msssm Gaslantaarn verloor Unilever n.v. ingenieur sr Negen inbraken opgelost Schiedam 'NIEUWLICHTERIJ' HEEFT NU VRIJWEL AFGEDAAN Kerkdiensten WALDO N.V. WAAR MEN SFEER VAN ZWARTE DRANKSTAD ADEMDE VERDRONG KILLE TL-BUIS ROMANTISCH GLOEIKOUSJE Duisternis Tegenstand Gasfabriek Olielantaarn Gloeikousje Stadhuis Elektriciteit Strijd verloren B. Brussaard veertig jaar bij Gemeente SSrv.» Voorstel b. en w. aanleg rolsehaatsbaan bij Adrianalaan Burgerlijke Stand Artsenclienst in het weekend Stichting Recreatie protesteert tegen vestiging golfclub in Staelduinse Bos Voorstel tot bouw consultatiebureau Citroen agent Zuidwijks fabriek voor gewapend betonbalken in 1967 afgebroken AUTODIEF SNEL AANGEHOUDEN Geldkistje gestolen uit slagerij Steelband bracht melodieuze muziek Vlaardingse voetballers naar Duitsland In 1965 bezochten meer vreemdelingen Rotterdam dan in 1964 Gevr. huishoudelijke hulpen n.i. of e.i. KOERIERSTERS z&terdag 23 juli 1966 - pag, 3 (door Wïm Ammeriaan) De tijdwaarin bijna veertienhonderd gaslantaarns hun zwakke licht over de straten van Schiedam, uitspreiddenis verstreken. Hier en daarin de oude delen van de stad, hangt nog het flauwe schijnsel van het gloeikousje rond de eens zo roemruchte straat lantaarn. Hier ademt men de sfeer van de Zwarte Drankstad, een sfeerwaarmee de Schiedammer-van-nu geen raad meer weet. Zoals vele vertrouwde heelden van het oude Schiedam zijn ver gaan, zo zullen ook de gaslantaarns weldra tot het verleden behoren. Wierpen in de nacht van 30 september op 1 oktober 1857 350 gas lantaarns een nieuw hckt op de Brandersstad, nu zal de stemmige gloed van de 33 overgebleven gaslantaarns langzamerhand plaats moeten maken voor het kille licht van moderne tX-buizen. In die oktobernacht van het jaar 1857 had Schiedam gasverlichting gekregen, of, zoals men toen schreef, Schiedam had „gaz". In tegenstelling tot enkele andere plaatsen, deed het gas ziin intrede In Schiedam, zonder dat daaraan feestelijkheden gepaard gingen, In een kort bericht meldde de Schledamse Courant in haar edi tie van 5 oktober: „Deze week tb voor de eerste maal het Licht uit de nieuwe Gaz-Fabriek alhier ontstoken, zowel dat voor de straatverlichting ais in de woningen van onderscheidene particulieren. De armzalige olielampen op de bruggen ei hoeketn van sommigs j'ra.en hadden afgedaan De verbe terde raapoüeiantaam de Rever- beie verdween van de huizen der geaatan burgers. De „Nieuwlichterij" had van hat donkere Schiedam een nieuwe stad gemaakt en heit zou tot 1913 duren, eer een nieuw lacht, het elektrische, zijn uratrede in. Schiedam zou maken Het gas was ui Schiedam een kind je, dat met moeite gebaard werd. Tegen het midden van de vorige eeuw groeide m de stad heit verlan gen om van. de duisternis verlost te worden. Schiedam, doen de derde handelsstad van Nederland, voelde dat het met zijn tijd mee moest gaan. Het aantal Reverberes was welis waar op 500 gebracht, maar de s tra afcve r 1 icbtxng het veel te wensen over 's Nach's was de stad gehuld m een nis.ere du is smis, grillige scha duwen wsrden door de zwakke olie lampen op da keien gevormd. Schie dam bleef thuis en meed de schrik wekkende sfeer diaarbuiten Enkele vooruitstrevende lieden za gen er wel iets in, om een „koolgas- fabriek" In Schiedam op te richten. De plannen louden echter op nogal wat tegenstand van de gemeentelijke overheid stuiten. In 1845 kwam het eerste verzoek by het gemeentebe stuur op tafel. Nog zeven zouden vol gen. Een commissie uit de gemeente raad bestudeerde het vraagstuk en oordeel-de „Dat het