Schiedam' boekt fraaie overwinning op TIHC DHS GELIJK TEGEN 'TILBURG' De kerk 71 Elevatoren voor lossen van copra KANSEN OP PROMOTIE VOOR BEIDE CLUBS NOG AANWEZIG SCHIEDAMSE WIELRENNERS j REDEN NIET ERG STERK Wedvlucht van 'De Vrijheid' Dompteur maakt het goed Tour van Drie vanmorgen gestart wou* SCHIEDAM HRAD1STAN: SMAAKVOL, KUNDIG EN GEMOEDELIJK Jeugdfestijn '66 onderwerp voor opstelwedstrijd opruiming Ook in Maassluis mis op zaterdag Weer* drie auto's opengebroken Genadeslag DHS-,Tilburg" Ongeïnteresseerd Maassluis krijgt jeugdgemeenteraad AFSCHEID A. T. MAGIELSEN Cadeaus voor ambtenaar en scheidsrechter Geen krant ontvangen? ia* - I 'Ocean Sprinter' oponthoud door machinepech 'Zwarte Zee' in aktie met booreilanden ZOONTJE (4) VAN SCHOTSE VROUW RAAKTE ZOEK VOOR VERTREK VAN SCHIP Diefstal op dagboot opruiming Esperanto-agendo Maandag 25 juli 1966 - pag. 5 Zoals wy In onze «fitte van 21 JuK tl «toeven, is er in <le Oud-Ka tboheke jOTOgen van Schiedam nogal beroering orfrtaan over de mogelijke plaatsing bet fceriospebouw aan de Dam op de Ujst vao Bescheraade Monumenten. Aanleiding biertóe was een brief van bet Mrrris'erie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, waarin de Oüd-KathoUeke gemeente kennis ge geven wend van bet voornemen om bei kerkgebouw aan de Dam 28-30 op de Ujat van Beschermde Monumenten te jlMteen. Ia een artikel is het maandblad voor it Oud-Katholieke Paroohde, spuide Matoor C. P- van den Berg zijn rais- Mcgen omtrent <$t overheidsbesluit, tamers door deftnfttef plaatsing op de lijet van Monumentenzorg worden de jannen otn het kerkgebouw af te bre ken ea te herhouwen volkomen omver gegooid. Deze plannen rijn iomiddeis vastomlijnd en het is begrijpelijk, dat voor de gemeente deze brief als een donderslag uit heldere hemel ds ge komen. Men moet overigens niet schreeuwen voor men geslagen wordt, wan t het kerkgebouw Is nog niet op de Lijst geplaatst, waarbü echt-er wel moet worden aangetekend, dat de be scherming van het gebouw al Is Inge gaan op de datum van verzending van de ministeriële brief (22 juni 1966) en dat deze vaa kracht blijft 'tot vast staat, dat het monument niet wordt ingeschreven in het register van be schermde roonumenen. Tot die tijd mag men dus geen ingrijpende ver anderingen aan het gebouw aanbren gen. „Dit betekent", verklaarde pas toor C. P. van den Berg tegenover een redacteur van bet Botterdanvscb Nieuwsblad, Jdart we van nu af aan zelfs gee® spijkertje in de mo**r- mogen slaan". Kom, kom, mijnheer pastoor, De mogelijkheid, dat hét Kerkgebouw aaa de Dam niét op de lijst wordt ge pletst, is nog altjjd aanwezig. Overigens is gebleken, dat men bij het Ministerie in Den Haag niet hele maal op de hoogte is van de Sctoie- damse panden met een belangrijke historische waarde, want op de voor lopige Lijst van Beschermde Monu mentendtie in het Stadhuis ter inzage ligt, troffen wij de voormalige n.-K. pastorie aan de Hoogstraat aan. En d*n te bodenken, dat in dat pand al geruime tijd een modern kledingmaga zijn gevestigd Is..,.. (Van een medewerker) SCHIEDAM, maandag. De Schiedamse wielrenners hebben in het afgelopen weekeinde weer i aan een aantal nationale weg- I wedstrijden deelgenomen. Deze keer was er voor de Schiedam- mers echter weinig succes weg- i gelegd. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag Dit qua weersomstandigheden zo onver-1 wacht gunstige honkbalweekeinde is voor de Schiedamse honkbal- teams ook gunstig verlopen. „Schiedam" verraste met een fraaie 36 overwinning op concurrent HHC en DHS dwong Tilburg na twaalf inning? een gelijkspel af; 11. Voor beide teams blijft de promotie kans aanwezig, al is die voor „Schiedam" al zeer theoretisch. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, truun \ndag Stnoak- #oi, kundig en gemoedelijk. Zo kan ht Tsjechische dansensemble „Hra- dirtan", dat zaterdagavond voor een zeer goed bezet openluchttheater Dgkzicht optrad, gekarakteriseerd worden. De ueertip leden uan hef gezelschap toonden, dat hun land een uitgebreide iolklore bezit. Een grote verscheiden heid aan dansen, klederdrachten en volksliedjes (zowel gezongen als ge speeld) waren hier het Bewijs van. De dansen waren meer vriendelijk dan spectaculair. Maar ze werden uit gevoerd met een aanstekelijk enthou- hetgeen dan ook door het pu bliek bijzonder op prijs werd gesteld. tveiuo een virtuoos uitgevoerde cgmbaalsolo door een der orkest leden. De aankondigingen tijdens het programma, in slecht Frans en krom Nederlandshad men beter achter wege kunnen latenMaar al met al .Jïriidistan" voor pretentie- lo^e ontpanning in een openlucht- rüSL VOor dergelijke voorstel- ungen toch wel bijzonder geschikt is, SCHIEDAM, maan da*. De Schk- fcöea, welke ln de afletopen 2* het Jeugdfestijn ln de sporthal •j"*®*». kunnen meedoen aan een JJjWwwWrijd met bet jeujrdfestUn «aderwerp. Men kan een opstel over het geheel of over een lm- j£«e stand. In het opstel moeten ds *®«ren vertellen hoeveel dagen se In ^^gjwthal hebben doorgebracht. Ds "Jgfcatoren zonden het bijzonder op Y* «tellen ah de deelnemers met ^woorden zonden vertellen of het J™weityn voor hen lenk was ge- wat se er van vonden enln We stand* se het liefst besta inAlir"? ae organrsswrep met H-fSSSSSS? fcxtfwvesbewih voor dat van 8 t/m 14 HES* wwdt gehouden. De kinderen Jgg* «grteBfn per brief ver- leeMfcL naam en adres. n ukerüjk 29 (ADVERTENTIE) 'Lm 1 juh tot 4 .lUpustus Zij, die al eens eerder stoffen kochten tijdens een Opruiming weten wat dit betekent... Dan wordt er niet naar de waar de gekeken, neen, dan worden er prijzen gemaakt, ongekend laag voor deze pracht kwali teiten. Morgen koopt U voor zulke ab normale prijzen dubbelbrede stoffen» rn grote restant aan bie ding kreukherstellendeflbralon, tweeds, linnen en fantasiestof- fen die U door kunt dragen, voor een ongekend lage prijs. dubbelt» r"0*10 »IO«*n 130 en 140 w breed Ouböoieroed oot>BolbPee«« 8^ I \AGf£$A'. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dubbel- brede dimesstoffen. 130 en 140 cm breed, door elkaar voor 44n Prijl per meter GUn taf. of achr/ft. eest MAASSLUIS, maandag. Met in gang van saterdag 5 augustus aal evenals in verschillende andere kerken ook in de r.