PARKEERPROBLEEM OP RIVIER Schippers: verdrukte minderheid OTTERDAMS DAGBOEK Een man die ik benijd Maandag begint Tour van Drie Ruim viei ton naar Stichting? Sport op radio en televisie Raadsvoorstel: kwart miljoen voor zes ambulances Doelenvijver' ROTTERDAM RIJNMOND BEL TREKKEN EFFECTIEF AARDIG DOEN MODERNISEREN B. EN W. WILLEN AUTOMARKT OFFICIEEL LATEN OPHEFFEN Schiedam heeft 82.026 inwoners Negen miljoen nodig voor Berenplaat Bij Rotterdam gaat Hercules chemische fabriek bouwen ONTSIEREND TRADITIES REGEL tNbéssI jpag.4.zaterdag23juHH866 (door Walter de Vos) ROTTERDAM is de grootste bimienvaarthavea van Europa. Rotterdam is tevens dc binnenschecpvaart- haveit va» Europa, waar de schippers het hardste kingen. Er is een tekort aan ligplaatsen voor binnen schepen. Rotterdam kent ecu „parkeerprobleem te water". De «chipperebevolking is «nel met het aanwijzen van een schuldige: de gemeentelijke overheid c.q. het gemeentelijk havenbedrijf. Wie jaarvergade ringen van Bchippersorganiaaties bezoekt hoort het iedere keer weer. Punt zoveel van de agenda luidt onder ander: „ligplaats- probleem Rotterdam". Er komen schippers aan het woord, men sen die het probleem misschien wel dagelijks aan den lijve on dervinden, mensen die door de Rotterdamse havenautoriteiten naar een verre ligplaats, ergens in de Botlek, ztyn verwezen en als gevolg daarvan het ongerief van slechte busverbindingen moeeten ervaren. Er wordt aandachtig naar dwe menen* geluisterd. 1>® besturen vu sohlppentorgan t—< 1— *Un sa- brand op „peraopnlUke «rvartagen" vu hun leden, Dur moeten se het van hebben. Da klachten worden verzameld en geboekstaafd, se vor men de arsumentatie voos de genprckken tussen aehlpperl) en overheid. Het praten over het eeuwig duren de tekort aan ligplaatsen bojrtnt zo langzamerhand de vorm van een vi cieuze cirkel san te netueo, BU iede re dlscuisls hlerwor zegt de S*- me©ntefll)ke overheid, dat *U het De ling van de binnen scheepvaart zeer wel onder ogen ziet, dat tij ook niet stil tlt, dat er toch vele ligplaetoen lijn bijgekomen, dat er plannen sUn. De MMroen wijzem dan eteede op da ligplaatsen me zijn verdwe nen, op de onguneiae ligging van verre figpUateen als bijvoorbeeld de Boiftek en do Kemhaven, op IncWeo- tele „wantoestanden." ER ia een aoort atatua quo ont- itaan. De oriantutle» bUJven bg de gemeente aan de bel trekken i de schippers kankeren alleen net btnnenehamere. Op een veraaderlng merkte een binnen vaartman op; „la ten we ophouden te pralen ever het llgpleataenvreagstuk. De m enten van da havendienst doen wat se hun- oen om ons te helpen. Ze alja be- sölvtp 1» hun woning, hun bedrijf, hun kapitaal, hun eten- Doet Rotterdam te weinig voor de binnenscheepvaart? Ie er tprake van discriminatie, zoals geplaagde schipper» maar al te vaak beweren? I^EEN. er aljn cijfer» om dit te be- wUten: uit het Jaarvenlaa van de Kamer van Koophandel over 1965 verhuurde en de openbare loos te kademuur voor de binnenvaart (waterdiepte minder dan 9 meter) bleef 16,7 km. De openbare en de verhuurde lengte talud voor de bta" neneetieepvaart atres tot 22,5 km; dese lengte is echter niet in haar sc heel effectief voor dit scheepvaart verkeer*. Ziedaar In een paar woorden de ■i+ustte. Het zou niet moeilijk zijn een lijst van voor de binnenscheepvaart nieuw aangelegde ligplaatsen «amen te stellen. De gemeen -olijke autori teiten hebben <ic gewoon-'.