GROOTSTE NIEUWBOUW ALLER TIJDEN W Sunkist ROTTERDAMS DAGBOEK Een fris en vrolijk huwelijksruzietje lol SHELL-MAMMOETTANKER TEN VOETEN UIT "A9S 7« Sparta won oefenduel opruiming Circus Heros heeft vele hoogtepunten Man door kolendamp vergiftiging overleden Chauffeur per ongeluk in been geschoten ROTTERDAM RIJNMOND opruiming <P°Q 0 opruiming om zeker te zjjn Onzin Kern Eten DR. BUREMA'S AANPAK VAN ZAKEN BIJ GGD ZAL NIET VERANDEREN psg. 4 vrijdag 22 juli 1966 mém OPENGEWERKTE tekening van een 175.000 tons tankschip waar. van de Koninklijke SheDgroep er dertien heeft bestek! (ADVERTENTIE) Vj/i H juli tot juyi/Jtut Duizenden tafelkleden ver kochten wij dit voorjaar voor 19.75, Pr«ht tafolkltden In de grot» m«t 140 x 170 cm, tl* een van de beste sarles die wij ooit In de collectie hadden. Morgen begint de verkoop vin een fi brie kt-0 prul mlngiper- tij van diezelfde cefelkleden, In dezelfde jrote maat, maar nu voor een frictie vin de normale prijs... voor nog (Mn zes gulden. grote rn&*t 140x170 cm (Van onze? sc heep vaart redactie ROTTERDAM, vrijdag. D<? tranA'portafdeling van een concern: als de Koninklijke Shellgroep is een monsterachtig grote ondeme-i ming. Alle Shelltankers met inbegrip van de gehuurde schepen leggen j langs het dichte wereidnet van olietransportlijnen gezamenlijk per jaar 80 miljoen zeemijlen af. Het afleggen van deze afstand is vol-I doende om 160 maal heen en weer naar de maan te reizen. De hoeveel- held te vervoeren olie is natuurlijk navenant. i Morgenvroeg om 9 uur begint d« verkoop vin d«u fabrlakt- pertlj modem* tafelkleden grou mm 140x170 cm, SM* HU «f uhrtft. M. Op «U»e wlMeurif genomen da* vervoert de Shell tank erv loot sea mil joen ton ruwe olie of oheprodukten! Ken derrrlHk tranaportpotentterl v«relet natuurlijk so nu en dia «en omvangrijke vernleuwLn* vin bet ma teriaal en so komt het, dit de Konink- Itjke/Hhrilgroep Utuu het grootste nieuwbaawprogramma iller tijden on derneemt, namelijk de b«aw via der tien nummuctUnken met «en |Fzi- j mettlUk draagvermogen Vin 2.275.000 ton. De gunning voor de bouw vin riezo schepen U al» hot ware uitgestrooid ovrrdr wereld. De verdeling U aldus: Japon houwt nr 3, Nederland, met na me de NDSM 2, Ehiitiland 2, Frankrijk i 3. Denemarken 2 cn Engeland 1. Interessant Lr dat dit nleuwbouw- programina van tweevneenkwarf miljoen km wtdiwwaar een zeer rote hap U, maar nog niet het gehele nieuw, bouwprogramma uitmaakt. Er zijn na melijk nog een aantal IO5.0OO tonners en zg. ka make hepen van 05.000 ton j In aanbouw. Hel totale draagvermo gen van de Shelhrtoot, die op het ogen- blik bijna 14 miljoen ton (450 sche-1 pen) bedraagt, zal binnen enkele jaren vermoedelijk alljgco tol ongeveer ze-! ventten mujoea tuo- eetzaal bemanning, 0. hutaceommoda- lie bemarmlng, 10. verblijven kapitein,: 11. verblijven off lederen, 12. zwembad. 