HARTJE STAD IS NOG TANG NIET KLAAR Bij aanwenden geweld redelijkheid voorop Chesterfield ROTTERDAMS I) ROTTERDAM RIJNMOND POLITIE ONTVANGT NIEUWE INSTRUCTIES: ODZ niet terug naar hoofdklasse Een jaar en drie maanden geëist VOGELS OP DE WEG: TOCH DOORRIJDEN! Voor elke belegger Dutch Internationals Fund Record aantal schepen in aanbouw Zo vlogen de duiven pag 4 Woensdag 2? juk 1966 (V*n onze sportredactie) WATERPOLO BOTTERDAM wocDfda« ODZ 1» er nM-t in geslaagd zijn pUaU Ia de hoofdktzMe te heroveren, de be lam rijke weditryd tegen Neptnmi* Amen foort g Ine met 32 verloren waar door deze ploeg kampioen werd en met A/PC moet uitmaken wie naar de IioofdkLtj.se promoveert. NU NAUWKEURIGER EN MEER GEDETAILLEERDE RICHTLIJNEN (Van een onzer v< rwlagpevcrs) ROTTER DAM, woensdag De nnim» iiisLruetu o\«r het aanwenden van geweld en het gebruik van wapens, die onlangs aan de Rotterdamse politieambtenaren werd uitge reikt, verschilt in veel opzichten met <1< oude instructie, die uit 1959 dateert In het algemeen is in de nieuwe instructie' nauwkeuriger en meer gedetailleerd aangegeven wanneer het gehrmk van geweld gerechtvaardigd is, waarbij m een nieuw artikel uitdrukkelijk staat vermeld, dat 'het geweld de perken van redelijkheid en gematighcid niet te buiten mag gaan' it k Als een naai van. dt wapens ge bruik gemaakt v ordl dlen-t dit zo kort r o^eLjfc t«. duren en rr«*n dimt de wa ptna niet in het wilde weg te blijven jreb-uEken Ten klokte zullen vertegen-1 woordigrri van dt pers die als zo dvn g kenbaar rijn door heJ z chlboar drogen van een door de hoofdcommis vin poll it vef»trekt embleem, met de nodige deld moeten worden Dc Amersfoortse dames begonnen mit een geweldig offensief waardoor ODZ spoedig tegen een achterstand van 3O aankeek. ODZ wist nog voor persoon wordt do ru-»t door Gonnie Seljner tegen te fcoron en na dc hervatting door Ellyj yé» Kle n tot 3l op te halen maar de gelijkmaker bleef onbereikbaar r e iwe n# i-ucOe* op toe eventueel gtbruik van wa j tie jll L,/> fï«*nnn w.cilï' SVH heeft ih de eerste klas»e A be slag gelegd op de derde plaats achter He t Gooi en D JIC Z V Rotterdam werd ongeslagen kamp oen ln del tweede klasse en moet nu met de drie; andere kampioenen in een halve com-! vin pon it vcrnreni auux ix; ..«miJiucnea m een nnjv<- torn de nodige voorkomendheid behsn-1 petitie uitmaken welke twee ploegen naar de eerste klas promoveren HARTJE STAD op zeven kolom Een dominerend Hilton een efficiente post een haveloos Hofplein een stanke Shell en een nuttige nood Aihoy of Helihal Ook een city waar de faatsts hand nog lang n et aan gelegd rs Wanneer zal de periode aanbreken dat burgemeesters wet houders d recteuren en hun jongste k nderen de laatste palen slaan de laatste sten»n leggen en wanneer ook is het ogenblik daar dat de laatste auto da toegang tot de b nnenstad wordt ontzegd' Seven Seas, uit New |Jeugd vanFeijenoord I York vertrokken speelt in Oostvoome j (I an onze sportredactie) OOSTVOORVE woensdag Een] versterkte OVV combinatie speelt zon- j dagavond om half zeven op het ter rein aan de Zwartelaan In Oostvoorne tegen bet jeUgdelftal