© zo'n lijst op te zenden als de organisaties weer eens wat ie mopperen hebben Zien sehlppeis en hun organisaties dan ulet uk dat de binnenvaart me. vergoten wordt In Rotterdam? WAARDERING voor hel zemeen- telük belaid bestaat er bU de*© arorp nauwelijks. Men wUat rraog op Amsterdam waar aovcel meer voor de binnenvaart wordt gedaan- Dat moge so rijn. maar wie de cij fers van het ltUnvervoer der drie grote Reneluxhavena bekijkt slat dat Amsterdam tn 1865 3.5 miljoen ton verwerkte en Rotterdam 35,9 miljoen ton. Dan kan de hoofdstad ook gemak kelijk aardig doen -ogen de binnen scheepvaart, die men maar ui tc graag ziet groeien. De blnnetu'Bttm heeft wat Rotter dam betreft het gevoel tot «en ver drukte minderheid ;c behoren. Daar *l)n direct sunwtjsbaro oorzaken voor. Men herinnert zich de kwes tie van de Zalmhaven, dl® do binnen vaart ontnomen dreigde »e worden. Dnkele -Mentallen ligplaatsen voor kleinere binfl«;i schepen, die moeilijk aan do rivier kunnen liggen, zouden moeten worden opgeofferd. De pro testen er tegen hebben re.swltaa. ge- hed, Dat ookl Dc ZnVmhaven bluft gedeeltelijk voor de binnenvaart be houden. Momentopnamen van het lig plaatsen-tekort in de Rotterdam se haven. De schepen liggen er „acht dik". Dat Is nog niet eens veel. Soms liggen er rijen van twaalf. Op deze foto zie* men de Leuvehaven, belangrijke ver zamelplaats van binnenschepen. En he'. gaat niet alleen tin Lg- plaHhtm. Hc. gaat, zo kan men heren, f-in de behandeling in het algemeen die de chippers tri Rotterdam krij gen- Voorbeeld: Er wordt bij Fe ij en oord een steiger weggebreken in verbard met DWL-werkisa rilheden. De schip pers weten van niets. Op een kwade ochtend blijk*, dat ze legen het talud op moeten kruipen. Het gebeurt ook, dat een bepaalde blnm-nyaurtlisplants zomaar opeen* verbotten gebied ts geworden. De autoriteiten zeggen: „wc kunnen n!e'. «Dei van te voren aankondigen. Ba- ven dl on: schipper» zijn zo'n moeilijk bereikbaar volkje" Hf geen waar I'S. te het verwonderlijk da: vele schippers r'eh gedrukt voelen In hot havenhoekje waar steeds de slagen vallen? Iets andem fa, dat de particuliere schippers ata bedrijfsgroep niet sterk ■taan. Zeker, leeseheepvtart tonder binnenvaart k een onmogelijkheid, maar de b!nnenv»»rt heeft pak weg de laatste tien Jaar -niets an der» jrrdaan dan terrrln vprlieem aan de vrachtauto en de spoorwegen. De parficullere schippers hebben bovendien vemiimd e moderniseren, mee te groeien met de nieuwe eisen die het moderne transpor: ptelt. Over moderniseren, over samenbundelen van krachten, ov»r efficiënter ■trans porteren, over specialiseren en over doehna Wger bedrijfsbeheer wordt 1 alle Vbji een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag, Het college van Burgemeester en Wet houders heeft de Gemeenteraad voor gesteld de, Inmiddels geheel verlopen automarkt op bet Noordplela offici eel te doen opheffen, Het college brerrgt in herinnering dat in 1947 een dergelijke markt werd ingesteW, die echter korte tijd later ter ziele was. Dit werd mede veroorzaakt dtoor het feit, dat steeds meer plaats moest worden ingeruimd voor de, eveneens op het Noordplem gevestigde, groothandelsmarkt in aardappelen, groenten en fruit. Buiten de markt om vindt de auto handel (thans nog piaa-js in de omlig gende straten en in buurtcafés. Aan de hand van adviezen, die van diverse kanten werden ingewonnen, acht het college, het ongewenst ge zien de geringe levenwa:baarheld cn de gerezen bedenkingen, de Rot terdamse automark; te laten voort bestaan. Radio en televisie beste den morgen aandacht aan de volgende sportevene menten: RADIO HILVERSUM II; 15.00 