13. navlgatiebrug, 14. radarscanner, 15,! brandblusuwtallatie, 10, tankdeksol, 17, 18 en 10 laadruimen, 20. laadboom, 21.j golfbreker, 22. laad- en joainstallatiej 12. bulbateven- ADVERTENTIE 't hul» met d» zolder In capell» 't meert besproken hui» In h»t rljnmondfl»bled modelwoning (dwktatyti rfchtbeer venil d« pcwinclmJ» wtfl) daadlik* v«n 10. J0 -17,00 uu» en 11.00-J1,0Óui«;x#ta'd»Ue*1" '0.30- i*rde>* Momuil* Ifl d» modatwontng olOoer O» ,ol1«rd.m». «.IKjirvg l hal bouwlond» r»ded»"d»»o»r7Wnla»l v (de iMletUn» die duliende* helpt bl| h«i V vdkrl|o«n van da woning dad wam) j wtdtilaat n leitloonia»» 31 -12 M (Van oase sportredactie) KATWIJK, vrijdag- Sparta lm sljn oefen programma gWtersvond be gonnen met een wedstrijd tegen (julek Boy», dat in de hoog»te afde ling van de zaterdageompetltle uit komt. De semi-prof» wonnen met 2-0. Sparta miste Doedburg, Buitendijk, VideJ en Matteen en had de aankopen Vermolen, Bosma en Vroech nog met opgesteld. Desondanks waren de Rot terdammer» tie gehele wedstrijd op permachtig. Rechtsbuiten Co Onsman, de be-1 drijvtgate en gevaarlijkste man in de Spanta-aanval, Legde in de twaalfde minuut ck- baeift voor het eerste doel punt. Met een goede voorzet stelde hij Hans Bentaon, die als linksbuiten Blond opgesteld Ia staat met een kop- hal te scoren- Jan Bouman scoorde het tweede doelpunt. Een kwartier na de rust' werkte hij zich door de Katwijkse de- fensie en po*eerde de doelman. Vlak voor het eiade kreeg Quick! Boys van de scheldnrechetr een straf schop cadeau, maar Sparta's reserve doelman Kees Versluis stopte het schot van Den Hollander vakkundig. Er waren ongeveer ID00 toeschou wers. Sparta speelde dn de volgende op- stelling: Versluis; De Groot, Lase-! roms, Eijkrabroek, Ter Horst; Kem-' per en v. d. Korpnt; Onsman, Bou man, Bosveld en Bentzon. Zaterdag middag om vijf uur fungeert Quick Boys als sparring-partner voor XeT-;] xea. (ADVERTENTIES) Van 74 juli tot 4 augustus In onze uitgebreide amplng- ifdeling, tweede etage, begint morgen de verkoop van een grote partij campingnwtra»- »en, met fleurige cretonne overtrokken. Camping-matrassen, vier delig, gUteren nog overal ver kocht voor 12.50, morgen koopt U hem voor nog géén acht gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze vierdelige camplng-matrusen, 55x100 cm en 3J cm dik. voor Géén Hl. of «thrift, bait Doorsnede Wat «en cfrcu», hè?", gnui/de Jot Mullen* gisteravond in dc pauze van de eerste van een reeks voorste Hingen van het circua Heros op de Sint Jacobsplaats En of. Alles u?at een circus, een écht circus te bieden heeftu>as er: een pracht van een downs- nummer, brullende «w«r goed gedresseerde leeuuten, adembene mend* dubbele soltornortales hoog in de nok, glimlachende jongleurs op het *«ippe koord, flitsende schymoerpers, boute acrobatiek, fraaie paarden, dan sende olifanten. En bovendien: veel OToutoelyJc schoon Hot Italiaans» circus boort onderhoudend progranuna mot v»t?| uitschieter» waaraan elke ctrcusllef. hebber a'n hart kan ophslen, Wat opviel; de perfectie van de iminniera, Zoals bij de paarden, leeu wen en olifanten wtarbU directeur Bruno Tognl de centrale figuur waa. Hot waren hoogtepunten In de drew- zoaX ook bij hot tmpezewerk van The Jarz en tea Cardonas die ge durfde luchtecrobttiek Heten aten. Pcrfeotk' maar ook veel \to li Ikheid. Heerlijk dwa» koliler boden de Raatel- Ite. Muitlule clown» met een grote viodlngrljkheld. Joy K»y en Co (kleine man met grote aorgen) boden een ko misch cummer niet een gclwUnzimiige kbt en Ekktle »n Eddie en Co haalde n fraste grappen uk aan de trapeze. Nog meer: DavUo, de jongleur op