-k, Petras en Psultu pa rochie ln Maassluis de mogelijkheid tot zondagviering op zaterdagavond mogelijk worden. De mededeling werd de parochianen zondagochtend gedaan vanaf de preek stoel. Vorige maand was Vlaardlngen de eerste parochie in Nederland waar het mogelijk werd de zondagsplicht op zaterdagavond te vervullen. Dit voor namelijk door de vele contenuewer- kers, die er ln dit gebied zijn. Mgr, Martinua Jansen, biaachop van Rotterdam, heeft hierna besloten alle parochies ln dit gebied de gelegenheid te geven toestemming hiervoor aan te vragen. Door het Invoeren van de za- te raag (zondag) mis In deze parochie zal er zondagsmorgens een mis minder zijn. HOEK VAN HOLLAND, maandag. Brutale dieven hebben op het par keerterrein aan de Helm weg, dicht b|) bet strand fat Hoek van Holland, weer drie auto's open gebroken. Het aantal Inbraken ln geparkeerde auto's Is dit seizoen opvallend groot. Drie vlak by elkaar staande wagens werden open gebroken. Uit de ene werd een vlerpersoooa linnen tent ge stolen. Omdat de bestuurder van een der wagens zich nog niet «meld heeft, U bet nlèt bekend wat uit de tweede wegen werd gestolen. Van - de derde Waken werd het DGrtierreampjé1 inge slagen. De dieven zaen kans om deze wa gen te starten en ermee weg te rijden. Na er ongeveer 100 kilometer mee te „Schiedam" heeft het stoute stukje uitgehaald het sterke HHC op eigen terrein te verslaan. Weliswaar speel den de Haarlemmers met enige Inval lers, maar dat neemt niet weg dat de Schiedam mere de zege dubbel en dwars verdienden. De start van „Schiedam" waa anders niet overtui gend. Een paar fouttjes en een doorgescho ten bal stekten v. Rijsen in staat voor 10 te zorgen. Dat was reeds dn de eerste innings en omdat Harrie v, d. Vaart op de werpheuvel niet in z'n al lerbeste vorm bleek te steken zog het er voor „Schiedam" niet al te best uit. Echter, ln de derde Innkugs reeds keerden de kansen. Junior Wim Falen- tijn opende mot een gave tweohonkslag en kreeg op de honken gezelschap van Cock Reynierse. Speiercoach Bon Tromp gaf zijn pupillen het goede voorbeeld door met een formidabele klap, goed voor drie honken, de twee honklopers binnen te slaan: 12, De eerste die Tromp's les ter harte nam was v, d. Vaart. Zijn tweehonkslag bracht Tromp over de thuisplaat. Zelf scoorde Harrie op een doorgeschoten bal: 1—4. hebben gereden werd de wagen op de zelfde plaat* teruggeaet. De politie •ebt bet niet uitgefloten dat deze laat ste auto if gebruikt om de gtatolep tent wee te brengen. ,v Was deze „hit' "wellicht nog niet do delijk, die in de volgende Innings was dat neker wet Weer ontfutselde Rey nierse werper Hoffkamp vier wijd, hU bereikte het derde honk door een op- of feringss too tolas van Tromp en even later door velderskeus de thuisplaat.! Van der Vaart verhoogde de score tot 1—3. j Dit was tovert voor HHC. De ploeg geloofde niet meer in zichzelf. Een in zinking van Harrie v. d. Vaart leverde hen nog wel twea punten, op (Ver meer en Groenewoud kragen ze op hun conto), maar tot meer waren ze niet ln staat. Werpecsresuïtaten: v. d. Vaart (Schiedam): 13-6-4: Hottkamip (HHC) 10-3-10. De tweede plaats biedt ln de tweede klasse van de honkbaloompetitle voor uitzichten op promotie naar de eerste klasse. DHS en Tilburg hebben beide nog een kans op die zo belangrijke po sitie, maar daarvan schenen beide teams zondagmiddag ln Kethel maar slecht doordrongen. Zij schotelden de toeschouwers ten minste een gezapig partijtje honkbal voor, dat zelfs na twaalf Innings niet meer dan twee punten oplevefrde. voor