Zolderetage verwoest Lazar Radovic Nog even over voetballen ROTTERDAMS DAGBOEK ROTTERDAM RIJNMOND Waterschade aanzienlijk vergroot door afgeknapte waterleidingbuis Zeldzaam mooi SPARTA'S AANWINSTEN mmssmmm. r,««. doelpunt van INBOEDEL VERLOREN GEGAAN Van Middelkoop won ronde van Sparta speelt AMERIKAANSE 18 september STUDENTEN op Malta VERSLOEGEN BONDSPLOEG AFRIKAANSE FOLKLORE IN Weer leenden 'DIJKZIGT' minder mensen E5BHÜ3S SS2^f« £S_ Alblasserdam meer geld Rotterdammers helpen elkaar in vierdaagse Goedorommrko^r 1 Rotterdam met 14% omhoog Ongeïnspireerd spelend Sparta gelijk met Hermes DVS (0-0) Tanker 'Ioanna V nog steeds in Beira Huttendorp fegll pag 4 - donderdag 28 juli 1966 JONG GE/LN 1 IJ IK RA-VU EILIGIIEID Xerxes klopte DHC (Via een r venlifcflven) 80TIXEDAM dofldfirdw Met tn totaal vijf stralen heeft de brand weer vannacht aan de Nieuwe Crons- wtykseweg een be-vi* uitslaande brand bedwonfcn die bi Korte i(jd een ge bede coideretace vernielde Het Jonge gexln Leeflang (man vrouw en baby) i* daarbij aan ern stige verwond in sen onb»n*pt. Juist nadat til via bet raam en de dakgoot bun kleine woonkamer op Ar zotder hadden verlaten explodeerde met een luide klap een butagajifles. De vlammen schoten daarna Omhoof Het vuur werd bovendien teroed door e«n kleine voorraad petroleum en benzine die men op de uildcreUfe bewaarde Dc «aalles on*pV>Ite ewige minrx^rm voo-d«t de brandweer voo- hes hui* ve—»cbe©n De ladderwagen die in e invtantie werd ontboden Week rue meer nodts. BranOweeriioden be streden met d-ie hogodnjicMraJen het vuur vao b ruveiru-t Zij werden ondersteund door twee lagedtrulcutraJen Waterschade De moe JiJk)h<rl«T» waren eobter ook niet voorbij Door de hitte, of door he* instorten van hot dale knapte «en water ejdir*»bu.i* af waardoor de wa terschade Hsrw-entVjk wend vergroot te Biun mlmrten later had men het vuur tn bedwang Van de zoldereUKc rcetto toen ^echta een geblakerde balkeswnaasa De gehele Inventaris van. hot gezin Leefan®, en de inboedel van een ka- me-bcwoner aan ae acto'erxlj-d» van de zolder die op het moment van de brand nlot thuis wout ging ver loren De tweede verdieping leed vcei wa terschade Bluswater en leidingwater uk de gesprongen leiding zakte lang» rrou-en en plafond naar beneden Naar de oorzaak van de brand w«rd door do recherche een ondozoek in gesteld. Waarschijnlijk i* de brand ontstaan door oververhitting van een petroleumkachel die in een rcsnmsl- kamentje stond te branden De totale schade werd door een b randwee roffkder geechot op een be drag «tussen tw ntlg en dertig mille De ozbkuulng duurde nog tot van morgen EEN VERWRONGEN balkenmas sa Dteef steebts over na<jat een uitstaande brand op deze zotde etage had gewoed (Van onze sportredactie) DELFT aonde'-dag Lazar Fado ^c. heeft g s'eravond n ae oefen weds njd DHCXerxes die door de ïto terdanmers met 31 vera gewonnen een zeldzaam mooi doelpunt geseoord Horizontaal in de lucht zwevend kogelde hij de bah vijf minuten voot bet einde achterwaarts ia de rechter bovenhoek buiten bereik van de Jfeng dure doelman Van Oort. He was een van oe we rage hoog t» pun-en tn ceze doo nun X000 toe- aen i»*tD bjgewoonde acdstr jd DHC maaiTe een b zonder zwakke rd w en oo«e Xe-jc©s b eek he r-zne n g n et gevonden .e nebben Ve *cnc it-t sp**lc s «.epen naa- bun m je zoteen en de nieuwelingen D jee en Hanegem b eken zj:h nog U hv-bbon aangepast Het enge terme-denswaa-d^ge f© t u ''e eerste helft was het 'ra SuC a c pont da