het slappe koord, die met z'o rechter- vopt zn kopje» on acholeltjes, plus «ulkerklorutd* en lepeltje op z'n hoofd brengt De Murillo», Mexicaans» tram- poliivesprlngcrs van wie er één honderd ealtomortales maakt, Juaé Heraaio, met acrobatiek op een koord van elas- tiek. B. v. P, Om enig Idee te geven van de in- doling vun zo'n nuxlerne niannnot-t» tanker van tie Shell hebben wij hierbij een opengewerkte tekening van h«t sohlp afgedrukt. Wa? het etrst opvalt 1», dat het machinekamerge<l«elw en de accommodatie geheel In het achter schip zijn gebouwd. Men heeft hier voor vemchlllemdc gc**<tc redenen. BIJ deze lndelkvg Is het bijv. niot no^lig dei schroefastuimel door de laadrulmem te toten kipeev Voorts te een zodanige bouw een belangrijk element ^lj de braudbevelltging van het schip. Het machinekamergcdeclt» en lad in aged eel te kunnen nu worden ge- acheidcn door permanente baliast- tank», die doorgaans met water zijn gevuta. Sunkist citroenen zijn thans volop verkrijgbaarI w*ttig gedaponaerd uervM&&elij<te, taftjUft puti't uit @hÜ£o*hU' SCHIEDAM, vrfjdag. De 71-Jarige i A. Adrlaanse, wonende aan de B.K.- laan 290 te In bet gemeenteziekenhuis ten gevolge van een kolendampvergH- tbring overleden. Donderdag was de man bezig met het aanmaken van de In de kelder van *Un woonhuis staan- de cen*nüeverwarming»kachri. TUdens dit aanmaken kwam veel koolmonoxyde vriJ. welk, giftige staf door onvoldoende ventilatie in de kel der bleef hangen. Waarachtfnlijk teok de kachel ook niet voldoende, daar het rookkanaal vochtig waa De heer Adrlaanse werd bewusteloos naar het; gemeenteziekenhuis vervoerd. S Ondanks uitgebreide geneeskundige I hulp overleed hfj aldaar korte ttld later. Rotterdammers en Vlaardingers zonder kleerscheuren door zwaarste dag van vierdaagse APELDOORN. vrUdag. De Rot terdammer» ei» de lopers uit Vlaardin- gen hebben zich bijzonder moedig door de derde en, zoal» Iedereen zegt, zwaarste dag van de Apeldoornse vier daagse heengeslagen. Zonder kleer scheuren. ofschoon het vooral tn de: morgenuren, toen het vanaf de start tot een uur of twaalf doorlopend heeft j geregend. Maar rij hebben het ge- haald: de Jongens en meisjes van WIK en Liberty en niet te vergeten het wakkere groepje van „Feijenoord". Vooral voor Hans Mellaart werd de ze derde dag een zware cpgave omdat hi| gisteren een ontsteklns aan. zijn! rechter oog opliep. Het viel gelukkig! nogal mee. maar veïliflheidshalve deed' de EHBO er maar een doekje over heen. ,.Je wordt er wel heel wat moeier van dan wanneer je met beide j ogen kan zien", zegt Hans. voor wie he, de tweede Vierdaagse is. Ook respect voor de heer H. v.-d. Linden -die deze Vierdaagse met een gebroken plok moet lopen. „Een tfjdje geleden kreeg ik dit ongevalletje op de fabriek. Maar gelukkig stond m'n dok ter me toe dat ik todh de Vierdaagse in Apeldoorn mocht meelopen." De Ro-terdammer Kramer vindt -de Apeldoornse Vierdaagse een mooie vakantie, „Tot hu toe heb ik geen en kel blaartje. En als ik er een krijg dan denk ük maar, dat hoort er nu eenmaal bij." De heer Kramer vindt het fantastisch in Apeldoorn. ,Je komt hier op plekjes, waar je met een fiela of auto nooit zou kunnen komen" is het commentaar van deze Rotterdam mer. die n.u al