elk één: 11. DHS begon al zeer ongeïnteresseerd. In de tweede innings reed» stapelde het binnenveld fout op fout en het was v, d. Leek diie hiervan dankbaar profi teerde: 01. De enige keer, dat de Schiedammers in de nu volgende zes innings gevaarlijk werden, was toen, na een stootslag van K. van Vliet, Os-j tiano op de thuisplaat werd uitgetikt. Nadat Tilburg in de sevende Inning» twee punten tag geannuleerd (de ilag- nmn had een onregelmatige beweglnr gemaakt) kwam een eindelijk wat ac tiever DHS in de volgende fawlngs naast de gasten. Marie Oommei ont futselde aan Ben de Brouwer, werper van de nationale seleotieploegt vier wijd, bereikte op een opofferingsstoot- slag van Tromp het tweede honk en scoorde op een formidabele tweehonk- slag van Ostiano: 11. De negende innings bleef zonder punten, zodat de wedstrijd verlengd moest worden. Zonder ook maar een ogenblik van spanning verliepen ook deze Innings. Eindstand derhalve 1—1, Werpersresultaten: Den Brouwer (Tilburg): 7-2-8j L. v. d. Hamer (DHS): 5-0-4. RtAASSUJIS. mundai. S,.Uf mevrouw Hamakers-d'Achard Van Enschut haar berverkleslng voor de gemeenteraad In Maassluis niet h*eft geaccepteerd om de heer M. B. Dutme- laar voorrang te geven, gaat *ti' sleh Inzetten voor de politieke scholing van de Jeugd. Zh heelt zioh namelijk nu als doel gesteld te komen tot de op richting van een Jeugdgemeenteraad In Maassluis, welke pogingen reed» nu verwezenlijkt schijnen te worden. Na een oproep aan de Vundhlllende jeugdgroeperingea heeft zij duidelijk positieve reactief gekregen en naar zij ons vertelde hoopt zU eind augustus de zaak rond te hebben. Met enkele leden van de Vlaardktg- se jeugdgameenftcraad zftl zij dan trachten robd de tafel te koman, om daarna te bepalttt boe Maaaakria aal gaan draaien. De offioUUa atari hééft zij zich begin oktober gedacht Do meente poKtteke groeperingen hebben alooaHlef gereageerd. Met de ARP «o KVP J* nog geen ooutaot ge- weert. Ben belangrijk aspect mi haar «toe ven is vooral evenwicht te verfcrtigen turnen mannelijke en vrouwelijke deel nemer*. In de Ronde van Oudclande (Zee land) kwam Piet WI'lTems tot een 21e plaats. Door een breuk in de ketting ward Hettk Hoek niet 'geklasseerd. De Ron de van Cl Inge ook ïn Zee land) leverde weer geen klassering voor Henk Hoeks-na op; Piet "W.11 ems bezeite hier de 17e plaats. Een goede start van Jan Bergkotte in een wedstrijd te Oosivoorne bleek niet voldoende om de jonge Schiedam mer in da prijzen te laten vallen. Hij eindigde op de 17e plaa s. Zijn club-1 ■makker Arie Teeuw eindigde o© de 23e plaats. Gezien het sterke rervners- veld mag deze klassering niet onver dienstelijk genoemd worden. De in conditie nogal wat te kort schietende Hans Rietkerken bracht het in de Ronde van Heeswijk me. verder dan een 11e plaa is bij de attepiranlen. Pim v. Werf kwam op de 19e en. Bob Bals op de 20e plaars. De enige priisrijder in het weekein de was Boy Kanselaar; in de Ronde van Nootdorp behaalde hij de 15e plaats. Veel beter deden de Schiedammers het in de clubontmoetliu; tossen r.O. Schiedam, r.c. Rotterdam. De Rotter damse Leeuw, De Coureur, Excelsior, Fe(jenoord en het Haagse De Spar taan. B(j de amateurs kwam And ré van Dun op de 6e plaats, na clubgenoot