op de Schie' Geheim agent X117een nalopertje van de rage 0 |X|A de Rëthelsedijk stond in vroeger ■tijden vuurbaken voor de scheepvaart herinnering blijft nog Gladiatoren van Sparta SCHIEDAM Aangehouden inbreker bekent nog een diefstal 3Koninginnen van de nacht Lopende band verbrijzelt onderbeen van Turkse arbeider PIJNLIJKE FLIRT Inbraak bij juwelier SCHIEDAM VOORTLEVEN Bij patatkraam j kist gestolen Portemonnee uit handtas gestolen opruiming BOEKJE MET ALLE AUTOMODELLEN '66 VERTAALD IN NEDERLANDS Directeur maakt slippartij op rijksweg 13 SStwSviT"1 WQ JSSSMi 'VROUWENJACHT IN BEIROET': iurgerliike Stand Verzakkingen door overvloedige regenval Touwtrekken van Amerikanen en Russen om een microfilmpje opruiming SADISTISCHE TERUGBLIK Wateroverlast in De Hoek Zeevarenden krijgen ongelijk inzake Aziaten TWEE VROUWEN OP ZEBRA AANGEREDEN Morgen bij goed weer autocross Gemeente-ambtenaren botsen op auto JsRgsssytstalsas KOiftiERSTERS S&.TWflr 1 vrijdag 22 juli 1966 - pag. 6 door Trans Happel Langs de rivier waaraan Schie- dam zijn naam dankt, dommelt teer en daar nog een brokje ge schiedenis. Een oude watermolen een vervallen boerderijtje en in Kethél, op de hoek van de Kethelsedijk en de Kandelaarweg een klein caféDit bouwwerkje Hee/t op zich zelf weinig histori sche waarde. Maar de naam, ,4e Kandelaar" associeert'met de tijd iat de Schie een druk bevaren waterweg was. „De K*ndel»»r" to namelijk niet kt normaal zo te noemen gebruiks voorwerp, maar een vuurbaken voor de scheepvaart. Omstreeks 1825 moet de stellage aan da oevers van de Schie te sien geweest ifyn. Een baken so hoog als een (boeren )btUs, opgeirokken in sieea en smeedijzer. Het geheel in de vorm van een kandelaar. In het cafeetje hangt, naast een speelautomaat, een klein beschilderd paneeltje. Of de schilder een goed oog had voor verhoudingen is niet bekend. Maar al zou het baken, dat op het paneeltje afgeschilderd staat, te groot zijn uitgevallen, dan nog moet het over de rivier en het polderlandschap ge domineerd hebben, Tot welk jaar het baken dienst heeft gedaan is niet be kend. Zelfs kunnen inwoners van Schiedam en Kethel wier geboorte jaar voor 1900 was, zich er weinig of niets van herinneren. Alleen de naam „kandelaar" leeft voort in een gevelsteen, gemetseld in 'n muur van het pand dat naast het café staat en als aanduiding van de plaats waar men nog steeds, heel gemoedelijk met een roeibootje over de Schie ge zet kan worden. Mevrouw J. Diemei, die samen met haar man het café „De Kandelaar" drijft, heeft het er zo nu én dan nog druk mee. Hoeveel mensen ze gemiddeld per dag heen en terug over de Schie vaart kan ze niet pre cies zeggen. „Het wisselt nogal. De ene dag wat meer, de andere dag wat min- dfr. In ieder geval wordt er toch nog wel gebruik van mijn pontje gemaakt." En dat dan tegen een tarief van vijftien 5T££v DOOft JAN BUL 31. OUD 8JAAR 26JULI 1878 (Van een onser verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De 19-jari- ge inbreker, die door de politie op he terdaad werd betrapt bU een inbraak in een winkel van de Co-op op de Koe markt» heeft tijdens rijn verhoor nog een Inbraak bekend. I Op 9 juli j.I. verschafte hij zich toe-! gang tot het kantoor van de chemische wasserij „Noordhoek" aan de Nieuwe Haven en brak aldaar een geldkistje, met een inhoud van ongeveer ƒ45,-., open. De politie zet bet onderzoek nog; steeds voort. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De eige naar van de patates friteskraam op de Koemarkt, de heer P. S., kwam tot dc ontdekking dat een kist met inhoud, staande onder zijn kraam, "s nachts was gestolen, De kist bevatte onder meer twee ventilatoren, lepels en mes- sen. De totale waarde van de vermiste: gebruiksvoorwerpen bedraagt circa i 800 gulden (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Mevrouw M. H.-2. had, tijdens haar werkzaam heden in een bejaardencentrum aan <le: Laan van Boll&s, haar hanutas zolang aan de leuning van een stoel gehangen. Toen zij omstreeks 14,00 klaar was, hing haar tas nog aan de stoelleuning, maar haar portemonnaie met ƒ400, bleek uit de tas verdwenen te zÜn. (ADVERTENTIE) Yan 14 juli tot 4 augustus Dltli een Opruimingnanbieding die toch niet alleen aan de zomer gebonden Is. Want deze luxe blouses van Trevlra brodé, sat In brodé en Terlenks batist, kunt U het hele Jaar onder welk pakje ook dragen. En toch koopt U ze morgen voor een Opruiming» prijs, pracht* kwaliteiten uit de series van 10 tot 12 gulden, nu voor nog géén zeven gulden. Op deze plek stond eens „de Kandelaar".. De gevelsteen dateert van 1878. Reeds toen behoorde het vuur baken al tot het verleden. cent per voetganger, een kwartje voor een fietser en vijfendertig cent voor; eert bromfiets en zijn berijder. „Wie op te Schie toil ichuijtje vee- ren, die moet de Candelaai' passeeren" luidt het onderschrift van het beschil derde paneeltje. Schuitje paren kan nog steeds, „de Kandelaarpasseren kan niet meer. pat is t>er Perleden tijd. Alhoewel, morgens bij het pontje staande en ouer het water en de polders uitkij kend, zou men zich in de tijd zonder enige moeite kunnen verplaatsen. Vooral als de zon net opkomt en het water doet oh us teren. In die morgen- moet ook eens „De Kandelaar nebben gestaan, met een ztoartgebla- kerd oopenjtuk, na tveer een nacht haken te zijn gewest voor de binnen- Kheepvaart. S0ITERDAM, donderdag. In de woensdag op donderdag le I* directeur H. P. M. Heer* j^Jwhehereniond op rijksweg 13 de kruising met het Kklnpol- met rijn personenauto bij het """«n in een slip geraak*. botste tegen de vangrail via da i!riïr~erm> vervolgens tegen een jfca de weg staande lichtmast en g*®cni tegen twee palen van de ver- "•«ariauati». Daarna sloeg de auto om. De bestuurder liep eeo 2E*®™gaan rija néuaenra pUn- F* teohteiWn op; de auto, die total TTOOR d« btfaooder bescheiden prijs van V t 3,95 kan mm de hele Autoeakw bij zich tttuij krijgen. Dit boekje met alle modeöen IBSfl in het Duit» veiMheoen kreeg een Nedertaoda tintje doordat de uit gever J J, Kuursbr* in Amsterdam wr een vertaitag technisch' voerlge apecincacsea jevwen roet een foto een duidelijk beeld van de wagens die in 1906 aan de markt zijn. De bekende vraagbaak serie die P Oly- alager verzorgt vow KKxwer is wederom uitgebreid met een groot aantal delen. Waardoor ook de nieuwste wagen» la deze serie aan bod komen. Achtereenvolgen» noemen we als nieuwe delen een vraagbaak voor DKW F 12. Ford Tauous 17 m. zom en aOro Tb, Mercedes-Bem 190 Dc, Mercedes- Benz 100c, Peugeot 204. Renault ES Ftorfde CaraveUe, Renault R-8 Major, R-8 Gordlni, 10 Major, CaraveUe 1100 en HOOiS, Skoda 1000 MB, Voor een bezitter van een vaotle- ^wagens een onmisbaar boek. (Prijs Ook de Alkenreek» (per »tuk 1,90) die «ed» toy eel aardige boekjes bmcht be steedt ditmaal weer aandacht aan het ver keer. Peter de Graaf verzorgde een deel „Automerken 2" met o.s. «en uitvoerig