lmfc^nn. en Klem jan na «U re 25 nnoen voo- Xe xer sc de Ui' ik de rust vergrootte Ra rut u een voo-ze* van Heijer ran de o *-p 'ng jot 20 Nadat Cn l Jansen met een kopbal voor DHC 1 ad gen gescoord kwam e** wat mee vuur en vaan* m het spel E>n do© de acti"-ve He jerman ingeleide aanva' e dde m de slotfase tot he* on- geloof ijk f-aaie doe punt van Rado vc (1—3) Xcrxes speelde m de volgende opstal! ng Van Dijk Dorjee Spm- h ven Jonc c afifc VFan Toledo m Jac>bs Ke jerman Radovic Ha n e m K e njan Va de rust u as Ha negem vervangen door Pansier Twee van de drie spelers die Sparta heeft aangekocht speel deri g steravond mee in de oefen wedstrijd tegen Hermes DVS Links Bosma (ex Roda JC) en rechts Vermolen (ex Baronie) (Van onze honkbalmodewerker) ALBLA88EUDAH donderdag Na een *w»rc wedatrtJd over honderd kilometer beeft A. van Middelkoop uit Kotlerdam winnaar van de Rondo van Zuid-Holland In de oehtate ronde van AlbUuMcrdnm. die gUlermiddag werd verreden gezegevierd BU do nieuwelingen Kkng de over winning naar J Peetom uit Ufhui- sen die dit «eizoen »i twee overwin nlruien boekte en de aaplrnnteneourse werd gewonnen door C van der MeU den nit Putlcrahoek die daarmede dit seizoen de zesde zege in de wacht sleepte De course voor amateur», waarin ruim negentig n-niM-r» aan dc start verschenen, is een slijtageslag gewor den Na het startschot van burgetnecs ter L Looij roerden de plaatselijke renners zich onder a munocdlgmg van het publiek behoorlijk. lands* selectie plot a beeft gisteravond op Nieuw V ree lust In een teleurstel lende Wedstrijd een 2 t nederlaag ge leden tegen het Amerikaanse stutlen teute am van Bill ArCe De prestation van de Neck -landst alagploeg ic ArrirveU.ll Richard-1 son. John, Crouwti en Maat bleven ver beneden de verwachrirww- Alleen i de PSV «r Bell kon «en voldoende ha len HU wits de enige die een twee honk*lag wist t<- geven en boven dien üct hU in de eerste innings een fraai staatje veldwerk zien toen W 1 Hams van hel tweede honk nf op Ctn honk sing van Jones de thuisplaat wil de stolen Een zuivere aangooi van /i ker zeventig meer deid J nes »n u\ Ion. De Amerikanen scoor ien hi n wi punten in de tweed», snn n.«s <n Itu il Dom op de werphiuvcl <v n i n t honkslagen von Aires Buiki m Wit- ner Biidschat Tci muncn Bouman cn Paalman würten d« Amer kanen van verdw scoren of «te houden Van onze sportrrdactle) ROTTf KDAM donderdag De wedstrijd Flnriana la ValrttaSparta in de eerste ronde van hei Europee*» toernooi voor bekerwinnaars wordt op xondng 10 september op Malta ge speeld Het duel begint om half v(Jf Op zondag 18 september s aat in Nederland de compe l ie stil In ver band met do ui trlandweds rijd Oov- tenr JkNeoerinnd De n turn wedstrijd tus®en Sp»rta en f a Val» k w rtlt p w n dat, 5 ok lober kispeeU Omlit op lu kas ctl g en llch ns nils h a virweejr Sj irta om dc we da rijd bU Feijenoord te spel» n miar mei do d recje vn het stadion Is nog geen overeenstem m ng bire k evmtueii kunaun we. ook bij ADO fiiuvi spelen zei Dolfi Aar si tit vo jfzittcr van de commissie be uald voc bal van Sparta (AnVFRTFNTIh) Dl HO\ IJ1 si f (ft t I I koopt u J( 1ST NU het goedkorpst bij JOSEPHINE'5 BOUTIQUE BtrgwcgSli) Rotterdam (Van onze kunstredactie) Tpn. werden gisteravond in het open iuchtthcater Dokzigt heel wat buiken tcdraaid en slanken bezworen Een folkloristisch ensemble uit Tune sie zeven darseressen een danser en acht muzikanten sterft boeide het aanwezige publiek gedurende bijna