MINIATUUR- DORP MET KERMIS IN DE TUIN ROTTERDAMS DAGBOEK' Hilversum III is dus ergens wel fijn frontale botsing Uitspraken rechtbank Even uitblazen na tweede dag vierdaagse ROTTERDAM RIJNMOND BROERS IN NOOTDORP BOUWEN IN VRIJE TIJD HUIZEN EN KERKEN Ridderkerk door Jeugdvierdaagse W Gebouwen steentje voor steentje met de hand gemetseld jeugdig sextet j in eerste week onveilig gemaakt:, van augustus vrijheidsstraffen Man dood naPolitiemankwani Arch-accountant Drie psychopaten in mui terecht jaar f"'5"1""'51 en verdronk Vier Gestapoleden krijgen levenslang Volgend cursusjaar 'gemengde' studietoelagen ontsnapt uit V ierd aagse-groep Balinese danseres naar Rotterdam Rotterdammers houden er de moed in Kampioen Toeren Rotterdamse vuist «SSSilSlS ptg. 4. donderdag 21 jolt 1664 (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, donderdag. Het ia deze week op twee plaaticn kermis in Nootdorp, De liefhebbers van luidruchtig vermaak kunnen terecht bij de gro te jaarlijkse kermis in het Sportpark met zijn bots auto's, reuzenrad, gesponnenrsuikertentjes en sner pende microfoongeluiden. Twee broers Van def Sman fn hun zelfgebouwde stad. Alleen in d» kerk zitten al 125.000 steentjes die stuk voor stuk gemetseld zijn- Een we4 me «a kermtabe teven fai te «Ce beta m Ce fmmOte Van der leae la de Filasae Bntrtntrut 1, wwur eek een mmnl een draai- etotd, maar dan ha mlnistnarfonnïal De kermis ia een onderdeel van een dorpie bestaande uit tiea huizen, twee keiken en een moten, «teentje voor «teentje en houtje voor houtje opgebouwd door drie broer» uk hét dertien kinderen tellende gezin Van der Benen: Xeea (33), Owte (31) en Aad (24). Alle drie hebben lij tot* met „de bouw" te maken, Km te opperman in de nieuwbouw, Chris te «netter en Aid is «letorfetetv Zeventien jaar Beleden zjjn de twee oudste broer* onder de bewonderen de blikken vin buurtbewoner* k) de tien meter lanes en vljfsnsenhalve meter brede <uw begonnen met <te bouw van hot eerate bui*. Een be paald voorbeeld tree Men zij niet na, wal gingen dj nauwkeurig te werk en ma telen aeret tekenineen ven het „pand", Met een zinken vormpje van vier bij twee centimeter maakten rij met beintep no cement, aaod en water kleine «teentje* Na vier maanden waa het hul* klaar en met ettftoa- aianne begonnen zij een een hele straat. la Ce leep der komende Jaren raakte eek fereer Aad betrekken bU hel werk en ate bet nodig was hielp aalfa Ca kalt familie. De mooiste taat sen na Neetdorp «n de IM Jaar oud# getéeetae kerk werden nauw- keur te op papier gecoplewd en ver- De ksrk ia vooraten ven een to renuurwerk door Aad gemaekt complet* nvt slag- en luid work waarvan bet resultaat tot ver In de omzevmg te huren Is. „Ik heb er een half jaar aan ge weckt. Vvt-J verv.aM ht b ik niet van zulke dingen maar hij Loopr. wonder braven wonder goed", vertelde Aad. „Toen het uurwerk klaar was kwa men de mensen in de straat ver- baaerl vragen waar dat enorme ge luid vandaan kwam." Aan de kermis zijn dc drie broer* tien jaar geleden begonnen. De werkmethode waa met eenvoudig: de toealt Hen die zij wilden ««maken werden not zoal* tie huizen be- keken, nagetekend en verkleind. Een fabriek in Nijmegen, die van de ac- liviteilen van de broers hoorde, ituurde onlang» een tekening op var een calypso, een nieuw v - /rt kermis attractie beeLaarwle uil verschillend* romic schijven waar