uur; Marathon I met reportages van HVAHaarlem Ni cols, Grand Prix te Zandvoort. Nieuw Loosdrecbtse Zèil- week, int. tenniskamp, van Hilversum en int. motor cross te Lichtenvoorde. HILVERSUM 1; 16.30 uur: AVRO's sportrevue met re portages van de Grand Prix te Zandvoort, motorcross te Lichtenvoorde, atletiek, interland Tsjechosbwakije —Nederland te Zabreh, Nieuw loosdrechtse Zeil- week en de int. tennis kamp. van Hilversum. HILVERSUM l; 18.00 uur; Marathon II met nabe schouwingen van de Grand Prix te Zandvoort, int. ten niskamp. van Hilversum, Tsj«choskw»kije—Neder- tend te Zabreh, motor cross te Lichtenvoorde, Nieuw Loosdrechtse Zeil- week, zeilen te Groningen, paarden koersen van Duin- digt en Groningen en mo torcross ta Valkenburg TELEVISIE NEDERLAND I; 20.05 uur. Sport in Beeld met flitsen van de Ned. kampioen schappen roeien op de bosbaan en hoogtepunten van wedstrijden om het wereldkampioenschap Voetbal in Engeland. NEDERLAND II: 22.00 uur; Sport in Beeld met flitsen van Ajax—Sparta (honk bal), Grand Prix ta Zand voort en het buitenlands weekoverzicht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De GG en GD krijgt er volgens directeur dr. L. Burema „op vr(j korte termijn" zes ambulance- i wagens bij. De totale kosten, die met de aanschaffing zijn gemoeid, j bedragen 246.000 gulden. Het Is. 1 alweer volgens dr. Burema, on- waarschijnlijk, dat de auto's in de dienst kunnen worden opgeno men. Personeelgebrek is daar de oorzaak van. Een van ees nieuwe ambulance* wordt in de Botlek gestationeerd. Hiermee is een Ixn* rekoesterde wens van de GG en GD, somede het ge meentebestuur In vervulltor gegaan. {Tussen haakje*: een en ander wordt j pas realiteit *1* de gemeenteraad don derde* aanstaand® de benodigde 246.000 gulden beschikbaar stelt.) De ambulance zaü voorlopig alleen overdag klaar staan om slachjoffers van ongelukken of andere patiënte^ te vervoeren. Naar de mening van de heer Burems werken er in het te bestrijken gebied des n ach li nog te weinig men sen dan dat de ziekenauto 24 uur per dag klaar zou staan. Daarenboven Is I het personeeHekort dermate nijpend, dat voor een volledig etmaal niet In de bediening van de ambulance voorzien kan worden. i De overige vijf amiwlancewa.gens i worden ge«tationeend aan de Baan, de i Gord el weg, Rotterdam-Zuid, en in Hoogvliet, (Van ©en omer verslaggever*) ROTTERDAM, saterdag, Het col lege van b. en w. heeft de gemeente raad gevraagd voor dit Jaar 9,1 mil joen gulden beschikbaar te «tellen voor verdere afbouw van het watcrwinwerk op de Beren plaat. In het vooratol bereiden b. en w. de raad er op voor, dart er plannen aan komen, die, de bovenstaande negen miljoen meegerekend, In totaal 22 mil joen gulden gaan kosten. SCHIEDAM, zaterdag. De stand der Soh-iedamse bevolking was op 30; juni 82.026, hetgeen ten aanzien van I de stand van 31 mei een toename be tekent van 114 zielen. Br werden tn dei maand juni 125 geboorte- en 43 over- lijdensaangiften gedaan. In de stad! vestigden ztóh 352 personen en er ver- j trokken er 320. Belangrijke voorzieningen, die nodig zijn om het productiebedrijf te vol tooien, zijn onder meer de werkzaam heden aan de dijken en die ter verbe tering van de oeverbescherming. De werkzaamheden zijn urgent als gevolg van de zware stormen van de laatste winter alsmede in verband met de snelheid van de passerende schepen oo de Oude Maas. (Van een outer verslaggevers) ROTTERDAM, saterdag. lege v*n b. en w, heeft de geueêitfc. raad gevraagd de Stichtte* tot "R- ploitatt© van het - Ahoj^-feüte* 467.049,42 te vergoeden. Het inmteU deel van dft bedrag bestaat utt jtiku deïooastelltngen wegens in verta*4 met de afbraak van de Ahoy'-hai nuleerde huurcontracten. De rest fc spendeerd a*vn honorarium vow rechtskundige bijstand. In het 'voorstel -aan de raad zeffen b. en w., dat de grond waarop de me dische faculteit wordt gebouwd, waar voor de Ahoy4ial plaats moest maken, 21 miljoen guMen zal opbrengen. Bo vendien vergoedt het rijk, zoads be- kend, vijf miljoen gulden voor de sloop en herbouw vab de AhovNd* De gemeente heeft van de 26 m'JUoea gulden Inmiddels 13 miljoen on wan gen. Het resterende bedrag warêt na 31 december 1969 betaald. Van het bedrag van vijf miljoen gul- den, Is door de raad Inmiddels 3^ «ft. joen ter beschikking gesteld voor de bouw van de Helihal bij het HofptejB Van de rest wordt nu een deel bestand voor de schadeloosstellingen en hono raria. (V«n onze economische redactie) DEN HAAG, zaterdag. De N.V, Hercules Powder Company Dea Haag, een dochterondemamimg van de Ame rikaanse m-a-afectoappij Henruit* Incor porated, zal bij Botterdam een fabriek voor de fabricage van DMT (dum ethyl teraphtalaat) vestigen. DMT. Is 4 belangrijkste grondstof voor de v& vaardiging van polyester vezels films, een prodiukt waarnaar in Europa een sterk groeiende vraag bestaat De N.V. Hercules Powder Company heeft reeds een chemische industrie In Zwijndrecbt. De nieuwe fabriek, waarin enkele Mentallen miljoenen guldens zullen worden geïnvesteerd, zal een prodtuktdecapaciteit hebben van ongeveer 50.000 ton DMT oer jaar. Hoewel de nieuwe fabriek de eerste Herculesvestlging ln Europa wordt voor de fabricage van DMT, vervaar digt deze maataenppij dit produkt reeds statte 1954 ln haar fabriek te Burling ton in de Amerikaanse staat New Jer sey en sinds begin 1086 ta een n!#w bedrijf in Sparieriburg (South Caroli na). In Japan wwdit DMT vervaiardigi door Hercules ln samenwerking ttf Feij-in. Het ligt ln de bedoeling dat# Haagse N.V. Badger onmiddellijk te de bouw zal beginnen. Naar verwtó- ttag zal de produktle in de nieuwe fa briek eind 1967 een aanvang nemse- Mftld nlat klndersohtif, nuur hoe harder wil klagen hos ram we se tegen de naren Instrijken." Een ding Is seker de binnenscheep vaart is ven onmetelijk belang voor de Rotterdamss haven. Een eteup- p am taking vtn een week, tót oen chaos telden. De «ohtapera iljn rich danr teer wel van bewust. se hebben echter nog nimmer naar het flaklngrwapsb gegrepen, sr self* niet mee gedreigd, want •chip pers (de grote btaoewaartredertlen nu even Buiten beschouwing gwa- nu even ten) sijn kleine zelfstandigen. Hun TVfEN denke aan de kwestie Marl- 1JL nlersmonument Ooitpleto, Een Itantoorschlp. waarvan het naambord ontsierend soa aljn voor het stand beeld moest worden verplaatst, Dit kostte ligplaatsen. En nu sUn het weer twee hotel- acbepan die een Itgpteate krijgen aan de Parkkade. Gevolg; een stuk of twintig ligplaatsen minder voor de schippers. vrijwel srleen gesproken. Er zijn ook genoeg rapporten over. In he: kort: er zijn te vevl particu liere ■ütappe'-it, er zijn te vee! en woral .e oude scheptn (veelal u t Du-t.-lnhd goïmpf>"'ee".1t»n deze le grote groep verliest bovend en leder jaar meer ter-eln «aan an Ure ver- vjerstfchnU'ken. Tere n c'a'. zo leert do ervaring, nooit meer wordt '.