ver haal over DAJ" en speciale merken a4a Ma- tra Sports. Van dezelfde «cfcr flyer .Motor boten tot 7 meter" A. de Leyeter kwam met „Toer- en «portbromfietsen", dat te vens een uitatekende gids J» bfl <wq keuz» uit deze voertuigen. WIELRENNEN JREUVECAMP verzorgde voor depe eerie „Ailea over wielrennen", een mort waarvan hij terecht zegt dat «r vrij wel geen «port ia die zo dynamisch ie. zoveel romantiek gekend heeft en 20 veel verschilleed* onderdelen heeft. HU vertelt over dat ..allea" een heleboel. Voor de luchtvaart noteren we uk nieuwe nummer» in de Alkenserie „Luchtvaart 19M" van B. van der KJaauw en „Vlieg sport en Vuchttoeriame" van mr. E. Fran- quta*et. Hugo Hooft man schreef te de Hobby-se rie (Veen, f8.90) „ADt* over supersoni sche verkeersvliegtuigen". Wie beisngstetlUnc heeft voor bet „ABC van de kleine motor" moet zich het boek onder die naam aanschaffen van J, van H actum en R Kreuien, dat de werkiö* be handelt van kleine tweetaotmotoren zoal» dez» gebruikt worden in vliegtuigmodellen racebootje» en radiobootje* (Van Hoikema en Warendorf. 7.000 VERZEKERING TljfR. J. J. van der Waneem heeft hl ..Mo- 1VX torrtjtulgverzekering" In de Buaay*» verzekeringsreek» 29,50) 0.». de auto rit obletwwkerlóg, de wettelijke «anspra- de Wet motorrij tuigen bduoddd. Nu steeds meer meaeen door de toeoenving van het verkeer met de verzekeringsproblesnen worden geconfron teerd zal deze gkiil, die de moeilijke atol nog op een eenvoudige (ma*r zaer degelij ke) wijze behandelt door velen worden ge raadpleegd. „De Sohegdekweetle" een onderwerp geweeet dat lange ttfd de «emeederen bij* sooder heeft bewogen. Die kweaüe werd in I960 door de Baigleche eu Nededande* regeren opgeloet. Mr. dr. C. Smit heeft een boekwerk doen uitgeven bij de Stichting NederUode Vprvoerweteoaohappelijk hwti» tuut dat een ovenckdit geeft vee het vrede»- verdrag v« MUntter tot en xnet de oploa- stnig van dit vraagttuk, waerbtj natuurlijk de befaamde verwemioo; te 1027 ook uitvoe rig ter spreke komCTf kelijkheid op d*t gebied, de Aanepwdcrt ijkhtkleve r zekering Oehoiea: Jolwmo» i„ d.v, J. vees den Batch «n M. C. fiw. Overleden: R. ML J. Kruttwageo, 74 Jr.: J. van Oen». 94 A. J. van Leeuwen. 79 ie., wed. De Bok. (Vin een otuer vertóo«ever9) 7 SOffiBDAM, Door de ov©rviondi#e reonrvul viel er in het trottoir voor h«t 8obtn#m«e poatkin- «oor een fUnfc «mL Ook de rHtjantn yu de NwmJua werden op enkele pleet* sen door hei wster oodotmijn«l Mot de fannrtelweriueemhetk» wem imakk" een eenveatf femeekt X 117 is een geheim-agent die we al een keer eerder waren te gengekomen: een wat wezenloze jongeman die in ,jX 117 Vrouwen jacht in Beiroet" de vergissing begaat zich In zwembroek te ver tonen; hij heeft een overgolvend (ADVERTENTIE) Vjn f 4 juli tot 4 augustus Dra'on gordijnstof, een be grip voor ledereen die deze edele gordijnstof wel eens In kanden gebéd heeft. Maar door de normale verkoopsprijs nog wel eens «en onbetaalbare luxe. Morgen gaan wij onze hele voor raad, de laatste 25 roilen draion overgordijn stof van 19.75 op ruimen voor «en kwart van da prijs. Draion overgordijnstof met bijna onzichtbare drukfoutjes In laxe filmdruk dessins koopt U morgen per meter voor nog **én vijf gulden. «traion flimdrukatoftan niet strijken zo droog Morgenvroeg om 9 uur I de verkoop van deze 25 roTti. Onion filmdruk overgordijn- stof, 120 cm breed, m« kleine drukfoutjes, ««ÏOTwïkM buikje en bibberende spieren en kijk, dat