Op het verkeerde paard gewed Ander bureau helpt Sunny Tours-klanten 5S5 35® STEEDS MEER OLIE, GAS EN CHEMICALIËN NODIG Van der Moer! blijft bij Her mes DVS ROTTERDAM RIJNMOND Zinker door het Hollands Diep verbindt Beek en Terneuzen met R'dam; ook buis naar Mobiloil Adam ROTTERDAM KRIJGT NOG 5 PIJPLEIDINGEN Investeringen Obstakels UITSTEL VAN BETALING GEVRAAGD NA GESCHIL OVER HUREN IN ITALIË Mevr. Van Walsum liet in Japan schip te water STAKING HAALDE VAART UIT BRITSE SCHEPEN Wereldcongres in De Doelen Geen krant ontvangen? opruiming GELD TERUG VOOR GEZIN DAT DREIGT MET KLACHT Kampeerders mogff in Haamstede blijv® pag. 4 - dinsdag 19 juli 11X56 Pijpleidingen pOTTI'ltOAM, grootste fuiven Ier wereld, is hard op weg om een helangrijk knooppunt van pijpleidingen te norden. Honderd jaar nadat de Nederlander Van bikkel in Noord-Amerika de eerste pijp leiding aanlegde (8 hm lang, 5 cm doorsnee) wordt het Iiot- tor dam se grondgebied door ploegd met leidingen voor olie-, gas- en chemicaliën transport. Op het ogenblik is Rotterdam al aangesloten op vyf pijpleidin gen: twee voor aardgas (de hoofdbuis SiochtercnUtrecht, Voorschoten—Botlek en een kleinere leiding Nijmegen— Betuwe—Rotterdam), één voor ruwe olie van Pemis naar het Duitse Rijngebied (Perms— Vcnlospitsend naar Wezel en GodorfWessellng) en twee Nato-pijpleidingen, die Amstei- dam en Rotterdam onderling verbinden, en van hier uit, via Eindhoven, bij Boxmeer de Duitse grens overgaan. BIJ deze vijf bestaande leidingen komen er In de naaste toekomst nor drie. Eén leiding wordt aangelegd van de Shell In Fcrnls naar de chemische fabriek van Dow In Terneuzen, éen komt er dit najaar klaar tuisen de Esao in de Botlek «u de Staatsmijnen In Beek (L.) en de derde li ie nu eindelek goedgekeurde lijn van Ma- bU-oll Rotterdam naar Amsterdam. Zal Rottendam dus binnen niet al te lange tl)d m-'ht grote pijpleidingen tellen, er zijn bovendien plannen om nog twee buizen aan te leggen Dc Rotterdam-Rij np Opleiding wordt tn leder gaval verdubbeld, en dat geldt ook voor de verbinding Bollek-Beek heen gout tinphta vooi de kuras trtofprod uk tte van de Staats mijnen, 'terug naar de Botlek komt de vrijkomende kraak-benzine dooi de zelfde buis, als ei geen nawvoci is In de toekomst 18 daar echtei een twie- de leiding voor ntodig De viJfgtnuU; i«if fin tuier ijen in Pei- nls, Botlek en Europoort (Gttlf, Cal- lex, Esso, Shell en B P In aan bouw «toon eveneens met een uitgebreid stelsel van buizen met el kaar ia verbindmng. DE enorme investeringen, die het aanleggen van dergelijke voor zieningen vergen (de Rotterdam RljnpUp, 190 km lang kostte 115 mil joen, de MobÜ-leiding raat de Ne derlandse Staat 2,5 miljoen kosten) brengen hun geld echt wel op. Wanneer ecu bedtijf een (mondei- broken aanvoer van ga*, olie of che- micuiten wenst, en een ononder broken afname gegaiandccrd u», blijkt een pijpleiding veel voorcWigei te zijn dan vervow mot de Iraditlo- nefc» tra nsportm id del en. Vervoor met (blnnenRonkois ou- dervindt moeilijkheden dooi IrtguüK, mist, hoog en Vaag water. Tankauto's komen op ile ovenoltc wegen lang zaam vooruit en moeten daarom meestal 's nachts rijden, wat ook weci vertragend werkt DE RUn-pUploidiug heeft op het ogenblik een transportcapaciteit van 8.5 miljoen ton ruwe olie per jaar. Hiervan wordt nu circa 6 mil joen ton heruit. In de nabije toekomst hoopt men een „doorzet" van 20 mil joen ton per Jaar le bereiken. Hiertoe worden binnenkort enige pompen l« Venlo ett Oosterhout by gebouwd. Ook heeft men nog twee pompstation* In Dongen cn In Beek-en-Donk gepro jecteerd. De doorstroomsnelheid bij 8,5 mil joen ton per jour becfraogt ruim J 5 kilometer per uur Als echter alle pompsJitLoras in gebruik zijn geno men, zal de snelheid tot bijna 0 5 ki lometer oplopen Dit betekent dat do oho e- dan bijna dn e dagen over doet om de 256 Jan-lange afstand van Perm» naar Wessellibj (Duitsland) of te leggen. De aanleg van pypleiran ge ra vereist een enorme hoeveelheid materiaal. Do buis Pemis-Vcnlo- Duitsland kostte 3? 