Camping nog niet vol SCHRIJVEN ONTEVREDEN LEDEN R.Ph.0. ROTTERDAMS DAGBOEK Er W3S wel Volkstuinen c 1 250 van de 600 plaatsen voor tenten r,i i 1 1 *'N en caravans zijn bezet oorzaken Tirol- An onderwerp van 'Milj.H-nenfanla.t- Wat OP tie Steelband op 22 juli in openluchttheater Metrokaartjes teerlingen nnestraal 1 1 ROTTERDAM RIJNMOND r ONBKKENDIIFJB Het grondwater loopt nu vrij behoorlijk weg *T y 1 i vÊk' V Containerdienst R'dam-Gr'mouth Bestuur zet regeling invitaties i openingsconcerten Doelen uiteen beledigend voor F3,(110 P. J. Galliard ■at Koffer met gouden riugt'ii gestolen nit oiuifgesloten auto Koopje Nieuwe gebouwen t BENGO 11.50 EEK ERVAREN BOEKHOUDER EEN FAKTURfSTE/nmTE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM BOUWKUNDIGE OF WATERBOUWKUNDIGE H.T.S.-ERS Ttoefoos 135480 ELECTROSTOOM JONGEREN 1 1 v.tv.. eploldln, M m png. 4 - woetpdog 20 Juli 1966 (A D VKRTKNT1 B) (Van ren onzer %er*lag- geefster» HOEK VAN 1IOM.4M). wocnwlag. Ken camping in Hork van Holland zon er één kunnen zijn, dit; l»ij de kam peerder* bijzonder in trek ik, „Wonlt liij ook" zegl de l»e- heerder van de hind* 1 april opengestelde gloednieuwe kampeerplaatM aan de Ta*- man weg in I)r Hoek, de lieer D. van Ettinger. „Ik verwaeht dat het volgend jaar ltarl»lik* ke druk ia". Op het ogenblik ia het dat be*lt*t nog niet. Op de camping, die aan 600 rara* van* en tenten plaat* kan bie den aijn op hn ogenblik 250 plaatsen bewl. Nu in het nog wel niet de allerdraknte tijd van het jaar (die valt door- gaan* in auguatu*), maar juli i* toch wel een vakantie- maand bij uitntek. In de aetata plaat* la natuurlijk het weer, dat nog ateeda maar niet erg wil, d« oorzaak van de rust op de camping. In de tweede plaats la het kampeerterrein nog niet voldoende bekend om al in het middelpunt van de belangstelling te kunnen staan en verder zouden de tariefsverhogingen nadelig hebben gewerkt, is de mening van de heer Van Ettinger Welb- waar rijn die tyjna overal Inge voerd maar In Hoek van Holland een hele dag naar de dagelijks van 1 juli tot half sept AFVAART 9 uur WILLEMSPLEIN ROTTERDAM Folder op aanvraag tel. 010-135400 ROTTERDAM, woensdag. (ANP. De Scheepvaart- en Steenfcoienmaat- •chappij NV. in Rotterdam, begint met ingang van september, aamen met George Gibson LTD in Leith, een lijndienst voor coretaineir* tuesci Rot terdam en Grangemouth, aan de En gelse ooafltuat. De «tocnat onder de naam ,-Macvan" zal tweemaal we kelijks to belde richtingen een afvaart geven en ooit lading op fiats vervoe gen. De inStUtletnemer* van deae nieu we dienst hebben meegedeeld dat de ladingen tot eenheden worden samen gevoegd, zodat de voordelen van con tainervervoer ter besrhilefcing staan van kleine en grote zendingen ROTTERDAM, woensdag. De klachten van leden ven de ging tot instandhouding van het Rotterdams Philharmomsch Qife, I! omtrent -ie regeling van de Invitaties voor de openingsconcerten ij De Doelen en het Holland Festival (reap, op 18 roei en 14 juni) en voorbespreking "■•oor de abonnementsconcerten seinen t#/W, 1 voor bot bestuur van deae vereniging aanleiding geweest zich h Cf circulaire tot haar leden te richten. Ten aanzien van de opening «concer ten zegt het bestaar (de circulaire Is ondertekend door de secretaris, de heer J. HnJbreglsen) dM bet «eer be- zrdpelUk Is dat de remecate Rotter dam, die 28 miljoen gakten voor de bouw van De Doelen op tafel heeft ge legd, het gebouw In het kader van de