van Fefienoord dat kampioen van Nederland is gewor den De culturele dienst van het recrea tiecentrum Kruimager Gors organi seer de wedstrijd ten bate van he Anjerfonds De opstelling van OW js De Snoe (T»FC) Ke-sten (OW) Kruik (OW) S roave (OW) Mos ercUlk (WRW en De Jong (OW Van Neck (Nieuwen hoorn Stroeve (OW) Den Doelder (Meuwenihoorn.) Van Doorn Rocken- je en Sjouk.es (OW) met 900 jongelui (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM woensdag Het Seven Seas Is gisteren u t New ver rokken met bestemm ng Rot teraam Aan boord bevinden zch on geveer 900 jongens en meisjes u t Europa die een jaar in Amerika heb ben doorgebracht in het kader van dc n twissellngaprogramma s van de American Field Service onder de 900 opvarenden bevinden zich ongeveer zest g Nederlanders Op 6 augustus! «ordt de Seven Seas in Rotterdam verwacht Twee dagen later vertrekt «en nieuwe groep naar Amerika (ADVERTENTIE) ROTTERDAM woenadoC Tallo *e televlfkiorstelkn en bandrecorder* nam de 27 jarige flM«nwM*cr H 3% rore naar huls .op zicht of in buur koop 11(1 betaalde echter nooit. De to-i tale aarde bedraagt ruim 12 000 De Officier van Justitie mr W D Aireter rUte gistermiddag een govangenhwtraf van <sén Jaar en drie maanden met nf trek Vi -dachte zat In funant«We moeilijk- neden omdat hy in zijn beroop v. m ters. ijwel nl -s kun doen DIJatand xar Socio it Zaken kreeg hU m«-t Om aan taki voor zfjn gezin U. komen i er- kocht hU de toestellen die hij heel Kuni lek olijk los kreeg voor minder i Kt ld door J Verdachte die ntet kan lex n en -«hrijven las dus nooit enig kmitrnkt Maar de Officier vond dat geen retltn i om dergellike dingen te doen ,HU U' er uitgeslapen, «la het mop aankomt f brikaaton cwn de tuin to leiden De ro-gt loomheid un i erdachtc ls «ch er vc irodig aan dc nonchalance \caar- i ee «onnibp. /aket hun go*, leren w 1 en rt\ en O k dc raa ten in n \V Dt ran e run» sprak zun verbazing tut over het fo t dat verdachte alle goederen zon-| heden dient de lei b l Inj, iieckceg Hb achtte d c*dualtering niet beweren dc ©plich t m. wel Een gemis vond de raadsman een p tcli ntrisch rappori De iccht-l banc t «ts het vcvock om dit alsnog i t te d K.n b n,m af D tdssman vroeg een get mbi- i Ie t af z dat t rdachtc d met jn l rekl Igt on tv. kkclln» n et op £gvn beitctt kan «taan begeleiding krijgt un de reclassering Uitspraak maandag 8 augustus Ghanese ex-minister vri| en weer gearresteerd DON DEN woensdag (AP Reu ter) D voorn Bilge minister van han dei van Ghana Kwcsi Armah wiens umlevMmg door <le nieuwe Ghaneae ro„e ng s gevraagd is gisteren op bevel van het Hogerhuis vrijgelaten Ito Hooggerechtshof had oen ver-1 zoek daartoe vorige maand «fgewo zon i Km si Arrnah v. erd echiA-r Oamld l lijk opnlctrw ge «rrc-tccrd op bc- ch thgi k van ve-dulstoring tan f "ÏOOCIOO k Plecgd toen hj ded uH- m*ii<cte van dc rcge-ing van Kvvamc Nkvcmoh I Deze zinsnede en do Uitwerking van deze instructie komen niet in dc uit 1959 doterende voorschnf ten voor Volgons de nieuwe ge drsgsregels dient de ambtenaar' van politie bij hot gebruiken van gewold erop bedacht te zijn het risico voor derden