draariuntigen bp kunmen gaan zitten. De broers Van der Sman hoeven nu alleen de te kening te verkleinen. Het resultaat -/.al volgend jaar hopen z.j In hun tu;n te zien zijn. Zondag tegelijk roet de echte kermis wordt eek de rtiinlataor- kerml» afgebroken en (ot het volgend Jaar op «older opgeborgen. ,JJet te te kostbaar materiaal om aan weer en wind bloot te stellen", vertelde Aad, die er geen idee van had hoeveel de gehele collectie waard te. De tnbi te bijna volgebouwd. Er Is weinig hoep dat de familie Van der Sman er grond bij kan trek ken om de mlnlataunrarsamcltng nog uit te breiden. Toch te er volgcna Aad nog werk genoeg te doen, want de ge bouwen, die niet afgebroken kun nen worden en dl< dus het hele Jaar door aan ons bepaald niet milde kli maat «taan blootgesteld, moeten voortdurend bügebouden worden. Wa( de toekomst betreft hoopt hij dat zijn broers en hij „met de kermis nog eens de kermis op kunnen". (Van cm onzer veralaggeefatcr») ROTTERDAM, donderdag. Luld-j ruchti*. raar. heel raar. slecht waardeloos. Dit waren enige kwaltfl naties, die m* Jongens nR Ridderkerk self gaven voor hon optreden op de avond van 7 Juli In Ridderkerk. Gister- i middag moestee ifl steh voer politie-1 reetater mr. A. R. Jolles veraatwoor-l den wegens belemmering van de ver- keeraveSligheid on openbare geweld- plegtng. Mr. Jolles, die d«r zijn manier van vragen stellen de zes Jongen», In leef tijd variërend van zeventien tot twin tig jaar, vokomen op de knieën kreeg, vroeg of or to Ridderkerk soms nog zo'n sextet was. „Jullie kwamen van een fancy-falr en het bier was weer' beet, hè? Toen de verdachten orVken-1 nend hun hoofd schudden, reageerde mr. Jolles: „Dan heb Je geen Heine- kens gehad". De moeder van de enige minderja rige verdaoh.e werd door mr. Jolles naar voren geroepen. Zij vond het op treden ven haar zoon schandalig, zo vertelde ze. „Maar ze zullen hel niet meer doen". Het „sextet" had op de bewuste avond dingen gedaan, waaraan vele menaen zich „groen en geel hadden ge- ergerd", zoaU de politierechter het uit drukte. Ze hadden volle vuilnisbakken omgekeerd, verkeersborden uit de, straal gerukt, waardoor er bijna een ongeluk was gebeurd en flessen kapot gegooid. De officier van justitie, mr. P. A. H.< Bt», ze: In z(jn reou.iv.oir, dat de ver dachten als wilde bees en t? keer we- ren gegaan Wat hen bezield had? De jong?.-» wisten er zelf geen antwoord' op. De officier opperde de mogelijk-1 beid, da: zij de .toestanden uit andere steden ook In Ridderkerk wüden bren-! gem „Dm« heren moeten maar eens be-J grijpen, dat dit «vort rellen niet wordt getolereerd". Mede tot generale pre ventie etete hl) tegen elk der verdach ten een maand gevangenteatraf met aftrek. Na de pleidooi: n veroordeelde mr Jolles leder tot dertic dagen hech tenis. waarvan seventirn deern voor waardelijk. (Van een eauer versUggeefsteri) ROTTERDAM, donderdag. De subcommissie Jeugdrlerdaagae, onder deel van de commissie vakantie beste ding van de raad voor de lichamelijke opvoeding, organiseert traditiegetrouw ln de eerste week van augustus de Jeugd vier daagse 1944. Aan dit evenement kunnen kinde ren van scha tot eo met zestien jaar deelnemen, zowel individueel al* in georganiseerd verband. De prijs be draagt drie gulden per deelnemer, Start en finish zijn gevestigd op het CW-terreto aan de Groene Kruisweg, i Om 9.00 uur