500 ton stalen HEI EOTTDMH-SCH PABOD!f NATOLEIDING NED GASUNIE MOBIL OIL (olie (aardgas) Den Ha Arnhem RAFFINADERIJEN onderling (olie en divers® producten) Rotterdam Nijmegen NATOLEIDING Boxmeer (olie) Eindhoven •O SHELL - 00W (ethyleen) ROTTERDAM - RIJN El e) Terneuzen PIJPLEIDING (oil Antwerpen E.SS0 - STAATSMIJNEN (naphto benzine) Mon Glc chen adbach E Europoort 0. Botlek Godorf Wessellng P Ptrnl» Zo ziet (schematisch) het pijpleidingen net er uit, waarin Rotterdam een belangrijk knooppunt is. De nog in uitvoering zijnde en nog te realiseren verbindingen zijn op deze kaart al ingetekend, pijp, ton stalen hulpstukken cn 580 OOü kubieke meter isolatie-mate riaal Voor het Ingraven op 60 cm ik 1 meter diepte, werd óen en een. kwart miljoen, kubieke meter grorad verzet. T\E afdeling pijpleidingen van Te- bodln Advlci»- en oonatructtobu- rrau lu Den Haag (dat ook vrUwel bet gehele Nato-leldlngsystecm heeft uitgevoerd) Lh nu bezig met de aan leg van do bub lussen Botlek en Beek (L.>. Dt-zo leiding. <üe in het najaar wordt opgeleverd, moet enkele bij zondere obstakels nomen he Har- lelkan&al, het Spui, hot Hollands Diep, de Maas en nog een aantel k'e.- ne kanaten en vaarten Ook moeten bebouwde kommen (van onder meer Weert), een natuurreservaat (bij Bu- dtjl) en een vliegveld (Gllzo Rijen) worden „omspeeld", om de gewenste verbmdmg ;e verkrijgen Mon moesi mei 1800 landeigen aren tot een vei- gelijk komen, en men Is na overleg inet ministeries, gedeputeerde staten «emeentebesturen, landbouworgani saties, rijks- en provinciale watersta ten ten süat.c In het bezit van 100 vot gunningen. De in aanleg zijnde leiding gaat soms tot 2 meter de grond iti, omdat strak-s in de bovenliggende lagen al lerlei voorzieningen, zoals wegen en sloten, worden getroffen Do ene ran hoge kosten kunnen soma met anderera worden gedeeld in het Hollands Diep word dezer do gen een zinker gelegd, dte gezamen lijk dienst doet voor de Pernis-Tei- ncuaen te Wing (eUiylevn vervoer) en voor de Botlek-Limburg leiding In het Spul kon de S aatwmljnen de ovoradeckkostcn delen mot de Goa- unte, die daar een hoofdtiansportlei* ding voor de aardgas voorzien mg heeft VOALS de toestand nu b, zullen er 'J steed* meer pijpleidingen van en naar Rotterdam de frond in gaan. De staatsmijnen in Limburg heb ben voor huh groeiende produktie van kunststoffen een stijgende hoe veelheid „light virgin naphta" (een olie-fractie) nodig De behoefte van t uwe olie van de 1n West-Duitsland gevestigde en nog te bouwen raffina derijen s mgt zo snel, dat de bes uan- de transportleiding bUna aan haar maximumcapaciteit toe ia, Technici van contructteburcaus stuiten btj de aaoJeg van pijpleidin gen echter op één groot probleem Iedere maatschappij weet wel waar haar eigen leiding in de grond zli, maar er Is geen enkele overheids instantie die weet waar fctle buizen precies zijn iragegrtwon. Er U namelijk tot op heden feen kadaster, dat alle nieuwe projecten in kaart brengt. Wel wordt er druk gesproken over de noodzaak hiervan. Bj| de huidige expaiule-drift van de pUpeuleggera l* het echter wel noodaakeiyk, dat au'n kadaster er •nèl komt... (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, dinsdag Hermes, DVS heeft het contract met trainer' Huug van der Moer, dat na de aan stelling van Gljs Doolaard als manager was opgezegd, toch verlengd. Van der» Moer zal zich op woensdag, vrijdag en zaterdagmorgen met de training van contractspelers bezig houden Het is mogelijk dat hij ook deLeidse tweedeklasser LFC gaat