zoveel mogelijk te beperken Ten aanzien van vrouwen, kinderen en invaliden zal hij een andere maatstaf moe ten aanleggen, tenzij zoals dc instructie luidt 'hun feitelijk optreden dit niet verantwoord doet zijn' Dc nieuwe instructie somt tevens het aantal gevallen op waarbU van de vmiruapen* rebnilk mee Worden ge maakt. Het *Ud tamelUk nauwkeurige o m.se hr tl vingen. Zo Is onder meer ge brulk van bet vuurwapen geoorloofd bti liet verspreiden ea In bedwang hou den van menigten, die een ernstige bedreiging voor de openbare orde vor men en b(J bet aanhouden van een per soon die wordt verdacht van of Is v eroortlceld wegens bet plegen van een ernstig misdrijf Dit *Un maar enkele summiere voorbeelden IA Alt artikel stasj ook vermeld dat het optreden van de ambtenaar erop gericht moot rijn zwaar lichamelijk lel sol of erger te voorkomen Hij dien er onder meer rekening mee te hou den dat de risico s aan het schieten op een afstand van meer dan vijftien me ter groot zijn. Er mag door de ambtenaar nie van het vuurwapen gebruik worden ge maakt als de tdêruttet. van de aan e houden persoon aan de ambtenaar be kend li en rodolUkerwlja mag worden aangenomen, dat uitstel van aanhou houding «ven bezwaar voor dc rechts orde met zich mee brengt Voortaan steelct u. heel gewoon een wereldberoemde sigaret op th.e famous taste of New York ADVERTENTIE ng otcc Gfcenoso varzoek tot ult-i levermg to het aandeel DIF - een be Ictging in de vijf Nederlandse inter nat lOOaJc onderoenssn gen - interessant Vraag tn lichtingen bu uw bankier or commissionair over hot Kwartaalbericht op aanvraag Postbus 853, Amsterdam V Gisteren zag u in deze krant een foto van een. zestal zwanen, dto zich doodgemoedereerd op de Statcn- wef hadden „genesteld" U zag ook de auto die in een wfide boog om de vogels heen reed Zo op de foto te zien was het geen al te gcvuarlukc situatie Als er zes zwanen op dc weg zitten zte je dat als automobilist gauw ge noeg Dus remmen en er rustig omheen ruden Ntoar hik ook. ncxi anders, uit- p kk U j nu e*n «aelbrid \*n t nk» r 0 k.i ot e n blUtnnfcCj: PlOt- rt ci d of ce*ï poes Op dt uk ter te reactie remmen De a s t ach er u rijdt m»rkt d t 1 t F bdtsinB het gev jlg. Ni a l w 11 ch. tejscrwcerp i dat u se e kelc sihuki hecOt aan dex« b si g U re vdc plotseling Jawel maar d a a-nobllta acha^r u had tij— dift t t a x airt moe en kxvne-i Er stmt toch geschreven dat men tot dU- b an-l noct komen binnen de M<uaxid d t m t kan o\e-zien Alle mil v. anr Maar er gaat Iets veranderen. NieE dat die bepaling over het tot stll- itanitlcomra binnen de afstand die men kon ovfnifa komt te vervallen. Al licht niet. In het nieuwe verkeersregle ment dat op 1 Januari van kracht wordt staat echter Iets roer belang rijk* o* er bet plotseling- remmen" Artikel 30 eci«e lid luidt al* volgt WET Dc bes uureter mag -onder da' dit door dc noodzaak ran het verkeer ge boden i niet plotseling retnmen in- d-cn daardoor get aar of hinder voor andere tieppebruikers kan ontstaan Het iTOomemen om te stoppen of te remnwn maakt bij duidelijk kenbaar aan het achterop komend* verkeer' Wat dit met vogels en