wordt gestart zowel op de tien ate op de vijftien kilometer. De deelnemers, die de tocht voltaKg uitlopen ontvangen op vrtfdagmtoteg 3 augustus het JeugdvienWagsekrjis. Het programma ziet er als volgt uit: Maandagavond 1 augustus: Vlaggen- p a rade en openingsceremonie op het CW-terrein, Muzikale medewerking wordt verleend door bet numtekkorp* .Sterker door Strijd". De officiële ope- meg begjm om 19.30 uur- Dinsdag 3 augustus: Havendag. De wandelingen worden onderbroken door een rondvaart doos de Rotter damse havens. j Woensdag 3 augustus: Jeugdland- J dag. De deelnemers brengen een be- zoek aan Jeugdland in de Energiebal. ingang Westzeedijk 149. Donderdag 4 augustus: Notuurspel- dag. In de wandelingen is een groot natuurspel In het Zuiderpark opgeno men. De destoemers ontvangen het spelmateriaal de» morgens bij de «tart. Vrijdag 3 augustus: Diergaardedag. Een bezoek aan Diergaarde Blijdorp wordrt gevolgd door het opstellen op het Charlotee hoofd, waarna dc deel nemers gezamenlijk e«n triomfale toch naar de finish maken. Muzikale mt'toinarkmg wordt verleend door de muzteekorpten „Sterker door StrUd" en ..Simt Mlohaël" (Van een onzer verttaggeefWers) ROTTERDAM, donderdag. D, Rotterdamse rechtbank veroordeelde gistermiddag de 18-Jarifta eleSotrtcien A. M. P. tot één Jaar en zeven maan den Jeugdgevangenis, wegens het «te, ten van goederen. De officier van jus titie had tien maanden gevangenisstraf met aftrek geëist. Zijn werkgever, de 33-Jarige ekfc. tricton N. L. van V. en zijn even oude echtgenote J. M. van V.-M. werden elk veroordeeld tot één Jaar en drie maan den met aftrek wegens medeplichtig. heid. Tegen de man was twee jaar ge. eis-, tegen de vrouw -twaalf maanden, waarvan twee maanden voorwaarde- - lijk. o Negen maanden met aftrek, waar. v:< van drie maanden voorwaarde!!#: wu I de uitapraak ln de zaak tegen de 25-jt- rige nacht-kassier H. C. b., <fie 3300 'rl uit de kas van het Hilton Hotel had ge- stoten. De officier had één maand meer geëist. De 23-jarige melkbezorger W. J„ van den L. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden nut aftrek, waasvan drte maanden voor waardelijk. Tot twee maal toe had de man geld van zijn werkgeefster geste. Jen. De eis was één maand langer. Wegens het stelen van zeven fiet sen kreeg de 60-jarige wachtsman H. K. een gevangenisstraf van tien maan- den met afteek, waarvan drie maanden voorwaardelijk opgelegd, conform 4* Eén jaar en zeven maanden Jeugd gevangenis kreeg de 21-jarige matroe* J. H. M. K. uit Geldrop wegens «en poging tot diefstal door middel van braak en het stelen van 300 ln Delf. zijL De officier had hetzelfde geëist Eveneens conform de ets van de: officier werd de 28-jarige Belgische j kek L. A J. W. veroordeeld tot een g«- vangentesttef van één jaar met aftiék, De man had mat valse sleutel* uit de brandkast van het Brouwetthuls 2800 ges totem (Vans ■DE. *s4*rda* Ds M-JaHg» B, P. J. da Basr «li Km* Ksppsi kwam gte- teiumsst ds Aimtasmsswsf kg l—wosii, «smssais *4», ta tasi- ng Bwd Mn Mf MÜIggsr. 