P. de RaaU, die op de vijfde plaats eindigde. BIJ de nieuwelingen deden de Schiedammers het zeer goed. De eerste plaats was hier voor Jan Berg- kott«, de derde voor Arie Teeuw, ter wijl Piet Willem» eeu fraaie zevende plaats behaalde. BU de A-adsplranten: 3. Ruud Pols, 4. Jan Breur. By de B-adspiranten eindigde Ben nie Rietkerken op de vyide plaats. (Van een medewerker) SCHIEDAM, maandag. De Schiedamse postduivenvereniging „De Vrijheid" heeft een wedvlucht gehouden met 700 jonge duiven, broed 1960, over een afstand van 179 kilo meter. De prijswinnaars: J. Schrumpf (1, 2. 9). J. Doejaaren (3, 28), J. Mackaij (4), W. de Winter (5. 12, 17, 19. 38. 42). H. Overheul (6. 25, 27). W. v. d. Windt (7. 8), P, Pols (10), A. de Rauw (11. 32. 40). H, Hagen (13, 31), J, Blom (14), C. Lema (15, 24, 49), A. Houtsma (18), P. Grootveld .(18). W. Poort (20), D. Ram (22, 40), Duijmel en Co. (21. 23. 33, 35, 37), J. Doejaaren (26, 29), J. Westerholt (30), A. van Limburg <36), M. v. d. Steen (39), J, Bakker (41), M. Put ters (43), M, de Ruijter (44) A. v, d. Berg (45). F, Wilsebroek (4?). De duiven werden om 7.30 uur ge lost. Eerste duif: 9,25 uur. (Van een onzer verslaggeefsters) YLAARDINGEN, saterdag. In aanwezigheid van een groot aantal vooraanstaande figuren uit het ge meente- en sportleven heeft de heer A. T, Magielscn gistermiddag in het stadhuis afscheid genome® al» ambte naar van de burgerlijke stand in VIaardingen. De heer Magielsen heeft ln de tijd dat hU deze functie kn Vlaar- dtaigen heeft bekleed als taak gehad, trouwlustige paartjes in de echt te verbinden. In de sportwereld was hij een be kende figuur die van 1920 tot 1946 scheidsrechter ia geweest. Op het ogembhk is ds heer Magielsen secre taris van de Sub sch eldsrech terse om- missie Rotterdam van de KNVB. Hij zal zijn werk ln gemeentekringen niet helemaal laiten rusten want hij ia ■nu benoemd tot ambtenaar van da burgerlijke stand in Schiedam. Tijdens' de bijeenkomst van gistermiddag was burgemeester rrur. J, Heusdens de eer ste dde het woord voerde. Hij schonk de heer Magieteen, die op de „gemeen telijke 'transferlijst is gezet" een en veloppe en een hoogteïon. Voor me vrouw Magielsen waren er bloemen. Verder kreeg de scheidende ambtenaar nog veel goede woorden te horen van de chef afdeling 1 van die seeretarie. da heer T. P. van der Laan Bouma, de heer J. van der Maljde, voorzitter vani ds Sub scheidsrechtensccnrMnIssie Roi-j terdam van, de KNVB en de heer L. G. Boraboom, Zij allen lieten het niet bij woorden maar overhandigden da heer Magielsen fraaie geschenken. Aan hot einde van de huldiging kwam als klap ■op de vuurpijl de heer T, van der Kuyl vlce-voorzitter van de KNVB afdeling Rotterdam met een cadeaubon en wat het bela ngrijkiste was, heit Bondisonder- scheidingstaken van de KNVB afdeling Rotterdam. Burgemeester Heusder>s over handigt de beer Magielsen een cadeau. Het Rotterdamsch Parool-abonnee» kunnen on» dtt teletontreh meiden van maandag t.m. zaterdag van 17,50—20.00 uur Telctoon 13M30 Abonnees bulten R'dam-Schledam kunnen zich wenden tot onze plaat selijke agenten. Ah» 2». i"r .'