jaarlijkse opbouwdag officieel wilde openen. Ook is hel begrijpelijk dat men deze feestelijke opening een Interna tionaal cachet wilde geven. Aanvankelijk had men een lijst van 4000 p-iwien opgesteld, die voor een uitnodiging in aanmerking kwamen. Genen het aantal plaatteen moeat orv- gevecr de helft daarvan worden ge schrapt Op aandrang van het bestuur van de vereniging werden er SO plaatsen be- D€ HOEKSE CAMPING is nog vrij leeg Voor de gemeente, wier eigendom gij is. wat vervelend, voor de bezoeker* wel prettig Zij hebben ruimte te over cr rlc ksjcnvnric jaicn wat meer aan- (U< ht op de camgnrvg in Hurk van Hol land zaT wuftfen gt»\«-rtïgii „M miIiIi-ii Is tui met rilt» rwr! g", M-gt «Ir hwi Van EtUngrr „Ai* ht' eenmaal tc*<l luopl vrrtrlt d« ene kampeerder het a*n d<? andere door er» «Ja' u» on/<* twe' rtH'Vuni* Ei'ïp< v? i w (Van ome eerrse pelden tl MAA8TKICHT, woensdag. De vlee-praatdeat f«a de rechtbank ia Maastricht, mr. J. Leenean*. heeft ik tenatdriag bepaald dat de hwaUfleatle .jallJeeaenfaataat" roer de directeur ra» Oranjerelsen NV all Valkenburg, kwam het «rtna hard san omdat de heer r. J. OaUltré. beledigend k» men tot vorig jaar toe op nood terreinen huisde, wat onder moer inhoudt dat de tarieven loen aan merkelijk lager lagen dan die van andere camping* Simla het defi nitieve terrein ia betrokken z(jiii de prijzen gelijk getrokken tekeat Hk Lknburgs D*tfbt*d te Heerlen had de heer Gatfcard deze benaming gegeven in een artikel op 24 Juni )1 ea moet tkwe beledigend geachte bê- 11 teling terugnemen «ir»«>r binnen drie dagen bot vonnis van <lc rech'bank te publiceren Mr L^enan* deed u .'«praalt in he' kort geding dat de heer OalUsrd tegen het L-mburg* Dagblad had »»nge»pan- rven De rechtbankpreetder»; «telde ver tier «Ut >«Nsr elke dag «lat het Limburg A** Dtgblad de püblEkafe van bet vonnis ■sa inmm. M«a weekt* al een fwr naüat. een dwangaom moet worden raad ba lMt het baalatt aaaa. een l*va «aafÉag saa te leggen. Cr M terrain ender naar een In- bn-»y*«aa aangelegd 4e afwatering eeritaa ■4 aM nJettenin peren» was. De gisiigsaai 1.1 terrata waa gebrnlkt baeft rkar Jaar m- 4% geha4 eea tlsk aan te pamr Op hel egenbUk b het al heal wat Wkr, Als betaaid van «htteewd gulden Betde parijen warden vei«x>rdreMI tot het betalen van de proeeekoeten Dr en van de heer Gall'srd dat he' Limbo-)?* DagtsUd v c-oo-ileetd worden «e»i het artikel op d"Zelfde plaaia .n «ie krant eo in dezelfde groot te en "pmeak terug te nemen, werd met ontvankelijk verkjaard Naar aanleiding van mijn dagboek- stok ,£r la weer helemaal niets ap de radio" aeitrUft de heer L de Zeeuw, Aaserweg SU bet velg end»: Pt buiW'-r w*l eens naar de m1ir> (heh <xU T V en pak dan he* pro grammablad oio uit to zoeken wat Ik sou willen hom» Valt dot mms aam'-n met e.*n televWleuitzvwvling die lk w l non, dan brengt de bandrecorder ur- k m& Maar «»f ik er voor thuis blijf een andere vnwg Ncim, rveifl U »l«»kt de 2Rn*ht dot er weer niets jp tl" rava as Maar den h -eft vi n» goctl ui het programmablad gekeken Gn.iee! jes-alUg la* ik 15 Juli: ll.St KRO Vijfde *yn»- fonle van Beethoven U Jail' S1.JI Ottr VARA Vijfde Nymfoote van Beethoven. n Jall: St.45 aar KRO Vijfde Symfonie van Beethoven. Nv>emt u dat maar metv T ch heeft u gdijk, w»;»t wi' h .