110 vsrlsar da Msctad mr hsi steur sa rssd tetaiul ds *slw* wies* in. HQ ww dlrwsi dssd. Wte nmr, dis ta$ hswa ia ds wmgsa ui wtrl «waar pvat te tasi JslteBsstehtBhak te Ms «H I« iouriiwtekr vaa K V. RsWburSMi BBI te Emmtn tevwwn giste nnorgsn in ds omgsvteg van hst Vterwoudstsdsacnssr in Zw-ttaarisnd In esn grote hull tsrscht, Ds bus motel over sen «nsQ« wsg «n uttwUksn voor een tsgealtgfsr, ssn brwds vtsebtwsgen. Ds bus hwvMB in een trooi gst terscht, mak te m ds wrsg «f so hsotslds. Twst Ptesasm w*nd« gswood: ds twlntte- tete It Janasn uil Renkum so ds ll-Jarl#s rasf. O. v*n Pteersp uR SukPbsn. Ds bus kon k avonds nsar Rawtsn terugrUdso. De vskaoi'c- fsngsrs werden mot plaatselijk vsr- vowr naar hun bestemming Bssvree gsbnoht. WINTERSWIJK Ds wstlsnjarlgs ovse). J H. Knuh»rs uk Meddo ovar- teud gisteren ln hst stefcenhut* van WMerwwijk. VriJdsswvood werd rij *wa«r gewond «te duopamgisrs van son bromfiste die pWsriteg linksaf sloeg en fagrspen ward door sen •uto, ERMRLO Ds achtjarigs W. Rssu- mosr uit Enneko werd gtetsren ta rijn woonplaats door een auto ton-1 gvrsdso toen hU ds weg overstak HU wse dlred dood. STEEN WIJK Ds 9-jarig* B Bjjksr uit StssnwUhsrwoM werd gister- mortm op ds rijksweg StesnwU*- Heervnvscn door sen auto ovsrrs- dso toen hij met zijn fiets ds w*f overstak. HU overleed op weg Bas* hte ilsksnhuis. DEK KAAG, De 37-jarigs J. T Btetfsrt uk Dtts Haag overleed gis termiddag Id ds UrsutekUalsk ln maar. Drte dagen getedsn hU hi Dsn Hasg *w»ar gvwemd te*n hq met lijn molorfteu de uit- kal van esn anders motorfief rwakte en ten vul kwam gICMEN Ds 41-Jarigs J Horrlnj Uit Emnsn ovsrtesd vsrwnorgsn tn hte *iek«ïhüi* te Emmen. ulster-1 1 hij door «m motor-1 toen hU plotseling auto'» dot>' I ds wse ovsi BOCHUM, <ioó«rd« (B,u(*r). -! In ds Wsstmdtes plaats Bochum rijn llllsnn vtsr •*-Gsstspo-sgent«n tot Etewltel* <r^?!tt1Lvw^ dssdd wwgsos msdsteriilMdtrid link tpoord op 17.000 Joden to Pten- Tl"t indsrvn kregen |»v*ng*nL»trsttsn tot ssn duur v*n Üso Jaar. De 37-terige Kstnrich Hsmtnn, de AMELAND, dsndardag (A.N.P.). I Ds vsertlgJsrlga politic man N. Ni) cnsUer na kst bsrsdso peloton uit ■segsvsssi. dis tijdelijk la Nm op Aaaslasril waa gedetacheerd, verdronk giitoren bi) kol vissen op hst wad oen kilometer noordoostelijk van Buren (Ameland). Hij was met e«w eollsga san het vlsecn. Beiden kwamen ln een rnalstrsom tereshi Ds collega vso ds keer NUmeljer alaagds or na twintig mlsoteo wentelen in uit de uni- •tresm te komen. DEN HAAG (A.N.P.) Vier men sen wvnlrn gisteren uit dr Nnonlzvc. bij Scheveningen en Kijkduin gered. BIJ Kijkduin redde wn po 11 üeman i een negenjarige Jongen uit Ridder-j kerk zwemmend uit een mulstroom. BU SdMveAtogen deden drie agen ten hcUalfde voor oen dertienjarige Jongen, dis In esn sterke muiatiroom terecht was gekomen en op «en golf breker dreigde te slssn. Een 31-Jarige man utt Hoeven, die rich bij Scheveringen ts vtr in zes had gewaagd, wpixi door «en bad meester met een rsddlngslljn op het droge gab rs oht- Blj Kijkduin drsaf son tienjarigs Jongen uit Den Haag bewustelwi* op zee. Men haalde hem op het droge en ilaagda arm hem met mond-op-mond beademing bij bewustzijn te brengen. DEN HAAG, donderdag (ANP) Minister Diepenhorst van ondrrwUs en wetenschappen Is van plan «m met In- j gang van het eurmsjaar 1947-11 gs-j mengde toelagen Is varstrskkan. dte voer alia vennen van wt tense happ*U)h en taoisr bsroopsendenrDs op dsaslf- de wt)*s sullen tljn aamongeiteld: uft' een bcuragedeell» en Mn voorschots*- deel te. D* Integrale ren telos» voor-' mhotten »uUm dan komen t* vanral-1 les. R Ml tee ring van dit plan haagt af van de toestand van 1 rijks financiën. Dit blijkt uit het