andere dieren op de toep te maken heeff Dit een gans een eend zwaan hond of kot ia peen verkeer Wie uoor over stekende of ziek op de weg bevindende dieren remt of stopt kan gevaar of hln der coür de overige weggebruikers veroor aken immers artikel 50 zegt toonder dat d£ door de noodhaak van het verkeer geboden ts Welnu de noodzaak van het verkeer gebiedt niet dat u botenop uit rem paat staan voor een poes Da kan heel sneu zi)n voor logels en t lervoetcrs maar ze vormen nu eenmaal peen verkeer m de zin van de wet Onlangs remde ln Botterdam een automobilist voor een eendje Een do delijk ongeluk WH hei gevolg Zo ko men ieder Jaar ln Nederland enkele tientallen mensen om ln bet verkeer omdat Iemand bet leven van een dier wilde sparen Er zijn me-noen die zich hel Lig voor nemen gewoon door te rijden als een dier hun pad kruist. De eerste de beste keer dat dit gebeun is bun reactie ech ter meeo^l remmen. De gevolgen kunnen rampzalig zljw. SCHULD Moet men dan altijd doorrijden Er zijn natuurlijk omstandigheden denkbaar waaronder u nat zo goed even kuavt vaart minderen of «toppen voor een hond of kat U rijdB bijvoorbeeld alleen op een landweggetje er lopen tóppen op de weg. Al* u da» remt breng* u niemand to gevaar Maar ln d-uk verkeer zijn de gevol gen niet atóUd ie overzie». In twijfel gevallen dus altijd doorrijden vele mensen ln de pro te stad eigen ie zien we In Rotterdam zo nu en dan borden die het verkeer icttarschuu.cn voor overstekende vogels U kent ujcI ROTTERDAM woensdag Uit cijfers van Lloyds Register of Stop ping blijkt, dat er aan het eind van bet tweede kwartaal over dc gehele wereld (met uitzondering van Com monistisch China Oost-Duttsland en de Sowjet Unie) 1637 koopvaardij schepen van tezamen 11818.877 bru to ton m aanbouw waren. Dexe ton nage betekent een record en was 422 510 groter dan drie maanden eer der Het grootste seheepabouwland i* Japa-i gebleven meit bij.rua 32 prcceo/ van het wereldöotaal der an aanbouw zuöde toraaage Na Groot-Bnttannie met 175 schepen volgt W-est-DuitsLand met 153 sche pen. De Nederlandse scheepsbouw neemt in deze rangschikking de acht ste plaats sn met 98 schepen va» 353 018 ton aan het eind van het eer- a e kwartaal van d£t jaar In hert tweede kwam taal bedroeg het aantal odetanik-sohepea waaraan men bagaa te bouwen, 155 overeen komende met 36 9 procemft van de over de gehele wenehi m aanbouw zijnde tonnage. Dit percentage is het kleinste sedert maant 1948 zo deelt Lloyds mode. ROTTERDAM, dinsdag. AI» af sluiting van de vluchten voor onde postduiven werd zaterdag jL om 14 30 uur te Bordeaux gelost door de Rotter damse bond. De eerste duif arriveerde de volgende dag en wel op bet hok van de beer B Eokx (pAv. De VMe Dof fer) Tevens zondag werd getost te QuL vrain (178 km) Om 6 45 mat z.w wind. Dirt concours duurde ongeveer twwtig rmmrten PDV Dw Maasstad was aangewex®» als inkorftokaaJ. voor nationaal 1003 km Deze duiven wenden in vrijha» gesteld om 14 30 uur zaterdag 23 juli. De eersste prijs ging naar gebroeders Van Baar en (Tot Wederzien*) De tijd van. de duif was 14 47 uur J3 eerste p-tiewsnmaars tn de <Hv«Wf de «®en wen. HPB Quivradn WUbet- -nfcm l—Z Barman» 3 A ren» OCX- I A buyk«n 2 O Stedehouder 3 J w Huttemao NCC 1 N Phlehx 2 "t Ha t 3 Geb-s Honeju M.' eewsooaat 2 N Hbt. 3 J Fcyonoa d L Ho-geveeo 2 E 3 Here bode Ludhoreiziror» I - - Fiuym en Co 2 W de Klerk. 