-i wuft g"p e*- tecril u belachelijk Doublures komen vi*J vaak v Mag tk u danker, voor uw artikel en vo f uw anndo«rht hoogtchletd, L de 2 vouw fi'.S' Ik ben peen abonnee, maar een vu» Je huupenoUn wet). De Rotterdamse Bond van Volks tuinders organiseert weer een foto- en dia wedstrijd met als on derwerpen: Volkstuin als gezins recreatie en plant en bloem op de volkstuin. De Raad voor «Se lichamelijks Op voeding, de Rotterdamse Bond van Volkstumden, Rtnck en de Olveh «tallen prijzen beschikbaar Iedereen kan aan de wedstrijd mee doen. Er mogen door elke inzender «irle foto's en/of drie «tis's worden Ingezonden. Deze kunnen worden In geleverd bij Rmck. Korte Lijnbaan 24 en bij de bond Slmge 10 met vermel ding op welk volkstulncomDlex de to to's zijn gemaakt Op elke ingezonden toto moe* dui delijk naam en adres van de Inzen der en het motto volkstuinwedstnid worden vermeld. Inzending staat open tot I oktn'M-r In november as wordt een eZDoWtJe gehouden van kuendin- meUm wag 4 tl bei nog niet er aster vu ést 4e i pUbbcfteH wordt niet veel MWei4Jo h< yijjahet wel van plsn". tegt «Je heer Vso Etönger «maar up het Ugwnbhk houden *c «-o» nvaar «en be* t MMEg, wsnt we fcunnm cgcnUJk n«>« niet alle comfort Unden (1st mem van' Men kan foto's maken op de volks tuinen omgeving Zuiderparkweg en Slingc, omgeving Kleiweg, Hazelaars- weg en Hoge Lirmet. omgeving Toe pad «sn Boszoom en aan de Abraham van Stolkweg Verdere intichtkieen verkrijgbaar bij de Rotterdamse Bond van Vo Ho llanders tel 1781 44. t canping verwacht We hrb- b.n alleen nog maar houten uuodge- IxHiwvn." Be* la 4e beéeolkig 4at er la bet aa- Jasr aast bagta werét tV»n onse cor respondent) DEN BOSCH, woensdag Een Vughtae vertegenwoordiger, werk- aaam voor een groothandel in gouden sieraden in Rotterdam, kwam gister morgen to* da ontdekking dat uit *»ji» auto. die voor aljn woning stond, een' moniterkofler met 183 gouden ringen ter waarde van ongeveer IS.000 gulden wal gettolan .Te k<x*p 3 CV vaste prija J 100 - ttl 2200 16- Na ««n teiefixii.lje met de eigenaar d« volgende ruttler» bij*or.derh«k*v kin-waivl 80 000. bouw jaar 1858. ban- dun 80 procent, caroaaeric „Gaat wH Verder vong Jaar nog mee naar Spanje geweezt en {lubefcnd'l Alle lichten «loen het nog Ora i buurti>*rt*'gi*9 De Spon- faard is met 204 kinderen, twintig i .ulin en leiden «n een broeder van htt Rode Kruit ha Stro* 4n Celder land aangekomen. WH kregen het volgende telegram; Af en toe een buitje, eetlust opperbest, peen gieken. Met de „Print der Nederlan den" arriveerde dezer dagen In de hoofdstede!!]!» haven de Antii- Uan Steelband Orchestra van San Nicolas uit Aruba. De band gaat zes maanden op tournee doer Eu ropa. Het eerste optreden vindt plaats in Roltardwn en wel op vrijdag 22 juli ui het openlucht thee lpt Dljkzlgt. Aan vang 20 15 uur Op xoodaug 24 juli geeft de baad een show to de speeltuin Kralmgen aan de HoningenUjtï Die begint aT oen 10 00 uur 'a morgen* Tot etanstfyd (18.00 uur) zullen <ie Antilliaanse tmiwi blijven ipelen De voor«lelltngen worden gegeven onder aiwpxién van Sodedad AnaWa- na. eet» landelijke organisatie <fle zich balg houdt met culturele en recreatie ve evenementen Het secretariaat js gevestigd aan de Van der Siuysstraal 96 b »n Ral erdam Volgende maand begint de R.E.T. in het MetroetsUlon Stadhata onder dej Coolslagel me* het Installeren van volsatomaHeche ksarifesverkoepaato- maten en eontrole-maebiMa. De procedure zal ab volgt zijn' Men koopt een kaartje via xo"n au'c- raast, «.opt het daarna in de csntro- le-machlne. die het kaartje wear o*i- geid^g maak', en vervolgens een auto matisch