drie uur met zang dans en muziek Na alle Europese volksdansgroepen die zich tn de afgelopen tijd m Dijk zigt gepresenteerd hebben vertegen woordigdcn deze Tunesiers wel een bttl ander genre Hun daiscn alleen door mt sjv uitgevoerd hebbvn een sterk individueel karakter en zjn niet gcbds«s.rd op ritmisch voet werk maar bijna volled g f p een zeer soe pele iichaamsbowegin^ wuarb j het accent dan op honden buik en hen pen komt te liggen. Di 'les begeleid door monotone maai A ritmische muziek Voor degenen die zich in deze du' zTid-» n-eon nacht sfeer konden In leven is het e n fascinerende avond geworden ondanks muzikale inter mem» die door h in lergtc cn voor een n ct mgew i Ie a mclod euze klan ken efbre ik deden in het geheel D t I iMi* werd echter weer volled g gne i gomiakt doo de prachtige kos tuums en dc e ge da-ser van het ge- z Ischnp die al donsend en springend waterkruiken en flesje- op jn hoofd perfect in evenwicht h eld (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM donderdag De vijftien particuliere geldschietbanken in Rotterdam verstrekten In 1965 voor 2 8 miljoen gulden meer aan kredie ten dan in 1964 Het totale bedrag over verleden Jaar was 18.206 388 15 341 796 85) Er werden daar en te gen In 1965 in vergelijking tot bet jaar daarvoor 5974 kredieten minder ver trend Het totale aantal was 32 373 (38 347) Hetgeen betekent dat mm der mensen meer leenden een ver schijnsel dat niet nieuw Is Verleden jaar kwamen er drie voor schotbanken in Rotterdam bij Het aantal zegelkassen bleef twaalf. Het to taal aanbal particuliere goldachietban- ken was derhalve vrjfuen Het mtleengeimddelde van de vyf- d«sn was in 1965 562 40 legen f 400 10 m 1964 H<rt blijkt dat het to -val bedrag van d° g ldso«.m"*i verstrekt door de (ne- g *i) voo «cho banken s eeg van ƒ8 980 435 45 ot 12 526 724 hetgeen v ornam—hjk is veroorzaak doo de dr e bankon die er by gekomen zijn Een en ande- is vermeid m het. jaarverslag van he<t gemeen elijk con trolebureau particuliere geldschiet- banken over 1965 1 (Van «sen onzer verslaggevers) NIJMEGEN donderdag "Van het Rotterdamse wandclfront niets dan goeds Ze xjjn zover wij dH hebben kunnen nagaan tussen bijna v(jf- tienduizend Wandelaars ia wel eens een Rotterdammer onvindbaar al len nog in de strijd Sommigen met wat moeite maar als er een sukke- Iaartje tussen loopt dan is de saam-1 horigheid zo groot dat Iedere Rotter-1 dammer «Ie andere Maasstadbewo ner helpt. Maar gelukkig is dit tot op heden (woensdag) nog met dikwijl* voorgekomen Een van dc stoere Rotte dam«e wandelaa-*s .s wel Pet Jaosens Net omdat hjj du keer voor de vierde keer in Nijmegen p-event Maar Pie heeft vo I?- week n Ape'öoo-n gelo pein Na een korte rut. toog hij maan dag weer naar N jmegen en loop daar fns en opgewekt weer v e- maal 50 klom°ter Ik beb er dtt jaar 3000 k lometer opzitten Voegende week ga ik naar Engeland Als u denkl d^t h j dan met vakantie gaat hebt u het mis Daar gaa h.j de 100 mile van Leicester naa- Skagno«s even lo pen Martnus van de Velde se**grean eA e k a* v an de I egbas.s Gi ze R jen d e ook m Nijmegen loopt is ook een geheide wandelaar In 1947 begon, hij aan zijn eerste vie-daagse Mei I een tussenpauze van acht jaar die hij als emigrant m Austrahe door i bracht, heeft htj er nu zes opzitten.] In Australië richtte hij een eigen waa- delverenig'ng op «d e htj Wilhelm!