antwoord, dat ml-j nbier Diepenhorst ds Tweed» Kamer leden WUmau en Vis (beiden pvda), heeft gegeven op hun acéinftelUka VTl-1 gen over vervchlllco te de stuakUwt#- gcvegollng. Deie vsrschLUsn zijn nog! niet «He geëtinitessnl. Wel zullen met ingang vaa hst cur susjaar 198Ö-'67 voor alle vornvtn van hoger bwoepsonderwy» naast ren trio- te voorschotten beurzen bwtukbaa* worden gestold. De mm teler ontkent dat ds nonnen voor btursso voor kwsstasohoolondsr» wij* belangrijk lagor rijn dan ds nor men dte voor het wstensehappeUJk on- dsrwlj* worden gehanteerd. Voorts antwoordt minister Diepen horst de kamerleden, dat iter spoedig hst sdviaa te ts verwachten van d* commissie, dte in 1944 werd ingesteld, omdat ds vsewhiUsn niet voUscug ge» rsohtvaankdd waren. AMSTERDAM, woensdag (ANP) De raad van tueht van hel Nederlands Instituut van Accountante (NtvA) heeft de accountant van Arch NV voor' ds tild van een jaar geschorst, als lid van net Instituut. Zoal* Indertijd gemeld, had de Ver eniging EffcotenbeM'hermlnj In Den Haag tegen de accmntan'. een klacht Ingediend by de raad van tucht van he*. NIvA. Zij verweet hem onder meer ds'. hij de frauduleuze, re» pec tie vel ijk minder eorrertp gang van zaken bij Arch niet heeft gesignaleerd, en dat: de werkriijkhi'id bij d ?zt' vew>oo'.*chap' niet ln overeenstemming was met dei Jaarstukken, het prospectus, pubtika- ttea, uitlatingen enz. In zijn Ws!i*smg overweegt de raad van tucht onder arutore dat de be klaagde gebrek aan Wgrip tos»ft ge- tound voor <ic ci-wn der b«r'>epsuit- oefcnlntf m»t als meest tru ll tig ge volg da', een emissie, die bU eon Juiste voorst ril mg vim zaken t hi zijn mislukt I* gc.siaago. iVan ome correspondent) DOETINCHEM, woen«d»« Op de ferule da* van de Apeldoornse Vier daagse iUn drie bewaneM van het rUksaalel voor psychopaten „De Kruis berg", die aau de tocht deelnamen, ln DocUnohem gevlucht. De 29-jarige B. uit Wtn-mer on de 35-jarige G. uit Drwcriten verdwe nen al direct na de start, De 29-jarige S. uit Tilburg c/ntwnspte later tUden* de koff iepauze door een w.c.-raam. I Hvi drietal maakte d?el uit van een groep van tien wandelaars, allen le den vnn de wandelclub ..Waka" van hel njkhasiel. Naar aanleiding van de ontvhivh ing.-ii ;s d.v..» groep uit dl V ivrJaagsi; leruggctookkea Ook Rotterdam is vertegenwoor digd in de vierdaagse van Apel doorn. Hier zeven leden van do wandelclub Feijenoord, die tus sen de buien door even rust no men op een terrasje. {ris ta VIk moet nog even terug komen op mijn stukje over de radiu, waarmee ik zo Is mU gebleken sommige men sen tegen de haren heb ingestre ken en anderen aangenaam heb verrast. Ik voel mij enigszins als een radlo-doniinrr, die Ingaat op reacties van luisteraars. (Zouden die dagopeners, dagsluiter* en avondovcrdciikcr» nu werkelijk zoveel reacties krijgen?). trtnlrri hMi mij er>p abt-ut ge maakt. dat er mensen ziin die ing naai- h'X»r*p.'lvn lui-'ti'ivti Het klinkt mij zcci' onwaui»*hi)nlyk in de orvn. maar het schuni waar to zyn. Het rui ten er waarschijnlijk mol vcol zij» Hun p.»r::V.ton h-Hcn in ven g nMcn lijst ln «te >ludn» van «te h-KVispelki-ni to hangen. Een andere „iemand" hooft mU be rispt, dat tk «een wiwil hok» geschre ven over Hilversum III. Dat klopt. Maar Kilvei-spm III viel «Kik geheel builen het kader van do bespreking, omdat »k hot had avundvullsnde programma's «n Hilversum 111 i* he laas *a sv.u*!» met in <te aether. lit wil dit verzuim echter graag goedmaken en dan beginnen met tv verklaren, dat ik Hilversum III een van de zegenrijk.ee ut'vtie.Ungvn van de laai.