trainen, hij1 heeft de dinsdag en de donderdag avond hiervoor nog vrü 1 SJÏMIZOE, JAPAN, dinsdag (AP) - Het eerste van twee snelvarende vrachtschepen van 12.000 ton, besteld door de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, is vandaag op de scheepswer ven van de Nippon Koksn Company' Ltd van stapel gelopen. Mevr. J, M van WaLum-QuLpel, i echtgenote van dr. G "W, van Walsum, voormalig burgemeester van Rotter-1 dam en M van het coüege van com- 1 mis?arissen van de Rotterdamse Lloyd doopte het schip de „Leuve Lloyd". Dr Van Walsum stond naast haar. Een orkest van 40 middelbare scholie ren speelde tijdens de plechtigheid de volksliederen van Nederland en Japan i De Leuve Lloyd, die midden decem ber klaar moeit zijn, zal een econo mische snelheid hebben van 21 kno pen De kiel voor de tweede vracht vaarder zal eind december op dezelfde werf worden gelegd LONDEN, dinsdag; (ANP) Britse passagiersschepen worden op het ogenblik sterk in hun vaart belemmerd, aangezien tydens de zes weken durende zeeliedensta king Klch een dikke koek schelp dieren aan de schepen hft vost- geklamp. D Quee nMary moest om deze reden tijdens haar laatste Atlan tische oversteek do snelheid van 28,5 tot 23 kraope terti^reragen, en zodra dat 81 000 ton bnt metende zeekasteel in Southampton terug Is zuilen duikers de scheepswand afkrabben De aangronrag is hier en daar wel ,twee centimeter dik. Het vlaggeschip van P. and O, de Canberra (45 000 ton brt) moet voor een schoonmaak operatie ln een dok verdwijnen en verder is bijvoorbeeld het. afvaartschema van de Himalaya (28.000 ton brt) zo gewijzigd, dat het schip een dag na z'n reos om de wereld (vla Austral e) voor een afkrabbeur» in dok kan Het aangroeien is vooral te wij ten aan het feit dat de aan boord aanwezige bestrijdingsapparatuur alleen goed functioneert als het sohip vaart DEN HAAG, dinsdag. Het pa neeltje van Adrtaen Brouwer dat za terdagmiddag uit het Haagse Museum Bredms wera gestolen is zondagavond terug gevonden onder een haringstal letje aan de Wijwdaelerweg bii het kampeerterrein Ockenburgh. Op de redactie van de Haagsche Courant was een anoniem telefoontje binnen geko men met de mededeling dat het doek op deze plaats was verstopt. De tip werd onmiddellijk doorgegeven aan de politie: het schilderij dat een waarde heeft van 40 000 bleek onbeschadigd te zijn ROTTERDAM, dinsdag (ANP). Reeds nu lb bekend dat de „Worid Conferation for physical therapy" m 1970 haar driejaarlijks congres zal houden te Rotterdam in het concert en congresgebouw „De Doelen". Het congres vindt plaats in april en zal een week duren. Men verwacht ongeveer 200Q deelnemers uit de hele wereld. Het laatste congres werd in 1904 in Kopenhagen gehouden, voor het vol gende in 1967 is Melbourne (Austra lië) gekozen, yDo rubriokschdjvers van de Nederlandse pers leven in een gouden tijd: de we reldkampioenschappen voetbal schreeuwen als het ware om kri tische beschouwingen, kantteke ningen, commentaren en hoe het geschrijf allemaal mag heten. U zult er begrip voor hebben, dat ik niet achter wil bleven. Voetbal beheerst op het ogen blik het leven van miljoenen en een rubrlekschryver behoort te schrijven over de dingen die de mensen bezighouden, nietwaar? Welnu, lot op heden heb ik twee wedstrijden gezien Ik kon daar «iel onderuit Het toeval wilde, da-t Ik de voetbalsport minnende loges heb ge- kiegen Daar doe jc niet veel tegen als enkeling Aangezien de liefde tot de voetbal sport de kenmerken van een religieus beleven in zich draagt en ik een prin cipiële diwussle over het wezen \an deze -tuk van sport zag aankomen, wel ke discussie ik tot iedere prijs uit de v,eg wilde gaan, heb Ik het beeldven- sti: nangcret Wij zagun de wedstrijd Hongarlje- Biur lie Ik hoH u er verder niet ove' te vertellen