- na noemde Sinds h j wee- n Neder land terug is loopt hij weer op alle belangrijke toch en, zoals de Kenne dy-mars n Tilbuig en de Airbome- m s n 0"s erbeek Van de veren gingen kunnen wij ook mees dan goeds melden Zowel O ynipia de groep van de Havenvak schooi de Rotterdamse polst e even als de 17 man van het GEB waar van de heer H Ju (72) het bijzonder goed doe op de dertig kilometer verkeren m prima cond-tie Zoetemelk uit Rypwetertng en T Dc i goling uit Hoo«karspel sprongen wev i bouwden een voorsprong op die zij «.if ronden lang behielden Intussen waren er nog slecht 28 renners in de strijd Het peloton gooide er nog etn schepje bovenop en in dc zeerth.-rte ronde lag alles weer bi» elkaar Als overwinnaar finishte ten «.lotte A van Middelkoop uit Rotterdam n d« tijd van 2 uur 24 min 46 sec Tweede werd P Helnl», uit Rotterdam 3 J Zoons Voorvvhotcn 4 G van Gifch Aarle Rixtel 5 T Degeüng Hoogknrspe! 6 G van Noord s Gra venliage 7 N Tem saai at, Honaeter» dij5c a Fr Hogcrheldt Dubbeldam 9 H Verbeek, Poeldijk, 10 D Bouquet, Amsterdam. j Voor de nieuweltogencoursc start-! ben ongeveer tachtig deelnemers Zij i moest ten een afstand van zestig kilo meter afleggen. lerspi in een felle spnat op de eindstreep af J Peetoom uit Vijfhuizen bleek hier bij dc sterkste on won daarmee de derde course van dit seizoen Tweede werd J van der Weiden uit Nieuw koop cn derde W Steenis uit Hoog Blokland allen ln de Ujd van 1 uur 32 min. 20 sec Met een achterstand j ■van 1 min 8 sec gmg het peloton! over de eindstreep aangevoerd door, K Balk uit BadSvoevedorp 1 39 aspiranten reden eveneens een j goede course over dertig kilometer Na 40 min 10 sec ging de eerste prijs winnaar C van der Meiden uit Put i tersboek over de eindstreep 2 C j Priem Overzande, 3 P Neeskens Haarlem De Jelderspnjs werd gewon nen door H. van Groeien uit Made I In de zevende irmmgs kreeg de bondaploeg de ce« o *c"»r ng kan maar Crouwti sneuvelde p de thuis plaals door zwak vpcl van II ber Maa Ir dc adhj»t vlai.b u k n iï Paalman it aditou l u KI n door op t<n doo p ^cholu val 1 Ihuivpiou c btrt kon Byna hanidtn d« N <k*r) md nut gewonnen want »nvt drie htnktn be ztrt gaf Crouwvl en verre tik die ether voor rvffvlUk docr dt Amer Suiarw bui <viv< Jdcrr werd ccvangtn (Van onze Msheepvaartredactie) «OTTERDAM donderdag Hoe wei het aantal schepen dat sinds 1 Ja nuori de Rotterdamse haven binnen llrp nagenoeg gelUk lebtnrn ia aan dat van hrt vorig Jaar is de goederen- omzet ln do Rotterdamse h*\ en niet onaanzienlijk gestegen Ck-dur nd» hot t jrt i k v in I jon ari tot Jl n«l w»rd n K oilain 54 220 000 ton goc»i«u-vn tm„v lagen of VW.I 6 4~4 000 t n f 14 pr cent net r dm in dezelfde i»en xtc vap 19t>5 Evenals virltdcn j nr s het aandnl d»t het goederenvervxjer per "vpovr tn dc t tile mslag he» ft wederom j. I rta ild cn v» el me tip we nt Het g "»<?- dereftverv*o« r pi I mnenwhip mm nr net - procent »n i p*-i vrtchtauto m«-t niet minder d »n 15 procent Merwsa dig i*s dat het vervoer vwn olie P» r pijpiet img naa- het achte Ja no i n rm is toegenomen Dit u"- vo« r ikv», v »n 7 153 000 t n nnr 4 811 000 nn of vel met 2- prcyent t Alle bu—on lijn 63 dóór naar Zalmplaat (\an een onzer verslaggevers) ROTTERDAM donderdag Met Ingang van J augustus zullen voortaan alle autobu<sen van lijn at doorryden naar de Zalmplaat in Hoogvliet. Tot. nu to« was het zo dat een bus per uur een langer trajeo reed Het eind- en beginpunt blyft geves-l tigd aan de Viskaarweg De halte aan de Hesselingstraat vervalt, 1 (Van onze sportredactie) SCHIEDAM donderdag Een on geïnspireerd spelend