voor de negende keer in Aoel'doorrt present is, Verder zagen we nog mej, C. Geels, de secretaresse van de Zirid-hollaodee Wandelsport Bond, Joop van Kleef die het voor de tweede keer probeert, me vrouw Webers, de echtgenote van de WIK-loper die gisteren moest opgeven en Dini Beerman, die met haar vijf Apeldoornse Vierdaagse de kroon spant van de Lïbery-groep. Bijzonder trots is Dini op haar zusje Clazien (15) die voor het eerst meeloopt en <Ue het als nieuwelinge best doet. Zoals de papieren na de zware derde dag staan zullen de Rotterdammers het dit keer ook wel weer weten te klaren. De thuisblijvers kunnen me. een gerusi hart de bloemen voor het wandellegi oen uit dé Maasstad wel vast bestellen of klaarzetten. (ADVERTENTIE) Van 14 Iuh tot 4 juguïtui Een duiter It geen luxe meer voor die huiimoeders, die iteeds meer zelf moeten doen In hur hult, door gebrek aan hulp. Neen, zo'n duster it een nood zaak - en U kleit natuurlijk een gezellig, vlot model, om er charmant mee uit te zien en toch Uw kleding te beschermen. Tricot nylon dusters, normale prijs 8.75, met twee flinke zak ken in practisch 3/4 model, koopt U In deze Opruiming voor nog géén vijf gulden Geautomatiseerd Tn de machinekamer staat een rioomturhine-installatie met «en dlotwtsnelhckl v»n lfl.3 knoop. Deze machinekamer is in hoge mate ge automatiseerd en daantoe is «on ruime controlekamer aanwezig waar de ma chinekamer kan worden bediend er» bewaakt. Ook het laden en lossen vao de lading kan van een centraal punt uit worden gedirigeerd. Hel totale draagvermogen van het' «ohip bedraagt 175.000 ton, terwijl 160.000 ton ruwe olie kan wonden ge-: laden. D« overige 6000 bon rijn nodig voor het laden van ojn. de bunkerolie en het drinkwater. Die 01)00 ton vor men nog een respectabel gewicht, want ten normaal «tukgoedschtp da* dit ge wicht Iaden kan U een zeeschip vin filakt afmetingen! De batekendj van de cijfers, die In de tokening zijn aangebracht, te de vol gende: 1. ketels 2. luohtververeingain- ataltaiie. 3. hulpraartiinee, 4. water- Iniaatpijp. 5. conto* controlekamer mi chine-installatie, 8. oUeburvker- tanks, T. permanente ballasttanks, 8. (ADVERTENTIE) Het college vao b. «o W. heeft de eet neen tor* ad voorgesteld een garan tie tot 700.000 gulden Ut v»rlenen voor d» uitbreiding van de versordngaaf- delta# van het bajMrdamtehute SUch- gitiigSooftabUt#*, n.v. verzekering? maatschappij Inl eee» westblaak 22-r'dam tel.OJO-110004 yin het blad van de Bond zonder Naam (voor mU nog steeds een inderdaad naam loze bond. Wat wil die bond toch? Het staal nergens!) dat om onbe- grUpelüke redenen iedere week trouw op mjjn bureau wordt ge deponeerd bevat altijd boeiende lectuur, waarvan de bron van herkomst echter alltjd te raden bUJft. Aangezien, naar ik mag aannemen, liet weokblad van <le Bond zonder Naam bij de lezer* van het Rotterdams Dagboek niet stukgelezen in de lec tuurbak ligt, kan ik zonder risico's het een en ander eruit overnemen. Maar laat ik tui eerst eens ter zake komen. Het stukje, dat mUn aandacht trok handelt over echtelijke ruzies, een eeuwigdurend onderwerp voor damtv- er» familiebladen en ook een bilzonder geschikt uitgangspunt voor conversa tie in de huwelijke kring. £1Jn wij n»et allen