belang van de opngting van ene gasfabriek roeit zal opwegen tegen hat ongerief en de be zwaren wedke daaruit voor talrijke fabrieken en trafieken kunnen voort- vloeien",en dat: „Onreine bestand delen of afwerpselen van het fias de havens en de grachten vertroebelen, waarmee het onmisbare zuivere wa ter voor de branderijen gevaar liep" Maai de aanhoudems wonnen en de gemeenteraad ging door de kmeen, wan1 wat gebeurde er in 1855 liep hst contract af met de aannemer, die de raapolie lantaarns in de stad ver zorgde Per lantaarn kreeg hij jaar lijks bijna veertig gulden. Opnieuw kwamen de progressieve bungeus met het gas-plan. De gemeenteraad zwichtte ten slotte voor de sterke aandrang en besloot dat het gaslicht in Schiedam zou gaan, schijnen. In een welland in het West-Fran kenland bouwdemen de gemeentelij ke Gasfabriek, waar in september van datzelfde Jaar de vuren voor het eerst opgestookt waden en vanwaar in de nacht van 1 oktober het gas voor het eerst naar de lantaarns ln de stad stroomde: „Schiedam had ga*". De lantaarnopsteker, die dag nn dag uit do raapolieiantaama verzorg de, kreeg een nieuwe taak, die heel wat eenvoudiger waa dan de vorige. De nieuwe gaslantaarn was veel minder veeleisend don de olielam pen. De lantaarnopsteker was voor de Révenberes aan een ingewikkeld voorschrift gebonden. „De aanstec" kere zijn gehouden de lampen voor- zigtelijk ie onitsteeken, de ladder zag- telijik tegen de paal zettende, de kleine deur der lantaarn alleen ope nende en de kaars behendiglijk aan het lemmet brengende, opdat het De schilderachtige piekjes in het oude Schiedam, waar de saneringsplan nen sadistisch naar grijnzen. met verzet wonde, hetwelk de lam pen kwalijk zou doen branden De nieuwe gaslantaarn (de „vieer- muiabrander", door de gelijkenis van de gasvlam met diA nachtbrakerije behoefde veel minder zorg: de gas- kiaan open draaien, de vlam op de staak erbij en kijklicht' Maar ook de gaslantaarn deelde in de snelle vooruitgang van de tech niek: totmrtoe was het de gasvlam zelf, die hot licht verspreidde. Een Oostenrijkse geleerde slaagde erin het Uchteffecit te vergroten, door m de vlam een gloeikehaam te plaat sen: een katoenen kousje, gedrenkt Ln, een oplossing van metaalzouten. Schiedamse mouterijen de das om gedaan Een vooi een moesten de eens zo roemruchte jenever-stoker yen hun deuren .sluiten. De Schiedamse drankibdustrie was over haar hoog tepunt heen en Jcwynde zienderogen weg. De metaalunduistrle kwam op zetten en daarvoor zou de „nieuwe" energie elektriciteit belangrijk zijn. In 1894 had Rotterdam al een eigen krachtcentrale gekregen. Bijna tien jaar latex werd met Rotterdam een contract gesloten, waarin werd over eengekomen, dat Schiedam elektri citeit van de Maasstad zou betrekken. Voor de gasverlichting betekende dit hat begin vaal het einde. In 1894 aam Schiedam voor de eerste keer proeven mei het nieuwe gloeikousje. De itwee lantaarns bij het Stadhuis werden ervan voorzien, maar het werd geen succes, de kous jes waren nog te zwak. Langzamer hand werden de rioeüichaampjes echter beter en vijf jaar na de eerste proefneming besloot de Gemeente raad tot vervanging van de Vleer muisbranders door gloeikousjes. Rond 1900 komen er langzamer hand wijzigingen in het patroon van de Schiedamse industrie. De grote spiritusfabriek te Delft heeft de had de strijd verloren. V«f Jaar later, in 1918, kw&m de eerste elektrische straatverlichting: Hoogstraat, Grote Markt en Dam werden als eerste aangesloten. Meer straten volgden en langzamerhand verdwenen gasverlichting