Sparta heeft het gisteravond op .Harga in een Oefen wedstrijd tegen Hermes DVS niet verder kunnen brengen dan een 0g gelijkspel- De voorhoede van de Hot- t«rdammers waarin de van de Baro nie en Roda gekochte Vennoten en Bosma waren opgesteld maakte een volkomen machteloze rndrnk En dat dan nog tegen een vooral in de eerste helft beslist niet zekere Herms de fensie Sparta kreeg mogelijkheden te over om te scoren Alle aanvallen werden echter te breed opgezet en werd een van de Spartaanse voorwaartse n ge vaarlijk, dan was het de zeer be kwaam keepende Bravenboer die ver der onheil voorkwam Hij stopte fraai twee schoten van de als recbtsouiten opererende Vidal en ook de ver op gerukte Buitendijk kon hem met doen zwichten Hu mocht bepaald van ge luk spreke» toen Madsen binnen tien minuten zowel paal als lat trof Na rust nam de Schiedam se forma tie zelfs enige tyd het heft m handen, zonder echter ook maar een moment Doesburg te kunnen verontrusten De tegenaanvallen van Sparta vonden een vroegtijdig einde doordat Bosveld al tijd een man meer moest passeren dan nodig v. as erj Bouwman d e Madsen tn de tweede helft erving vruc kar- Sun onbenu het Hermes DVS n c mc aanwinsten Ja-sen Kleun v d He de Marree cn For hof voldeden alle behoorlijk Het oorhoedeprobleem van Sparta blijkt echter nog lang niet opgelost te zijn Ook niet met een Vermolen en een Bosma. De opsteBmgen waren HERMES DVS Bravenboer Mon ster Rnke (v d Heide) Heykamp Flaes (Fonhof) v d Bvlrg v Mullem (Marree) Jansen v Kooten (v d Griend) Kleijn en Korporaal SPARTA Doesburg Bentzon (Ter Horst) Laseroms Eijkenbroek Kem per Buitendyk (De Groot) Vidal Onsman) Bosma Madsen (Bouw man) Bosveld en Vermolen VEngtlnnd w mt zaterdtg an \\e**t Duitsland liet Britse svsteem is namclyk supe rieur Duitsland zal moeilijk een antwoord kunntn formuleren op de Britse dapltpasus t n de otcr rompclunde unarop het trio Charlton Stslis en Moort icdtrt ketr tv»er openingen v»ect te Cor ceren Ik *ch yf deze rugels but en mnt- w aordrl jkhttd \sn d« spor redact e Hst 1 kshest e gsn wsrk anupjiu. 5 ook, wa if alle tot baldtakundigm hi z en I 11 a tide s Ik b» n da v ook (fwairschuarf Ik moe oppassen me zulke bou e voor spelhnsen zegt «en Daar zou tk mij w 1 etn< een el jke bu l aan kunnen v nllen U aagt z ch well cht nf wan ik ais leek n hu h o het lef vanfaan hul zo pJompvt Io.ro vas te 1st dn Engs land wint tVelnu. da za ik u m g aagtc uit de doeken dost» De afgelopen dagen heb ik een d-ep gaande a uoie gemankt van he voet ballen m het algemeen «n het Britse s\ 3 eem m hot bij zonde- Lk heb aan de lippen gehangen san v-radio com mentatoren lk heb allee over dc reldkampiosi^chnppen gelezen Ik heb bov endisn zeer in enslef aan de bu gehsngen u sgensttflling x>t ce-de- in dszs rubriek gedane antt-voetbalver- kiarmKon AU. u mijn geschrijf dagelijks volgt zult u ich herinneren dat tk van de nood een «Jeugd moest maken _n ver band met de logeergasten Ik zou dl* gemakkelijk als een fraai excuus kun ne n aa-sn Jpon oor nyn aanwezig- hi 1 bi he l Gchc -n Ik zo i ook mt tn e zwier he boe tekleed icuniea aan icken en v©-ka ren dat K he a le ia! ve koerct heb beoordeeld das voc lal wel degel Jk I8j h *t ft in; Maar k h id m van boe ekleden D m s t n n en t>«en he a'l«*©n Ik v\U «-1 r »w vo lan met it ve* kia-en dat k als gevalg van boven gi i 1 Ie id i it an voe b«l en ben gam b grijpen Ach eraf be reu- tk hu cn zeerst dat dt ware gees pas over mj gebint n ond de kwar fi