klasse gaat morgen een moeilijke uitwed«trl|d gemoet tegen Wassenaar. Met een jm voorsprong vtn vijf punten .en ip vier wedstrijden te spelen Kan de U* tel de Rotterdammer» vrUwei nltt-^;. meer ontgaan. 1 ,k< In de hoofdklasse wordt er m Vjrr band met de Interland Nederland—'M%: België-in Btadhwen een beMheMenfs programana afgewerkt. Morgen cm* moet HVA Ln Amaterdam Haarlri».^ Nicols en misschien kan hat In datlege vaar verkerende RVA zorgen, .dat Swrta' eent.wöek eerder kampioen wordt. Op de daar ven Nederland-BeJlJ;!^ zondag, worden er vier.- wedstrijden^ gespeeld tussen Dro Haag «n RP.wer?^ tussen pen asm. wn 10,00 uur ontpioewn tg»; BRL-ploogen elkaar en .om half tó.de junioren. De rayonteama 4v«nPrida.' ataden V*den pm twaalf üvr san m om half drie spelen dt sterkste forros?' Hu :ïd op bet honkbalveki i a* b»h»K' J&f,: ties van Den Haag en Rotterogm tegen Da wedstrijdan p bet honkbV* *J elkaar. ln Residfntic.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1