tourniquet opent. Het relzlgere-coatroleaysteem wordt geleverd door Ticket Equipment Ltd. te Clrenceeter in Engeland. schikbaar gesteld voor haar leden. E*,R zo werden door notaris Treurniet n>.l koot. Bij deze gang van zaken heeft k| gemeentebeetuur overwogen, d« ^1 trden v oom taan kt de gelegenheid I len zijn geregeld De Doelen te be». I ken. De gasten, vooral de butianka.1 ders, zouden daartoe alechtx eec i le maal in de gelegenheid zijn. Het gemeentebeatuur had begel voor de teleurztelHiw die er OBdtr&l leden heerste en bij ovecleg kaa*l bet er in toe een groter aandal pw*. I beschakbaar te stellen voor h*t «*.1 ndngsconcert van bot Holland Fucjvj, I (het gemeentebeotuur bood dit I un het Holland Festival aan). Ais enige uitvoerbare xegeKag rxt I de uitnodiging van leden werd b« yg. 1 gende bepaald: zij werden vanafI zekere datum in de gelegenfaerd pmj op vertoon van htm lidmaatog», kaart toegangska a rten bij De Dak-g te halen. Het was met dowdR I gunstigere eerst uit te nodigen wel resterende plaatsen onder leden fc. I n arteure te vendelen, omdat bet aac% beschikbare plaatsen niet van U va* I bekend was. Ten slotte bleek dat er 600 plaatse I voor de leden beschikbaar wazen,me* I dan aanvankelijk verwacht. Hetbestn, I wijst er op dat er dus voor de 2 ninïsconcerten In totaal 650 pla*| voor de leden waren. Gezien de»l standxgheden vindt het bestuur, dat I bereikt is wat „redeUJiterwija" L zou kunnen worden. Ten aanzien van «Je plaatsbetfn-l king en de kaartverkoop voor het »T zoen 1966-1967 zegt het bestuur dat* mogelijkheid van schriftelijke besp king is geopend, met opgave van 1 vak van voorkeur in de zaai Mon Lnge bespreking geschiedde onder a_ piciën van de directie van De Doelel bet personeel van DeDoelen had eg al punt nog geen ervaring. Hierbij manifesteerde zich da n».| me belangstelling en e«n uiti voorkeur voor de eerste »ang. vbi» de tweede rang vond men i aantrekkelijk, «lie van de derde a vaardbaar Het bestuur preekt hieroesr I verwondering uit: de plaatsen nu f derde rang zijn beduidend betek L de meeste plaatsen in de Rott«rfe*| Schouwburg. De indeling ln rangen Is om degenen, die het niet convtniaij meer dan de huidige prijzen te beidt toch in de gelegenheid te stellea fe abonnementsconcerten te bezoeken! Het bestuur heeft niet de hoopil teleurgestelde leden met deze uiUe zetting te hebben bevredigd: de em met belanffheUing beeft veel moeilipl heden veroorzaakt. De opgedane eiwl ringen zullen dienen voor hat atrial van een perfecte regeling voor het rd-J gen de seizoen. Het bestuur verbindt hieraan 4r#*f* 1 beogende" mededeling, dat jd 1 directie van het Rotterdams Wme I monlaeh Orkest le gelakt een L serie van seven donderdagsveaèw I eerten in le laeaen. De eencerien ndn I grotendcela hetaelfde pregranun» nr| ben als die Tan de veerw woensdagavMd of die van de 4 volgende vrijdagavond. De dlr «Un: Frans-Faal Decker, Jean *»l net en Bruna Madera*. Seüalea! RB na la Capeechl. EUy Amelbu. Ctoml Arran, Bnua Leonard* Getoet Raddf Firknssny. Een van de ten aal worden gegeven door kil id en 11* Orkest onder leiding van* leu van Otter 1**. De aboanementeprtjien: Inge eetate rang UJ0, tweede rang derde rang I7Ji. AUe prljaM w| hoogd met ƒ3.58 voer vaste ptaakal vestiaire. De leden kunnen Mht|w| abannementen aanvragen. kanlaar. UUMg* bon writ. aegdaato. speelwerk- neet t hoop dm het er volgend jaar alle maal ml six»", akha d» cecnplng-tw- hearder. .Er kamen nu veel butcmisn- dere dt# denken dal we alW el heiritcn bh fktoen to het buitenland staan wc -- -1 ski camping met <to jet hdp» orgegeM Het to Ui elk gevel wel tw: plan «W D* hooftklirvcleur van getn» u-werken, ir J A C TiHeroa. 