moet je met spionnen nou net niet hebben. Hf) Is een duidelijk nalopertje van de rrote rnge van bet ogenblik; niet «onder geld maar toch met een vloek en een tucht in elkaar gesmeten en de spanning blijft uiterst oppervlakkig of h geheel niet aanwezig. Wel Is het frappant dat Amerikanen en Rossen elkaar een film lang tegenwerken, om aan het slot tot de ontdekking te ko men dat voor hetzelfde duel hebben geknokt; een ironische toets, die be paald niet voldoende Is uitgebuit. Het verhaal gaat over twee Rus sische getoerden, die uit bun land ont snappen. De eea wordt in Hamburg, de ander in Parijs vermoord, maar daar is de zaak nog niet mee afgedaan; er Wijkt een derde in het spel betrok ken te zön: een rijke finander, die even buiten Beiroet woont. De finan der words door de Sowjet-«pionnen danig onder banden genomen en dood gemarteld. Natuurlijk komt er dan ook nog een schoae vrouw in hel verhaal voor, die het meest sympathiseert met onze gebruikte held. Er ontstaan tallo ze ernstig lijkende verwikkelingen. De vrouw redt tenslotte het leven van de geheim agent, door te vertellen, dat de uit Rusland verdwenen microfilm met gegevens over de fabrika-tle van wa terstofbommen, in de hak van de schoen van de vermoorde financier verborgen z±L Het lijk wordt door de Russen opgegraven en zij vinden de fibn ook. Maar de vreugde is van kor te duur, wamt de film word* de Russen - ook al gauw weer ontstolen. Aan het slot komt men allemaal tot de zonder linge ontdekking, dat de film noch voor de Amerikanen, noch voor dc Russen van enige waande ia. De geheim agent vervult zijn opdracht en nou ja, de re*t weet u zelf wel. PASS AGE-weekfikn Da proloog van „Mitrailleur ootn- mando 88" (La furie des SS) ver meldt, dat deze Frans gesproken film van de Italiaanse regisseur FÜippo Ratü gebaseerd is op een historisch gegeven. Driehonderdtwinüg inwoners van Rome worden gefusilleerd als re- pre» illem a atregel van de nazi's, die tweeëndertig man hebben verloren bij •an Italiaanse verzetsactie. ..Mitrail leur commando SS" wil dit op een so bere, beklemmende manter laten zien. Beklemmend ls bet Inderdaad maar tegelijk hebben de maken een triest en sadistisch prodakt afgeleverdVanaf het begin staat het lot van de ruim driehonderd Italianen onafwendbaar vast. Laags een ongekende hoeveelheid sadlune, Duitse belachelijkheid en ver driet sleept 4« fQm dan voort naar bat bijna verlossende moment, waarop de massamoord In oen oude tnjjmohsohl wordt voltrokken. Niet leta om voor rijn plevier te gaan «Jen. Ala documentaire over Duitse mia- daden tijdens de Tweede Wereldoorlog is bet iriet geslaagd. Daarvoor heeft de reghneur zich te weinig beziggehou den met do onmenselijk* feiten, maar rich te vaal bepaald tot het vol gen van <1* slachtoffers in al hun #1* Jan& V v'sv CMonegri» - «Mardagaaakt) Heel lang geleden heeft er een bij zonder nare booswicht op de troon van Sparta gezeten. Zeer tegen de zin van de kloeke Darius. Hetgeen begrijpelijk was. want de vader van deze held was door moordenaarshand van diezelfde troon gestoten. Da rins heeft aan deze wantoestand met „De zeven gladiato ren van Sparta" een grondig eind ge maakt. Zoals nu in Monopole uit de doeken wordt gedaan. Het is weer een van die Italiaanse bombast-werkjes, waarop we weke lijks worden vergast Misschien iets leuker, omdat regisseur Pedro Lagaza de zaak minder ernstig heeft opgevat dan zijn vakbroeders, waardoor zijn helden soms wel