«ruggewonnen. Er wordt to'. op EEG-niveau ge sproken over sanering Danr komt een furscb aan -te nas. dat schippers die zich vrUwlUig terugtrekken schadeloos moei stellen. Maar in de binnen vaan gaat alles lun-gzaam. Ji'R iljn hindertwlra fenoes. De '■J metst cnuvpr>ichtelykr rem op de weg naar snelle sanering, maar daarom ntet minder bclangr(ik, vor men de tradities waarmee de binnen vaart io riJkclUk beladen la. Met enige ovordrUviuz sou men kunnen sezien; een schipper sterft traag op het water. Het is moeilik kFq man „Uit te kopen" te* wUle van een klei nere efficiëntere binnenvloot. Omter deze oms* a:vJ:gSr<lrri wo'ril hot voor de particuliere schipper» tteoda moeilijker hur. belang aan te tonen. Er zijn grotere belangen. Daarom mogen s.mwnige bruggen gedurende de .*pit«iiren niel meer voor de binnenvaart word«i ge* opend. Daarom kreeg hel wegverkeer over Borlekbrug en Spijkeninse in de drukke uren voorrang boven de kleine scheepvaart. Daarom moeten binnenschepen aan de Purickide wijken voor hoteteche- prij, Hierbij mag overigens bed adv worden, dat tientallen blnne",«ehfperi in Rotterdam nie: meer dar w'or- htr.zen te water zijn A!» bed-Uf'- whepon doen ze geen dlmst meer Laien w* ook niet vergeten, da vele schepen gerekend kunnen worden t©: de langparkeerders; ze Eggen *cm« langer oau een week op vracht !e wachten «n houden du» min of meer n(vi»Ex>i «en ligplaats bezet. De gedachten rond het probleem «aan ln dc richting van «en porkeer- regellng Er mt een aparte haven voor lannparkcerdcrs moe en komen, waanue© overigens het Ugphiawcn probleem niet zal zMn opgelos-t. VV/AT te Rotterdam tal blUvsn fel- dan ta de rtfol wat het iwaar- •te la moet bet twaars te wagen Da binnenscheepvaart weegt awaar. Er i|Ja andere belangen dl# torna «waar de r wegen. Er zyn niot veel mensen die ik benijd. Vroeger wel. Vroeger ben(|dde ik zo'n beetje iedereen. Maar met het be reiken van dc volwassenheid ging ik de w(jze lessen van ouders en opvoeders vergeten. Ik on'.dekr.e aardige dingen. Zo kwam Ik er bijvoorbeeld achter dei al die dingen die ik vroeger voor mijn bestwil nutv&i duen eigenlijk meer hc-t belang van mijn oudere en dus wijze re raadgevers moeste;) dienen. Ook kwam ik tot de conclurie. dat i er in tegenstelling tot het bekende ge- zegde mots gemakkelijker en goedko- pers ts verkrijgen was da^i goede raad. Na een diepgaand gewetensonder zoek vond Ik tenslotte de waarheid. Ik ontdekte, dat er eigenlijk geen enkele reden was om niet goed met mezelf te kunnen opschieten. Toen ik eenmaal zover was hield het benhden van anderen op. Muar collóga b. benijd Ik- Niet dat i colléga S, meer verdien', dan Ik (of I mlwchlen toch, maar goed), niet dat j hij beter schrijft (soms misschien), nlc-t dat hit meer gedaan krijgt van hoge ren. »eker niet. Maar collcfla S. heeft tets dat Ik zou wUten hebben. Collépa S. kan name- 1 lijk doorwerken. Kunt u dat? Door werk e». Kunt u prumon met utr taakje ver- I der paan als Iedereen uitgerekend om i uuj bureau bezig Is met h«t bespreken j van dat ene schot van Euseblo. Collega S, kan dat. HU is de vtees- gtworden concentratie. di« kans riet zijn aandacht voor d* buitenwereld i hermetisch af te sluiten en ln de or- I kisn voor elkaar tegon*prekende eo beter wetende collega's de ene regel na de andere uit zijn machine te knal- ten. Dte man zot oatuurUJk vroeger bij een schattende radio zijn huiswerk te maken, zonder «r last van te héb- j' bea. Ik beoljd die ma» óm ts meer om dat hij *e zelfs ta stent aijn mening, dit hij toch wel, graag wil geven, op te sparen tot hij klaar is. Ik zou dat ook willen kunnen. Ik zou willen, dat éen van mijn vele ikken mij toeriep: „Muil houden, eerst je werk afmaken. Je kunt altijd nog