'v kie \»nmorgrn ln een bijeenkom» n hel -iwliLmtnerhuto aan een v-erui l'U rondten» wi'-kzam* aSreatmak» Ug* wenken m handige tl pa. liefde vet beoekrevea *n getekend deer TIM e« MANOA BUFIRTI In 4* vertaling ea bewew Jtichi* maar dat kan ik nset hdpra. Wu i an, maar tor hebben dat rttm dwun gattfeehes ut, uwgekend ctltej,»' un l> ui 1 g«L*'t t verband mei «te p' i'ien. d üvtr tciian'ii hetiU-n \er*»Ver*i o| »nUn*9 te E;n tornen geh «uite <h!i]k* vu il ei u Uit >n tut -tree f hr Verkrbgbui au «gen'wii ea murgem. elanted* da boek- tthdel. et rechuu«efta by a* 1.1 ut In l» tra tie vee ih bU4 Het ALGEMEEN ZIEKENHUIS „ZONNESTRAAL" t* Hlfverium kan voor de v#«pl#eg»t*r»ople!dmg, ële tl auguttus n.n. begint met de pré-Miniach* periode, nog enig* (mnl. ol vri.) Men dient ln het beril te rijn ven tenminste lues- ol Mulo- opleiding en met 1 oktober de 1l-j«Hge leeftijd te hebben bereikt. SeÜKHMht te tkhfn een de édjunkt-dire*bK«, er. Kt. f. Hemburger Mmnutt mmmhum HtvcneuM I test rucl Ir bedrijf Overtchie N.V. GEKRO B*v*ndUk m - Retlerdaai vmagl voor ■vvwdlge Énrtamnktrwtong met muiw ptakmchr «rvarukg Ut «vu nxtckiTW berii tjkwlmlnakmbe «toe evank In «aat to in steno op t* nametu Oebodan wmh voor bekte Éuncttoa ven gued mtori*. Voor het vervoer van en raar het bedrijf wonto gezorgd Schriftelijke of mand* ia «ge aolUcmum w richten eau bovenave and adiea abMtn« Ferauneetoaakeu. tokfuun 110130, imntol 15. Bij de Dienst Bouw en Hulaveetlng der Unlvertltalt ven Amsterdam aijn ln de Afd. Nieuwbouw nog enige vacatures voor De Afd. Nieuwbouw van de Dienst Bouw en Huisvesting Is gneo ontwerp bureau doch beeft de taak nieuw* bouwwerken an grote verbouwingen voor te bereiden. Da werkzaamheden kunnen kis volgt worden omschre ven Hat semenstallen van bouwprogramma's Het standaardiseren van bouwplannen, bsntskken en begrotingen e Hat bevorderen van het verbetaren van in elk Oden vu to«k. De planning en coördinatie dar voor bes» laem hedat ZU. die zich hiertoe voelen aangetrokken en over de Juiste karmis ta vaardigheden heechikksn, kunnen hier een interim ut* werkkring kt uni versitair milieu v*-J De beroldigtng ligt, «/fcmkettfk een ervaring, tutten IIM<— sn 20 0O0,— per jaar, tocL 1% vtiwnristoesiag, Prutoto oolgetos lifks- re^eling; de A O W. •premie «eordt nlel op Ml salaris ingebonden. Sol beun ties sckrtfteWk non JMt Hoofd Diemt Bouw en Rnlsvsstong der Universiteit van Awtrterdmn, fpsd XI, Amsterdam C. PlttU e«n Voor een unul in d* iMftijd «ui IS c/m 17 jur nwt L.T.S.-gple!ding lMbb«n -IJ oo, ms,oll)lth*dMi mor spltldln, (ot HJM CONSTRUCTtt^LAATWCRKER CONSTRUCTIEWERK,* 1 BANKWERKER in dn nlnktreuciinliclH induttri* Sumtwl opltldln, r HULPMONTEUR ONDIRHOUDSEUKTRICIEN ELEKTROWIKRELAAR KOELTECHN. HULPMONTEUR 1 SmocooMi j oplïdloi fl Nm« fm poitttmt «ndorvilji k,Ij pin dnu Jnnnlul t*n RnktlKko opWdlo, in on» wtrfcplutH» «n e, mi WriJfednML Tljdtm k>wfl|*nownd* opitMInt wordt «ormui loon jonniM. Voor uhfcnlidw «hpnkor, ,n lnlldnl>i(«o. t*i. 1K7K'.io<ttti Si. IR Rn Veor nooddlint» «eilldiatiw tan m*n lA'l.'ffl m»wn«>*iaorl|li(wiiiilMtBWS ■ill 1 «r M| dn nrnRnWuiiiigiFEB» llocirow«t S -••--■■""■j Roaordun.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1