een aardige zelfspot meekrijgen. Er wordt gevochten bij het leven en «11e boze meneren en mevrouwen gaan ten slotte over de kling. (Monopole - matinee) In het Monopole-theater reizen we deze fiUnweek de wereld rond per vliegtuig in JKoninghmnen van de Nacht", Het aecent ls In desa docu mentaire gelegd op de vele mooie vrouwen. Een film, die een beaoek *e- ker waard is. (MONOPOLE-weekfllm) HOEK VAN HOLLAND, vrijdag. Door de hevige regenval van de laatste dagen heeft men vooral op de kam peerterreinen in Hoek van Holland veel last van het water, Op het tenten kamp hebben vele kampeerders him blezen moeten pakken, maar ook de vaste huisjes rijn kennelijk niet alle maal waterdicht. In verschillende buisjes stond net water enkele centimeter» hoog en tn de afgelopen twee nichten verleende het Rode Kruis in een aantal gevallen rijn bedoeling. Er werden rirotcber» en dekens beschikbaar gesteld, zodat de onfortuinlijke kampeerders in. het recreatlegebouw konden overnachten. BRIELLE, vrijdag. Het fraaie huis, dat dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en dat staat aan het Maarland-ffoordzijde nummer 3 zal worden gerestaureerd. De gevel van dit pand, dat onder be scherming van monumentenzorg staat zal geheel in de «e-eeuwse stijl wor den gerestaureerd. De' minister heeft eeo begroting gemaakt voor dit werk waarvoor tevens een rük*sub«idi« is *°l§elg«ne9nt« Den Briel verleende; een subsidie van /öWL—Het huis is 1 opgetrokken van Usselsteen met rode banden aan de voorgevel versierd. Het heeft een z.g. geprofileerde geblokte boog boven het venster. Een gesneden bovenlicht met de rierankers in de stijl van Lodewijk XVI. Tertenka batist Satin brodé Trevlra brodé Morgen begint de verkoop van deze luxe darnesblousej, in wit en in kleuren en alle courante maten, ook 48, door elkaar voor één prijs, voor Gé** tel. vf sthrlft. but. DEN HAAG. donderdag (ANP). De rechtbank in Den Haag heeft de eisen van de drie vakbonden van see- varenden ter koopvaardij afgewezen, De eiseressen konden niet aannemelijk maken, dat de Aaiatlsche schepelingen gelijk zijn te stellen met Nederlandse, zoal» gebeurt met Spaanse en Portu gese schepelingen. Daarmee kregen de gedaagden, de raad van bestuur voor de zeevaart en de NV Rederij Amsterdam gelijk: de Aziatische schepelingen kunnen aan monsteren onder andere voorwaarden dan in de c a o zijn neergelegd. De vakbonden hadden het geding aangespannen. Zij meenden, dat de werkgevers met wie over deze kwestie nog geen akkoord werd bereikt, de Aziatische schepelingen op de Neder landse schepen moesten aannemen on der dezelgde cao-voorwaarden als de Nederlandse bemanningsleden. De Aziatische schepelingen en met name de Chinezen vragen lagere gages dan de Nederlands® ROTTERDAM, donderdag. Gis teravond merinte de bestuurder van een personenauto de twee dames, die op de voctgangersov era te ekp laats de rijbaan van de Mauri tsweg overstaken te laat op en reed ze aan. De dames, de: 68-jarige mevr. C. M. Goudriaan-Koe- berg van de Gaffelstraat en de 75-ja- rige mevr. B. Lubbe-Sieegerg van de Batavierenstraat werden met resp. een pijnlijke rechter knie en schaafwonden aan linker arm en benen naar huis ge bracht, nadat zii ter plaatse door per soneel van de G.G. en G.D, behandeld ROTTERDAM, donderdag. Giste ren is in de spoorweghaven door de rivierpolitie het stoffelijk overschot ge dregd van de 24-jarige J. de Jong, ge woond hebbende la de Oudestraat 33 