Maar daar s nu n ets meer aan te doen t- jna v.ach n Ook h k jk n gaa nu s ukken be- t r Ik aat j n e «eer in dc lu-en U geen doo- optisch bedrog als gevolg van h on b ta.cn van de de de d - m n e n ht n. jkg a Ook b n ji au t da k ope-1 jk bes] «s ngen van a the cl recht aft ur Ttvtm» zjn de Ina *»t- g»ht men van de bu erspvl regel mij dcf n tef o- sluterd We van v*ot balKn w I gen c en moe- bet spel beg ijptn Dat doe uc nu Maa zuli u v agtn. moet je don maa- gel jk beg inco me* doldriest v oo—.peilingen'* Een zeer goede vraag maa- mijn an-woo-d lu de ja Nog eods wacht ik *o al due deskundigen m dag en weekbladen op heon-s van zaken ge funaee-de v oorspeUuigen komen te rugnemen Tjonge wa hebben de ge leerden er d t koe- vaak naas gezeten Een espert hoeft geschreven dat hij er aes meer van begreep Da was een heldendaad Maar de rest blijf doorgaan me voorspellen blijft verzuimen te zeggen, dot 2e de zaken PEN DR ECHT heeft Teder jaar een Huttendorp Dit keer staat her dorp aan het einde van de Krab bendijkestraai bij het spoc van de ohetreinen ook dit keer zijn er weer zeer fraaie exemplarer bij 4.-* p- -CK •*- v J- A ,a,.W V, (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM donderdag De tanker Joanna V" die sinds midden april statenloos in de haven van Beira ligt. heeft van het Griekse ministerie van koopvaardij voorlopige Griekse registrsttedoenmenten ontvangen. Een zegsman van het ministerie kon echter niet mededelen wanneer de Griekse vlag aan bood gehesen mocht worden Dc tanker Ioanna V is begin april met 18 000 ton ruwe olie de haven van Beira binnengelopen Hoewel het voortdurend werd ontkend was da olie voor het geblokkeerde Rhodesia bestemd Ondanks intensieve diploma tieke activiteiten in Londen Lissabon en Athene werd de olie met gelost en bevmdt zich nu nog ra bet schip Toen het «tankschip in Beira enn veerde voer het onder de Griekse vlag Het schip werd echter uit het Griekse schepen register geschrapt. Daarna werd bet schip onder Panamese vlag gebracht, maar korte tijd later al moest die vlag worden gestreken omdat ook de Pana mese registratie werd ingetrokken VERDUBBELING AFVAARTEN OP HULL ve-kee-d beoordeeld hebben Er is trouwens ook niemand, die de com- men_atoren later op dc vingers komt tikkers Aan mijn prognose is dan ook geen enkele risico verbonden. Ms u nog wilt weten met hoeveel vnnt' Met 10 Tenslo te voor de mensen die het heilige voetbal vuur niet hebben. Za terdag omstreeks vijf uur is alles af gelopen. onze beeldbuizen zullen weer bevolkt w ondom door Johmsy en Rijk en Lucy en Flipper Het zal worden. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, donderdag D® Unit Load Service van de Associated Hum ber Lint-s Ltd oen contamerdieUSt tussen Rotterdam en Huil heeft bW» ten een tweede schip m de vaart te brengen en daarmee bet aantal af vaarten van twee op vier per week t« brengen. Het ladingaanbod is sinds verleden jaar toen men de dienst begon gelei delijk gaan toenemen en daarom, is bet wenselijk gebleken tot uitbreiding van de dienst over te gaan Met ingang van 15 augustus a-s zal nu van de Prmses Beatrixhaven ieder© maandag woensdag donderdag en vrydag een afvaart worden geboden Van Huil Uit vinden de afvaarten plaats op maandag dinsdag, donder dag en vrijdag Het nieuwe vaarscbe- ma maakt bet mogelyk de huis-t»4- huis-transporten tussen alle landen op het Continent en Engeland m korter© tijd te verrichten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1