en lan taarnopsteker uit het Schiedamse stadsbeeld. Even na de oorlog wer den de 1350 gaslantaarns voor korte tijd ln werkinr gesteld, maar daarna ging het snel bergafwaarts: de mo derne elektrische straatverlichting won overal terrein: de gaslantaarn (ADVERTENTIES) Herv. Gemeente: Grote Kerk 10 uur ds. J. W. Zimmerman, 5 u, ds. J. Hoviusl Dordrecht; Bethelkerk 10 uur drs. R H.' Wlssink, 7 uur geen dienst; Opstan- dingskenk 10 uur vicaris A. H Lentz, Loosduinen, 7 uur geen dienst; Vredes- kerk 10 uur ds. H. W, Hemmes, 7 uur geen dienst; Kethel Dorpskerk 10 uur ds. W. Vons, 7 uur ds. A. Ie Coq; De Rank 8.30 uur ds. W. Vons. Geref. Kerk: Oosterkerk 10.15 uur ds, W. A. Krijger, 5 uur geen dienst; Kethel „De Ank" 9 uur ds, WA Krijger, 5 uur ds. W. Ton, Alphen a. d. Ryn; Magnalla De Kerk 10 uur ds. W. Tom, 5 uur ds. Th. ten Napel, Naaldwijk; „De Goede Haven" 9 uur ds, Th. ten Napel, Naald wijk, 3 uur geen dienst; Julianakerk 10.15 uur ds. Th. ten Napel. 5 uur ds W. A. Krijger. Ned, ProL Bond» Westvest, 10.30 uur dr. J. L. Springer uit Lelden. Leger des Hells, Lange Haven 71, 10 uur Hetllgmgssamenkomst, 8 30 uur open luchts am en komst Koemarkt, 7.30 uur Verlosslngssamenkoimt. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven'97. dienst om 9 en 3.45 uur. Oud-Katholieke Gemeente. Dam 2B. 10 uur H. Mis. Jtehova's Getuigen, Volksgebouw, Tuin laan 50, 6 uur toespraak. 7 uur Wacht torenstudie. Vrije Geref. Gemeente. Tulnlaan 50, 10 en 4 uur dienst Baptisten Gemeente, Lange Haven 125 7 uur samenkomst Minion tot the Seamen, Anglicaanse dienst, kantine Wilton-Pijen oord iedere eerste, derde en vijfde zondag der maand 9 uur vjtl Rev. Chr. Reeves BA. Kerkgemeenschap tot verbreiding der Geref. leer. Lange Nieuw straat 67. 10 en fl uur ds. H. Hofman. Evang. Luth. Kerk, hoek Oranjestraat 10 Uur ds. A. Steinhart, Geref. Kerk (Vrijgemaakt), Westvest 30, 9.30 en 4.30 uur ds, H. van Tongeren te Maassluis. Gemeente voor Oorspronkelijk Chris tendom, gebouw Lange Haven 129, 4 uur "ler de heer N. v. d. Brugge uit (Geref.) Evangelisatie» ge- wranger d bouw Trene, Nieuwe Haven 165» 10 uur de heer A. de Reus uit Ouddorp, 8 uur Grote Kerk da, J. Hoviua, Dordrecht (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM» vrijdag. Wanneer de gemeenteraad ermee akkoord gaat wordt er bij de Adrianalaan in Schle- broek een rolsehaatsbaan aangelegd. De kosten worden geraamd 189.000. De baan zal wedstrijdafmetingen krijgen. B. en w alellen verder voor in het zelfde gebied openbaar groen met sin gels en vier padvinderterrelntjes aan te leggen. Dlt ter afronding van de re creatieve voorzieningen voor Schle- broek. Met de uitvoering is 1,103.700 gemoeid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. - Bij Konink lijk besluit van 7 juh 1966 no. 17 werd aan de heer B. Brussaard. wo nende aan de Burgemeester van Haareolaan 1169, de ere-enedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nasau toegekend De heer Brussaard vierde op 21 juli zijn veertig-jarig jubileum ais ambte naar W aile stilte De loco-burgemees ter, wethouder H Sabel reikte de toe gekende Onderscheiding ten kantore van de Gemeentelijke Dienst voor So ciale Zaken aan de jubilaris uit. SCHIEDAM, zaterdag, Voor spoedgevallen m het weekend zijn de volgenite artsen bereikbaar: Dr. J, v Buren, Buys Ballotstraat 72, telefoon 155050; Dr. A Q. Klomp, Stolberg straat 3, tol 269952 en cfcr. G. Pet, Tuut- laan 38, tel 266898 Geopend is apo theek Jansen, Swarnmerdarnsingel 41 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Stichting Recreatie