meesters in het Juist en scherp beoordelen van de hu- weUjksruzle» bij anderen? Welnu, haal uw hart op en neem keums van de volgende huwelljksi u- zie-balana, dat ren Amerikaans echt paar gedurende zijn 40-jarige te.'tand heeft i>pgvs,eld. Des* happy family registreerde ruim 1000 ruile» en rubriceerde se naar oorsaken, die ik u so dadelijk aal noe men. Eenrt Wil Ik mU even verhUate* r«nd afvragen hoe het eigenlijk U, dat huwelijkspartner» bock houden van hun onenigheden. Met HJkt m(J een volatrekt ataloae hesl*h«|d. Mensen, die bun rustea regtetrereo moeten er op een of ander» manier plealer aan beleven. ]>*t kan niet ander». Allicht! en waarschijnlijk ook de remedie kennen, De meeste ruzies ontstonden omdat hot eten niet op tijd klaar was of niet smaakte. Oorzaak 2: omdat de man met vuile schoenen en natte kleren de wo ning bmnmstapte. Je ziet het voor je. Oorzaak 3 is volkomen belachelijk: „omdat rijn scheerwater niet heet ge noeg was". 734 keer staat er bij. Ik noem u verder In smeltreinuaart de volgende oorzaken: omdat zij de kinderen te erg verwende; omdat hij leedvermaak had; omdat een van bei den had vergeten 's avonds het licht uit te doen; omdat het In huis te koud u'as; omdat etensresten u>aren bedor ven; omdat hij het laatste u'oord wil de hebben; omdat hij te laat thuis kiuam; omdat zij rich had verslapen; omdat het badwater t« heet u?as; om dat zij zich niet aan een a/spraak had gehouden; omdat hij zakdoeken had verloren; omdat hij teveel rookte; om dat zij peen knopen had aangezet,* om dat hij niet met haar plop wandelen; omdat hij iets op haar familie had aan (e merken. Heeft u liable schokjes van herken ning gekregen? Vast wel. Wat moet dat een oervervelend echtpaar zijn. In de eerete plaats om dat ze kennelijk met genoegen hun ruzi«?« in een boekje aantekenen en in de tweede plaats omdat ze ruzie maken om me». Ze behoren kennetijk tot de catego rie echtparen, die aheen maar ruzie maken om onbelangrijke dingen. Deze nusinen kan tk nooit helemaal volgen. ven waarschijnlijk de keen van de zaak niet aan de orde te stellen. Wie, zoals in het geval van het Ame rikaanse echtpaar al 1450 keer ruZle heeft gemaald, omdat de man met vuile schoenen en natte kleren de wo ning binnenstapte, en dat nog heeft bijlgehouden ook, Ja zeker nog nooit op het idee gekomen de werkelijke oor zaak, namelijk de lamlendige houding van die man, aan de orde te stellen. Het registreren van echtelijke ru zies lijkt mij overigens een tamelijk sadistische bezigheid; Er zijn gelukkig deskundige men- ti,w< sen. die het allemaal heel anders be- UIA kijken, zoals Amerikaanse psycholo- U .v:/r* gen (nog skeeds volgens genoemd y weekblad), die van oordeel zijn dat Sp een fris-vtoIijk ruzietje de atmosfeer >AÏ- P^^WW-' zu tVerL ,V~- ÏJi JfMO-vri Nu (to oorzzüoon. U zult ze iwrkennen Al» Je Je ruile» reserveert voor nie mendalletje», vnu* Ik me af wat er wtl voor nodig te om werkelijk be langrijke caken uit te vechten. Ik sou ■elf» nog verder willen gaan; mensen die om nietigheden ruato maken dttr- Dit ia natuurlijk onzin, durf ik deze AmerUcaarue pi yc hol ogen zomaar te- yen te sprekenFrisse, vrolijke ru zietjes bestaan niet A!a een rtirie fris en uroIHfc te, te het geen ruzie meer. En