-4te tijd vind. Mijn auto-radio at «at constant op du stat Km afge stemd. Ds omroepverenigingen, dte op ctotse «smter «te programma's vo«>r. h*r*kWn voor (te Nsderl*nd»e Ririto Unie, doen hun b«t de muziek licht tn liK'htii te houden en «te interviews kunt en fïitoend, Al]sen de N C R V laat het wel *e» afwstsn door Leier das ItetU- en an dere onintereasante muziek ml te zrn- cteo, msar «te ehiuatoiyke aether is nu eenmaal niet io hui». Toch is Hilversum III af en toe niet uro aan te horen, Dat id Item ntet hi de programma's, maar in do brabbel- taa! die geïnterviewde burgers v«x»r de m.erof jo:i ui'.steun. Soms loopt het we'kei ijk :ie spuigaten ui'.. U zult mü wriïicht teg?nwerp»?n. da', het juist zo aa.-iig ia. dat eenvou dig.' i'.viv «u iig Nederlands spreken. De taal van het volk woeï u wil. !k heb niets tegen eenvoudig Neder lands, H?t gucit ha luieren van eenvou dig Nederlands U zelf* bijzonder moeilijk. Ik kan da»: weten. Maai a!s het spreken van eenvoudig NeL-rland* bet?k.nt he.: bezigen van ren weetv.inwekketyle reeks gemeen- plau:->n en afschuwelijke st.tplappen waaraan .»nz? modemde conversatie zo rijk K b-'g n tk t.? verlangen naar een mi kv-wm-je dagsluiter. V »"»1 ri? ra.li i-tv-sh 'W- en tiener- wereVt is lu.izonder s.e-k in het ge- tv uik van -.tit x«rt m .i?rrw ru'-llmcn* lalre Nederlands. Er Ij een »«x>rt Hil versum lU-Nederlands ontstaan, waarvan de oorsprong welhch; ge- Z'-«eh: moe: wno'.-rj bij programma'* als Tv«p-of Flop. Welnu, het is bijna altijd flop en maar heef zelden top. pla ten mootje ha ppij rrpeiu peen duic- tje krijgt." Al* Ik Hilversum 111 verslaggever wus, zou ik mijn alachtoffer* het vol gende op het hart drukken. „Wilt het gebruik van het woord dus zoveel mo gelijk beperken. Wilt u enige *ynonie- roen bedenken voor „een fijn plaatje" cn „een geweldig plaatje" (met de na druk op „wél") en wilt u al* u een tdaat goed vindt (He plaat dan ook ge woon goed vinden, maar niet „ergon* wel goed". Er zijn mensen die zich aan uw gebrabbel ergeren. De woordkeus van tienerartiesten en hun aanhang duldt op een ontstellend tekort aan originaliteit, evenals de mu ziek. dis ze in steed* grotere hoeveel heden produceren. Sommige zinswen dingen keren steeds weer terug en er niemand die er tegen protesteert. Kent u deze: ..Vind Ik wel een fijn plaatje- Niet om te hebben, maar wat die jongens doen. vindt Ik ergon* wel die la goed". Iedere tienerster (of wat daar voor door moet gaan) die op 45 of 33 loe ren «mi volrtrekt overbodig schijfje heeft toegevoegd aan 'l grauw* voor namelijk uit gLtsarg^dreun bestaande bietrepertoir*. wordt voor d* HUvsr- siün lil rmeiofoon gesleep: om to ver tellen hoe dut gegaan was. „Nou. tk werd du* opptbsld door Jan Zoned t an Monogram tn dte zei Hoe vindt u (pardon je') het plaatje zelf? „Nuu, wel fijn." Laatst tekende Ik het volgende zin net J* op uit de mond van esn tisner- zangsrcije. Ji*l ia dus ergens uxt totenrtteUtnd al* it dug trytn* van cte o ram mo joon- Laatst heb Ik ook de ksmptosn dos- letser voor d» radio geboord. BU It* brulkt dit woord ia eea vter mtaaten durend vraaggesprek 33 maal. De nu- ■lek. die taU produceert beeft