in Den Haag heeft bU het college van b. en w. van VGravenzande geprotesteerd tegen de eventuele vestiging van de terrei nen van de Rotterdamse golfclub ln het Staelduinse Bos. De stichting heeft ook gedeputeerde staten van Zuid-Holland verzocht om deze vesti ging tegen te gaan. Zoals bekend moet binnen afzien bare tijd de Rotterdamse golfclub (plm, iao leden) aan de boszoom van het Kralingse Bos verdwijnen Het Rotterdamse college van b e heeft ter vervanging 45 ha. van het Staelduinse Bos ln 's-Gravenzande aangeboden, een bos dat gehuurd moet worden van de Erven Van Rij- ckevorsel De Stichting Recreatie stelt, dat door het verhuren van dit stuk bos ten behoeve van een zeer kleine groep bevoorrechten dit onttrokken worüt aan de beschikbare algemene recreatieruimte. Een kleine groep be voorrechten. die voor zijn recreatie naar mag worden verondersteld niet alleen op het Staelduinse Bos is aangewezen, ln tegenstelling tot de zeer vele gezinnen voor wie dit bos een oase zou kunnen betekenen te midden van een woonwoestijn van torenflats, beton en glas, omringd door rokende schoorstenen- ROTTERDAM, zaterdag. In over- eenstemming met de adviezen van de commissies voor Openbare Werken, i Financiën en gemeentelijke genees kundige- en reaondheidsdienst. geeft het college van burgemeester en wet houders de gemeenteraad in overwe ging een consultatiebureau voor kleu ters en zuigelingen te vestigen ln de onderverdieping van het in aanbouw zijnde bejaardencentrum aan de Hu- niadUk. Daar bij de samenstelling van de in vesteringsstaat 1966 met de bouw van het consuStatiebureaju, dat de wijken HonHjkerveld en Reyeroord verzorgt, geen rekening kon worden gehouden, heeft het college nagegaan of er th de medische sector welMchit enige werken voorkwamen, waarvan de uitgetrokken bedragen enigermate zouden kunnen worden verlaagd c.q, naar 1967 Ver- scherven zouden kunnen worden. Hiervoor kwamen ln aanmerking: de (toekomstige) medische centra ln Groot IJsselmonde en Ommoord en de uiSbrektórtg van het centraal gebouw van de Gx». en GD. Een bedrag van circa 83.060 zou op deze wijze vrij komen, vrijwel voldoende om de door de gemeente te dragen bouwkosten van het nieuwe bureau. 92 59B,-, te kunnen dekken. Het consultatiebureau is momenteel (voorlopig) gevestigd in een grote wo ning in de wijk Hordykerveld. Deze behuizing Is al geruime tijd onvol doende, zodat de bouw van een grote re en definitieve vestiging een bijna onvermijdelijke zaak is geworden. Bokclweg 8890, Schiedam Tel. 15 3655. (Van een onzer verslagfvera) ROTTERDAM, vrydag. De fa briek voor gewapende betonbalken aan de Ooltgeusplaatweg ln ZujdwUk zal half 1967 worden afgebroken. Dit zeggen b. en w m antwoord op vragen van het gemeenteraadslid, de heer S Groenendijk (CPN), waarin hij wees op geruch.en als zou do vestiging van deze betonfabnek een duurzaam karakter krijgen B en w zeggen, dat het produktie- programma van -de fabriek betrekking heeft op de huidige metrobouw, als mede op de bouw van het tramviaduot m het verlengde van de Schleweg (lijn naar Schiebroek). Bh een tijdige be slissing omtrent de doortrekking van de me,ro naar De Sllnge zou het pro- du kt leprogramm a nog kunnen worden uitgebreid met vervaardiging van be tonbalken voor dit deel van de metro. Het college is van meumg. dat het betreffende trrrom me; permanent door een bedrijf in beslag moet wor den genomen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrijdag Op de Kruiskade Is de afgelopen nacnt de 20- Jarige los werkman S. R. S. zonder vas te woon- of