3 W Reu sa en Zn Woo-derpowt .1 A Vcvmtot Z Cueterhout K «roe 3 H Gieken Westen. 1 C van. WoMraigar 2 A Oame» 3 U Ba-endrefft Wederüere» 1 Oetvr» V» Meflo 2 J BeyeiKnc 3 N V WW*»»' üon. t Zuiden 1 G Zyaitrg 2 A Ver beek 3 W van Ge*3er Veto OaffW 1 v d Vekte en De Kort J de Winter 3 C Tiromxe-roans Refawiuif LUO 1 3 Vuyk 2 H Boe aart» 3 gebrs De Kruyfc DCV 1 A Msoxm 2 M Kraat 3 S te Leeuw Maasstad i C Vtiezx 3 P Koud Us 3 J van Zanten, SaetVUegc. s 1 Gefcr Za tens K 2 C J v Duy* 3 D v Amen Bordeaux Maas 1» Ct v Brugge 1 B-sxcbaa 1 3 Is Rthoenberg en Oo Sï»r Oef 1—2 R VteWK, 3 Hokkens en Co -l Zuiden I K, C Soroer» 3 J Lanjf b in LuehS eirife s P B-Una, 33 M v d Pïuym cn Co Va»s Doffer 1 B Kokx v d Velde en De Kart 3 Th Bense reyenoord. P Butter n A de waai 3 J v d fries NCC 1 C Wit kamp 2 b Velemao. 3 A v d. Vrgt. "t We*ten J. A Mete 2. OnrepeHU» 3 A- doom er» Rade Doffer 1 W A de Cj°°t. 23 P Paan oo-n NbOrüexpost 1—3 A Va.-noat. 5 K Vos Sne^v-ïaegeis g LublcSug 2 3 Vertoo ke DCV 3 De to eersto «eroead» *r'i.'USA cau-s w»-eti 1 K Ktrirx fVaPe xXKr® 2 P Buteer {Feyenood 3. v <L VeMe Da Ka t Val- L> ff-rl 4 y Ptoym vaar) 9 L Noonihoek !tJto(Wan«' LogenOUlt 1 Ooievaar 1 7 Ds WU nvonde) 8 J seioa (Keefct v AB«) Poto-VarsflAep (De Vrtond»öb»«P) seioa (Reeen v (Dc Vriendacfc MShurtW* 1—3 O V 2 J AtrdwUk j S-4 s BU het nieuwe fietspad Kraltttgseweg zullen zelïs beo lang» de "bonden wor den geplaatst om fletser* en bromfiet ser* te waarschuwen voor oversteken de pauwen. In de ogen va» sommige dierenbe- acHarmere mag het plaatsen van zulka bo-deo erg sympathiek aandoen maar mede gezien do invoering van he nieuwe verkeersreglement lijkt het mj och verstandiger -* hot verkeer te En al» «r ptotroHog zon beest voor zijn wiel opdukt is het waarschijnlijk al te laat SMAK Overigens kan zon bromfietser ta eea moeilijk parket komen. Als bU doorrijd maakt hij hoogstwaarachUn- lijic een wnas wane een pauw is voor e-n tweewieler eea behoorlijk obsta kei. Ala hij remt kan hij het achter hem rijdende verkeer la gevaar bren gen De gemeeaibe zou er goed ean doen maatregelen te nemen dto voatfexnnen, dat pauwen het rijwielpad bereiken. j—2 J ScOmsapb temsv'feraSeii 1. Bm«« De P-ta t J d« de Heus Luobtepo-t wjü-rra» vrwnoen i~ wew» R tvuyaen 3 K de Konto* UMPriA» B»-d B van Gros. 3 *^2*222?* Du Hè rrttt v Ba*-»n 2 3 RU9W,T Hsoglcam»- (NaaJUxrUte) Hermes en Sparta spelen vanavond SCHIEDAM woensdag De vdUOr- wedatrUd tussen Hermes DVS en Spar- ta. die aanvankelijk, vöor montanavood was vastceetoki. zal rcede vanavond worden gespeeld, dit ln verbaad mei de tv-tiitzendmg van de stryd op w derde en vierde plaats bii hot wvrcld- kamploeasötap voetbal, die mm:gen avond plaatsvindt De Wedstrijd bogiai op Harga om half zevett. Zondagavond half zeven spea« Spatfta la Alkmaar tegen Alkmaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1