hetutfds mono tone karakter. Geen wwtder! Er moet pardon er moet ergens nog xotou bestaan al* goed Neder lands Geen riadhutstaaT of weten schappelijk verantwoord Algemeen Hoogdravend Nederland* (het toge- noanKto A.H-N maar gewoon goed en plerierig Nederisndm. Ocdangs hoorde ik een vraaggesprek met de acteur Hsnta van Uleen. HU ■prak zomaar Ut gave, simpele xInnen tonder modewoorden loorier stoplap pen. Wat een verrukking! Mijn luidspreker, die zo langt* mar - band bol «Ugg vso de dus-aegger» en flioroeper». prot—teerde uet eeos. Op 24 Juli ow, ito 3 uur treedt tn het Museum voor Laad- en Volkenkunde de BaUnrae daneere* Lota Putu Suryt op. Deze in Ma lang geboren daneere* kreeg haar opleiding op Bail van Ni Lah Tjewan en Ni ftjoman Sadri. Zij trad op bij verschillende rituele tem- peldamen en ook ln Nederland gaf zij reed* verschillende voorstellingen. Ook het Museum had baar reeds eerder te gast en wel ter gelegenheid van de opening van de tentoon stolling „Indonesië-OcsanAë, kunst uit particu lier bezit". Haar optreden had toen tot gevolg, d*t er verschillende aan vragen bizvnenk women om herhaling van deze dansen. De Museumdirectie heeft daarom besloten tot «en uitge breid programma, dat ia zondag (Van een onzer veria age vete) APELDOORN, donderdag. Slecht nieuws van het Rotterdamse wandel legioen. Drie wandelaars hebben moe- ton opgeven. Twee wegens blaren en spierpijn; één wegen* een ongelukje dat hem in de avonduren overkwam. Deze pechvogel was de heer L. C. We- ben van de Vlaardingse wandelvere niging „fherty", die gisteravond, toen hy tijden* het noodweer even naar zijn auto wilde lopen, het ongeluk bad op sen steen te treppen en zUn voet lis venrtutksn. „Misschien bad Be vanmorgen nog kunnen starten en met veel pijn m moeite deoe Vierdaagse kunnen uitia* pen. Maar daar pa* ik voor. Ik te* altijd schouw het r ütijd als een plewr* I pl Plaatsbewijzen zijn ad 1,50 reeds nu aan da kana verkrijgbaar, Willem Duys heeft als onderwerp voor zijn 29-ste Voor de vuist weg het vtaggeêchip van da Holland Amerika Lijn de „Rotterdam" gakosesi; vrijdag II juli van 10.38 tot 1110 uur. Aan boord van de Rotterdam zal men roet Duya kuimn waarnemen, dat bet teven op ap'n «chip verrukkelijk kan tie. En bovendien; volgende week* ik met vakantie en dan wil ik toch mt nog wel fit zijn." Ben verstandig* op* vaëttng van de heer Webers. De tweede pechvogel is de vUftlen-, latips Connie van. Duren. Een blaar die zich twter het eelt ven haar voeten,, hid gevormd was oorzaak dat deta.y- moeet worden weggemeden. Het w»* dan ook onmogelijk voor haar om var- dar te lopen. Connie had het Juist so echt naar; haar rin. Het waa haar eerste VUta* - daagse. „We hadden ju tot to'n ko* groepje", zegt Connie. „We konden het beet vinden sament" Connie Itep mat Tin ie Schoonhoven uit Rotterdam, tan te Jo mevrouw Rademaker nog geen enkele ApeWoomie Yl«> daagse heeft ovrgaelaggn en met Cor van der Louw en Aad Rademakera De derdt pechvogel Is Henk Pf®* der», «veneer» van JAbertyi'. -Hat Jf m'n vtenta Vierdaagse» Nog noo&jte» fle «en blaar gehad, fit nu krijg Dt ar aan onder het eeh." Ook voor ba® waa deze Vlerdaagaa ofgelopeiL Maar na al deze mtadsr pretij berichten kunnen we vawtae ntete deel ven de tweede dag In mande regen moeet werden hebban se verder altemaal.de.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1