verblijfplaats aangehou den. De m°n reed in een auto, die hij kort tevoren had weggenomen van het parkeerterrein aan het Weena. Hij Ia in bewaring gesteld. ROTTERDAM, vrijdag. Gisteren werd aangifte gedaan van een inbraak in een filiaal van Breemnn's slagerijen aan de Plrinweg. Vermist werd een geldkistje met 1 300. Men kwam de zaak binnen door het uitnemen van een ruit Dat er uit olievaten meer ;s te ha len dan eentonig getrommel heeft het AntiHian Steelband Orchestra gister avond m het openluchttheater Dijk- zigt laten, horen De Arubaanse band, die onder auspiciën van Socledad An- tllliana Nederland haar Europese toernee m Rotterdam begon, bracht melodieuze, warme klanken voort die je de kilte deden vergeten. De A* nrbanen hadden een gevarieerci re pertoire*. behalve calypso's brachten zij ook nummers als „PeopJe" en „Exodus". Zij vielen bij het publiek waaronder veel Antüiianen goed in het gehoor. Zondag is de band te beluisteren In de speeltuin Kral'ingen aan de Honin- getdijk, tussen tien uur 's morgens en zes uur 's middags. (Vau een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. De drie Schiedammers die voor enige tijd door de politie, tijdens een inbraak ln «et» pand ln de wUk Nleuwland, op heter daad werden betrapt, blijken zich san niet minder dan nor negen andere In braken te hebben schuldig gemaakt Maandag 27 juni vond „de premiè re" plaats een bezoek aan hot Schie dams Compostbedrijt Buit* rutuL Dne dagen later klemmen zy vla een bo venlicht binnen bij modehuis .^larlè- ne" cn kapsalon „Lilian" aan de Broer5vest en namen 140,uit een kassa en ƒ60,uit diverse spaarbu>- jes mee. De transport-onderneming vd. Water aan de Havenstraat eo het zandstra albedrij 1 Ciroson aan de Stncklodewag in Rotterdam stonden daarna op het lijstee van de dne man nen» 1 juli: N.V. Houthandel van der Bist aan de Buitenhavenweg, waar de buit uiterst gering was, en café-restau- ranit „In de Gouwe Geut", alwaar 100, cn flessen drank werden ontvreemd. En passant nam men het bedrijf van de Gebr. Steur N V. aan de B H.G, „ook nog even. mee". Een loodgieters- zaak aan de Dr. ZamenhoCstraat was het doel voor inbraak nummer negen. De mannen staten 20, en een transis- tomadio. Een week later werden zij door de pobftie betrapt De 30-jarfige P. W., de 26-jarige R V. S, en de 36-jarige L. de R. werden verleden week voor de Officier van Juatctie geleid. Hot gestolen geld werd grotendeels gespendeerd aan sterke drank, VLAARDINGEN, zaterdag. Mor- genoohten om acht uur vertrekken het eerste elftal en de supportersvereni ging van de zaterd&gmkklagvoetbal ver erdglng „Vteaxdingen" vanaf de Visbank naar het Duitse plaatsje Han oi Under in Duitsland. De Vlaardingers zullen daar tegen het plaatselijke elf tal TSG-1860 ^>elen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. vrUdAg Verleden jaar werd Rotterdam door meer vreemdelingen bezocht dan In 2964. In vergeltykiug met voorgaande Jaren echter viel de stijging wat tegen. Daarentegen boekte Rotterdam de Sooteto stijging wat de drie grote ste in betreft en overig Nederland. DU staat te lezen ln het jaarverslag van de Vereniging Voor Vreemdelin genverkeer Rotterdam over 1965. Het aantal overnachtingen van bui tenlander» in Rotterdam steeg ln 1965 met drie procent. In 1964 werd een stijging van tien procent bereikt. Het aantal overnachtingen van Nederland steeg mat ruim zes procent, hetgeen 'forse verbetering Is, aangezien ln 1964 het binnenlands (meerdaags) bezoek met acht procent daalde. Verleden jaar bezorgden de Dult- lers Rotterdam ruim 93,000 overnach tingen in hotels en jpenrions tegen ruim 90.000 in 1964. Spanjaarden en Portugezen volgen op de tweede laats met ruim 75.000 overnachtingen ln 1964: ruim 78.000) maar hierbij moet vermeld worden, dat dit aantal is bereikt door de vele hier werkend» Spaanee arbeiders. Engeland en Schotland volgen goed met 74.000 overnachtingen (60.000). Evenals de VS en Noord-Amerik» met 70.000 67.000). 