Men spreekt er nóg on ei Ik heb moeten vas'atellen, dat ik deze Nveds'rijd met een overmaat aan I ondeskundigheid heb gevolgd Goed, ik weel dan een klein beetje van voet- bul: zelfs de geheimen van de buiten- spelregel zijfl mij door de insiders uiterst welwillend ontsluierd, maar voor het volledig savoureren van een wereldcupmatch blijkt er veel meei nodig to zijn Mijn ui temt deskundige medekijkeis hebben ei veel moer uitgehaald dan ik Maar zij hebben ook een andere) instelling. j Bü een bepaalde dribbel, die op het! ballelpodium niet zou misstaan, loopti het water ze in de mond, lk wU ol-| leen maar doelpunten zien: keiharde! schoten die liefst doelverdediger en all ln het net doen belanden. Dit ver-| klaait waarschijnlijk mijn liefde voor de bokssport Doelpunten zijn echter schaars, heb ik mogen vaststellen. Het ware voet balgenot moet je putten uit .subtiel breiwerk", „meesterlijke schijnbewe gingen" en „fijnzinnig inverdechg-en" Nu is de enige manier voor iemand die het heilige voetbalvuur mtst om nog enige plezier aan zo'n tv-wedstrijd te beteven het partij kiezen. Brazilië was bij my favoriet en daarmee zat lk helemaal fout, want Brazilië ver loor, zoals u weet Bovendien werd door mp voorkeur voor de Brazilianen de afstand tussen mijn deskundige medekijkerts en mij nog groter Mijn gasten hadden namelijk voot' Hcvigai ije gekozen en wel om gevoels matige rederven Iemand merkte op, dat hij aan d« kant stond van de zwak ste Nu bleek Hongarije achteraf niet dc zwakste party, zodat hij als hij consequent was geweest zijn sym pathie had moeten ombuigen naar Biazihé Aangezien hij dit niet deed begon ik te piekeren over 's mans per soonlijkheidsstructuur, als gevolg waarvan lk enkele spannende spelmo menten dreigde te missen. Juist toen lk verder piekerend had vastgesteld, dat sommige mensen uit Hat Rottardamiefa Parool-abonneea kunntn on» dit taie/onlrch melden van maandag ttn. ulerdag \an 1M0—ao.M uur Taitfoon 115430 Abonnee» bullen R'dam-Schiedam kunnen ilch wenden tot onia plaat- «dljke agenten. gewoonte altijd steun verlenen aan de verliezer, dat de vrienden van un- deydojs heel vaak ook underdogs zijn en dat de symph&tie van de sterkere voor de zwakkere meestal volstrekt onoprecht en la leder geval bijzonder goedkoop is, scoorde Hongarije een tweede doelpunt. Hot was duidelijk, dat mun favorie te land het tegen de underdog zou af leggen, maar een underdog die het van een sterkere wint Is geen underdog' meer en de principiële sympathisan ten van de zwakkeren krijgen het daai wel moeilijk mee, Zelf zat ik ook scheef. Want dat krijg je als je 3e voorkeur laat afhangen van de antieke opvatting, dat de beste be hoort te winnen. Aangezien met deze iedenering de' vicieuze cirkel wet haast gesloten, stapj ik ovei op de tweede wedstrijd (Enge- landMexico), een wedstrijd die mij uitermate verveeld heeft omdat ik geen favoriet had. Overigens heb ik gemerkt, dat ik nog lang niet voldoende kijkroutine bezit. Bij sommige schoten roep ik oei" omdat de bal dan regelrecht op het doel schijnt af te gaan. Mijn ge achte medekijkers doen dit af met op merkingen ais' „Meters naast," Even heb ik nog gedacht, dat ik in een verkeerde hoek voor de beeldbuis zat en dat optisch bedrog mij parten speelde. Het iedere keer verkeerd beoorde len van gevaarlijke momenten moet echrter worden toegeschreven aan on voldoende visuele scholing. De enige remedie is meer kijken. De redactie van dit dagblad zou dan kunnen worden uitgebreid met nog een voetbaldeakunddge. Daaraan bestaat echter volstrekt geen behoefte. (ADVERTENTIE) V.m J 4 jufi tot 4 augustut Morgen begint de speciale verkoop van afgepaste over gordijnen... uit de normale se ries van 9.50... die wij bij hon derden verkochten. Afgepaste gordijnen, com pleet met plooi ban d,... gor dijnen die U zó op kunt hangen, morgen voor de helft van de prijs- Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze overgor dijnen, kant en klaar met band voor de heken, 120 cm breed en 224 cm lang, In damut, per gordijn voor ook ln 250 cm. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. yn 25 juli af zullen alle Nefo landee gezinnen, die via het ia financiële moeilijkheden raakte Haagse bureau Subbt Tours in Italië bungalows p huurd hadden, door Bureau „Oranjereizen* Valkenburg aan het Garda meer worden ondergebraét Het betreft naar schattuu twee a drieduizend mensa DE klanten van Sunny Totöjè zich niet met deze regeling ut. enigen en op eigen risico Vxb naar het Comomeer, waai 4< Sunny Tours-reizen naar tot gaan willen vertrekken, kunc» de financiële schade die z(j hek ben wanneer de bnagatoi reeds bezet blijkt, bij het Haqf se reisbureau Sunny Tours# dienen. Dit werd vanmoiji door de directeur van Sumj Tours, de heer L. A. Delbosq Den Haag bekendgemaakt Zaterdagnacht xLj al zeven geziana met Oranjerelzen naar het Girdi' meer vertrokken. Volgeas de he« P. J. Galllard, directeur v»a Oranjr- reizen moet de rust ln de relswenH zo spoedig mogelijk hersteld words. „Wij zijn bang dat deze zeak de goti' naam van alle Nederlandse reis bureaus weinig goed zal doen e daarom moeten ook al verllue wij er op die gedupeerde gezlnne zo goed mogelijk genolr -*n wordin.' aldus de heer Galliard. Oranjïtt'i11 bezit aan het Gar dameer eigen tot) I en een beperkt aantal bu# j lows. SURSÉANCE I De heer Delbosq heeft bij de Haags] rechtbank surséance van betatod aangevraagd. Hij hoopt dat het m1 stel nog deze week verleend a! worden. Dat Or anjer elzen de klanten van Sm- ny Tours overneemt noem1 de bw Delbosq de „redding van ztjn reis bureau," HU is van mening dal Sunny Tours niet tot de ondertast gedoemd is maar wil „al zijn knet ten" inzetten om het volgend ftbw met een z0 mogelijk nog jwb*1 opgezet Sunny Tours" te begn»- De Hagenaar is van plan tegeo Italiaanse eigenaars die hij van contractbreuk beschuldigt pro cessen aen te spannen. Naar SP zeggen had hij de betrokken bunga lows voor een aantel maanden gt* contracteerd en betaalde hij de hu® vooruit, onafhankelijk van het tó dat zij verhuurd werden of met ffi zou echter gemerkt hebben dat eigenaars de bungalows ^oedcrvr huurden" wanneer Sunny Tours geen beslag op legde en had gewe gerd over deze maaraden huur voldoen. OORZAAK De oorzaak van het feit dat de Ui®1 dlteit van zlin bureau thans entftP zorgen baart en h(j niet denort tijdelijk aan de eisen vauiefh lianen tegemoet ban komen, ligt vë geus hem aan de extra Ilwndd lasten die het bouwproject van aan het Comomeer gelegen boagd" park door manipulaties van boW en leveranciers, zouden, hebben gebracht Alle belanghebbenden krijgen to loop van deze week een dreun* van Sunny Tours waarin de nwp- lijkheden om hun vakantie toch* laten doorgaan uitgebreid word*2 behandeld. KUCHT De Haagse familie, die van de h£ L. A- Delbosq zeshonderd fbloWJ rug eist en overwoog een Uw»* de justitie In te dienen, hee<t y morgen telefonisch bericht l#*" gen dat het geld op het kantoer®" ligt De familie had onlang* reserveerde bungalow aan hit tof dameer niet kunnen betrek*» dat de eigenaar al een jaar ld*: iedere relatie met het HaogW bureau verbroken had. HAAMSTEDE, dlrwk* Voor óe 275 kampeerder* die PjfT: een oiet-officteel kampeerterï®® Haamstede moesten ontruimen, oplossing gevonden. Zij mogen maar er mogen geen nieuwe kartrV der* bij. Deze afloopregeUng U PM ren gevonden na a«n spoed-ipw£ tussen een deputaWe yan de k«w£L dei* en hek gecneeratebeetuw- camping Duinrand krijgt ve**erJT het gemeentebestuur geen miog omdat er geen «Werinf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1