de bewerin gen dat zo'n ruzietje de otmos/eer zui vert kan Ik helemaal niet volgen. Het betekent, dal de atmazjeer In een hu- tvelijfc zonder ruziet niet zuiver te. Ik ben zo vrij dit tegen t« spreken, waarmee ik overigens niet wil bewe ren dat een echtelijke ruzie geen nut tige functie kan hebben. Nu dit stukje toch een beetje uit de hand te gelopen, tot «lot een anekdote; 'Op een middag «egt hl] tegen haar Ik ga even naar de kapper. Drie dagen later komt h0 terug. Z0 ver welkomt hem aan de deur en segt het waa aeker druk bij de kapper*. Doet u er maar mee wat u wltt. U kunt er aUe kanten mee op. SOMMIGE auto-ongelukken in spireren de fotograaf tot vreem- opnamen, zoals deze. Deze bot sing had plaats op de kruising OktongaardervKerkwervesingel, Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze nylon dusters In meerdere frisse kleu ren en de maten 38 t/m 48 Sgptea GUn taf. of schelf*, hart. (Van een onaer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De re cherche van het bureau Ssndellng- plein heelt vanmorgen ouder verden king van het toebrengen van licha melijk letsel aangehouden de 20-jari ge havenarbeider JJVlJi De man heeft gisteravond de 51-ja- rige chauffeur J. Plugers uit de Rol- huisstraat vn de Spido-bar aan de Rechthuislaan met een pistool in het been gescholen. Hij liet het pistool zien en wilde dit ontladen. Tijdens deze behandeling ging een schot ai Plugers werd in de ks»1e getroflfcs. Hij werd overgebracht naar het Sé- - dertiekenhula. De havenarbeider gooide het pi* stool in de Maas bü de Mnker Veer- daan, (Van een onaer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. In dr. L Bare ma's aanpak van saken met be trekking tot de bedrijfsartsen van de gemeentelijke en geneeskundige dkmt komt geen verandering. Dit is de (vertaling van de) conclu sie van bet antwoord van b. en w. schriftelijke vragen van hot gemeente- raadslid de beer S. Groenendijk (cpö) De heer Groenendijk stekte de vragen op 13 j.u£t naar aanleiding van pei** pubükaties ate zou er aan de satnw werictng tussen óe dircatcur van 4» G.G. en GJD„ dr. L. Bureraa, en de^ drijfsantsen mankeren, dat soawW artsen uit protest duadtegen hun slag hebben aangeboden. In het Xr woord staat; „Van de zee bedrijfsta* sen hebben drie de dienst op fdgj verzoek verlaten. Er rijn geen aaowfl* zingen, dat hun ontslagaanvragen conflicten meit de directeur bon»t. is het ons bekend", aMus b. en w„ AU er bij verscheidene bedrijfsartsen w- zwaren bestaantegen de organ»»* van de werkzaamheden, die hktap neerkomt, dat de bedrijtaartsan zijn ta" s geschakeld in het grotere varband van a de G.G. en GJ>. Dit is echter een au j. van gemeanteUjk beleid, waarvan hHe x zij vermeld, dat de bedoekte organ»*- v, tievorm naar de unanieme mening de commtesle voor de G.G. en G-D. van ons college gehandhaafd dteaM" bleven; tnmkktofe ie ten van de eriem 1 van de G.G. en GJD. als bêdrijfsartrta d vmkïWilrtd,wd*t«Mimv4Mli«drW». i arisen beechfltibaar rijo". Eerder aü hebben b. «n w. mtegt- ij deekJ, dat er een «poedvengadamig gehouden van de commkaale voor je G.G. en GJ>., waar uXvonrig a f»; jproken over de vertwodinf tua*° Bur «na en de bedrütaartaen- 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1