2,50 per uur. Goede soc. voorzieningen. Melden:dagelijks van B5 uur. aan boord m.s. „Rotterdam" Bulteuhavenweg t.o. Ver. Glasfabrieken, Schiedam zaterdag. ondirtnuvd: B vtn Beek. M Jr. en A, M. Btammti»al 21 jr P J ov«Q Bw*. 31 Jr. D. P. M, Neie- mau. Zo jrJ. Brwwr, 31 jr. eo H W K man, 30 yJ 21 Jr. ea H W. Xd- «eDnaort. 14 Jr. O. J Freak». 26 jr. «i M. de Vrijer. 33 G. Oijbete, I« jr. L- I M Btaic, 14 jr. J op 't Bc4t, 94 Jr. «n A. A Bab, 31 tr3 30 jr *n JU Koore- vaar. 30 Jr.. C- J- VMl Aer K*nlc. 37 te en A 3. Atewijnae 1« Js» P S W. Xtooeler- mao. 29 jr cu B A 1. ven Vonderen. 1* Jr a P dro Outer, 31 Jr. en J. M. Groeneweg, W Jr.. L. van Rtf. 29 Jt. «i t. M. dwi H«<og. IS tr K A. M ffliTWO» 22 Jr. M Voogt, 22 JrJ. WteterveM, W Jt. en RJ Poet. 13 tri P M. Wlegmam. W Jt- eo L J4. Vervloed 17 Jr M. a Wtegtmrm. Mta«C Bouw. 20 .HL H van der Windt. 23 Jr. en N» Voe. "tithnwd: G Bö»uw, 30 Jr. tm, P. Otter», IS J 3 C. PUnaefcer, 27 jr. eo A. Lauge- Vted, 10 te; S.Pote, te en L. Bit 22 jr i L J van Deventer, 23 Jk en A P. Xeenper, 21 Jr.! F M. Pd». 22 Jr mAE. Uetfvogei, 31 JrCMh ZwatteveJAJH te. w* P J de WK. 22 JrA. O vw Kanen, M Jr. en J. E M de Laky, »4 Jt-ï P- J- van der Loc. 23 Jr rn E. 3 BogefcrateK >4 Jr.: B. B. M. San- den, 30 te «o JA C. 3. ven Driei, 30 Jr- gehoreni 11. Penh* M. s. v. D.V. D. H TfcTsnare en P 3. van Etjk: 10, Burf B. tv. A van dar Wiedt «M M. Blok; M, Adri an* C. d.v. 3 Vaütenfcurg cn A. O. Bwrinogaj I, du. 3. y. Bowah mMC. Pt—--- orertedea: 9.. JU.. J._ Kmjtepft Ui 1«» J. V, Ote» HJ lf» A. J. V. LSMWWI, 71, wed. de Bok; 30.**. da Wit, 19. In de centrale afdeling voor meet- en regeltechniek van Unitever N.V. te Vfaardlngen is een vacature voor een De taak van de gezochte functionaris zal bestaan uit het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van moderne etektronische en Informatieverwerkende technieken voor de Unllever-bedrijven in binnen- en buitenland. Belang stelling voor de physlsche en proces-technische aspecten van het werk wordt voor het vervullen van de functie noodzakelijk geacht f UED tt.Sk.1W inlichtingen of eventuele sollicitaties te richten aan?, Unilever N.V,, afdeling Persgneelszaken. Poslbua 114, Viutrd/ngen. Personeel gevraagd De Schiedammer nwWen Hoowtrwt 78, SCHSEÏ DAM. TEL. 2d727C of 1MM0. B2 Onroerende goederen UNIEKE GELEGENHEID VOOR WONINGZOEKENDEN Te koop een pand met vri) utt- tlcht aan de VteaittmgerdÜk te Schiedam, waarvan direct Jaeg op te leveren een dubbele bo venwoning. Jaarhuur beneden hui» 607 So. Belangateüenihm moeten economisch aan Schie dam gebonden zijn. Genin*- frootte moet min. 8 personen zijn. In! tri. 210000. RlD Foto - Film ROLFLLMS VERGETEN? De automaat etaet voor u klaer. Alle eoorten films. Foto K. ve» Vu uren, Hoogetrwt 106, Hlfl PASFOTO'S klaar terwijl u. wacht. Foto v. Vuuren, Hoog. etr. 106. Schiedam, tel. 38720. Let op bet Juiste tereg. RIS Divenusn KAPSALON HELENE De .eaten voor betere pero». nenl. Stroomtoo» voor ieder haar «Mehik* f T40. Helen» ideal* natuurlij te permanent, 10.-. Gratia halen en brengen lux..» 1.— reductie op vertoon van R30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2