(r,xtk tt WO ■P^Cral (Van orue scheepvsutrtredactie) ROTTERDAM, maandag. De Ne derlandse „fruitjager" Ocean Sprinter ligt sinds vorige week woensdag in Malta voor herstel van machinescha- de. De schade 1» niet van die aard, dat het schip ln een droofdok behoefde te worden opgenomen. Het herstel wordt drijvende ver richt, terwijl per vliegtuig uit Neder land reserveonderdelen zijn aange voerd. Het herstelwerk vorderde n&ar wena en de kapitein dacht zondag de reU te kunnen voortzetten. Vanmor gen was bij de rederij nog geen defi nitief vertrekbericht binnen gekomen. De „Ocean Sprinter" vaart ln bal last van Venetië naar Rotterdam. In Rotterdam zal het schip bij de werf Boele in droogdok gaan voor een speciale survey. ROTTERDAM, maandag. Ruim drie weken na aflevering van de Tronsworld Rlg 58 van Schiedam te Cablnda. (Angola) heeft de -»eeeleep- boot Zwarte Zee (0000 LPJK.) Van L. Smit en Co1» internationale sleepdienst weer een olieboorinstallatie op haar bestemming gebracht. Het vlaggeschip van Smït arriveerde op 23 juli meit de Ocean Master II te Port Harcount. Een succesvol besluit van een nets, waarin ook de sleepboten Clyde en Thames een zeer groot aan deel hebben gehad. Deze twee sleep boten waren op 25 mei jJ. met de Ocean Master II van New Orleans vertrokken voor de 6500 mijl lange reis naai* Nigerië. Ter hoogte van Freetown nam de Zwarte Zee het boorrilawd over van de Clyde en Thames, waardoor deze sleepboten vrij kwamen voor ander werk. De Clyde is Inmiddels met de rots- breker Hercules vertrokken wan Tem a naar Br .-St, de Thames heeft hot boor eiland Swampmaster overgenomen van de sleepboot Oostzee, <üe met haar ettee-p van Orange kwam. Momenfteel heeft L. Smit «ai Go's Internationale sleepdienst nog meer eteepredzen met materieel woor de olie- inriustriie ln uitvoering. De sleepbcrt«n Bet en Hudson zijn mét olieboorinotiaUstie Aramee Rig II onderweg van New Orleans naar Ras T&nura. Helt transport ver wacht op zijn 10.000 mijl lange reis naar de Perzische Golf omstreeks 28 juh a-s. Gibraltar ite passéren. De sleepboot Oceaan 1» op 21 Juh met de zwaar beladen bak Sea Island I van Sc a ram an ga (Griekenland) naar Bah rain (Perzische Golf) vertmokken. (Van e*m onxer verslaggever») ROTTERDAM, maandag De Rot- terdamee politie heeft «ondagmlddag In een snelle actie een loekgeraakt kind opgespoord en aan boord gebracht van e»n Australisch paeesglerseohlp dat op pont van vertrek stond. Tijdens een wandeling op de Lijn baan merkte de Schatao mevrouw Fraser gistermiddag dat haar vierja rig zoontje Ian zoek was. Indien het kind niet «iel werd gevonden zou zij niet tijdig bij de afvaart van het Aue- tr attache «chip Chusan kunnen zjjn, dat haar naar Schotland terug zou brengen. Vla de portier van een restaurant werd de politie Ingeschakeld. Twee surveillance-wag en» zochten de omge ving aL Binnen een half uur waa fan (evonden. Moeder en toon worden daarop met -j aan boord van het dat kort daarop de (Van onze soheepvaartredactie) ROTTERDAM, maandag. De Werf Verschure en Co te Amsterdam Is momenteel bezig met de bouw van twee zeer grote elevatoren voor reke ning van de Graan Elevator Maat schappij te Rotterdam. Volgende maand gaan de twee pontons, waarop de elevatoren komen te staan, te wa ter, Deze pontons zün wat afmetingen betreft grotere dan gebruikelijk voor elevatoren. Het bijzondere van deze moderne