te Assen, ta leven kok aan boord van het Nederlandse kustvaartuig Alert De Jong werd sedert vrijdag 13 juli vermat, nadat hij met een medeopva- reade aan wal was geweest en daar van niet terugkeerde. i ROTTERDAM, donderdag. Tij dens werkzaamheden aan een lopende band in de fabriekshal van de Alu- chemie aan de Oude Maasweg, raakte de 30-jarige Turkse arbeider Husyïn Cinar, van de Oude Maasweg met zijn rechter onderbeen bekneld ten gevolge waarvan dit gedeeltelijk werd verbrij zeld, De man is in het ziekenhuis Dijk- zigt opgenomen. SCHIEDAM, vrijdag. De eerste ontmoeting uan de hond nan de 75-ja- rige G. A. K. met een vrouwelijke soortgenote, toerd een pijnlijke ge schiedenis. Genoemde bejaarde stond met zijn, aangelijnde, hond voor het pand no. 26 aan de AleidaatraatAan de ooerkant van de straat naderde een eeeneens aangelijnd teefje, met haar eigenaar. Het was liefde op het eerste gezicht en de hond van de heer C. A. K. zocht prompt toenadering. DU gebeur de echter zo heftig dat zijn baas. ner gens op verdacht zijnde, het evenwicht verloor en voorover op het trottoir viel. De G.G-D. moest hem naar het gemeenteziekenhuis vervoeren, alwaar een lichte hersenschudding werd ge constateerd. Hij heeft zijn viervoeter het maken van verder avances voor lopig verboden. ROTTERDAM, donderdag, In de nacht van dinsdag op woensdag heeft men door forcering van de dear en bet slot uit een sigaretten»»tomaat, han gend tegen de gevel van een kappers winkel in de Borchsatelaan, 40 pakjes sigaretten gestolen alsmede het geld- bakje. Schade circa 200,-— In dezelfde nacht heeft men op bo vengenoemde wijze een automaat ge forceerd, die aan de gevel hangt van een café in de Junolaan. Vermist wer den circa 100 pakjes sigaretten en het geldkistje. Voorts heeft men getracht een naast deze automaat hangende sl- garetien-vloeipaier-automaat open te breken, waardoor hot deurtje verbo gen werd. Totale schade circa ƒ380. Door een raam aan de achterzijde van de woning te forceren ls men ook In de nacht van dinsdag op woensdag binnengedrongen in de jaweüerssaak C-L.A. Peten aan de Katcndreohtse Lagedyk. Een bedrag van circa 800.» wordt uit de kasaa vermist, terwUl een hoeveelheid horloge» en ringen wer den gestolen tor waarde van enkele duizenden guldens. HOEK VAN HOLLAND, vrijdag. AU d weersomstandigheden het toe laten zal er morgen aan de Haakweg In Hoek van Holland een internatio nale autocross worden gehouden. En kele weken geleden moest de auto cross door de slechte weersomstandig heden wordn uitgesteld. ROTTERDAM, donderdag. Gis teravond laat reden op de kruising Mathenésserlaan- Rochassenrir. twee personenauto's toren elkaar. De hel de auto's reden achter elkaar op de Mathencsserlaan, toen de eerste auto moest stoppen, de bestuurder wilde linksaf slaan op boven bedoelde krui sing en moest het tegemoet komend verkeer voorrang verlenen, botste de tweede auto tegen hem aan. Beide auto's zijn zwaar bescha digd. De bestuurder van de tweede auto, de 21-jarige gemeente-ambte naar M.H.G. Bae.1 j ene van de Crone- straat en zijn passagier, de 23-jarige gem. ambtenaar M.G Bol van da Rauwenhofriraat liepen snilwonden in het gezicht op. Baaüena kreeg bo vendien een shock. Beide mannen zijn naar het Dijkzlgtriekenhuts gebracht ffct Jidsf* «drw TNT U«motnut8« SchUdua Iiffifn Personeel gevraagd Autorijschool ,J» Jia/wu: h*a Brouwsrrir. u, Schitttem, :p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2