zeggen hoe de za ken eigenlijk liggen. Er gaat zo'n tijd zitten ta dat ge-o-h. Weet u, dat dit stukje vier keer onderbroken Is omdat ik zo nodig moest deelnemen aan de conversatie of omdat ik door derden werd aange sproken. Weet u, dat Ik drie keer in een bij* zlh ben verdronken, omdat ik mij af vroeg of een opmerking uil mijn om geving wel bout sneed als gevolg waarvan Ik, uit concentratie raakte, het onderwerp van de hoofdzin vergat, e»n verkeerde werkwoordsvorm ge bruikte en onzin opschreef. Ik hoop trouwens dat deze alinea goed overkomL wapt er is zo juist weer Iemand achter mijn rug bezig met een nabespreking van een televi- sie-ultzenctog, die ik weliswaar niet heb gezien, zodat ik me er gelukkig niet mee hoef te bemoeien, maar waardoor Ik niettemin weer wordt af- leleid. Begrijpt u nu waarom lk coUega S. zo benijd ALS U ROTTERDAM besse®. vergeet dan vooral niet een Bil; joelt te brengen aan De Doelafe- vijver, zou de Rotterdamse VW kunnen adverteren. De vijver, (üf ons als attractie van het t<$ komstlge Schouwburgplein is:| loofd is er ln ieder geval aLy; Als de Taur de Francs ol trser snipe tijd vergeten l«t maakt OoJt-Vooms zich op voor dt jaarfflkie Tour van Drie, sen udeterdriedaopsc voor jon gen» op gewon» jtetssn. bit traditions- Is urtetersosnetneru, dat ivordt gtor- oantessrd door het rocreatiecantrum Kniinlnger Gors vindt dit jaar plaat» op 25. 36 en 27 juli. Overeenkomsten met de grote tour zdn er overigens genoeg al was hert alleen maar door de medewerking die een aantal firma's aan dfc sportieve gebeuren verleent. Zo zijn vanmorgen de door de fabrie ken geadopteerde ploegen gefotogra feerd. Maar wel zou dat tenslotte: zonder commercie geen tour van drie. Wethouder Lange rok (wie ander»?) kiert matodof te kwart over negen het startschot Om half tien ia er een •print la de Poldereltan, waarna de tocht wordt voortgezet naar Helle- voertaluw. Omstreek» 18.90 Uur: aankomst in Renews, Om half oebt wordt bat ploe- genklaasement bekend gamaakt en dan blijft «r van de eebte Tour de Francs- afecr opeens taefe meer over, wacrt hart programma vermeldt: „Groot kampvuur met vertelling", De volgende dag bbjven we nog even ta de riser ven de poriën op de lanen ln, wamt hert draaiboek meldt fris en monter: 8.00 uur: Wij komen uit de vttteo en gaan ploeg^ewüa ons w&»san. Maar dan te h* weer fleteen Seblozen. De tweede etappe gaat paar ierlkzee, waar ook oog even een sprtartte van honderd mater wordt ge- «tean. Om niet eenzijdig tc wtiraea te er no« even om voatoalwatetrtjd 710 aerüttse, maar oondddeJMjk daarna moot cr weer hord getrapt worden om Reu. bereiken. Om 19100 uur weten, eindelijk hoe de ploegen ta h« Kg ment zJrttsn. De derrie etappe, die naar .t Tonge voert bevat een tijdrit sprint om de gele trud. Den snel verder, went om vijf u er voor b. en w. van Ooet-vo< de&leerd worden.Qta 's avonds worden de Rijzen t op het Gorsplein. Wij geven nog even da i le dag; Oorslaan, Voorw-^, wag, Polderolaaxx, Spint, PoUw Zandweg, Molendijk, RulgeodijK landsedük, Natemdük,: ZWOlI NoordSjk, Oostdljk, Kanariweg Veerpont, MifkJeJfaaroto, Tonge, Oude Tonge, Grtveitag^ Brutatsse, nemalre, jBrouwtrthavstV Noordgauws, S^udrie, Brouwriw?;: ven, Scfaarr«Mjk«, Renei»» "/--'SSb Se dagt DUemeot, werphaven, tijdrit, Schudidêbeurs, Zisritatss,: route weer terug. w«ib*»»tL *9ior, Sidtnaiuri, GrtïW»" Oude-Tonge, Nleuwa-Toitfci j50 harnte, HeitevoHriul», Ro^i' Vooroe. Jt Aan 4» Tour vaa Ikrte Jtt^e&a dtcL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1