losmachlnes is, dat zij speciaal bestemd zijn voor het lossen van copra en deri vaten daarvan. Copra heeft de ongun stige eigen «Aap in het ruim van een schip te gaan „plakken", en daarom ziln de zuigbuizen van de elevatoren voorzien van een soort snijkoppen, die de lading loswoelen. Men zou kunnen zeggen dat de techniek hiervan te af gekeken van de grote snijk op zuigers, die de harde grond losmaken. De werf Verechure ts als vennoot van de IHC- Holland specialiste in het maken van snykoppenl De Graan Elevator Maatschappij Is er steeds op uit door technische voor zieningen de snelheid van het lossen van graanschepen te vergroten. Het „plakken" van de lading is een be langrijk vertragend element bij het lossen, maar met de nieuwe speciale elevatoren, dte in het begin van het komend jaar beschikbaar zullen kamen hoopt men ln de Maashaven of Waal haven een copraschtp minstens twee maal zo snel te kunnen lossen. Bruno Tognl, cflf«ol»ur van Circus Hsnos, dis vrijdagavond tn do pist» door zlfn tosuwln werd aangevallen en daerWJ meer dtn honderd boten opHep, moer not! good. HetSttinög niet behsnd, wénneer .da dompteur het Bjkiig*. ilekenbuis iel kunnen verlaten, maar ha circus rekent op eon dag of twee drie. OÖSTVOORNE, maandag. Tien minuten -te laat te vanmorgen de Tour van Drte gestart. Da oorzaak was de regen van de afgelopen nacht da motor van de auto van Miss Tour Tony van der Ent was vol water en wilde niet starten. Na tien minuten kwam er een nieuw» wagen voor Miss Tour. Toe® loste wethouder Langerak het alartschot om tien minuten over negen. In de sprint, die hierna volgde, reed Rob Haak zich ln de gele trui door een tijdrit van 12.2 seconden op zijn naam te brengen, die hem een kus van Miss Tour opleverde. HOEK VAN HOLLAND, maandag. TerwUl drte meisje» op de dagboot „Koningin Emma" gistermiddag ln volte ice genoten van het fraaie uit richt werd van een van hen een hand tasje gestolen met een bedrag van 35,-. De metejei sagen even later een an dere passagier die het tasje geopend bij zich had. Het was een S 1-jarige Deense dame, die verklaarde dat het tasje hnar door een onbekende jonge man in de handen was gedrukt. De Deense is voor een nader onder zoek overgebracht naar de vreemde lingendienst In Rotterdam, nadat de Hoekse politie rapport had opgemaakt. (ADVERTENTIE) /jn 14 ju li tot 4 augustus Nog rooit wu de mag naar <f« betera foundations zo groot als nu, mar nog nooit ook waren de prijzen zo gepeperd ...wat U met eigen ogen in talzaak km Iedere speelaalz kunt zlenl Daarom fa. dit ten bijzondere aanbieding Lycra corselets, beha en corset aan één «uk... mee voorgevormde cups uit de series van ?0 tot 30 gulden - die Uw figuur tot In de perfectie corrigeert. Horgen kiest U ze uit. Lycra coniIets mat extra steun op de heuppartij... nu voor nog g£4n dertien gulden. een politiewagen aan boord van het echip gebracht, dat Merwefaaven veriieL SCHIEDAM, Merkredon la 27an de julio klubvespero. Peroikaskodo ce kdc H. Letech sr., Lekstraat 100 b. Vi ertoe bonvwaj. Horgen begint de verkoop van deze soepele Lycra corselets» een genot om te dragen, de cups en het voorpand met kant overtrokken, Jn A en C cups, Japonmatfn 30 tfm48

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2